فهرست مطالب

Iranian Journal of English for Academic Purposes - Volume:11 Issue: 4, Autumn 2022

Iranian Journal of English for Academic Purposes
Volume:11 Issue: 4, Autumn 2022

 • تاریخ انتشار: 1401/12/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • معصومه استاجی*، فرخنده کرمی صفحات 1-21

  هدف از این مطالعه ارایه مفهوم سازی از سازه "انگلیسی با اهداف چاپ مقالات پژوهشی" از طریق طراحی و روایی سنجی پرسشنامه ای در بافت انگلیسی با اهداف تحصیلی در ایران است. در این راستا، پرسشنامه ای آزمایشی با 60 گویه با مشارکت 100 نفر مدرس ایرانی و مجرب در حوزه ی انگلیسی با اهداف تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی های آماری با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی 37 گویه را در مقیاس لیکرت تایید کردند. علاوه بر این نتایج نشان داد که سازه ی "انگلیسی با اهداف چاپ مقالات پژوهشی" شامل 12 عامل به شرح ذیل می باشد: "خطاهای دستوری" " تصحیح کردن" "کیفیت نوشتار به زبان انگلیسی" "پشتیبانی و حمایت از نویسندگان غیر انگلیسی زبان" "نوشتن به مانند یک نویسنده ی بومی انگلیسی زبان" "اهمیت انگلیسی زبان بودن ویراستاران و ارزیابان" "مزایای استفاده از زبان انگلیسی به عنوان زبان تخصصی" "دستور زبان و لغات انگلیسی" "سبکهای ادبی و گفتاری زبان انگلیسی" "ساختار و سبک مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی" "فرایندهای تصحیح و پذیرش مقالات در مجلات انگلیسی زبان" و "زمان مورد نیاز برای نوشتن و تصحیح مقالات پژوهشی". همچنین، پایایی و روایی همگرای پرسشنامه برای سنجش سازه ی مورد نظر از نظر آماری تایید شد (CR>0.7; p>.05). یافته های این مقاله دارای کاربردهایی برای مدرسان حوزه ی انگلیسی با اهداف چاپ مقالات پژوهشی، مربیان معلم، طراحان دوره های آموزشی، و پژوهشگران زبان است و سطح آگاهی آنها را از انگلیسی با اهداف چاپ مقالات پژوهشی و سازه های اصلی آن افزایش می دهد. به خصوص، با شرکت در دوره های انگلیسی با اهداف چاپ مقالات پژوهشی و آشنایی با معیارها و روش های چاپ مقالات، زبان آموزان می توانند مهارت های نویسندگی خود را ارتقاء دهند.

  کلیدواژگان: مدرسان انگلیسی با اهداف تحصیلی، انگلیسی با اهداف چاپ مقالات پژوهشی، طراحی پرسشنامه، روایی سنجی پرسشنامه
 • سارا بدخشان، خلیل مطلب زاده*، پرویز مفتون صفحات 22-38

  یکی از دغدغه های اصلی در آموزش زبان، ایجاد ارتباط آشکاربین تیوری و عمل است. برای تحقق این هدف، پژوهش حاضر به دنبال معرفی شیوه جدیدی از آموزش تاملی با واسطه راهبردی، آموزش متقابل تاملی (RRT) و بررسی تاثیر آن بر خودپنداره تحصیلی زبان آموزان ایرانی زبان خارجی انگلیسی با تمرکز بر مولفه های آن بود. برای این منظور، مطالعه حاضر با اتخاذ یک طرح نیمه تجربی، در یک درمان 6 مرحله ای با پیروی از اصول کارآموزی شناختی ذکر شده توسط کالینز و همکاران (1989) انجام شد. برای انتخاب کلاس های دست نخورده با 100 یادگیرنده زبان خارجی انگلیسی سال اول از نمونه گیری آسان استفاده شد. یک نسخه ترجمه شده از پرسشنامه خودپنداره تحصیلی به عنوان ابزار ارزیابی قبل و بعد استفاده شد. MANCOVA برای بررسی تغییرات میانگین های گروهی و تعیین میزان عملکرد برنامه مداخله برای بهبود خودپنداره تحصیلی فراگیران مورد استفاده قرار گرفت. داده های عددی نشان می دهد که آموزش RRT به طور قابل توجهی بر مولفه های خودپنداره تحصیلی فراگیران تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر، افزایش خود ادراک مثبت فراگیران در مورد شایستگی خود که به طور خاص با خلاقیت، توانایی فکری، خودتنظیمی و انگیزه سر و کار دارد، می تواند تحت برنامه های ویژه ای محقق شود که آنها را به عنوان شخصیت هایی فعال با توانایی های قابل احترام در هنگام همکاری با افراد مهم در نظر می گیرد.

