فهرست مطالب

Comparative Education - Volume:5 Issue: 4, Autumn 2022

Iranian Journal of Comparative Education
Volume:5 Issue: 4, Autumn 2022

 • تاریخ انتشار: 1401/10/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پروانه آقاصفری، رمضان برخورداری*، علیرضا محمود نیا، ناصرالدین علی تقویان صفحات 2080-2097
  هدف پژوهش حاضر مقایسه رویکرد فرافرهنگی "زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی"  با رویکرد شناختی "انگلیسی  به عنوان زبان خارجه" است.  روش پژوهش ، تطبیقی - تحلیلی و روش جمع آوری داده ها ، اسنادی (کتابخانه ای) با بهره گیری از رویکرد بولین برای جستجوی منابع اولیه و ثانویه بود. پژوهشگران برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش پژوهش تحلیل فلسفی و برای ارایه نتایج از روش چهار مرحله ای جرج بردی سود جستند. اولین یافته نشانگر آن است که سنت شناختی در آموزش زبان از لحاظ زمانی بر سنت فرافرهنگی تقدم دارد. دومین یافته آشکار ساخت که رویکرد شناختی " زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم " ، هنوز متاثر از آبشخورهای فکری فلاسفه ای همچون دکارت ، لاک و هیوم می باشد ، در حالی که رویکرد فرافرهنگی از نظریات حوزه های مختلف معرفتی و بین رشته ای فیض می برد. دیگر یافته تاکید می ورزد که رویکرد فرافرهنگی در تبیین ضرورت یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی از سازه های نظری مهمی همچون مفهوم سازی و طرحواره های فرهنگی استفاده کرد تا نشان دهد نگاه سیاست گزاران وبرنامه ریزی درسی به آموزش زبان انگلیسی باید از قلمرو فکری محدود تقسیم بندی زبان ها به " زبان اول و زبان دوم " خارج شود. بر اساس این یافته ها ، به برنامه ریزان درسی ایران پیشنهاد می گردد با کسست از رویکرد شناختی ، رویکرد فرافرهنگی "آموزش زبان انگلیسی به منزله زبان بین المللی " را در تدوین اسناد بالادستی و سیاست های آموزشی مدنظر قرار دهند چون اصول حاکم بر رویکرد فرافرهنگی با واقعیت های زندگی در هزاره جدید همخوانی بیشتر دارد.
  کلیدواژگان: برنامه تحصیلی، رویکرد شناختی، زبان انگلیسی، زبان خارجی، زبان بین المللی، رویکرد فرافرهنگی
 • فاطمه زهرا رضایی، علی حسینی خواه*، مرجان کیان، افسانه کامران صفحات 2098-2125
  هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی برنامه درسی هنر اوان کودکی در استرالیا، کانادا، فنلاند، نیوزلند و ایران است. روش پژوهش تطبیقی کیفی و نمونه شامل پنج کشور استرالیا، کانادا، فنلاند، نیوزلند و ایران می گردد. استراتژی انتخاب کشورها، "نظام های اجتماعی متفاوت، برون دادهای آموزشی مشابه" است. روش جمع آوری داده ها ، اسنادی و شامل بررسی مدارک و شواهد موجود، مقاله ها، مراجعه به سایت وزارت آموزش و پرورش کشورهای منتخب ، و گزارش های ملی و بین المللی است. روش تحلیل و ارایه نتایج، بر اساس روش چهار مرحله ای بردی است. یافته ها شباهت ها و تفاوت های قابل توجهی بین برنامه های درسی آموزش هنر اوان کودکی کشورهای منتخب نشان داد. شباهت ها بیشتر در آرمان های تربیتی و روش های ارزشیابی و تفاوت ها عمدتا