فهرست مطالب

فصلنامه طب مکمل
سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 43، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ملیحه متوسلیان، روشنک سالاری، زهره فیض آبادی، محمدرضا جوهرچی، سید مجید غضنفری* صفحات 118-125
  هدف

  بنفشه معطر با نام علمی Viola Odorata از گذشته های دور کاربردهای درمانی زیادی داشته است. طبیعت آن در منابع طب ایرانی، سرد و تر بیان شده است و در بیماری های مختلفی کاربرد دارد. با توجه به عوارض کم و اثرات مفید متعدد بنفشه، این مطالعه مروری برای بررسی بنفشه معطر از دیدگاه منابع طب ایرانی و آثار مختلف آن از دیدگاه طب مدرن انجام شد. 

  روش ها

   در این مطالعه مروری کتابخانه ای، با کلیدواژه هایی نظیر بنفسج، بنفشه معطر، بنفشه شیرین، طب ایرانی، گیاهان دارویی، Viola Odorata ،Sweet Violet ،Common Viola و Garden Violet در چند کتاب مرجع مفردات، مبانی و معالجات طب ایرانی شامل قانون فی الطب، تحفه المومنین، الشامل فی الصناعه الطبیعه، مخزن الادویه، فردوس الحکمه فی الطب، کامل الصناعه الطبیعه، الحاوی فی الطب، المنصوری فی الطب، خلاصه الحکمه، کتاب مرجع گیاهان دارویی (PDR) و پایگاه ها و منابع الکترونیکی مختلف مانند پابمد و اسکوپوس، جست وجوی کاربردی انجام و متن حاضر تهیه شد.

  یافته ها

  اشکال دارویی بنفشه در طب ایرانی متنوع بوده و برای بیماری های پوستی، گوارشی، تنفسی و سیستم ادراری به کار می رفته است. مطالعات متعددی روی گیاه بنفشه اثرات مختلف آن را تایید کرده است. بر اساس مطالعات امروزی، ترکیبات بنفشه شامل روغن های فرار، گلیکوزیدها، تانن ها، فلاونوییدها، ساپونین ها، آلکالوییدها، موسیلاژ، گالترین، فنل ها، ویتامین C، کومارین و سیتواسترول است. 

  نتیجه گیری

  مطالعات جدید برخی از کاربردهای سنتی گیاه بنفشه را اثبات می کند. باوجوداین، با توجه به پتانسیل قوی این گیاه برای تولید داروهای مختلف طبیعی، تحقیقات بیشتری درباره آن لازم است.

  کلیدواژگان: بنفشه شیرین، بنفشه معطر، گیاه درمانی، طب ایرانی
 • پوران وروانی فراهانی*، شراره خسروی، شادی سجادی، سید امیرحسین لطیفی، جواد جواهری صفحات 126-135
  هدف

   با توجه به شیوع و عوارض دیابت و تاثیر آن بر کیفیت زندگی بیماران، از طرفی کیفیت زندگی پایین موجب کم کردن مراقبت از خود و افزایش خطر عوارض بیماری می شود. هدف این مقاله تعیین تاثیر خودمراقبتی به روش اصلاح مزاج بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع 2 است.

  روش ها

  این مطالعه نیمه تجربی با انتخاب 110 نفر از بیماران دیابتی نوع 2 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس همه افراد بر اساس جدول اعداد تصادفی به طور تصادفی به 2 گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. بعد از تمایل افراد برای شرکت در مطالعه و کسب رضایت آگاهانه، پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی، کیفیت زندگی توسط بیماران و تشخیص مزاج توسط پزشک متخصص طب سنتی قبل از آزمایش انجام شد. در گروه آزمایش، 4 جلسه آموزش خود مراقبتی به روش اصلاح مزاج به مدت 45 دقیقه برای هر بیمار تنظیم شد. در گروه کنترل، درمان های روتین بدون هیچ آزمایشی بود. سپس پرسش نامه کیفیت زندگی توسط بیماران نمونه پژوهش 3 ماه بعد از آزمایش، مجددا تکمیل شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون کای اسکویر، تی زوجی و تی مستقل در سطح معناداری (P<0/05) تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   قبل از آزمایش، بین میانگین میزان کیفیت زندگی در گروه آزمایش 11/9±83/2 و کنترل 9/4±85 تفاوت معناداری وجود نداشت 194/P=0، اما بین میانگین میزان کیفیت زندگی بعد از آزمایش در گروه آزمایش 11/3±87/7 و کنترل 9/5±85/1 تفاوت معناداری وجود دارد 044/P=0. قبل و بعد از آزمایش از نظر میانگین میزان کیفیت زندگی در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد (224/P=0).

