فهرست مطالب

پژوهشنامه ادیان - سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 31، بهار و تابستان 1401)
 • سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 31، بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محسن اویسی، مهدی لک زایی*، ابوالفضل محمودی صفحات 1-23
  جاناتان زیتل اسمیت از مهم ترین منتقدان رویکرد دین پژوهی تطبیقی میرچا الیاده می باشد که آثاری در زمینه هایی نظیر «روش شناسی مقایسه ای»، «طبقه بندی ادیان» و نیز دین در جهان معاصر پدید آورده است. تمرکز یک جانبه بر تشابه و همسان پنداری و کشف الگوهای مشابه در مطالعات تطبیقی ادیان، رویکرد الیاده بود که روش پژوهشی غالب در مطالعات ادیان شده است. در واقع مهم‎ترین نقد بر مکتب الیاده، عدم التفات جدی به جزییات تاریخی، زمینه‎های فرهنگی و اجتماعی، عناصر اقتصادی و سیاسی در دین پژوهی می باشد. زیتل اسمیت، روش تطبیقی الیاده را به «استعمار» موضوع پژوهش متهم نموده و تطبیق را تنها نشانگر عوامل مشترک و مشابه ندانسته است. او در پی ارایه یک الگوی تطبیقی بینابینی دربردارنده تفاوت ها و نیز شباهت ها بوده و به بررسی و نقد روش های اصلی تطبیق - قوم شناختی ، دایره المعارفی، ریخت شناختی، تکاملی و مقایسه کل نگرانه الگوهای دینی- می پردازد. در نهایت، رویکرد «مورفولوژیکی- ساختاری» با تاکید بر مفاد تاریخی و انسان شناختی را روش تطبیقی مقبول تری نسبت به بقیه می داند.
  کلیدواژگان: روش شناسی ادیان، دین پژوهی مقایسه ای، روش ریخت شناسی و ساختاری، طبقه بندی ادیان، مقایسه تفاوت-مدار
 • زهرا خشک جان* صفحات 24-40
  دین، حوزه حاصلخیزی از معناست که فارغ از توحیدی یا غیر توحیدی بودن، یکی از پربارترین، معنادارترین و تاثیرگذارترین نظام های معنایی است که بشر، تجربه کرده و هرگز نتوانسته است (حداقل به طور کامل) از دایره نفوذ و تاثیر آن عبور کند. متن حاضر به دنبال بررسی نظری تاثیر دین (به عنوان یک نظام معنایی جمعی) بر همبستگی و کنش اجتماعی سیاسی در نظریه های جامعه شناسی دین کلاسیک (با تاکید بر وبر و دورکیم) و خوانش های نوین از آن است. از دید جامعه شناسان دین مدرن مانند ترنر، برگر و لوکمان، دوران حاضر، بیش از آنکه سکولار باشد، دورانی از تجربه رویکردهای پساسکولار و یا بازگشت امر قدسی به زندگی فردی و اجتماعی است. ریشه این نظریه های نوین که به آنها رویکردهای نیودورکیمی اطلاق می شود، در دیدگاه امیل دورکیم به دین، به عنوان عنصر اصلی انسجام و همبستگی اجتماعی و تاکید بر خصلت نامیرایی دین است. آنچه اکنون به عنوان الهیات عملی ظهور کرده است، نوعی دینداری مبتنی بر کنشگری اجتماعی و سیاسی است که فرد را به عنوان یک شهروند، به نظام معنایی جمعی و قدسی شده، پیوند می زند، حتی اگر این امر قدسی، بازتعریف، در دسترس و ابهام زدایی شده باشد.