در محتوا و راهبردهای برنامه درسی است. همه کشورهای منتخب دارای بافت فرهنگی، بومی، محلی و ملی ویژه خود هستند که در برنامه درسی هنر نمود یافته است. علاوه بر این، کشورها در اهدافی همچون رشد حس زیبایی شناختی، شناسایی هویت خود، یادگیری و ارتباط با فرهنگ محلی و سایر فرهنگ ها، رشد تفکر خلاق و قوه تخیل، رشد همه جانبه شخصیت و ایجاد شادی و لذت - از طریق فرایندهای هنری- شباهت دارند. در مولفه محتوا، آموزش موسیقی و رقص از توجه کمی در ایران برخوردار است. در راهبردها استفاده از هنرمندان حرفه ای در آموزش هنر در روش های تدریس ایران مرسوم نیست، اما به عنوان یک راه حل کاربردی در فنلاند و استرالیا، از این افراد در روند تدریس استفاده می شود. در بعد ارزشیابی اگرچه همه ی کشورها فرایند یادگیری و مشاهده کودک را مورد توجه قرار می دهند اما مستندسازی و برگزاری نمایشگاه های هنری در استرالیا، کانادا و فنلاند نمود بیشتری دارد. با توجه به یافته ها ، توصیه می گردد عناصر برنامه درسی کشورهای مورد مطالعه مورد توجه برنامه ریزان آموزشی ایران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، آموزش هنر، نمایشگاه های هنری، هویت ملی، دوران کودکی اولیه
 • یوسف ظهوریان، اردشیر اسدبیگی*، شهربانو دلبری، علیرضا روحی صفحات 2126-2145
  استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران باعث تقویت شیعه شناسی در حوزه های علمی گوناگون شد . یکی از حوزه های متاثر ، تاریخ آموزش وپرورش بود. هدف تحقیق حاضر مطالعه ویژگی های مراکز آموزشی شیعه در دوره تیموری و صفوی است. روش تحقیق ، تطبیقی با رویکردی تاریخی ، روش جمع آوری داده ها منابع اولیه وثانویه و روش تحلیل داده ها ، تحلیل محتوی پنهان است. برای جستجوی داده ها از واژگان کلیدی در پایگاه های اطلاع رسانی ایرانی و بین المللی استفاده گردید. مهمترین یافته پژوهش نشانگر آن است که در ده ویژگی بین مدارس این دو دوره تاریخی تفاوت وجود دارد. در هر دودوره تاریخی ، مهمترین منبع تامین نیازهای مالی - مادی مدارس ، سنت وقف بوده است. دیگر یافته تحقیق مبین آن است که مدارس شیعی در دوره تیموری کمتر از مدارس دوره صفوی ایدیولوژیک - محور بوده اند. هم چنین ، تنوع برنامه های درسی و فضای باز آکادمیک در مدارس شیعی دوره تیموری بیشتر ، ولی شیوه های تدریس و ارزشیابی در هر دو دوره مشابه است. با توجه به یافته ها به سیاست گزاران و برنامه ریزان آموزشی ایران پیشنهاد می گردد اولا برای رفع تنگناهای اقتصادی نظام آموزشی ، نگاهی عمیق تر به میراث تیموریان وصفویان در تامین حقوق معلم و تجهیز مدارس از طریق سنت وقف داشته باشند. ثانیا، با توجه به میراث تیموریان تلاش نمایند نقش ایدیولوژیک نظام آموزشی را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: نظام آموزشی، وقف، چشم انداز تاریخی، صفویان، تشیع، تیموریان
 • نفیسه عباسپور اصفهانی، جواد حاتمی*، علیرضا صادق زاده قمصری، محسن ایمانی، عادل پیغامی صفحات 2146-2163
