فهرست مطالب

روایت شناسی - سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1401)
 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/07
 • تعداد عناوین: 17
|
 • آرزو اشکانی، مصطفی دشتی آهنگر* صفحات 1-38

  با طرح مباحث زبان شناسی ساختارگرا در حوزه های مختلف هنر و علوم انسانی و سپس پیدا شدن رهیافت های پساساختارگرا، در روش های تحلیل روایت نیز نگاه های تازه ای پدید آمد. تحلیل گفتمان روایی از خلال مباحث تحلیل گفتمان، در بررسی های مربوط به روایت، جایگاه مهمی یافته است. یکی از انواع روش های تحلیل گفتمان روش لاکلاو و موفه است که به نظریه گفتمان نیز شهرت دارد. در این مقاله، با استفاده از شیوه لاکلاو و موفه، دو متن سینمایی ایرانی از منظر گفتمان تحلیل و در آن ها گفتمان «گذشته به مثابه امری مسیله دار» برجسته شده است. وجود این گفتمان به شکل جدی در متون متعدد دهه های اخیر می تواند تبیین کننده نگاه طبقه متوسط ایرانی به گذشته و ارتباط آن با زمان حال باشد. متون سینمایی محصولاتی است که معمولا از سوی پدیدآورندگان طبقه متوسط تولید می شود و مخاطبانشان هم عموما همین طبقه است؛ لذا تحلیل این گونه متون به شناخت جریان های فکری این طبقه در دوره معاصر کمک می کند. از خلال رفتارهای شخصیت های این متون می توان گفتمان های متفاوتی را یافت که همگی ناظر به نوع خاصی از مواجهه با گذشته است. در این مقاله، مطابق نظریه گفتمان، به بررسی و دسته بندی و تحلیل پیامدهای این گفتمان ها پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: نظریه گفتمان، روایت، فیلم سینمایی، لاکلاو و موفه، گذشته
 • نگین بی نظیر* صفحات 39-71

  آگاهی به ویژگی برساختگی زبان، تمرکز بشر بر ماهیت علوم و معرفت‏های بشری و نقد و واکاوی آن ها در قالب Meta Post, Anti، فروریزی فراروایت‏ها و فراروی از الگوها و قواعد تثبیت‏شده، بسترساز شکل‏گیری فراداستان، به‏مثابه روایت هستی‏شناختی انسان پسامدرن، شد؛ داستانی در پیکره ادبیات/ رمان پسامدرن که با شگردها و سازکارهای مختلف، سیمای نویسنده و عمل نوشتن و روایتگری را آشکار و برجسته می‏کند. جستار حاضر با توجه به همسانی و سنخیت ماهیت فراداستان (شالوده ‏شکنی، بازی، تعلیق، عدم قطعیت و ثبات) با زیست نوجوان که فی‏نفسه در موقعیت آستانه‏ای است و بیشتر و دقیق‏تر از هر دوره سنی، ویژگی‏های نام‏برده را تجربه و زندگی می‏کند، به واکاوی و تحلیل سه رمان نوجوان، امپراتور کلمات از احمد اکبرپور، وقتی مژی گم‏ شد از حمیدرضا شاه‏آبادی و ادسون آرانتس و دو ناسیمنتو و خرگوش هیمالیایی‏اش از جمشید خانیان می‏پردازد. سه رمان نوجوان در دو سطح چارچوب‏شکنی فراداستانی در سطح نویسنده و جهان داستان بازخوانی و تحلیل شد. پژوهش حاضر با تکیه بر آشکارسازی شگردهای نوشتن داستان، مشارکت نویسنده راوی کاراکتر مخاطب، الگوی روایت روایت، گفت وگوی سه‏ سویه، فراداستان تاریخ‏نگارانه و بینامتنیت نشان می‏دهد که چگونه مولفه ‏های نام‏برده داستان را در بستری از بی‏اطمینانی مداوم، تعلیق و دگرگونی پیش ‏می‏برند و پایان‏بندی ‏هایی همچون بازنویسی کامل داستان، عقب‏ نشینی نویسنده از موضع فکری خود و اعتراف نویسنده به عجز و ناتوانی خویش را سبب‏ می‏شوند.

  کلیدواژگان: پسامدرن، فراداستان، روایت، رمان نوجوان
 • فاطمه پورجعفری، لیلا برادران جمیلی* صفحات 73-99

  در مقاله حاضر، با استفاده از روش کیفی توصیفی به بررسی سنجه های اخلاقی تنیده در شگردهای روایی رمان خدای چیزهای کوچک، اثر نویسنده هندی ارونداتی روی، پرداخته شده است. چارچوب نظری مطالعه از دو بخش روایت شناسی و فلسفه اخلاق تشکیل شده است. بر این اساس، نظریه روایت شناسی بلاغی جیمز فیلان برای بررسی شگردهای روایت و فلسفه اخلاق چارلز تیلور برای ارزیابی مفاهیم اخلاقی رمان برگزیده شده است تا مفاهیم اخلاقی معاصر در ساختار روایت بررسی شود. فیلان داوری های اخلاقی را رابطه پویای میان موقعیت اخلاقی گفتن و گفته می داند؛ به این صورت که اخلاق گفته، یعنی ابعاد اخلاقی کنش میان شخصیت ها، در کنار اخلاق گفتن، یعنی شگردهای روایت، کارکرد بلاغی روایت را شکل می دهد. نویسندگان مقاله به این پرسش پاسخ داده اند که نویسنده روایت ادبی چگونه درک اخلاقی مخاطب را با شیوه های روایت پردازی عمق می بخشد. نتیجه پژوهش نشان می دهد اصلی ترین سنجه های اخلاقی که روی به آن ها توجه داشته، مفاهیم مربوط به اصالت هویت و ضرورت اعتباربخشی به دیگری است. تجلی غیاب امر اخلاقی در خرده روایت های متعدد در کنار استفاده از ابعاد زبانی روایت، اخلاق گفته را به نمایش می گذارد. از سوی دیگر استفاده از روایت غیرخطی و نیز شگرد کانونی سازی به نویسنده این امکان را داده تا از طریق اخلاق گفتن در بیانی زیبایی شناسانه، گفتمان اخلاقی خود را به مخاطب منتقل کند.

