فهرست مطالب

نشریه دانش مبارزه با مواد مخدر
پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سجاد اختری، رضا مردانی صفحات 1-23
  زمینه و هدف

  در این مقاله، به بررسی میدانی موضوع مواد مخدر و اعتیاد در بین جوانان شهرستان خرمشهر در سال 1400 پرداخته شده است.

  روش

  این تحقیق ازنظر نوع کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش از نوع همبستگی است که از استفاده از روش رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شده است. تعداد 300 پرسش نامه در مراکز اعتیاد، زندان و خانواده های سطح پایین شهر توزیع گردید. چهار متغیر مربوط به معرف اعمال بزهکارانه و متغیر های مستقل شامل خصوصیات فردی، وضع زندگی و اعتیاد خانواده، نظام حمایتی خانواده، باورها و عملکردها، ارتباط بزهکاران و سرگرمی ها و گذراندن اوقات فراغت و کنترل وضعی و نظارت بودند می باشند.

  یافته ها:

   نتایج  تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها سه عامل  وابستگی اعتیاد اعضاء خانواده با اعتیاد جوانان، پیشگیری وضعی و اجتماعی متناسب و اعتیاد جوانان و عامل سلامت والدین و عاری از بزه و اعتیاد و اعتیاد جوانان،  برشدت بزهکاری اثر داشته و می توانند آن را تبیین کنند.  

  نتیجه گیری: 

  مهم ترین عوامل فردی، اجتماعی و خانوادگی در گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در شهرستان خرمشهر عبارت اند از: وجود علایم افسردگی، طلاق و اختلافات خانوادگی، اعتیاد والدین، معاشرت با افراد ناباب، سیگار کشیدن و  شکست تحصیلی که می توان با آموزش مهارت های زندگی، گسترش مشاوره خانواده، ایجاد مراکز و کلاس های آموزش هنری، فرهنگی و فنی حرفه ای از گسترش این معضل جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: اعتیاد، عوامل بیرونی و درونی، پیشگیری از جرم
 • مریم ثابتی صفحات 25-38
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل فرهنگی موثر بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر (مورد مطالعه شهرتهران) انجام شده است.

  روش

  روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه زنان معتاد به موادمخدر در شهر تهران می باشد که در کلینیکهای ترک اعتیاد شهر تهران تحت مداوا بودند که با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیند. در این پژوهش، در جهت گردآوری داده های لازم برای تحقیق و بررسی فرضیه های بیان شده، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از رو تحلیل محتوا و پایایی آن توسط روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش آماری توصیفی از جدول و نمودارها برای بیان ویژگیهای جامعه آماری پژوهش استفاده شده است. .

  یافته ها:

    نتایج این تحقیق نشان داد امکانات فرهنگی و آموزشی، مصرف رسانه ای، گرایش های دینی و سرمایه فرهنگی با اعتیاد زنان رابطه دارد.

  نتیجه گیری:

   هرچه امکانات فرهنگی و آموزشی، مصرف رسانه ای، سرمایه فرهنگی و درنهایت گرایش های دینی بیشتر باشد، گرایش به اعتیاد کمتر خواهد شد.

  کلیدواژگان: اعتیاد، مواد مخدر، امکانات فرهنگی و آموزشی، مصرف رسانه ای، گرایش های دینی و سرمایه فرهنگی
 • ابراهیم قربانی صفحات 39-63
  زمینه و هدف

  در روزگار کنونی و به جهت رشد سریع فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی نوین و از همه مهم تر گسترش کاربران فضای مجازی، شرایط و روش های کسب وکار و سبک تبلیغات جذب مشتریان مواد مخدر، مدام در حال تغییر و تحول است. بازاریابی مجازی یا بازاریابی الکترونیکی یکی از گزینه هایی است که توانسته است در گسترش بازار مواد مخدر و ترویج اعتیاد نقش بسزایی داشته باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی روش های بازاریابی مجازی (تبلیغات اینترنتی) در توسعه کسب وکار باندها و شبکه های مواد مخدر می باشد.

  روش

  پژوهش حاضر که از حیث روش از نوع توصیفی- تحلیلی و ازلحاظ گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای می باشد؛ با بررسی ادبیات موضوع و کاوش در مقالات و تحقیقات پیشین انجام شده است.

  یافته ها:

  :یافته ها نشان داد بازاریابی اینترنتی مواد مخدر، می تواند مبتنی بر روش های 1- طراحی و راه اندازی صفحات مبتنی وب، 2- استفاده از بنرهای تبلیغاتی ثابت، انیمیشن و کلیک خور، 3- استفاده از هویت افراد مشهور در امر تبلیغ، 4- ایجاد انجمن ها و تالارهای مباحثه، 5- ایجاد چت روم ها، 6- استفاده از تبلیغات کلیکی در بستر اینترنت، 7- ایمیل مارکتینگ، 8-استفاده از تیزرها و فیلم های تبلیغاتی، 9- راه اندازی کانال های تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی و درنهایت 10- استفاده از تبلیغات سمعی در وب سایت ها و شبکه های اجتماعی باشد.

