فهرست مطالب

 • پیاپی 25 (پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/29
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مرتضی صفدری نیاک*، علی رحمانی سبزواری صفحات 7-20
  اعتباریات مبحثی میان رشته ای است که در فلسفه، اصول فقه، علوم ادبی و زبان شناسی مورد بررسی قرار می گیرد، اما صبغه فلسفی و اصولی آن بسیار پر رنگ تر است. برجسته نمودن بحث اعتباریات و جمع آوری و انسجام مباحث مربوط به آن از نوآوری های علامه طباطبایی به شمار می آید. تطبیق بحث اعتباریات بر اموری مانند الزام و بایستن، جزاء و پاداش و همچنین اعتباریت تشریعیات و احکام الهی امری قابل تامل و شایسته غور و تحقیق بیشتری است. علامه بحث اعتباریات را در حوزه دین تسری داده و زبان دین و احکام الهی را زبان اعتبار معرفی نموده و تعلق اراده حاکم بر فعل غیر را اعتبار در اعتبار عنوان می کند. اما علامه حسن زاده معتقد است از آنجایی که تشریع از باطن تکوین منشا می گیرد، جزو امور اعتباری محسوب نمی شود. تشریع و تشریعیات در حقیقت تنظیم و تنقیح اسرار تکوینی و طبیعی تکامل انسان در مسیر صحیح الهی است. صراط مستقیم بودن تشریعیات از نظر علامه حسن زاده در عداد امور تکوینی است و حقیقتی نامشروط و مطلق محسوب می شود.
  کلیدواژگان: اعتباریات، تشریعیات، تکوین، اراده الهی، شارع و مشرع
 • مهدی کریمی* صفحات 21-37
  منشا غیرمادی ادراک و وجود غیرمادی نفس مبنایی است که در برخی روایات و از جمله روایت اهلیلجه، بر آن تاکید شده است. این روایت با تاکید بر غیرمادی بودن ادراک و منشا آن، حاوی استدلال هایی است که در گفت وگو میان دیدگاه مادی انگاری (طبیب هندی) و مجردانگاری (امام صادق ع)، ارایه شده است. با توجه به این روایت، ادراک حقیقتی غیرمادی دارد و منشا ادراک یا همان نفس نیز مجرد است. از سویی در سه مکتب مشاء، اشراق و حکمت متعالیه با عنایت به ویژگی های غیرمادی ادراک و مدرک، استدلال هایی به نفع تجرد نفس اقامه شده است و از سوی دیگر فیلسوفان ذهن با عنایت به ویژگی های کیفی ادراک تبیین هایی به نفع تجرد ادراک ارایه کرده اند. رویکرد غیرمادی به نفس نقطه تلاقی سه رویکرد دینی با عنایت به روایت اهلیلجه، فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن است. نقطه مشترک هر سه رویکرد در استفاده از روش شهودی در ارایه استدلال های فلسفی بر مدعای تجرد ادراک و منشا آن است. در این پژوهش، به پرسش چیستی ادراک و منشا آن با توجه به روایت اهلیلجه و با عنایت به شواهدی از علم النفس فلسفی پاسخ داده می شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، ادراک، نفس، قلب، دوگانه انگاری، روایت اهلیلجه
 • روح الله رستگارصفت*، محسن ایمانی صفحات 37-56

  حالات معنوی، حالات الهی و غیرمادی در درون انسان هستند که به شکل عاطفه یا رفتار نمود می یابند و ممکن است صادق یا کاذب باشند. البته گاه برخی از اختلالات خفیف روانی به حالات معنوی شبیه می شوند و نیاز به تشخیص افتراقی پیدا می شود. در اینجا با نگاهی میان رشته ای بر اساس متون اسلامی و روان شناسی دین و روان شناسی مرضی و با روش توصیفی-تحلیلی، به معرفی وجوه تمایز اختلال های روانی (اسکیزوفرنی، افسردگی، تبدیلی، اضطرابی) که با حالات معنوی قابل خلط هستند پرداخته و بیان می دارد که حالات معنوی صادق تفاوت ماهوی با اختلال های اسکیزوفرنی، افسردگی، تبدیلی و اضطرابی دارد و شباهتشان جنبه صوری دارد که با مقایسه ویژگی های آنان با نشانگان اختلال ها در روان شناسی مرضی، این مشابهت از بین می رود؛ زیرا توهم، هذیان و سایر نشانگان اختلال روانی در صاحبان حالات صحیح معنوی وجود ندارد. آنان در پیروی از شریعت و سنت معصومان (علیهم السلام) کوشا هستند و این امر نقش مهمی در تمییز آن ها از بیماران روانی دارد. مثلا کم خوابی در حالات معنوی بر اثر عبادت و خدمت به خلق ایجاد شده و کم خوراکی بر اثر مراقبت از شکم برای رعایت اعتدال و نحیف شدن جسم بر اثر روزه همچنین دارندگان حالات صحیح معنوی در عزت نفس و مشکلات مربوط به خواب و خوراک، عاری از نشانگان ابتلا به آن اختلال ها هستند.

