فهرست مطالب

ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار - سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار 1401)

نشریه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار
سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ساغر زرین کمر، اعظم رحیمی نیک، عباس حیدری صفحات 1-23

  هدف از این تحقیق طراحی و تبیین مدل رفتار خریداران کالاهای لوکس با محوریت بازار طلا می‌باشد. در این راستا ضمن مروری بر مفاهیمی مانند رفتار خریداران، کالاهای لوکس و بازار طلا، با مصاحبه از خبرگان و اساتید حوزه صنعت لوکس و طلا و همچنین بازاریابی به روش تحلیل کیفی به ارایه الگوی رفتار خریداران کالاهای لوکس با محوریت بازار طلا پرداخته شد. جامعه مورد مطالعه شامل همه خبرگان و اساتید حوزه صنعت لوکس و طلا و همچنین بازاریابی می‌باشد. حجم نمونه مورد مطالعه شامل 10 خبره در حوزه صنعت لوکس و طلا و همچنین بازاریابی است که به روش اشباع نظری انتخاب شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق از مصاحبه نیمه ساختار یافته و روش دلفی استفاده شده است. نتایج تحلیل کیفی توسط نرم افزار مکس کیودا نشان داد که مولفه‌های طراحی و تبیین مدل رفتار خریداران کالاهای لوکس با محوریت بازار طلا به روش تحلیل مضمون شامل:1-عوامل اجتماعی،2-عوامل فرهنگی،3-عوامل فردی، 4- عوامل اقتصادی، 5- نگرش مصرف کننده،6-انگیزه مصرف،7-ارزش،8-تجربه،9 آگاهی و 10-رفتار مصرف کننده می‌باشند. همچنین برای این مولفه‌ها تعداد 65 شاخص به تایید نهایی خبرگان رسید.

  کلیدواژگان: بازاریابی، رفتار مصرف کننده، کالاهای لوکس، بازار طلا
 • صادق فیض اللهی، حسینعلی حیدری صفحات 24-48

  هدف از انجام این پژوهش شناسایی نیازهای مشتریان در ارایه خدمات از طریق کانال‌های الکترونیک با رویکرد آمیخته است. جامعه آماری شامل دو گروه مدیران و خبرگان حوزه خدمات بانکداری الکترونیک و کلیه مشتریان بانک ملت در سطح شهرستان ایلام است، نمونه گیری بخش کیفی به صورت گلوله برفی صورت گرفت که تعداد 10 نفر از خبرگان و مدیران انتخاب شدند و در بخش کمی نیز 384 نفر به عنوان نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق فرمول کوکران انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از تحلیلتم و در بخش کمی از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان دادند که در مجموع 28 مولفه در 5 مقوله اصلی ویژگی خدمات، قابلیت اعتماد و اطمینان خدمات و امنیت، دسترسی و زمان ارایه خدمات، درک و شناخت و ارتباط با مشتری و قیمت و هزینه شناسایی و استخراج شد. همچنین نتایج معادلات ساختاری حاکی از آن است که 5 مقوله شناسایی شده از عوامل موثر بر نیازهای مشتریان می‌باشد.

  کلیدواژگان: ویژگی خدمات، نیاز مشتریان، کانال الکترونیک، رویکرد آمیخته
 • حسین حاجی پورفرد، بهزاد سلطانی، عباس طلوعی اشلقی، سید حبیب الله طباطباییان صفحات 49-72

  هدف از انجام این پژوهش، که به با رویکرد کمی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است، اعتبارسنجی یکی از مدل های مفهومی موجود در ادبیات و ارایه چارچوبی از عوامل موثر بر توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران است. جامعه آماری این پژوهش شامل موسسان، مدیران، کارکنان و صاحب نظران کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال در کشور و حداقل حجم نمونه برای اعتبار نتایج با توجه به روش استفاده شده برای تحلیل کمی 160 است. در این پژوهش، یافته های پژوهش کیفی مرجع با استفاده از ابزار گوگل فرم در قالب یک پرسشنامه پیاده سازی شده و به جامعه ای از فعالان این صنعت ارسال شده است. داده های دریافت شده از طریق 240 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج در قالب یک مدل نهایی ارایه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توسعه اقتصاد دیجیتال مستلزم توجه همزمان به عوامل محیطی و عوامل درون سازمانی است و دولت در مقام سیاستگذار نقشی کلیدی بر توسعه کسب وکارهای دیجیتال دارد.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، اقتصاد فناوری اطلاعات، اقتصاد داده محور
 • علیرضا داداشی صفحات 73-79