  نتیجه گیری: 

  نتایج نشان می دهد بازاریابی مجازی یا به عبارتی بازاریابی الکترونیک و اینترنتی سبب بهبود فرایندهای کسب وکار باندها و شبکه های مواد مخدر ازجمله 1- اختفای هویت مجرمان،2- دسترسی آسان و 24 ساعته به محصولات و خدمات برای مشتریان، 3- از بین بردن واسطه ها در بازار و فروش مستقیم، 4- سرعت و کثرت بازاریابی و جذب مشتریان جدید و... می شود

  کلیدواژگان: فضای مجازی، بازاریابی، اعتیاد، مواد مخدر، کسب وکار
 • علی اصغر زارع، حسین باباپور صفحات 65-86
  زمینه و هدف

   پایگاه ششم پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در مناطق جنوبی و شرق تهران و منطبق به شهرداری منطقه 14 و 15 واقع شده است. در این پژوهش تاکید بیشتر بر روی قلمروهای مکانی محدوده پایگاه ششم مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ بوده و قلمرو زمانی در یک بازه یک ساله از فروردین 1394 تا اسفند 1394 در محدوده موردمطالعه قرار دارد.

  روش

  تحقیق حاضر از نوع کاربردی با ترکیبی از روش های توصیفی، تطبیقی و تحلیلی انجام گرفته و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در سطح شهر از مدل های آماری گرافیک مبنا در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده است. برای تحلیل الگوی فضایی از آزمون های مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار و روش تخمین تراکم کرنل استفاده شده است.

   یافته ها:

   روند کلی بیضی انحراف معیار خرده فروشان مواد مخدر در محدوده پایگاه ششم پلیس فاتب جهت جنوب شرق-شمال غرب داشته و مرکز متوسط آن در منطقه خاوران و شهید محلاتی بین خیابان شاه آبادی و بلوار کوثر، در تقاطع شاه آبادی و حسینی واقع گردیده است. مهم ترین کانون جرم خیز خرده فروشی مواد مخدر در منطقه خاوران، کانون های ضعیف دیگری نیز در محله مسعودیه و کیانشهر شکل گرفته اند. تحلیل فضایی مکان های قاچاق مواد مخدر، از شکل گیری مهم ترین کانون تمرکز جرایم قاچاق خرده فروشی مواد مخدر محدوده موردمطالعه در منطقه شهید محلاتی و دولاب قرار دارند، دو کانون کم اهمیت تر در محله مسعودیه و کیانشهر خبر می دهد.

  نتیجه گیری

  شناسایی و تحلیل پهنه بندی های جرم خیز و عوامل موثر بر آن در محدوده پایگاه ششم تهران بزرگ، می تواند میزان کنترل و نظارت پلیس را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: جغرافیای جرم، خرده فروشی، مواد مخدر، پایگاه ششم، پلیس فاتب
 • سید محمد حسینی نسب، عبدالوهاب حسنوند صفحات 87-111
  زمینه و هدف

  محدوده دروازه غار تهران با قدمتی بیش از 200 سال در حال حاضر کانون تجمع خرده فروشان و معتادین متجاهر می باشد و بیش از یک سوم از جمعیت معتادین متجاهر تهران بزرگ را به خود اختصاص داده است. پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ به تبع وظیفه ذاتی خود همواره برخورد با سوداگران مرگ و معتادین متجاهر این منطقه در اولویت کار خود قرار داده است. 

  روش

  روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و ازنظر هدف کاربردی بوده که با استفاده از تکنیک پرسشنامه به گردآوری اطلاعات پرداخته است و از روش توصیفی از نوع همبستگی به تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss می پردازد. جامعه آماری موردمطالعه شامل 300 هزار نفر ساکنین آبت و شناور منطقه دروازه غار هست؛ که با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران با ضریب بیش از 90 درصد 270 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردیده است. ضمنا روش نمونه گیری تحقیق نیز به صورت تصادفی طبقه ای هست. 

  یافته ها:

    نتایج تحقیق نشان دهنده و موید این امر هستند که روند فعلی طرح ها علی رغم استفاده از تمام عده وعده پلیس در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی موفق نبوده و لازمه بقا و دوام امنیت در منطقه لزوم همکاری همه جانبه و جامع 17 سازمان دخیل در امر مبارزه با مواد مخدر می باشد که متاسفانه غالب انحا عملکردی منفعل دارند.

  نتیجه گیری:

  تغییر رویه فعلی برخورد با خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین متجاهر منطقه دروازه غار جهت افزایش امنیت و کاهش جرایم امری اجتناب ناپذیر است.

  کلیدواژگان: پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب، نیروی انتظامی، مواد مخدر، دروازه غار، شوش، هرندی، اعتیاد
 • غلامحسین آقا گل زاده، حسین دیانت دوست صفحات 113-136
  زمینه و هدف

  هدف این پژوهش تحلیل وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب و ارایه راهبردهای نو به مدیران سازمان در جهت ایجاد ذهنیتی کاملا جدید در رابطه با مفاهیم یادگیری در سازمان، با استفاده از رویکردی نظام مند است. بدین منظور وضعیت یادگیری سازمانی در پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب ارزیابی و نقاط ضعف موجود موردبررسی قرار گرفت.

  روش

  تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش اجرا توصیفی، پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری (116 نفر از کارکنان) از ابزار پرسشنامه استاندارد و به منظور ارزیابی شاخص های یادگیری سازمانی در پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب از مدل یادگیری گومژ و همکارانش استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی مولفه های اصلی و آزمون های تی و فریدمن استفاده شده است.