  کلیدواژگان: معنویت، روان شناسی، تشخیص افتراقی، اختلال روانی
 • پریا نوری خسروشاهی*، مهدی قهرمان، شهربانو مردانی صفحات 55-73

  اندیشه و تفکر از اصلی ترین مفاهیمی هستند که در قرآن کریم و کتب روایی تفسیری به آن ها توصیه اکید شده است. از طرفی همین واژگان در آثار جیدو کریشنامورتی نیز با زاویه نگاه متفاوت تری به وفور به چشم می‏خورد. حال مسیله این است که آیا تفکر و اندیشه در نگاه اندیشمندان دینی هم چون علامه طباطبایی و کریشنامورتی یکسان است یا تفاوت هایی دارند. برای پژوهش در این باره از روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه آثار علامه طباطبایی و نیز آثار مکتوب کریشنامورتی استفاده شده است. در ابتدا علامه به طور مطلق موافق تفکر و اندیشه و در مقابل، کریشنامورتی مخالف تفکر و اندیشه به نظر می رسد؛ ولی با کمی تدقیق این نتیجه حاصل می شود که هم علامه و هم کریشنا موافق تفکر و اندیشه هستند، ولی هر دو به نوعی تفکر و اندیشه را به صحیح و ناصحیح تقسیم کرده و نوع اول را تایید و نوع دوم را رد می‏کنند. البته دیدگاه علامه طباطبایی و کریشنامورتی در مورد تفکر و اندیشه کاملا منطبق بر هم نبوده و وجوه اشتراک و افتراق هایی با هم دارند.

  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، تفکر صحیح، اندیشه، علامه طباطبایی، کریشنامورتی جیدو
 • باقر ابراهیمی*، اسدالله مصطفی پور صفحات 73-90
  شناخت و معرفت دقیق نسبت به مراتب توحید از جمله توحید در ربوبیت، تاثیر عمیقی بر رفتار و عمل انسان دارد، زیرا هرکس به گونه ای که می اندیشد عمل می کند. به تعبیر دیگر عملکردها نتیجه و بازتاب اندیشه ها و عقاید است. خردورزی توحیدی نیز سبب می شود که اعمال انسان صبغه توحیدی به خود بگیرد. خدا واجب الوجود بالذات است و غیر خدا همه ممکن بالذات و نیازمند و وابسته به او هستند. در این نوشتار کوشیده ایم با روش تحلیلی- توصیفی ضمن تتبع در متون دینی و همچنین بررسی آراء اندیشمندان در توحید خالقیت توقف نکنیم؛ بلکه در مرتبه ای بالاتر، تدبیر جهان را نیز از ذات الهی بدانیم. خداوند متعال هم خالق و هم مدبر جهان هستی است. معیت و همراهی توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت، رابطه عمیق تری میان انسان و جهان با خداوند تعریف می کند. در این تصویر همه مخلوقات، آیات الهی و جلوه فیض او هستند.
  کلیدواژگان: توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، تدبیر، ربوبیت تکوینی
 • عطیه سادات علوی، سعید بهشتی، شیرین رشیدی* صفحات 91-115

