فهرست مطالب

نشریه آموزش پزشکی
سال دهم شماره 2 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سمیه فارمد، فائقه یوسفیان* صفحات 7-16
  سابقه و هدف

  سازمان ها برای رشد و تعالی خود، توجه ویژه ای به آموزش ضمن خدمت اثربخش دارند. از طرفی مهارت های عملی و بالینی کارکنان ماما، فعالیت هایی پیچیده هستند و اجرای صحیح بسیاری از این مهارت ها، متضمن حیات بیمار می باشد و آموزش ها باید اصولی و اثربخش باشد. اثربخشی آموزشی و ارزشیابی باید بر اساس اصول علمی و مبتنی بر اهداف و شرایط سازمان صورت پذیرد تا نتایج مطمینی را به همراه داشته باشد. در این مطالعه اثربخشی دوره آموزش مجازی احیای قلبی ریوی در کارکنان مامای بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد شده است.

  مواد و روش ها:

   در پژوهش کاربردی حاضر، نحوه گردآوری میدانی و روش اجرا توصیفی از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان مامای بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد در سال 1400 می باشند که تعداد کل جامعه 80 نفر می باشد که با روش نمونه گیری سرشماری وارد مطالعه شده اند.

  یافته ها:

   بررسی میزان رضایت سنجی کارکنان ماما از دوره آموزشی احیای قلبی ریوی نشان می دهد، %6/82 از کارکنان ماما دارای میزان رضایت زیاد و خیلی زیاد از دوره آموزشی بوده اند و بنابراین میزان رضایت افراد جامعه از برگزاری دوره آموزشی بالا بوده است. همچنین بررسی تفاوت پیش آزمون (94/8± 01/16) و پس آزمون (41/26 ± 53/20) نشان داد میانگین نمره پس آزمون کارکنان ماما افزایش یافته است.

  نتیجه گیری:

   اجرای دوره آموزش مجازی احیای قلبی ریوی هم در سطح واکنش و هم در سطح یادگیری اثربخش می باشد و به نظر می رسد مدل کرک پاتریک، می تواند روشی مناسب جهت ارزشیابی اثربخشی آموزش های مجازی در حیطه احیای قلبی ریوی باشد.

  کلیدواژگان: اثربخشی، آموزش مجازی، احیای قلبی ریوی
 • یگانه کمالی، رضا قربانی پور*، هدی شیرافکن صفحات 17-32
  سابقه و هدف

  داشتن علاقه و انگیزه نسبت به رشته تحصیلی شرط لازم برای موفقیت در آن رشته بوده و محیط آموزشی یکی از عوامل تاثیرگذار بر این علاقه مندی است. این مطالعه باهدف بررسی میزان علاقه مندی دانشجویان دندانپزشکی بابل به رشته دندانپزشکی و ارتباط آن با عوامل مربوط به محیط آموزشی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی،  151 دانشجوی ورودی  96-1392 در دانشکده دندانپزشکی بابل با استفاده از روش سرشماری انتخاب و با یک پرسشنامه که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تایید گردیده بود، ارزیابی شدند. خصوصیات دموگرافیک، علاقه مندی نسبت به رشته تحصیلی و عوامل مربوط به محیط آموزشی توسط شرکت کنندگان تعیین و با اختصاص امتیازات از صفرتا 4 به پاسخ های شرکت کنندگان از آنالیز رگرسیون برای تعیین اثرات متغیرهای مختلف بر علاقه مندی به رشته تحصیلی و ارزیابی آن ها از محیط آموزشی استفاده شد.

  یافته ها:

   بر اساس یافته های تحقیق، %38/86 دانشجویان به رشته دندانپزشکی کاملا علاقه مند بودند. همچنین %39/52 معتقد بودند اساتید از روش های نوین در برنامه آموزشی خود استفاده می کنند. %70 دانشجویان میزان  مشارکت خود را در اتخاذ تصمیمات موثر بر شرایط تحصیلی خود کم می دانستند.

  نتیجه گیری:

   دانشجویان دندانپزشکی بابل  به رشته تحصیلی خود علاقمند بوده و محیط آموزشی دانشکده در حیطه های مختلف توانایی و قابلی های مثبت و سازنده ای داشت.

