فهرست مطالب

زنان مامائی و نازائی ایران - سال بیست و پنجم شماره 9 (آذر 1401)

مجله زنان مامائی و نازائی ایران
سال بیست و پنجم شماره 9 (آذر 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/30
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مژگان تن‫ ساز، مریم بهمن، روشنک مکبری‬ نژاد، سمیرا ادهمی، رسول چوپانی* صفحات 1-10
  مقدمه

  سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) شایع ترین علت اولیگوآمنوره و عدم تخمک‫ گذاری در زنان مراجعه کننده با ناباروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر تجویز مرکب دو داروی شربت تونیک عنصلی و کپسول صمغ بر علایم بالینی و آزمایشگاهی زنان مبتلا به PCOS انجام شد.

  روش کار:

   این مطالعه پایلوت، مطالعه قبل و بعد بدون گروه کنترل در سال 1398 بر روی 20 زن 45-17 ساله مبتلا به PCOS با شکایت اصلی اولیگومنوره در سلامت کده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. بیماران به مدت 2 ماه شربت تونیک عنصلی و کپسول صمغ دریافت کردند. شاخص های تن سنجی، ضخامت آندومتر، اندازه تخمدان ها، بررسی هورمونی، تعداد قاعدگی در ماه، مدت زمان قاعدگی و حجم خونریزی قاعدگی در آغاز و انتهای مطالعه ارزیابی و مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون های تی زوجی و ویلکاکسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در بررسی شاخص توده بدنی، توده چربی بدن، نسبت دور کمر به لگن، ضخامت آندومتر، اندازه تخمدان چپ، FSH و LH در مقایسه قبل و بعد از درمان اختلاف معنادار نبود (05/0<p). اندازه تخمدان راست و میزان تستوسترون با درمان به طور معنادار کاهش داشت (02/0=p). تعداد پریود در ماه از 18/0±35/0 به طور معناداری به 18±92/0 افزایش یافت (00/0=p). همچنین طول مدت پریود از 43/2±53/7 روز به 17/3±05/4 روز کاهش یافت که معنادار بود (00/0=p). حجم خونریزی قاعدگی از 28/15±40/33 سی‫ سی به 05/10±07/31 سی‫ سی کاهش یافت که معنادار نبود (368/0=p).

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیرگذاری تجویز مرکب فرآورده‫ های طب ایرانی (شربت تونیک عنصلی و کپسول صمغ) به نظر می‫ رسد کاربرد این فرآورده‫ ها در کنترل علایم PCOS اثر داشته باشد. لازم است مطالعات جامع آتی با حجم نمونه بیشتر و زمان ارزیابی طولانی‏ تر انجام شود.

  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، صمغ، طب ایرانی، عنصل، قاعدگی
 • روناک شاهوی، شهناز صلواتی قاسمی، ندا شیخ ذکریایی، سیده سوما ذکریایی* صفحات 11-21
  مقدمه

  هدف از توسعه علم مامایی و مراقبت از مادر، ایجاد زایمان ایمن و افزایش رضایت مندی مادر از روند تولد است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان رضایت مندی مادران از تحریک الکتریکی اعصاب از طریق پوست در تسکین درد بعد از اپی زیاتومی انجام شد.

  روش کار:

   این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1397 بر روی 80 مادر نخست زا در بیمارستان بعثت سنندج انجام شد. افراد به صورت تصادفی در دو گروه مداخله (تنس روشن) و دارونما (تنس خاموش) قرار گرفتند. الکترودهای تنس در محل اعصاب ژنیتوفمورال و پودندال قرار داده شد. میزان رضایت مندی از تنس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون های همبستگی پیرسون، تی مستقل، کروسکال والیس، آنالیز واریانس و من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  هر دو گروه مداخله و دارونما از سطح رضایت مندی بالایی برخوردار بودند. با این وجود، میانگین رضایت مندی در گروه در گروه مداخله (96/1±35/17) به طور معنی داری بیشتر از گروه دارونما (02/2±45/13) بود (001/0>p). بین هیچ کدام از مشخصات دموگرافیک و میزان رضایت مندی مادران ارتباط معنی داری یافت نشد (05/0˃p).

  نتیجه گیری

  استفاده از تنس می تواند اثرات قابل توجهی بر افزایش رضایت مندی مادران داشته باشد، لذا پیشنهاد می شود جهت افزایش میزان رضایت مددجویان و ارتقای سطح بهداشت روانی مادران، استفاده از تنس جهت کاهش درد بعد از اپی زیاتومی در تمامی واحدهای زایمانی به مرحله اجرا گذاشته شود.

  کلیدواژگان: اپی زیاتومی، تحریک الکتریکی اعصاب از طریق پوست، درد، رضایت
 • علیرضا رضایی، میثاق الله توکلی*، زهرا مصطفویان، پریسا ظریف نجفی صفحات 22-28
  مقدمه

  تهوع و استفراغ مکرر در سه ماهه اول بارداری در بیش از نیمی از حاملگی ها مشاهده می شود. تهوع و استفراغ شدید بارداری که هایپرامزیز گراویداروم نام دارد، گاه تا انتهای بارداری باقی می ماند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری با تهوع و استفراغ شدید بارداری در زنان باردار انجام شد.

  روش کار:

   در این مطالعه مورد شاهدی که در سال های 98-1396 انجام شد، 83 زن باردار با هایپرامزیز گراویداروم به عنوان مورد و 83 زن باردار بدون شکایتی از تهوع و استفراغ شدید به عنوان شاهد وارد مطالعه شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه ای که حاوی اطلاعات دموگرافیک مادران و همچنین سوالاتی در زمینه تعداد دفعات اوغ زدن، بالا آوردن و احساس تهوع و ناخوشایند در معده بود، جمع آوری شد. سطح سرمی ایمونوگلوبین G ضد هلیکوباکترپیلوری شرکت کنندگان اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون های کای اسکویر، تی تست و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  فراوانی عفونت هلیکوباکترپیلوری در گروه مورد 7/33% و در گروه شاهد 1/18% به دست آمد که این اختلاف از نظر آماری معنادار بود (021/0=p). در رگرسیون لجستیک از بین متغیرهای سن، پاریتی، گراویدیتی، شاخص توده بدنی، سن بارداری و عفونت هلیکوباکتری؛ تنها عفونت هلیکوباکترپیلوری به عنوان ریسک فاکتور هایپرامزیز گراویداروم شناخته شد (400/5 -180/1، 95% CI، 524/2=OR) (017/0=p).