  کلیدواژگان: روایت شناسی بلاغی، فلسفه اخلاق، اخلاق گفتن، اخلاق گفته، اصالت، اعتباربخشی
 • احمدرضا توجهی*، علی عباسی صفحات 101-140
  دستور زبان روایت یکی از مهم ترین پارادایم های فهم معنای متن شناخته می شود که به کمک آن می توان میزان درک از اثر هنری را افزایش داد. ارتباط میان نظریات مختلف نحو روایت باعث ارتقا دادن فهم، هم از آثار هنری و هم از شیوه نقد روایی آثار، و نیز گسترش علم نقد ادبی و هنری شود. ارتباط میان نشانه معناشناسی گرمس و ترامتنیت ژنت که هر دو نظریات مهمی در نحو روایت به شمار می آید، فهم جامعی را از این پدیده حاصل می کند که معنا می تواند در گذار از روابط ترامتنی در جهت تولید معنا استفاده شود. گرمس، نشانه معناشناس برجسته مکتب پاریس، در درک نحو روایی و تولید معنا کوشش های فراوانی کرده و درنهایت به الگو هایی برای تعریف داستان، روایت و معنا رسیده است. دو نمونه از این الگو ها الگوی نحو روایی و الگوی مربع معنایی گرمس است. در این پژوهش، فرایند تولید معنا منطبق با نحو روایی بوتیمار بی اشک، نوشته مهدی خطیبی که داستانی در ادبیات کودک و نوجوان است، بررسی شده است. همچنین در واکاوی روابط بینامتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، فزون متنیت و پیش متنیت داستان بوتیمار بی اشک از نظریات ترامتنیت و عناصر تعالی دهنده متن ژرار ژنت، نظریه پرداز شهیر فرانسوی، استفاده شده است تا در حوزه نقد تطبیقی، به ارتباط این داستان با آثار ادبیات عرفانی ایران، ازجمله منطق الطیر عطار نیشابوری، پی برده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که داستان بوتیمار بی اشک که مطابق ساختار روایی پیشنهادی گرمس است، در تولید معنا منطبق بر چهارقطبی گرمس و مبتنی بر چهار قطب زندگی، نه زندگی، فنا و نه فنا عمل کرده است. داستان مهدی خطیبی تحت تاثیر ادبیات عرفانی ایران و با الهام از منطق الطیر عطار نوشته شده است و رگه هایی از ادبیات کهن و ژانر عرفانی در آن دیده می شود. این نوع روایت موجب ایجاد دوقطبی معنا شده است و می توان چنین نتیجه گیری کرد که نگاه به عناصر تعالی دهنده متن، در جذب و تولید معنا نقش بسزایی دارد.
  کلیدواژگان: آلگرداس گرمس، بوتیمار بی اشک، تولید معنا، داستان های کودک و نوجوان، روابط ترامتنیت، ژرار ژنت
 • ابوالفضل حری* صفحات 141-168
  در این مقاله، نقش کودک خواننده مستتر از منظر الگوهای روایت شناختی، به ویژه در پرتو آرای چمبرز، و با اشاراتی به ادبیات داستانی کودک و نوجوان بررسی و پاسخ هایی برای مسیله های تحقیق بیان شده است. اولین مسیله پژوهش این است که نظریه پردازان تعریف یا تعاریف دقیقی از این نوع خواننده به دست نداده اند و مهم ترین دلیل هم این است که چندین معادل برای تعریف این نوع خواننده بیان کرده اند: آرمانی، بالقوه، سنخی، مستتر و جز اینها؛ دوم، وجوه شباهت یا تفاوت خواننده واقعی و خواننده مستتر در چیست؟ سوم اینکه، خواننده واقعی چه شباهت یا تمایزی با مخاطبان روایت یا روایتشنوها دارد؟ چهارم، اگر خواننده مستتر در ذهن و ضمیر قلبی نویسنده واقعی است، چه الزامی دارد درباره بودن یا نبودن او بحث کرد؟ مرز دقیق خواننده مستتر با روایت شنو که مخاطب راوی است، کجاست؟ پنجم، مگر نویسنده واقعی با یک خواننده سروکار دارد که بخواهد تصویری آرمانی از او را در ذهن نقش بزند؟ ششم و از همه مهم تر اینکه، با توجه به این چالش ها، آیا اصلا مفهومی به نام کودک خواننده مستتر می تواند امکان وقوع یابد؟ در این پژوهش، مفهوم خواننده مستتر ذیل عنوان «کودک خواننده مستتر» در پرتو نمونه آثار مرتبط با کودکان، بازتعریف و مفهوم پردازی شده و صورت بندی تازه ای از آن در ارتباط با ادبیات کودک ارایه گردیده است. در پژوهش های ادبیات کودک، به ویژه در ایران، به نقش کودک خواننده کمتر توجه شده؛ حال آنکه ضرورت اعنتا به آن، هم در ساحت خلق و هم در نقد ادبیات کودک راهگشا خواهد بود.
  کلیدواژگان: روایت شناسی، الگوی ارتباط روایی، خواننده مستتر، کودک خواننده، ادبیات کودک
 • علی خوش گفتار، عباس گنجعلی* صفحات 169-195
  فراداستان ازجمله داستان هایی است که تصنعی بودن آن به صورت آگاهانه به خواننده القا می شود تا وی نسبت به مسایل مربوط هستی دچار تشکیک شده و در این باره، پرسش هایی وجودشناسانه مطرح نماید. نویسنده فراداستان مفاهیم داستان نویسی سنتی همچون متن، روایت، چارچوب، پیام داستان و تاریخ را درهم می ریزد. نمایش نامه ابن الرومی فی مدن الصفیح (1975) از عبدالکریم برشید (1943) یکی از آثار نمایشی جدید و پست مدرن ادبیات عربی به شمار می‏آید که به دلیل ساختار روایی خاصش، آن را می توان در زمره فراداستان قرار داد. در پژوهش حاضر، از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. هدف از تحقیق روشنگری این مطلب است که عبدالکریم برشید در نمایش نامه مذکور با کمک چه شگردهایی این حقیقت را به خواننده القا می کند که آنچه می خواند، چیزی جز زبان و صنایع نمایش نامه نویسی نیست و نباید نمایش نامه را با واقعیت اشتباه گرفت. نتایج نشان داد برشید با استفاده از شگردهایی همچون اتصال کوتاه، ورود نویسنده به متن، تصنعی‏سازی دنیای داستان، هم حضوری خواننده، شورشگری شخصیت ها و استفاده نامتعارف از نشانه های سجاوندی تلاش کرده ملغمه‏ای از تاریخ دوران ابن رومی، روایت، خاطره و تداعی آزاد را در این اثر نمایشی بیافریند تا با این فراداستان، رخدادهای واقعی زندگی ابن رومی را دگرگون کند.
  کلیدواژگان: فراداستان، اتصال کوتاه، ورود نویسنده به متن، ابن الرومی فی مدن الصفیح، عبدالکریم برشید
 • جواد دهقانیان*، اکبر صیادکوه، اسدالله نوروزی صفحات 197-227

  دلایل برزویه، نویسنده کلیله و دمنه در «گزینش داستان ها»، «انتخاب عنوان اثر» و «چگونگی تدوین» و ایجاد رابطه طولی میان باب ها از موضوعات و پرسش هایی است که با وجود اهمیت فراوان، کمتر به آن ها توجه شده است. مسیله پژوهش این است که آیا برزویه در انتخاب موارد یادشده و سامان دهی روایت این اثر، معیارهایی را در نظر داشته یا از سر تفنن و تصادف، داستان ها یی را برگزیده است. اگر فرض منطقی گزینش هدفمند را بپذیریم، با چشم انداز تازه ای از اهداف و معیارهای گزینش مولف مواجه می شویم. هدف برزویه از انتخاب و تنظیم هشت باب اصلی متن، حل «جدال تاریخی نهاد قدرت و طبقه نخبه» بوده است. براساس فرضیه پژوهش، باب ها به صورت هدفمند گزینش و تدوین شده و برخلاف تصور اولیه، میان باب ها و عنوان کتاب رابطه ای معنادار برقرار است. علاوه بر این، میان ساخت مفهومی و ساخت روایی این باب ها پیوند منسجم برقرار است. برپایه این فرضیه، روایت در کلیله و دمنه نظام سلسله مراتبی دارد؛ بدین معنا که کل اثر را نباید به شکل کنونی (به صورت باب های مجزا و بی ارتباط با عنوان)، بلکه باید به مثابه رمان یا روایت بلند در نظر گرفت. هر باب فصلی مستقل و در عین حال مرتبط با نظام کلی تر است که با اهداف گفتمانی مولف همخوانی دارد. دو هدف عمده مولف: «تربیت نهاد قدرت» و «سازواری میان این نهاد و گروه نخبه»، اجزای این روایت بلند را به هم متصل و رابطه طولی میان باب ها را مشخص و برقرار می کند.