  پژوهش حاضر به اثربخشی مدل مدیریت دانش در دستیابی بانک تجارت به هدف ارتقاء جایگاه خود می پردازد. مدل اروپایی تعالی سازمان (EFQM) نیز از آن جهت انتخاب گردیده که معیارهای نه گانه لحاظ شده در این مدل تعالی، دغدغه های اساسی بانک را دربر می گیرد. تجزیه و تحلیل با در نظر گرفتن 5 فرضیه اصلی مبتنی بر 5 معیار توانمندساز مدل و 5 فرضیه فرعی با توجه به واحدهای محل خدمت پاسخ دهندگان صورت گرفته است. جامعه آماری، کارشناسان و مدیرانی است که در مدیریت های ستادی بانک تجارت در شهر تهران مستقرند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، مجموعا تعداد 270 پرسشنامه حاوی 24 پرسش توزیع گردید که از این تعداد، 250 پاسخنامه کامل دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق، از روش های بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده و نرم افزار SPSS برای انجام محاسبات مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که از دید کارکنان بانک تجارت در این بحث، از بین مولفه های مدل اروپایی تعالی سازمان، مولفه منابع انسانی دارای بیشترین اولویت بوده و مولفه شرکاء تجاری دارای کمترین اهمیت است.

  کلیدواژگان: دانش، مدیریت دانش، مدل تعالی سازمانی، بانک تجارت، مدل اروپایی تعالی
 • راضیه مرادی دهکردی، بهنام برانی صفحات 90-113

  هدف از این پژوهش، بررسی کاربرد عناصر مدیریت سبز در یک هتل منتخب در کیش (هتل ترنج کیش) بود. پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش برای سنجش ابزارهای سبز از پرسشنامه کاسیمو و همکاران (2012) ، متغیر تصویر ذهنی از پالاکیوس (2016) ، متغیر اعتماد، از چن (2010) و برای سنجش رضایت از مارتینز (2015) استفاده شد. نمونه آماری مورد بررسی تعداد 137 مهمان هتل بوده است. نتایج به دست آمده نشان دادند که هر 6 فرضیه مورد بررسی تایید شدند و ضرایب مسیرها در همه موارد و به معنای نشان داده شده توسط فرضیه ها معنی دار بودند. بنابراین، اولا، ابتکارات سبز اجرا شده توسط هتل ترنج کیش به ترتیب بر تصویر هتل (364/0) و بر اعتماد (287/0) و رضایت مهمانان (547/0) تاثیر مثبت و معناداری داشته و در نتیجه از فرضیه های اول، دوم و سوم حمایت می کند. ثانیا، نتایج نشان داد که تصویر هتل به طور مثبت و معنی داری بر اعتماد (678/0) و رضایت (347/0) گردشگران تاثیر می گذارد، بنابراین به ترتیب از فرضیه های چهارم و پنجم پشتیبانی می کند. در نهایت، تجزیه و تحلیل ما تایید کرد که اعتماد به طور مثبت و قابل توجهی بر رضایت (473/0) مهمان تاثیر می گذارد، بنابراین فرضیه ششم را تایید می کند. بنابراین، این مطالعه اهمیت اجرای شیوه های سبز را برای هتل های واقع در کشورهای در حال توسعه، به منظور بهبود تصویر و افزایش درجه اعتماد و رضایت مهمانان خود برای حفظ روابط بلندمدت، برجسته می کند.

