فهرست مطالب

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی - پیاپی 60 (پاییز 1401)

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
پیاپی 60 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • علیرضا محمدی، تیمور آمار*، نصرالله مولائی هشجین صفحات 563-572

  توانمندسازی یکی از روش های نوین توسعه با هدف بهبود عملکرد، افزایش بهره وری، استفاده از ظرفیت ها و آماده شدن برای چالش های آتی است. واژه «توانمندسازی» به طور کلی به معنای ظرفیت فرد یا گروه برای تعیین امور خود است. این واژه به طور گسترده ای در حوزه های مختلف از جمله روان شناسی، مدیریت، آموزش، مطالعات زنان و جامعه شناسی استفاده شده است. در این پژوهش موضوع توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) در رابطه با سیاست های اصلی این کمیته در ناحیه مرکزی استان گیلان با استفاده از تکنیک پرسشنامه به تعداد345 مورد استفاده و بررسی قرار گرفت. براساس نتایج پژوهش، در بین دو شاخص مورد مطالعه در بخش اقتصادی که به صورت کیفی و از طریق طیف لیکرت بررسی شده اند، شاخص سطح معیشت خانوارها با نمره میانگین 52/2 نسبت به شاخص استقلال مالی وضعیت بهتری دارد. در رتبه دوم شاخص سطح استقلال مالی مددجویانبا نمره میانگین 45/2 قرار دارد. براساس نتایج پژوهش، در بین چهار سیاست مورد مطالعه، رضایت مندی از سیاست هدایت اعتبارات ناشی از هدفمندسازی یارانه ها به خانوارهای تحت پوشش با نمره میانگین 78/2 در رتبه اول قرار دارد. در رتبه دوم رضایت مندی از سیاست ارایه خدمات بیمه ایبا نمره میانگین 67/2 قرار دارد. رضایت مندی از سیاست های تامین و تعمیر مسکن روستایی و پرداخت اعتبارا خرد قرض الحسنه ای نیز به ترتیب با نمره های میانگین 61/2 و 53/2 در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند.

  کلیدواژگان: کمیته امداد، توسعه روستایی، توانمندسازی، گیلان
 • حسین مهرثابت، اسماعیل علی اکبری*، طوبی امیرعضدی، احمد پوراحمد، حمیدرضا جودکی صفحات 573-585

  شهرها محل پیوند و سازمانیابی فضایی نیروها و فرآیندهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی هستند و شکل دهنده روابط و جریان های مختلف و متنوع انسان و محیط بر نظام سیاسی حاکم می باشند. اقتصاد سیاسی و مولفه های متاثر از آن یکی از این شاخص های تاثیرگذار بر روی تحولات و دگرگونی های فضاهای شهری هستند. هدف این تحقیق شناسایی مولفه های موثر اقتصاد سیاسی بر سازمان یابی فضایی کلانشهر رشت است.روش پژوهش ، توصیفی- تحلیلی است و در آن، از تکنیک چند معیاره (دیماتل) برای شناسایی مولفه های اثرگذار و اثرپذیر استفاده شده است. یافته ها دلالت بر این دارند که در بین بخش های اقتصادی ، کالبدی و سیاسی مدیریتی اقتصادسیاسی، به ترتیب مولفه رانت زمین جهت ایجاد مراکز تجاری (اقتصادی)؛ تغییر در نظام توزیع کاربری ها (کالبدی) و شاخص عدم مقابله با رانت زمین در سیستم مدیریت شهری (سیاسی مدیریتی) اثرگذارترین مولفه ها در سازمان یابی فضایی کلانشهر رشت هستند.

  کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی، اقتصاد رانتی، سازمان یابی فضایی، تکنیک DEMATEL، رشت
 • مهناز حسینی سیاه گلی*، سعید ملکی، محمدرئوف حیدری فر، اسماعیل سلیمانی راد صفحات 587-598
  مقدمه

  مسکن نیازی است که در محیط های طبیعی و انسان ساخت پاسخ های متفاوتی داشته است و هر جامعه به فراخور نیازها و امکانات و محدودیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش بدان شکل خاصی بخشیده است.

  هدف پژوهش

  این پژوهش با هدف تحلیلی بر اولویت بندی شاخص های مسکن درشهرستان های استان آذربایجان غربی است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی محسوب می شود که با استفاده از روش«اسنادی - پیمایشی» انجام شده است که سعی گردیده است مولفه های مهم و تاثیر گذار در این حوزه مورد ارزیابی و واکاوی قرار گیرد. برای گردآوری داده های پژوهش از مرکز سالنامه مرکز آمار سال 1395 استان آذربایجان غربی و جهت تحلیل داده های پژوهش از مدل تحلیل عاملی و آزمون KMO در قالب نرم افزار Spss استفاده شده است.

  یافته ها و بحث

  نتایج پژوهش نشان می دهد . نتیجه بکارگیری تحلیل عاملی تقسیم بندی شهرستانها در 4 سطح برخوردار، نسبتا برخوردار، محروم و بسیار محروم است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شهرستان ارومیه رتبه 1 با امتیاز 47/3 و شهرستان چالدران رتبه 17 با امتیاز 25/3- در بین 17 شهرستان استان آذربایجان غربی را به خود کسب کرده، که 52/23 درصد شهرستانها در سطح برخوردار، 3/26 درصد برخوردار، 29/35 درصد نسبتا برخوردار، 52/ 23 درصد محروم و 64/17 درصد در سطح بسیار محروم قرار گرفتند و در نهایت با استفاده از تحلیل خوشه ای و ترسیم نمودار دندروگرام، شهرستانها به گروه های همگن طبقه بندی شده اند.