  نتیجه گیری

  کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع 2 در روش آموزش خود مراقبتی و اصلاح مزاج نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است.

  کلیدواژگان: خود مراقبتی، آموزش، مزاج، کیفیت زندگی، دیابت شیرین
 • راضیه احمدی، محمد فتحی*، مسعود رحمتی صفحات 136-147

  هدف :

  دوکسوریبسن یک داروی بسیار موثر در درمان طیف وسیعی از سرطان هاست. با وجود این، در بافت های سالم، به ویژه بافت قلب موجب عوارض سیتوتوکسیک می شود؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف کروسین بر نشانگرهای سرمی سمیت بافت قلب ناشی از تزریق دوکسوریبسن در موش های صحرایی بود.

  روش ها :

  در این پژوهش تجربی، 32 سر موش صحرایی به روش تصادفی در 4 گروه کنترل سالم، دوکسوریبسن، دوکسوریبسن و آزمایش و دوکسوریبسن، کروسین و آزمایش قرار گرفتند. برنامه تمرین تناوبی شدید در 8 هفته، 5 روز در هفته و هر روز از 2 تناوب 2 دقیقه ای و شدت80 درصد در هفته اول شروع و با 8 تناوب 2 دقیقه ای و شدت 90 درصد سرعت بیشینه در هفته های پایانی انجام شد. گروه دریافت کننده مکمل، مقدار 14 میلی گرم بر کیلوگرم کروسین به مدت 8 هفته به صورت گاواژ دریافت کردند. دوکسوریبسن به صورت زیر صفاقی 7 بار و هر بار به میزان   2میلی گرم بر کیلوگرم تزریق شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و بعد از بیهوش کردن موش ها، نمونه خون مستقیما از بطن چپ گرفته شد و پس از جداسازی سرم از پلاسما سطوح لاکتات دهیدروژناز و ایزوآنزیم کراتین کیناز MB اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل و آنالیز واریانس یک راهه با سطح آماری 05/P<0 انجام شد.

  یافته ها :

  نتایج نشان داد القای دوکسوریبسن موجب افزایش معنا دار سطوح لاکتات دهیدروژناز و ایزوآنزیم کراتین کیناز MB در موش های صحرایی در مقایسه با گروه کنترل سالم شد (0/001=P). در مقابل، انجام 8 هفته تمرین تناوبی شدید باعث کاهش معنا دار سطوح سرمی لاکتات دهیدروژناز (0/001=P) و ایزوآنزیم کراتین کیناز MB (0/017=P) در مقایسه با گروه دوکسوریبسن شد. همچنین انجام 8 هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مصرف کروسین باعث کاهش معنا دار سطوح لاکتات دهیدروژناز (0/001=P) و ایزوآنزیم کراتین کیناز MB (0/001=P) در مقایسه با گروه دوکسوریبسن شد. بین تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید و ترکیب تمرین و کروسین بر سطح لاکتات دهیدروژناز (0/087=P) و ایزوآنزیم کراتین کیناز MB (0/877=P) موش های صحرایی قرارگرفته در معرض القای دوکسوریبسن تفاوت معنا داری وجود نداشت.

  نتیجه گیری:

   به نظر می رسد تمرین تناوبی شدید به تنهایی و نیز در ترکیب با کروسین می تواند به طور معنا داری تغییرات ناشی از القای دوکسوریبسن در سطوح سرمی آنزیم های لاکتات دهیدروژناز و ایزوآنزیم کراتین کیناز را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: دوکسوریبسن، تمرین تناوبی شدید، کروسین، لاکتات دهیدروزناز، کراتین کیناز
 • شیرین مددکار* صفحات 148-159
  هدف

  اضطراب و استرس یکی از شایع ترین مشکلات بیماران قبل از اعمال جراحی است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر رایحه درمانی با اسانس گل محمدی بر میزان اضطراب، استرس، افسردگی و شاخص های فیزیولوژیک قبل از عمل در ‏افراد کاندیدای‎ ‎جراحی عمومی انجام شد.

