فهرست مطالب

منابع و سرمایه انسانی - سال دوم شماره 3 (پیاپی 5، پاییز 1401)

نشریه منابع و سرمایه انسانی
سال دوم شماره 3 (پیاپی 5، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حمیدرضا براتی* صفحات 1-17

  هدف پژوهش شناسایی ، اولویت بندی و ارایه مدل مفهومی ابعاد و مولفه های ارزش های شغلی کارکنان است . روش انجام تحقیق آمیخته می باشد . جامعه آماری کیفی شامل 20 نفر خبره و کمی 522 نفر پرسنل رسمی ستاد شهرداری مشهد می باشند . شیوه نمونه گیری کیفی ، هدفمند ، غیراحتمالی و در دسترس و کمی طبقه ای نسبتی میباشد . حجم نمونه آماری بر اساس فرمول مورگان 221 نفر تعیین و در بخش کیفی با استفاده از تکنیک دلفی در 4 مرحله ابعاد و مولفه های ارزشهای شغلی شناسایی شد . تجزیه و تحلیل داده های کمی در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت . در آمار توصیفی از جداول فراوانی ، میانگین ، انحراف معیار و در استنباطی از آزمون کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن متغیرها و آزمون های یک نمونه برای پاسخ سوالات تحقیق با نرم افزار Spss استفاده شد . نتایج نشان داد که 10 بعد و 24 مولفه ارزشهای شغلی شناسایی و مدل مفهومی ارایه گردید که می تواند به عنوان مبنا برای سایر سازمانهای دولتی ، خصوصی ، غیر خدماتی ، مالی ، اقتصادی و... به کار رود و شهرداری مشهد برای رفع ارزشهای شغلی کمرنگ بین کارکنان و ارتقا مواردی که برای کارکنان ارزش تلقی می شود برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام دهد .

  کلیدواژگان: ارزش، شغل، ارزشهای شغلی، پرسنل ستاد، شهرداری مشهد
 • محمد کارگر شورکی* صفحات 18-39

  کسب و کارها با دو چالش پایداری و تحولات دیجیتال مواجه هستند. یکی از بخش های مهم کسب و کارها، حوزه مهم منابع انسانی بوده، چرا که انسان هم عامل توسعه و هم هدف توسعه می باشد. از طرفی دیگر سازمان ها علاوه بر چالش اقتصادی با چالش های دیگری همچون چالش زیست محیطی و چالش اجتماعی نیز درگیر می باشند و موضوع توسعه پایدار بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لذا یکی از مهمترین عوامل تحقق استراتژی پایداری در کسب و کار ها، موضوع مدیریت منابع انسانی پایدار در عصر تحول دیجیتال می باشد. در این تحقیق تاثیری گذاری تکنولوژی های دیجیتال در مدیریت منابع انسانی پایدار در شرکت فناپ زیرساخت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش بصورت آمیخته کیفی و کمی بوده، که ابتدا به کمک روش فراترکیب و با بررسی سیستماتیک مقالات منتخب معتبر فارسی و انگلیسی بوده و ابعاد نهایی آن در سه حوزه تکنولوژی های دیجیتال، مدیریت منابع انسانی دیجیتال و مدیریت منابع انسانی پایدار استخراج گردیده و سپس به کمک روش کمی سکا و با نظر خبرگان شرکت فناپ زیرساخت در دو مرحله شامل بررسی تاثیر تکنولوژی های دیجیتال بر مدیریت منابع انسانی با رویکردی پایداری، وزن دهی شده و سپس تاثیر نتیجه حاصل از این مرحله را بر پایداری کسب و کار وزن دهی نموده است. نتایج نشان می دهد که توجه به سلامت کارکنان و مدیریت استعدادها مهمترین موضوعات حوزه مدیریت منابع انسانی پایدار در شرکت فناپ زیرساخت بوده و نقش مهمی در تحقق چشم انداز آن دارد. همچنین بیشتری تاثیر پذیری آن در بعد پایداری زیست محیطی سازمان می باشد.

