فهرست مطالب

پژوهش های نهج البلاغه - سال بیست و یکم شماره 2 (پیاپی 73، تابستان 1401)
 • سال بیست و یکم شماره 2 (پیاپی 73، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید جمال الدین دین رور صفحات 6-11
 • روح الله محمدعلی نژاد عمران*، محمد علیمحمدی، فرزاد دهقانی صفحات 13-45
  در گفتمان دینی همواره برای بیان امور انتزاعی از استعاره استفاده شده و مفاهیمی که درک آن برای بشر سنگین به نظر می آمد در قالبی ملموس و آشنا برای افراد تبیین شده است؛ استعاره از دیدگاه شناختی صرفا یک مقوله زبانی نیست بلکه بوسیله استعاره می توان به نحوه تفکر گوینده کلام و مولفه های ذهنی که موجب ایجاد ارتباط بین دو حوزه (مبدا و مقصد) در ذهن گوینده شده است دست یافت. در استعاره های مفهومی، استعاری بودن زبان، ناشی از استعاری بودن اندیشه دانسته می شود و استعاره های زبانی بازتاب استعاره در فکر به شمار می روند. بر این اساس پژوهش پیش رو با روش توصیفی -تحلیلی و بر پایه نظریه شناختی استعاره به دنبال بررسی مفاهیم انتزاعی است که امام علی علیه السلام با کاربست ماده «شعر» در مشتقات گوناگون با معنای «لباس زیرین» آنها را برای مخاطبین عینی سازی و درک آن را تسهیل نموده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در کلام علی علیه السلام، لباس و پوشش زیرین به عنوان ابتدایی ترین مفاهیم ملموسی که بشر آن را شناخته و درک نموده است در چندین استعاره مفهومی به عنوان حوزه مبدا برای عینی سازی و تسهیل حوزه های مقصد اطاعت از خداوند، تقوا، محبت و رحمت، معارف قرآن، حزن و اندوه ممدوح، طمع، صبر، خوف و خشیت، تواضع و خواص به کار بسته شده است و براساس مولفه های متفاوت و محسوس حوزه مبدا برای مخاطبان، توانسته به چندین حوزه مقصد متفاوت نگاشت شود و مفاهیم والای انتزاعی و معنوی را به مخاطبان تفهیم و عینی سازی نماید و برای کاربست آن ها بعد از لمس عینی هیچ حجتی باقی نگذارد.
  کلیدواژگان: شعر، استعاره های مفهومی، حوزه مبدا، حوزه مقصد، عینی سازی
 • فاطمه حاجی اکبری*، حسین حیدری صفحات 47-70
  بررسی و ارزیابی جهان بینی زمامداران الهی و کردارهای آنان همواره در منظر پیروان ادیان بوده و جایگاه  ارزشی آنان، الگوی ارزنده مومنان بویژه حاکمان دینی به شمار می رفته است. در نگاه یهودیان حضرت سلیمان و در نظر مسلمانان به ویژه شیعیان، امام علی علیه السلام دو چهره شاخص حاکمان حکیم و پارسا به شمار می روند. آن دو در حکومت زاهدانه ی خویش مشغول درگیری های بعضا متفاوت و تمام وقت اقتصادی و اجتماعی از یک سو، و در عین حال، عدم وابستگی به زخارف دنیوی از سوی دیگر بوده اند. این پژوهش بر آن است با بررسی تطبیقی الگوی حاکمیتی دو زمامدار آرمانی در دو سنت ابراهیمی، بخشی از جهان بینی ایشان را - بر اساس گفته های آنان در دو کتاب نهج البلاغه امام علی علیه السلام و جامعه سلیمان ترسیم و مقایسه کند. روش جمع آوری مطالب در این پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده و روش پردازش  آن ها تطبیقی است. بر اساس واکاوی های این جستار، جز آن که در این دو اثر، همانند دیگرکتب حکمی، شباهت های مضمونی دیده می شود و همسویی درخداشناسی، فرجام شناسی و حکمت عملی نیز به چشم می خورد، ولی شگفتا همانندی های بسیار در جملات و عبارات نیز یافت می شود.
  کلیدواژگان: کتاب جامعه، نهج البلاغه، حضرت سلیمان، امام علی علیه السلام، اخلاق زمامداری
 • حفیظ الله فولادی، زهرا حکیم زاده* صفحات 71-91