  روش ها

  در این کارآزمایی بالینی 60 بیمار کاندیدای جراحی عمومی مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد در سال 1398 بعد از کسب رضایت نامه آگاهانه به صورت تصادفی به 2 گروه رایحه درمانی (30) و کنترل (30) تقسیم شدند. در گروه رایحه درمانی در روز عمل 1 ساعت قبل از رفتن بیمار به اتاق عمل و در بخش 3 قطره از اسانس 10 درصدی گل محمدی روی دستمال کاغذی ریخته و در کنار بالش بیماران سنجاق شد و از بیماران خواسته شد آن را 20 دقیقه استشمام کنند. در گروه کنترل، آزمایشی انجام نشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه جمعیت شناختی، مقیاس اضطراب 21 سوالی و چک لیست ثبت علایم حیاتی بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 21 و آزمون های آماری کای اسکویر و تی است ودنت زوجی تحلیل شد. 

  یافته ها

   قبل از آزمایش در گروه رایحه درمانی میانگین نمرات اضطراب (16/80)، استرس (17/77) و افسردگی (16/27‏) بود. میزان P برای هر 3 متغیر قبل از آزمایش (P>0/05) گزارش شد. بعد از آزمایش در گروه رایحه درمانی میانگین نمرات اضطراب (15/03)، استرس (15/57) و افسردگی (15/83) شد. همچنین میزان P برای هر 3 متغیر بعد از آزمایش (P<0/05) گزارش شد. همچنین در مقایسه بین گروه رایحه درمانی و کنترل از نظر متغیرهای بررسی شده اختلاف آماری معناداری وجود داشت (P<0/05).

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج مطالعه رایحه درمانی با اسانس گل محمدی می تواند باعث کاهش سطح اضطراب، استرس، افسردگی و بهبود برخی شاخص های فیزیولوژیک بیماران قبل از جراحی عمومی شود. بنابراین استفاده از آن در کنار طب مدرن پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: رایحه درمانی، آروماتراپی، اضطراب، استرس، افسردگی، شاخص های فیزیولوژیک، جراحی
 • اکرم رستمی، ارسلان دمیرچی، مریم ابراهیمی* صفحات 160-171
  هدف

  امروزه بین ورزشکاران به مصرف مکمل های آمینو اسید با هدف کاهش آسیب های عضلانی بیش از گذشته توجه شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر مصرف 1 دز آمینواسیدهای شاخه دار پیش از فعالیت وامانده ساز به همراه 1 ماه مکمل دهی ویتامین ای بر آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز زنان فعال بود. 

  روش ها

  تعداد 32 نفر از دانشجویان زن فعال دانشگاه رازی کرمانشاه با دامنه سنی 18 تا 23 سال به صورت در دسترس و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شده و پس از اخذ فرم رضایت نامه آگاهانه به طور تصادفی در 4 گروه 8 نفره دارونما، ویتامین ای، گروه آمینواسیدهای شاخه دار و آمینواسیدهای شاخه دار / ویتامین ای قرار گرفتند. ویتامین ای روزانه 1 عدد کپسول معادل 400 واحد بین المللی و گروه آمینواسیدهای شاخه دار به صورت طعم دار شده با آبلیمو از 2 ساعت و نیم قبل از انجام فعالیت در 4 نوبت با فاصله زمانی 30 دقیقه مصرف شد. آزمون شامل 30 دقیقه فعالیت با 50 درصد توان هوازی و بلافاصله فعالیت با 75 درصد توان هوازی تا حد واماندگی روی دوچرخه کارسنج بود. نمونه گیری از آزمودنی ها بلافاصله و 48 ساعت بعد از فعالیت انجام شده و داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 در سطح 05/0=α  با آزمون های شاپیرو ویلک، آنالیز واریانس با اندازه گیری تکراری، آزمون تعقیبی بونفرونی و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. 

  یافته ها

  اثر هیچ کدام از مکمل ها بر سطوح لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز بلافاصله پس از فعالیت معنا دار نبود (0/05>P)، اما میانگین سطوح کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز 48 ساعت پس از فعالیت در گروه های آمینواسیدهای شاخه دار (  LDH=213/2± 23/44,11/00± CK=199/4) و آمینواسیدهای شاخه دار / ویتامین ای  (   ,3/20± CK=188/3) 213/2=LDH± 23/44 نسبت به گروه های دارونما و ویتامین ای نیز پایین تر بود (P=0/001) و کمترین مقدار آن ها نیز در گروه آمینواسیدهای شاخه دار و آمینواسیدهای شاخه دار / ویتامین ای مشاهده شد که با سطوح پلاسمایی لوسین و ایزولوسین ارتباط منفی قابل توجهی داشت (0/001= P).