  هدف پژوهش حاضر تبیین مختصات و ابعاد تربیت مدنی و مبانی عقلی آن در اندیشه فارابی است. این مقاله با روش تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی، مبتنی بر مطالعه اسنادی (کتابخانه ای) انجام شده است. بر این اساس مبانی عقلی تربیت مدنی فارابی در قالب دو بخش مبانی عام و مبانی تخصصی ارایه شد. مبانی عام عبارتند از مبانی انسان شناختی و ارزش شناختی و مبانی تخصصی شامل مبانی جامعه شناختی است. بر این مبنا اهداف تربیت مدنی از دیدگاه فارابی عبارتند از ایجاد و گسترش نگرش صحیح نسبت به سعادت و چگونگی تقویت اعتقاد به آن در میان افراد مدینه، ترغیب و تشویق افراد برای عمل بر طبق عقاید صحیح، آموزش مهارت های مورد نیاز مدینه و شیوه صحیح تعاون اعضاء با یکدیگر. بر اساس آثار به جامانده از فارابی برای تحقق این اهداف روش هایی مانند روش برهانی، روش اقناعی، روش تروی، روش الگویی، روش هنرمآبانه، روش تکرار و تمرین را می توان استنباط کرد.

  کلیدواژگان: فارابی، مبانی عقلی، تربیت مدنی
 • مجید محب زاده، احمد بهشتی*، محسن زاارع جلیلیان صفحات 115-128

  فلاسفه معتقدند ممکن الوجودها  همچنان که در ایجاد به علت نیازمند هستند در بقاء نیز به علت نیاز دارند. یکی از مباحث مهم عرفانی و دینی عبارت است از «جایگاه انسان کامل در جهان». در مقاله پیش رو با روش تحلیلی توصیفی، ابتدا چیستی انسان کامل مورد بررسی قرار گرفته و به این بحث پرداخته شده که انسان کامل تجلی گاه صفات و اسماء الهی است. سپس با استناد و استشهاد به آیات قرآن کریم  و روایات معصومین (ع) این حقیقت تبیین و اثبات شده است که وجود انسان کامل یا همان خلیفه مطلق خدا در زمین از زمان حضرت آدم استمرار داشته است. در ادامه بدین امر اشاره گردیده که عرفا و فلاسفه، انسان کامل را علت بقای عالم می دانند؛ چون از دیدگاه آنان انسان کامل به اذن خدا حافظ خلق است و مرکز دایره وجود و واسطه فیض الهی است و همه چیز به واسطه انسان کامل خلق شده و نظم و ترتیب عالم از وجود اوست و او غایت موجودات است. ضرورت عصمت در انسان کامل به عنوان خلیفه مطلق خداوند امری اجتناب ناپذیر است؛ چرا که او باید آینه تمام نمای صفات و اسماء الهی و کون جامع باشد. در عصر حاضر این امر مهم برعهده حضرت ولی عصر امام زمان (عج) می باشد.

  کلیدواژگان: انسان کامل، خلیفه مطلق، علت مبقیه، اهل معرفت، کون جامع
 • حسین رهنمایی*، حسن کرمی محمدآبادی صفحات 129-145

  دین در گستره اندیشه ماکس وبر یک پدیده اجتماعی است. وبر با رویکرد کارکردگرایانه به تبیین دین پرداخته است. در نگاه کارکردگرایانه به دین مبدا فاعلی و غایی هستی کنار گذاشته می شود و صرفا به گزاره های دینی بدون در نظر گرفتن ابتدا و انتهای آن نگریسته می شود، اما ماکس وبر برخلاف سایر جامعه شناسان صرفا به نگاه کارکردگرایانه اکتفا نکرده است و در جامعه شناسی دین خود به بررسی سایر جنبه های دین نیز پرداخته است. دین در اندیشه وبر مجموعه ای از تعالیم است که شامل باورها و اخلاقیات برای رسیدن به رستگاری است. در این اندیشه خدا در راس عالم به عنوان مبدا ارزش ها قرار می گیرد، پیامبر به عنوان حامل پیام خدا و محرک تغییرات اجتماعی و منجی به عنوان واسطه ای بین خدا و مردم قرار می گیرد که مامور رساندن دعا و خواسته های مردم به خدا و تضمین کننده رستگاری و کاهنده رنج ها است. در اخلاقیات نیز زهد و پرهیز از گناه دو مولفه اصلی است. ایمان به باورها و پای بندی به اخلاقیات موجد وصول به رستگاری است. خدا، پیامبر، منجی، گناه، زهد و رستگاری کلیدواژگانی هستند که در این نوشتار بر مبانی روش توصیفی-تحلیلی هندسه دین در نگاه ماکس وبر را به تصویر کشیده است.