  کلیدواژگان: مدیریت سبز، رفتار پایدار، هتلداری، تصویر ذهنی، گردشگری، رضایت
 • فرزاد ایزدی کاه کشی، محمد امامی کورنده، امیرحسین مقدس صفحات 114-136

  تعهد سبز و عملکرد زیست محیطی نتیجه احساس نگرانی های افراد در سازمان نسبت به مسایل زیست محیطی است. البته در ادبیات دانشگاهی اجماعی در خصوص تعریف تعهد در مورد مسایل زیست محیطی وجود ندارد و حتی بالاتر از این، شاید هیچ درک درستی از تعهد برخاسته از افراد و سازمان وجود ندارد. هدف اصلی پژوهش حاضر الگویابی معادلات ساختاری تاثیر تعهد سبز مدیریت ارشد بر عملکرد زیست محیطی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز (مطالعه موردی شرکت های تولیدی شهرکرد) می باشد. پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش برای سنجش متغیر تعهد سبز مدیریت ارشد از پرسشنامه دیلی و همکاران (2007)، برای سنجش متغیر منابع انسانی سبز از پرسشنامه جابور (2011) ، برای سنجش عملکرد زیست محیطی ازپرسشنامه کیم وهمکاران (2016) استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش 168 نفر از مدیران شرکت های تولیدی شهر شهرکرد می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 117 نفر به عنوان نمونه انتخاب و با روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس استفاده گردیده است.نتایج نشان می دهد که تعهد سبز مدیریت ارشد بر عملکرد زیست محیطی شرکت تاثیر مثبت معنادار دارد. همچنین تعهد سبز مدیریت ارشد بر مدیریت منابع انسانی سبز شرکت تاثیر مثبت معنادار دارد. اما مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست محیطی تاثیر مثبت ندارد.

  کلیدواژگان: تعهد سبز مدیریت ارشد، عملکرد زیست محیطی، مدیریت منابع انسانی سبز، شرکت های تولیدی
|
 • saghar zarinkamar, azam rahiminik, abbas heydari Pages 1-23

  The purpose of this research is to design and explain the behavior model of buyers of luxury goods centered on the gold market. In this regard, while reviewing concepts such as buyers' behavior, luxury goods and the gold market, with interviews from experts and professors in the field of luxury and gold industry as well as marketing, qualitative analysis method was used to present the pattern of behavior of buyers of luxury goods centered on the gold market. The studied community includes all experts and professors in the field of luxury and gold industry as well as marketing. The sample size of the study includes 10 experts in the field of luxury and gold industry as well as marketing, which was selected by the theoretical saturation method. Semi-structured interview and Delphi method were used to collect data in this research. The results of qualitative analysis by Max Kyoda software showed that the components of designing and explaining the behavior model of luxury goods buyers centered on the gold market by thematic analysis method include: 1- social factors, 2- cultural factors, 3- individual factors, 4- economic factors, 5- consumer attitude, 6- consumption motivation, 7- value, 8- experience, 9- awareness and 10- consumer behavior. Also, for these components, 65 indicators were finally approved by the experts.

  Keywords: Marketing, consumer behavior, luxury goods, gold market
 • sadegh feizollahi, hosseinali heidari Pages 24-48

  The purpose of this research is to identify the needs of customers in providing services through electronic channels with a mixed approach. The statistical population includes two groups of managers and experts in the field of electronic banking services, and all customers of Bank Mellat in Ilam city. The sampling of the qualitative part was done in the form of a snowball; and 10 experts and managers were selected, and 384 people were selected in the quantitative part by simple random sampling and through Cochran's formula. The tool for data collection is semi-structured interviews in the qualitative part and researcher-made questionnaires in the quantitative part. To analyze the data, the qualitative part was analyzed by the theme analysis, and the quantitative part by the structural equation model. The results showed that a total of 28 components were identified and extracted in the 5 main categories of service characteristics, service reliability and security, access and service delivery time, understanding and recognition, communication with the customer, and price and cost. Also, the results of the structural equations indicate that the 5 identified categories are among the factors affecting the needs of customers.