  کلیدواژگان: خودپنداره تحصیلی، آموزش متقابل، تامل، آموزش متقابل تاملی، شیوه های تاملی با واسطه راهبردی
 • صفحات 39-52

  اهمیت مهارت های ارتباطی خصوصا مهارت نوشتاری در دنیای امروز برهیچکس پوشیده نیست.آموزگاران در این حوزه تلاش می کنند تا مسیر را برای خلق متن نوشتار ی تاثیرگذار با هر هدفی؛ اعم از تکالیف نگارشی غیررسمی محول شده به زبان آموزان طی هرجلسه ی آموزشی ، نگارش نامه های رسمی تجاری و حتی نگارش برای اهداف ویژه ، هموار کنند. در این مطالعه، سعی بر بررسی اثر دوره یآموزشی و تمرین های مرتبط با نگارش خلاق بود و برآن بود تا اثر قابل ملاحظه ی نگارش خلاق بر روان نویسی و اعتماد به نفس در نگار ش زبان آموزان ایرانی در سطح متوسط زبانی را دریابد. بعلاوه، این مطالعه به بررسی اثر تیپ شخصیتی زبان آموزان که همان درون گرایی و برون گرایی ست، طی نگارش خلاقانه با در نظر گرفتن هریک از متغیرهای وابسته ی فوق الذکر می پردازد. شرکتکنندگان این پژوهش از دبیرستان دانشگاه زاهدان انتخاب شدند و بصورت تصادفی د ر دو گروه گواه وآزمایش قرار گرفتند. زبان آموزان گروه گوا ه تمرین های نگارشی سنتی و رسمی را تمرین کرده، در حالیکه تمرین های نگارشی خلاقانه برای زبان آموزان گروه آزمایش در نظر گرفته شد. ابزارهای اندازه گیری اعتماد به نفس، روان نویسی و تیپ شخصیتی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که نگارش خلاق تاثیر قابل ملاحظه ای در جهت بهبود روان نویسی و افزایش اعتماد به نفس در نگارش داشته است، اما نتایج به دست آمد ه اثر قابل ملاحظه ای را با در نظر گرفتن تیپ شخصیتی فراگیران نشان نداد، بنابراین روان نویسی و اعتماد به نفس در نگارش فراگیران درونگرا و برونگرا تفاوت قابل ملاحظه ای باهم نداشتند.می توان نتیجه گرفت که نگارش خلاق باعث پیشرفت مهارتهای نوشتاری زبان آموزان می شود.