  یافته ها:

  نتایج حاصل نشان دهنده این بود که یادگیری سازمانی 5/90 درصد از پاسخگویان در حد متوسط می باشد همچنین در بین مولفه های یادگیری سازمانی شاخص تعهد مدیریت با 6/21 درصد بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است.

  نتیجه گیری:

  عنصر دانش، تعهد مدیریت، دید سیستمی، فضای باز آزمایش کارکنان، یکپارچه سازی دانش کارکنان در یادگیری سازمانی کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب موثر هستند.

  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، تعهد مدیریت، دید سیستمی، فضای باز آزمایش، یکپارچه سازی دانش
 • ساجد سیف اللهی دمنه صفحات 137-156
  زمینه و هدف

  مواد مخدر یکی از معضلات اجتماعی اکثر شهرهای جهان است که بر زندگی شهروندان تاثیرات منفی روحی، جسمی و مالی می گذارد. توزیع خیابانی مواد مخدر در شهر تهران یکی از تهدیدات جدی است که آسایش و امنیت شهروندان تهرانی را با چالش مواجه نموده و به رغم صرف هزینه های فراوان، آن گونه که می بایست این مشکل مرتفع نشده است. ازاین رو ضرورت دارد که در راستای حل این بحران هرچه سریع تر چاره اندیشی مناسبی صورت گیرد. هدف از تدوین این تحقیق شناسایی و تبیین عوامل انتظامی موثر در مقابله با خرده فروشی مواد مخدر در شهر تهران موردبحث قرارگرفته است.

  روش

  تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش پژوهش و نحوه گردآوری اطلاعات ازجمله تحقیقات توصیفی پیمایشی و بر مبنای رویکرد تحقیق، از نوع کمی محسوب شده است. جامعه آمار شامل کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و قضات حوزه جرایم مواد مخدر می باشند. نمونه آماری تحقیق تعداد 244 نفر به روش تمام شمار انتخاب شده اند. روایی این تحقیق به شیوه منطقی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده که ضریب کل، برابر با 948/0 است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار spss ابتدا یافته های توصیفی استخراج و سپس با استفاده از آزمون های تی یک متغیره فرضیه های سوالی مورد ارزیابی قرارگرفته و به منظور سنجش اولویت های هر یک از عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده و برای آزمون فرضیه ها از آزمون آماری کای اسکویر و برای تبیین عوامل انتظامی موثر در مقابله با خرده فروشی مواد مخدر در شهر تهران از رگرسیون چندگانه به روش اینتر استفاده شده است.

  یافته ها:

  یافته ها نشان داد در بین عوامل انتظامی شناسایی شده در مقابله با خرده فروشی مواد مخدر در شهر تهران به ترتیب شناسایی محل فعالیت (پاتوق) خرده فروشان مواد مخدر و ترسیم کروکی نقاط آلوده، بانک اطلاعاتی خرده فروشان مواد مخدر به انضمام آخرین وضعیت و فعالیت و جذب و به کارگیری منابع و مخبرین در نشانگاه ها بیشترین تاثیر را دارند.

  نتیجه گیری

  عوامل انتظامی می تواند در کنترل و مقابله با خرده فروشی موثر باشد، لذا بر پایه یافته ها هرچه اقدامات انتظامی افزایش یابد، به همان میزان مقابله با خرده فروشی می تواند افزایش یابد.

  کلیدواژگان: اعتیاد، مقابله، خرده فروشی مواد مخدر، عوامل انتظامی، شهر تهران
 • فرهاد مهدی پور صفحات 157-177
  مقدمه و هدف

  امروزه وابستگی به مواد، یکی از مهم ترین مشکلات مربوط به سلامت عمومی در جوامع به شمار می رود. افراد زیادی در طول زندگی خود از اختلالات حاصل از مصرف مواد، رنج می برند و هرساله تعداد بسیاری از آن ها به سبب پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن جان خود را از دست می دهند. هدف از نگارش پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود سبک های مقابله ای در معتادان استفاده کننده از متادون درمانی در مراکز ترک اعتیاد شهرکرد بود.

  روش پژوهش:

  تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش پژوهش و نحوه گردآوری اطلاعات ازجمله تحقیقات توصیفی پیمایشی و بر مبنای رویکرد تحقیق، از نوع کمی محسوب شده است. جامعه آماری این پژوهش که شامل کلیه معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرکرد در سه ماهه اول سال 98 بود به صورت نمونه گیری در دسترس 100 نفر و پس از غربالگری 30 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس (1980) بر روی هر دو گروه اجرا شد و سپس گروه آزمایش تحت دوره آموزش گروهی تاب آوری قرار گرفتند. تعداد جلسات برای درمان این افراد در 12 جلسه 60 دقیقه تنظیم شد و پس از پایان دوره آموزشی، هر دو گروه آزمایش و کنترل مجددا پرسشنامه های پژوهش را انجام دادند. درنهایت اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون کوواریانس تک متغیری در متن مانکوا تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها:

  نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که آموزش گروهی تاب آوری بر بهبود سبک مقابله ای مقابله رویارویی، دوری جویی، مسیولیت پذیری از متغیر سبک های مقابله ای در سطح خطای 05/0 تایید کرد.