  نتیجه گیری

   با اینکه مصرف آمینواسیدهای شاخه دار به تنهایی پیش از فعالیت وامانده ساز باعث کاهش شاخص های آسیب عضلانی شد، اما به نظر می رسد مصرف لوسین و ایزولوسین در کنار مکمل دهی ویتامین ای اثر بیشتری در کاهش آسیب عضلانی داشته باشد.

  کلیدواژگان: فعالیت وامانده ساز، کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز، مکمل دهی ورزشی
 • فرشته سیرجانی، خدیجه شاهرخ آبادی*، جواد بهارآرا صفحات 172-187
  هدف

  سرطان پانکراس یکی از کشنده ترین سرطان های مربوط به سیستم دستگاه گوارش در جهان محسوب می شود. با توجه به افزایش مقاومت سلول های سرطانی به شیمی درمانی و عوارض جانبی آن، نیاز به داروهایی با عوارض جانبی کمتر و همچنین دارای منشا طبیعی احساس می شود. 

  روش ها

  در این تحقیق تجربی به بررسی اثر هارمین و استفاده توام آن با فلورویوراسیل برای القای آپوپتوز در سلول های سرطانی پانکراس، رده سلولی AsPC-1 پرداخته شد. برای مطالعه اثرات سایتوتوکسیک از روش رنگ سنجی و سمیت سلولی برای بررسی تعیین نوع مرگ سلولی از روش رنگ آمیزی (4,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrocholoride) DAPI  و تست   Annexin V/ PI (Annexin-V Propidium Iodide) استفاده شد. میزان بیان ژن های آپوپتوزی P53, BAX, Caspase-3 و Caspase-9 با روش Real time-PCR اندازه گیری شد. داده ها با روش آماری (آزمون واریانس یک طرفه آنووا) در سطح معناداری 0/05

  یافته ها

   یافته های حاصل از روش MTT نشان داد کاربرد توام هارمین با غلظت 20 میکروگرم بر میلی لیتر و فلورویوراسیل با دز 10 میکروگرم بر میلی لیتر سبب کاهش رشد (05/IC50, P<0) رده AsPC-1 شد. نتایج به دست آمده از رنگ آمیزی DAPI و تست انکسین القای آپوپتوز را در نمونه های تحت آزمایش نشان داد. همچنین نتایج تست ریل تایم نیز نشان داد بیان ژن های ،P53 کاسپاز 3،BAX  و کاسپاز 9 در گروه های آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد کاربرد هم زمان هارمین و فلورویوراسیل به دلیل داشتن سیتوتوکسیسیته بالا باعث القای آپوپتوز در سلول های سرطانی پانکراس و کاهش غلظت مصرفی داروی شیمی درمانی می شود. بنابراین می توان آن را به عنوان کاندیدایی جهت همراهی با داروی سرطان پیشنهاد کرد.

  کلیدواژگان: سرطان پانکراس، هارمین، فلورویوراسیل، کاسپاز
 • سجاد میرزایی، کاروان بکماز، عزیز رسولی، افضل شمسی* صفحات 188-201
  هدف

  پرستاران در دوره شیوع کووید-19 مشکلات روان شناختی زیادی را تجربه می کنند. با توجه به اینکه معنویت به عنوان یک پایگاه مستحکم می تواند عامل قوی در کنترل شرایط پرتنش باشد، این مطالعه با هدف تاثیر آموزش خودمراقبتی معنوی بر تاب آوری پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه مواجه با بیماران مبتلا به کووید-19 بیمارستان ضیاییان تهران انجام شد.