  کلیدواژگان: نگارش خلاق، روان نویسی، اعتماد به نفس در نگارش، فراگیران درون گرا، فراگیران برون گرا
 • فرنوش آهنگران، زهره سیفوری*، بیوک بهنام صفحات 53-73
  نوشتن چالشی مهم  نه تنها برای زبان آموزان، بلکه برای معلمانی که مهارت های بسیار بالا و خودکارآمد ی همانند مردمان بومی در مقوله نوشتار دارند به حساب می آید. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی کنش نوشتاری و خودکارآمدی نوشتاری معلمان زبان انگلیسی ایرانی با توجه به جنسیت و تجربه تدریس آنها می پردازد. به این منظور، نمونه ای طبقه ای متشکل از 80 معلم زبان انگلیسی (40 مرد و 40 زن) از جامعه پژوهشی حدود 120 نفری مراکز انگلیسی شکوه ایران و جهاد دانشگاهی ارومیه انتخاب شدند. دو گروه (مرد و زن) بر اساس تجربه تدریس خود به سه گروه مبتدی (N = 15) 1-4 سال سابقه تدریس، در حال پیشرفت (N = 13) با 5-9 سال و با تجربه (N = 12) با بیش از 10 سال تقسیم شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد تا یک فعالیت نوشتاری انجام دهند و همچنین پرسشنامه خودکارآمدی نوشتاری معلمان را تکمیل کنند که نتایج آن بیشتر از طریق ANOVA دو طرفه و نیز ضریب همبستگی  Correlation  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها میانگین پایین تر از حد انتظار را برای نمره کنش نوشتاری معلمان مبتدی به عنوان ضعیف ترین  گروه و بدون تفاوت معنی دار بین خودکارآمدی نوشتاری شرکت کنندگان مرد و زن را نشان داد. با این حال، تجربه تدریس به طور قابل توجهی بر خودکارآمدی نوشتاری شرکت کنندگان تاثیر می گذارد و تجزیه و تحلیل های همبستگی حاکی از روابط مثبت قابل توجهی بین کنش نوشتاری معلمان با تجربه و در حال توسعه و خودکارآمدی نوشتاری آنها را دارد.
  کلیدواژگان: معلمان زبان انگیسی، جنسیت، تجربه معلمان، نوشتار، خودکارآمدی نوشتاری
 • معصومه آقاعلیخانی صفحات 74-91
  این مطالعه ترکیبی با هدف بررسی اثرات آموزش دانش ژانر از طریق روش چوب بست بر مهارت های نوشتاری انجام شد. شرکت کنندگان اولیه این مطالعه 100 (62 زن و 38 مرد) نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی زبان انگلیسی بودند که از دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در درس نگارش پیشرفته از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران و البرز انتخاب شدند. روش انتخاب نمونه، نمونه گیری در دسترس بود. برای همگن سازی نمونه، آزمون سطح آکسفورد (OPT) انجام شد و بر اساس نتایج آن، 50 زبان آموز پیشرفته شامل 31 زن و 19 مرد برای هدف پژوهش انتخاب شدند. سپس به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش بر اساس دانش ژانر از طریق روش چوب بست آموزش داده شد و گروه کنترل طبق برنامه درسی کلاس آموزش دریافت کردند. پس از آن، آیلتس آکادمیک رایتینگ تسک 2 به عنوان پیش آزمون مطالعه اجرا شد. دوره آموزش 16 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه به طول انجامید. در پایان دوره آموزش، همان آیلتس آکادمیک رایتینگ تسک 2 به عنوان پس آزمون اجرا شد. سپس پرسشنامه محقق ساخته برای فراگیران گروه آزمایش به منظور سنجش کمی ادراک آنان از دانش ژانر اجرا شد. به منظور بررسی کیفی درک فراگیران از آموزش ها، مصاحبه انفرادی نیمه ساختاریافته با 10 نفر از دانشجویان که از گروه آزمایش انتخاب شدند، انجام شد. نتایج نشان داد که دانش ژانر داربست تاثیر بسزایی بر مهارت نوشتاری آکادمیک زبان آموزان ایرانی دارد. علاوه بر این، یافته های کیفی نشان داد که فراگیران دیدگاه های مثبتی را نسبت به آموزش دانش ژانر از طریق روش چوب بست در توسعه مهارت نوشتاری تحصیلی خود اتخاذ کردند.
  کلیدواژگان: محیط زبان انگلیسی بعنوان زبان بیگانه، دانش ژانر، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، چوب بست، مهارت نوشتاری
 • صفحات 92-107

  همسویی سازنده اخیر به عنوان یک ایده ارزشمند در طراحی برنامه درسی مورد بررسی قرار گرفته است؛ با این حال، مطالعات کمی در مورد تاثیر آن بر نوشتار انگلیسی بعنوان زبان خارجی انجام شده است. این مطالعه بررسی کرد که آیا طراحی کلاس درس وارونه مجازی بر اساس اصول همترازی سازنده، تغییری در توانایی نوشتن، خودکارآمدی و نگرش فراگیران ایجاد می کند. همچنین، مطالعه شد که آیا تجربه قبلی یادگیری فراگیران، یادگیری از راه دور یا یادگیری حضوری، تاثیری بر نتایج می گذارد. ازینرو، از طریق آزمون همگون سازی 80 نفر از دانشجویان دو دانشگاه ایران به عنوان شرکت کنندگان نهایی انتخاب شدند. پس از قرار دادن تصادفی آنها در چهار گروه، دو گروه آزمایشی و دو گروه کنترل، از آزمون های نوشتن، پرسشنامه خودکارآمدی، پرسشنامه نگرش و مصاحبه نیمه ساختاریافته برای جمع آری داده ها استفاده شد. در طول یک ترم، هر دو گروه تجربی، با تجربه های یادگیری متفاوت، در یک محیط یادگیری وارونه همتراز شده آموزش دیدند که در آن طرح دوره حاوی هر دو حوزه شناختی و احساسی بر اساس اصول ترازمندی سازنده آماده شده بود. داده های کمی آزمون پاراگراف نویسی و پرسشنامه خودکارآمدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نشان داد که هر دو گروه آزمایشی در پاراگراف نویسی و خودکارآمدی پیشرفت کردند؛ اما داده های کمی و کیفی جمع آوری شده از طریق پرسشنامه نگرش و مصاحبه نیمه ساختار یافته نشان دهنده نگرش مثبت تمام دانشجویان چهار گروه نسبت به نوشتن بود. بر اساس یافته ها، پیامدهای آموزشی بیشتری بیان شد.