  نتیجه گیری:

  یافته های پژوهش نشان می دهد که می توان از آموزش تاب آوری به عنوان یکی از عوامل افزایش سبک های مقابله ای در معتادان، بهره برد.

  کلیدواژگان: آموزش گروهی تاب آوری، معتادان، سبک های مقابله ای
 • ابراهیم نجفی، امیرحسین یاوری صفحات 179-197
  زمینه و هدف

  روند روزافزون توزیع مواد مخدر و شیوع و بروز اعتیاد در کشور موجب گردیده که راهبردهای کنترل عرضه مواد مخدر و کاهش تقاضای مواد مخدر در سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گیرد. پایش و رصد توزیع مواد مخدر مبتنی بر اقدامات کنترلی مرز، شناسایی مسیرهای انتقال و شبکه های توزیع مواد مخدر در نواحی شهری و روستایی کشور می باشد. داده های مکانی جغرافیای توزیع مواد مخدر دلالت بر رابطه جرم و برخی از متغیرهای همبسته اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و محیطی را دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر باعرضه آن انجام گرفته و با توجه به اهداف آن از نوع کاربردی است.

  روش

  روش تحقیق پیمایشی است که به اثر سنجی فعالیت های پلیس با ابزار پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری این تحقیق 550 نفر بوده که به علت وجود محدودیت های کار از طریق نرم افزار جرسی مورگان 139 نفر از کارشناسان و متخصصان پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، پایگاه های مواد مخدر فاتب و ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری و کارشناسان مراجع قضایی به عنوان نمونه انتخاب شدند.

  یافته ها: 

   یافته های این تحقیق که با استفاده از همبستگی و رگرسیون به دست آمده است، نشان می دهد که عوامل انتظامی، قضایی و اطلاعاتی بر عرضه مواد مخدر در شهر تهران موثر بوده و از بین این عوامل، عامل اطلاعاتی نسبت به سایر عوامل موثرتر بوده است. 

  نتیجه گیری: 

  نتایج این تحقیق تایید می کند که عوامل انتظامی 47 درصد و عوامل قضایی 18 درصد و عوامل اطلاعاتی 58 درصد می باشد.

  کلیدواژگان: عرضه مواد مخدر، عوامل انتظامی، عوامل قضایی، عوامل اطلاعاتی، کشف مواد مخدر
 • مسعود قهرمانی، شمس علی حق وردیان صفحات 199-232
  زمینه و هدف

  گسترش جرایم مواد مخدر و تغییر در الگوهای مصرف و نوع جرایم ارتکابی از سوی متهمین آن، مبارزه و پیشگیری از این موضوع را با مشکلات بسیاری مواجه نموده و نیاز است تا با ارایه یک الگوی جامع ارزیابی و انعطاف پذیر مدیرت جرایم مرتبط را در دست گرفته و با نگاه به آینده، به سمت بهبود مستمر گام برداشت. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان های مسیول پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر جهت تعیین موقعیت خود و اخذ تصمیمات استراتژیک برای رسیدن به اهداف است.

  روش

  پژوهش حاضر ازلحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی، ازنظر روش، پژوهشی ترکیبی از نوع طرح های اکتشافی است. روش مطالعه دومرحله ای بوده که بخش اول انتخاب ابعاد و نشانگرها و درنتیجه تدوین چارچوب مفهومی و بخش دوم آن، روش کمی و از نوع پیمایشی است. در بخش کیفی (انتخاب ابعاد و نشانگرها) از دو روش اسنادی و پدیدارشناسی با بهره گیری از مدل BSC ارتقا یافته و در بخش کمی، از روش پیمایشی بهره گیری شده است. جامعه آماری این تحقیق، سازمان های مسیول در پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی و به تعداد 14 سازمان و شامل کلیه کارشناسان و مدیران مرتبط با موضوع تحقیق در این سازمان ها است.

  یافته ها: 

  با توجه به جداول سطح بندی، ابعاد ورودی موثر بر ارزیابی عملکرد سازمان های مسیول در امر پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر و با توجه به وزن دهی به ابعاد پرسشنامه ی مقایسات زوجی و همچنین اولویت بندی مربوطه، ابعاد 1- یادگیری و رشد، 2- منابع انسانی، 3- مدیریت، 4- توسعه و نوآوری، 5- مالی و 6- فرآیندهای داخلی به ترتیب حایز رتبه های اول تا ششم گردیدند. نتایج رتبه بندی حاصل از تکنیک تاپسیس نیز حاکی از آن بود که پلیس مبارزه با مواد مخدر اولین و اداره تبلیغات اسلامی آخرین رتبه را در این رتبه بندی و تصمیم گیری چند معیاره کسب کرده است.

  نتیجه گیری:

   نتایج نهایی بیانگر این مهم بوده که موفقیت مرهون توجه به اولویت هاست و سازمان هایی می توانند در امر پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر موفق بوده و عملکرد بهتری داشته باشند که در قالب ابعاد عملکردی مطروحه گام بردارند.

