فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی
سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 63، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • وحیدالدین جهانیان، امیرحسین یاوری بافقی، محمد نکویی، رضا عبدالرحمانی صفحات 1-32
  زمینه و هدف

   در جوامع غربی شاهد آن هستیم که مشارکت مردم با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بر اساس دو عنصر حفظ نظم و امنیت و نیز عنصر پاداش مادی صورت می‌پذیرد و با توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه که فرهنگی مادی است در خیلی از مواقع کارساز است. در مقابل جوامع مادی، جوامع دینی قرار دارند. در ادبیات حکومت‌های دینی، کارگزاران حکومتی خود را نسبت به ارزش‌های مادی و معنوی مردم مسیول می‌دانند و آنچه که قابل‌اغماض و چشم‌پوشی نیست، ارزش‌های حاکم بر نظام است. در این حکومت‌ها مشارکت‌های مردمی در حوزه‌های مختلف شیون زندگی از‌جمله جرم‌یابی نه امری ممدوح بلکه وظیفه‌ای دینی و شرعی به‌حساب می‌آید. دستگاه‌های مسیول در این‌گونه جوامع به‌عنوان مدافع اصلی ارزش‌های جامعه به حساب می‌آیند و به‌همین خاطر، باید برخی ارکان جهت‌ساز را در زمینه مشارکت‌های مردمی در جرم‌یابی رعایت کنند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی ارکان جهت‌ساز بهره‌گیری از منابع و مخبرین در فرایند جرم‌یابی است.

  روش‌شناسی:

   این مقاله از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز با مطالعه منابع کتابخانه‌ای و با ابزار فیش‌برداری جمع‌آوری و تحلیل شده است.

  یافته‌ها و نتیجه‌گیری: 

  براساس نتایج به‌دست آمده، ارکان جهت‌ساز بهره‌گیری از منابع و مخبرین در جرم‌یابی شامل مولفه‌های نظیر مبانی دینی و فقهی، فرامین، مبانی قانونی و چشم‌انداز فراجاست که همگی بر لزوم بهره‌گیری از منابع و مخبرین در جرم‌یابی با رعایت اصول و مقررات مربوطه تاکید داشته‌اند.

  کلیدواژگان: ارکان جهت ساز، جرم یابی، منابع و مخبرین
 • باقر حسین آبادی، حسین ذوالفقاری، بهرام بیات، یاسر اسماعیل زاده صفحات 33-66
  زمینه و هدف

  تاکنون پژوهش های متعددی با موضوع تعامل و ارتباطات بین سازمانی انجام و راه کارهای مختلفی ارایه شده است. فرماندهی انتظامی نیز به واسطه ماموریت های متنوع و شرح وظایف محوله، به عنوان یکی از سازمان های مهم متولی امنیت در کشور شناخته شده و به تبع آن مقولات احصایی در پژوهش های اشاره شده متوجه پلیس نیز هست؛ بنابراین هدف اصلی در این پژوهش شناسایی و احصای متغیرها و شاخص هایی در تعامل و ارتباطات بین سازمانی پلیس با دستگاه های مسیول در پژوهش های گذشته است.

  روش شناسی:

  پژوهش حاضر با استفاده از روش فراتحلیل و با تاکید بر تعاملات و ارتباطات بین سازمانی، به ارزیابی مقالات پیشین در ابعاد مختلف پرداخته است. جامعه آماری، شامل همه پژوهش های انجام شده از سال 1390 تا پایان سال 1400 در زمینه موضوع مورد مطالعه است. از طریق نمونه گیری هدفمند، تعداد 15 پژوهش (مقالات پژوهشی، ترویجی و رساله) مرتبط با موضوع از طریق پایگاه اطلاعاتی علمی انتخاب و بر اساس معیارهای مختلف، مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها و نتیجه گیری:

  بالاترین رتبه نتایج و یافته های پژوهش ها با کمیت 8/18 درصد مربوط به همکاری، تعامل و ارتباطات بین سازمانی و تاثیر آن در تامین امنیت عمومی و پیشگیری از جرم؛ دومین رتبه با کمیت 2/14 درصد به فرهنگ سازی و فرهنگ سازمانی و تاثیر آن در تعاملات بین سازمانی و رتبه سوم با کمیت 2/14 درصد به نقش مدیران و سبک مدیریتی در تعاملات بین سازمانی اختصاص یافته است. همچنین «راهبردها و خط مشی ها در تعاملات بین سازمانی»، «قوانین و مقررات در تعاملات بین سازمانی» و «تاثیر عوامل ساختاری بر تعاملات بین سازمانی» به ترتیب با کمیت 9/11 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