  کلیدواژگان: هم ترازی سازنده، کلاس درس وارونه، مهارت نوشتن، خودکارآمدی در نوشتن، نگرش در نوشتن
|
 • Masoomeh Estaji *, Farkhonde Karami Pages 1-21

  The present research aimed to conceptualize the construct of ERPP by designing and validating a questionnaire in the Iranian EAP (English for Academic Purposes) context. In so doing, a tentative scale with 60 items was piloted on 100 experienced Iranian EAP teachers. The results of the analyses, using Exploratory and Confirmatory Factor Analysis (EFA, CFA), led to the discovery of 37 items on a five-point Likert scale. Moreover, the results revealed that the construct of ERPP has 12 factors including “grammatical errors”, “proofreading”, “the quality of the English writing”, “supporting non-native English writers”, “sounding like a native English writer”, “the importance of the editors and reviewers to be native English speakers”, “advantages of using English as a professional language”, “English grammar and vocabulary”, “English genres and discourse”, “English research article structure and style”, “English journal submission and revision processes”, and “time requirements for article writing and revision”. Likewise, the convergent validity and reliability of the instrument to measure the construct of concern was statistically confirmed (CR>0.7; p>.05). The findings have various implications for ERPP teachers, teacher trainers, course designers, and language researchers by raising their awareness of ERPP and its underlying components. In particular, EAP instructors can employ various resources to promote the students’ awareness of how to get their papers published. Likewise, by taking part in ERPP courses and becoming familiar with the publishing practices and criteria, the students can enhance their academic authorship skills.

  Keywords: EAP Teachers, English for Research Publication Purposes, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis, questionnaire design, questionnaire validation
 • Sara Badakhshan, Khalil Motallebzadeh *, Parviz Maftoon Pages 22-38

  One of the major concerns in language education is making theory and practice to be visibly connected. Fulfilling this aim, the present study sought to introduce a new mode of strategically mediated reflective instruction, reflective reciprocal teaching (RRT), and investigate its impact on Iranian EFL learners’ academic self-concept by focusing on its components. To this end, the current study, adopting a quasi-experimental design, was conducted in a 6-stage treatment following the cognitive apprenticeship principles mentioned by Collins et al. (1989). Convenience sampling was used to select intact classes with 100 freshman EFL learners. A translated version of the Academic Self-concept Inventory was utilized as the pre-post assessment tool. MANCOVA was exploited to examine changes in group means and determine how well the intervention program worked to improve the learners’ academic self-concept. The numerical data signified that the RRT instruction significantly impacted the components of learners’ academic self-concept. In other words, increasing learners’ positive self-perception about their competence dealing specifically with creativity, intellectual ability, self-regulation, and motivation, could be fulfilled under special programs considering them as agentive figures with respected abilities when working cooperatively with significant others (teacher & peers).

  Keywords: academic self-concept, Reciprocal Teaching, reflection, Reflective Reciprocal Teaching, Strategically Mediated Reflective Practices
 • Zahra Tajiki, Giti Mousapour Negari * Pages 39-52

  The importance of communicative skills, especially writing, in today's world is undeniable. Therefore, teachers try to use effective strategies to foster language learners' writing skill. Among the strategies, creative writing has attracted the attention of applied linguists. This study attempted to investigate the effect of creative writing on Iranian pre-intermediate EFL learners’ writing fluency and writing confidence. Furthermore, it investigated the role of language learners’ personality as a moderator variable, i.e., extroversion/introversion. Participants of this study were 60 EFL learners selected from Daneshgah High School in Zahedan. They were randomly divided into two groups, namely, control and experimental. Writing fluency, writing confidence tests, and personality type indicator scales were used for collecting data. The data were analyzed using t-test and ANOVA. The results of the data analysis revealed that creative writing had a significant effect on learners' writing fluency and writing confidence enhancement. However, the interaction between the treatment and personality was not significant. It is concluded that creative writing can be used as a teaching strategy to foster EFL learners’ writing skills.