  کلیدواژگان: کلیله و دمنه، ساخت مفهومی، ساخت روایی، گزینش باب ها، گروه نخبه، نهاد قدرت
 • فاطمه زمانی*، مریم درپر صفحات 229-261

  بن‏مایه‏ های اسطوره ‏ای به صورت ابرپی رنگ در ساختار داستان‏ های مدرن، به ویژه‏ رمان، راه ‏یافته ‏است. «جاودانگی» (تقابل مرگ زندگی) یکی از برجسته ‏ترین بن‏مایه‏ های اسطوره‏ای حیات بشری است که در اساطیر هندی و ایرانی، داستان یمه/ جم برپایه این بن‏مایه اسطوره‏ای شکل گرفته است. از منظر نشانه‏ شناسی ساختاری، روایت یمه/ جم براساس مربع‏ معناشناسی «مرگ»، «زندگی»، «نه مرگ» و «نه زندگی» ساخته شده ‏است. فرضیه پژوهش عبارت است از: ابرپی رنگ مرگ زندگی در رمان‏های معاصر فارسی برپایه روابط بینامتنی آن ها با اسطوره یمه/ جم نظام ‏یافته ‏است. در این پژوهش، ابتدا براساس رویکرد معناشناسی ساختاری گرمس، مربع معنایی مرگ زندگی در هریک از رمان های مورد بررسی ارایه گردید و سپس روابط بینامتنی آن با اسطوره یمه/ جم برمبنای نظریه‏ های بینامتنیت واکاوی شد. نتیجه مطالعه نشان داد با توجه به دو روایت هندی و ایرانی از اسطوره یمه/ جم، دو نوع رویارویی با مرگ را می‏توان شناسایی کرد که این کلان روایت اسطوره‏ای رویارویی دوگانه با مرگ در کنش‏ شخصیت‏ های رمان‏های معاصر فارسی نیز مشاهده می‏شود. ازاین رو برخی شخصیت‏های رمان‏هایی همچون سووشون، حیرانی و سالمرگی مانند یمه با کنش تسلیم و پذیرش مرگ در نظام حسی ادراکی به زندگی جاودانه دست می یابند؛ همچنین برخی دیگر از شخصیت‏های رمان ملکوت، فال خون و کلیدر همانند جم با کنشی ضدمرگ، برای رسیدن به حیات ابدی می‏کوشند، ولی درنهایت در نظام شوشی، مقهور مرگ می‏شوند.

  کلیدواژگان: مربع معنایی، نظام حسی ادراکی، نظام شوشی، روابط بینامتنی، اسطوره یمه، جم، رمان معاصر
 • الهام شمس*، مهدی محمدزاده صفحات 263-293

  نگاره ‏های سلطان محمد، استاد برجسته مکتب تبریز دوم، همگی به لحاظ بصری دیدنی و ستودنی است. پژوهندگان بسیاری این نگاره ‏ها را از جهت فرم و تکنیک ‏های اجرایی، با نگاه زیبایی شناختی یا با تمرکز بر وجوه عرفانی بررسی کرده اند؛ ولی درباره جهان ‏بینی و عمق نگاه فرهنگی و اجتماعی سلطان محمد کمتر سخن رفته است. در این پژوهش، با انتخاب دو اثر از سلطان محمد نگارگر که حاوی تصویرسازی‏ هایی از دیوان نیز است، دلالت های معنایی تفسیر شده است. هدف از این تحقیق خوانش سویه‏های اجتماعی نشانه ‏های بصری، براساس رویکرد نشانه‏ شناسی اجتماعی است؛ الگویی که برمبنای آن ترکیب‏بندی، رنگ و خط، حرکات، حجم‏ها و شمایل در راستای تفسیر دلالت‏های معنایی به کار گرفته می‏شود و نیز به اوضاع اجتماعی و شرایط تاریخی خارج از متن تصویر توجه می شود. یافته‏ های پژوهش نشان می دهد سلطان محمد تبریزی در تصویرسازی ‏های خود از دو داستان در بخش اسطوره‏ای شاهنامه که دیوان نیز در آن حضور پررنگی دارند، در عین بازنمایی تقابل خود و دیگری، استقلال رای خویش را به نمایش گذاشته و با رد سرکوب «دیگری»، آثارش را به خرده‏روایتی در تقابل با گفتمان مسلط روزگار خود، مبنی بر یکسان‏سازی فرهنگی، تبدیل کرده است.

  کلیدواژگان: سلطان محمد، دیو، دیگری، نشانه‏شناسی اجتماعی، عصر صفوی
 • ویدا شیرکوند*، آسیه گودرزی نژاد، رضا نکوئی صفحات 295-336

  در پژوهش حاضر، فیلم سینمایی خانه پدری (1389)، ساخته کیانوش عیاری، براساس نظام گفتمانی کنشی گرمس بررسی شده است. هدف اصلی از این مقاله یافتن سازه‏ های داستانی مورد نظر گرمس برای بیان چگونگی گسترش فرایند معناسازی در فیلم نام برده است. در این پژوهش، از روش تحلیل گفتمان با رویکرد نشانه معناشناسی ادبیات استفاده شده است. این فیلم سیر تحول و مبارزه زنان ایران علیه دیکتاتوری مردسالاری طی هفت دهه را نشان می‏دهد . فیلم سینمایی خانه پدری یک سلسله روایت خطی دارد که با دستمایه قرار دادن قتل مخفیانه دختر جوان خانواده به دست پدرش، تصویری از خشونت های خانگی علیه زنان ایران را نمایش می دهد. نظام گفتمانی کنشی این فیلم حول محور کنش های زنان یک خانواده در چند نسل متوالی و در بازه زمانی 1300 تا 1370 شکل می گیرد. این زنان با نظمی خاص در زنجیره های پیمانی، اجرایی و انفصالی در مقابله با فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جامعه، برای رسیدن به ابژه ارزشی خویش، یعنی استقلال نسبی و اثبات هویت زنانه به عنوان انسانی متمدن، می کوشند و کنشیارها و ضدکنشگرها نیز کنش قهرمانان را تسهیل یا دشوار می‏کنند. پس از تحلیل روایی فیلم، این نتیجه حاصل شد که با تلاش کنشگران زن فیلم، نظام ارزشی تکامل نیافته و قربانی شده هویت زن در جایگاه انسان آزاد و مختار به نظام ارزشی تثبیت شده برابر با حقوق مردان تبدیل می شود که در آن، نوع جدیدی از هویت یا ایدیولوژی مورد نظر آنان به نمایش درمی آید و در پایان فیلم، شاهد دگرگونی های بنیادی در ارتقای جایگاه زن هستیم که حاصل تلاش چند نسل از زنان فیلم است.