  کلیدواژگان: ارتباطات بین سازمانی، پلیس، تعامل، فراتحلیل، گروه های تروریستی
 • محمد فرجیها، علی محبی، احمد قاسمی، علی رحیمی صفحات 67-95
  زمینه و هدف

  جرم یابی تطهیر درآمدهای ناشی از مواد مخدر یکی از وظایف مهم پلیس در راستای مقابله مجرمان مواد مخدر است که با به کارگیری دانش جرم یابی در این زمینه مافیا و شبکه های مواد مخدر را می توان از درآمدهای آنان محروم کرد. به طوری که ضربه به پشتوانه های مالی مجرمان مواد مخدر حتی از مقابله سخت افزاری با آنان موثرتر و هزینه مادی و تلفات انسانی کمتری برای مجریان قانون در پی خواهد داشت؛ بنابراین هدف این مقاله بررسی اقدام های مطلوب پلیسی برای کشف، اثبات تطهیر درآمدهای مواد مخدر است.

  روش شناسی:

  این پژوهش از نوع کاربردی است که به صورت میدانی و به روش کیفی انجام شد و داده های آن از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با تعداد 12 نفر از خبرگان مرتبط پلیس که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند و همچنین مطالعه تعدادی پرونده مربوطه، گردآوری و پس از کد گذاری و دسته بندی، محتوای داده های حاصل از مصاحبه ها و پرونده ها انجام و مقایسه نتایج صورت گرفت.

  یافته ها و نتیجه گیری:

  داده های این پژوهش نشان داد که پلیس به منظور جرم یابی پول شویی درآمدهای ناشی از جرایم مواد مخدر اعم از تولید، توزیع و عرضه، حمل و نقل و ترانزیت، صادر و وارد کردن باید اقدام هایی از قبیل اشراف بر بازارهای مواد مخدر، اشراف بر شیوه های تطهیر عواید مواد مخدر، شناسایی مجرمان مواد مخدر، شناسایی رابطان مالی و متخصصان پول شویی و در نهایت جمع آوری مدارک و تحصیل ادله از بانک های اطلاعاتی متعدد درون و برون سازمانی پیرامون مجرمان مواد مخدر، رابطان و متخصصان تطهیر عواید مواد مخدر، انجام دهد و به این منظور افسران و متخصصان ویژه جرم یابی تطهیر درآمدهای مواد مخدر تربیت و آموزش داده شود.

  کلیدواژگان: پلیس، پول شویی، تطهیر عواید مواد مخدر، جرم یابی، مجرمان مواد مخدر
 • اسماعیل عبداللهی، مرتضی رضائی زاده، اسماعیل جعفری صفحات 97-133
  زمینه و هدف

   در سیاست گذاری های آموزشی چند سال اخیر سازمان های اطلاعاتی- امنیتی کشور، محیط های آموزشی یادگیرنده محور ارزشمند تلقی شده اند. هدف پژوهش حاضر نیز تبیین و تحلیل یکی از این نوع محیط های یادگیری است که بر اساس ویژگی های یادگیری فعال فناورانه طراحی شده است. این رویکرد نوین که به یادگیری معکوس شهرت یافته، از محبوبیت روزافزونی در میان متخصصان تعلیم و تربیت برخوردار شده است؛ ولی تاکنون، در سطح بین المللی هیچ گونه پژوهش کیفی در این خصوص در سازمان های اطلاعاتی- امنیتی ارایه نشده است؛ بنابراین، شناخت فرایندها، دستاوردها و چالش های موجود در این نوآوری، به مربیان و ذی نفعان آموزش های ضمن خدمت در این سازمان ها کمک خواهد کرد تا آن را به درستی به کار گیرند.

  روش شناسی:

   این پژوهش در قالب سه سوال پژوهشی و با بهره گیری از طرح پژوهش پدیدارشناسانه و تحلیل محتوای استقرایی 59 مقاله انگلیسی Q1 و Q2 نمایه شده در پایگاه علمی Web of Science بین سال های 2012 تا 2021، به مطالعه، دسته بندی و تفسیر محیط های یادگیری طراحی شده بر اساس نوآوری یادگیری معکوس پرداخته است.