  کلیدواژگان: پساسکولاریسم، همبستگی اجتماعی، جامعه شناسی دین، رویکردهای نئودورکیمی، دین مدنی
 • سید حمیدرضا رئوف*، عظیم حمزئیان صفحات 41-66
  حرکت یکی از مقولات مهم در فلسفه،کلام و عرفان اسلامی است. این جایگاه در عرفان با موضوع آفرینش و در نسبت مستقیم با تجلی حق قرار دارد. در عرفان کیهانی، مفهوم «حرکت» جایگاهی محوری در آفرینندگی و موجدیت حق، تبیین مراتب هستی و توضیح وجه نموداری عالم دارد که بر مجازی و بی اعتباری بودن جهان مادی تاکید می کند. با توجه به وام گیری های بسیار عرفان کیهانی از عرفان إبن عربی در مقوله حرکت و تبیین آن، این مقاله با بررسی حرکت در عرفان کیهانی، نحوه این وام گیری و میزان کامیابی آن را با روش توصیفی تحلیلی بررسی کرده است. اگرچه عرفان کیهانی در تبیین مفهوم حرکت بسیار متاثر از عرفان إبن عربی است، اما در بهره برداری از آن و ترسیم چارچوبی دقیق و روشن ناکام مانده است. نبود انسجام در تبیین جهان شناختی و روش شناختی، کاستی در نسبت مقوله حرکت با عشق و تشتت در تبیین آن؛ هم چنین، ابهام در تبیین مرتبه غایی صعود انسان از جمله این ناکامی هاست که مقوله حرکت در عرفان کیهانی را با ابهامات و نواقص بسیار همراه کرده است. کاستی های محتوایی و روشی متعدد این جریان سبب شده تا هیچ گاه قوت و قدرت لازم برای هم جواری با دیگر اندیشه های عرفانی را کسب نکند.
  کلیدواژگان: حرکت، عرفان کیهانی(حلقه)، عرفان اسلامی، إبن عربی
 • یوسف سیف زاد آبکنار، بهمن پازوکی* صفحات 67-92
  از نظر هیدگر تفکر را نمی توان فقط به مابعدالطبیعه، علم و تکنولوژی، سوژه مداری، تمثل و منطق گرایی منحصر کرد. بلکه تفکر معنوی لوازمی دارد که مهم ترین آن پرسش گری و به راه افتادن در مسیر اندیشه است. از نظر وی تفکر و تشکر هم ریشه بوده و با لوگوس یا گفتار پیوند دارد. هرچند ویژگی اصلی تفکر این است که در طلب وجودی باشد که او را به سوی تفکر فرا می خواند. از نظر مولانا نیز از طریق دانش های نظری یا حصولی نمی توان به معرفت حقیقی دست یافت. بلکه تفکر ذیل ادراک عارفانه یا حضوری قرار گرفته و بر یاد، شهود، ذوق و عشق دلالت می کند. از نظر وی لازمه اصلی تفکر، سلوک است که در مرتبه عالی آن، انسان کامل با اتصال به حق، به یقین و معرفت خواهد رسید. بنابراین علی رغم تفاوت های آشکار آنها از نظر خاستگاه فکری و مبانی اندیشه، اما عناصر مشترکی نیز در اندیشه آنها به چشم می خورد. چنان که هیدگر و مولانا معتقدند دلیل باوری و تعقل گرایی به تنهایی نمی تواند به تفکر منجر شود. بلکه تفکر، شهودی یا معنوی بوده که از طریق انکشاف و گشودگی رخ خواهد داد.
  کلیدواژگان: هیدگر، مولانا، تفکر، تفکر حصولی، تفکر حضوری، لوگوس، مابعدالطبیعه
 • مسعود شاورانی* صفحات 93-117
  ارایه الگوها و راه کارهای اخلاقی در ارتباط با بهبود رابطه انسان با انسان و همچنین رابطه انسان با محیط زیست امروزه بسیار مورد توجه است. مفهوم عبودیت و بندگی از مفاهیم مهم دینی در اسلام و به طور خاص در عرفان و تصوف اسلامی می باشد. هدف از این تحقیق ترسیم نمونه ای از اخلاق نوع دوستی و دگردوستی عملی و پاسداشت محیط زیست، با توجه به میراث کهن، غنی و ارزشمند تصوف اسلامی است. در منابع عرفان اسلامی برای مفهوم بندگی خداوند شروط و اصولی ذکر گردیده است که عمل، کاربرد، رعایت و پایندی به آنها منجر به بروز رفتار اخلاقی شایسته نسبت به انسان و طبیعت می شود. این تحقیق به روش کتابخانه ای انجام گرفته است و توصیف و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان می دهد که اصول ضروری منش بندگی از دیدگاه عرفان اسلامی، شامل: تواضع و فروتنی، فقر و بی ملکی و خدمت، احسان و نیکوکاری می باشد. دستاورد این تحقیق نشان می دهد که تواضع منجر به تعامل بهتر انسان با انسان و دیگر موجودات می شود و از خود برتربینی و رفتار سلطه گرانه پیشگیری می کند و اعتقاد به فقر و بی ملکی منجر به قناعت بیشتر و حرص کمتر انسان در تملک و مصرف منابع زیست محیطی می شود و اصل احسان و نیکوکاری منجر به خدمت و نیکوکاری به انسان و طبیعت می شود.