  کلیدواژگان: تکنولوژی های دیجیتال، پایداری، مدیریت منابع انسانی دیجیتال، مدیریت منابع انسانی پایدار، پایداری کسب و کار
 • زهرا محمدپور*، مصطفی سپاهیان کجوری، مجید نژاد مقدم صفحات 40-65

  مغالطه جزیی از برهان است که به طور قابل اثباتی در منطق آن ایراد وجود دارد و بنابراین کل برهان را نامعتبر می سازد. مغالطه ممکن است برای وارونه کردن حقیقت (ها) به کار رود.مرور منابع مختلف حکایت از آن دارد که به رغم استفاده از تعبیرهای مختلف درباره مغالطه و معرفی اشکال گوناگون از مغالطه ها میتوان وجوه مشترک فراوانی در بین آنها مشاهده نمود. در واقع می توان اینطور بیان کرد که مغالطه می تواند در زمینه های مختلف از محاوره روزمره گرفته تا انجام یک پژوهش علمی دقیق خودنمایی کند در واقع طرح انواع مغالطه به زمینه ای که مغالطه در آن صورت می گیرد، وابسته است. مغالطه تفسیر منفعت طلبانه موقعی اتفاق می افتد که شخصی بحث داغ روز را هرطور شده به عقاید و منافع شخصی ، سیاسی یا مذهبی خودش ربط دهد . در این پژوهش به دنبال آن هستیم که تشریح نماییم مغالطه ی تفسیر منفعت طلبانه در سازمانها چگونه رخ میدهد و برای مدیریت آن باید چه راهکارهایی را در پیش رو گرفت .

  کلیدواژگان: مدیریت مغالطه، تفسیر منفعت طلبانه، سازمان
 • محمدحسین طاهری*، صمد بارانی صفحات 66-88

  حقیق حاضر در مورد بررسی عوامل موثر بر پایداری منابع انسانی دانشگاه هوایی شهید ستاری می باشد. منابع انسانی به عنوان دارایی های هوشمند و مهمترین سرمایه هر سازمان می باشند. بنابراین، باید در جهت پایداری منابع انسانی تلاش کرد. جامعه آماری این پژوهش کلیه منابع انسانی دانشگاه هوایی شهید ستاری می باشد. بدین منظور نمونه ای به حجم 260 نفر در نظر گرفته شد و اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردید، سپس به منظور تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از نرم افزار آماری اس پی اس اس استفاده گردید. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است و نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که متغیرهای انگیزش، فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، اعتماد سازمانی، نظام حقوق و مزایا، عدالت سازمانی، رضایت شغلی، ویژگی های شغلی، شرایط کاری و مسیر شغلی بر پایداری منابع انسانی بر پایداری منابع انسانی تاثیر معناداری دارد؛ در نتیجه، با توجه به شاخص های هر متغیر پیشنهادهای کاربردی برای پایداری مطرح گردید.

  کلیدواژگان: انگیزش، رضایتمندی، تعهد، پایداری منابع انسانی
 • محمد نوری* صفحات 89-106

  هدف این پژوهش، اثر بخشی تکنیک های مدیریت استرس (تنفس دیافراگمی، آلفای ذهنی) درکاهش استرس و اضطراب دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرکرمانشاه در سال تحصیلی 1401-1400 بوده است. به لحاظ ماهیت اهداف، این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه آزمایش وکنترل، با استفاده از روش نمونه گیری است. که نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای انجام شد. سپس تعداد 60 دانش آموز دخترکه بالاترین نمره استرس و اضطراب را در پرسشنامه DASS گرفتند را در دو گروه کنترل به طور مساوی (30 نفر در گروه آزمایشی و30 نفر درگروه گواه) و تصادفی گمارده شدند. پرسشنامه هم به عنوان یک معیار برای غربال در گام نخست، و هم به عنوان پیش آزمون، مورد استفاده قرارگرفت و گروه نمونه از بین افرادی انتخاب شدند که در این پرسشنامه نمرات آنها یک انحراف معیار بالاتر از میانگین کسب کرده بودند.گروه آزمایشی طی8 جلسه 45 دقیقه ای آموزش مدیرت استرس را دریافت کردند.

  کلیدواژگان: مدیریت استرس، استرس، اضطراب
 • زهرا محمدپور*، نرگس علیخانی کوشکک، مهدیه کیاکجوری صفحات 107-134

  درک رفتار سازمانی در هیچ زمانی مانند امروز برای مدیران مهم نبوده است.در این راستا همواره نظریات به عنوان مهمترین ابزار پژوهش، پژوهشگران را یاری می نماید؛ تا با به کارگیری آنها بتوانند پدیده های اجتماعی را مورد توصیف، تبیین و تحلیل قرار دهند.هدف پژوهش حاضر بررسی مغالطه لحن بیان در سازمانها و چگونگی مدیریت آن می باشد . بررسی مفهوم مغالطه در منابع مرتبط حاکی از آن است که این مفهوم در معانی متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد.اجتناب از مغالطه ها توانایی فرد را در ایجاد استدلال های قوی تقویت می کند. اینکه هر انسانی در چه زمانی و تحت تاثیر چه عواملی دست به رفتار و عمل میزند سالیان سال است که پژوهشگران را در جای جای دنیا به پژوهش و بررسی واداشته است.بنابراین در این پژوهش به دنبال آن هستیم که بدانیم مغالطه های لحن بیان در سازمانها چیستند و چطور میتوان آنها را مدیریت نمود .