  یکی از عناصر مهم و کلیدی سبک زندگی سالم، ارتباط سالم و موثر با خویشاوندان است که از آن به «صله رحم» تعبیر شده است؛ سنت حسنه ای که علی رغم اینکه در منابع مختلف به وفور و با تعابیر گوناگون بر رعایت آن تاکید و تصریح شده، بخصوص در جوامع امروزی مورد غفلت قرار گرفته است. این تحقیق درصدد است با رجوع به کتاب نهج البلاغه به این پرسش ها پاسخ دهد که صله رحم چه جایگاهی در نظام روابط اجتماعی دارد و آثار فردی و اجتماعی آن در فرو کاستن از آسیب های اجتماعی چیست و پیامدهای قطع آن کدام است؟ اهمیت توجه به موضوع صله رحم و تقویت روابط خویشاوندی در حفظ وحدت اجتماعی و سلامت جامعه، ضرورت تحقیق حاضر را روشن می سازد. روش این پژوهش تحلیل محتوای متنی است و یافته‏ های آن بیانگر اهمیت فوق العاده صله‏ رحم به ویژه نسبت به والدین در نهج ‏البلاغه است که با ارایه ضوابطی بر روابط خویشاوندی از قبیل محبت، بخشش و یاری ‏رسانی باعث استحکام روابط خویشاوندی شده، در نتیجه موجب تقویت ارکان جامعه و فقرزدایی می گردد و عدم توجه به آن واژگونی ارزش‏ ها را در جامعه به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: صله رحم، قطع رحم، پیامدهای فردی، پیامدهای اجتماعی، سلامت جامعه، آسیب ه ای اجتماعی، نهج البلاغه
 • وجیهه میری*، سعید توفیق صفحات 93-121

  در تاریخ الرسل و الملوک ظاهرا برای نخستین بار گزارش شده است که در حادثه یوم الدار یکی از صحابه پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم به نام نیار بن عیاض اسلمی بدست یاران عثمان بن عفان کشته شد. با توجه به گزارش یاد شده، پژوهش حاضر می کوشد با بررسی و نقد تاریخی روایت قتل نیار بن عیاض اسلمی به دو سوال زیر پاسخ گوید:1- چرا مصادر متقدم بر تاریخ طبری، روایت قتل نیار بن عیاض اسلمی را گزارش نکرده اند؟2- چرا امیرالمومنین علیه السلام در برابر داعیان خونخواهی عثمان و در راس آنها معاویه، به موضوع قتل نیار بن عیاض اسلمی احتجاج نکرده است؟هدف از واکاوی روایت قتل نیار بن عیاض اسلمی آن است که روشن گردانیم این گزارش تاریخی بیش از آنکه به یک واقعیت تاریخی و عینی نزدیک باشد، به یک داستان دروغین می ماند که در سالیان متاخرتر از حادثه یوم الدار ساخته و پرداخته شده است. یافته های مقاله حاضر گویای آن است که گمان نمی رود صحابه ای بدین نام، وجود خارجی نداشته است؛ و با فرض پذیرش وجود خارجی نیار بن عیاض، بنظر نمی رسد که وی در ماجرای محاصره خانه خلیفه بدست یاران عثمان کشته شده باشد. در نتیجه نه مصادر متقدم بر تاریخ طبری آن را گزارش کرده اند و نه شخص امیرالمومنین علیه السلام در برابر ادعای خونخواهی معاویه در مورد قتل عثمان بدان احتجاج و استناد نموده است.