 • محبوبه صفایی صادق، طاهره حاج ابراهیمی* صفحات 118-143
  سخنان متناقض پولس درباره شریعت درنامه هایش، متفکران را به بحث در این باره وا داشته است. مساله این است که پولس با آنکه خود، فریسی متعصب و شریعت مداری بوده و اعتقاد داشته که شریعت روحانی و مقدس است و همه -شریعت باید انجام شود، موضوع آزادی از شریعت را مطرح می کند و تصریح می کند که هیچ کس با اعمال شریعت پاک و درستکار شمرده نمی شود. در اینجا این سوال مطرح می شودکه اگرکسی با اعمال شریعت پاک و درستکار شمرده نمی شود، پس چرا خداوند شریعت را عطا کرد؟ به نظر می رسد راز نگاه منفی پولس به شریعت در پاسخ او به این سوال نهفته است. پولس معتقد است که اعمال شریعت، ثمره ایمان و نشانه نجات هستند ولی بدون ایمان نجات بخش نبوده بلکه سبب محکومیت و هلاکت ابدی می شوند و غضب الهی را بیشتر برمی انگیزند. بنابراین او، دراین باره که چگونه انسان می تواند پاک و درستکار شمرده شود و نجات یابد، همواره گفته است: «از طریق مسیح» و «نه به وسیله اعمال شریعت». بحث پولس در اینجا علیه شریعت نبوده، بلکه بحثی بسیار خاص و نیازمند تبیین است. در این مقاله به بررسی دیدگاه پولس درباره شریعت و رابطه آن با نجات به روش توصیفی- تحلیلی پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: شریعت، ایمان، نجات، عادل شمردگی، پولس
 • ولی عبدی، محمد ایلخانی*، فاطمه لاجوردی صفحات 144-163

  در صدر مسیحیت زنان نیز در کنار مردان در گسترش و تبلیغ این دین نقش به سزایی ایفا کردند. برخی از زنان از نظر مالی، شاگردان عیسی (ع) را حمایت کردند. برخی دیگر، به همراه شاگردان وی از روستایی به روستایی و از شهری به شهری پیام فرا رسیدن «ملکوت الهی» را به گوش دیگران رساندند. بنابراین، در الهیات مسیحی از زنان متعددی با عنوان مبلغان دین، رسولان، معلمان و نبیه نام برده می شود. در این میان، مریم مجدلیه در آثار مختلف مسیحی از همان ابتدا همواره به مثابه یار و یاور عیسی (ع) به چشم می خورد. در متون مسیحیت او کسی است که در هنگام تصلیب عیسی (ع) برخلاف حواریون که پا به فرار گذاشتند، تا آخرین لحظه در کنار استاد خود؛ یعنی عیسی مسیح باقی ماند و همچنین نخستین شخصی است که رستاخیز وی را دید و خبر آن را به دیگر شاگردان عیسی (ع) رساند. افزون براین، در نوشته های پدران کلیسا از او با عنوان حوای جدید، رسول و حتی حواری یاد می شود؛ ما در نوشتار حاضر برآن هستیم تا با بررسی عهدجدید وآثار پدران کلیسا تصویری از سیمای مریم مجدلیه تا پایان قرون وسطی به دست دهیم و رابطه وی با عیسی (ع) را بیان کنیم.

  کلیدواژگان: مریم مجدلیه، سنت یونانی، عیسی(ع)، پدران کلیسا، حواریون
 • سمانه فیضی، مهدی حسن زاده*، بهزاد حمیدیه صفحات 164-187
  لوکمان دین را نظامی معنایی تعریف می کند که انسان را از ماهیت بیولوژیک خود فراتر برده و به کنش گر صحنه ی اجتماعی تبدیل می کند. از آنجاکه درک مبانی فلسفی علم برای فهم و تفسیر دقیق نظریه ها و نتایج پژوهش مهم است و بنیان اندیشه ی محقق و میزان انسجام نظریه او را روشن می کند، در نوشتار حاضر مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی این تعریف بررسی شده است. لوکمان در هستی شناسی موضعی بینابین دارد؛ در این که دین در رابطه بیناذهنی افراد به وجود می آید برساخت گرا و در این که به عنوان نهاد، قدرت کنترل اجتماعی دارد واقع گرا به نظر می رسد. او در معرفت شناسی و روش شناسی، برساخت گرا است و معتقد است پدیدارشناسی رهیافتی است که می تواند چارچوبی برای درک مفاهیم و اندازه گیری واقعیت اجتماعی از موضع برساخت گرا به دست بدهد اما در روش میان جامعه شناسی به عنوان علم و پدیدارشناسی به عنوان فلسفه تمایز می نهد و پدیدارشناسی را هم چون زمینه نظری برای اندیشه خویش به کار می گیرد.