  روش ها

   این مطالعه از نوع تجربی، روی 64 نفر از پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه کووید-19 بیمارستان ضیاییان تهران در سال 1400 انجام شد. نمونه ها در ابتدا به شیوه تمام شماری انتخاب و سپس با تخصیص غیرتصادفی (بر اساس پرتاب سکه)، بعد از اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از هر 2 گروه آزمایش (32 نفر) و کنترل (32 نفر) انجام شد. گروه آزمایش برنامه آموزشی مبتنی بر خود مراقبت معنوی را در 6 جلسه 45 دقیقه ای به صورت 1 روز در میان دریافت کردند. داده ها با استفاده از پرسش نامه جمعیت شناختی و تاب آوری جمع آوری و در نرم افزار SPSS نسخه 25 وارد، سپس با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی و کای دو در سطح معنا داری 0001/P<0 تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  میزان تاب آوری قبل و بعد از آزمایش در گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 5/28±48/0، 6/05±46/44 بود که از نظر آماری اختلاف معناداری نداشت (0/297=P)، ولی بعد از آزمایش میانگین تاب آوری به ترتیب 3/35±74/65، 6/49±49/38 بود که ازنظر آماری اختلاف معناداری داشت (0/0001>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود زمینه های لازم شرکت در فعالیت های معنوی برای پرستاران فراهم شود که این مورد می تواند در بهبود وضعیت روان شناختی پرستاران موثر عمل کرده و خدمات بهتری به بیماران عرضه کند.

  کلیدواژگان: آموزش، معنویت، تاب آوری، پرستاران
 • حجت عزیزخانی، حسین نظمیه، عارفه دهقانی تفتی، خدیجه نصیریانی* صفحات 202-213

  هدف:

   سندرم پای بیقرار یک بیماری عصبی است که همراه با میل غیر قابل مقاومت در حرکت دادن پاها می باشد که در نهایت منجر به ناراحتی، اختلالات خواب، و کاهش کیفیت زندگی می شود. سندرم پای بیقرار در افراد مسن شایع است که بهبود سلامت آنها یک مسیله مهم در مراقبت های بهداشتی محسوب می شود.

  روش ها:

   این پژوهش از نوع نیمه-تجربی است. در این پژوهش 88 نفر از سالمندان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (44 نفر) و کنترل (44 نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله یک کیسه آب گرم روی پا و گروه کنترل مراقبت های معمول را دریافت کردند.

  یافته ها :

  میانگین نمرات سندرم پای بی قرار قبل از مداخله در گروه آزمایش 0/46±16/7 و در گروه کنترل 1/17±16/50 بود که تفاوت معنی داری نداشت (0/32=P). میانگین ± انحراف معیار نمرات سندرم پای بیقرار بعد از مداخله در گروه آزمایش 1/52±10/68 و در گروه کنترل 1/79±15/55 بود که تفاوت معنی داری داشت (0/0001=P). همچنین میانگین نمره کیفیت خواب در گروه کنترل 1/5±8/3 و گروه آزمایش 1/89±10/42 بعد از مداخله بود که تفاوت معنی داری را نشان داد (0/0001=P).

  نتیجه گیری:

   یافته ها نشان داد که کاربرد کیسه آب گرم باعث کاهش شدت سندرم پای بی قرار و بهبود کیفیت خواب می شود. بنابراین، کیسه آب گرم به ویژه برای افراد مسن توصیه می شود، زیرا ارزان، در دسترس و قابل قبول است.

  کلیدواژگان: گرما-درمانی، سندرم پای بی قرار، کیفیت خواب، سالمندان
|
 • Maliheh Motavasselian, Roshanak Salari, Zohre Feyzabadi, MohammadReza Joharchi, Seyed Majid Ghazanfari* Pages 118-125
  Objective

   Viola odorata has been used since ancient times. According to Traditional Iranian Medicine (TIM) sources, it has a cool and moist temperament and is used for treatment of different diseases. Due to the low side effects and numerous beneficial effects of this plant, this study aims to review its therapeutic effects from the perspective of TIM and modern medicine.

  Methods

  In this review study, a search was conducted for the materials in many TIM books such as Canon of Medicine, Tuhfat al-Momenin, al-Jami’ li-Mufradat al-Adwiya wa’l-Aghdhiya, Al-shamel fi al-Sanaat Al-Tabiat, Makhzan al-Adawiyah, Firdaws al-Hikmah fi al-Tibb, Al-Hawi fi al-Tibb, Khulasat al-Hikmah, as well as the book “PDR for Herbal Medicines”, and for the related studies in online databases such as PubMed and Scopus using the keywords sweet violet, common viola, garden violet, herbal medicine, traditional Iranian medicine.