  کلیدواژگان: علاقه مندی، دانشجویان دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی
 • الهه شعرباف عیدگاهی، حسین کریمی مونقی*، علی عمادزاده، سلیمان احمدی صفحات 33-44
  سابقه و هدف

  اغلب برنامه های درسی آموزش عالی، پاسخگوی شایستگی های موردنیاز دانش آموختگان در حوزه های شغلی نمی باشد و این موضوع موجب اتلاف هزینه، کاهش اثربخشی و افزایش آمار فارغ التحصیلان بیکار می گردد. یکی از الگوهای آموزشی نوآورانه برای رفع این مشکلات، آموزش مبتنی بر شایستگی است که فعالان حوزه آموزش را به سمت طراحی برنامه های درسی مبتنی بر شایستگی سوق می دهد. لذا این مطالعه باهدف شناسایی شایستگی های ضروری در برنامه درسی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی انجام شد.

  مواد و روش ها

  برای تعیین مدل شایستگی ها در این پژوهش از متدولوژی بیهام و مایر استفاده گردید. در مرحله اول این الگو به بررسی ادبیات موضوع  و 37 برنامه درسی مشابه پرداختیم، در مرحله دوم به مصاحبه با 17 نفر از اعضای هیات ممتحنه و ارزشیابی آموزش پزشکی و اساتید و 15 نفر از فارغ التحصیلان شاغل در این حوزه پرداختیم. در مرحله سوم فهرست اولیه ای از شایستگی ها تهیه گردید، در مرحله چهارم با استفاده از نرم افزار SPPS 25 این شایستگی ها اعتباریابی شد و در مرحله آخر به لیست نهایی شایستگی های فارغ التحصیلان آموزش پزشکی دست یافتیم.

  یافته ها: 

  61 شایستگی نهایی حاصل از این پژوهش به پنج حوزه آموزش، ارزشیابی، پژوهش، مدیریت و حرفه ای گری و 26 زیر حوزه تقسیم گردید.

  نتیجه گیری: 

  تحلیل ابعاد شایستگی های به دست آمده می تواند بینش و دانش وسیعی در اختیار سیاست گذاران و اساتید حوزه آموزش پزشکی قرار دهد تا از آن در نیازسنجی آموزشی، تدوین اهداف، طراحی محتوا، برنامه ریزی درسی، سنجش و ارزشیابی آموزشی و توسعه برنامه درسی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: شایستگی، طراحی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی، آموزش پزشکی مبتنی بر شایستگی
 • سیده زینب حسینی مطلق، زینب غلام نیا، مریم عباس زاده امیردهی، فرزین صادقی، یاسمن حبیب زاده عمران، زهرا مرادی، مریم قائمی امیری* صفحات 45-59
  سابقه و هدف

  با شیوع بیماری کرونا و عدم تشکیل کلاس های حضوری و لزوم استفاده اساتید از سامانه آموزش مجازی نوید؛ مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه برای برگزاری سلسله کارگاه های توانمندسازی اعضای هیات علمی در جهت توسعه آموزش مجازی اقدام نمود. با توجه به ماهیت برنامه در نظر گرفته شده؛ مدل برنامه ریزی پروفسور هاردن جهت پیشبرد برنامه مذکور انتخاب گردید.

  مواد و روش ها: 

  مطالعه حاضر بر اساس مدل ده گام هاردن؛ به ترتیب شامل 10 مرحله؛ شناسایی نیازها، تدوین اهداف برنامه، تدوین محتوای دوره، سازمان دهی محتوا، تدوین راهبردهای آموزشی، روش های تدریس، ارزشیابی، برقراری ارتباط و اطلاع رسانی، فراهم نمودن محیط آموزشی مساعد و مدیریت برنامه طراحی و برنامه ریزی طراحی گردید.