  نتیجه گیری

  در این پژوهش اختلاف آماری معناداری بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و هایپرامزیز گراویداروم مشاهده شد. با توجه به اینکه درمان موثری برای کاهش هایپرامزیز گراویداروم وجود ندارد، می تواند یکی از اهداف پژوهش های آینده باشد.

  کلیدواژگان: استفراغ شدید بارداری، سه ماه اول بارداری، عفونت هلیکوباکترپیلوری
 • شهلا فرضی پور، فرانک شجاعی، شهرام حبیب زاده، محمدرضا اصلانی، سمیرا شهباززادگان* صفحات 29-39
  مقدمه

  با توجه به خطر بالای بیماری کووید-19 به خصوص سویه دلتا در زنان باردار و همچنین جدید بودن این همه گیری در جهان و کمبود مطالعات مشابه در ایران و منطقه، انجام مطالعه در خصوص میزان مرگ و میر و یافته های آزمایشگاهی و بالینی بیماری در زنان باردار ضروری به نظر می رسد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین یافته های آزمایشگاهی و بالینی زنان باردار بستری مبتلا به کووید-19 در زمان شیوع واریانت دلتا بر اساس پیامد بیماری انجام شد.

  روش کار:

   در این مطالعه توصیفی- مقطعی تمام زنان باردار مبتلا به کووید-19 بستری در بیمارستان های استان اردبیل در تابستان و پاییز 1400 و در زمان شیوع سویه دلتا وارد مطالعه شدند. در نهایت 187 زن باردار مبتلا مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک، علایم بالینی و یافته های آزمایشگاهی در تمام افراد مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 24) و آزمون های دقیق فیشر و همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  از 187 زن باردار مبتلای بستری شده، 8 نفر فوت شدند. ابتلاء به بیماری های زمینه ای در 41 زن باردار مشاهده شد. شایع ترین یافته بالینی، تنگی نفس و سرفه و شایع ترین یافته آزمایشگاهی، لنفوپنی بود. در مقایسه زنان باردار بهبود یافته و فوت شده برحسب یافته های آزمایشگاهی با استفاده از آزمون دقیق فیشر، تفاوت بین میزان ALT (05/0<p)، لاکتات دهیدروژناز (001/0<p)، AST (001/0<p)، BS (05/0<p)، کراتنین (05/0<p) و توتال بیلی روبین (05/0<p) بین دو گروه از نظر آماری معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  ابتلاء به سویه دلتا از بیماری کووید-19، منجر به بستری شدن 187 نفر و فوت 8 زن باردار در استان اردبیل شد. تنگی نفس و سرفه، شایع ترین یافته بالینی و لنفوپنی، شایع ترین یافته آزمایشگاهی بود.

  کلیدواژگان: دیس پنه، زنان باردار، سرفه، سویه SARS-CoV-2 B.1.621.1، لنفوپنی، COVID-19
 • محمدحسین احمدی، محسن ملک نیا، محمدرضا جوان، مهرناز عبدالعلیان، فاطمه گلشاهی، الهام وهابی* صفحات 40-50
  مقدمه

  با توجه به نقش التهاب مزمن در پیشرفت دیابت بارداری (GDM)، بررسی شاخص‏ های التهابی هماتولوژیک نظیر نسبت پلاکت به لنفوسیت (PLR)، نسبت هموگلوبین به پلاکت (HPR) و سایر بیومارکرهای خونی می‏ تواند در ارزیابی بیماران GDM کمک‏ کننده باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی شاخص‏ های التهابی هماتولوژیک زنان مبتلا به GDM در مقایسه با گروه کنترل انجام شد.

  روش کار: 

  در این مطالعه گذشته‏ نگر، پرونده 300 زن باردار با تشخیص قطعی GDM بستری در بیمارستان محب یاس تهران، بین سال ‏های 1400-1398 مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تعداد مطلق سلول های خونی و سایر پارامترهای هماتولوژیک در دو گروه مادران باردار دیابتی و نرمال ارزیابی و حساسیت و ویژگی هر یک از متغیرهای آماری معنی دار به وسیله آنالیز منحنی ROC تعیین شد. تجزیه و تحلیل‏ داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‏ های من ویتنی یو، تی تست مستقل، ویلکاکسون و کای اسکویر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در ارتباط با شمارش مطلق لنفوسیت (ALC)، در مقایسه دو گروه GDM و نرمال، این شاخص در تشخیص بیماران GDM دارای حساسیت 07/84% و اختصاصیت 98/37% بود که از نظر آماری معنادار بود (022/0=p). شاخص شمارش مطلق نوتروفیل (ANC) دارای حساسیت 78/66% و اختصاصیت 49/53% بود که از نظر آماری معنادار بود (012/0=p). شاخص PLR دارای حساسیت 08/54% و اختصاصیت 67/66% بود (001/0<p). با این وجود شاخص ‏های HPR و NLR از نظر آماری معنادار نبودند (05/0>p).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که در بیماران GDM، شاخص های ALC و ANC کاهش و PLR افزایش می‏ یابد. بر این اساس، در مطالعات بعدی می‏توان، در جهت بهبود فرآیند غربالگری زنان باردار پرخطر از نظر GDM، ارزش پیشگویانه هر یک از این اندکس ‏ها در بروز GDM را مورد بررسی قرار داد.

  کلیدواژگان: بارداری، دیابت بارداری، مارکرهای التهابی
 • عرفان ایوبی، زهرا اسدی کلمه، بهناز محبتیان، عاطفه خانه زایی، فرحناز فرزانه* صفحات 51-58
  مقدمه

  بین گروه های خونی ABO و افزایش حساسیت به بیماری های خاص از جمله حوادث قلبی عروقی، عفونت های ویروسی و باکتریایی، سرطان کولورکتال، آنوریسم داخل جمجمه و بیماری های ترومبوآمبولی، ارتباط قوی وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین گروه های خونی مادر و عوارض نامطلوب بارداری انجام گرفت.

  روش کار: 

  در این مطالعه مقطعی (توصیفی - تحلیلی) و گذشته نگر، پرونده 400 نفر از بیمارانی که در سال 98-1396 جهت زایمان به بیمارستان علی ابن ابی طالب زاهدان مراجعه کردند، وارد مطالعه شدند. متغیرهای این مطالعه شامل: گروه های خونی ABO، پره اکلامپسی، اکلامپسی، دکولمان، دیابت حاملگی، زایمان زودرس و محدودیت رشد داخل رحمی بود. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرم اطلاعاتی بود که اطلاعات مورد نیاز وارد آنها شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  از مجموع 400 زن باردار با میانگین سنی 53/7±09/33 سال، 153 نفر (3/38%) دارای گروه خونی O، 116 نفر (0/29%) B، 97 نفر (3/24%) A و 34 نفر (5/8%) AB بود. بین گروه های خونی ABO و پره اکلامپسی (848/0=p)، دکولمان (833/0=p)، زایمان زودرس (705/0=p) و محدودیت رشد داخل رحمی (214/0=p) ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت، ولی دیابت حاملگی (049/0=p) و اکلامپسی (039/0=p) با گروه های خونی ارتباط معنی داری داشتند.