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی برنامه درسی سواد مالی در دوره آموزش عمومی رسمی استرالیا، آفریقای جنوبی و آمریکا و ارایه توصیه هایی برای برنامه ریزان درسی ایران انجام گردید. واحد مشاهده و تحلیل، کلان (کشورها) و استراتژی انتخاب نمونه "استراتژی نظام های اجتماعی مشابه؛ بروندادهای آموزشی مشابه" می باشد. داده ها به شیوه اسنادپژوهی از پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با سواد مالی گردآوری و برای تطبیق داده ها از الگوی جرج بردی بهره گرفته شد. روایی پژوهش از طریق سه سویه سازی، چک و بررسی مشارکت کنندگان و گردآوری اطلاعات جامع حاصل گردید. یافته های پژوهش نشانگر وجوه تشابه بین کشورهای منتخب در اهداف سواد مالی و سه حیطه دانش، نگرش و مهارت است. در حوزه استانداردهای سواد مالی، کشورهای منتخب اقدام به تدوین این استانداردها در سطح ملی نموده اند. در حوزه های موضوعی و شیوه های سازماندهی محتوا، رویکرد تلفیقی - از طریق تلفیق محتوی سواد مالی با طیفی از موضوعات متعدد و متنوع - صورت پذیرفته است. در بعد فرصت های یادگیری، استفاده از شیوه های فعالیت-محور و فراگیر-محور مورد تاکید همه نظام های آموزشی منتخب بود. هم چنین در بعد ارزشیابی ، سنجش برنامه ها به شیوه تلفیقی با دیگر حوزه های موضوعی انجام گرفته است ، اگرچه دانش آموزان ایالات متحده آمریکا و استرالیا در آزمون های بین المللی سواد مالی نیز شرکت نموده اند. در بعد برنامه ها و کانال های آموزش سواد مالی می توان به برنامه درسی رسمی به مثابه وجه تشابه کشورهای منتخب اشاره نمود. با توجه به یافته های پژوهش ، تدوین استانداردهای محتوایی سواد مالی متناسب با فرهنگ ایران و هم چنین تدوین اهداف سواد مالی با تاکید بر حوزه های شناختی، نگرشی، مهارتی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: برنامه تحصیلی، بعد شناختی، سواد مالی، آموزش عمومی، مشارکت والدین
 • خلیل احمد کانجو، محمود حقانی*، محمود ابوالقاسمی، محمد قهرمانی، سید رضا نظری هاشمی صفحات 2164-2182
  پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی روند توسعه آموزش عالی در افغانستان، ایران و ترکیه پرداخته است. نظام آموزش عالی افغانستان گام های مهمی برای افزایش دسترسی دانشجویان برداشته است ، اما از نظر کیفیت - تعداد اعضای هیات علمی با مدرک دکترا، زیرساخت ها، تجهیزات آموزشی و تعداد مقالات و کتاب ها - در سه دهه گذشته با وضعیت بدتری روبرو بوده است. در زمینه کارکردهای سه گانه آموزش عالی (تولید، تحول و نشر علم)، نظام آموزش عالی ایران شاهد پیشرفت هایی بود . با این وجود این نظام از دو سیاست تولید دانش و کاربرد علم در جامعه دور شده و صرفا بر انتقال دانش - در قالب گسترش کمی آموزش و افزایش پذیرش دانشجو - تاکید کرده است. نظام آموزش عالی ترکیه با گسترش کمی ساختارهای آموزشی، افزایش سهم آموزش فنی-حرفه ای، بهبود نرخ ثبت نام نیروی کار ماهر در آموزش عالی، افزایش سهم هزینه های تحقیق و توسعه و بهبود شاخص های کلان به آمادگی فن آوری دست یافته و از افغانستان و ایران پیشی گرفته است. انتظار می رود یافته های این مطالعه به برنامه ریزان آموزش عالی افغانستان کمک کند تا از تجربیات مثبت توسعه آموزش عالی در ایران و ترکیه استفاده کنند.