  کلیدواژگان: رتبه بندی، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، تصمیم گیری چند معیاره، سازمان های مسئول، پیشگیری از اعتیاد
 • محمد محمودی، مجید محمدی پور صفحات 233-255
  زمینه و هدف

  امروزه پدیده مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن به یک معضل اساسی برای بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. تنها مصداق جرم سازمان یافته ای که در حال حاضر در ج.ا.ایران رواج دارد، مربوط به مواد مخدر است که به دلیل اینکه تمام مراحل ارتکاب آن در داخل کشور انجام نمی گیرد به عنوان جرم سازمان یافته فراملی تلقی می گردد که هدف اصلی شکل گیری آن کسب منافع اقتصادی است. چهار دهه اقدام علیه مواد مخدر در کشور و باوجود هزینه های مادی و معنوی فراوان نتوانسته نتایج مطلوبی داشته باشد. پول شویی یکی از دلایل این امر است. برخی از فعالیت های غیرقانونی ارتکابی توسط باندها و گروه های جنایتکار همچون قاچاق مواد مخدر و پول شویی، گستره ای جهانی یافته و اکثر کشورهای دنیا را با خود درگیر نموده و همچون سیلی بنیان کن با آثاری مخرب و ویرانگر، امنیت، اقتصاد، سیاست و سایر ارکان اساسی کشورها را در معرض تهدید قرار می دهند.

  روش

  این تحقیق ازلحاظ نوع؛ کاربردی و بر مبنای هدف تحلیلی-توصیفی است که از طریق مراجعه به مقالات مرتبط، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی برای بررسی باندهای قاچاق مواد مخدر و درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر و تطهیر این درآمدها مورداستفاده قرارگرفته شده است.

  یافته ها: 

  تدوین و تصویب قوانین و مقررات متناسب و جامع داخلی، چندجانبه یا بین المللی می تواند در مبارزه با پول شویی حاصل از قاچاق مواد مخدر به عنوان یک جرم سازمان یافته موثر باشد.

  نتیجه گیری

  بررسی ها در منابع و اسناد نشان داد که ارایه راهکارهای مقابله ای با قاچاق مواد مخدر و از سوی دیگر تدوین قوانین مستحکم در رابطه با پول شویی که ضمانت اجرایی داشته باشند می توان از تبدیل پول های حاصل از فروش مواد مخدر به جنبه قانونی جلوگیری به عمل آید.

  کلیدواژگان: قاچاق مواد مخدر، پول شوئی، جرم سازمان یافته، قوانین
 • حسن جوادی نیاکانی صفحات 257-293
  زمینه و هدف

  قاچاق بین المللی مواد مخدر، دیر زمانی است که به تهدیدی جهانی تبدیل شده است. پیش سازها و مواد شیمیایی نیز نقش مهمی در تولید مواد مخدر و روانگردان ها  دارند، لذا این مقاله با هدف شناخت دقیق و فنی اقدامات هییت بین المللی مواد مخدر سازمان ملل متحد، در مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها تنظیم شده است.

  روش

  پژوهش حاضر با رویکردکیفی و به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع روش، در زمره پژوهش های توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل اسناد و مدارک انجام شده است.

  یافته ها

  در این پژوهش کلیه اقدامات، ابزارها و منابع هییت بین المللی کنترل مواد مخدر در مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها، با بهره گیری از مطالعه اسنادی، شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده در این پژوهش نشان می دهد که این نهاد بین المللی سازمان ملل از سال 2003 به بعد اقدامات و ابزارهای بسیار سودمندی را در اختیار مجریان قانون کشورها نظیر؛ برنامه جهانی مهار سریع مواد خطرناک، پروژه جهانی مشارکت های عملیاتی برای جلوگیری از توزیع و فروش غیر قانونی مواد افیونی، پروژه عملیاتی یون در موضوع روان گردان ها ، سامانه مجوز واردات و صادرات بین المللی، سامانه تبادل رخداد پیش سازها (پیکس) و سامانه اطلاع رسانی پن لایت را قرار داده است.

  نتیجه گیری

  هییت بین المللی کنترل مواد مخدر، توانسته بر اساس فعالیت های صورت گرفته، فضای فعالیت های مجرمین سازمان یافته فراملی را بر اساس معاهدات بین المللی مدیریت هوشمند نمایند.

  کلیدواژگان: هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر، قاچاق بین المللی، مواد مخدر و روانگردان، پیش ساز
|
 • sajad akhtari, reza mardani Pages 1-23
  Background and Purpose

  In this article, a field study on the subject of drug and addiction among young people in Khorramshahr city in 2016 has been conducted.  

  Method

  The theoretical framework of this study is an integrated two theories of Hirschi's social control and the differences between Sutherland and Chris, to determine the causes of both internal and external factors affecting the crime. 300 questionnaires were distributed to drug addiction centers, prisons and low-level families. The four variables related to delinquent acts and independent variables included personal characteristics, family life and addiction, family support system, beliefs and practices, the relationship between delinquents and hobbies, and spending leisure time and control of the situation and supervision.

  Findings

  The results of multiple regression analysis showed that only three factors of dependency of family members addiction with youth addiction, proper social and social prevention, youth addiction, and parental and non-victim abuse and addiction and youth addiction have been affected by the severity of delinquency and can explain it.

  Conclusion

  Findings show that the most important personal, social and family factors in the tendency of youth to use drugs in Khorramshahr city are: the presence of symptoms of depression, divorce and family disputes, parents' addiction, socializing with infectious persons, smoking and academic failure which can be taught by skills Life, the development of family counseling, the creation of centers for art, cultural and technical training, prevented the spread of this problem.