  کلیدواژگان: تحلیل روایی، خانه پدری، نظام گفتمانی کنشی، گرمس، کیانوش عیاری
 • نازنین طاهرنژاد، حمیدرضا شعیری*، مریم ایرجی صفحات 337-364
  روایت کنش محور براساس نظام خطی و مبتنی بر نقصانی مادی تعریف شده و هدف اصلی آن تصاحب ارزش براساس حرکت کنشگران است. اما با ظهور دوره پساگرمسی در مکتب پاریس، به وجه جدید از روایت می رسیم که در آن، رخداد ها در جای اصلی خود قرار ندارد و به همین جهت سبب تشویش، ناهنجاری و آشفتگی ذهنی کنشگران و مخاطب می شود. در چنین شرایطی، تداخل روایی صورت می گیرد و با جابه جایی عناصر کنشی، زمانی و مکانی، روایت ساختارهای مستحکم خود را رها می کند. بر همین اساس، دوره جدیدی از روایت به نام روایت پساکنشی و پساتعینی آغاز می شود. این جابه جایی ها و تداخل های روایی که در بطن روایت رخ می دهد، سبب بروز روایت پریشی می شود. روایت پریشی سبب می گردد تا با نوعی مداخله و جابه جایی عناصر، با نوعی شگفتی مواجه شویم که در آن، روایت دیگر تابع فازها و مراحل فرایندی براساس الگوی کلاسیک نیست. پرسش مقاله عبارت است از: چگونه روایت پریشی سبب بروز اختلال در روند روایت می شود و آن را از وضعیت ثابت و رمزبندی شده به وضعیتی نامتعین و متلاطم تغییر می دهد؟ با توجه به رویکرد پساکنشی، مسیله اصلی مقاله این است که چگونه روایت پریشی شرایط تولید معنا را تغییر می دهد. هدف اصلی از این مقاله بررسی فرایند روایت پریشی با تاکید بر عناصری مانند کنش پریشی، زمان پریشی، مکان پریشی و مضمون پریشی است. به منظور نیل به این هدف، بر داستان شازده احتجاب تمرکز شده است.
  کلیدواژگان: روایت پریشی، تداخل روایی، کنش پریشی، زمان پریشی، مکان پریشی، شخصیت پریشی
 • ثمین کمالی، کاووس حسن لی* صفحات 365-398
  دوران معاصر دوران قرار گرفتن امر شناخت ناپذیر در کانون زندگی بشر و درنتیجه تجربه انواع هراس است. یکی از مهم ترین تجلیگاه های این موضوع گونه های مختلف هنر ازجمله ادبیات داستانی ا ست. برای شناخت دقیق تر انسان امروز از یک سو و درک درست آثار داستانی معاصر از سوی دیگر، واکاوی کیفیت اثرپذیری این آثار از امر شناخت ناپذیر ضروری می نماید. در پژوهش حاضر، با تلفیق نظریه تحلیل دازاین لودویگ بینزوانگر و رویکرد زبان شناسانه راجر فاولر در نقد متون ادبی، الگویی برای بررسی همه جانبه بازتاب امر شناخت ناپذیر در داستان های معاصر پیشنهاد و براساس آن، داستان «پیک نیک» از ابوتراب خسروی نویسنده برجسته ای که نگاهی ژرف به وضعیت بشر و هراس های او دارد تحلیل شده ‏است. هدف از این مقاله بررسی خاستگاه های هراس در داستان مورد بحث و واکاوی رابطه صورت و محتوای آن با امر شناخت‏ ناپذیر است. این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده ‏است. یافته های تحقیق نشان می‏دهد راوی/ شخصیت اصلی داستان بر اثر دلهره شدید فروپاشیده‏ است. او می‏کوشد امر شناخت ناپذیر را در عناصر مریی پیرامون و گزش دلهره را در قالب ترس از مرگ تجربه کند؛ اما شکنجه گرانش تکه های پراکنده «خود» او هستند. کیفیت گزینش و چیدمان عناصر روایت گسیختگی روایتگر را بازتاب می دهد. انبوه تناقض ها‏، تکرارها، ابهام ها و... گفتمان و متن اثر را از یکپارچگی دور کرده ‏است. درمجموع می توان ‏گفت امر شناخت ناپذیر در صورت و محتوای داستان «پیک‏نیک» رخنه کرده و آن را به لرزه افکنده ‏است.
  کلیدواژگان: ابوتراب خسروی، امر شناخت‏ناپذیر، بینزوانگر، ترس، داستان «پیک نیک»، دلهره، فاولر
 • علی اکبر کمالی نهاد*، مهدی دهرامی صفحات 399-427
  توالی حوادث و سیر زمانی آن ها در قرآن، سیری یکنواخت ندارد؛ بلکه زمان گذشته، حال و آینده با هم تلفیق شده است و گاه در برخی سوره ها چند بار تغییر می یابد. این تمهید به دلایلی مثل کارکردهای تعلیمی، عبرت آموزی، پاسخ‏گویی به پرسش ها و ابهامات، بیان احکام اخلاقی و دینی بسامد فراوانی دارد. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، مبحث «ترتیب» در «زمان دستوری» روایت‏های قرآنی و انواع بازگشت به گذشته و کارکردهای بلاغی و هنری آن بررسی شده است. بازگشت به گذشته در روایت‏های قرآن براساس میزان زمانی بازگشت، به دو دسته گستره بلند و کوتاه تقسیم می شود که در نوع نخست، برابر با زمان کوتاه زندگی عادی است و در نوع دوم، فراتر از زندگی شخص و مربوط به آفرینش و خلقت است. این عنصر از نظر تناسب ساختاری با «اکنون» روایت یا وصف، در دو حوزه هم بافت و دگربافت قرار می گیرد. در هم بافت، ضمن روایت یک داستان، به حوادث پیشین اشاره می شود؛ اما تکمیل کننده همان داستان است. در حوزه دگربافت، گاه در سوره های غیرروایی و حتی روایی، حوادثی وصف می شود که جزو اکنون روایت نبوده، خود روایت مستقلی است. جهش بازگشت از مبدا زمانی نیز در سه حالت آینده به گذشته، گذشته به گذشته و حال به گذشته شکل‏ گرفته است. گستره وسیع زمان، علاوه بر بخشیدن کیفیت ادبی و گستردگی محتوایی و دوری از یکنواختی، عامل مهمی در درک تناسب میان گزاره ها و آیات و ایجاد حالت تعلیق و جاذبه هنری در داستان‏های قرآنی است.
  کلیدواژگان: قرآن، تعلیق داستانی، بازگشت به گذشته، روایت، زمان
 • بهروز محمودی بختیاری*، الهام ابراهیمی ناقانی صفحات 429-466