  کلیدواژگان: مغالطه، مغالطه لحن بیان، سازمانها، مدیریت
 • زهره همتی فر*، احمد عسکری صفحات 135-152

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر تحول سازمانی با توجه به نقش میانجی توسعه حرفه ای کارکنان (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی شهر بندرعباس) می باشد. روش پژوهش حاضر تحلیلی توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان کمیته امداد امام خمینی شهر بندرعباس به تعداد 210 نفر می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای تعیین نمونه مورد نظر استفاده گردید که با استفاده از روش کوکران 132 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. ابزار پژوهش در این تحقیق شامل پرسشنامه های استاندارد یادگیری سازمانی استرهاوس (2001)، پرسشنامه تحول سازمانی جان گاتر و پیتر دراکر (2005) و پرسشنامه توسعه حرفه ای کارکنان زند و همکاران (1390) بوده است. پایایی پرسشنامه های مذکور بر اساس ضریب الفای کرونباخ بترتیب 0.873 0.851 و 0.701 مورد ارزیابی و محاسبه گردید که بیانگر پایایی مطلوب پرسشنامه تحقیق می باشد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس به بررسی مسیرهای مشخص شده پژوهش مطابق با مدل مفهومی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان داد یادگیری سازمانی و ابعاد آن بر توسعه حرفه ای کارکنان و تحول سازمانی تاثیر مستقیم داشته و توسعه حرفه ای کارکنان در رابطه بین یادگیری سازمانی و تحول سازمانی نقش میانجی معناداری دارد.

  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، تحول سازمانی، توسعه حرفه ای، کمیته امداد امام خمینی، بندرعباس
|
 • HamidReza Barati, Mahmoud Ghorbani, Azam Ghasemi Pages 1-17

  The purpose of the research is to identify, prioritize and present a conceptual model of the dimensions and components of employees' occupational values. The research method is mixed. The qualitative statistical population includes 20 experts and quantitatively 522 official personnel of Mashhad Municipality headquarters. The sampling method is qualitative, targeted, non-probable and available and quantitatively stratified and relative. The size of the statistical sample was determined based on Morgan's formula of 221 people, and in the qualitative section, the dimensions and components of occupational values were identified using the Delphi technique in 4 stages. Quantitative data analysis was done at two descriptive and inferential levels. In descriptive statistics, frequency tables, mean, standard deviation, and in inference, Kolomogrove Smirnov test was used to determine the normality of variables and one-sample tests to answer research questions with Spss software. The results showed that 10 dimensions and 24 components of job values were identified and a conceptual model was presented that can be used as a basis for other public, private, non-service, financial, economic, etc. organizations and Mashhad Municipality to fix job values. Facilitate between employees and promote things that are considered valuable for employees to plan and take necessary actions.

  Keywords: value, job, job values, headquarters personnel, Mashhad Municipality
 • Mohammad Kargar Shourki Pages 18-39

  Today's businesses have realized that they will not be able to survive in the long term without paying attention to the two fundamental challenges of sustainability and digital transformation. For this reason, in addition to paying attention to economic issues, they have also addressed environmental and economic issues; especially after the corona virus epidemic and the need for the survival of organizations, the issue of sustainability in the digital age became especially important. On the other hand, the most important internal factor of success or failure of organizations in the digital era are leaders. For this reason, it is necessary to consider these two fundamental challenges in the competence model of leaders. Leaders will be successful in the future who can use their internal dynamic capabilities including understanding and awareness of changes; seizing and conquering the upcoming opportunities; And finally, transformation and reconfiguration, guide your business towards sustainability in the age of digital transformation. With the help of meta-synthesis qualitative research method, the articles related to the topic were examined and 35 components were extracted from them, and then with the help of the thematic analysis research method, three approaches, three aspects and seven dimensions of competencies were calculated and finally, the competency model of sustainable leaders in the digital era.