  Keywords: Addiction, external, internal factors, crime prevention
 • maryam sabeti Pages 25-38
  Background and Purpose

  The purpose of the present study was to investigate the cultural factors affecting addiction to addicted women (case study in Tehran).  

  Method

  The research method in this research is applied in terms of purpose and in terms of method, it is a descriptive survey. The statistical population of the study is all drug addicted women in Tehran who were treated in addiction treatment clinics in Tehran, using 150 subjects as the sample size. In this research, a researcher-made questionnaire was used to collect the data necessary for research and examination of the hypotheses. Validity of the questionnaire was calculated using content analysis and its reliability was calculated by Cronbach's alpha method. Data were analyzed by SPSS software. In descriptive statistics, the table and charts are used to express the characteristics of the statistical population of the research.

  Findings

  The results of this study showed that cultural and educational facilities, media consumption, religious orientation and cultural capital are related to women's addiction.

  Conclusion

  As much as cultural and educational facilities, media consumption, cultural capital and ultimately religious orientation, the tendency towards addiction will be less.

  Keywords: addiction, drugs, cultural, educational facilities, media consumption, religious orientation, cultural capital
 • Ebrahim Ghorbani Pages 39-63
  Background and Purpose

  In today's world, due to the rapid growth of modern information and communication technologies and, most importantly, the expansion of cybercriminals, the business environment and advertising style, and the attraction of drug users, are constantly evolving. Virtual marketing or e-marketing is one of the options that has been instrumental in expanding the drug market and promoting addiction. The purpose of this study is to investigate the virtual marketing methods (Internet advertising) in the development of business of drug bands and networks.  

  Method

  The present study utilizes a descriptive-analytical method for collecting information from a library type, by reviewing the subject literature and exploring previous papers and researches.

  Findings

    The findings suggest that Internet marketing of drugs can be based on the

  methods

  1- Designing and launching web-based pages, 2- Using fixed banners, animations and clicks, 3- Using the identity of celebrities in Ad Creation, 4. Creation of Forums and Discussion Boards, 5. Creating Chat rooms, 6. Using Clip Art on the Internet, 7. Marketing Email, 8. Using Teasers and Promotional Films, 9. Launching Advertising channels on social networks and eventually, 10. Using audio ads on websites and social networks.

  Conclusion

  The results show that virtual marketing, in other words, e-commerce and Internet marketing, improves business processes of bands and drug networks, including: 1. Concealment of criminals' identities, 2. Easy access and 24-hour access to products and services for customers, 3.From Win brokers in the market and direct sales, 4. the speed and plurality of marketing and attract new customers and etc

  Keywords: Cyberspace, Marketing, Addiction, Drugs, Business
 • ALI ASGHAR ZAREA, Hossein Babapour Pages 65-86
  Background and Aim

  The 6th Tehran Anti-Drug Police Station is located in the south and east of Tehran and in the 14th and 15th district municipalities. In this study, more emphasis is placed on the spatial territories of the 6th Tehran Anti-Drug Base Area and the time domain is studied in a one-year period from April 2015 to March 2015.

  Methodology

  The present study is an applied one with a combination of descriptive, comparative and analytical methods. In order to identify and understand the spatial patterns of delinquency in the city, GIS is used. Mean and standard deviation ellipsis tests and kernel density estimation methods were used to analyze the spatial pattern.

  Results

  Overall trend of standard deviation of drug retailers was in southwest-northwest area of ​​6th Tehran Anti-Drug police station and its center is located in Shahabadi and Kowsar Boulevard between Shahabadi and Kowsar Boulevard, between Shahabad and Hosseini intersections. The most important felony drug retailer are in Khavaran region, and other weak foci have been formed in Masoudieh and Kianshahr. Spatial analysis of drug trafficking sites, the most important focus of the retail drug trafficking crime focus area, is in the Shahid Mahallati and Doulab area, two less important centers in Masoudieh and Kianshahr neighborhoods.

  Conclusion

  Identification and analysis of the crime zones and the factors affecting them in The 6th Tehran Anti-Drug Police Station could increase the level of police control and supervision.

  Keywords: ime Geography, Retail, Narcotic Drugs, Sixth Base, Tehran Police
 • Seyyed Mohammad Hosseini Nesab, Abdul Wahab Hassanvand Pages 87-111
  Background and Purpose

  The neighborhood of Darvazeh Ghar in Tehran which is more than 200 years old, are at the moment the center of the gathering of retailers and drug addicts and more than one-third of the population of the main drug addicts in Tehran. The Counter Narcotics Police of the Metropolitan Tehran, as its intrinsic duty, have always placed priority on dealings with the death-makers and addicts of this region.  

  Method

  The research method of the present study is a descriptive correlation study. The questionnaire technique was used to collect information. A descriptive-correlation method was used to analyze the data using Spss software. The statistical population of the survey includes 300,000 inhabitants of the Ayat and Shenavar of the Darvazeh Ghar Area, using the Morgan table and the Cochran formula with a coefficient of more than 90% of 270 individuals as sample size. In addition, the sampling method is also randomly classified.

  Findings

  The results of the research indicate and confirm that the current trend of the plans, despite the use of all the police promises to reduce the number of crimes and social damage, is unsuccessful, and the need for the survival and security of the region in the region is the necessity of a comprehensive and comprehensive cooperation of 17 organizations involved in the fight against narcotics.

