فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی
سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 58، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • یوسف ترابی * صفحات 11-40
  هدف

   هدف اصلی این پژوهش بررسی تاریخی آموزش وتربیت سیاسی درپلیس ایران و وجایگاه واهمیت تربیت سیاسی پلیس درعصر قاجار،پهلوی و جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

  روش‌شناسی

  این تحقیق ازنوع کیفی واکتشافی است که با روش تحلیل اسنادی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها استفاده از اسناد و مدارک است. جامعه آماری پژوهش کتاب ها ومنابع تاریخی مرتبط با موضوع می‌باشد. از روش تحلیل محتوی استفاده شده است.
  یافته‌ها: تاسیس دارالفنون وسپس مدرسه علوم سیاسی توسط نخبگان سیاسی ونظامی در ایران،نقطه عطفی درتاریخ تحولات وتوسعه علمی درایران بوده وزیربنای تحول گفتمانی سیاست وحکومت رامتعاقب انقلاب مشروطیت درایران فراهم کرده است.

  نتایج

   آموزش وتربیت سیاسی درنیروهای مسلح و پلیس عصرقاجار وپهلوی به دلیل ماهیت استبدادی نظام سیاسی حاکم، کم رنگ و در حد آشنایی کلان ماموران با مفاهیم اولیه سیاسی بوده است. درعصرجمهوری اسلامی ایران با تاکیدبرمردم سالاری دینی،آموزش وتربیت سیاسی مردم و ماموران نیروهای مسلح وپلیس ازاهمیت برجسته ای برخورداربوده وساختارهای کاربردی مانند سازمان عقیدتی سیاسی وعناوین درسی سیاسی و رشته‌های سیاسی برای مهارت تجزیه وتحلیل سیاسی و بصیرت سیاسی فرماندهان و ماموران پلیس پیش بینی شده است وکارکردهای اجتماعی پلیس مردمی، نقش مهمی در افزایش کارامدی ومشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران داشته است

  کلیدواژگان: آموزش، تربیت، سیاست، آموزش سیاسی، تربیت سیاسی، بصیرت سیاسی، پلیس
 • روح الله سالار * صفحات 41-70
  زمینه وهدف

   کیفیت تدریس در مراکز آموزشی مسیله مهمی است که در سالیان اخیر مورد تاکید بسیاری قرار گرفته است.هدف این پژوهش شناسایی عوامل آسیب زا درکیفیت تدریس مدرسان می باشد.

  روش

   روش مطالعه در این پژوهش آمیخته و از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا تحلیل محتوا در بخش کیفی و دربخش کمی از نظر نحوه اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است .مشارکت کنندگان در بخش کیفی، مدرسان خبره به تعداد 15 نفر که از طریق نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی به تعداد 275 نفر از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسش‌نامه محقق ساخته بود. روایی پرسش‌نامه از طریق روایی همگرا و روایی واگرا و تعیین پایایی پرسش‌نامه نیز از روش آلفای کرونباخ(78/0) و پایای ترکیبی محاسبه شده است. روایی و پایایی در بخش کیفی به روش پیشنهادی لینکن و کوبا استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های کمی از آزمون های تی تک گروهی و زوجی و در بخش مصاحبه سه مرحله کدگذاری باز، محوری وانتخابی استفاده شده است.

  یافته ها

   یافته های حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها که در سه مرحله (مرحله باز، مرحله محوری و مرحله انتخابی یا گزینشی) کدگذاری شده است، نشان داد که عوامل آسیب زای کیفیت تدریس مدرسان دارای 77 شاخص، 14 مولفه و 3 بعد، محیط آموزشی، مدرسان و فراگیران بوده است.

  نتایج

   شناخت آسیب‌زا در کیفیت تدریس می تواند به مدرسان جهت انجام تدریس اثربخش و کیفی کمک کند .