  Keywords: Competency Model, Sustainability Leadership, Digital Transformation Leadership, Dynamic Capabilities
 • Zahra Mohammadpour, Majid Nezhaad Moghaddam, Mustafa Sepahiyan Pages 40-65

  A fallacy is a part of an argument that is demonstrably flawed in its logic and therefore invalidates the entire argument. A fallacy may be used to turn the truth(s) upside down. A review of different sources indicates that despite the use of different interpretations about fallacies and the introduction of various forms of fallacies, many common features can be observed among them. In fact, it can be said that fallacies can appear in different contexts, from everyday conversation to conducting a detailed scientific research. In fact, the types of fallacies depend on the context in which the fallacy occurs. The fallacy of self-interested interpretation happens when a person relates the hot topic of the day to his own personal, political or religious beliefs and interests. In this research, we seek to explain how the fallacy of self-interested interpretation occurs in organizations and what strategies رshould be taken to manage it

  Keywords: fallacy management, self-interestedinterpretation, organization
 • MohammadHossein Taheri, Samad Barani Pages 66-88

  This research is about the factors affecting the human resources sustainability of Shahid Sattari Air University. Human resources are the smart assets and the most important assets of each organization. Therefore, we must work towards sustainability of human resources. The statistical population of this research is Shahid Sattari Air Force University. For this purpose, a sample of 260 persons was considered and the required information was collected by a standard questionnaire. Then, to analyze the data and test the hypotheses, SPSS software was used. The present research is descriptivesurvey. The results of the research hypothesis test show that motivational variables, organizational culture, organizational commitment, organizational trust, salary and benefits system, organizational justice, Job characteristics, working conditions, job path and job satisfaction have a significant effect on human resource sustainability. As a result, with regard to the indices of each variable, suggestions for sustainability were put forward.

  Keywords: Motivation, Satisfaction, Commitment Sustainability of Human Resources
 • Mohammad Noori Pages 89-106

  The aim of this study was the effectiveness of stress management techniques (diaphragmatic breathing, mental alpha) in reducing stress and anxiety of female high school students in Kermanshah in the academic year 2021-2022. In terms of the nature of the objectives, this research is a quasiexperimental type, with a pre-test, post-test design with an experimental and control group, using the sampling method. The sampling was done by cluster random sampling. Then, 60 female students who received the highest scores of stress and anxiety in the DASS questionnaire were assigned to the two control groups equally (30 in the experimental group and 30 in the control group) and randomly. The questionnaire was used both as a criterion for screening in the first step and as a pretest, and the sample group was selected from those whose scores in this questionnaire had a standard deviation above the average. The experimental group in 8 sessions of 45 minutes. رReceived stress management training

  Keywords: stress management, stress, anxiety
 • Zahra Mohammadpour, Narges Alikhani Kushkak, Mahdiyeh Kiyakajuri Pages 107-134

  Understanding organizational behavior has never been as important for managers as it is today. In this regard, theories always help researchers as the most important research tool. so that by using them they can describe, explain and analyze social phenomena. The purpose of this research is to investigate the fallacy of tone of expression in organizations and how to manage it. Examining the concept of fallacy in related sources indicates that this concept is used in different meanings. Avoiding fallacies strengthens one's ability to create strong arguments. At what time and under the influence of what factors each person behaves and acts has made researchers to research and investigate for years. Therefore, in this research, we seek to know the fallacies of the tone of expression in organizations. What are they and how can they be managed?

  Keywords: fallacy, tone of expression fallacy, organizations, management
 • Zohreh Hemmatifar, Ahmad Askari Pages 135-152

  Investigating the impact of organizational learning on organizational transformation with regard to the mediating role of employees' professional development (case study: Imam Khomeini Relief Committee, Bandar Abbas city). The present research method is a descriptive analysis of survey type and applied in terms of purpose. The statistical population of the research includes all the employees of the Imam Khomeini Relief Committee of Bandar Abbas, numbering 210 people. In this research, a stratified random sampling method was used to determine the desired sample, and 132 people were selected as a statistical sample using Cochran's method. The research tools in this research include the standard organizational learning questionnaires of Strauss (2001), the organizational transformation questionnaire of John Gutter and Peter Drucker (2005) and the professional development questionnaire of Zand et al. employees (2013). The reliability of the mentioned questionnaires was evaluated and calculated based on Cronbach's alpha coefficient of 0.873, 0.851 and 0.701 respectively, which indicates the desired reliability of the research questionnaire. In this research, to analyze the data from the path analysis technique, using the SmartPLS software, the specified paths of the research according to the conceptual model have been investigated. The findings of the research showed that organizational learning and its dimensions have a direct impact on the professional development of employees and organizational transformation, and the professional development of employees has a significant mediating role in the relationship between organizational learning and organizational transformation.

  Keywords: organizational learning, organizationaltransformation, professional development, Imam KhomeiniRelief Committee, Bandar Abbas