  یافته ها و نتیجه گیری:

   نتایج نشان می دهد فرایندهای کلاس درس معکوس همراه با دستاوردهای مثبت برای کارکنان، مربیان، برنامه درسی و به طور کلی برای مراکز آموزشی بوده و می تواند در ترویج و ارتقای مهارت های یادگیری و شایستگی های قرن بیست و یکمی کارکنان و همچنین، توسعه فناوری های یادگیری و سواد اطلاعاتی ایشان موثر باشد. در عین حال، وجود چالش های فناورانه و غیرفناورانه موجود در این محیط های یادگیری، می تواند باعث بی اثرشدن این کلاس ها گردد. ضمن اینکه، نتایج این پژوهش، نیاز به انجام کار پژوهشی عمیق بیشتر برای رفع مشکل های کارکنان، مربیان و مراکز آموزشی سازمان های اطلاعاتی در هنگام به کارگیری یادگیری معکوس را برجسته می کند؛ بر این اساس، پیشنهادهای پژوهشی نیز برای پژوهش های آینده ارایه شده است.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوای استقرایی، سازمان های اطلاعاتی- امنیتی، محیط یادگیری فعال، یادگیری تلفیقی، یادگیری معکوس
 • حسین عظیمی، سکینه میرزائی کوخالو، فاطمه زمانی صفحات 135-162
  زمینه و هدف

  انجام فعالیت های سازمان بدون تسهیم دانش بسیار دشوار است. اگر دانش نهفته در ذهن افراد نتواند با دیگران تسهیم شود، به تدریج در ذهن فرد رسوب کرده و سازمان را نیز بی نصیب و محروم می کند. پژوهش کاربردی حاضر با هدف تعیین تاثیر انگیزه بیرونی بر نگرش، تمایل و رفتار تسهیم دانش امنیت اطلاعات[1] با نقش تسهیل کننده الگوی تریندیس به اجرا در آمده است.

  روش شناسی:

  این پژوهش، توصیفی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری را کارکنان وزارت دفاع تشکیل داده و شیوه نمونه گیری به صورت غیراحتمالی در دسترس و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 103 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه استانداردی بود که با تایید پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ برابر با 926/0 و تایید روایی محتوا و روایی سازه ای از نوع هم گرا و واگرا، مجدد اعتبارسنجی شد.

  یافته ها و نتیجه گیری:

  با استفاده از دو نرم افزار «پی.ال.اس» و «اس.پی.اس.اس»[1] در تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان داد: انگیزه کسب شهرت و ترفیع به عنوان انگیزه های بیرونی بر نگرش کارکنان نسبت به تسهیم دانش امنیت اطلاعات تاثیر دارد. نگرش و پایش رفتاری ادراک شده نیز بر تمایل به «تسهیم دانش امنیت اطلاعات» و تمایل به «تسهیم دانش امنیت اطلاعات» بر رفتار «تسهیم دانش امنیت اطلاعات» موثر بود. حمایت سازمانی و اعتماد نیز به عنوان عوامل تسهیل کننده بر رفتار «تسهیم دانش امنیت اطلاعات» موثر بودند.

  کلیدواژگان: الگوی تریندیس، انگیزه بیرونی، تسهیم دانش امنیت اطلاعات، تمایل و رفتار، نگرش
 • عباس میرزایی، سید روح الله موسوی بلالمی صفحات 163-178
  زمینه و هدف

  در جهان امروز با فراگیربودن تغییر و تحول در فناوری، رویکردهای سازمان های اطلاعاتی و به فراخور آن سازمان های اطلاعاتی نیز خواه و ناخواه براساس ماهیت اقدام و وظایف محوله، متاثر از این تغییر و تحولات هستند. آینده اساسا قرین به عدم قطعیت است؛ ولی همواره علایم و نشانه هایی از اطلاعات و واقعیت ها که ریشه در گذشته و حال دارند می توانند سازمان های اطلاعاتی را به سمت و سوی آینده رهنمون سازد. آینده پژوهی با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر رفتار یا ثبات از ویژگی های مهم سازمان های موفق اطلاعاتی بوده که نقش موثری در امکان شناسایی رویدادها و روندهای تحول اطلاعاتی آینده و دست یابی به تصویر آینده را فراهم می کند. این مقاله با هدف تبیین نقش آینده پژوهی و تاثیر آن در برنامه ریزی های اثربخش سازمان های اطلاعاتی تدوین و به بررسی این سوال می پردازد که «چه ارتباطی میان آینده پژوهی و برنامه ریزی در جهت تحقق هدف های سازمان های اطلاعاتی وجود دارد؟».