  کلیدواژگان: آسیب، کیفیت، کیفیت تدریس، عوامل، مراکز آموزش
 • سید علی مومنی *، محمدصابر مرشد صفحات 71-93
  زمینه و هدف

   امروزه تولید علوم انسانی اسلامی، یکی از نیازهای مهم و اساسی جهت رشد و پیشرفت کشور است. موسسات آموزش عالی علوم انسانی و پژوهشگران آن ها در کشور جایگاهی مهم در این زمینه دارند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شایستگی‌های پژوهشی مورد نیاز پژوهشگران موسسات علوم انسانی اسلامی برای ایفای موثر نقش خود در این موسسات است.

  روش‌شناسی

  روش پژوهشی مورد استفاده در این تحقیق، روش کیفی است. مصاحبه نیمه ساختار یافته به عنوان روش گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. جامعه ی مورد مطالعه، اعضای هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) است که با انجام 21 مصاحبه کفایت نظری حاصل گردید. سپس برای تحلیل داده‌های حاصل از  مصاحبه ها از روش تحقیق تحلیل مضمون استفاده شد.

  یافته‌ها

  شایستگی‌های شناسایی شده در این پژوهش به صورت قالب مضامین در دو سطح مضامین اصلی و فرعی احصا شدند. مضامین اصلی شناسایی شده شامل 5 مضمون روش شناسی، حل مسیله، کار گروهی، زبان خارجه و شناخت منابع می‌باشد. این پنج مضمون اصلی در مجموع دارای 25 مضمون فرعی هستند.

  نتایج

   طبق نتایج حاصل از این پژوهش، با وجود شباهت ها در سطح ابعاد شایستگی، نشانگرهای شایستگی‌های به دست آمده، این پژوهش را از سایر مطالعات که پیوست اسلامی ندارند متمایز میکند. موسسات علوم انسانی اسلامی می‌توانند از این نشانگرها برای جذب و استخدام و توسعه پژوهشگران خود استفاده کنند.

  کلیدواژگان: شایستگی، شایستگی های پژوهشی، علوم انسانی، علوم انسانی اسلامی
 • شهامت حسینیان *، زهرا باغبانی صفحات 97-123
  زمینه و هدف

  تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر پیاده‌سازی “ برنامه‌ریزی مسیر پیشرفت شغلی” کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان البرز، با استفاده از مدل لنگرگاه‌های شغلی شاین و با تکیه بر سه بعد استعداد، نیاز و ارزش پرداخته است.

  روش

  این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با توجه به روش گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری داده‌ها یک پرسش‌نامه محقق ساخته 51 سوالی است که پایایی آن با روش ضریب آلفای کرونباخ و روایی محتوایی آن با روش مراجعه به خبرگان مورد تایید قرار گرفته شد.جامعه آماری تحقیق287نفر و حجم نمونه به روش فرمول کوکران 164 نفر و روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای می باشد. برای تجزیه و تحلیل یافته‌های به‌دست آمده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ،آزمون برازش مدل و آزمون تحلیل عاملی تاییدیKMO و کرویت بارتلت استفاده شده است.

  یافته‌ها

  تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد؛ اولا کلیه ابعاد و مولفه‌ها به جز مولفه امنیت شغلی در مسیر پیشرفت شغلی تاثیر دارند، ثانیا اولویت بندی بین ابعاد نشان داد که بیشترین اولویت مربوط به تکیه گاه مبتنی بر استعداد بوده و تکیه گاه مبتنی بر ارزش در اولویت دوم و تکیه گاه مبتنی بر نیاز در اولویت سوم قرار دارند.

  نتیجه گیری

  برای دستیابی به فواید حاصل از برنامه‌ریزی مسیر شغلی که شامل بهبود یادگیری سازمانی،افزایش رضایت شغلی و خودکارآمدی کارکنان،افزایش بهره وری و انگیزه است،باید زمینه کافی برای پیاده‌سازی برنامه‌ریزی مسیر شغلی را ایجاد کرده تا هم خود سازمان و هم کارکنان مربوطه از مزایای آن بهره‌مند شوند

  کلیدواژگان: مسیر شغلی، آموزش و پرورش، برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی، تکیه گاه های شغلی شاین
 • محمدعلی عامری، ماه منیر بیاناتی، ندا زراعت کار * صفحات 125-155
  زمینه و هدف

   هدف اصلی این بررسی نقش آزمون‌های طراحی شده براساس بازی‌سازی در بهبود یادگیری دانشجویان است. پژوهش حاضر برای دستیابی به پاسخ این سوال است که چگونگی رابطه آزمون‌های طراحی شده براساس بازی‌سازی با بهبود یادگیری در دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت دانشگاه آزاد تهران غرب بیان نماید.