  کلیدواژگان: توسعه، اشاعه علم، آموزش عالی، بسط کمی، سیاست های دانش
 • آمنه صدر، مرجان کیان*، علیرضا صادقی، عفت عباسی صفحات 2183-2209
  هدف این پژوهش بررسی تطبیقی برنامه درسی هنر و فرهنگ دوره متوسطه در استرالیا، کانادا، مالزی و ایران بود. روش پژوهش ، تطبیقی کیفی و جامعه پژوهش شامل کلیه کشورهای جهان و نمونه منتخب دربردارنده چهار کشور استرالیا، کانادا، مالزی و ایران می گردد. استراتژی انتخاب کشورها " نظام های اجتماعی متفاوت و نتایج آموزشی متفاوت و روش جمع آوری داده ها ، اسنادی (کتابخانه ای) است که از طریق بررسی منابع اولیه و ثانویه - همچون کتاب ، مقالات، سایت وزارت آموزش و پرورش کشورهای منتخب، و گزارش های ملی و بین المللی صورت پذیرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و ارایه نتایج، از روش بردی و توافق و تفاوت جان استوارت میل  استفاده شد. یافته ها نشان می دهند که ایران در بعد محتوی برنامه درسی هنر و مالزی در بعد ارزشیابی درس هنر با سایر کشورهای منتخب تفاوت آشکار دارند. هم چنین بیشترین شباهت کشورها در اهداف و روش تدریس معلم در درس هنر است. در برنامه درسی فرهنگ، دو بعد اهداف و شیوه ارزشیابی در استرالیا و کانادا با سایر کشورها تفاوت آشکار دارد ، در حالی که بیشترین شباهت بین کشورها در ابعاد محتوا و روش تدریس است. با عنایت به یافته ها ، به برنامه ریزان درسی پیشنهاد می شود در تدوین برنامه های درسی هنر و فرهنگ ایران به ابعادی همچون بهره گیری از ویژگی های چندفرهنگی و منابع غنی هنری توجه ویژه نمایند.
  کلیدواژگان: هنر، فرهنگ، برنامه تحصیلی، آموزش متوسطه
 • مهناز حیدری نیا*، ان. ان پاراهلدا صفحات 2210-2227

  هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای مرتبط با والدین همچون سن، تحصیلات، درآمد، شغل و زمان صرف شده بازی با کودکان و مولفه های مختلف پرسش نامه " والدین به منزله معلم " شامل خلاقیت، بازی، ناامیدی، کنترل و یاددهی/یادگیری و سطوح خلاقیت کودکان پیش دبستانی بود. روش پژوهش از نوع پیمایشی- همبستگی - و شرکت کنندگان از مدارس مختلف شهر میسور در جنوب هند انتخاب شدند (  180 کودک پیش دبستانی و والدین آنها) . والدین به سوالات پرسشنامه "والدین به عنوان معلم " پاسخ داده و فرزندان آنها در آزمون " سنجش حرکت" شرکت کردند. نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون نشان داد که فقط درآمد والدین بر سطح بازی و خلاقیت بالا در کودکان تاثیر معنی داری دارد. سایر یافته ها آشکار ساختند که تاثیر سن، تحصیلات، درآمد، شغل و زمان صرف شده با کودک مادر فقط در گروه کودکان دارای سطح بازی و خلاقیت بالا مشهود است. یافته ها همچنین نشان داد که تاثیر نگرش مادران نسبت به فرزندپروری مرتبط با متغیرهای خلاقیت، بازی، ناامیدی، کنترل، و یاددهی/یادگیری در هر دو گروه کودکان با سطوح پایین و بالا بازی و خلاقیت موجود است.

  کلیدواژگان: بازی، خلاقیت، پیش دبستانی، کودکان
|
 • Parvaneh Aghasafari, Ramazan Barkhordari *, Alireza Mahmoodnia, Nassereddinali Taghavian Pages 2080-2097
  The purpose of current research is to compare the transcultural approach of "English as an international language" with the cognitive approach of "English as a foreign language". The research method was comparative-analytical and the data collection was based on documentary method by using the Boolean approach to search for primary and secondary sources. The researchers used the philosophical analysis research method to analyze the data, and the four-step Bereday’s method to present the results. The first finding indicates that the cognitive tradition in language teaching takes precedence over the transcultural tradition in terms of time. The second finding revealed that the cognitive approach of "English as a second language" is still influenced by the intellectuals of those philosophers such as Descartes, Locke and Hume, while the transcultural approach benefits from the theories of various epistemological and interdisciplinary fields. Another finding emphasizes that the transcultural approach in explaining the necessity of learning English as an international language used important theoretical structures such as conceptualization and cultural schemas to show that policymakers and curriculum planners should not look at English language education from the limited intellectual realm of dividing languages ​​into “first language and second language". Based on these findings, it is suggested to Iranian curriculum planners to break from the cognitive approach and consider the transcultural approach of "teaching English as an international language" in the compilation of upper-level documents and educational policies, because the principles governing the transcultural approach are more consistent with the realities of life in the new millennium.