  کلیدواژگان: توماس لوکمان، تعریف دین، هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی
 • نازنین کیانی فرد، مهدی لک زایی* صفحات 188-210
  الیزابت شوسلر فیورنزا از متالهان فمینیست است. او ضمن تعهد به اصول مسیحی با ارایه الگوی هفت گانه هرمنوتیکی خود، یعنی هرمنوتیک تجربه، سلطه، سوءظن، سنجش و ارزیابی انتقادی، تجسم خلاقانه، خاطره و بازسازی و نیز تغییر و صیرورت درصدد تاویلی متفاوت از متن مقدس است. او با هرمنوتیک سوءظن در خوانش مردمحور متن مقدس تردید ایجاد می کند. وی سپس ویژگی های زبانی و دستوری متن زن ستیز را آشکار و سعی می کند تا نوشته های دگرگون شده را به حالت نخستین بازگرداند. فیورنزا همچنین با «هرمنوتیک اعلان» آشکار می سازد که چه واقعیاتی حذف و تحریف یا دچار تغییر شده اند. در ادامه با «هرمنوتیک یادآوری» تمام گذشته قابل استفاده زنان غایب را روایت می کند تا در نهایت، با توسل به «هرمنوتیک تجسم و بازسازی» به خلاقیت و نوفهمی در الاهیات فمینیستی دست یابد. فیورنزا در لابه لای هرمنوتیک هفت گانه خود، بحث ضرورت گذار از مفهوم کهن الگویی به الگوی آغازین را مطرح می کند تا از متن مقدس و تفسیرهای آن ثبات زدایی کند و بدین ترتیب امکان تفسیرهای جدید را فراهم کند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر روش انتقادی، ضمن پرداختن به الگوی هرمنوتیکی تاکید دارد که برای بازآفرینی و دگرگونی الاهیات زنانه نگر رهایی بخش، باید در کنار عوامل جنسیتی متنی، به عوامل چندجانبه فرامتنی نیز توجه کرد. همچنین باید «مجموعه سیستم سلطه محور» را در تمام ابعاد هرم قدرت در نظر گرفت. علاوه بر آن، ضروری است هم زمان با ساختارشکنی، به بازسازی بلاغی نیز توجه نشان داد تا بتوان زنان را از «هوشیاری کاذب»ی که سلطه مردسالاری آن را در بطن متن مردمحور مقبولیت بخشیده و به نوعی درونی سازی کرده است، آگاه کرد تا بتوانند در راستای مبارزه برای رهایی از آن تلاش کنند.
  کلیدواژگان: هرمنوتیک هفت گانه فیورنزا، کهن الگو و الگوی آغازین، مردمحوری متون مقدس، الاهیات زنانه نگر رهایی بخش، متن و بین متنیت.
 • فاطمه مغفوری، محمدرضا عدلی*، بخشعلی قنبری صفحات 211-224

  ابراهیم ابوالعافیه و اسحاق لوریا، از عرفای بنام یهودی، قرایتی متفاوت و نو از فرآیند آفرینش و نجات ارایه داده اند که با سنت توراتی بسیار متفاوت است، البته هر دوی آنها تعالیمشان را در قالب تفسیر تورات مطرح کرد ه اند. ابوالعافیه همسو با سنت اولیه قبالایی، بر این باور است که آفرینش از طریق سلسله ای از فیضانات الهی صورت گرفته است. نجات نیز به مثابه بالا رفتن از نردبان یا سیر معکوس فرآیند آفرینش است که در طی آن روح دوباره به عالم الوهیت می پیوندد و رستگار می شود. اما لوریا فرآیند آفرینش را با استفاده از مفهوم صیمصوم (عقب نشینی خداوند) توضیح می دهد و معتقد است که انسان ها گرفتار زادمرگ های مکررند. اما، با برخی اعمال، از جمله مناسک دینی، مراقبه و توبه می توان فرآیند طولانی تناسخ را کوتاه کرد. پس انسان در فرآیند نجات خود نقش مهمی دارد.