  باختین تمایل دارد ادبیات را به مثابه گفت وگویی دوسویه میان متن از یک طرف و دانش پیشین نویسنده و خواننده از طرف دیگر لحاظ کند. طبق نظر هالکوییست، در جهان پساکانتی باختین، یگانه ابزار ما برای داوری درباره صحت تجربه معرفت شناختی، کرونوتوپ است. کرونوتوپ‏ها واحد‏های شناختی هستند که نویسنده و خواننده برای اینکه به عوامل مفهومی متفاوت از لحاظ متنی (زمینه‏ای) و تاریخی ساحت ببخشند، آن ها را به کار می‏گیرند. به اعتقاد باختین، ادبیات فقط زمانی درک می‏شود که بر گفتار ادبی از یک سو و فعالیت‏های ذهنی و اجتماعی از سوی دیگر تاکید شود. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، روش استدلال استقرایی و روش کیفی در تحلیل داده‏ ها، جنبه پی رنگ ساز مفهوم کرونوتوپ در شکل گیری روایت نمایش نامه گزارش خواب اثر محمد رضایی راد بررسی شده است. از آنجا که زمان و مکان در این نمایش نامه دو عنصر بنیادین در شکل گیری روایت به شمار می آید، هدف پژوهش حاضر این است که نشان دهد نویسنده چگونه و از چه راه‏هایی دست به ترکیب این دو عنصر برای ساختن روایت زده ‏است. براساس نتایج پژوهش، درک جهان نمایش نامه محمد رضایی راد در گرو ادراک پیوستگی این دو مفهوم و انواع تاثیرات آن‏ها بر یکدیگر در تلقی باختین از کرونوتوپ است. این قرایت کرونوتوپیک همچنین نشان داد نویسنده نمایش نامه علاوه بر کارکرد پی رنگ ساز/ روایت ساز، از مفهوم کرونوتوپ به مثابه استراتژی معنایی و شناختی سود برده‏ است؛ چنان که گویی زمان تاریخی گذشته بر زندگی سه نسل از انسان‏های حاضر در مکان نمایش نامه بدون حضور و قرارگیری در این پیوستار زمانی مکانی فاقد معنا و هویت خواهد بود. در این پژوهش، افزون بر بررسی نشانه‏ های زمانی و مکانی صریح و نشان‏دار، تلاش شده‏ است تا زمان مکان مندی متن با در نظر گرفتن زمان‏های شاخص، وقایع تاریخی و متغیرهای اجتماعی ارزیابی شود. با تحلیل کرونوتوپیک متن براساس یک بوطیقای تاریخی، به ‏رغم اینکه نشانه‏ های پیوستار زمانی مکانی واقع گرایانه را می‏توان در نخستین دوره گاه شمارانه نمایش نامه مشاهده کرد، دریافت می شود که مکانمندی سایر دوره ‏ها از نظر تاریخی، فاقد کرونوتوپ واقع گرایانه و عینی است و صرفا تمهیدی روایی به شمار می آید.

  کلیدواژگان: کرونوتوپ، میخاییل باختین، گزارش خواب، محمد رضایی راد، پیوستار زمانی مکانی
 • ایوب مرادی* صفحات 467-502

  داستان کوتاه غنایی یکی از عناوین فرعی داستان های مدرن است که آیلین بالدشویلر، منتقد آمریکایی، با ایجاد تمایز میان روایت های حماسی و غنایی، به شرح وبسط آن پرداخته است. از نگاه او، به عکس روایت های حماسی که نویسنده بر ذکر کنش های بیرونی تمرکز می کند، داستان کوتاه غنایی به دنبال ارایه تصویری بی واسطه از دنیای درونی شخصیت هاست. برای داستان کوتاه غنایی ویژگی هایی همچون پی رنگ نامتعارف، فرجام گشوده، نمادپردازی، منحنی عاطفی و سبک شعری ذکر شده است که دو مورد اول تقریبا در بیشتر داستان های مدرن به چشم می آید؛ اما باقی موارد یعنی نمادپردازی های در خدمت بیان احساسات شخصیت ها، ذکر فرایند تحول عاطفی شخصیت ها و نیز سبک نوشتار شاعرانه، ویژگی های خصیصه نمای داستان های کوتاه غنایی به شمار می آید. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی نوشته شده، در پی این است تا ضمن بررسی ویژگی های متمایزکننده روایت های کوتاه غنایی در داستان «جزیره» از غزاله علیزاده، به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان از طریق تلفیق آرای آلن بالدشویلر با آموزه های آلژیرداس گرمس در زمینه زیبایی شناسی حضور، به الگویی مشخص در تعیین مرزهای داستان کوتاه غنایی دست یافت. نتایج نشان می دهد نمادپردازی های متنوع، تبیین انحنای عاطفی شخصیت های اصلی و سبک نوشتار مملو از صنایع ادبی و تصاویر شعری داستان «جزیره» را به اثری متمایز در نوع داستان های کوتاه غنایی مبدل کرده است. از میان این عناصر، موضوع تحول عاطفی و لحظه اوج این تحول با نظام معناسازی مبتنی بر شوش و مفهوم لحظه بارقه که گرمس در نظام زیبایی شناسی حضور به آن ها پرداخته است، مطابقت دارد و به نظر می رسد تمرکز بر نظام روایی شوشی در مقابل نظام کنشی و همچنین مفهوم لحظه بارقه، یعنی همان جلوه های خاص که باعث ایجاد حس گسست تماشاگر از جریان روزمره امور می شود و حالتی شگفت را در او پدید می آورد، ما را در تشخیص دقیق مرزهای داستان کوتاه غنایی یاری خواهد کرد.

  کلیدواژگان: داستان کوتاه غنایی، آیلین بالدشویلر، آلژیرداس گرمس، زیبایی شناسی حضور، لحظه بارقه، داستان «جزیره»
 • ناهید نصیحت*، نعیمه پراندوجی صفحات 503-526

  زاویه دید شگردی است که نویسنده یا گفته ‏پرداز آن را به کار می‏گیرد تا علاوه بر اینکه گفتمان خود را جذاب و متنوع نماید، هدف خود را برای مخاطب یا خواننده پذیراتر کند. ژاک فونتنی، نشانه معناشناس مشهور فرانسوی، با بهره ‎گیری از نظریه‎ ها و رویکردهای نشانه معناشناسی و تحلیل گفتمان به زاویه دید پرداخته است. وی انواع زاویه دید را برحسب شگردهایی بررسی می‏کند که گفتمان در نشان دادن آن ها به کار می‏برد. این زاویه دیدها عبارت‏ است از: زاویه دید جهان‏ شمول، تسلسلی، گزینشی، جزءنگر یا ویژه، موازی و رقابتی کشمکشی. در مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، این زاویه دیدها در داستان ابراهیم خلیل (در آیات روایی و داستانی مرتبط با ایشان در قرآن) بررسی شده است. بر این اساس، پرسش تحقیق عبارت است از: «قرآن برای بیان داستان ابراهیم خلیل از کدام زاویه دید و چگونه استفاده کرده است؟ یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد انواع زاویه دید ژاک فونتنی در آیات مرتبط، براساس غایتمندی و اثرگذاری و القای معنای مورد نظر به مخاطب به کار رفته است. همچنین به اقتضای مجادله و استدلال‏آوری ایشان در برابر مردم بت‏پرست و مشرک و پادشاه ستمگر آن ها، طبیعی است که زاویه دید متناسب با این غایتمندی، کشمکشی رقابتی است که به مراتب حضور پررنگ‏تری در روایت دارد.

  کلیدواژگان: زاویه دید، ژاک فونتنی، ابراهیم خلیل
 • محمد هاشمی، امیر مازیار* صفحات 527-555

  در این مقاله، دیدگاه کلاسیک ارسطو درخصوص هامارتیا در روایت تراژیک با دیدگاه نظریه‏ پرداز معاصر روایت، جوزف هیلیس میلر، در همین مورد تطبیق داده شده است. از آنجا که هر دوی این نظریه‏ پردازان اودیپ شاه اثر سوفوکل را به عنوان تراژدی نمونه در بررسی خود برگزیده اند، مطالعه موردی مقاله حاضر نیز به همین نمایش نامه اختصاص یافته است. پرسش ‏های پژوهش به این شرح است: در دیدگاه ‏های ارسطو و میلر، چه تفاوت‏ها و شباهت‏هایی درباره هامارتیا در روایت تراژیک و در نمایش نامه اودیپ شاه وجود دارد؟ در دیدگاه‏ ارسطو و میلر، روایت‏ به چه کار می‏آید؟ به منظور پاسخ به پرسش تطبیقی پژوهش، اولا کارکرد روایت به طور کلی از دیدگاه میلر و سپس این کارکرد در موضوع هامارتیا در روایت تراژدی اودیپ شاه واکاوی شد، ثانیا هامارتیا در پیوند با نظریه فلسفی وسیع‏تر ارسطو و به خصوص نظریه اخلاقی‏اش مورد بررسی قرار گرفت و ثالثا شباهت‏ها و تفاوت‏های دیدگاه ‏های ارسطو و میلر درباره هامارتیا در روایت تراژیک مطالعه شد. دستاورد اصلی تحقیق این است که بنا به نظریه کلاسیک، روایت‏ها می‏توانند با حل کردن تناقض‏های موجود در زندگی، به پرسش‏های بنیادین همیشگی آدمی درباره نحوه کردوکار جهان پاسخ هایی روشن و قطعی بدهند؛ درحالی که در نظریه پساساختارگرا روایت ها نمی‏توانند چنان پاسخ‏های شفاف و مسلم بدهند و همیشه انسان‏ را در مسیر این پاسخ‏ها، به تکرار روایت‏ها وامی‏دارند.