  نتیجه گیری

  بین پره اکلامپسی، دکولمان، زایمان زودرس و محدودیت رشد داخل رحمی با گروه های خونی ABO اختلاف معنی داری وجود نداشت، اما بین اکلامپسی و دیابت حاملگی با گروه های خونی ABO اختلاف معنی داری وجود داشت.

  کلیدواژگان: گروه خونی ABO، پره اکلامپسی، اکلامپسی، دکولمان، دیابت حاملگی، زایمان زودرس و محدودیت رشد جنینی
 • مهسا دایی صراف، هدی دوست محمدی، مژگان رحمانیان* صفحات 59-68
  مقدمه

  سرطان سرویکس، یکی از علل شایع مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه یافته های پاپ اسمیر و کولپوسکوپی به عنوان روش های غربالگری سرطان سرویکس در بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان انجام شد.

  روش کار:

   در این مطالعه مقطعی و گذشته نگر، نتایج پاپ اسمیر مبتنی بر مایع و کولپوسکوپی 200 بیمار کاندید کولپوسکوپی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امیرالمومنین از سال 97-1395 بررسی شد. در این مطالعه تمام بیمارانی که به دلایل مختلف کاندید کولپوسکوپی شده بودند و در عین حال پاپ اسمیر نیز برای آنها انجام شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند. داده های هر بیمار در چک لیست محقق ساخته وارد شد. چک لیست شامل قسمت های دموگرافیک و داده های اصلی بود. در پاپ اسمیر موارد غیرطبیعی شامل: ضایعات پیش تهاجمی و تهاجمی سرویکس مثبت و در کولپوسکوپی موارد غیرطبیعی شامل: ضایعات پیش تهاجمی و تهاجمی سرویکس مثبت در نظر گرفته شد. تجزیه و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 23) و آزمون های تی مستقل، کای دو یا فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  از 200 بیمار، 40 نفر (20%) دارای نتیجه مثبت پاپ اسمیر بودند. همچنین نتایج کولپوسکوپی نشان داد که 17 بیمار (5/8%) یافته های مثبت داشته اند. فراوانی یافته های مثبت و منفی در پاپ اسمیر و کولپوسکوپی در بیماران با علایم خون ریزی بعد از مقاربت (021/0=p)، خون ریزی بین عادات ماهانه (035/0=p)، ترشحات واژینال (009/0=p) و درد لگنی (011/0=p) تفاوت معنی داری داشت.

  نتیجه گیری

  مثبت نبودن نتایح پاپ اسمیر در موارد مثبت کولپوسکوپی، بر کنترل کیفی مراحل پاپ اسمیر تاکید دارد و لزوم استفاده از کولپوسکوپی در موارد مشکوک را بیان می دارد. انجام کولپوسکوپی در موارد علایم هشدار دهنده نظیر خون ریزی بعد از مقاربت و ترشحات واژینال غیرطبیعی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: پاپ اسمیر، سرطان سرویکس، کولپوسکوپی
 • لیلا کاظم نژاد ماتک*، نگین سیاری، لیلا اربیل صفحات 69-78
  مقدمه

  یبوست، از شکایت های شایع دوران بارداری می باشد و مصرف داروهای گیاهی، یکی از راه های بهبود آن می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آلولاکس بر یبوست دوران بارداری در مراجعین به کلینیک مامایی شهر قم انجام شد.

  روش کار: 

  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور در سال 1399 بر روی 70 مادر باردار مراجعه کننده به کلینیک مامایی شهر قم انجام شد. مادران دارای علایم یبوست، در دو گروه 35 نفره مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله علاوه بر آموزش های روتین، یک ساعت بعد از صبحانه و شام، 2 قاشق غذاخوری شربت آلولاکس همراه یک لیوان آب گرم به مدت 1 ماه در صورت نیاز میل کردند. اعضای هر دو گروه قبل و بعد از مداخله، چک لیست علایم یبوست بر اساس معیار Rome IIIرا تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 22) و آزمون های تی وابسته و مستقل، کای اسکویر و ویلکاکسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  بهبودی علایم یبوست بعد از مصرف دارو، در گروه مداخله با گروه کنترل تفاوت معناداری داشت (001/0>p). از بین علایم همراه با یبوست، احساس دفع ناکامل و پری در روده ها (13/0=p)، احساس نفخ شکم (001/0>p) و تعداد اجابت مزاج در هفته (048/0=p) بین دو گروه تفاوت معنی داری داشت، اما سایر علایم مانند تهوع، احساس درد و سوزش، زخم و دفع خون تفاوت معنی داری نداشت (05/0<p). بهبودی در گروه مداخله با روش مقیاس ده نقطه ای (VAS) نیز به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (001/0>p).

  نتیجه گیری

  آلولاکس در بهبود یبوست در مادران بارداری موثر است و تاکنون عوارضی از آن مشاهده نشده است.

  کلیدواژگان: آلو، بارداری، شکر سرخ، گل سرخ، یبوست
 • سارا احسان زاده، زهره شیخان*، فرح فرزانه، ملیحه نصیری، ناهید خداکرمی صفحات 79-86
  مقدمه

  سرطان دهانه رحم، چهارمین سرطان شایع در زنان و ویروس پاپیلومای انسانی، شایع ترین عامل خطر آن می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D و ویروس پاپیلومای انسانی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.

  روش کار:

   این مطالعه مقایسه ای در سال 1399 بر روی 140 زن مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران انجام گرفت. گروه مورد زنان مبتلا به ویروس پاپیلومای انسانی بودند و گروه شاهد در همان مراکز، زنان غیرمبتلا به این ویروس بر اساس گزارش پاپ اسمیر بر پایه مایع بودند. جمع آوری اطلاعات پرسشنامه از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه گزارش پاپ اسمیر و تعیین سطح سرمی ویتامین D انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 26) و آزمون های من ویتنی، تی مستقل، کای دو، دقیق فیشر و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج رگرسیون لوجستیک با کنترل متغیر های مداخله گر تحصیلات و مصرف قلیان، در گروه شاهد 64 نفر (43/91%) و گروه مورد 70 نفر (100%) سطح ویتامین D کمتر از 20 نانوگرم بر میلی لیتر و 6 نفر (57/8%) از گروه شاهد سطح 29-21 نانوگرم بر میلی لیتر داشتند. بین سطح ویتامین D و ابتلاء به ویروس پاپیلومای انسانی ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (03/4-69/0، 001/0>p، 95% CI، 3/0:OR). با هر 1 نانوگرم بر میلی لیتر کاهش سطح ویتامین D، شانس ابتلاء به ویروس پاپیلومای انسانی 3/0 افزایش می یافت (001/0>p).