  نتایج

  در مجموع یافته ها، نشان از تفاوت و نابرابری شهرستانها در برخورداری از شاخص های مسکن است. این تفاوت ها نشان دهنده تغییر جایگاه شهرستانها از نظر کمی و کیفی مسکن با تاثیرپذیری از عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

  کلیدواژگان: مسکن، شاخص های مسکن، تحلیل عاملی و خوشه ای، استان آذربایجان غربی
 • مهرناز فدایی، حسین سلیمانی*، امیر گندمکار، سید رامین غفاری صفحات 599-612

  از آنجا که بناهای تاریخی جزء اولین نقاطی هستند که اکثر مسافران با آن برخورد دارند و بخش عمده تصویر روستا شکل می گیرد، لذا پرداختن به این مسیله امری اجتناب ناپذیر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش بافت ها با ارزش روستایی در توسعه گردشگری روستاهای دهستان سمام شهرستان املش در استان گیلان می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف (نوع استفاده) یک تحقیق کاربردی و از نظر روش انجام دادن تحقیق توصیفی- تحلیلی است. . برای بررسی روایی پرسشنامه از نظر 5 نفر از متخصصین حوزه برنامه ریزی روستایی استفاده شد. برای بررسی پایایی نیز از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که مقدار آن 81/0 و در وضعیت مطلوبی است. در قسمت تحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای spss22 و AMOS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که به طور کلی بافت های با ارزش روستایی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر 21/0 و میزان معناداری 004/0، شاخص اقتصادی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر 33/0 و مقدار معناداری 001/0، شاخص اجتماعی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر 34/0 و میزان معناداری 000/0 و شاخص کالبدی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر 72/0 و میزان معنادای 000/0 تاثیر گذار بوده است. نتایج نشان داد که شاخص کالبدی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر 72/0 و میزان معناداری 000/0، بیشترین تاثیر و شاخص اقتصادی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر 33/0 و میزان معنادای 001/0 کمترین تاثیر را داشته است.

  کلیدواژگان: بافت با ارزش، روستا، توسعه گردشگری، دهستان سمام
 • حمید پورحسین روشن*، حمیدرضا صارمی، محمدرضا پورجعفر صفحات 613-627

  فضاهای شهری اطراف بقاع متبرکه به دلیل ماهیت دینی -آیینی خود بستر مناسبی جهت حضور امن و آزادنه بانوان فارغ از نگرش های جنسیتی ایجاد کرده است.آنچه که ضرورت دارد نشان دادن تعاریف ذهنی بانوان در ارتباط با فضاهای شهری است تا بتوان قدرت های موثر بر افزایش کیفیات حضورپذیری بانوان در این فضاها را استخراج نمود. بنابراین در این پژوهش سعی بر آن است که به تبیین و شناخت کیفیات فضاهای شهری پیرامونی بقاع متبرکه ؛ از منظر نظام ادراکی- معنایی بانوان پرداخته شود .روش شناسی پژوهش، کیفی است عملیات تحقیق با روش مردم نگاری صورت گرفته و داده های کیفی در این مطالعه با استفاده از روش های مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارایه نظریه نهایی از روش" نظریه زمینه ای" استفاده شده است. بر اساس روش نمونه گیری کیفی هدفمند و نیز معیار اشباع نظری، چهل و پنج نفر از بانوان 20 تا 40 سال محله ساغریسازان رشت(بقعه خواهر امام رضا (ع)) و گاینه لاهیجان(بقعه چهارپادشاه) در این مطالعه شرکت کردند. یافته های کیفی مطالعه با بهره گیری از نظریه زمینه ای نشان داد که هشت مولفه ی ناظر کل ، احترام به فضا، قلمرو ذهنی پنهان فضا، ترس از انجام خطا، امید به تشویق، بعد آموزش محور فضا و محرمیت بعنوان قدرتهای موثر برافزایش حضور پذیری زنان موثرند. .“مقوله هسته” این بررسی نیز" بازتولید معانی ایمانی و آیینی در فضاهای مذهبی و تاثیر آن کیفیات حضورپذیری زنان در فضا " می باشد.

  کلیدواژگان: بانوان، فضاهای مفصل، نظریه زمینه ای، فضای شهری اطراف بقاع متبرکه
 • محمدتقی رهنمایی، سید مهدی موسی کاظمی، سید علی حسینی، بهناز پورخداداد* صفحات 629-644
  شهرها از مثصدهای مهم گردشگری هستند. بسیاری از گردشگران در سفرهای گردشگری از آثار و بناهای تاریخی آنها بازدید می کنند. لیکن در بسیاری موارد، از پیشینه ی جغرافیای تاریخی آنها چندان اطلاعاتی ندارند. به همین دلیل به نوعی از ادراکات سطحی درباره ی شهرها بسنده می کنند. شهرها در طول تاریخ از اصلی ترین عرصه های اجتماعی هستند که بسیاری از چالش های تاریخی، سیاسی و فرهنگی در آنها رخ داده است. چه بسا که به دنبال این چالش ها، محل شهرها جابه جا شده، برخی به دنبال حوادث طبیعی و تاریخی، نقش و اهمیت خود را از دست داده اند و چه بسا شهرهایی که به دنبال یک اراده ی سیاسی، اهمیت تازه ای پیدا کرده اند.گیلان از مهم ترین مقصدهای گردشگری ایران است. اما انگیزه ی اصلی گردشگران عمدتا استفاده از جاذبه های طبیعی گیلان است. کمتر کسی می داند که چگونه دو شهر لاهیجان در گیلان بیه پیش و فومن در گیلان بیه پس، که روزگاری مقر حکومت بوده اند، به دنبال یک اراده ی سیاسی، نقش خود را به شهری کوچک، یعنی رشت واگذار کرده اند و یا اینکه از تبدیل یک صیدگاه ساحلی به نام انزلی، چگونه یک شهر بندری و گردشگرپذیر شکل می گیرد و همین شهر پناهگاه مهاجرین رانده شده ی لهستانی، روسی و ارمنی می شود و یا اینکه با محدود شدن روابط سیاسی و اقتصادی ایران و شوروی سابق، بندرکرگانرود از رونق افتاده و ساکنین آن به محل فعلی هشتپر کوچ می کنند که امروز از فعال ترین شهرهای استان است.روش تحقیق به صورت اسنادی و مشاهدات میدانی بوده واز نقشه های تاریخی این شهرها برای تبیین جغرافیای تاریخی آن ها استفاده شده است.این مقاله سعی دارد، شهرهای رشت، لاهیجان، فومن، بندرانزلی و تالش را از منظر جغرافیای تاریخی واکاوی کرده و تحولات فضایی، تاریخی آن ها را با هدف تقویت نگرش عمیق تر آنان به این شهرها به تصویر بکشد. با این امید که این تحقیق بتواند بن مایه ای باشد برای شناخت بهتر و عمیق تراز شهرهای ایران و تبیین ارتباط میان جغرافیای تاریخی، شهر و گردشگری
  کلیدواژگان: تاریخ، جغرافیای تاریخی، شهرهای گیلان، گردشگری
 • علی صفاری راد*، احسان علیپوری صفحات 645-663
  با توجه به اینکه امروزه تحولات قابل توجهی در حوزه شهرنشینی، خصوصا جمعیت و مهاجرت آن اتفاق می افتد، لذا آینده پژوهی و داشتن یک آرمان برای آینده در اتخاذ سیاست ها، استراتژی ها و برنامه های جمعیتی می تواند مفید باشد و در نهایت احتمال وقوع آینده مطلوب را بیشتر کند. هدف این پژوهش آینده پژوهی تحولات جمعیت و مهاجرت در شهرهای استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی می باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی می باشد. در این راستا ابتدا تحولات جمعیت و مهاجرت به صورت کمی پیش بینی و سپس با استفاده از روش دلفی عوامل موثر بر تغییرات جمعیت شهری در این استانها شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بر اساس پیش بینی جمعیت و مهاجرت، جمعیت شهری در استان خراسان طی سالهای 1430-1395 روند افزایشی، اما نرخ رشد جمعیت روند کاهشی را دنبال خواهد کرد، هر چه به سال های آتی نزدیک می شویم تعداد مهاجرت ها نیز کاهش می یابد. 50 عامل کلیدی و 13 عامل پیشران موثر بر جمعیت و مهاجرت شهری در استانهای خراسان طبق نظر صاحب نظران و امتیاز بندی در نرم افزار micmac مطرح می باشد. با استفاده از نرم افزار سناریوویزارد تعداد 3 سناریو قوی یا محتمل، 11 سناریو با سازگاری بالا و 261 سناریوی ضعیف استخراج شد. از مجموع سناریوهای 3 و 11 گانه، تنها 3 سناریو که قوی تر از سایر سناریوها هستند، وضعیت جمعیت و مهاجرت شهری را در سالهای آتی مطلوب نشان می دهند.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، جمعیت و مهاجرت شهری، استانهای خراسان
 • محمد نصیری لاکه، نصرالله مولائی هشجین*، عیسی پوررمضان صفحات 665-677