  یافته ها: 

  با توجه به گزارش مثبت پایش فعالیت های آموزش مجازی درزمینه تعداد برنامه های توانمندسازی اساتید درزمینه آموزش مجازی، تعداد دروس فعال، نسبت دروس فعال و تعداد مدرسین فعال در سامانه نوید در دانشگاه علوم پزشکی بابل و همچنین نتایج مثبت رضایتمندی اعضای هیات علمی شرکت کننده در کارگاه ها میزان موفقیت برنامه، مطلوب گزارش گردید.

  نتیجه گیری:

   طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه توانمندسازی اعضای هیات علمی درزمینه آموزش مجازی به روش ده گام هاردن سبب موفقیت دانشگاه علوم پزشکی بابل در گزارش های پایش فعالیت های مجازی و همچنین افزایش رضایت اساتید شرکت کننده در کارگاه ها گردید.

  کلیدواژگان: توانمندسازی اعضای هیات علمی، آموزش مجازی، آموزش علوم پزشکی، الگوی برنامه ریزی درسی هاردن
 • علیرضا حیدری*، زهرا خطیرنامنی، سحر حقیقت، حدیثه سراوانی، مرضیه احمدی، فرزانه براتی صفحات 60-73
  سابقه و هدف

  با توجه به اینکه دانشجویان در طی تحصیل، خدمات آموزشی متنوعی دریافت می کنند، دیدگاه آنان از خدمات ارایه شده می تواند به عنوان یکی از مشخصه های کیفیت در دانشگاه در نظر گرفته شود. این مطالعه باهدف تعیین کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری انجام شد.

  مواد و روش ها

  یک مطالعه مقطعی در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان با نمونه 164 نفری انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه روا و پایا SERVQUAL بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-23 انجام شد.

  یافته ها: 

  در هر پنج بعد خدمات آموزشی (ابعاد فیزیکی، تضمین، پاسخگویی، اطمینان و همدلی) بین وضع موجود و مطلوب دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی شکاف منفی وجود داشت. بیشترین میانگین شکاف در بعد همدلی و پاسخگویی (73/1-) و کمترین میانگین شکاف مربوط به بعد ملموسات (43/1-) بود. سن دانشجویان با شکاف کیفیت در ابعاد اطمینان (028/0 = P) و همدلی (046/0 = P) ارتباط مستقیم و معناداری داشت. جنس دانشجویان با شکاف کیفیت در کل (004/0 = P) و در ابعاد اطمینان (018/0 = P)، پاسخگویی (003/0 = P)، تضمین (013/0 = P) و همدلی (001/0 = P) و تحصیلات دانشجویان نیز در بعد اطمینان رابطه معناداری داشت (001/0 = P).

  نتیجه گیری: 

  انتظارات دانشجویان فراتر از ادراک آن ها از وضعیت موجود است و در هیچ کدام از ابعاد، انتظارات آن ها برآورده نشده است. برگزاری دوره های آموزشی ارتباطات اثربخش و اخذ بازخورد می تواند نقش موثری در بهبود کیفیت خدمات آموزشی داشته باشد.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، خدمات آموزشی، دانشجویان، پرستاری، مدل سروکوال
 • زهره خوش گفتار، سمیه سهرابی، زهرا بختیاری* صفحات 74-90
  سابقه و هدف

  با وجود نقش برجسته مرحله پژوهشی در فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان دکترای تخصصی در سنوات مجاز، کمتر به ارزیابی این فاز و دلایل طولانی شدن آن و تعویق در فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان پرداخته شده است. این مطالعه با هدف تعیین دلایل به تعویق افتادن فارغ التحصیلی دانشجویان دکترای تخصصی بر اساس تجربه آنها از اجرای مرحله پژوهشی اجرا شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر کمی است. جامعه آماری شامل 127 نفر از دانشجویان و دانش آموختگان مقطع دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی سالهای 1398 تا 1400 بود که در مدت سنوات مجاز تحصیلی موفق به دفاع از پایان نامه نشده بودند و به روش سرشماری انتخاب شدند. پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه (Postgraduate research experience questionnaire) PREQ برای آنها ارسال شد که نهایتا 75 پرسشنامه شرایط ورود به مطالعه را داشتند. داده ها در نرم افزار SPSS-21 با استفاده از روش های آماری توصیفی تحلیل شد.