  Results

  The medicinal forms of Viola odorata in TIM are various and are used for skin, digestive, respiratory, and urinary system diseases. Numerous studies have confirmed the various therapeutic effects of the plant. According to studies in modern medicine, its constituents include volatile oils, glycosides, tannins, flavonoids, saponins, alkaloids, mucilage, gallates, phenols, vitamin C, coumarin, and Sitosterol.

  Conclusion

  Studies in modern medicine have proven the traditional uses of Viola odorata. However, due to the strong potential of this plant for making various medicinal products from it, more research is needed.

  Keywords: Sweet violet, Viola odorata, Phytotherapy, Persian medicine
 • Pouran Varvani Farahani*, Sharareh Khosravi, Shadi Sajadi, Seied Amirhossein Latifi, Javad Javaheri Pages 126-135
  Objective

   Considering the high prevalence of diabetes mellitus and its effect on the quality of life (QoL) of patients which can lead to low self-care and increased risk of disease complications, this study aims to assess the effect of a self-care training program based on temperament modification on the QoL of patients with type 2 diabetes (T2D).

  Methods

  In this quasi-experimental study, 110 patients with T2D were selected by a convenience sampling method and were randomly divided into two groups of intervention and control using the random number table. After obtaining informed consent from them, they completed a demographic from and the World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF) questionnaire, and their temperament was diagnosed by a doctor expert in Iranian traditional medicine. The intervention group received four sessions of self-care training based on temperament modification each for 45 minutes. The control group received routine treatment without any intervention. Then, they completed the WHOQOL-BREF questionnaire again three months after the intervention. Data were analyzed in SPSS software, version 22 using chi-square test, paired t-test, and independent t-test. The significant level was set at 0.05.

  Results

  Before the intervention, there was no significant difference in the quality of life score between the intervention (83.2±11.9) and control (85±9.4) groups (P= 0.194). After the intervention, the difference was significant between the intervention (87.7±11.3) and control (85.1±9.5) groups (P=0.044). There was no significant difference in the quality of life score in control group before and after the intervention (P=0.244).

  Conclusion

  The self-care program training based on temperament modification can improve the quality of life of patients with T2D.

  Keywords: Self-care education, Temperament, Quality of life, Diabetes mellitus
 • Razieh Ahmadi Qaracheh, Mohammad Fathi*, Masoud Rahmati Pages 136-147
  Objective

  Doxorubicin (Dox) is a very effective drug for the treatment of a wide range of cancers. However, in healthy tissues, especially cardiac tissue, it can lead to cytotoxicity. This study aims to determine the effect of 8 weeks of high intensity interval training (HIIT) and crocin consumption on serum markers of Dox-induced cardiotoxicity in male rats

  Methods

  In this study, 32 male Wistar rats were randomly divided into four groups: healthy control, doxorubicin, doxorubicin + HIIT,  and doxorubicin + crocin + HIIT. The HIIT program was performed for 8 weeks, five days a week, with two 2-min intervals and 80% intensity in the first week and eight 2-minute intervals and 90% intensity of maximum speed in the final weeks. The last group received 10 mg/kg body weight of crocin by gavage for 8 weeks. Dox was injected subcutaneously seven times at a dose of 2 mg/kg. Forty-eight hours after the last training session and after anesthesia, blood samples were taken directly from the left ventricle; after separating serum from plasma, the levels of lactate dehydrogenase (LDH) and creatine kinase isoenzyme (CK-MB) were measured. Data were analyzed using independent t-test and one-way analysis of variance. The significance level was set at 0.05.

  Results

  The Dox injection led to a significant increase in LDH and CK-MB levels in rats compared to the healthy control group (P=0.001). However, 8 weeks of HIIT significantly reduced the serum levels of LDH (P=0.001) and CK-MB (P=0.017) compared to the Dox group. In addition, 8 weeks of HIIT plus crocin consumption significantly reduced the LDH (P=0.001) and CK-MB (P=0.001) levels compared to the Dox group. There was no significant difference between the effects of HIIT alone and HIIT plus crocin consumption on the serum levels of LDH (P=0.087) and CK-MB (P=0.877) in rats received doxorubicin.

  Conclusion

  It seems that HIIT alone and in combination with crocin consumption can reduce the changes in serum levels of LDH and CK-MB induced by doxorubicin.