  مدیریت روستایی در ایران مهمترین چالش ‎برنا مه ریزان است. پژوهش جهت آسیب شناسی مدیریت نوین روستایی به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.متغیرهای تحقیق نظام مدیریت نوین و توسعه روستایی است. ناحیه مرکزی گیلان دارای 6 شهرستان و 670 روستای دارای مدیریت نوین است که 120 روستا به عنوان نمونه انتخاب شد.به جهت تخصصی بودن سوالات،از نظر متخصصین و دست‏اندرکاران مدیریت روستایی و روش دلفی استفاده شد. جمع آوری اطلاعات بصورت اسنادی و میدانی بوده و با روش مورگان تعداد 294 پرسشنامه بین 3 عضو شورای ‏استان - 6 عضو شورای‎ ‏شهرستان - 18 عضو شورای بخش - 120 عضو شورای روستا - 120 دهیار - 3 کارشناس استانداری - 6 کارشناس فرمانداری - 18 کارشناس بخشداری توزیع شد. تحقیق با نرم افزار SPSS و نقشه ها با نرم افزار GIS و آزمون فرضیه ها با T تک نمونه ای و آزمون تفاوت میانگین ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که نظام فعلی مدیریت با 4 آسیب نهادی - مدیریتی، 5 آسیب محیطی - اکولوژیک، 8 آسیب کالبدی - فضایی، 5 آسیب اقتصادی و 6 آسیب اجتماعی - فرهنگی مواجه است. به روش SWOT، راهبردهایی جهت تحقق توسعه ارایه شد. 3 راهبرد به عنوان استراتژی تهاجمی، 4 راهبرد استراتژیی محافظه کارانه، 5 راهبرد استراتژی تدافعی ارایه شدکه استراتژی تدافعی بابیشترین امتیاز به عنوان راهبرد پیشنهاد شد، که 5راهبرد توانمندسازی و ظرفیت سازی دهیاران و شورا- سازمان دهی و ظرفیت سازی و بازآفرینی و توسعه مدیریت و برنامه ریزی مشارکتی و واگذاری اختیارات، کنترل توسعه به دهیاران - تامین اعتبارات زیرساخت ها و تجهیزات مورد نیاز دهیاری - توسعه مدیریت شبکه ای و خوشه ای روستایی و ارتقای مهارت و توانایی دهیاران ارایه می گردد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، مدیریت روستایی، توسعه روستایی، گیلان
 • بابک شکوهی راد، احمد پوراحمد*، سعید زنگنه شهرکی، سید عباس رجایی صفحات 679-689
  پیاده راه ها به عنوان بخش از فضاهای شهری، عرصه ای را برای وقوع رویدادهای اجتماعی، سیاسی، ایجاد خاطره و بیان احساسات جمعی به وجود می آورند. با توجه به گذشت 5 سال از احداث پیاده راه بافت مرکزی شهر رشت پیامدهای مختلفی قابل ارزیابی و تحلیل می باشند. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که، پیاده راه بخش مرکزی شهر رشت به چه میزان در دستیابی به شاخص های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی - زیست محیطی موفق بوده است و هدف تحقیق شناسایی مهمترین شاخص های رشد هوشمند شهری در طراحی پیاده راه میباشد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی همراه با بکارگیری تکنیک مصاحبه و پرسشنامه از شهروندان بصورت مستقیم در محدوده پیاده راه می باشد. ارزیابی توسط چک لیست جهت تحلیل وضع موجود و پرسشنامه برای محاسبه شاخص های رشد هوشمند شامل کالبدی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی و استفاده از آزمون فریدمن جهت امتیازدهی به شاخص ها انجام گرفته است. نتایج آماری پژوهش نشان می دهد شاخص اجتماعی و فرهنگی به میزان 948/0 درصد در رتبه اول، شاخص اقتصادی به میزان 955/0 درصد در رتبه دوم و شاخص زیست محیطی و کالبدی در رتبه سوم و به میزان 927/0 درصد در رشد هوشمند پیاده راه بخش مرکزی شهر رشت تاثیر گذار هستند. این در حالی است که هنگام بهره برداری از پیاده راه شاخص زیست محیطی رتبه نخست را دارا بود ولی اکنون با گذشت5سال از احداث پیاده راه، شاخص اجتماعی و فرهنگی از رتبه سوم به اول دست یافته است.
  کلیدواژگان: تحلیل، الگوی توسعه، پیاده راه، رشد هوشمند، شهر رشت
 • ابوذر وفایی* صفحات 691-708
  مقدمه

  امروزه شهر کاشان با مسایل و مشکلات متعددی از جمله انواع آلودگی های زیست محیطی، تخریب منابع و کاهش فضاهای طبیعی و در پی آن افزایش نیاز شهروندان به محیط زیستی پایدار مواجه می باشد. در این راستا یکی از راهبردها، توجه به مقوله توسعه پایدار شهری برای رسیدن به تعادل فضایی شهرها در قالب رویکردی استراتژیک می باشد.