  کلیدواژگان: روایت تراژیک، ارسطو، جی. هیلیس میلر، هامارتیا، فن شعر، اودیپ شاه
|
 • Arezoo Ashkani, Mostafa Dashti Ahangar * Pages 1-38

  After the appearances of structural linguistics in various fields of arts and human science and then to arise of the poststructuralist approaches, appear the new approach to narrative analysis. In study of narrative, narrative discourse analysis, through the discussion of discourse analysis, has an important position. Discourse theory of Laclau and Mouffe (known as Discourse theory) is one of the methods of discourse analysis. This article analysis two Iranian movies via Laclau and mouffe's method. In this movies the discourse of "the Past as problematic matter" is bolded. This discourse exists in contemporary works seriously and explain approach of the Iranian middle class to the Past and his communication with the present. Movies, usually product from middle class for to use in the same class. Therefore analysis of this works help us for to cognition of discourse of this class in contemporary era. In this movies, behavior of characters shows various discourse that all that represent a special types of the Past reference. This article via discourse analysis study, division and analysis the result of that discourse

  Keywords: Discourse Analysis, narrative, Movie, Laclau, Mouffe, past
 • Negin Binazir * Pages 39-71

  Awareness of the nature of language construction, human focus on the nature of human sciences and knowledge and their critique and analysis in the form of Meta Post, Anti, the collapse of metanarratives and the transcendence of established patterns and rules paved the way for the formation of metanarratives as ontological narrative of postmodern man.considering the similarity and homogeneity of the nature of metanarrative, Deconstruction, play, suspension, uncertainty, stability, etc., the present article explores and analyzes three teenager novels of "The Emperor of Words" by Ahmad Akbarpour, "When Moji Was Lost" by Hamid Reza Shahabadi, and " Edson Arantes do Nascimento and His Himalayan Rabbit" by Jamshid Khanian with the life of a teenager who is himself in a threshold position and experiences and lives the mentioned characteristics more and more accurately than any age period. Three teenager novels were reread and analyzed on two levels, meta-narrative frame-breaking at the level of the author and the world of fiction. Relying on revealing the techniques of story writing, author-narrator-character-audience participation, the narrative pattern of narration, three-way dialogue, historiographical and intertextuality meta narrative shows that how these components advance the story in a context of constant uncertainty, suspense, and transformation that leads to endings such as a complete rewriting of the story, the author retreating from his or her intellectual position and author acknowledging his/her disability and helplessness.

  Keywords: postmodern, meta-narratives, Narration, teenager novel
 • Fatemeh Pourjafari, Leila Baradaran Jamili * Pages 73-99

   The present study aims to investigate the ethical values of the narrative strategies in The God of Small Things, by the Indian author Arundhati Roy. The theoretical framework includes narratology and ethical philosophy and aims to illustrate how the ethics are communicated by narrative techniques and rhetorical devices. On this account, this investigation relies primarily on James Phelan’s narrative theory and Charles Taylor’s philosophy of ethics. Phelan considers the novel’s ethical judgments through ‘ethics of the told’ and ‘ethics of the telling.’ Ethics of the told revolve around the ethical dimensions of the characters' choices and interactions, while ethics of the telling considers text-internal issues and the ethical significance of the narrative techniques. The ethical issues are related to the concept of authenticity and the necessity of recognition. In this regard, Roy becomes the voice for the outcasts who suffer from a lack of necessary recognition to reach their authentic self. The ethics of the told is shown in Roy’s use of micro-narratives which reflect the absence of the ethical issue, besides the linguistic creativities against the monopoly of the standard language. On the other hand, the use of non-linear narration and focalization forms the ethics of the telling, by which the ethical discourse is conveyed to the readers aesthetically. The main question of this research concerns the ways by which the author deepens the ethical judgments of the readers through the narrative strategies.

  Keywords: Rhetorical Narratology, Ethical Philosophy, Ethics of the Told, Ethics of the Telling, Authenticity
 • Ahmadreza Tavajjohi *, Ali Abbassi Pages 101-140
  Greimas, a French theorist, has made great efforts to understand the grammar of narration and the production of meaning, and has finally come up with patterns for defining story, narrative, and meaning. Two examples of these patterns are the grammatical narrative pattern and the grammatical semantic model. In this study, the process of producing meaning in accordance with the narrative style of "Butimar Biashak" written by Mehdi Khatibi, which is a story in children's literature, has been studied.Also, The Theories of transtexual and the elements of text analytics by Gerard Genet , the theory of the famous French philosopher, have also been used in the study of intertextuality, paratextuality, metatextulaity, architextuality, hypertextuality of the story of Butimar Biashak. In the field of comparative criticism, the connection of this story with the works of Iranian mystical literature, including the logic of Attar Neyshabouri, should be understood.At the end of this study, this result was obtained: The story of "Butimar Biashak" written by Mehdi Khatibi, in accordance with the structure of the narrations suggested by Greimas. And it is also proved that the story of Mehdi Khatibi was written under the influence of Iranian mystical literature and inspired by Attar's logic. And traces of ancient literature and mystical genre can be seen in this work. Also, looking at the transcendental elements of the text has played an important role in absorbing and producing meaning.
  Keywords: Meaning production, Transtextuality, children's stories, Algirdas Julien Greimas, Gerard Genette
 • Abolfazl Horri * Pages 141-168
  This paper examines the role of the child as an implied reader in the children narrative fiction. This highlights some crucial questions. First, there are no clear-cut definitions by the theorists for the peculiar kinds of readers. Second, there is no distinguishable difference between the real and implied readers. Third, what are the differences and similarities between real readers and narrative audiences or at best, narratees? Forth, if the implied reader remains a concept in the mind of the real author, is it necessary to be taken into account at all? Fifth, does the real author just deal with one reader to make out of it an ideal picture in the mind? Sixth and not the least, due to such challenges, how is it possible to talk about the concept of the child as an implied reader? This paper aims to redefine and conceptualize the concept of the implied reader in the children narrative fiction, giving a new, much more complete version of that concept through modifying the narrative communicative model, and finally adding the child-implied reader as a new necessary component to that model. This said, the child-implied reader has rarely been taken into consideration in the concurrent literature especially in Iran, though it may help to pave the way for both writing and criticizing children literature
  Keywords: Narratology, Narrative communicative model, implied reader, Child-implied reader, Children literature
 • Ali Khosh Goftar, Abbas Ganjali * Pages 169-195
  A meta-story is a story that consciously and systematically draws the reader's attention to the artificiality of the story in order to raise ontological questions about the world of the text and the world outside the text. in order to achieve his goals, the author of the meta-story challenges the concepts of traditional fiction such as text, narrative, framework, conclusion and history, and by doing so, he wants to instill in the reader the fact that what he reads is nothing but the language and craft of fiction. get the truth wrong. to achieve this, the storyteller uses techniques such as the author's entry into the story, intertextuality, artificialization of the story world, alienation, extreme use of storytelling techniques, unusual use of punctuation marks and multiple narratives. the play "Ibn al-Rumi fi Muduni al-Safih" (1975 AD) by Abd al-Karim Burshid (1943 AD) is one of the new and modern plays of Arabic literature that can be considered as a meta-story due to its special narrative structure. relying on a descriptive-analytical method, in addition to examining the scope of metanarratives in the play, the present study seeks to examine the historical narrative discourse of Ibn Rumi in which the author rewrites historical events in a postmodern manner. In this play, Burshid tries to create an amalgam of history, narration, memory and free association in this text. with the help of these arrangements, he dissects the real events of Ibn Rumi's life and presents them in a transformed form
  Keywords: metafiction, Short Circuit, author entry in the text, Ibn al-Rumi fi Muduni al-Safih, Abd al-Karim Burshid
 • Javad Dehghanian *, AKBAR SAYYADKOOH, Asadollah Nowruzi Pages 197-227