  کلیدواژگان: ماکس وبر، دین، خدا، پیامبران، زهد
 • محسن صبور، احمد بهشتی*، صفدر شاکر صفحات 145-164

  رجعت یا بازگشت بزرگ در هنگامه ظهور، نشانه قدرت لایزال خداوندی، از عقاید مسلم و تردیدناپذیر شیعه می باشد که بر پایه و اساس آیات نورانی قرآن و احادیث معصومین (علیهم السلام) بنا شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی امکان رجعت از منظر کتاب و سنت (با تاکید بر اندیشه های علامه طباطبایی(می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع تحلیل مفهومی بوده و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. بررسی ها نشان می دهد فلسفه وجودی رجعت بیش از آن است که صرفا سبب مجازات کافران و رسیدن به ثواب باشد و عمده هدف رجعت، تحقق وعده الهی، نصرت و یاری دین خدا، تشکیل حکومت عدل جهانی و ظهور قدرت حق و گسترش آن است؛ بنابراین ازنظر عقل، شرع و علم زیست شناسی، بازگشت روح به همان بدنی که پیش تر به آن متعلق بوده است، هیچ محذوری ندارد و طبق قاعده «ادل الدلیل علی امکان الشیء وقوعه» بهترین دلیل برای امکان وقوع رجعت است. تمام اشکالاتی که مستشکلین از رجعت می کنند دال بر عدم توجه آن ها به درک صحیح از رجعت است و شاید ناشی از آن باشد که مایل نیستند رهبرانشان که در حق اهل بیت (علیهم السلام) ظلم ها کرده اند، مجازات شوند.

  کلیدواژگان: قرآن، رجعت، تفاسیر شیعه، معاد، علامه طباطبایی
|
 • Morteza Safdari Nyak *, Ali Rahmani Sabzevari Pages 7-20
  One of the most important interpretive approaches, especially in the verses of narrative attributes, is the approach of allegorical interpretation. The Mutazilites and the majority of Shiites believe in the necessity of allegorical interpretation, but within the framework of special rules and regulations. On the other hand, the majority of Sunnis, including the Ahl-ul-hadith, the Salafis and most of the Asharites are inclined toward exoteric meanings. Meanwhile, some contemporary Shiite theologians have taken a third approach by presenting a new theory that can be called "affirmative signification" and believe that insisting on the initial exoteric meaning and interpreting and changing the meaning of the verses are both incorrect. Rather, they should be understood based on their exoteric meaning, considering both verbal and non-verbal philosophical and rational evidences. Hence, without neglecting the exoteric meaning obtained from the sentence in accordance with the evidences, we can get the correct meaning and the real purpose of the author. Using analytical-critical method based on library sources, the mentioned theory is examined and criticized in this article to find out whether it is really separate from the theory of allegorical interpretation or the same, but with two different expressions. Finally, it is concluded that the difference of the two theories in some terms of interpretation is superficial and verbal, technically speaking, not real and semantic
  Keywords: Affirmative Signification, Allegorical interpretation, Narrative Attributes, Ayatollah Sobhani, Ambiguous Verses, Shiite
 • Mahdi Karimi * Pages 21-37
  The immaterial origin of perception and the immaterial existence of the self is the basis emphasized in some hadiths, including the hadith of Ahliljah. Emphasizing the immateriality of perception and its origin, this hadith contains arguments presented in the dialogue between supporters of materialistic view (an Indian physician) and immateriality of perception and its origin (Imam Sadiq). According to this hadith, perception has an immaterial truth and the source of perception or the self is also immaterial. On the one hand, in the three schools of Masha, Ishraq, and Hikmate motaalieh, with regard to the immaterial characteristics of perception and percipient, arguments have been made in favor of immateriality of soul, and on the other hand, philosophers of the mind, with regard to the qualitative characteristics of perception, have provided explanations in favor of the separation of perception. The immaterial approach to the soul is the common point of the three religious approaches with regard to the hadith of Ahliljah, Islamic philosophy and philosophy of mind. The common point of all three approaches is the use of the intuitive method in presenting philosophical arguments for immateriality of perception and its origin. In this research, the entity of perception and its origin is discussed according to the hadith of Ahliljah and with regard to evidence from philosophical psychology (Elm-o-nafs).
  Keywords: consciousness, Perception, soul, Heart, dualism, the hadith of ahliljah
 • Roohollah Rastgarsefat *, Mohsen Imani Pages 37-56