  کلیدواژگان: عرفان یهودی، قبالا، آفرینش، نجات، ابراهیم ابوالعافیه، اسحاق لوریا
 • سپیده وحیدنیا، ارسطو میرانی*، یحیی صباغچی صفحات 225-249
  مسیحیت جریانی اصلاحی در دین شریعت محور یهودیت بود که بعد از حدود نیم قرن، با پذیرش غیریهودیان در آن، مسیر جدایی از یهودیت را در پیش گرفت. با گسترش این آیین، احتمالا در حدود یک قرن پس از میلاد، کلیسای اولیه به تدریج شکل گرفت. روح القدس یکی از مضامین و مقوله های مشترک بین یهودیت و مسیحیت است که به باور مسیحیان و از دیدگاه عهدجدید، نقشی مهم در تاسیس و شکل گیری کلیسای متقدم و بقای آن داشته است. همراهی روح القدس با عیسی از بدو تولد و در تمامی برهه ها، هم چنین پرگشتن رسولان از او در پنطیکاست و حضور روح القدس هنگام تعمید نوکیشان یهودی و غیریهودی، از جمله کارکردهای موثر روح در بقا و گسترش مسیحیت است. هم چنین روح القدس از طریق تقویت معنویت و وحدت کلیسا و مومنان نقشی موثر در این راستا ایفا نموده است. و باز، یکی از ماموریت های اثرگذار روح در سرنوشت کلیسا را باید هدایت و یاری کردن رسولان و کلیسا به خصوص با تایید ورود مستقیم غیریهودیان به جرگه نوکیشان مسیحی دانست.
  کلیدواژگان: مسیحیت، روح القدس، کلیسا، عهدجدید، غیریهودیان
 • نسرین وکیلیان، فاطمه لاجوردی*، ابوالقاسم اسماعیل پور صفحات 250-272
  مکتب گنوسی، از تاثیرگذارترین مکاتب الهیاتی و جریان های عرفانی و باطنی سده های اولیه پیشامسیحی و پس از آن است که طریق نجات و رهایی را، مبتنی بر شناخت حقیقت الوهیت می داند و برخی از عمیق ترین اندیشه های معرفتی و فلسفی آن روزگار در حوزه خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و فرجام شناسی را در نظام فکری خویش دارد. این عنوان بر نحله های کهنی اطلاق می شود که زیر اثر هلنیسم یا یونانی مآبی پس از اسکندر، ادیانی چون یهودیت، مسیحیت و زرتشتی و نیز مکاتب فلسفی و الهیاتی آن زمان، از جمله مکاتب هرمسی، افلاطونی و افلاطونی میانه، به گونه کیش و طریقه عرفانی و تلفیقی گسترده ای در آسیای غربی رواج یافت که در تبادل آراء و اندیشه ها، از آن ادیان و نحله ها اثر پذیرفته و بر آنان نیز اثرگذار بوده است. این مقاله می کوشد تا با بررسی مبانی فکری و محورهای اساسی آموزه های هرمسی، افلاطونی و افلاطونی میانه، در موضوعاتی همچون الوهیت و ثنویت موجود در هستی، جهان و فرجام آن، انسان و قرابت او با خداوند، هبوط روح و عروج آن و مفاهیمی از این دست، به واکاوی و یافتن خاستگاه های اندیشگی جهان بینی گنوسی بپردازد و از این رهگذر، به شباهت ها و نیز تفاوت های این نظام های الهیاتی با یکدیگر دست یابد.