  یافته ها: 

  در این مطالعه 68% شرکت کنندگان زن و 32% مرد بودند. اکثر پاسخ دهندگان از همه زیر مولفه های بعد سرپرستی تجربه مطلوبی داشتند. در مقابل، اکثریت شرکت کنندگان تجارب نامطلوبی در زمینه زیرمولفه های بعد زمینه های رشد پژوهشی دانشکده داشتند. تجارب اکثریت پاسخ دهندگان در زمینه توسعه مهارت های علمی در دوره پژوهشی در حد مطلوب بود.

  نتیجه گیری:

   تخصیص بودجه به امر پژوهش خصوصا در حوزه تحصیلات تکمیلی برای ارتقاء زمینه های رشد پژوهشی دانشکده و نیز سطح زیرساخت های آن و حمایت های مالی از پروژه های تحقیقاتی در این برهه زمانی در نظام آموزش عالی کشور ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: مرحله پژوهشی، پرسشنامه تجربه پژوهشی فارع التحصیلان، تاخیر در فارغ التحصیلی، مقطع دکترای تخصصی
 • رقیه اکبری، سید کامران سلطانی عربشاهی*، علیرضا منجمی صفحات 91-104
  سابقه و هدف

  استدلال بالینی از مقوله های مهم در پزشکی می باشد و آموزش آن به طرق مختلف می تواند توانایی دانشجو در نزدیک شدن به تفکر حرفه ای را تسریع کند. بعلاوه آموزش های مکمل در کنار آموزش بالینی می توانند در موارد کاهش مواجهه با بیمار ، باعث پیشبرد آموزش بالینی شوند.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع نیمه تجربی به روش مشاهده موردی می باشد که در آن گروه مورد به روش سناریونویسی تحت آموزش استدلال بالینی قرار گرفت و پس از آزمون دو گروه با تست های KF و DTI مقایسه گردیدند. براساس نمرات آزمون علوم پایه قبل از مطالعه یکسان بودند.

  یافته ها: 

  در این مطالعه 60 نفر در دو گروه مورد و شاهد (هر گروه 30 نفر) با آزمون DTI و KF مقایسه شدند. متوسط نمره DTI در گروه مورد 3/15±4/151 و متوسط نمره در گروه شاهد 2/17±8/151 بود که نمرات در دو گروه مورد و شاهد معنی دار نبوده است (922/0 (P-value=. متوسط نمرات KF در گروه شاهد 5/4±3/36 و در گروه مورد 2/8±2/30 بود که نمرات در گروه مورد به طور معنی داری از گروه شاهد بالاتر بوده است (001/0 P-value=.

  نتیجه گیری:

   نتایج مطالعه نشان داد که آموزش به روش سناریو نویسی در کوتاه مدت می تواند در ارتقا با نمره KF و استدلال بالینی موثر باشد ولی افزایش نمره DTI به زمان آموزش بیشتری نیازمند است.

  کلیدواژگان: سناریونویسی، استدلال بالینی، کارآموزان پزشکی، تکنیکKF، تکنیک DTI
 • راضیه قرباندوست، حمیدرضا آراسته*، حسین عباسیان، حسن رضا زین آبادی، آسمان شعبانی شفیع آبادی صفحات 105-127
  سابقه و هدف

  مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تبیین ابعاد و مولفه های الگوی اجرای بهینه بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی که فرصتی استثنایی برای دست اندرکاران  حوزه آموزش و مسیولین دانشگاه ها است، انجام  شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا و جامعه آماری پژوهش صاحب نظران و مطلعین کلیدی بود که با استقاده از نمونه گیری هدفمند با روش   گلوله برفی انتخاب شدند. و مصاحبه ها برای  شناسایی ابعاد تا اطمینان از اشباع نظری ادامه یافته است. تحلیل داده ها با نرم افزار مکس کیودا نسخه (10 Maxqda) انجام شد. تحلیل داده ها  در بخش کیفی تحلیل محتوا  و برای اعتبار الگو  تکنیک دلفی  بود.