  piritual states are Divine and non-material states in human beings that are manifested in the form of emotions or behavior. Some of them are true and others are false. In fact, non-psychotic mental disorders sometimes exhibit similar to spiritual states, thus a differential diagnosis seem to be essential. Here, with an interdisciplinary look based on Islamic texts and psychology of religion and psychopathology and with a descriptive-analytical method, the characteristics of mental disorders which can be confused with spiritual states, i.e. schizophrenia, depression, conversion, anxiety, have been discussed. It is concluded that true spirituality has important differences with the above-mentioned disorders and their similarity is only superficial which will disappear by comparing their characteristics with the symptoms of disorders. That’s because hallucination, and delusion are not found in the life of the people who experience true spirituality. They try their best to obey sharia and the lifestyle of the infallibles. This plays an important role in differentiating them with the mentally disordered people. Shortage of sleep time in the people with true spirituality is caused by worship and service to people, and the change in the amount of food is resulted by the moderation in eating and the slim bodies are due to fasting, but the lack of self-esteem and problems related to sleep and food, as mentioned in specialized psychological diagnosis texts, are not found in the people who experience true spirituality. They are in fact the symptoms of the patients suffering from those mental disorders , and the people experiencing true Islamic spirituality don’t suffer from them.

  Keywords: Spirituality, psychology, Differential diagnosis, mental disorders
 • Parya Noori Khosroshahi *, Mahdi Ghahraman, Shahrbanoo Mardani Pages 55-73

  Thinking is among the main concepts recommended in Holy Quran as well as hadith books. On the other hand, the same words are abundantly used in Jido Krishnamorti works with a different perspective. Now the question is whether the two thinkers, Allameh Tabatabaee and Krishnamorti, share the same ideas on the issue or they have differences. For this research, descriptive–analytical methods have been used by studying the works of Allameh Tabatabaee and those of Krishnamorti. At first, Allameh looks absolutely supporting of thinking. On the other hand, Krishnamorti seems to be against it, but deep study shows that both Allameh and Krishna are in agreement about thinking. Both have somehow divided it into right and wrong and approved the former and rejected the latter. It should be noted that their views on thinking are not completely the same.They have similarities and differences.

  Keywords: comparative study, thinking, correct thinking, Allameh Tabatabaee, Krishnamorti Jido
 • Bagher Ebrahimi *, Asadollah Mostafapur Pages 73-90
  Accurate knowledge and understanding of the levels of monotheism, including monotheism in Lordship, has a profound effect on human behavior and action, because everyone acts the way he thinks. In other words, functions are the result and reflection of thoughts and opinions. Monotheistic wisdom also causes human actions to take on the color of monotheism. God is necessary, while every other thing is possible and dependent on Him. In this article the monotheism of creation has been discussed by following the religious texts, and by examining the opinions of thinkers in this field. Moreover, at a higher level, the planning of the world from the Divine essence has been demonstrated. God Almighty is both the Lord and the creator of the universe. Belief in monotheism in creation as well as monotheism in Lordship produces a deeper relationship between man and the world with God. In this image, all creatures are Divine signs and are His manifestations.
  Keywords: Monotheism in Creation, Monotheism in Lordship, Design, creative Lordship
 • Atiyeh Sadat Alavi, Saeed Beheshti, Shirin Rashidi * Pages 91-115

  The purpose of the current research is to explain the peculiarities and dimensions of civic education and its intellectual foundations in Farabi's thought. In this article, qualitative content analysis method is utilized based on the library document study.Based on this, the intellectual principles of Farabi's civic education were presented in two categories: general principles and specialized ones. General principles include anthropological princiles as well as those related to values; and specialized principles include sociological principles. Based on this, the goals of civic education from Farabi's point of view are to create and expand the correct attitude towards bliss (Sa’adat) and how to strengthen the belief in it among the people of “Medina(the city)”, to encourage people to act in accordance with correct beliefs and to teach the skills needed in Medina and the way of the correct cooperation of members with each other. Based on the remaining works of Farabi, methods such as argument, persuation, farseeing, model, artistic, and repetition-and-practice methods can be inferred to achieve these goals.