  Keywords: Creative Writing, EFL learners, Extrovert Learners, Introvert Learners, Writing Confidence, Writing Fluency
 • Farnoush Ahangaran, Zohreh Seifoori *, Biook Behnam Pages 53-73
  Writing poses a daunting challenge not only for learners but also for teachers who are assumed to have achieved native-like dexterity in and held self-efficacious beliefs about writing as a prerequisite for a promising teaching career. The present study, hence, set to explore Iranian EFL teachers’ writing performance and writing self-efficacy (WSE) in the light of their gender and teaching experience. To this end, a stratified sample of 80 EFL teachers (40 males and 40 females) was selected from a research population of about 120 at Shokouh-e-Iran and Jahad-e Daneshghahi English Centers in Urmia. The two groups were further subdivided based on their teaching experience into three groups of novice (N = 15) 1-4 years of teaching experience, developing (N = 13) with 5-9 years and experienced (N = 12) with over 10-years of teaching. The group members were requested to do a writing task and also complete the Teachers’ WSE Scale, the results of which were further analyzed through two-way analysis of variance tests (ANOVA) and a correlational analysis. The findings revealed a lower-than-expected average for the teachers’ writing performance score with novice teachers as the weakest with no significant difference between male and female participants’ WSE. However, teaching experience was found to significantly impact the participants WSE and further correlational analyses supported the significantly positive relationships between experienced and developing teachers’ writing performance and their WSE. The findings highlight the need to enhance ELT teachers’ writing if any significant improvement is expected to occur in their WSE.
  Keywords: ELT Teachers, Gender, Teaching Experience, Writing, Writing Self-Efficacy
 • Masomeh Aghaalikhani, Karim Nazaribagha *, Shima Ahmadi-Azad Pages 74-91
  This mix-methods study aimed to explore the impact of scaffolding genre knowledge on English as a Foreign Language (EFL) graduate students’ academic writing skills. The initial population included 100 (62 females and 38 males) M.A. Teaching English as a Foreign Language (TEFL) students who took advanced writing course. They were selected from Islamic Azad University, Tehran and Alborz branches. The method for sample selection was convenience sampling. Oxford placement test (OPT) was employed to homogenize the sample, and 50 advanced learners, including 31 females and 19 males, were selected based on its results. Next, they were divided into an experimental group and a control group in which the experimental group was taught based on scaffolding genre knowledge, and the control group received instruction according to the class regular syllabus. After that, IELTS academic writing task 2 was used as the pretest. The treatments lasted for 16 sessions, and each session took 90 minutes. Upon finishing the treatment, the same IELTS academic writing task 2 was run as the posttest. Then, the researcher-made questionnaire was administered to the experimental group’s students to measure their perceptions quantitatively regarding genre knowledge. To explore the students’ perception concerning the instructions qualitatively, the semi-structured individual interviews were administered to ten students who were chosen from the experimental group. The results showed that scaffolding genre knowledge had significant impact on the Iranian EFL learners’ academic writing skill. Furthermore, the qualitative findings showed that the learners adopted positive views toward scaffolding genre knowledge in developing their academic writing skills.
  Keywords: EFL Context, genre knowledge, Graduate students, scaffolding, Writing skill
 • Fatemeh Shamsi Lameshkani, Hassan Soleimani *, Hooshang Khoshsima, Manoochehr Jafarigohar Pages 92-107

  Constructive alignment has been examined in recent years as an instrumental curriculum design notion in education; however, few studies have been done regarding its effectiveness in an EFL writing course. This study examined whether designing a virtual flipped classroom based on the Constructive Alignment principles made any changes in learners’ writing ability, self-efficacy, and attitude. Besides, the learners’ prior learning experience was considered to study whether prior distance learning or in-person learning experience had any effects on the results. To this aim, a homogeneity test was administered and 80 students from two Iranian universities were selected as the final participants. After being assigned randomly into four groups, two experimental and two control groups, some instruments including writing tests, a self-efficacy questionnaire, an attitude questionnaire, and a semi-structured interview were utilized to elicit the data. Over a period of one semester, both the CAFG1 and CAFG2, with different prior learning experiences, as the experimental groups were taught in a constructively aligned flipped learning mode in which the course plan including both cognitive and affective domains had been organized according to CA. The quantitative data of the pretest and posttest of a paragraph writing and self-efficacy questionnaire were analyzed based on One-way ANOVA and post hoc Scheffe’s tests indicated that both CAFGs outperformed the Non-CAFGs on paragraph writing and writing self-efficacy; however, the quantitative and qualitative data collected via writing attitude questionnaire and semi-structured interview indicated all the students’ positive attitudes toward writing. Based on the findings, pedagogical implications were further provided.

  Keywords: Constructive Alignment, Flipped classroom, Writing skill, Writing Self-Efficacy, Writing Attitude