  کلیدواژگان: گنوسی، هرمسی، افلاطونی، افلاطونی میانه، ثنویت، یونانی مآبی
|
 • Mohsen Ovaisy, Mahdi Lakzaei *, Abolfazl Mahmoudi Pages 1-23
  Jonathan Zittell Smith is one of the most important critics of Mircea Eliade's approach to comparative religious studies, who has written works in fields such as "comparative methodology", "Classification of Religions" and religion in the contemporary world. One-sided focus on similarity and homogenization and the discovery of similar patterns in the comparative studies of religions was the dominant method in religious studies, which was expressed by Eliade. In fact, the most important criticism of Eliade's approach is absence of serious attention to historical details, cultural and social contexts, and economic and political elements. Zittell Smith accused Eliade's comparative method to "Colonizing" the subject of research and believed that comparison does not only indicate to common and similar factors. He sought to present a comparative model that includes both differences and similarities. He reviews the main methods of comparison including (ethnological, encyclopedic, morphological, evolutionary and comprehensive comparison of religious patterns) and finally chooses the "morphological-structural" approach with emphasis on historical and anthropological components. He considers it a more correct comparative method than other methods.
  Keywords: Religion Methodology, Comparative Method, Morphological, Structural Method, Religion Classification
 • Zahra Khoshk Jan * Pages 24-40
  Religion is a fertile context of meaning, regardless of whether it is monotheistic or non-monotheistic, it is one of the most fruitful, meaningful and influential systems that human beings have been experiencing and have never been able to ignore it completely. The present article seeks to theoretically examine the impact of religion (as a collective meaning system) on social integration and socio-political practices in the classic theories of sociology of religion (especially that of Weber, Durkheim and Simmel) and new readings of it. According to modern sociologists of religion such as Turner, Berger, and Lukman, the present epoch, is more a period of experiencing post-secular approaches or a return of the sacred to individual and social life than of secular ones. The main claim of these new theories (neo-Durkheimian approaches) is to consider religion as a key element of social integration and to emphasis on the immortality of religious meaning in the modern and postmodern world. What has now emerged as practical theology is a kind of practice-based religiosity and social and political activism that connects the individual as a citizen to a collective and sanctified meaning system.
  Keywords: post secularism, the Sacred, civil religion, social integration, sociology of religion
 • Seyed Hamidreza Raoof *, Azim Hamzeian Pages 41-66
  Motion is an important concept in Islamic philosophy, theology and mysticism. Its importance in mysticism is directly related to creation and manifestation of God. Motion, in Cosmic Mysticism, has a central importance in creativity of God, explaining the levels of existence and explaining the diagrammatic aspect of the universe, which emphasizes on the unreality and invalidity of the material world. Considering that Cosmic Mysticism is very indebted to Ibn Arabi in the concept of motion and its explanation, this article tries to examine how this borrowing occurs, and how much it successes, with descriptive-analytical method. Although Cosmic Mysticism is strongly influenced by Ibn Arabi’s mysticism in explaining the concept of motion, it has failed to exploit it and draw a precise and clear framework for it. Lack of coherence in the cosmological and methodological explanation, the deficiency in relationship between “motion” and love, and the confusion in its explanation, as well as ambiguity in explaining the final stage of human ascension are among the failures, which has associated “motion” in Cosmic Mysticism with many ambiguities and shortcomings. The numerous content and methodological deficiencies of this new movement have caused it to never gain the necessary strength to coexist with other mystical ideas.
  Keywords: Motion, Cosmic Mysticism (Halqe), Islamic mysticism, Ibn Arabi
 • Yousef Seifzad Abkenar, Bahman Pazouki * Pages 67-92
  For Heidegger, thinking cannot be limited to metaphysics, science and technology, subjectivism, representation, and logic. Rather, meditative thinking has requirements, the most important of which are questioning and getting on the path of thought. In his view, thinking (denken) and thanks giving (thank / danken) are cognate and are associated with logos or speech. However, the main feature of thinking is that it seeks an existence that invites it to think. According to Rumi, true knowledge cannot be achieved through theoretical or acquired knowledge. Rather, thinking is below mystical or by-presence perception and implies memory, intuition, taste and love. According to him, the main requirement of thinking is behavior, in the highest level of which, a perfect human being will attain certainty and knowledge by connecting with the truth. Thus, in spite of their obvious differences in terms of intellectual origin and principles of thought, but also common elements can be seen in their thought. As Heidegger and Rumi believe, the ratio belief and rationalism alone cannot lead to thinking. Rather, it is a meditative or spiritual thought that will occur through intuition and Openness.