  نتیجه گیری

  در این مطالعه سطح سرمی ویتامین D در زنان مبتلا به ویروس پاپیلومای انسانی پایین تر بود، اما به دلیل محدودیت های پژوهش حاضر، تحقیقات وسیع تری در این زمینه نیاز می باشد. سطح مطلوب ویتامین D می تواند به حفظ و ارتقاء سلامت زنان کمک کند.

  کلیدواژگان: ایران، ویتامین D، ویروس پاپیلومای انسانی
 • بهاره بقال، راحله بابازاده*، روشنک سالاری، ناهید قنبرزاده، حمید حیدریان صفحات 87-95
  مقدمه

  یکی از مداخلات پزشکی در زایمان، اپی زیاتومی می باشد که برای وسیع تر کردن دهانه خروجی لگن به کار می رود. بارهنگ یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی است که به دلیل دارا بودن فلاونوییدها و ترکیبات فنولی، دارای خاصیت بهبود زخم می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر کرم بارهنگ بر شدت درد و ترمیم زخم اپی زیاتومی در زنان نخست زا انجام شد.

  روش کار:

   این مطالعه کارآزمایی بالینی سه سوکور در سال 1398 بر روی 107 زن نخست زای واجد شرایط پژوهش که جهت زایمان طبیعی به بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. واحد های پژوهش به صورت تصادفی در دو گروه دارونما و دارو قرار گرفتند. بعد از زایمان، مادران به مدت 10 روز و روزی 2 بار 3-2 سانتی متر از کرم تجویز شده را در ناحیه بخیه ها استفاده کرده و در روزهای سوم و هفتم پس از زایمان ارزیابی میزان بهبود زخم با استفاده از ابزار ریدا و شدت درد با ابزار مک گیل انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 21) و آزمون های آماری کای اسکویر و من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین نمره ریدا در گروه دارو، در روز سوم 635/0±433/3 و روز هفتم 422/0±773/0 بود، ولی در گروه دارونما به ترتیب 492/0±611/5 و 478/0±185/2 بود که دو گروه در روز سوم و هفتم از نظر بهبود زخم اختلاف معنی داری داشتند (001/0>p) . میانه نمره مک گیل در گروه دارو، در روز سوم 26 و روز هفتم 7 بود، ولی در گروه دارونما به ترتیب 44 و 19 بود که دو گروه در روز سوم و هفتم از نظر شدت درد اختلاف آماری معنی داری داشتند (001/0>p).

  نتیجه گیری

  استفاده از کرم بارهنگ در مقایسه با دارونما سرعت بهبود شدت درد و زخم اپی زیاتومی را در زنان نخست زا افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: اپی زیاتومی، بارهنگ، ترمیم زخم، درد، نخست زا
 • فیروزه علویان*، کیمیا علویان صفحات 96-111
  مقدمه

  واکسن های کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی 2 (SARS-CoV-2) در سراسر جهان در حال تجویز هستند. بااین حال، زنان شیرده از روند آزمایش های بالینی حذف شدند و اطلاعات محدودی درباره ایمنی واکسن ها در برابر SARS-CoV-2 در زنان شیرده در دسترس است. بنابراین، اطلاعات جامعی برای تصمیم گیری آگاهانه مادران در مورد لزوم واکسیناسیون در مهار گسترش این ویروس مورد نیاز است. مطالعه مروری حاضر با هدف آشنایی با لزوم واکسیناسیون مادران شیرده علیه ویروس SARS-COV2 و آگاهی از پاسخ های ایمنی ایجاد شده در پلاسما و شیر مادران پس از تزریق واکسن های COVID-19 انجام شد.

  روش کار: 

  در این مطالعه مروری سیستماتیک، از منابع اطلاعاتی Google Scholar، PubMed وScience Direct در محدوده زمانی 2021 تا 2022 برای استخراج مقالات پژوهشی حاوی اطلاعات و ایمنی شیر و سرم مادران شیرده واکسینه شده علیه SARS-COV-2 استفاده شد. مقالاتی که با هدف نگارش مقاله ارتباط نداشتند، از روند مطالعه حذف شدند.

  یافته ها

  از 1770 مقاله مربوط به جستجوی اولیه، داده های 30 مقاله دربرگیرنده معیارهای ورود بودند. از بین واکسن های موجود، تنها اثرات 3 واکسن آسترازنکا، فایزر و مدرنا بر روی ترشح آنتی بادی در شیر و سرم مادر مشخص شده بود. نتایج تحقیقات حاضر تاییدکننده حضور آنتی بادی های ضد SARS-CoV-2 در سرم و شیر مادران واکسینه شده است؛ به طوری که IgG پس از واکسیناسیون، آنتی بادی غالب گزارش شده در بسیاری از پژوهش ها بود. بنابراین، برخلاف ایمنی پس از ابتلاء به ویروس، پاسخ اختصاصی واکسن در تسلط IgG است و نه IgA. نقش IgM نیز کم رنگ تر از سایر آنتی بادی ها بود.

  نتیجه گیری

  واکسیناسیون مادران شیرده اثرات حفاظتی شیر در برابر عفونت COVID-19 را تقویت می کند. لازم است تلاش بیشتری برای تشویق مادران شیرده به واکسیناسیون و حمایت از شیردهی در طول همه گیری این بیماری انجام شود.

  کلیدواژگان: آنتی بادی، شیرده، واکسن، COVID-19، SARS-CoV-2
 • سولماز منیری جواد حصاری*، محدثه کوهی چاپان صفحات 112-125
  مقدمه

  گذر دوطرفه سلول ها بین جنین و مادر، احتمالا در تمام بارداری ها رخ داده و در توسعه سیستم ایمنی جنینی، ترمیم بافتی در بیماری های خودایمنی، سرطان و مراقبت ایمنی در مادر نقش دارد. شواهد پیش رونده نشان می دهد که سلول های جنینی می توانند بعد از زایمان پایدار بمانند و به میکروکایمریسم منجر شوند. با وجود شواهد کافی مبنی بر گذر دوطرفه سلول ها، بخش قابل توجهی از میکروکایمریسم جنینی مبهم باقی مانده است. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی آخرین یافته ها در ارتباط با میکروکایمریسم جنینی و نقش های شناخته شده یا احتمالی این پدیده در بدن مادر و جنین انجام شد.