  Conclusion

  Which, unfortunately, predominates in a passive way; and, finally, the current change in the current treatment of dealing with drug dealers and drug addicts in the cavernous area of ​​the region to increase security and reduce crime is inevitable

  Keywords: Metropolitan Tehran Counter Narcotics Police, Law Enforcement, Drug, Darvazeh Ghar, Shush, Harandi, Addiction
 • Gholamhossein Agha Golzadeh, Hossein Dianat Dost Pages 113-136
  Background and Purpose

  The purpose of this study was to analyze the status of organizational learning of anti-drug police personnel and to provide new strategies to the managers of the organization to create a completely new mindset about the learning concepts in the organization, using a systematic approach. For this purpose, the status of organizational learning in the anti-drug police was evaluated and the existing weaknesses were assessed.  

  Method

  The purpose of the present study is to apply a descriptive survey method. For collecting data, the statistical community (116 employees) uses the standard questionnaire to assess the organizational learning indicators of the anti-narcotics police. From the Gomez learning model and its colleagues Used. To analyze the data, factor analysis of the main components and T and Friedman tests have been used.

  Findings

  The results indicate that organizational learning is 90.5% of the respondents is moderate. Also, among the components of organizational learning, management commitment with 21.6% is the highest.

  Conclusion

  The element of knowledge, management commitment, systemic vision, open space for employee experimentation, and integration of employee knowledge are effective in the organizational learning of FATEB anti-narcotics police employees.

  Keywords: Organizational learning, Management commitment, Systemic vision, Open space testing, Knowledge integration
 • Sajed Seyfollahi Pages 137-156
  Background and Aim

  Drugs are one of the social problems in most cities of the world that have negative psychological, physical and financial impact on the lives of citizens. The street distribution of narcotics in Tehran is one of the serious threats to the comfort and security of Tehrani citizens, and despite the high costs, this problem should not have been resolved. Therefore, there is a need for an appropriate solution to this crisis as soon as possible. The purpose of this study is to identify and explain the effective law enforcement agents in dealing with drug retailing in Tehran.

  Methodology

  It is an applied research, and in terms of methodology and method of data collection is a descriptive survey and based on research approach is a quantitative type. The population of the study consists of narcotics police experts and drug crime judges. The statistical sample of the study consisted of 244 people who were selected by the whole number method. The validity and reliability of this study were obtained through Cronbach's alpha coefficient, which coefficient was 0.948.In this study, descriptive findings were first extracted by SPSS software and then evaluated using one-way t-test for hypotheses. Friedman test was used to evaluate the priorities of each factor and chi-square test was used to test the hypotheses. Multiple Regression Using Inter-Regression Factors Influencing Drug Retailing in Tehran.

  Results

  The results showed that among the identified law enforcement agents in dealing with drug retailers in Tehran were respectively: the retailers' location of activity and the location drawing of the contaminated spots, the retailers’ database of the drug, along with the latest status and activity and attraction, and use of resources and informants.

  Conclusion

  Law enforcement agents can be effective in controlling and countering retail, so based on the findings, the more law enforcement measures, the more the retailer can be confronted against.

  Keywords: Addiction, Fighting, Drug Retailing, Police Agants, Tehran
 • farhad mehdipoor Pages 157-177
  Background and Aim

  Nowadays, substance dependency is one of the most important public health problems in societies. Many people suffer from substance use disorders throughout their lives and many die each year due to its direct and indirect consequences. The purpose of this study was to determine the effectiveness of resiliency training on improving coping styles in addicts using methadone in Shahrekord addiction treatment centers.

  Methodology

  It is an applied research, and in terms of methodology and method of data collection is a descriptive survey and based on research approach is a quantitative type. The statistical population of this study consisted of all addicts referring to Shahrekord addiction treatment centers in the first trimester of year 2019 who  were selected by convenience sampling method. After screening, 30 people were randomly selected and randomly divided into experimental and control groups. The Lazarus (1980) Coping Styles Questionnaire was administered to both groups and then the experimental group underwent group resuscitation training. The number of sessions for the treatment of these patients was adjusted to 12 sessions of 60 minutes and after the end of the training period, both experimental and control groups completed the research questionnaires again. Finally, the collected data were analyzed by SPSS software using one-way covariance test in Mancova text.

  Results

  The results of the data analysis showed that resiliency group training confirmed the improvement of coping style of confrontational coping, avoidance, responsibility of coping styles variable at the level of 0.05 error.

  Conclusion

  The findings of this study indicated that resiliency training can be used as a factor in increasing coping styles in addicts.

  Keywords: Resiliency group training, Addicts, Coping styles
 • Ibrahim Najafi, Amirhossein Yavari Pages 179-197
  Background and purpose

  The growing trend of drug distribution and the prevalence and occurrence of addiction in the country has caused the strategies to control the supply of drugs and reduce the demand for drugs to be emphasized in the macro policies of the Islamic Republic of Iran. Monitoring and monitoring of drug distribution is based on border control measures, identification of transfer routes and drug distribution networks in urban and rural areas of the country. The geographic data of drug distribution indicates the relationship between crime and some social, economic, security and environmental related variables. The current research was conducted with the aim of investigating the relationship between the police's anti-narcotics discoveries and its supply, and according to its goals, it is of an applied type.