  Keywords: Curriculum, cognitive approach, English language, Foreign Language, International Language, Transcultural Approach
 • Fatemehzahra Rezaee, Ali Hoseinikhah *, Marjan Kian, Afsaneh Kamran Pages 2098-2125
  The aim of research was to compare the art curriculum in early childhood education of Australia, Canada, Finland, New Zealand and Iran. The strategy of countries’ selection was "different social systems, similar educational outputs". The data collection method was documentary and validity of data was determined through combination of concepts, researchers’ self-review and consideration of comparative experts’ opinions. The method of analyzing the data and presenting the results is the four-step Bereday method. The similarities are mostly in the educational ideals and evaluation methods and the differences are mainly in the curriculum content and strategies. All selected countries have their own cultural, native, local and national background, which is reflected in the art curriculum. In addition, selected countries are similar in goals such as development of aesthetic sense, identification of self-identity, learning & communication with other cultures, development of creative thinking & imagination, development of personality and creation of joy & pleasure. In the content component, teaching music and dance has little attention in Iran. In the strategy component, inviting artists to teach art is not very common in Iran, while it is popular as a practical solution in Finland and Australia. In the assessment component, although all countries pay attention to the process of learning and observing the child, documentation and holding art exhibitions are more prominent in Australia, Canada and Finland. According to the findings, it is recommended to Iran educational planners to pay more attention to the curriculum elements of the selected countries in order to be effective in the formation of a codified and practical program for early childhood art
  Keywords: Art Art Exhibitions Curriculum Early Childhood National Identity
 • Yusuf Zoohoryan, Ardeshir Asadbeigi *, Shahrbanu Delbari, Alireza Rohy Pages 2126-2145
  Establishment of the Islamic Republic in Iran strengthened Shia studies in various scientific fields. One of the affected areas was the history of education. The purpose of research was to study the characteristics of Shia educational centers in the Timurid & Safavid periods. The research method was comparative with a historical approach and data collection and analysis methods were documentary and hidden content analysis respectively. To search for data, keywords were used in Iranian and international information databases. The most important finding indicates that there are differences in ten characteristics between the schools of these two historical periods. In every historical period, the most important source of financial and material needs of schools has been the endowment tradition. Another finding of the research shows that the Shiite schools in the Timurid period were less ideological-oriented than the schools of the Safavid period. Also, the variety of curricula and open academic space in Shiite schools of the Timurid period is more, but the methods of teaching and evaluation are similar in both periods. According to the findings, it is suggested to the policy makers and educational planners of Iran, first, to solve the economic bottlenecks of the educational system through a deeper look at the legacy of the Timurids and Safavid in providing teachers' salaries and equipping schools through the tradition of endowment. Secondly, considering the legacy of the Timurids, they should try to reduce the ideological role of the educational system.
  Keywords: Educational system Endowment Historical View Safavids Shiism, Timurids
 • Nafiseh Abaspour Isfahani, Javad Hatami *, Alireza Sadeqzadeh, Mohsen Imani, Adel Paighami Pages 2146-2163
  The current research was conducted with the aim of comparative study of financial literacy curriculum in general formal education of Australia, South Africa and USA. The unit of observation and analysis is macro (countries) and the selection strategy was “similar social systems; similar educational outputs". The data was collected in the form of documents from databases related to financial literacy (2000-2021) and George Bereday's model was used for analysis of data. The validity of research was ensured through triangulation of data. The findings reveal similarities among selected countries in the goals and development of financial literacy standards of financial literacy. Employing the integration approach in formulating content and evaluation methods based on activity-oriented and inclusive-oriented is emphasized. The official curriculum is considered as the equivalent of educational programs. Australia's explicit emphasis on the value dimension of financial literacy goals and parents' participation and providing financial literacy as a curriculum unit and using the standardized approach in USA are among the distinguishing features of the selected countries. In the field of evaluation, the non-participation of South Africa in the PISA tests and the development of local and international standards in the United States are other differences between the selected countries. Therefore, preparing, compiling and approving the objectives of the financial literacy curriculum in cognitive, attitudinal, skill and value dimensions, as well as preparations of integrated approach in the financial literacy curriculum are suggested to Iranian curriculum planners.