  یافته ها:

   یافته های پژوهش نشان داد که الگوی اجرایی بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی دارای 9عامل اصلی  در دو بخش آسیب ها و اقدامات (اجرایی، ساختاری، سیاستی، محیطی، مدیریتی، انگیزشی، تناسب توانایی ها و شغل، فرهنگی، رهبری) و 21عامل فرعی بود. 

  نتیجه گیری: 

  مهمترین عامل اثرگذار براساس داده های پژوهش توجه به دیدگاه ها و تفاوت های هر دانشگاه می باشد  و مهمترین عامل  برای اجرای بهینه بسته های تحول اقدامات در حوزه رهبری است و این مهم به ما نشان میدهد اکر ذینفعان سازمان در تدوین راهبرد مشارکت داشته باشند انگیزه بیشتری  در جهت تحقق آن اهداف خواهد داشت این  الگو میتواند یک رویکرد پیشنهادی برای بهبود آموزش پزشکی باشد.

  کلیدواژگان: تحول، نوآوری، آموزش پزشکی، آسیب شناسی، الگو
|
 • Somayeh Farmad, Faeghe Yosefian* Pages 7-16
  Background and Objective

  Organizations pay special attention to effective in-service training for their growth and excellence. On the other hand, the practical and clinical skills of midwives are complex activities and the correct implementation of many of these skills ensures the patient's life and training must be principled and effective. In this study, the effectiveness of virtual cardiopulmonary resuscitation training course in midwives of Shahid Hasheminejad Hospital in Mashhad has been evaluated.

  Methods

  This study is applicable in terms of purpose and in terms of collection is fielding and in terms of implementation is descriptive cross-sectional. The statistical population of the study is all midwives of Shahid Hasheminezhad Hospital in Mashhad in 2021.

  Findings

  A survey of midwives' satisfaction with the CPR training course shows that 82.6% of midwives had a high and very high level of satisfaction with the training course, and therefore the satisfaction of the community with the training course was high. Also, examining the difference between pre-test (8.94 ± 16.01) and post-test (26.41 ± 20.53) showed that the average score of midwives after the test has increased.

  Conclusion

  Implementation of a virtual cardiopulmonary resuscitation training course at the reaction level (midwives' satisfaction); It is effective at the level of learning and it seems that Kirk Patrick model can be a suitable way to evaluate the effectiveness of virtual training in the field of cardiopulmonary resuscitation.

  Keywords: Effectiveness, E-learning, Cardiopulmonary Resuscitation
 • Yeganeh Kamali, Reza Ghorbani Pour*, Hoda Shirafkan Pages 17-32
  Background and Objective

  Interest and motivation in a field of study are essential for success in that field. One of the factors that influences this interest is the educational environment. The purpose of this study was  evaluation  of  Babol dental students' interest in dentistry and it's relation  with variables in the educational environment.

  Methods

   In this analytical study, 151 students at Babol Dental School from 2013 to 2017 were selected using the census method and evaluated with a questionnaire whose validity and reliability had previously been established in other studies. Participants determined demographic characteristics, field of study interest, and educational environment factors, and by assigning scores from zero to four to the participants' responses,regression analysis was used to determine the effects of different variables on interest in their field of study and their evaluation of the academic environment. 

  Findings

   Based on Result, 86.38 % of students were interested in dentistry. In addition, 52.39 % of students believed that professors use new teaching methods in their classes. Seventy percent of students stated , their involvement in making decisions which affects their academic ability is low.

  Conclusion

  Dental students in Babol were generally enthusiastic about their Field of study, and the faculty's teaching environment reflected positive qualities and capabilities in different fields.

  Keywords: Interest, Dental Students, School of dentistry
 • Elaheh Sharbaf, Hosein H. Karimi Monaghi*, Ali Emadzadeh, Soleyman Ahmady Pages 33-44
  Background and objective

  Most higher education curricula do not provide the competencies graduates need in the occupational fields, resulting in waste of money and lower effectiveness while increasing the number of unemployed graduates. Competency-based education is an innovative educational model that can solve such problems and lead education activists to design competency-based curricula. Therefore, this study aimed to identify the necessary competencies in the master's curriculum of medical education.