  کلیدواژگان: امام علی علیه السلام، عثمان، نیار بن عیاض اسلمی، معاویه، معترضان، طبری
 • آمنه شاهنده* صفحات 123-139
  حقوق شهروندی مجموعه ای از وظایف و مسیولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت و به عبارتی مجموعه حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی افراد است. امروزه حقوق شهروندی از دغدغه های اساسی محققان و از موضوعات مهم جوامع مدنی است، با اینکه سابقه تحقیق و مطالعه تاریخی به شکل منسجم امروزی نداشته است اما حقوق شهروندی در تعالیم الهی به ویژه در قرآن کریم، احادیث ماثور و نهج البلاغه مورد توجه بوده است. این مقاله پس از مطالعه متن قرآن و نهج البلاغه به روش کتابخانه ای، با انتخاب و جمع آوری مطالب مرتبط، مفاد آن ها را تجزیه و تحلیل نموده و به این سوال پاسخ داده که دیدگاه قرآن و نهج البلاغه در مساله ی حقوق شهروندی چیست؟ یافته ها نشان  می دهد حقوق شهروندی در آموزه های اسلامی ریشه داشته و دستورات دینی به صورت کامل به آن می پردازد. الگوی حقوق شهروندی در قرآن و نهج البلاغه  شامل حقایق و راهبردهایی در مورد شاخصه های ارتباط مطلوب کارگزاران با مردم، حفظ کرامت انسانی، نحوه مدیریت و حکومت داری، انتقادپذیری و تفکر منطقی، حق حیات و آزادی عقیده انسان است. این الگو بسیاری از الگوهای حقوقی امروزه را برای زندگی تحت الشعاع خود قرار می دهد از این روی، می توان از این الگوها برای تبیین مسایل و مشکلات حقوق شهروندی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، مولفه های حقوق شهروندی، آموزه های قرآن، آموزه های نهج البلاغه
 • روح الله محمدی*، رقیه خلیلی صفحات 141-163
  تعارض، جزء طبیعی و امری اجتناب ناپذیر در زندگی روزمره انسانهاست و هر انسانی از مواجهه با آن ناگزیر است. پدیده ای که دارای دو بعد مثبت و منفی است و به واسطه گستره کمی، کیفی و زمانی اش همواره مورد توجه بوده و دیدگاه های مختلفی نسبت به این مساله و راهبردهای مدیریتی آن شکل گرفته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با  استفاده از منابع کتابخان ه ای با کلید واژه های معادل تعارض در نهج البلاغه شامل: اختلاف، نزاع، شقاق، تشتت، بغض و تعارض تدوین، و بر اساس ارتباط موضوعی و محتوایی در دو محور منابع تعارض و شیوه های مدیریتی، طبقه بندی شده است. یافته ها نشان داد تعارض کارکردی و غیر کارکردی با دو وجهه مثبت و منفی راهبردهای مدیریتی متفاوتی چون ایجاب، اجتناب و حل را اقتضا می کند. هریک از روش های مدیریتی تعارض با انگیزه الهی، رعایت اصول اخلاقی و حقوقی و در راستای قوام اصول حاکم بر ارتباطات پیشنهاد شده است. این راهبردها با لحاظ چهار محور و بافت، گروه متعارض، موضوع، منبع، سطح تعارض و رعایت سلسله مراتب در آن، قابلیت عملیاتی شدن می یابد. البته میزان تاثیر بافت ها در تمام راهبردها  یکسان نیست؛ در برخی راهبردها اساسا نوع گروه متعارض تاثیرگذار است، در حالی که در برخی دیگر، بافت های موقعیتی یا نوع موضوع، تعیین کننده هستند. با توجه به گستره بحث مدیریت تعارض در نهج البلاغه و طراحی آن بر مبنای رعایت اصول اخلاقی و حقوقی، این موضوع می تواند پشتوانه و مبنایی مستدل برای ارایه نظریه های انسانی و کاربردی شدن آن ها واقع شود.
  کلیدواژگان: تعارض، مدیریت تعارض، تعارض کارکردی، تعارض غیرکارکردی، نهج البلاغه
 • رشید رکابیان* صفحات 165-188

  انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین انقلاب های دوران معاصر،که با اندیشه الهی-انسانی توانست به پیروزی دست یابد. و بساط ظلم و استکبار را درهم کوبید. به همین دلیل از زمان پیروزی، 1357، تاکنون دشمنان واستکبار جهانی به روش های مختلف این انقلاب را بابحران ها وچالش های زیادی مواجه کرد که با حضور مستمر مردم درصحنه، این بحران ها خنثی و نقشه های جبهه استکبار جهانی همواره نقش بر آب شد با این وجود متون دینی بخصوص کتاب شریف نهج البلاغه برای حفظ وتداوم انقلاب اسلامی راهکارهایی و معیارهای اخلاقی  فراوانی برای حل مشکلات اجتماعی و رفع بحران های سیاسی ارایه کرده اند. دراین کتاب به نقش نخبگان درحل مشکلات نظام سیاسی تاکیدفراوانی شده است . بر این اساس با استناد به حکمت‏ های آن، به تحلیل این مساله از منظر امام علی علیه السلام پرداخته می شود که نخبگان درحفظ وتداوم انقلاب اسلامی چه مسولیت هایی دارند؟ فرضیه تحقیق که باروش توصیفی، تحلیلی و تاریخی و با روش گردآوری و مراجعه به اسناد تاریخی ازجمله کتاب شریف نهج البلاغه، مهمترین مسولیت های نخبگان را برای حفظ وتداوم انقلاب اسلامی:1. ولایت پذیری، 2. پرهیز از دنیا طلبی و ریاست طلبی ،3.عدم وابستگی عصبیت قومی، خویشاوندی و حزبی،4 . دوری از نفاق، 5.انصاف، 6.تقوی،7. شجاعت،8. زیرکی در برابر دشمن می داند.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، نهج البلاغه، مسولیت، نخبگان
 • فاطمه رضائی*، غلامرضا خوش نیت صفحات 189-211
  سیره عملی امامان معصوم علیهم السلام به ویژه امام علی علیه السلام یکی از مهمترین منابع برای دستیابی  به آموزه های دینی در زمینه  نقش جذب حداکثری و دفع حداقلی در جلوگیری از انحرافات دینی است. بدین سبب پی بردن به این عوامل از سوی علی علیه السلام به لحاظ برخورداری آن حضرت از فرصت تشکیل حکومت و مواجهه با گرایش های فکری و عقیدتی مختلف از اهمیت فراوانی برخورداراست. این مقاله با محوریت کتاب شریف نهج-البلاغه و به کارگیری روش کتابخانه ای در گردآوری ازمنابع دست اول، و شیوه توصیفی تحلیلی در تجزیه وتحلیل داده ها، به بررسی نقش جذب حداکثری و دفع حداقلی در اندیشه و سیره امام علی علیه السلام پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که عواملی همچون مهرورزی، انتقاد پذیری و مشورت، آزادی و کرامت انسانی، عدالت ورزی و مدارا در جذب حداکثری و دوری از فخرفروشی، طمع ورزی و تبعیض های مادی، تقلب و نفاق ، تعصبات  ناروای مذهبی و جهالت و بدبینی در دفع حداقلی جهت جلوگیری از انحرافات دینی نقش بسیار ویژه ای ایفا می کند.
  کلیدواژگان: امام علی، جذب حداکثری، دفع حداقلی، انحرافات دینی، آموزه های نهج البلاغه
 • مرجان باوفا*، عبدالله میراحمدی صفحات 213-235
  حل مسایل و مشکلات اجتماعی عصر حاضر، یکی از دغدغه های مهم اندیشمندان دینی به شمار می آید. در این میان، شیخ محمدجواد مغنیه از نویسندگان نواندیش لبنانی است که با رویکرد اجتماعی، شرح «فی ظلال نهج البلاغه» را با زبانی ساده و مختصر برای بهبود مسایل اجتماعی عموم مردم به نگارش درآورد. او در این شرح، سعی کرده است که کلام حضرت علی علیه السلام، را با مسایل عصر جامعه خود تطبیق دهد و راه حل هایی برای مشکلات جامعه به دست آورد. براین اساس، در این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی، برای تبیین رویکرد اجتماعی مرحوم مغنیه در «فی ظلال نهج البلاغه» تمام مباحث ذیل کلام حضرت علی علیه السلام مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. در این پژوهش مشخص گردید؛ اگر چه مرحوم مغنیه به صراحت، بحث اصالت فطری بودن اجتماع را بیان نکرده است؛ اما اجتماعی زیستن را امری فطری می داند. او مصلحت فرد و جامعه را کامل‏ کننده یکدیگر می داند و معتقد است رفتار فرد بر رفتار اجتماع و بالعکس تاثیر دارد و اصلاح فرد باعث اصلاح جامعه و بالعکس می شود. از نگاه ایشان مهم ترین مفاهیم اجتماعی؛ ویژگی های رهبر جامعه و همچنین ویژگی های اندیشمندان دین است. او در این بحث ستمگران معاصر را معرفی کرده و راهکارهای مبارزه با آنها را تبیین نموده است.
  کلیدواژگان: رویکرد اجتماعی، مغنیه، فی ظلال نهج البلاغه
 • ایرج علی اکبری، مریم براتعلی*، زهره سعادتمند صفحات 237-250