  روش کار: 

  در این مطالعه مروری جهت یافتن مقالات مرتبط، پایگا های PubMed، Science Direct، Scopus و Google Scholar با استفاده از کلمات کلیدی میکروکایمریسم، گذر سلولی بین جنین و مادر (MFCT) و جنین نیمه آلوژنیک در بازه زمانی 1991 تا 2021 جستجو شده و مقالات مجلات چارک اول و مقالات دارای اطلاعات مستند در اولویت قرار گرفتند.

  یافته ها

  در طول بارداری موفق انسان، احتمالا با سرکوب سیستم ایمنی جفتی، جنین نیمه آلوژنیک از حمله سیستم ایمنی مادر در امان می ماند و به ایجاد میکروکایمریسم کمک می کند. سلول های جنینی عمدتا در مغز استخوان مادر پایدار می شوند و دارای توانایی تمایز به سلول های بالغ ویژه بافتی در اندام های آسیب دیده مادر هستند.

  نتیجه گیری

  سلول های میکروکایمریک در برخی پاسخ های ایمنی و بیماری های مرتبط با سیستم ایمنی نقش قابل توجهی دارند. همچنین، توانایی سلول های جنینی برای عبور از سد جفتی و سد خونی- مغزی، مهاجرت به بافت های گوناگون و تمایز به چندین نوع سلول مختلف، باعث پیش برد استراتژی هایی برای پیوند داخل وریدی سلول های بنیادی یا اجدادی به منظور ترمیم با روش سلول درمانی شده است. از سویی، حضور سلول های جنینی در خون مادر می تواند ابزاری غیر تهاجمی برای دسترسی به DNA جنینی، به منظور تشخیص پیش از تولد فراهم نماید.

  کلیدواژگان: جنین نیمه آلوژنیک، گذر سلولی بین جنین و مادر (MFCT)، میکروکایمریسم
 • مرضیه ساعی قره ناز، فهیمه رمضانی تهرانی* صفحات 126-138
  مقدمه

  دیابت بارداری، یکی از عوارض جدی دوران بارداری می باشد که می تواند منجر به پیامدهای نامطلوب مادر و نوزاد در کوتاه مدت و طولانی مدت شود. مطالعه مرور سیستماتیک حاضر با هدف بررسی ارتباط دیابت بارداری با اختلال تکامل عصبی در فرزند انجام شد.

  روش کار:

   در این مطالعه مروری جهت یافتن مقالات مرتبط، پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Scopus، Web of Science و Google Scholar با کلیدواژگان مرتبط نظیر دیابت بارداری، کودک، اختلال شناختی و اختلال رفتاری تا مارس 2022 مورد جستجو قرار گرفتند. جهت بررسی کیفیت مطالعات از چک لیست اوتاوا استفاده شد. گزارش یافته های این مطالعه به صورت کیفی ارایه شد.

  یافته ها

  در این مطالعه، 14 مطالعه مشاهده ای با 728140 شرکت کننده مورد بررسی قرار گرفتند. جمع بندی یافته های موجود در زمینه بروز عوارض تکامل عصبی در فرزندان مادران مبتلا به دیابت بارداری که با معیارهای مختلف تشخیصی دیابت بارداری در آن ها تشخیص داده شده بود، حاکی از احتمال بروز عوارض تکامل عصبی- شناختی در فرزندان مادران مبتلا به دیابت بارداری بود. رایج ترین روش تشخیص دیابت بارداری، معیار Carpenter-Coustan و پس از آن معیار تشخیصی سازمان جهانی بهداشت بود.

  نتیجه گیری

  شواهد در دسترس به طور عمده بیانگر ارتباط دیابت بارداری با عوارض عصبی- شناختی در فرزند بودند، اما به دلیل محدودیت مطالعات، امکان مقایسه پیامدهای حاصل از روش های تشخیصی و درمانی مختلف امکان پذیر نبود.

  کلیدواژگان: تکامل عصبی- شناختی، دیابت بارداری، مروری، معیارهای تشخیصی
|
 • Mojgan Tansaz, Maryam Bahman, Roshanak Mokaberinejad, Samira Adhami, Rasool Choopani * Pages 1-10
  Introduction

  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common cause of oligomenorrhea and anovulation in women referring with infertility. The present study was performed aimed to investigate the effect of combined administration of Onsoli syrup and Samgh capsule on clinical and laboratory symptoms in women with PCOS.

  Methods

  This pilot study is a pre-and post-clinical study without control group which was performed in 2019 on 20 women aged 17-45 years with PCOS complaining of oligomenorrhea in Persian Medicine Clinic of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Samgh capsule and Tonic Onsoli syrup were used for two months. Anthropometric indexes, endometrial thickness, ovarian size, hormonal evaluation, number of menstruation per month, menstrual duration, and volume of menstruation bleeding were evaluated and compared at the beginning and end of the study. Data were analyzed by SPSS software (version 23) and paired t-test and Wilcoxon test. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  There was no significant difference in body mass index, body fat mass, waist to hip ratio, endometrial thickness, left ovarian size, FSH, LH before and after treatment (p>0.05). The size of the right ovary and testosterone levels significantly deceased after treatment (p=0.02). The number of menstruation per month significantly increased from 0.35±0.18 to 0.92±18 (p=0.00). Also, the duration of menstruation significantly decreased from 7.53±2.43 days to 4.05±3.17 days (p=0.00). The volume of mensuration bleeding decreased from 33.40±15.28 ml to 31.07±10.05 ml, which was not significant (p=0.368).

  Conclusion

  Due to the effectiveness of combined administration of Persian medicine products (Onsoli syrup and Samgh capsule), it seems that the use of these products is effective in controlling of the symptoms of PCOS. It is necessary to conduct future studies with a larger sample size and longer evaluation time.

  Keywords: Iranian medicine, mensuration, Onsol, Polycystic ovary syndrome, Samgh
 • Roonak Shahoei, Shahnaz Salavati Ghasemi, Neda Sheikh Zakaryaee, Seyedeh Soma Zakariaee * Pages 11-21
  Introduction

  The goal of developing midwifery and maternal care is to create a safe delivery and increase maternal satisfaction from birth process. The present study was conducted aimed to evaluate mothers’ satisfaction with transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in relieving post-episiotomy pain.