  روش

   پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از حیث روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ورودی 99 است، که بر اساس سامانه دان مشغول به تحصیل هستند. تعداد کل این دانشجویان 104 نفر می‌باشد که بر اساس جدول مورگان 82 نفر نمونه‌گیری شد. پس از تدوین آزمون و در سه مرحله آزمون‌ها عملیاتی شد و پس از آن با محاسبه ضریب تاثیر، میزان تاثیر هر یک از آزمون‌های تدوین شده در یادگیری سنجش شد و نتایج به‌دست آمده با توجه به فرضیات تحلیل شد.

  یافته‌ها

  یافته‌ها نشان داد بازی‌سازی می‌تواند بر یادگیری دانشجویان تاثیرگذار باشد و تعداد آزمون ها و محتوای آموزشی نیز نقش تعدیل‌گر دارد.

  نتیجه‌گیری

  نتایج نشان داده است بازی‌پردازی آموزشی و آموزش بازی‌وار، رویکرد جدیدی است که باعث تحول گستردهای در حوزه آموزش شده و امید اثربخشی یادگیری را افزایش داده‌ است.

  کلیدواژگان: طراحی آزمون، بازی سازی، بهبود یادگیری، آموزش برخط، راندمان آموزش
 • حسن حمزه لوپاک *، فردین باتمانی، امیرحسین یاوری، سهیلا حسین پور صفحات 159-191
  زمینه و هدف

   آموزش‌های سنتی برای رفع نیازهای کارکنان و اداره امور پیچیده در سازمان‌ها کافی نیست، به همین دلیل گرایش به شیوه‌های نوین ضروری به نظر می‌رسد، و آموزش ترکیبی منطقی‌ترین و طبیعی‌ترین سیر تکامل تدریجی برنامه‌های یادگیری می‌باشد. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی آموزش ترکیبی برای آموزش‌های ضمن خدمت سازمان فراجا با استفاده از تحلیل مضمون بود.

  روش

   این تحقیق با روش‌شناسی از نوع کیفی انجام شد. ابتدا عوامل موثر بر آموزش ترکیبی از طریق بررسی ادبیات موضوع و تحلیل محتوای اسناد بالادستی سازمان فراجا و مقالات علمی فارسی و انگلیسی مرتبط و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان با روش تحلیل مضمون استقرایی شش مرحله‌ای کلارک و براون شناسایی شد، و سپس برای ارزیابی شاخص‌ها و الگوی به دست آمده، از روش دلفی استفاده شد، برای انجام این کار پرسشنامه‌ای با 31 سوال که هر سوال بیانگر یک مولفه بود، طراحی گردید، و برای سنجش روایی تحقیق حاضر نظرات جمعی از خبرگان لحاظ شده و پایایی آن نیز از روش کاپای کوهن تایید، و برای تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای MAXQDA و SPSS استفاده شد.

  یافته‌ها

  پس از غربالگری کدهای استخراج شده اولیه، به تعداد 192 مضمون پایه تقلیل و در قالب 31 مضمون سازمان دهنده و 11 مضمون فراگیر و 4 عامل اصلی (عوامل انسانی، عوامل فنی، عوامل آموزشی، عوامل اجرایی) طبقه‌بندی گردید.