  تاب آوری دستیابی به تعادل از سطوح اولیه تا بالاترین سطوح زندگی در شرایط تهدید کننده است و توفیق و نتایج مطلوب در زندگی را فراهم می کند. تاب آوری می تواند به عنوان یک ساز و کار دفاعی در نظر گرفته شود که افراد را به پایداری در مواجهه با سختی ها و بهبود سلامت روان، توانمند سازد. همچنین وقتی از تاب آوری، بحث می گردد، معنویت وجودی افراد نیز یکی از شاخصه های مهم شناخت تاب آوری می باشد. همچنین برخورداری از معنویت بالا به عنوان برترین حامی تاب آوری می باشد و می تواند فرد را در برابر مسایل و مشکلات پیش رو پیروز گرداند. هدف این پژوهش واکاوی مفهوم معنویت در تاب آوری بر اساس آموزه های امام علی علیه السلام به منظور ارایه استلزامات تربیتی در نظام آموزش و پرورش می باشد. در پژوهش حاضر، کتاب نهج البلاغه به عنوان یکی از منابع مهم معنوی در جهان اسلام مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا بر مبنای نظام مقوله بندی قیاسی بوده است. یافته های پژوهش در سه گام کدگذاری شده است. هر یک از راه های معنویت از دیدگاه نهج البلاغه و آموزه های حضرت علی علیه السلام در چهار مولفه اصلی ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با خلقت و ارتباط با خلق و مولفه های فرعی تقسیم بندی شده است. این پژوهش در جستجوی آن است که با رعایت استلزامات تربیتی، پرورش تاب آوری با تکیه بر آموزه های نهج البلاغه در نظام آموزش و پرورش کشور توسعه و گسترش یابد.