  Methods

  This randomized clinical trial was performed on 80 primiparous women referred to Sanandaj Besat Hospital in 2018. Patients were randomly divided into two groups: intervention (TENS-On) and placebo (TENS-Off) groups. TENS electrodes were located in the genitofemoral and pudendal nerves. The satisfaction from TENS was assessed by a researcher-made questionnaire. Data were analyzed using SPSS (version 20.0) and Pearson correlation, Independent t-test, Kruskal-Wallis, variance analysis, and Mann-Whitney tests. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The intervention and placebo groups had a high level of satisfaction. However, the mean satisfaction in the intervention group (17.35±1.96) was significantly higher than the placebo group (13.45±2.02) (p<0.001). There was no significant relationship between demographic variable and satisfaction level (p˃0.05).

  Conclusion

  TENS can have a noticeable effect on the level of maternal satisfaction. Therefore, it is suggested to implement TENS to reduce post-episiotomy pain in all maternity units in order to increase the level of satisfaction of patients and improve the level of mental health of mothers.

  Keywords: Episiotomy, Pain, Satisfaction, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation
 • Alireza Rezaee, Misaghallah Tavakoli *, Zahra Mostafavian, Parisa Zarif Najafi Pages 22-28
  Introduction

  Frequent nausea and vomiting in the first trimester of pregnancy is seen in more than half of pregnancies. Severe nausea and vomiting in pregnancy, called hyperemesis gravidarum, sometimes persists until the pregnancy termination. The present study was performed aimed to determine the relationship between Helicobacter pylori infection and hyperemesis gravidarum in pregnant women.

  Methods

  In this case-control study which was performed in 2017-2019, 83 pregnant women with Hyperemesis gravidarum as cases and 83 pregnant women with no symptom of sever vomiting as controls entered the study. The data were collected through a questionnaire containing demographic information of mothers as well as questions about the frequency of retching, vomiting and the feeling of sick to their stomach. Serum levels of anti-Helicobacter pylori immunoglobulin G were measured in participants. Data were analyzed by SPSS (version 20) and chi-square, T-test, and logistic regression. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The frequency of Helicobacter pylori seroposivity in case group and control group were 33.7%, 18.1%, respectively, this difference was statistically significant (P=0.021). Logistic regression showed that among the variables of age, parity, gravidity, BMI, gestational age, and Helicobacter pylori infection, only Helicobacter pylori infection was found as a risk factor for hyperemesis gravidarum (p=0.017) (OR= 2.524, CI 95%= 1.180-5.400).

  Conclusion

  In this study, there was a significant difference between Helicobacter pylori and Hyperemesis gravidarum. Since there is no specific therapy for Hyperemesis gravidarum, it can be one of the goals of future studies.

  Keywords: first trimester, Helicobacter pylori infection, Hyperemesis gravidarum
 • Shahla Farzipour, Faranak Shojaei, Shahram Habibzadeh, MohammadReza Aslani, Samira Shahbazzadegan * Pages 29-39
  Introduction

  Due to the high risk of Covid-19 disease, especially delta variant in pregnant women, as well as the novelty of this epidemic in the world and the lack of similar studies in Iran and the region, it seems necessary to perform a study on mortality rate and laboratory and clinical findings of the disease in pregnant women. Therefore, this study was performed aimed to determine the laboratory and clinical findings in hospitalized pregnant women with Covid -19 based on disease outcome during the outbreak of Delta variant (summer and autumn 2021) in Ardabil province.

  Methods

  In this cross-sectional and descriptive study, all pregnant women with Covid-19 admitted to the hospitals of Ardabil province in summer and autumn 2021 at the time of delta outbreak were included. Finally, 187 infected pregnant mothers were studied. Demographic information, clinical signs and laboratory findings were studied in all mothers. Data were analyzed by SPSS (version 24) and Fisher Exact test and Pearson Correlation. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Of the 187 infected pregnant women, 8 mothers died. Comorbidity was observed in 41 pregnant women. The most common clinical finding was shortness of breath (Dyspnea) and cough, and the most common laboratory finding was lymphopenia. Comparing the cured and dead mothers according to laboratory findings using Fisher's exact test showed that the difference between ALT (p <0.05), lactate dehydrogenase (p <0.001), AST (p <0.001), BS (P <0.05), creatinine (p <0.05) and total bilirubin (p<0.05) were statistically significant between the two groups.

  Conclusion

  Infection to delta variant of Covid-19 disease resulted in 187 hospitalizations and 8 deaths of pregnant mothers in Ardabil province. Shortness of breath (Dyspnea) and cough were the most common clinical findings and lymphopenia was the most common laboratory finding.

  Keywords: Cough, COVID-19, Dyspnea, Lymphopenia, Pregnant Women, SARS-CoV-2 B.1.621.1 variant
 • MohammadHossein Ahmadi, Mohsen Maleknia, MohammadReza Javan, Mehrnaz Abdolalian, Fatemeh Golshahi, Elham Vahabi * Pages 40-50
  Introduction

  Given the role of chronic inflammation in developing GDM (gestational diabetes mellitus), investigating hematological inflammatory indicators such as platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), hemoglobin-to-platelet ratio (HPR), and other blood biomarkers can be helpful in GDM patients. The present study was conducted aimed to evaluate the hematological inflammatory indicators of women with GDM compared to the control group.

  Methods

  In this retrospective study, the profiles of 300 pregnant women with a definite diagnosis of GDM admitted to Mohebbe Yas Hospital (Tehran) from 2019 to 2021 were investigated. In this study, the absolute number of blood cells and other hematological parameters were evaluated in separate groups of diabetic and normal pregnant mothers. The sensitivity and specificity of each statistically significant variable were determined by ROC curve analysis. Data were analyzed by SPSS (version 22) and Mann-Whitney U, Independent t-test, Wilcoxon, and Chi-square tests. P˂0.05 was considered statistically significant.

  Results

  In terms of absolute lymphocyte count (ALC), the results of comparison between GDM and normal groups showed that this index had a sensitivity of 84.07% and a specificity of 37.98% in the diagnosis of GDM patients, and it was statistically significant (p= 0.022). The absolute neutrophil count (ANC) index had a sensitivity of 66.78% and a specificity of 53.49%, which was statistically significant (p= 0.012). The PLR index had a sensitivity of 54.08% and a specificity of 66.67% (p<0.001). However, HPR and NLR indices were not statistically significant (p>0.05).

  Conclusion

  This study showed that in GDM patients, ALC and ANC indices decrease and PLR increases. To improve the screening process of high-risk pregnant women for GDM, the predictive value of each of these indices in the incidence of GDM can be investigated in future studies.