  هدف پژوهش

  پژوهش حاضر بر آن است ضمن تحلیل وضع موجود (قابلیت ها و محدودیت ها)کاشان در حوزه محیط زیست شهری ، به ارایه راهبردهای کلیدی جهت پایداری زیست محیطی شهر در قالب برنامه ریزی راهبردی بپردازد.روش شناسی تحقیق: نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام توصیفی، تحلیلی است . در طراحی تحقیق و جمع آوری اطلاعات از دو روش اسنادی و پیمایشی بهره گرفته شده است. تکنیک مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها،مدل تلفیقیSWOT- AHP می باشد. قلمروجغرافیایی پژوهش: شهر کاشان است که در حال حاضر دومین رتبه جمعیتی و صنعتی را بعد از شهر اصفهان در سطح استان دارد.

  یافته ها و بحث

  بررسی ها نشان می دهد شهر کاشان به دلایلی از جمله افزایش جمعیت، توسعه شدید فیزیکی و صنعتی، با مسایل زیست محیطی همچون پساب ها و آلاینده های صنعتی، فرسایش شدید خاک، تخریب و از بین رفتن باغ ها و اراضی کشاورزی و تبدیل آن به فضاهای مسکونی و صنعتی و ناقص بودن سیستم دفع فاضلاب شهری مواجه می باشد و این مسایل موجب ناپایداری زیست محیطی شهر گردیده و مدیریت شهری را با چالش های جدی روبرو ساخته است. بنابراین توجه به این گونه مشکلات و چالش های زیست محیطی شهر کاشان، نیازمند رویکرد نوینی همچون برنامه ریزی راهبردی است تا از طریق ارزیابی و تحلیل وضع موجود شهر کاشان در حوزه محیط زیست شهری، به تدوین، تعیین و اولویت بندی راهبردهایی جهت توسعه پایدار زیست محیطی شهر پرداخت.

  نتایج

  نتایج بدست آمده نشان می دهد ساختار موجود زیست محیطی شهر از یک طرف با نقاط ضعف داخلی و از طرف دیگر با تهدید های خارجی روبرو است بنابراین راهبرد های قابل قبول در حوزه زیست محیطی شهر کاشان از نوع استراتژیهای تدافعی (WT) است که می بایست در اولویت برنامه های توسعه پایدار زیست محیطی شهر کاشان قرارگیرد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، توسعه پایدار، محیط زیست شهری، کاشان
 • آیت الله کرمی*، ندا علی یاری صفحات 709-722

  هدف نهایی بسیاری از پروژه ها و برنامه های صورت پذیرفته در مناطق روستایی، بهبود کیفیت زندگی ساکنان است. با توجه به محدودیت منابع، سیاست گذاران باید کارآترین راه را برای توزیع منابع کمیاب در مسیر نیازها و اولویت های مردم قرار دهند. این امر می تواند با استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات مرتبط به عنوان ورودی فرایند تصمیم گیری حاصل گردد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع اکتشافی است و با روش توصیفی- تطبیقی انجام شده است. جامعه آماری را تمامی سرپرستان خانوار ساکن در روستاهای هدف گردشگری تاریخی- فرهنگی (بالای 30 خانوار) شهرستان مرودشت تشکیل دادند (2269 سرپرست خانوار). حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران تعداد 170 نفر تعیین شد. از سویی برای مقایسه 170 نفر از سرپرستان خانوار روستاهای غیرهدف گردشگری به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. رتبه بندی شاخص-ها با توجه به مدل موریس (ضریب D.I) و میزان پراکندگی شاخص های مورد مطالعه با استفاده از ضریب تغییرات (C.V.) صورت پذیرفت. نتایج حاصل از D.I نشان داد کیفیت زندگی عینی روستاهای هدف گردشگری با ضریب (49/0) در وضعیت نسبتا مناسب و روستاهای غیرهدف گردشگری با ضریب (39/0) در وضعیت نامناسب قرار دارند. مقایسه ی (C.V.) نشان داد گردشگری موجب افزایش کیفیت زندگی ساکنان شده است به گونه ای که بیشترین اثر را در شاخص های کالبدی، معیشت محلی و پایداری محیط و بعد زیست محیطی داشته است.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، گردشگری، شاخص های عینی، شهرستان مرودشت
 • سمیرا مرادی مفرد، سعید امانپور*، سعید ملکی، محسن احدنژاد صفحات 723-739

  امروزه بافت های شهری به منظور دستیابی به توسعه به تلفیقی از نگاه هنرمندانه و نگاه اقتصادی نیازمند هستند. توجه به تفاوت شهری های مختلف و در نتیجه قابلیت ها، استعدادها و محدودیت های مختلف آنها، برنامه ریزان شهری را به شناخت دقیق ویژگی های فرهنگی-اقتصادی منطقه و در نتیجه تصمیم گیری با کمک شهروندان سوق می دهد. بنابراین امروزه رویکرد توسعه خلاق که استعدادهای محلی را با شیوه های نوآورانه تقویت و شکوفا می کند، توجه زیادی را در سطوح مختلف تصمیم گیری به خود جلب کرده است.هدف تحقیق حاضر، شناخت نقش گردشگری بر بهبود ظرفیت های توسعه خلاق بافت های شهری می باشد. از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت و روش؛ توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای-میدانی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم به صورت آمار توصیفی و استنباطی و هم از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر سرپرست خانوارهای شهری شوش می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیرگذاری مثبت گردشگری پایدار بر روی توسعه خلاق شهری و نقش آن در بهبود شرایط و کیفیت زندگی ساکنان محلی می باشد. با توجه به مدل سازی انجام شده در یافته های تحقیق می توان به این امر دست یافت که سهم پایداری اقتصادی و پایداری کالبدی(توسعه زیرساخت و وجود امکانات) به عنوان ابعاد گردشگری پایدار شهری بالاتر از دو شاخص دیگر(پایداری اجتماعی و زیست محیطی)است و به عنوان ساختاری که قوی ترین ارتباط را در بهبود و ایجاد شرایط مناسب بروز زمینه های خلاق مناطق مورد مطالعه دارند.