  Methods

  Byham and Moyer’s methodology was used to determine the competency model in this research. Accordingly, the relevant literature and 37 similar curricula were primarily reviewed, after which interviews were conducted with 17 members of the medical education evaluation board and professors and 15 graduates working in this field. An initial list of competencies was prepared in the third step, which were then validated using SPSS 25 to provide the final list of competencies of medical education graduates in the last stage.

  Finding

  The 61 final competencies obtained in the study were divided into 5 areas of education, evaluation, research, management, and professionalism and 26 sub-areas.

  Conclusion

  The analysis of the obtained competencies can provide policy makers and medical education proofers with deeper insights and knowledge to employ when assessing educational needs, setting goals, designing content, planning curriculum, performing educational assessment and evaluation and developing curriculum.

  Keywords: Competency, Competency-Based Curriculum, Competency-Based Medical Education
 • Zeinab Hoseini Motlagh, Zeinab Gholamnia, Maryam Abbaszadeh Amirdehi, Farzin Sadeghi, Yasaman Habibzadeh Omran, Zahra Moradi, Maryam Ghaemi Amiri* Pages 45-59
  Background and Objective

  With the prevalence of COVID-19 and the lack of face-to-face classes and the need for teachers to use the Navid virtual education system, the Education Development Center (EDC) organized a series of faculty empowerment workshops to develop virtual education. Due to the nature of this program; Professor Harden's planning model was selected.

  Methods

  The present study is based on Harden 10 step model, Includes; Identify needs, Formulate program goals,  Compiling the course content, Organizing the content, Formulating educational strategies, Teaching methods, Evaluation, Communication and information, Providing a favorable educational environment and Managing the design and Planning program, respectively.

  Findings

  According to the positive report of monitoring e-learning activities in the field of the number of empowerment programs for teachers in the field of e-learning, Number of active courses, ratio of active courses and number of active teachers in Navid system in Babol University of Medical Sciences, Also, the positive results of the satisfaction of the faculty members participating in the workshops, the success rate of the program was reported to be favorable.

  Conclusion

  Design, implementation and evaluation of faculty empowerment program in the field of virtual education by Harden ten-step method Due to the success of Babol University of Medical Sciences in monitoring virtual activity reports and also increased the satisfaction of professors participating in the workshops.

  Keywords: Faculty Empowerment, Virtual Education, Medical Education, Harden Curriculum Planning Model
 • Alireza Heidari*, Zahra Khatirnamni, Sahar Haghighat, Hadiseh Saravani, Marzieh Ahmadi, Farzaneh Barati Pages 60-73
  Background and Objective

  Because students receive a variety of educational services during their studies, their view of the services provided can be considered as one of the characteristics of quality in the university. This study was conducted to determine the quality of educational services from the perspective of nursing students.

  Methods

  A cross-sectional study was performed in the School of Nursing of Golestan University of Medical Sciences with a sample of 164 people. The data collection tool was a valid and reliable SERVQUAL questionnaire. Data analysis was performed using SPSS-23 statistical software.

  Findings

  In all five dimensions of educational services (physical dimensions, guarantee, accountability, confidence, and empathy) there was a negative gap between the current and desired status of students and the quality of educational services. The highest mean gap was in the dimension of empathy and responsiveness (-1.73) and the lowest mean gap was related to the tangible dimension (-1.43). The age of students was directly and significantly related to the quality gap in the dimensions of confidence (P = 0.028) and empathy (P = 0.046). Gender of students with total quality gap (P = 0.004) and in the dimensions of confidence (P = 0.018), accountability (P = 0.003), guarantee (P = 0.013) and empathy (P = 0.001) P) and students' education also had a significant relationship in terms of confidence (P = 0.001).

  Conclusion

  Students' expectations are beyond their perception of the current situation and in none of the dimensions, their expectations have been met. Holding effective communication training courses and receiving feedback can play an effective role in improving the quality of educational services.