  Keywords: Doxorubicin, High intensity interval training, Crocin, Lactate dehydrogenase, Creatine Kinase
 • Shirin Madadkar Dehkordi* Pages 148-159
  Objective

   Anxiety and stress are among the most common mental problems in patients before surgery. This study aims to determine the effect of aromatherapy with rosemary essential oil on preoperative anxiety, stress, depression and physiological parameters in candidates for general surgery. 

  Methods

   In this clinical trial, 60 candidates for general surgery at Ayatollah Kashani Hospital in Shahrekord, Iran in 2019 were randomly divided into two groups of aromatherapy (n=30) and control (n=30). In the aromatherapy group, on the day of surgery, one hour before going to the operating room, three drops of 10% rose essential oil were poured on a tissue and pinned to the patients’ pillows, and they were asked to smell it for 20 minutes. There was no intervention in the control group. Data collection tools were a demographic form, the 21-item depression anxiety stress scale, and vital signs checklist. Data were analyzed in SPSS software, version 21 using chi-square test and paired t-test. 

  Results

  Before the intervention, the mean scores of anxiety, stress, and depression in the aromatherapy group were 16.80, 17.77, and 16.27, respectively, where the difference in these three variables was not significant (P>0.05). After the intervention, their mean scores were 15.03, 15.57, and 15.83, respectively, where the difference in these variables was significant (P<0.05). There was a significant difference in these variables between the two groups (P<0.05). 

  Conclusion

  Aromatherapy with rosemary essential oil can reduce anxiety, stress, depression and improve some physiological indicators of patients before general surgery. Therefore, it is recommended to use it along with modern medicine.

  Keywords: Aromatherapy, Anxiety, Stress, Physiological indicators, Surgery
 • Akram Rostami, Arsalan Damirchi, Maryam Ebrahimi* Pages 160-171

  Objective:

   The use of amino acid supplements among athletes for reducing muscle injuries has become more popular. This study aims to examine the effect of branched-chain amino acids (BCAA) consumption before exhaustive exercise along with one month vitamin E supplementation on lactate dehydrogenase (LDH) and creatine kinase (CK) levels of active females.  

  Methods :

  In this study, 32 active female students of Razi University in Kermanshah, Iran aged 18-23 years were selected and, after obtaining the informed consent form them, were randomly divided into four groups of placebo (n=8), Vitamin E (n=8), BCAA (n=8), and Vitamin E+BCAA (n=). Vitamin E was consumed as 400 IU daily for a month and BCAA with lemon juice was consumed 2.5 hours before exercise four times with a 30-min interval. The exercise program included 30 minutes of cycling on an ergometer with 50% of the aerobic capacity, and immediately followed by cycling with 75% of the aerobic capacity until the exhaustion. Sampling was done immediately and 48 hours after the exercise, and data were analyzed using Shapiro-Wilk test, repeated measures ANOVA, Bonferroni test, and Pearson correlation test in SPSS software, version 22.

  Results:

   None of the supplements had a significant effect on levels of LDH and CK immediately after the exercise (P>0.05), but 48 hours after the exercise, the mean levels of LDH and CK decreased in BCAA group  (CK: 199.4±11.00, LDH: 213.2±23.44) and Vitamin E+BCAA (CK: 188.3±3.20, LDH: 208.3±40.12) compared to Vitamin E and placebo groups (P = 0.001). Their lowest levels was observed in the Vitamin E+BCAA group which was negatively correlated to plasma leucine and isoleucine levels (P = 0.001). 

  Conclusion :

  Although BCAA consumption alone before exhaustive exercise can reduce muscular damage indicators in active females, it seems that leucine and isoleucine along with Vitamin E supplementation is more effective in reducing muscular damage.

  Keywords: Exhaustive exercise, Creatine kinase, Lactate dehydrogenase, Supplementation
 • Fereshte Sirjani, Khadije Shahrokhabadi*, Javad Baharara Pages 172-187
  Objective

  Pancreatic cancer is one of the deadliest cancers related to the digestive system in the world. Due to the increasing resistance of cancer cells to chemotherapy and its side effects, there is a need for drugs with fewer side effects and natural origin. In this study, the effect of harmine combined with fluorouracil on apoptosis induction in pancreatic cancer cells (AsPC-1) and the expression of apoptotic genes was investigated.