  Without bringing the reasons Borzooyeh chose a series of stories among Indian literature that formed the base of the work which was later expanded by other writers and eventually it became Kelile & Demne. On the contrary to the common belief there’s no book named Kelile & Demne in Indian literature and the selection of the stories, title selection, quality of compilation and how the stories were connected and interwoven, is actually done by Borzooyeh.So based on what criteria did Borzooyeh choose the stories and why did he choose such title for his book?It seems that the author’s selection weren’t by coincidence and the stories were chosen for specific purposes. Borzooyeh’s social level had played a key role in these selections. Discovering the standards for selecting the stories and understanding the reasons for choosing a title not only drastically changes the reading of the text, but also shows some other complicated issues pertaining to their interaction with the creation of the literary work and with the elite

  Keywords: Kelile & Demne, Selection Criteria, Elites, Power
 • Fatemeh Zamani *, Maryam Dorpar Pages 229-261

  One of the most prominent mythological themes is the concept of immortality, which has entered the structure of modern stories, especially novels, as a masterplot. In Indo-Persian mythology, the story of Yame / Jam is based on the mythical theme. The Yame / Jam narrative is based on the semantic squares of "death", "life", "no death" and "no life". In study, based on the hypothesis that the death / life superstar in contemporary Persian novels is systematized based on their intertextual relationship with the myth of Jam / Yameh, first the semantic square of death / life of each novel is presented and then its intertextual relationship with the myth of Jam / Yameh has been studied based on the theory of intertextuality and discourse systems. The result of the study shows that according to the myth of Yameh / Jam, two types of confrontation with death in action, state and existence are the human subjects of contemporary Persian novels. Hence, some characters in novels such as Suvshun, Hirani, Salmargi, such as Yameh, surrender to death by passing from activism to Moderable, and achieve eternal life in a sensory-perceptual system by perceiving the joy of death. But some other subjects of the novel Kingdom, Blood Fortune-telling, and Keydr, like Jam, with an anti-death act, strive to reach eternal life, and in the process of state, they experience fear and anxiety, and finally, in the Shushi system, they are subdued to death

  Keywords: Semantic Square, Sensory-perceptual system, Intertextuallity, Jam, Yameh Myth, Contemporary Novel
 • Elham Shams *, Mehdi Mohammadzadeh Pages 263-293

  The paintings of Sultan Mohammad, a prominent master of the second Tabriz School, are all visually spectacular and praiseworthy. Many studies have examined these paintings in terms of form and execution techniques, from aesthetic perspectives or focusing on mystical aspects, but less about the worldview and depth of Sultan Mohammad's cultural and social point of view. This study tries to interpret the semantic meanings by selecting two works by Sultan Mohammad that also contain illustrations of the demons. The present study has applied the approach of social semiotics to read the social aspects of visual cues. A model based on which composition, color and line, movements, volumes, and icons are used to interpret semantic meanings, as well as social situations and historical conditions outside the text that has been considered. The findings of the research indicate that Sultan Mohammad Tabrizi in his illustrations of two stories in the mythological section of Shahnameh in which demons also has a strong presence has shown the independence of his opinion and through the rejection of suppression the otherness his works have become a sub-narrative; in contrast to the main discourse of cultural unification in that era.

  Keywords: Sultan Mohammad, Demon, Otherness, social semiotics, Safavid
 • Vida Shirkavand *, Asiyeh Goodarzi Nezhad, Reza Nekoei Pages 295-336

  In this study, the movie “Father’s Home” (2010) directed by Kianoosh Ayari will be criticized based on Greimas’ actantial discourse. The main goal of this article is finding Greimas’ intended narrative structures so as to define the extension of signification process in the movie. In this survey, the adopted methodology is discourse analysis through semiotic approach. A movie has a linear narrative sequence and the main element of the narrative is the story of secret murder of a family’s young daughter by her father which represents an image of family violence against Iranian women. The actantial discourse regime of the movie revolves around actions of women in an Iranian family in few generations from 1922 to 1992. These women initiate a disciplined effort in their chains of promise, enforcement and detachment so as to counter the patriarchal culture of the community and achieve their value object as modern human beings. The value object is relative independence and confirmation of female identify and agents of catalysis and stasis in their own turn facilitate or challenge the protagonists’ action. Following the critical analysis of the movie, it was concluded that signification process based on Greimas’ actantial discourse has been well demonstrated in the movie “Father’s Home”. Based on this pattern, confirmation of female identity as a value object was demonstrated in five sequences with different activists, imposers and recipients of actions.