  Keywords: Gestational diabetes, Inflammatory markers, pregnancy
 • Erfan Ayubi, Zahra Asadi Kalameh, Behnaz Mohabbatian, Atefeh Khanezaei, Farahnaz Farzaneh * Pages 51-58
  Introduction

  There is a strong association between ABO blood groups and increased susceptibility to certain diseases including cardiovascular events, viral and bacterial infections, colorectal cancer, intracranial aneurysms and thromboembolic diseases. The present study was performed aimed to investigate the relationship between maternal blood groups and adverse pregnancy complications.

  Methods

  In this cross-sectional (descriptive-analytical) and retrospective study, the file of 400 pregnant women referred to the maternity hospital of Ali Ebn Abi Taleb Hospital of Zahedan from 2017 to 2019 were included. The variables of this study were ABO blood groups, preeclampsia, eclampsia, placental abruption, gestational diabetes mellitus, preterm labor and intrauterine growth restriction. The data collection tool included an information form in which the required information was entered. Data were analyzed by SPSS (version 22) and chi-square test. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Out of a total of 400 pregnant women with a mean age of 33.09±7.53 years, 153 (38.3%) had blood type O, 116 (29%) B, 97 (24.3%) A and 34 (8.5%) AB. The relationship between ABO blood groups and preeclampsia (p = 0.848), placental abruption (p = 0.833), preterm birth (p = 0.705) and intrauterine growth restriction (p = 0.214) was not statistically significant, but gestational diabetes (p=0.049) and eclampsia (p=0.039) had a significant relationship with blood groups.

  Conclusion

  There was no significant difference between preeclampsia, placental abruption, preterm labor and intrauterine growth restriction with ABO blood groups, but there was a significant difference between eclampsia and gestational diabetes with ABO blood groups.

  Keywords: ABO blood group, Eclampsia, Fetal Growth Retardation, Gestational diabetes, Placenta Abruption, Preeclampsia, Preterm delivery
 • Mahas Daei-Sarraf, Hoda Doustmohammadi, Mojgan Rahmanian * Pages 59-68
  Introduction

  Cervical cancer is one of the most common causes of cancer death in women. The present study was performed aimed to evaluate and compare Pap smear and colposcopy findings as cervical cancer screening methods in patients reffered to Amir Al-Momenin hospital of Semnan.

  Methods

  In this cross-sectional and retrospective study, liquid-based Pap smear and colposcopy results of 200 colposcopiy candidates referred to the clinic of Amir Al-Momenin Hospital were studied in 2016-2018. In this study, all patients who had undergone colposcopy for various reasons and also had done Pap smear were examined. The data of each patient were recorded in a researcher-designed checklist. The checklist consisted of demographic and main data sections. The abnormalities in Pap smears included pre-invasive and invasive positive cervical lesions. The abnormalities in colposcopy included pre-invasive and invasive positive cervical lesions. Data were analyzed by SPSS (version 23) and independent t-test, chi-square, or Fisher's test. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  From 200 patients, 40 cases (20%) showed positive Pap smear. Also, colposcopy results showed that 17 patients (8.5%) had positive findings. There were signficant differences in the frequency of positive and negative results of Pap smear and colposcopy in patients with symptoms of post coital bleeding (P=0.021), intermenstrual bleeding between periods (P=0.035), vaginal discharge (P=0.009), and pelvic pain (P = 0.011). 

  Conclusion

  The non-positive results of Pap smear in positive cases of colposcopy emphasizes the quality control of Pap smear procedures and indicates the need to use colposcopy in suspicious cases. Direct colposcopy is recommended in case of warning signs such as post coital bleeding and abnormal discharge.

  Keywords: Cervical Cancer, Colposcopy, Pap smear
 • Leila Kazemnegad Matak *, Negin Sayyary, Leila Arbil Pages 69-78
  Introduction

  Constipation is a common problem in pregnancy and using herbal medications is one of the methods to improve it. The present study was performed aimed to determine the effect of Allolax on constipation during pregnancy in those referring to midwifery clinic of Qom city.

  Methods

  This single-blind randomized clinical trial study was performed on 70 pregnant women referred to the midwifery clinic of Qom city in 2020. Mothers with constipation symptoms were divided into two groups of intervention and control with 35 mothers in each group. In addition to routine training, the intervention group took 2 tablespoons of Alolax syrup with a glass of warm water one hour after breakfast and dinner for 1 month, if needed. Both groups completed a checklist of constipation symptoms according to Rome III criteria before and after the intervention. Data were analyzed by SPSS software (version 22) and independent and dependent T-test, Chi-square, and Wilcoxon tests. P< 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  There was a significant difference between the intervention and control groups in the improvement of constipation symptoms after taking the drug (p<0.001). Among the symptoms associated with constipation, the feeling of incomplete excretion and fullness in the intestines (P = 0.13), feeling of bloating (p<0.001), and the number of defecation per week (P = 0.048) were significantly different between the two groups. But other symptoms such as nausea, feeling of pain and burning, sores, and bleeding were not significantly different (p>0.05). The improvement in the intervention group with the ten-point scale (VAS) method was significantly higher than the control group (p<0.001).

  Conclusion

  Allolax is effective in improving constipation in pregnant mothers and so far, no side effects have been observed.

  Keywords: Brown sugar, Constipation, plums, pregnancy, Rose
 • Sara Ehsanzade, Zohre Sheikhan *, Farah Farzaneh, Malihe Nasiri, Nahid Khodakarami Pages 79-86
  Introduction

  Cervical cancer is the fourth common cancer in women and human papillomavirus is the most common risk factor of it. The present study was performed aimed to determine the relationship between Vitamin D and human papillomavirus in women referring to the hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

  Methods

  This comparative study was conducted on 140 women referring to the hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences of Tehran in 2020. The case group were women with HPV infection and the control group in the same centers were the women with no HPV infection based on liquid based pap smear. Data was collected by interview and completing the questionnaire of Pap smear and measuring serum level of vitamin D. Data were analyzed by SPSS software (version 26) and Mann-Whitney test, independent t, chi-square, Fisher's exact and logistic regression. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Logistic regression results and control of confounding variables of education and hookah consumption showed that 64 women (91.43%) in control group and 70 women (100%) in case group had vitamin D level less than 20 ng/ml and 6 women (8.57%) in control group had vitamin D level of 21-29 ng/ml. There was significant relationship between vitamin D and HPV infection (OR: 0.3, CI: 95%, P<0.001, 0.69-4.03). The risk of HPV infection increased as 0.3 by each 1 ng/ml reduction of vitamin D level.

  Conclusion

  In the present study, serum level of vitamin D was lower in women with HPV, but due to the limitations of the present study, more extensive research is needed in this regard.  Sufficient vitamin D level can help maintain and promote women's health.