  کلیدواژگان: معنویت، تاب آوری، امام علی علیه السلام، استلزامات تربیتی
 • صفحات 251-277
|
 • Pages 6-11
 • Roohallah Mohamad Ali Nejad Omran *, Mohamad Alimohamadi, Farzad Dehghani Pages 13-45
  Metaphors have always been used in religious discourse to express abstract matters and concepts that humans find difficult to grasp. So, these concepts have been explained in a concrete and tangible format for individuals. According to a cognitive viewpoint, metaphor is not just a linguistic category; through metaphor, one can achieve the speaker's way of thinking and the mental components that have created a connection between two areas (the target and the source) in the speaker's mind. In conceptual metaphors, the metaphorical nature of language is caused by the metaphorical nature of thought, and linguistic metaphors are the reflection of metaphor in thought. As a result, using a descriptive-analytical method and based on cognitive metaphor theory, this study seeks to investigate the abstract concepts that Imam Ali (AS) objectified for the audiences and facilitated their understanding by using Sh3aar in various derivatives with the meaning of undergarment. The findings of the research indicated that, in the words of Imam Ali (AS), clothes and undergarments are the most basic tangible concepts that mankind has known and understood. In several conceptual metaphors, it has been used as the starting point to objectify and facilitate the target areas of obedience to God, piety, love, and mercy, the teachings of the Qur'an, grief and sorrow, greed, patience, fear and awe, humility, and virtues. In this case, Imam Ali (AS), based on the different and tangible components of the source domain, has mapped several different target domains to make the highly abstract and spiritual concepts understandable and tangible to the audience.
  Keywords: Shaar, conceptual metaphors, Source Domain, target domain, objectification
 • Fateme Hajiakbari *, Heydari Hossein Pages 47-70
  Examining and evaluating the world view of the divine rulers and their deeds have always been considered by the followers of religions. On the other hand, their position was considered a valuable model for believers, particularly religious rulers. According to Jews, Hazrat Suleiman (AS) and, according to Muslims, mainly Shiites, Imam Ali (AS), are two prominent figures of wise and pious rulers. During their ascetic rule, they have been engaged in different and full-time economic and social conflicts and, at the same time, had no dependency on worldly materials. This research aims to represent and compare a part of Imam Ali (AS) and Hazrat Suleiman (AS)'s worldview based on their statements in the two books of Nahj al-Balaghah and Ecclesiastes by comparing their governance model in two Abrahamic traditions. The method of collecting data in this research is the library, and the data processing method is comparative. Based on the analysis of this research, like other ruling books in these two works, in addition to thematic similarities, concepts such as alignment in theology, epistemology, and practical wisdom were also visible. Surprisingly, similarities in the sentences and expressions were also found.
  Keywords: Ecclesiastes, Nahj al-Balagha, Hazrat Suleiman, Imam Ali, ethic of leadership
 • Hafizallah Fooladi, Zahra Hakimzadeh * Pages 71-91

  One of the important and key elements of a healthy lifestyle is having a healthy and effective relationship with relatives, which is interpreted as family reunion; this is a good tradition that, despite being emphasized in various sources, has been neglected, especially in today's societies. This research tries to answer the following questions by referring to Nahj al-Balaghah. Where is the place of family reunion in the system of social relations? What are its individual and social consequences in terms of reducing social harms? What are the consequences of its termination? The importance of family reunion and strengthening kinship relations in maintaining social unity and community health clarifies the necessity of the present research. The method used in this study is textual content analysis, and the findings demonstrate the extraordinary importance of family reunion, particularly for parents in Nahj al-Balaghah, by providing standards for kinship relationships such as love and forgiveness and assisting in the strengthening of kinship relationships. As a result, it strengthens the pillars of society and alleviates poverty, and in the case of termination, social values will disappear.

  Keywords: family reunion, family separation, individual consequences, Social Consequences, Community health, Social harms, Nahj al-Balaghah
 • Vajiheh Miri *, Saeed Tofigh Pages 93-121

  It is apparently reported for the first time in the History of the Prophets and Kings (Tarikh al-Rusul wa al-Muluk) that one of the companions of the Prophet (PBUH) named Nayyar bin Ayaz Aslami was killed by the companions of Uthman bin Affan in the incident of Yawm al-Dar. According to the report, the current study attempts to answer the following two questions by examining and criticizing the narrative of Nayyar's murder: first, why did the earlier sources of Tabari's history not report the story of the murder of Nayyar bin Ayaz Aslami ? Second, why did Amir al-Mu'minin (AS) not object to the murder of Nayyar bin Ayaz Aslami against the bloodthirsty advocates of Uthman and Mu'awiya? The purpose of analyzing the narrative of the murder of Nayyar is to make it clear that this historical report is not a historical and objective reality but a false story that was made up years after the incident of Yawm al-Dar. The findings of this article show that there was no companion with this name, and assuming the existence of Nayyar, it does not seem that he was killed by the allies of Uthman in the siege of the Caliph's house. As a result, neither the earlier sources on Tabari's history have reported it, nor Amir al-Mu'minin (AS) has protested against Muawiya's claim of bloodlust regarding the killing of Uthman.