  Keywords: Narrative Analysis, Father’s Home, Actantial Discourse Regime, Greimas, Kianoosh Ayari
 • Nazanin Tahernejad, Hamidreza Shairi *, Maryam Iraji Pages 337-364
  Narrative is an action-oriented structure defined on the basis of a linear system based on material imperfection. The main purpose of such a narrative is to show the acquisition of value based on the movement of agents. However, with the advent of the post-Greimas period in the Paris school, we come to a new aspect of the narrative in which events are not in their original place and therefore cause anxiety, anomaly and mental confusion of agents and readers. It is in this context that the narrative overlaps and, by shifting the elements of action, time and place, the narrative leaves its strong structures. Accordingly, a new era of narrative begins, which we call the post-action and post-deterministic period: these shifts and narrative interactions occur in the heart of the narrative cause disnarrative. Disnarrative leads to encountering a kind of intervention and movement of elements or a kind of surprise in which the narrative is no longer a function of phases and process stages based on the classical pattern. The main question we face is how disnarrative disrupts the narrative process and changes it from a fixed and coded state to an indefinite and turbulent state? According to the post-action approach, the main issue of the article is to see how disnarrative changes the conditions of meaning production. The main purpose of this paper is to study the process of disnarrative with emphasis on elements such as anti-action, anachrony, displacement and dissemantic by focusing on the story of “Shazdeh Ehtejab”.
  Keywords: Disnarration, Narrative interference, Displacement, Anachrony, Dis-action
 • Samin Kamali, Kavoos Hassanli * Pages 365-398
  The contemporary era is the period of centrality of the Unknowable in human life and experience of extreme fear. One of the most important manifestations of this subject is modern fiction. In order to understand modern man more precisely on the one hand and to properly understand modern fiction on the other hand, it seems necessary to analyze how these works are affected by the Unknowable. In this study, by combining Ludwig Binswanger's Daseinanalysis and Roger Fowler's linguistic theory, a model is proposed for comprehensive study of the reflection of the Unknowable in modern fiction. Then, according to it, the story "Picnic" by Abutorab Khosravi, one of the major writers of our time who has a deep look at human being's fears is analyzed. The purpose of this study is to investigate the origins of fear in this story and to analyze the relationship between its form and content and the Unknowable. This study is conducted using content analysis method. It is argued that the narrator/ main character of the story is trying to figure out the Unknowable in the visible environment around him and experience angst in the form of fear of death. He has fallen apart; his tormentors are fragmented pieces of himself. The way narrative components are picked and arranged clearly shows the fragmentation of the narrator. Contradictions, repetitions and ambiguities have removed unity from discourse and text. It could be said that the Unknowable has seeped into form and content shaking them to the roots.
  Keywords: ‘angst’, ‘Binswanger’, ‘fear’, ‘Fowler’, ‘the Unknowable’
 • Aliakbar Kamalinahad *, Mahdi Dehrami Pages 399-427
  The sequence of events and their time course in the Qur'an is not uniform; Rather, the past, present and future are combined and sometimes changed several times in some suras. This preparation has a high frequency for reasons such as educational functions, learning lessons, answering questions and ambiguities, expressing moral and religious rules, and so on. This article uses a descriptive-analytical method to consider the issue of "order" in the "grammatical time" of Qur'anic narrations and examines the types of flashback and its rhetorical and artistic functions. Return to the past In the narrations of the Qur'an, based on the time of return, it is divided into two categories, long and short, which in the first type is equal to the short time of normal life and in the second type is beyond personal life and related to creation. In terms of structural fit with the "present" of the narrative or description, this element is placed in two areas of co-texture and non-texture. In all contexts, while telling a story, previous events are referred to; But it completes the same story. In the field of non-texture, sometimes in non-narrative and even narrative chapters, events are described that are not part of the narration now and are independent narrations. The leap from the origin of time is also formed in three states: future to past, past to past, and present to past.
  Keywords: Quran, series of stories, Return to the Past (Flashback), Narration, Time
 • Behrooz Mahmoodi-Bakhtiari *, Elham Ebrahimi Naghani Pages 429-466

  The chronotope is the point of intersection of time and space. The point at which place materializes and time consolidates and comes to life. where that all the abstract elements of the drama find physicality and objectivity and are concluded. Dream Report is a play that has many components of chronotopic analysis in a literary work. In this play, time is trapped in the space of a long standing antique shop. It is as if the identities of these people are complete in the work when they are present in this place. The conflict in the story of these three generations is a conflict in the chronotopic realm of the world of this antique shop. Rezaei Rad depicts the history of liberation struggle in the contemporary of Iran in the context of this place, it seems that this place is the only intersection of time and place. It seems that the fate of human beings living in this history over a century depends on this chronotope . This intersection of history with a place in the Dream Report led to our selection for the present work, in which we have examined the importance of time and place and their interaction with each other and the plot through chronotope to explain the concepts desired by the playwright. To achieve this, we will first define the chronotope and enumerate its types, and then we will examine how the play in question in it’s narrative fits into the form of this chronotopic analysis.

  Keywords: Chronotope, Mikhaeil Bakhtin, Dream Report, Mohammad Rezaei Rad, Spatial temporal continuum
 • Ayoob Moradi * Pages 467-502

  The lyrical short story is one of the sub-titles of modern fiction, which the American critic Eileen Baldeshwiler, has described in detail by distinguishing between epic and lyrical narratives. For the lyrical short story, features such as unconventional plot, open ending, symbolism, emotional curve and poetic style was mentioned. The first and second cases can be seen in most modern stories; But the rest are the characteristic features of the lyrical short stories. The present study, which is written by descriptive-analytical method, seeks to examine the distinguishing features of short lyrical narratives in Ghazaleh Alizadeh's story ‘Jazireh’ and to answer the question of how to combine the views of Allen Bald-Schweiler with Greimas. In the field of the aesthetics of presence, did Greimas achieve a clear pattern in defining the boundaries of lyrical short stories? The results show that the elements that make the island story a distinctive work in the form of lyrical short stories, various symbolism, explanation of the emotional curvature of the main characters and writing style are full of literary industries and poetic images. Among these elements, the subject of the emotional transformation and the culmination of this transformation correspond to the semantic system based on the concept and the moment-spark concept that Greimas has dealt with in the aesthetic system of presence, and seems to focus on the narrative system and the moment-spark, will help us to accurately discern the boundaries of the lyrical short story.

  Keywords: Lyrical Short Story, Aesthetics of presence, Sparkle Moment, the &ldquo, Jazireh&rdquo, story
 • Nahid Nasihat *, Naeimeh Parandavaji Pages 503-526

  Viewpoint is a technique used by the writer or narrator to make his purpose more acceptable to the audience or reader in addition to making its discourse attractive and diverse. Jacques Fontanille, the famous French Sign-semantics, has taken a point of view using theories and approaches of sign semantics and discourse analysis. He categorizes different types of perspectives in terms of the techniques that discourse uses to demonstrate them. These perspectives are: all-encompassing viewpoint, serial or cumulative viewpoint, elective viewpoint, particularize viewpoint, parallel viewpoint, conflicting viewpoint. The present article uses a descriptive-analytical method to analyze these perspectives in the story of Ibrahim Khalil (in narrative verses and related stories in the Qur'an). In fact, wants to answer this question: which perspectives and how in the story of Prophet Ibrahim (PBUH), the full manifestation of monotheism, is used. Findings show that the six types of Jacques Fontanille's Points of view in the relevant verses has been used, based on the purpose and effectiveness and transmission of the desired meaning to the audience. Also, based on his protest and argument against the pagan and polytheistic people and their oppressive king, it is natural that the perspective commensurate with this goal is a conflict-competition viewpoint that has a much more prominent presence in the narrative.

  Keywords: Viewpoint, Jacques Fontanille, Ibrahim Khalil
 • Mohammad Hashemi, Amir Maziar * Pages 527-555

  This article compares Aristotle's classical view of Hamartia in the tragic narrative with that of the contemporary theorist of Narrative theory, Joseph Hillis Miller. Considering that both of these theorists have chosen the tragedy of Sophocles's Oedipus the King as a model tragedy for their study, so the case study of the present article is dedicated to the same play. In order to answer its comparative questions, this study first examines the function of narrative in general from Miller's point of view and then examines this function in the subject of Hamartia in the narrative of Oedipus the King. Second, it explores Hamartia in connection with Aristotle's broader philosophical theory,and especially his moral theory. Third, as a result of the above two studies, it studies the similarities and differences between Aristotle and Miller's views on Hamartia in the tragic narrative.Finally, considering the results of the above studies, the question has been answered that from the different point of view of these two ancient and contemporary theorists, What is the use of narrations?The main achievement of this article is that it shows that according to the classical theory, narratives can provide clear and definite answers to the fundamental human questions about how to solve problems in life to present the work of the world, while in poststructuralist theory, narratives can not give such clear and definite answers, and they always owe human beings the repetition of narratives in the course of these answers.

  Keywords: Tragic Narrative, Aristotle, J. Hillis Miller, Hamartia, poetics