  نتیجه‌گیری

  نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که این الگو کاملا علمی و متناسب با ماموریت‌های سازمان فراجا و بومی طراحی شده است و از این جهت دارای نو‌آوری خاص خود می‌باشد، که با پیاده‌سازی آن در آموزش‌های ضمن خدمت ناجا، ضمن استفاده از مزایای فراوان آن، چالش‌های آموزش حضوری و آموزش الکترونیکی که به صورت جداگانه برگزار می‌شوند، مرتفع خواهد شد.

  کلیدواژگان: راحی الگو، آموزش ترکیبی، آموزش های ضمن خدمت، تحلیل مضمون
|
 • Yoosef Torabi * Pages 11-40
  Purpose

   The main purpose of this research is the historical study of political education and training in Iran's police with regard to the establishment of the Dar al-Funun school and then the political science school in Iran and the evolution of police political education in the Qajar, Pahlavi and Islamic Republic of Iran eras.

  Methodology

   This research is qualitative and exploratory, which is done with document analysis method. The tools of data collection are books, sources and historical texts. The statistical population of the research is books and historical
  sources related to the subject.

  Findings

  the political science school by the political and military elites in Iran has been a turning point in the history of scientific developments and development in Iran.

  results

   The establishment of Dar al-Funun and then political education and training in the armed forces and the police during the Qajar and Pahlavi eras has been poor due to the authoritarian nature of the ruling political system and the lack of familiarity of the officers with basic political concepts.
  In the era of the Islamic Republic of Iran, with an emphasis on religious democracy, the political education and training of the people and officers of the armed forces and the police were of outstanding importance, and practical structures such as political ideological organization and political course titles, political workshops for the skill of political analysis and political insight of the commanders and officers of the Islamic Republic of Iran Police. and the social functions of the popular police have played an important role in increasing the efficiency and legitimacy of the system of the Islamic Republic of Iran.

  Keywords: education, politics, political education, political insight, policeThematic Analysis
 • rohallh salar * Pages 41-70
  Background and purpose

  The quality of teaching in educational centers is an important issue that has been emphasized a lot in recent years. The purpose of this research is to identify the harmful factors in the quality of teachers' teaching.

  Method

  The study method in this research is mixed and applied in terms of its purpose, and in terms of the implementation of content analysis in the qualitative part and in the quantitative part, it is a descriptive survey type. The participants in the qualitative part are 15 expert lecturers who Through purposive sampling and in the quantitative part, 275 people were selected through simple random sampling. The tool for data collection was a semi-structured interview in the qualitative part and a researcher-made questionnaire in the quantitative part. The validity of the questionnaire was calculated through convergent validity and divergent validity, and the reliability of the questionnaire was determined using Cronbach's alpha (0.78) and composite reliability. Validity and reliability have been used in the qualitative part according to the method proposed by Lincoln and Kuba. To analyze the data, group and paired t-tests And in the interview part, three stages of open, central and selective coding have been used.

  Findings

  The findings from the analysis of the interviews, which were coded in three stages (open stage, central stage and selective stage), showed that the harmful factors of teachers' teaching quality have 77 indicators, 14 components and 3 dimensions, educational environment, teachers. And it was learners.

  Results

  Recognizing the harmful environmental and human factors in the quality of teaching can help teachers to conduct effective and quality teaching.

  Keywords: injury, quality, teaching quality, environmental factors, human factors
 • sayedali momeny *, mohammadsaber morshed Pages 71-93
  Purpose

  Nowadays Islamic humanities production is one of the most vital and basic needs for country growth and development. Higher education institutes in Islamic humanities and their researchers have important role in this field. The purpose of this research is identifying research competencies needed by researchers of Higher education institutes in Islamic humanities in order to play their role effectively in these institutes.

  Method

  the research method used in this research is quantitative method. Semi-structured interview is used for gathering data needed. The scope of the research is faculty members of Imam Sadiq (PBUH) that by doing twenty-one interview, theoretical adequacy was obtained. Then, to analyze obtained data from interviews, thematic analysis research method was used.

  Findings

  Identified competencies were categorized in two levels of major and minor themes. Identified major themes include five themes; methodology, problem solving, team working, foreign language and recognizing resources. These five major themes have twenty-five minor themes.