  Keywords: Imam Ali (AS), Uthman, Nayyar bin Ayaz Aslami, Muawiya, protesters, Tabari
 • Amene Shahande * Pages 123-139
  Citizenship rights is a set of duties and responsibilities that citizens have to one another, to the city, and to the government. In other words, it is an individual's set of civil, political, and social rights. Nowadays, citizenship rights is one of the basic concerns of researchers and one of the most important issues in civil societies. Although, in its current form, it has not had a coherent research background, citizenship rights have been considered in divine teachings, mainly in the Holy Quran, hadiths, and Nahj al-Balaghah. After using the library method to study the texts of the Quran and Nahj al-Balaghah, this article analyzed their contents by selecting and collecting relevant materials and answered the following question: What is the approach of the Quran and Nahj al-Balaghah toward citizenship rights? The findings show that citizenship rights are rooted in Islamic teachings and religious orders and fully address them. The model of citizenship rights in the Qur'an and Nahj al-Balaghah includes facts and strategies about the characteristics of the optimal relationship between agents and people, maintaining human dignity, the way of management and governance, criticism and rational thinking, the right to life, and freedom of opinion. This model overshadows many of today's legal models for life; therefore, these models can be used to explain the issues and problems of citizenship rights.
  Keywords: citizenship rights, components of citizenship rights, Quran’s teachings, Nahj al-Balaghah’s teachings
 • Roohollah Mohammadi *, Roghayeh Khalili Pages 141-163
  Conflict is a natural and inevitable part of human daily life, and every human being has to face it. It is a phenomenon that has two dimensions, positive and negative, and due to its quantitative, qualitative, and temporal scope, it has always been of interest, and different views have been formed regarding its nature and management strategies. The present research was conducted with a descriptive-analytical method and using library sources that included the equivalent keywords of conflict in Nahj al-Balaghah, i.e., dispute, quarrel, discord, dispersion, and hatred. Then, the obtained data were classified based on thematic and content relationships along the two axes of conflict sources and management methods. According to the findings, functional and non-functional conflict with two positive and negative aspects necessitated different management strategies, such as demanding, avoiding, and solving. Each of the conflict management methods is suggested based on divine motivation, compliance with moral and legal principles, and in line with the principles governing communication. These strategies can be operationalized in terms of four axes and context: conflicting group, subject, source, level of conflict, and hierarchy. It should be noted that the impact of context is not the same in all strategies; in some, the type of conflicting group is basically influential, while in others, situational contexts or the type of issue are decisive. Considering the scope of conflict management in Nahj al-Balaghah and its design based on the observance of ethical and legal principles, this issue can be a well-reasoned basis for presenting human theories and their application.
  Keywords: conflict, Conflict Management, Functional Conflict, Dys functinal Conflict, Nahj ul B
 • Rashid Recabian Pages 165-188

  The Islamic Revolution, as one of the most important revolutions of the contemporary era, was able to achieve victory with divine-human thought and crush the spread of oppression and imperialism. As a result, from the time of victory (1978) to the present, the enemies and imperialism in the world have caused this revolution to face numerous crises and challenges, but the constant presence of the people on the scene has neutralized and failed their plans. Religious texts, particularly Nahj al-Balaghah, have presented many solutions and ethical standards to solve social problems and political crises to preserve and continue the Islamic revolution. In this book, the role of the elites in solving the problems of the political system has been emphasized. On this basis, by referring to Nahj al-Balaghah’s wisdom, this article aims to answer the question, "What are the responsibilities of the elites in preserving and continuing the Islamic revolution ?" The present research is descriptive, analytical, and historical, and its hypothesis is that the most important responsibilities of the elites for the preservation and continuation of the Islamic Revolution are acceptance of leadership, avoiding worldliness and ambition, not having ethnic, family, and party biases, avoiding hypocrisy, fairness, piety, courage, and cleverness against the enemy.