  Keywords: Heidegger, Rumi, Thinking, Representational thinking, Meditative thinking, logos, metaphysics
 • Masoud Shavarani * Pages 93-117
  Providing ethical patterns and solutions in relation to improving the human-human relationship as well as the human-environmental relationship is very important today. The concept of servitude (ʿubūdiyya) is one of the important religious concepts in Islam and especially in Islamic mysticism and Sufism. The purpose of this study is to draw a pattern of the ethics of practical altruism and environmental protection, considering the ancient, rich and valuable heritage of Islamic Sufism. In the books of Islamic mysticism, conditions and principles have been mentioned for the concept of serving God, and acting, behaving and observing them leads to the emergence of proper moral behavior towards man and nature. This research has been done by library method and the description and analysis of the collected data show that the essential principles of the character of servitude from the perspective of Islamic mysticism include: modesty (tawāḍuʿ), poverty (faqr), service (ḵidma) and beneficence (ʾiḥsān). The results of this study show that modesty leads to better human interaction with humans and other creatures and prevents arrogance and domineering behavior, and belief in poverty and homelessness leads to greater human contentment and less greed to own and use environmental resources, and the principle of beneficence leads to service and help to man and nature.
  Keywords: morality, Benevolence, servitude, humility, poverty, property
 • Mahboobeh Safaei Sadegh, Tahereh Hajebrahimi * Pages 118-143
  Paul's contradictory view about law has provoked Christian thinkers to argue and dispute about it. Although Paul was from a Pharisee background and considered the religious law sacred and binding but he propounds the case of redemption from the curse of the law, and asserts that no one justify by law. Here the question is if no one can justify by law, why did God originally give us the law? It seems that the secret of the Paul's negative view about law is concealed in this question. If it is asked how one can be justified? Paul always says that "by Christ" and "not by law". Therefore, the only requirement to enter the community of believers is the faith in Christ, not acceptance of the law. But he emphasizes that after coming into Christian life, a Christian should act according to the divine commandments. So, it must be said that Paul was not against the law. In this article, Paul's view about religious law and its connection with salvation is surveyed in a descriptive- analytic method.
  Keywords: Religious law, religious practice, Salvation, Justification, Paul
 • Vali Abdi, Mohammad Ilkhani *, Fatemeh Lajevardi Pages 144-163

  In the early Christianity, women alongside men continued to spread new religion across the world. Some of them supported Jesus’s disciples in economic terms, and some others, traveled from village to village, from town to town in order to proclaim “the kingdom of God”. Thus, several women have been figured out as missionaries. Meanwhile, throughout early Christian writings, Mary the Magdalene is known as the companion (Σύντροφος) of Jesus. According to Christian writings, she witnessed the Crucifixion, and contrary to the disciple who fled, she remained faithful to her master (διδασκάλος) until the last breath, and she was the first one who saw the resurrected Jesus and began to report the disciples. Moreover, Gnostic gospels and Church fathers have cited her as an apostle (απόστολος) and even as a disciple. Particularly, Gnostic writings refer to a considerable intimacy between her and Jesus Christ. In ongoing research, by exploring the New Testament, Gnostic treatises, and the writings of Church fathers, we will examine her role and image in Christianity up until the end of Middle Ages, and will refer to Mary and Jesus’s relationship. Additionally, we will concentrate on the main fact whether one can regard her as an apostle.

  Keywords: Mary the Magdalene, Gnostic gospels, Jesus Christ, Church fathers, disciples
 • Samane Feizi, Mehdi Hassanzadeh *, Behzad Hamidieh Pages 164-187
  Luckmann defines religion as a meaning system that transcends man from his biological nature to become actor of the social scene. Since understanding the philosophical foundations of science is important for understanding and interpreting theories and research results accurately and clarifies the basis of the researcher's thought and coherence of his theory, in this paper the ontological, epistemological and methodological foundations this definition has been investigated. Luckmann has an intermediate position in ontology; he seems to be realistic in that religion arises in the intersubjective relationship of individuals, and has the power of social control as an institution. In epistemology and methodology, he is constructivist; believes that phenomenology is an approach can provide a framework for understanding the concepts and measuring social reality from a constructivist standpoint. But in method, he distinguishes between sociology as science and phenomenology as philosophy, and uses phenomenology as a theoretical context for his thought.