  Keywords: service characteristics, customer needs, electronic channel, mixed approach
 • Hossein Hajipourfard, Behzad Soltani, Abbas Tolouei Eshlaghi, Seyyed Habibollah Tabatabaeian Pages 49-72

  The purpose of this research, which was conducted with a quantitative approach and using a questionnaire tool, is to validate one of the conceptual models available in the literature and provide a framework of factors affecting the development of the digital economy in Iran. The statistical population of this research includes the founders, managers, employees and experts of businesses based on information technology and digital economy activists in the country, and the minimum sample size for the validity of the results according to the method used for quantitative analysis is 160. In this research, the findings of the reference qualitative research were implemented in the form of a questionnaire using the Google Form tool and sent to a community of industry activists. The data received through 240 completed questionnaires were analyzed using the confirmatory factor analysis method, and the results were presented in the form of a final model. The results of this research show that the development of the digital economy requires simultaneous attention to environmental factors and inter-organizational factors, and the government as a policy maker plays a key role in the development of digital businesses.

  Keywords: Information Technology, IT-based businesses, Data-driven Economy, IT Economy
 • alireza dadashi Pages 73-79

  The current research deals with the effectiveness of the knowledge management model in achieving the goal of improving its position in Bank Tejarat. The European Organizational Excellence Model (EFQM) was also chosen because the nine criteria included in this excellence model include the basic concerns of the bank. The analysis has been done by considering 5 main hypotheses based on 5 enabling criteria of the model and 5 sub-hypotheses according to the respondents' service units. The statistical population is experts and managers who are based in the headquarters of Tejarat Bank in Tehran. Using stratified random sampling, a total of 270 questionnaires containing 24 questions were distributed, of which 250 complete responses were received and analyzed. In this research, the methods of reviewing documents and questionnaires were used to collect information, and SPSS software was used to perform calculations. The results of the investigations show that, from the perspective of the employees of Tejarat Bank, in this discussion, among the components of the European model of organizational excellence, the human resources component has the highest priority and the component of business partners has the least importance.

  Keywords: knowledge, knowledge management, organizational excellence model, Tejarat Bank, European model of excellence
 • raziyeh moradiDehkordi, Behnam Barrani Pages 90-113

  The main goal of the current research is to model the structural equations of the impact of senior management's green commitment on environmental performance with the mediating role of green human resource management (a case study of Shahrekord manufacturing companies). The current research is applicable in terms of purpose, and descriptive-survey in terms of data collection. In this research, Daly et al.'s (2007) questionnaire was used to measure the green commitment variable of senior management, Jabour's (2011) questionnaire was used to measure the green human resources variable, and Kim et al.'s (2016) questionnaire was used to measure environmental performance. The statistical population of this research is 168 managers of manufacturing companies in Shahrekord, 117 of them were selected as a sample using Morgan's table, and the questionnaire was distributed among them by simple random sampling. SPSS and PLS software were used to analyze the data and test the hypotheses. The results show that the green commitment of senior management has a significant positive effect on the company's environmental performance. Also, the senior management's green commitment has a significant positive effect on the company's green human resources management. But green human resource management does not have a positive effect on environmental performance.

  Keywords: Green management, sustainable behavior, hospitality, mental image, tourism, satisfaction
 • farzad ezadi kah keshi, Mohammad Imami Korndeh, AmirHossein Moghaddas Pages 114-136

  Green commitment and environmental performance is the result of feeling the concerns of people in the organization regarding environmental issues. Of course, there is no consensus in the academic literature regarding the definition of commitment regarding environmental issues, and even above this, perhaps there is no correct understanding of the commitment arising from individuals and organizations. The main goal of the current research is to model the structural equations of the impact of senior management's green commitment on environmental performance with the mediating role of green human resource management (a case study of Shahrekord manufacturing companies). The current research is practical in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. In this research, the questionnaire of Daly et al. (2007) was used to measure the variable of green commitment of senior management, the questionnaire of Jabour (2011) was used to measure the variable of green human resources, and the questionnaire of Kim et al. (2016) was used to measure the environmental performance. The statistical population of this research is 168 managers of manufacturing companies in Shahrekord, 117 of them were selected as a sample using Morgan's table, and the questionnaire was distributed among them by simple random sampling. SPSS and PLS software were used to analyze the data and test the hypotheses. The results show that the green commitment of senior management has a significant positive effect on the company's environmental performance. Also, the senior management's green commitment has a significant positive effect on the company's green human resources management. But green human resource management does not have a positive effect on environmental performance.

  Keywords: green commitment of senior management, environmental performance, green human resource management, manufacturing companies