  Keywords: Islamic Revolution, Nahj al-Balaghah, Responsibility, Elites
 • Fatemeh Rezaei *, Gholamreza Ghoshnit Pages 189-211
  One of the most important sources for obtaining religious teachings concerning maximum absorption and minimum rejection in preventing religious deviations is the practical seerah (life) of the infallible imams, particularly Imam Ali (AS). In this case, it is very important to find out what factors were used by Imam to form the government and face different intellectual and ideological tendencies. This article, by focusing on the noble book of Nahj al-Balaghah, used the library method to collect data from first-hand sources. The authors used the analytical descriptive method to analyze the data and investigated the role of maximum absorption and minimum rejection in the thought and life of Imam Ali (As). Based on the obtained results, factors such as kindness, criticism, and consultation, freedom and human dignity, justice, and tolerance in maximum absorption; staying away from ostentation, discrimination, and greed, fraud and hypocrisy, unjust religious prejudices, ignorance, and cynicism in minimum rejection all play a very special role in preventing religious deviations.
  Keywords: Imam Ali (AS), maximum absorption, minimum rejection, religious deviations, Nahj al-Balaghah’s teachings
 • Marjan Bavafa *, Abdollah Mirahmadi Pages 213-235
  Solving the social issues and problems of the present era is one of the important concerns of religious thinkers. Meanwhile, Sheikh Mohammad Javad Mughniyeh is a Lebanese writer who wrote the description of The Shadows of Nahj al-Balaghah with a social approach in a simple and concise language to improve the general public's understanding of social issues. In this description, he has tried to adapt the words of Imam Ali (AS) to find solutions to the problems of his society. This study is descriptive and analytical in nature, with the goal of explaining and evaluating the late Mughniyeh's social approach in The Shadows of Nahj al-Balaghah, particularly in the words of Imam Ali (AS). In this research, it was determined that although the late Mughniyeh did not explicitly discuss the innate nature of community, he considered social living a natural phenomenon. He assumed that an individual's interest and a society's interest complete each other, and he believed that an individual’s behavior can affect a society’s behavior and vice versa, and that the reformation of an individual leads to the reformation of a society and vice versa. According to him, the most important social concepts are the characteristics of a society’s leader and religious thinkers. In this discussion, he has introduced the contemporary oppressors and explained the ways to fight against them.
  Keywords: Social approach, Mughniyeh, The shadows of Nahj al-Balaghah
 • Eraj Aliakbari, Mariam Baratali *, Zohreh Saadatmand Pages 237-250

  Resilience entails achieving balance from the lowest to the highest levels of life in threatening situations and getting desirable outcomes in life. Resilience can be considered a defense mechanism that enables people to persevere in the face of difficulties and improve mental health. Also, while considering resilience, the existential spirituality of individuals is also one of the important indicators of resilience. Also, having high spirituality is the best supporter of endurance and can make a person victorious against the issues and problems ahead. The purpose of this research is to analyze the spirituality of resilience based on the teachings of Imam Ali (AS) to provide educational requirements in the instructional system. In the current research, Nahj al-Balaghah is studied and analyzed as one of the most important spiritual sources in the Islamic world. This qualitative research was conducted through content analysis based on the standard categorization system. The research findings were encoded in three steps, and each spirituality step was divided into four main components (connection with God, connection with oneself, connection with creation, and connection with creatures) and sub-components according to Nahj al-Balaghah and the teachings of Imam Ali (AS). This research seeks to develop and expand resilience based on the teachings of Nahj al-Balaghah in the instructional system by observing educational requirements.

  Keywords: Spirituality, Resilience, Imam Ali (AS), educational requirements