  کلیدواژگان: توسعه خلاق، بافت شهری، گردشگری پایدار، معادلات ساختاری، شهر شوش
 • عارفه کرمی پور شمس آبادی، محمد مسعود*، علی مجابی صفحات 741-756
  رشد سریع شهرنشینی موجب بروز بحرانهای مختلف در زندگی شهری شده است.سکونتگاه های انسانی هنگامی میتواند بیشترین مطلوبیت را برای ساکنین داشته باشد که انتظارات و خواسته های آنها را برآورده نماید. عدم برخورداری از کیفیات مطلوب محیطی در سال های اخیر منجر به کمرنگ شدن عرصه زندگی اجتماعی وناکام ماندن فضاهای شهری در جذب شهروندان، شده است.در این میان،شهر قزوین به عنوان یکی از شهرهای میانی با پیشینه ای تاریخی، از این قاعده مستثنی نبوده و لزوم بازبینی دیدگاه شهروندان به این مسیله، امری ضروری در برحه کنونی می باشد.در همین راستا، پژوهش حاضر، با هدف شناسایی شاخص های موثر جهت ارتقاء کیفیت فضاهای شهری درابعاد کالبدی- اجتماعی ، به بررسی دیدگاه شهروندان می پردازد.به منظور کشف عوامل، از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای تعیین اولویت عوامل کشف شده،از آزمون فریدمن استفاده شده است. روش تحلیل عاملی اکتشافی، در مواردی بکار می رود که هدف اکتشاف و یا تولید ابعاد پنهان تشکیل دهنده پدیده مورد بررسی است. تعداد پنج عامل در بعد اجتماعی و شش عامل در بعد کالبدی با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی شده اند. نتایج حاصل از آزمون فریدمن بیانگر این است که در بعد اجتماعی سه عامل "امنیت اجتماعی(81/2)"،"آسایش و راحتی(68/2)" و "همه شمول بودن(42/2)" با توجه به ضریب اهمیتشان(کوچکتر از 3/0)، در وضعیت پایینتر از حد قابل قبول قرار دارند. در بعد کالبدی نیزعامل "کارایی(93/2) " در حد پایین و عوامل " دسترس خدماتی و ترافیکی(27/3)"،"تنوع و گوناگونی(22/3) "، "رنگ تعلق(9/3)" و "مطلوبیت فضایی(18/3)" در حد متوسطی قرار دارند.
  کلیدواژگان: کیفیت محیط شهری، ابعاد اجتماعی - کالبدی، شهر قزوین
 • نازنین نعیم آبادی*، حمید جلالیان، وحید ریاحی، محمودرضا میرلطفی صفحات 757-772

  هدف مطالعه حاضر، ارزشیابی اثر این پروژه بر توسعه جوامع محلی ناحیه هامون است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، سه روستای کیخا، سنچولی، بلند و شهرک علی اکبر در شهرستان هامون است. داده های میدانی با ابزار پرسشنامهء محقق ساخته و به روش پیمایشی و همراه با مصاحبه گردآوری شد. تعداد نمونه ها برای تکمیل پرسشنامه، 314 خانوار بود که به صورت تصادفی از میان 1717 خانوار انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد این پروژه در بعد اجتماعی تنها در گویه های (افزایش خودباوری در زمینه ء توانایی های افراد در روستا، افزایش مشارکت زنان خانواده در امور توسعه روستا، همبستگی و ارتباط جمعی بین زنان در روستا، وجود شبکه های اجتماعی و اقتصادی برای دختران و زنان در روستا، امنیت اجتماعی مناسب برای رفت و آمد زنان و دختران)، در بعد محیطی در گویه های (ترویج و اجرای کلاس های آموزشی از طرف مروجین منطقه، آموزش کشت های متنوع در زمین زراعی)، در بعد زیرساختی در گویه های (دسترسی به نهاده های مختلف کشاورزی، دسترسی به تعاونی روستایی) تاثیرات مطلوبی داشته است و در سایر ابعاد اقتصادی و کالبدی در هیچ یک از گویه ها اثر مطلوبی نداشته است. همچنین نتایج تحلیل فضایی توسعه جوامع محلی به تفکیک ابعاد توسعه در ناحیه هامون نشان داد، روستای کیخا بالاترین رتبه را در ابعاد (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زیرساختی، محیطی) از نظر تاثیرپذیری از پروژه منارید به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: پروژه بین المللی منارید، توسعه جوامع محلی، توسعه روستایی، هامون
 • محمدجواد عباسی*، ژیلا سجادی، علی عبدالهی، محمدتقی رضویان صفحات 773-791

  ساختار فضایی و مطلوبیت دسترسی به تسهیلات و خدمات گردشگری در میزان جذب گردشگر و توسعه پایدار و متوازن یک محور گردشگری نقش مهمی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار فضایی محور گردشگری زنجان.طارم. ماسوله؛ تحلیل موانع ساختاری و تسهیل گرها در راستای پیاده سازی برنامه ریزی فضایی، همچنین تحلیل وضعیت بهره مندی ظرفیت منابع و دسترسی خدمات و تسهیلات گردشگری می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی؛ روش جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا کیفی، تکنیک کوپراس و نرم افزار GIS با مدل IDW می باشد. یافته ها نشان می دهد؛ ساختار فضایی این محور درگیر موانع ساختاری و نیروهای بیرونی؛ همچنین دارای عرصه های عملکردی(پتانسیل و تسهیل گرها) در راستای پیاده سازی برنامه ریزی فضایی می باشد که دو مرکز شهری زنجان با 6/89 و رتبه اول و ماسوله با 1/88 رتبه دوم دارای بهره مندی نسبتا مطلوب از نظر ظرفیت منابع و دسترسی خدمات و تسهیلات گردشگری و مرکز روستایی شیت- ولیدر رتبه سوم، بهره مندی متوسط با 9/47، مرکز تهم با 6/ 10رتبه 4، مرکز شیرین سو با 6/10 رتبه 5 و نهایتا مرکز شیلاندر با 2/9 رتبه 6 که سطح بهره مندی ضعیف دارد. به عبارتی؛ با فاصله گرفتن از مراکز استان به سمت شهرستان های اطراف، از مطلوبیت خدمات و تسهیلات گردشگری محورهای گردشگری کاسته می شود و نابرابری فضایی تسهیلات و خدمات در این محور گردشگری ناشی از فقدان برنامه ریزی فضایی در فعالیت گردشگری این محور است.