  Keywords: Thomas Luckmann, religion, Ontology, Epistemology, Methodology
 • Nazanin Kianifard, Mahdi Lakzaei * Pages 188-210
  Although committed to Christian principles, Elisabeth Schüssler Fiorenza seeks to provide a different interpretation of the sacred texts by presenting her seven hermeneutic paradigms; the hermeneutics of Experience, Domination, Suspicion, Critical Evaluation, Creative Imagination, Re-Membering and Reconstruction, and Transformative Action for Change. By employing the hermeneutics of Suspicion, she casts doubt on the androcentric reading of the sacred texts. Then she reveals the rhetorical features of the misogynistic texts and strives to restore the transformed writings to their original version. Furthermore, Fiorenza employs the hermeneutics of the Proclaimed to reveal the omitted, distorted, or altered facts. Then, using the hermeneutics of Remembering, she narrates all applicable past experiences, to infuse creativity. Throughout these seven hermeneutics, Fiorenza insists on the necessity of the transition from the concept of the archetype to the prototype, to dislodge the sacred text and its interpretations, permitting new readings. In addition, the gender dominance system (Kyriarchy), throughout the pyramid of power should be scrutinized  and simultaneously,  after deconstruction, it is necessary to consider rhetoric reconstruction to make women aware of the “false consciousness” embedded and internalized by the patriarchy in the androcentric text  and help them in their efforts to free themselves from it.
  Keywords: Fiorenza's seven hermeneutic paradigms, Archetype, Prototype, Patriarchy in the Scriptures, Liberation feminist theology, text, intertext
 • Fatemeh Maghfoori, MR .Adli *, Bakhshali Ghabari Pages 211-224

  Abraham Abulafia and Isaac Luria, two famous Jewish mystics, have presented a different and new description of creation and salvation, which is very different from the Torah tradition. However, both of them have presented their teachings in the form of interpretation of the Torah. In accord with the early Kabbalistic tradition, Abulafia believes that the creation took place through a series of divine emanations. Salvation is like climbing a ladder or the reverse course of the creation process, during which the soul rejoins the world of divinity and will be redeemed. But Luria explains the process of creation using the concept of Tzimtzum (God's retreat) and believes that humans are subject to repeated births and deaths. But, with certain practices, including religious rituals, meditation and penance, the long process of reincarnation can be shortened. So man plays an important role in the process of salvation.

  Keywords: Jewish Mysticism, Kabbalah, creation, Salvation, Abraham Abulafia, Isaac Luria
 • Sepideh Vahidnia, Arastoo Mirani *, Yahya Sabbaghchi Pages 225-249
  Christianity was a reform movement within the Shari'a-centered religion of Judaism that, after about half a century, by accepting non-Jews, separated from Judaism. With the spread of this religion, probably around 1st century, the early church was gradually formed. The Holy Spirit is one of the common themes and categories between Judaism and Christianity, which, according to Christians and from the New Testament point of view, has played an important role in the establishment and formation of the early church and its survival. The companionship of the Holy Spirit with Jesus from birth and at all times, also filling the apostles with him in Pentecost and the presence of the Holy Spirit when baptism of Jewish and Gentile converts, are the effective functions of the Spirit in the survival and spread of Christianity. The Holy Spirit has also played an effective role in strengthening the spirituality and unity of the Church and the faithful. And again, One of the influential missions of the Holy Spirit in the destiny of the church should be to guide and assist the apostles and the church, especially by acknowledging the direct entry of Gentiles into the Christian convert.
  Keywords: Christianity, Holy Spirit, Church, New Testament, Gentiles
 • Nasrin Vakilian, Fatemeh Lajevardi *, Abolghasem Esmaeelpour Pages 250-272
  Gnosticism is one of the most important and influential religious- mystical schools of thought in pre- and post- Christian centuries, which considers salvation on the basis of the divine wisdom, containing some of the deepest epistemological and philosophical ideas of that period in theology, cosmology, anthropology and eschatology. It refers to a number of ancient schools of thought, which has widely spread in Western Asia as a theological and mysteical discipline, under the influence of Hellenism or Greco-Hellenic, Hermetic, Platonic and Middle Platonic schools, as well as religions such as Judaism, Christianity and Zoroasterianism. Because of the widespread exchange of ideas and concepts, these religions and schools of thought had mutual influences on each other and displayed various common features in their beliefs. This paper examines the essence and origins of Gnostic worldview by assessing the main principles and foundations of the Hermetic, Platonic and Middle Platonic ideologies in various topics such as divinity; existential dualism; fate of the world; man and his relation to God; and descent along with return of the spirit, in order to uncover the similarities and differences of these systems of thought.
  Keywords: Gnosticism, Hermeticism, Platonism, Middle Platonism, Dualism, Hellenism