  Keywords: Farabi, intellectual foundations, Civic Education
 • Majid Mohebzadeh, Ahamad Beheshti *, Mohsen Zareie Jalilani Pages 115-128

  Philosophers believe that as the existence of the possible beings needs a cause and their survival also needs a cause. One of the most important mystical and religious subjects is the role of the perfect man in the world. In the following article, by using analytical-descriptive method, the essence of the perfect man is analyzed first. It has been discussed that the perfect man is the emanation of the Divine characteristics and names and then by citation of the verses of the holy Quran and the Hadithes of the infallible Imams, this fact has been proved that the existence of the perfect man (i.e. absolute vicegerent of God) on earth has been continued since the existence of prophet Adam. Then it is pointed that the scholars of mysticism and philosophy believe that the perfect man is the cause of the survival of the world, because they believe that the perfect man protects human beings by God's permission. He is also the focal point of existence and a medium of Divine's grace, and everything was created because of the perfect man, and the world’s order is originally managed by him. He is the ultimate goal of the creatures. The necessity of the infallibility of the perfect man, as God's absolute vicegerent, is inevitable because he must be a perfect copy of Divine characteristics and names and the synthetic existence. In the current era this important duty is fulfilled by Imam Mahdi (PBUH).

  Keywords: perfect man, absolute vicegerent, reason for survival, people of knowledge, synthetic existence
 • Hosein Rahnamaei *, Hassan Karami Mohamadabadi Pages 129-145

  According to Max Weber, religion is a social phenomenon. He defined religion using a functionalist approach. In the functionalist view of religion, the active and ultimate origin of existence is left out and only the religious statements are looked at without considering its beginning and end. Max Weber -unlike other sociologists- did not just rely on the functionalist view. He has also investigated other aspects of religion in sociology of religion as well. In Weber's thought, religion is a set of teachings that includes beliefs and morals to achieve salvation. In this idea, God is placed at the head of the world as the source of values, the prophet is placed as the bearer of God's message and the driver of social changes, and the savior is placed as an intermediary between God and people, who is responsible for conveying people's prayers and wishes to God and the guarantor of salvation and the reducer of sufferings. In ethics, asceticism and avoiding sins are two main components. Faith in beliefs and adherence to morals lead to salvation. In this article, God, prophet, savior, sin, asceticism and salvation are the keywords depicting religion in the viewpoint of Max Weber and the descriptive-analytical method of the geometry of religion is utilized.

  Keywords: Max Weber, religion, God, prophets, asceticism
 • Mohsen Saboor, Ahamad Beheshti *, Safdar Shaker Pages 145-164

  Raj’a (return), an indisputable Shiite belief, is the eternal power of God, based on the illuminating verses of the Qur'an and the hadiths of the Masumeen (the Infallibles) (Peace be upon them). The current study aimed to investigate and analyze Raj’a in the important Shiite interpretations based on the thoughts of Allameh Tatatabayi. The methodology is descriptive-analytical with a conceptual analysis approach. Library-based sources have been also used. Investigations show that the philosophy behind Raj’a is more than just punishing the unbelivers and rewarding the good. The main reason for that is to fulfil God’s promise, supporting God’s religion and forming global justice and the appearance of truth’s power and its spreading. Therefore, there are no restrictions for returning the spirit to the same body it had belonged to, from the viewpoint of logic, religion, and biology. Furthermore, according to the principle of (the reason behind the possibility of occurrence of something is the reason for its occurrence), the best reason for the possibility of Raj’a is its occurrence. The whole criticisms about the Raj’a are due to the lack of a correct understanding of Raj’a, and perhaps they do not want their leaders, who have done cruelty to Ahl-ul-Bayt (Peace be upon them), to be punished.

  Keywords: Quran, Raj’a, Shiite interpretations, resurrection, Allameh Tabatabayi