  کلیدواژگان: سطح بندی فضایی، محور گردشگری، تکنیک کوپراس، GIS
 • بهنام رحیمی، محمدتقی معصومی*، حسین نظم فر صفحات 793-809

  مسیله کیفیت محیط در محله های شهر رشت از اولویت های مدیران و برنامه ریزان شهری است، چرا که برخی از متغیر ها، کیفیت محیط شهری را در شهر رشت به لحاظ کمی و کیفی دچار چالش نموده است که می توان به مسایلی همچون آلودگی های زیست محیطی (آلودگی آب و هوا)، دسترسی ها (دسترسی به فضاهای سبز، تجاری، آموزشی، بهداشتی و درمانی و ایستگاه های حمل و نقل) ایمنی و آسایش (آلودگی های صوتی ناشی از ترافیک، وجود جرم و سابقه جرم در محله ها) و فقدان هویت محله ای اشاره کرد. این تحقیق با هدف شناسایی شاخص های جنبش نوشهرگرایی در سطح محله های شهری و تطبیق وضعیت محلات براساس شاخص های نوشهرگرایی انجام شد. سه معیار حمل ونقل، کالبدی، مسکن و بافت شهری براساس 15 شاخص مورد بررسی شد. اطلاعات از نقشه های GIS و پرسشنامه کارشناسان گردآوری شد. تحلیل اطلاعات نیز با مدل AHP و روش همپوشانی شاخص ها انجام شد. نتایج نشان داد محلات جنوبی شهر بیشترین انطباق را با اصول نوشهرگرایی، محلات بافت مرکزی و غربی کمترین انطباق را با اصول نوشهرگرایی و محلات شرقی و شمالی نیز مطابقت متوسط با اصول نوشهرگرایی داشتند. در پایان نیز با توجه به وضعیت هر منطقه، راهکارهایی همچون برنامه ریزی و طراحی برای ساخت مراکز محله و مراکز واحد همسایگی در محلات منطقه، جلوگیری از افزایش تراکم ساختمانی در محدوده ساختمان های با ارزش و تاریخی، درختکاری در حاشیه پیاده راه ها، افزایش تراکم ساختمانی بهینه در ساخت و سازهای نوین، افزایش تراکم ساختمانی بهینه در ساخت و سازهای نوین برای ارتقاء کیفیت محیط محله های شهری براساس اصول نوشهرگرایی ارایه شد.

  کلیدواژگان: نوشهرگرایی، AHP، محله، رشت
 • بهنام متوسلی* صفحات 811-828

  این پژوهش از منظر هدف، کاربردی می باشد. رویکرد انتخابی در این پژوهش استقرایی و روش تحلیل داده ها به صورت غیرآزمایشی از نوع همبستگی است. جمع آوری داده ها، با روش های کتابخانه ای و میدانی می باشد که حجم زیادی از اطلاعات با پرسشنامه به دست آمده است. جامعه آماری این تحقیق از دو گروه از خبرگان دانشگاهی و مدیران و مسیولین ادارات مربوط با امر، تشکیل شده است که حجم نمونه با فرمول کوکران به میزان 72 نفر مشخص گردید. داده ها با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS و روش تحلیل عاملی و تحلیل خوشه بندی سلسله مراتبی (دندوگرام) پردازش شده اند. راه های شناسایی شده در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی با محوریت گردشگری در شهر جهانی یزد در چهار گروه اقتصادی، قانونی/ اداری، منطقه ای/ محیطی و اجتماعی/ فرهنگی تقسیم بندی شدند. اولویت بندی صورت گرفته با استفاده از تحلیل عاملی نشان داد که ایجاد زمینه های کسب و کار الکترونیکی (تجارت الکترونیک) در مشارکت بخش خصوصی و کاهش مالیات بر امور مرتبط با پروژه های عمرانی - گردشگری با مشارکت بخش خصوصی در گروه راه های اقتصادی با بار عاملی 934/0 و 816/0، در اولویت اول و دوم قرار گرفته اند. در روش دندوگرام نیز با توجه به خط روند نمودار و سلسله مراتب به هم پیوسته، اصلاح قوانین موثر بر پروژه های عمرانی - گردشگری با مشارکت بخش خصوصی و ایجاد قوانین مستقل در هر یک از بخش های عمرانی و کاهش مالیات بر امور مرتبط با پروژه های عمرانی - گردشگری با مشارکت بخش خصوصی در اولویت اول و دوم قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: مشارکت، بخش خصوصی، اجرای پروژه های عمرانی و گردشگری، شهر جهانی یزد
 • حسن محمدپور چابکی*، رضا حسن پور صفحات 829-842

  تراکم را می توان به عنوان معیار یا یک سیستم اندازه گیری تعریف نمود. بعد اقتصادی تراکم شاید مهمترین موضوع این مقوله باشد زیرا اقتصاد ملی، اقتصاد محلی و اقتصاد خانوار به گونه ای مستقیم بر تراکم شهری موثرند. از سویی نسبت قیمت زمین اهمیت زیادی دارد و از سوی دیگر توان مالی، عوامل اجرایی و مدیریت شهری در کمک به برنامه های مسکن، تامین هزینه های زمین و مسکن و نیز خدمات شهری، همگی بر روند شکل گیری و ماهیت تراکم شهری و تحقق تراکم های پیش بینی شده در طرح های توسعه شهری موثر است. هدف از این تحقیق تحلیل پیامدهای فروش مازاد تراکم ساختمانی در سطح منطقه 2 تهران، که به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. و پس از جمع بندی از روش تجزیه و تحلیل داده ها با مدل swot جهت دسترسی به نتایج استفاده گردیده است. محدوده مورد مطالعه این تحقیق منطقه 2 شهر تهران است. نتایج تحقیق نشان داده است که فروش مازاد تراکم ساختمانی توسط شهرداری ها، موجب اختلال در نظام تراکم جمعیتی طرح های مصوب سازمان فضایی شهرها، و سیمای شهری شده است. علاوه بر این باعث کمبود کاربری های خدماتی، افزایش ازدحام و تبدیل به بستری جهت سوداگری زمین و مسکن گردیده است. تبعات این سیاست در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کالبدی منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن، افزایش هزینه های بخش تولید و خدمات شهری، تضعیف قوانین و مقررات شهری و از بین رفتن هویت شهری و... گردیده است.