  روش شناسی:

  این پژوهش از نوع کاربردی است و برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری:

  نتایج نشان می دهد که سازمان های اطلاعاتی زمانی موفق هستند که از طریق شگردها و روش های علمی و ایجاد سیاست های معطوف به آینده و ترسیم تصویرهای بزرگ آینده، رفتار امروز خود را تقریر کنند و با اقدام های هدفمند خود، آینده را طراحی و به آن شکل منسجم ببخشند و به واسطه آینده پژوهی با پایش تغییر و تحول محیط درونی و بیرونی سازمان و تشخیص هوشمندانه فرصت ها و تهدیدهای پیش روی و تقویت تفکر راهبردی در مدیران خود، باعث بهبود برنامه ریزی موثر و جلوگیری از غافل گیری و شکست های اطلاعاتی در سازمان گردند.

  کلیدواژگان: اثربخشی، آینده پژوهی، برنامه ریزی، سازمان های اطلاعاتی
|
 • amir yavari, mihammad nekouie, reza abdolrahmani Pages 1-32
  Background and Aim

    In Western societies, we see that people's participation with security and intelligence agencies is based on the two elements of maintaining order and security and the element of material reward, and according to the prevailing culture of society, which is a material culture in many It works sometimes. In contrast to material societies, there are religious societies. In the literature of religious governments, government agents consider themselves responsible for the material and spiritual values of the people, and what can not be neglected are the values that govern the system. In these governments, public participation in various spheres of life, including security, is not a commendable thing, but a religious duty. In such societies, the intelligence services are considered as the main defender of society's values, and at the same time, the health of the government system is sought in its hidden functions, and therefore, according to the rules of its constituents, some requirements and elements must Observe the instrument in the field of public participation in security issues. Therefore, the purpose of this study is to investigate the elements of the instrument to use resources and informants in the criminalization process.

  Methodology

    This article has been done in terms of applied purpose and descriptive-analytical method. The required information has been collected and analyzed by studying the library resources with the help of fish taking tools.

  findings

  Based on the obtained results, the guiding elements of using resources and informants in crime detection include components such as; Religious and jurisprudential principles, orders, legal principles, the perspective of NAJA, all of which have emphasized the need to use resources and informants in criminalization in accordance with the relevant principles and regulations.

  Keywords: sources, informants, crime detection, guiding elements
 • bagher hoseinabadi, hosein zolfaghari, bahram bayat, yaser esmailzadeh Pages 33-66
  Background and purpose

  So far, many researches have been conducted on the topic of interaction and inter-organizational communication and various solutions have been presented. The police command is also recognized as one of the important organizations in charge of security in the country due to its diverse missions and the description of assigned duties, and accordingly, the statistical categories in the mentioned researches are also aimed at the police; Therefore, the main goal in this research is to identify and calculate the variables and indicators in the interaction and inter-organizational communication between the police and the responsible agencies in past researches.

  Methodology

  The current research has evaluated the previous articles in different dimensions by using the meta-analysis method and emphasizing on inter-organizational interactions and communications. The statistical community includes all the researches conducted from 2011 to the end of 2021 in the field of the subject under study. Through targeted sampling, the number of 15 researches (research articles, promotional articles, and dissertations) related to the subject were selected through the scientific database and examined based on different criteria.

  Findings and conclusions

  the highest ranking of research results and findings with a quantity of 18.8% related to cooperation, interaction and inter-organizational communication and its effect on providing public security and crime prevention; The second rank with a quantity of 14.2% is assigned to culture building and organizational culture and its effect on inter-organizational interactions, and the third rank with a quantity of 14.2% is assigned to the role of managers and management style in inter-organizational interactions. Also, "Strategies and policies in inter-organizational interactions", "Laws and regulations in inter-organizational interactions" and "Effect of structural factors on inter-organizational interactions" are in the next ranks with the quantity of 11.9% respectively.

  Keywords: inter-organizational communication, police, interaction, meta-analysis, terrorist groups
 • mohamamad farajiha, ali mohebbi, ahmad ghasemi, ali rahimi Pages 67-95
  Background and purpose

  criminal investigation and purification of drug-related proceeds is one of the important tasks of the police in order to deal with drug criminals. By applying the knowledge of criminal investigation in this field, the mafia and drug networks can be deprived of their income. So that hitting the financial support of drug criminals will be even more effective than dealing with them with hardware and will result in less material cost and human casualties for the law enforcers; therefore, the purpose of this article is to investigate the optimal police measures to discover and prove the purification of drug proceeds.

  Methodology

  This is an applied research that was conducted in the field and in a qualitative manner, and its data was collected through semi-structured interviews with 12 people related to the police who were purposefully selected, as well as the study of a number of relevant cases, and after Coding and categorization, the content of the data obtained from the interviews and files were done and the results were compared.

  Findings and Conclusion

  The data of this research showed that the police should take measures such as drug market elites, elites on methods of purifying drug proceeds, identifying drug criminals, identifying financial contacts and money laundering specialists, and finally collecting documents and studying evidence from numerous internal and external databases about drug criminals, contacts and experts in purifying drug proceeds, and to this The purpose is to educate and train the special officers and specialists of criminal detection and purification of drug proceeds.