  Keywords: Quality of services, Educational services, Students, nursing, SERVQUAL model
 • Zohreh Khoshgoftar, Somayeh Sohrabi, Zahra Bakhtiyari* Pages 74-90
  Background and objective

  Despite the prominent role of the research phase in the graduation process of doctoral students in the allowed years, less has been done to evaluate this phase and the reasons for its prolongation and postponement in the graduation process of students. The aim of this study was to determine the reasons for postponing the graduation of specialized doctoral students based on their experience in the implementation of the research stage.

  Methods

  The present study is quantitative. The statistical population included 127 PhD students and graduates of Shahid Beheshti University of Medical Sciences between 2020- 2022, who had not defended their thesis during the permitted academic years and were selected by census sampling. Demographic questionnaire and PREQ (Postgraduate research experience questionnaire) were sent to them, and finally 75 questionnaires entered the study. Data were analyzed in SPSS-21 software using descriptive statistical methods.

  Findings

  In this study, 68% of the participants were women and 32% were men. Most of the respondents had a favorable experience of all the sub-components of the supervision dimension. On the contrary, the majority of the participants had unfavorable experiences in the sub-components of the fields of research development of the faculty. The experiences of the majority of respondents in developing scientific skills during the research period were optimal.

  Conclusion

  It is necessary to allocate funds for research, especially in the field of graduate education, to improve the conditions and fields of research development of the faculty, as well as the level of its infrastructure and financial support for research projects in the country's higher education system.

  Keywords: Research phase, postgraduate research experience questionnaire, delay in graduation, Ph.D. course
 • Roghayeh Akbari, Seyed Kamran Soltani Arabshahi*, Alireza Monajemi Pages 91-104
  Background and Objective

  Clinical reasoning is one of the important categories in medicine and teaching it in different ways can accelerate the student's ability to approach expert professional thinking. In addition, complementary trainings, along with clinical training, can promote clinical training in pandemics and situations where contact with the patient is reduced for some reason.

  Methods

  This is an semi-experimental, case observation study in which the case group was trained in clinical reasoning by scenario writing method, and after the test, 2 groups were compared with KF and DTI tests. The two were identical based on their basic science test scores before the study.

  Findings

  In this study, 60 people in two groups of case and control (30 people in each group) were compared with DTI and KF tests. The average DTI score in the case group was 151.4±15.3 and the average score in the control group was 151.8±17.2, the scores in both the case and control groups were not significant (P-value=0.922). The KF scores were 36.3±4.5 in the control group and 30.2±8.2 in the case group, and the scores in the case group were significantly higher than the control group (P-value=0.001)

  Conclusion

  The results of the study showed that short-term scenario writing training can be effective in improving the KF score and clinical reasoning, but increasing the DTI score requires more training time.

  Keywords: Scenario writing, Clinical Reasoning, Medical Trainees, KF Methods, DTI Methods
 • RAZIEH Ghorbandoost, Hamidreza Arasteh*, Hosein Abasian, Hasanreza Zinababdi, Aseman Shafi Abadi Pages 105-127
  Background and Objective

  The purpose of this study aims to identify and explain the dimensions and components of the optimal implementation of transformation and innovation packages in medical education, which is an exceptional opportunity for educators and university officials.

  Methods

  This qualitative study was the type of content analysis and the statistical population of research and key informants who were selected by the use of targeted sampling with snowball method. And interviews to identify dimensions have continued to ensure theoretical saturation. Data analysis was performed with Max Kuda software (10 Maxqda). Data analysis was in the content analysis quality section for validity of the Delphi technique.

  Findings

  The findings of the study showed that the executive model of transformation and innovation packages in medical education has 9 main factors in the two sections of injuries and actions (Implementation, Structural, Politics, Environment, Management, Motivation, The proportion of abilities and jobs, cultural, leadership and 21 were sub-factors.

  Conclusion

  The most important factor based on research data is to pay attention to the views and differences of each university and the most important factor for the optimal implementation of the transformation packages in the leadership field, and this shows us that the organization's beneficiaries are involved in formulating the strategy. Failure to achieve those goals will be a suggested approach to improving medical education.

  Keywords: Transformation, Innovation, Medical Education, Pattern