  کلیدواژگان: تحلیل پیامدها، تراکم ساختمانی، منطقه 2 تهران
 • محمدکریم رییسی، معصومه حافظ رضازاده*، مریم کریمیان بستانی صفحات 843-855

  در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیلی بر نقش کارکردی شهرهای کوچک در برخورداری از ابعاد پایداری شهرهای حوزه نفوذ (مطالعه موردی: اسپکه و بنت در شهرستان نیکشهر) می باشد. رویکرد حاکم بر فضای تحقیق کیفی و کمی و نوع تحقیق کاربردی است. نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی تاثیر کارکرد شهر نیکشهر در ابعاد پایداری در شهر های حوزه نقود (بنت و اسپکه) نشان داد، بعد کالبدی و اجتماعی دارای بالاترین امتیاز (در شهر بنت) و بعد زیست محیطی در هر دو شهر دارای کمترین امتیاز و بعد اقتصادی نیز در جایگاه بعدی قرار دارد. نتایج بررسی تاثیر کارکرد شهر نیکشهر در قالب ابعاد چهارگانه در دو شهر بنت و اسپکه با استفاده از آزمون دو جمله ای نشان داد، وضعیت ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی در دو شهر بنت و اسپکه یکسان نیست. همچنین جهت ارتباط بین ابعاد توسعه از آزمون تحلیل مسیر استفاده گردید، نتایج نشان از ارتباط معنادار و مستقیم بین ابعاد توسعه می باشد. در نهایت جهت بررسی اثرگذاری عوامل و نیرو های موثر بر تقویت شهر کوچک نیکشهر در راستای تقویت توسعه ناحیه ای از آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید. نتایج نشان داد، مولفه های چهارگانه مورد مطالعه با سطح معناداری کمتر از 05/0، بر تقویت شهر نیکشهر در راستای تقویت توسعه ناحیه ای اثرگذار می باشند.

  کلیدواژگان: کارکرد، شهرهای کوچک، ابعاد پایداری، حوزه نفوذ، شهر نیکشهر
 • حبیب الله رضادوست، علیرضا استعلاجی*، محمدصادق اللهیاری، مجید ولی شریعت پناهی صفحات 857-870

  در اکثر کشورهای در حال توسعه، بخش کشاورزی نقش مهمی در ایجاد درآمد و فرصت های شغلی جهت رفع نیازهای مناطق روستایی ایفا می کند. به طوری که فقدان تنوع در بسترهای اقتصادی و فرصت های شغلی از مهم ترین ویژگی های روستاهای کشور است. در این راستا؛ رویکرد متنوع سازی فعالیت های اقتصادی روستایی بایستی به عنوان راهکاری مفید مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر با هدف شناخت چالش های متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در روستاهای شهرستان لنگرود انجام شد. در این مطالعه، از روش دلفی در دو مرحله استفاده شد که جهت انجام این پژوهش تعداد 15 کارشناس به صورت هدفمند انتخاب شدند. با توجه به اینکه در این مقاله، مهم ترین چالش ها از دیدگاه کارشناسان مورد تحلیل قرار می گیرد در مرحله اول برای 16 نفر از کارشناسان از سوالات باز استفاده شد. در راند دوم با استفاده از تحلیل محتوای نتایج مرحله اول، پرسشنامه مرحله دوم با استفاده از طیف لیکرت طراحی شد، پنل متخصصان در این پژوهش 113 مشکل را در مسیر توسعه و تنوع بخشی اشتغال روستایی مطرح کردند. نتایج نشان داد که مهم ترین مشکلات عبارتند از: «نبود رابطه نزدیک بین صاحبان علم و دانش با تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل روستاها(میانگین: 69/8 انحراف معیار: 31/1)، فقدان انگیزه لازم برای انجام فعالیت های کشاورزی(میانگین: 61/8 انحراف معیار: 39/1)، عدم شناخت دقیق، علمی و طبقه بندی شده مسیولین مرتبط با اشتغال از مفهوم تنوع بخشی در جوامع روستایی (میانگین: 54/8، انحراف معیار: 71/1) و فقدان ثبات در برنامه ها و سیاست های اجرایی در روستاهای شهرستان لنگرود(میانگین: 31/8 انحراف معیار: 06/2)» که عدم تنوع شغلی را به همراه داشتند.

  کلیدواژگان: متنوع سازی، دلفی، مشاغل، کارشناسان
|
 • Alireza Mohammadi, Teymour Amar *, Nasrollah Molaeihashjin Pages 563-572

  Empowerment is one of the new ways of development aimed at improving performance, increasing productivity, capacity utilization and preparing for future challenges.The term 'empowerment' generally means the capacity of the individual or group to determine their own affairs. The term has been widely used in a variety of fields including psychology, management, education, women's studies and sociology. In this research the issue of economic empowerment of rural households covered by Imam Relief Committee regarding the main policies of this committee in the central area of Guilan province using was studied using questionnaire technique by the number of 345 cases.Based on the results of the study, among the two indicators studied in the economic sector, which were qualitatively examined through the Likert spectrum, the subsistence level of households with a mean score of 2.52 is better than the financial independence index. In second place is the level of financial independence of clients with a mean score of 2.45.Based on the results of the study, among the four policies studied, Satisfaction with the credit guidance policy of targeting subsidies to households with a mean score of 2.78 is ranked first. In second place is satisfaction with insurance service policy with average score of 2.67. Satisfaction with the policies of rural housing provision and repayment of credit are also ranked third and fourth with average scores of 2.61 and 2.53..