  Methods

  In this experimental study, MTT assay was used to study the cytotoxic effects. Annexin V/propidium iodide test and DAPI staining method were used to determine the type of cell death. The expression of apoptotic genes (P53, Bax, Caspase-3, and Caspase-9) was measured by real-time PCR. The data were analyzed using one-way ANOVA in SPSS software, version 16. The significance level was set at 0.05.

  Results

  The results of MTT assay showed that the use of harmine at 20 μg/mL concentration combined with 10 μg/mL fluorouracil significantly reduced the growth (IC50) of AsPC-1 cells. The results of DAPI staining and annexin V/propidium iodide test showed the induction of apoptosis in treated samples. In addition, the results of real-time PCR showed that the expression of BAX, P53, Caspase-3 and Caspase-9 genes increased in the treated groups compared to the control group.

  Conclusion

  The combined use of harmine and fluorouracil can induce apoptosis in pancreatic cancer cells due to high cytotoxicity and reduce the concentration of chemotherapy drugs. Therefore, this method can be used along with other treatment methods for pancreatic cancer.

  Keywords: Pancreatic Neoplasms, Harmine, Fluorouracil, Caspases
 • Sajjad Mirzaee, Karvan Bekmaz, Aziz Rasooli, Afzal Shamsi* Pages 188-201
  Objective

   Nurses experienced many psychological problems during the COVID-19 outbreak. Considering that spirituality can be a strong factor in controlling stressful situations, this study aims to investigate the effect of spiritual self-care education on the resilience of nurses working in intensive care units (ICUs) dedicated to patients with COVID-19 in Iran.

  Methods

  This experimental study was conducted on 64 nurses working in ICUs dedicated to patients with COVID-19 in Ziaeian Hospital in Tehran, Iran in 2021 who were selected by a census method and then randomly (by coin toss) assigned to the intervention (n=32) and control (n=32) groups. The intervention group received the spiritual self-care education at 6 sessions of 45 minutes every other day. Data were collected using a demographic form and the Connor-Davidson resilience scale and entered in SPSS software, version 25 and analyzed using independent t-test, paired t-test, and chi-square test. The significant level was set at 0.05.

  Results

   The Mean±SD score of resilience before the education in the intervention and control groups were 48.0±5.28 and 46.44±6.05, respectively. The difference was not statistically significant (P=0.275). After the education, the mean of resilience in the intervention and control groups were 74.65±3.35, 49.38±6.49 respectively. The difference was statistically significant (P<0.0001).

  Conclusion

   It is suggested that spiritual self-care education should be provided to nurses in ICUs dedicated to patients with COVID-19 to improve their resilience and thus help them provide better services to patients.

  Keywords: Education, Spirituality, Resilience, Nurses
 • Hojjat Azizkhani, Hossein Nazmieh, Arefeh Dehghani, Khadijeh Nasiriani* Pages 202-213

  Objective:

   Restless legs syndrome is a neurological condition associated with an irresistible urge to move the legs and eventually leads to discomfort, sleep disorders, and reduced quality of life. Restless legs syndrome is common in the elderly, whose health improvement is an important healthcare issue. This study aimed to determine the effect of hot water bags on the severity of restless legs syndrome and sleep quality in the elderly.

  Methods:

   The study has a quasi-experimental design. In this research, 88 elderly people were selected based on purposive sampling. Then they were randomly assigned to the experimental (n=44) and control (n=44) groups. The intervention group received a hot water bag on the leg, and the control group received routine care. Data collection tools were the demographic questionnaire, the restless legs syndrome rating scale, and the Pittsburgh sleeps quality index. The questionnaires were completed as a self-report. Data were analyzed with the independent t test and paired t test using SPSS.

  Results:

   The Mean±SD scores of restless legs syndrome were 16.7±0.46 in the experimental group and 16.50±1.17 in the control group before the intervention, which was not significantly different (P=0.32). The Mean±SD scores of restless legs syndrome were 10.68±1.52 in the experimental group and 15.55±1.79 in the control group after the intervention, which was significantly different (P=0.0001). In addition, the mean ± SD scores of sleep quality were 8.3±1.5 and 10.42±1.89 in the control group and the experimental group after the intervention, which showed a significant difference (P=0.0001).

  Conclusion:

   Findings showed that the hot water bag application reduces the severity of restless legs syndrome and improves sleep quality. Therefore, a hot water bag is especially recommended for the elderly, as it is cheap, accessible, and acceptable.

  Keywords: Heat therapy, Restless legs syndrome, Sleep quality, Elderly