  Method

  The research method is a survey that measures the effectiveness of police activities with the researcher's questionnaire tool. The statistical population of this research is 550 people, and due to the limitations of working through the Jersey Morgan software, 139 people are experts and specialists of the Naja Narcotics Police, Fateb Narcotics Bases, Presidential Narcotics Headquarters, and experts from judicial authorities as The sample was selected.

  Findings

  The findings of this research, which were obtained using correlation and regression, show that law enforcement, judicial and informational factors were effective on the supply of narcotics in Tehran, and among these factors, the informational factor was more effective than other factors. .

  Conclusion

  The results of this research confirm that police factors are 47%, judicial factors are 18%, and informational factors are 58%.

  Keywords: Drug supply, law enforcement agents, judicial agents, intelligence agents, drug discovery
 • Masoud Ghahremani, Shams Ali Haghverdiyan Pages 199-232
  Background and Purpose

  The spread of drug crimes and changes in patterns of consumption and the types of crimes committed by the accused face the struggle and prevention of this issue with many problems and it is necessary to provide a comprehensive model of assessment and flexible management of related offenses. Looking forward to the future, he has taken a steady improvement. The purpose of this study is to evaluate the performance and ranking of organizations responsible for preventing drug addiction and combating drug trafficking in order to determine their position and make strategic decisions for achieving goals.  

  Method

  The present research is a research-based, applied research method aimed at exploratory projects. The method of this study is a two-stage study. The first part is the selection of dimensions and markers, and as a result, the conceptual framework is formulated, and the second part is quantitative and survey method. In the qualitative section (dimension selection and markers), two methods of documentary and phenomenological using the BSC model have been upgraded and in the quantitative part, a survey method has been used. The statistical population of this research is the responsible organizations in the prevention of drug addiction and drug abuse in West Azarbaijan province and has 14 organizations and includes all experts and managers related to the subject of research in these organizations.

  Findings

    Regarding the leveling tables, effective entrance dimensions affect the performance of organizations responsible for preventing drug addiction and drug addiction, and according to weighting, to the dimensions of the paired comparison questionnaire, as well as the prioritization, dimension 1 - learning and growth, 2- human resources, 3- management, 4- development and innovation, 5- financial and 6-internal processes were ranked first to sixth respectively. Ranking results from the Topsis Technique also indicated that the Counter Narcotics Police first and the Islamic Bureau of Advertising received the last rank in this rank and multi-criteria decision making.

  Conclusion

  The final results indicate that success is due to prioritization and organizations can be successful in preventing drug addiction and drug addiction and have better performance in terms of performance dimensions.

  Keywords: Ranking, Performance Evaluation, Balanced Scorecard, Multi-Criteria Decision Making, Responsible Organizations, Prevention of Addiction
 • mohamad mahmudi, Majid Mohammadi Pour Pages 233-255
  Background and Aim

  Nowadays, the phenomenon of drugs and related crimes has become a major problem for many countries in the world. The only manifestation of organized crime currently prevalent in the Islamic Republic of Iran is narcotics, which is considered as a transnational organized crime because its main purpose is to gain economic benefits since it is not carried out all over the country. . Four decades of counter-narcotics action in the country, despite the enormous financial and moral costs, has not produced the desired results. Money laundering is one of the reasons. Some of the illegal activities carried out by criminal gangs and groups, such as drug trafficking and money laundering, have become widespread worldwide and involve most countries around the world, such as the enslavement of destructive and destructive effects on security, the economy, politics and other essential pillars of countries.

  Methodology

  This is a descriptive-analytic applied utilizing referenced articles, library and documentary studies to examine drug trafficking gangs, and proceeds from drug sales and purification of these revenues.

  Findings

  The formulation and adoption of appropriate, comprehensive domestic, multilateral or international laws and regulations can be effective in combating money laundering resulting from drug trafficking as an organized crime.

  Conclusions

  Surveys in documents and resources show that providing anti-drug trafficking strategies and on the other hand formulating sound money laundering laws that can be enforced are among suitable measures in preventing money laundering from becoming legal.

  Keywords: Drug Trafficking, Money Laundering, Organized Crime, Laws
 • Hassan Javadi Niakani Pages 257-293
  Background and purpose

  International drug trafficking has become a global threat for a long time. Precursors and chemicals also play an important role in the production of narcotics and psychotropic substances, so this article aims to provide a detailed and technical understanding of the United Nations International Narcotics Board's actions in combating the international trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors. has been

  Method

  The current research is a descriptive-analytical research with a qualitative approach and in terms of goal, applied and method, which was conducted using library resources including documents.

  Findings

  In this research, all the actions, tools and resources of the International Narcotics Control Board in the fight against the international trafficking of narcotics, psychotropic substances and precursors were identified and analyzed by using document study. The information obtained in this research shows that since 2003, this international organization of the United Nations has provided very useful measures and tools to the law enforcers of countries such as; Global Program for Rapid Control of Dangerous Substances, Global Project of Operational Partnerships to Prevent the Distribution and Illegal Sale of Opioids, Ion Operational Project on Psychotropic Substances, International Import and Export Permit System, Precursor Event Exchange System (PIX) and System Notification has placed pen online lite.

  Conclusion

  The International Drug Control Board, based on the activities carried out, has been able to provide the space of transnational organized offenders based on international intelligence treaties..

  Keywords: International Narcotics Control Board, International Trafficking, Narcotics, Psychotropic Substances, precursor