  Keywords: Human papillomavirus, Iran, Vitamin D
 • Bahareh Baghal, Raheleh Babazadeh *, Roshanak Salari, Nahid Ghanbarzadeh, Hamid Hydarian Pages 87-95
  Introduction

  One of the medical interventions in childbirth is episiotomy which is used to widen the pelvic outlet. Plantago is one of the oldest medicinal plants that have wound healing properties due to its flavonoids and phenolic compounds. The present study was performed aimed to determine the effect of plantago cream on intensity of pain and episiotomy wound healing in nulliparous women.

  Methods

  This triple-blind clinical trial study was performed in 2019 on 107 nulliparous women who had referred to Valiasr Hospital in Birjand for natural childbirth. The participants were randomly divided into two groups of placebo and drug. After delivery, mothers used 2-3 cm of prescribed cream on the sutures for 10 days and twice a day. The wound healing rate was evaluated on the third, seventh and tenth days after delivery using the Reda tool. Data were analyzed using SPSS 21 software and Chi-square and Mann-Whitney tests. P< 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The mean of Reda score in the drug group was 3.433 ± 0.635 on the third day, and 0.773 ± 0.422 on the seventh day, but in the placebo group, it was 5.611 ± 0.492, 2.185 0 0.478, respectively. The two groups had significant difference on the third and seventh days in terms of wound healing (p<0.001).  The median McGill score in the drug group was 26 on the third day and 7 on the seventh day, but in the placebo group, it was 44 and 19, respectively, and the two groups had a statistically significant difference in terms of pain intensity on the third and seventh day (P<0.001)

  Conclusion

  The use of plantago cream in comparison with placebo increases the speed of improvement of pain intensity and episiotomy wound healing in nulliparous women.

  Keywords: Episiotomy, Nulliparous, Pain, Plantago, Wound healing
 • Firoozeh Alavian *, Kimia Alavian Pages 96-111
  Introduction

  Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) vaccines are administered worldwide. However, lactating women have been excluded from clinical trials, and limited information is available on the safety of vaccines against SARS-CoV-2 in lactating women. Therefore, comprehensive information is needed for mothers to make informed decisions about the need for vaccination to control the spread of the virus. This review study was conducted aimed to know the necessity of vaccination of breastfeeding mothers against the SARS-COV2 virus and to know the immune responses created in plasma and breast milk after the injection of COVID-19 vaccines.

  Methods

  In this systematic review study, Google Scholar, PubMed, and Science Direct information sources were used in the period of 2021 to 2022 to extract research articles containing information and the safety of milk and serum of lactating mothers vaccinated against SARS-COV-2. The articles which were not related to the purpose of the article were removed from the study process.

  Results

  Out of 1770 articles related to the initial search, data from 30 papers met the inclusion criteria. Among the available vaccines, only the effects of AstraZeneca, Pfizer, and Moderna vaccines wereidentified on antibody secretion in breast milk and serum. The results of the presentresearch confirmed the presence of anti-SARS-CoV-2 antibodies in vaccinated serum and breast milk. So, IgG was the predominant antibody reported in many studies after vaccination.Thus, unlike post-viral immunity, the specific response of the vaccine is to dominate IgG and not IgA.The role of IgM was also less than that of other antibodies.

  Conclusion

  Vaccination of lactating mothers enhances the protective effects of milk against COVID-19 infection. More efforts are needed to encourage breastfeeding mothers to be vaccinated and support breastfeeding during the outbreak.

  Keywords: antibody, Breastfeeding, COVID-19, SARS-CoV-2, Vaccine
 • Solmaz Moniri Javadhesari *, Mohadeseh Koohichapan Pages 112-125
  Introduction

  The bilateral cell traffic between fetus and mother probably occurs in all pregnancies and is participated in the development of fetal immune system, tissue repair in autoimmune diseases, cancer and maternal immune surveillance. Progressive evidences indicate that after giving birth, embryonic cells persist and lead to microchimerism. Despite ample evidences of two-way cell traffic, a significant portion of embryonic microchimerism remains ambiguous. This review study was performed aimed to investigate the latest data about the microchimerism and its function in both mother and baby.

  Methods

  In this review, to find the related articles, databases of PubMed, Science Direct, Scopus, and Google Scholar were searched using the keywords of microchimerism, maternal-fetal cellular trafficking (MFCT) and semi-allogeneic fetus from 1991 to 2021. Q1 journals and articles with documented information were prioritized.

  Results

  During a successful human pregnancy, the semi-allogeneic fetus is protected from the attack of the maternal immune system possibly by suppressing the placental immune response, which contributes to microchimerism. Embryonic cells mainly are stabilized in the maternal bone marrow and are able to differentiate into tissue-specific adult cells in damaged organs of mother

  Conclusion

  Microchimeric cells are significantly involved in some immune responses and diseases related to the immune system. Also, the ability of embryonic cells to cross the placental barrier and the blood-brain barrier, migrate to various tissues and differentiate into several types of cells, have developed the strategies for cell therapy by intravenous transplantation of stem or ancestral cells. Also, the nucleated embryonic cells circulated in the mother's blood can provide fetal DNA for noninvasive prenatal diagnosis.

  Keywords: maternal-fetal cellular trafficking (MFCT), Microchimerism, Semi-allogeneic fetus
 • Marzieh Saei Ghare Naz, Fahimeh Ramezani Tehrani * Pages 126-138
  Introduction

  Gestational diabetes (GDM) is one of the serious complications of pregnancy which can lead to adverse outcomes for mother and offspring in the short and long-term. This systematic review study was performed to investigate the relationship between GDM and neurodevelopmental disorders in the offspring.

  Methods

  In this review study, to find the related articles, databases of PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar were searched using the keywords of gestational diabetes, offspring, cognitive disorder and behavioral disorder up to March 2022. The Newcastle-Ottawa scale was used to assess the quality of the studies. The findings of this study were reported qualitatively.

  Results

  This study reviewed 14 observational studies with 728140 participants. The findings of included studies on the incident of neurodevelopmental complications in the offspring of mothers with GDM, who were diagnosed using different diagnostic criteria, show the possibility of neurodevelopmental complications in the offspring of mothers with GDM. The most common diagnosing criterion of GDM was the Carpenter-Coustan criterion; after that, the World Health Organization diagnostic criterion was the most common.

  Conclusion

  The available evidence mainly indicated the association between GDM and neurodevelopmental disorders in the offspring, while due to limited studies, it was not possible to compare the outcomes of different diagnostic and therapeutic approaches.

  Keywords: Diagnostic criteria, Gestational diabetes, Neurocognitive development, Review