  Keywords: Curriculum, Cognitive Dimension, Financial Literacy, General Education, parent participation
 • Khalil Ahmed Kanjo, Mahmoud Haqhani *, Mahmmood Abolghasimi, Mohammad Ghahramani, Seyed Reza Nazari Hashemi Pages 2164-2182
  The present study has comparatively examined the indicators of higher education development in Afghanistan, Iran and Turkey. Afghanistan's higher education has made significant strides in increasing students' access, but in terms of quality - number of faculty members with PhD degree, infrastructure, training equipment, and number of articles and books - has deteriorated over the past three decades. In the field of the three functions of higher education system (production, transformation and dissemination of science), the Iran higher education system has experienced a high proportion of progress. Also, this system has moved away from the two policies of knowledge production and application of science in society and emphasized transfer of knowledge - in the form of a slight expansion of education and an increase in student admission. Turkey has achieved technological readiness and surpassed Afghanistan and Iran by slightly expanding educational structures, increasing share of technical-vocational education, improving enrollment rate of higher education skilled workforce, share of research & development costs, and improving overall indicators. The findings of this study are expected to help Afghan higher education planners to use positive experiences of higher education development in Iran and Turkey.
  Keywords: Development, dissemination of science, Higher education, Quantitative Expansion, Policies of Knowledge
 • Amene Sadr, Marjan Kian *, Alireza Sadeghi, Effat Abbasi Pages 2183-2209
  The aim of this research was to compare curriculum of school subject of arts & culture in Australia, Canada, Malaysia and Iran. This was a comparatively qualitative study and its research population included all countries of the world. The strategy of country selection was "different social systems, different educational results". The method of data collection was documentary included primary and secondary sources - such as art & culture curricula of selected countries, articles, the Ministry of Education’s homepage, and national & international reports. In order to determine the reliability and validity of data, concepts & terms were selected based on a specific definition and researchers’ self-review and opinions of comparative experts were used respectively. The method of analyzing and presenting the results was a four-step method of Bereday. The findings reveal that the content of the art curriculum in Iran and its evaluation method in Malaysia are clearly different from other selected countries. The most similarities of countries are in the teaching goals and method. In goals and evaluation method of the school subject of culture, Australia and Canada are clearly different from two other countries, while all four countries are similar in the content and teaching methods. It is suggested to the curriculum planners of Iran to increase the richness of the curriculum of art & culture through identification of the multicultural aspects of selected countries.
  Keywords: art, culture, Curriculum, secondary education
 • Mahnaz Heidari Nia *, N.N. Prahallada Pages 2210-2227

  The purpose of this study was to investigate the effect of parent-related variables including age, education, income, job, and time spent with children, and different components of PAAT including creativity, play, frustration, control, and teaching/learning on play and creativity levels of preschool children. This research was a survey-correlational study and participants were 180 preschool children and their parents selected from different schools in Mysore city, South of India. Parents filled in the Parents as a Teacher Inventory (PAAT) and children took part in Movement Monitoring Tests (MMT). The results of regression analysis showed that only the income of parents had a significant influence on preschool children with a high level of play and creativity. Other finding indicated that the influence of the mother’s age, education, income, occupation, and time spent with the child is found to exist only in the group of children with a high level of play and creativity.  The findings also revealed that the influence of mothers’ attitudes toward parenting connected with creativity, play, frustration, control, and teaching/learning is found to exist in the group of children with low and high levels of play and creativity.

  Keywords: play, creativity, Preschool, children