  Results

  According to the obtained results of this research, despite of existing similarities in the level of competency dimensions, the indicators of identified competencies, have differentiate this research with other studies that don’t have Islamic view point. Islamic humanities institutes can use these indicators for recruiting, hiring and developing their researchers.

  Keywords: Competency, Research Competencies, Humanities, Islamic Humatites
 • shahamat hosenian *, Zahra Baghbani Pages 97-123
  Background and Aim

  . The aim of this study was to investigate factors affecting the implementation of the "career path planning" for employees Alborz Province Department of Education, with using from Shien's career Anchors model and relying on the three dimensions of talents, needs and values

  Method

   The aim of the present study, functional, according to the method of data collection was descriptive-survey. The data collection tool was a researcher-made questionnaire of 51 questions that its reliability via Cronbach's alpha coefficient and its validity via consulting the experts, was approved .Statistical society of study was 287 and sample size by using Cochran formula was 164 and sampling was stratified random. To analyze the data obtained from the Run test and Kolmogorov-Smirnov test, confirmatory factor analysis KMO and Bartlett's Sphericity and the Fitting Test is used.

  Findings

   Analysis Results of the questionnaire data showed all dimensions and components have an impact on career path planning, except job security because the load factor was less than 0.4. The most effective was for talent-based index and value-based index, the second and needs-based index, were in third place.

  Conclusion

   The findings of the research show that in order to achieve the benefits of career path planning, which include improving organizational learning, increasing job satisfaction and self-efficacy of employees, increasing productivity and motivation, sufficient ground must be created for the implementation of career path planning. So that both the organization and the relevant employees can benefit from its benefits.

  Keywords: Career Path, Career Path Planning, Education, Shien's Career Anchors
 • mohamad ali ameri, Mah Monir Bianati, Neda Zarat Kar* Pages 125-155
  Background and Aim

   The main purpose of this study is the role of tests designed based on game development in improving student learning. The present study aims to answer the question of how to relate the tests designed based on game-making to the improvement of learning in graduate students of management in West Tehran Azad University.

  Method

   The present research is an applied goal and in terms of research method is descriptive-survey. The statistical population of this study includes senior management students of Islamic Azad University, West Tehran Branch, entrance 99, who are studying according to the system. The total number of these students is 104, of which 82 were sampled according to Morgan's table. After compiling the test, the tests were implemented in three stages. After that, by calculating the impact factor, the effect of each of the developed tests on learning was measured and the results were analyzed according to the hypotheses.

  finding

   The results showed that game making can affect students' learning and the number of tests and educational content also has a moderating role.

 • Hasan Hamzeluopak *, Fardin Batmani, Amir Hossein Yavari bafghi, Soheila Hosseinpour Pages 159-191
  Background and Aim

  Traditional training is not enough to meet the needs of employees and the management of complex affairs in organizations, so the tendency to new methods seems necessary, and combined training is the most logical and natural course of gradual evolution of learning programs.The purpose of this study was to design a blended Learning model for in-service training of NAJA organization using content analysis.

  Methodology

  This research was conducted using a qualitative methodology. First, the effective factors on blended Learning were identified by reviewing the subject literature and analyzing the content of upstream documents of NAJA and related Persian and English scientific articles and semi-structured interviews with 19 experts by Clark and Brown six-stage inductive thematic analysis. The obtained indicators and pattern were used by Delphi method. To do this, a questionnaire with 31 questions was designed, each question representing a component. Cohen confirmed, and MAXQDA and SPSS software were used for data analysis.

  Findings

  After screening the initial extracted codes, they were reduced to 192 basic themes and classified into 31 organizing themes, 11 comprehensive themes and 4 main factors (human factors, technical factors, educational factors, executive factors).

  Results

  The results of this study show that this model is completely scientific and designed in accordance with the missions of the NAJA and the native organization, and therefore has its own innovation, which with its implementation in NAJA in-service training, while using its many advantages, challenges It will eliminate face-to-face training and e-learning, which are held separately.

  Keywords: Pattern Design, Blended Learning, In-service Training, Thematic Analysis