  Keywords: police, money laundering, purification of drug proceeds, criminal investigation, drug criminals
 • Esmaeil Abdollahi, Morteza Rezaei-zadeh, Esmaeil Jafari Pages 97-133
  Background and purpose

  In the educational policies of the intelligence-security organizations of the country in recent years, learner-oriented educational environments have been considered valuable. The purpose of the current research is to explain and analyze one of these types of learning environments that are designed based on the characteristics of active technological learning. This new approach, known as reverse learning, has been increasingly popular among education professionals; but until now, at the international level, no qualitative research has been presented in this regard in intelligence-security organizations; Therefore, knowing the processes, achievements and challenges in this innovation will help the trainers and beneficiaries of in-service training in these organizations to apply it properly.

  Methodology

  This research in the form of three research questions and using the phenomenological research plan and inductive content analysis of 59 Q1 and Q2 English articles indexed in the Web of Science scientific database between 2012 and 2021, to study, categorize and interpret learning environments designed based on The innovation of reverse learning has paid off.

  Findings and conclusions

  The results show that the reverse classroom processes have positive results for employees, instructors, curriculum and in general for educational centers and can promote and improve learning skills and 21st century competencies of employees as well as the development of learning technologies. And their information literacy is effective. At the same time, the existence of technological and non-technological challenges in these learning environments can make these classes ineffective. Meanwhile, the results of this research highlight the need to do more in-depth research to solve the problems of employees, trainers and training centers of intelligence organizations when applying reverse learning; Based on this, research suggestions for future researches have also been presented.

  Keywords: inductive content analysis, intelligence-security organizations, active learning environment, blended learning, reverse learning
 • Hossein Azimi, Sakineh Mirzaei Kookhalou, Fateme Zamany Pages 135-162
  Background and purpose

  It is very difficult to carry out the activities of the organization without sharing knowledge. If the knowledge hidden in the minds of individuals cannot be shared with others, it will gradually accumulate in the mind of the individual and make the organization disadvantaged and deprived. The current applied research was carried out with the aim of determining the influence of external motivation on the attitude, desire and behavior of information security knowledge sharing with the facilitating role of Trendis model.

  Methodology

  This research is a description of correlation type. The statistical population was made up of the employees of the Ministry of Defense and the non-probability sampling method was available and the sample size was calculated as 103 people based on Cochran's formula. The data collection tool was a standard questionnaire that was re-validated by verifying composite reliability and Cronbach's alpha coefficient equal to 0.926 and verifying content validity and convergent and divergent construct validity.

  Findings and Conclusion

  By using two software "PLS" and "SPSS" in data analysis, the results showed: the motivation to gain fame and promotion as extrinsic motivations on employees' attitude towards ISKS has an impact. Perceived attitude and behavioral monitoring were also effective on the desire to ISKS and the desire to ISKS on the behavior of ISKS.Organizational support and trust were also effective as facilitating factors on ISKS behavior.

  Keywords: Trendis model, extrinsic motivation, information security knowledge sharing, desire, behavior, attitude
 • Abbas Mirzaei, Seyyed Rohullah Mousavi Belalami Pages 163-178
  Background and purpose

  In today's world, with the pervasiveness of changes and transformations in technology, the approaches of intelligence organizations and in response to those intelligence organizations are affected by these changes and transformations, whether they like it or not, based on the nature of the action and assigned tasks. The future is basically related to uncertainty; However, signs and symptoms of information and facts that are rooted in the past and present can guide intelligence organizations towards the future. Future research using the analysis of sources, patterns and factors of behavior change or stability is one of the important features of successful intelligence organizations, which provides an effective role in the possibility of identifying events and trends of future information evolution and achieving the future image. This article aims to explain the role of future research and its impact on the effective planning of intelligence organizations and examines the question, "What is the relationship between future research and planning in order to achieve the goals of intelligence organizations?"

  Methodology

  This research is of applied type and document and library method was used to collect information.

  Findings and conclusion

  The results show that intelligence organizations are successful when they present their current behavior through scientific methods and creating future-oriented policies and drawing big pictures of the future, and design the future with their targeted actions. give a coherent shape and through future research by monitoring the changes and transformations of the internal and external environment of the organization and intelligently recognizing the opportunities and threats ahead and strengthening strategic thinking in their managers, improve effective planning and prevent surprises and intelligence failures in the organization

  Keywords: effectiveness, future studies, planning, intelligence organizations