  Keywords: Khomeini Relief Foundation, Rural Development, empowerment, social empowerment
 • Hossein Mehr Sabet, Esmaei Aliakbari *, Tuba Amirazodi, Ahmad Pourahmad, Hamidreza Joodaki Pages 573-585

  Cities are the place of connection and spatial organization of forces and natural, social, economic and physical processes in the context of the geographical environment that form the various relations and currents of man and the environment that govern the political system. Meanwhile, political economy and its components are one of the influential indicators on the changes and transformations of urban spaces. The purpose of this study is to identify the effective components of political economy on spatial organization of Rasht metropolis. The research method in this research is descriptive-analytical. Multi-criteria technique (Dematel) has been used to identify the effective and efficient components of political economy on the spatial organization of Rasht metropolis. Findings indicate that among the economic, physical and political-managerial components of political economy, land rent variables, to create commercial (economic) centers; Changes in the distribution system of land uses (physical) and the variable of not dealing with land rent in the urban management system (political-managerial) have the most effective role in the spatial organization of Rasht metropolis, respectively.

  Keywords: Political Economy, Rent economy, spatial organization, DEMATEL Technique, Rasht
 • Mahnaz Hosseini Siahgoli *, Saeed Maleki, Mohammad Rauf Heidarifar, Esmail Soleimanirad Pages 587-598
  Introduction

  Housing is a need which has raised in natural and human-made environments different responses and each society, dependent on its needs and facilities as well as economic, socialResearch

  purpose

  The aim of this study and cultural limitations, has shaped it differently. present study was conducted with the aim of an analysis of prioritizing housing indicators in the cities of West Azarbaijan Province.Research

  Methodology

  This research is of applied type which tried to evaluate the important and influential components in this area. And to be analyzed, data were collected from the Center for Statistics of the Year of 1395 in West Azarbaijan, Iran. For analysis of the research data, factor analysis and KMO tests were used in SPSS software.

  Results and Discussion

  Regarding the results of applying factor analysis, the townships were divided into four enjoyed, relatively enjoyed, deprived and very deprived levels. Findings of the research indicate that Orumieh Township is at the first rank with the score as 3.47 and Chaldaran Township is in the 17th rank with the score -3.25 among 17 townships in West Azerbaijan Province. 23.52% of townships are at the highly enjoyed level, 26.3% at the enjoyed level, 35.29% at the relatively enjoyed level, 23.52% at the deprived level, and 17.64% are at the very deprived level. At last, using cluster analysis and drawing Dendrogram, townships were classified into homogenous townships.

  Results

  In general, findings indicate the difference and inequality among townships in enjoying housing indicators. These differences indicate changes in the statuses of townships both quantitatively and qualitatively in terms of housing by being affected by natural, economic, social, and political factors.

  Keywords: Housing, Housing Indicators, Factor, Cluster Analysis, West Azerbaijan Province
 • Mehrnaz Fadaei, Hosein Soleimani *, Amir Gandomkar, Seyed Ramin Ghafari Pages 599-612

  Since historical buildings are among the first places that most travelers encounter and most of the image of the village is formed, so addressing this issue is inevitable. The purpose of this study is to investigate the role of valuable rural textures in the development of tourism in the villages of Samam district of Amlash city in Gilan province. . To evaluate the validity of the questionnaire, 5 experts in the field of rural planning were used. Cronbach's alpha was used to check the reliability, which is 0.81 and is in good condition. In the data analysis section, the data were analyzed using spss22 and AMOS software. The results showed that in general, valuable rural textures on tourism development with an impact factor of 0.21 and a significance rate of 0.004, economic index on tourism development with an impact factor of 0.33 and a significant value of 0.001, social index on development Tourism with an impact factor of 0.34 and a significance rate of 0.000 and a physical index has been effective on tourism development with an impact factor of 0.72 and a significance rate of 0.000. The results showed that the physical index had the most impact on tourism development with an impact factor of 0.72 and a significance rate of 0.000, and the economic index had the least impact on tourism development with an impact factor of 0.33 and a significance rate of 0.001.

  Keywords: valuable texture, village, tourism development, Samam village
 • Hamid Pour Hossein Roshan *, Hamid Reza Saremi, Mohamad Reza Pourjafar Pages 613-627

  The suitability of the urban spaces depends on the ability of them to respond on the needs of their users. Despite the fact that women make up half the city's population, does not pay attention to the design and construction of urban spaces. It is necessary is to explain the intellectual definitions of women in relation to urban spaces so that can be extracted the factors that increase the quality of women's presence in these spaces. Urban spaces around the holy shrines because of its religious nature have created a good bed for the free and secure presence of women without gender-based attitudes. This research has tried to explain the qualities of special urban spaces (the space around holy shrines) from the Perceptual-Semantic System of Women so answer the reasons for the presence of women in different spaces.For this reason, the present study uses the Qualitative research method to explain the features of particular urban spaces and the existing powers in them. Qualitative data in this study were collected using participatory observation methods and deep interviewing technique. The "grounded theory" method has been used to analyze information and present the final theory.Qualitative findings using the Grounded theory showed that the eight factors of the total observer, respect for space, hidden mental territory, fear of fault, hope for encouragement, educational dimension of space and privacy as essential powers are effective in increasing the presence of women.

  Keywords: Women, Hinge spaces, Grounded Theory, Urban Space around Holy Shrines
 • Mohammad Taqi Rahnamaei, Seyed Mehdi Musakazemi, Seyed Ali Hosseini, Behnaz Pourkhodadad * Pages 629-644
  Cities are important tourist destinations. Many tourists visit historical monuments during their travels. But in many cases, they do not have much information about their historical geography. For this reason, they do not have deep perceptions of cities. Cities have been one of the most important social fields, throughout history, that Many historical, political and cultural challenges have occurred in them, that following these challenges, the location of cities has moved. Some of them have lost their role and importance due to natural and historical events, and perhaps cities that have gained new importance following a political decision.Guilan is one of the most important tourist destinations in Iran. But the main motivation of tourists is mainly to use the natural attractions of Guilan. Few people know how the two cities of Lahijan in Guilan Biepish and Fooman in Giulan Biepas, where the government was based of them in the past, have given up their role to a small town, Rasht, following a political decision, Or how a fishing village called Anzali is formed into a port and tourist city and this city becomes a refuge for expelled Polish, Russian and Armenian immigrants, or how with the limitation of political and economic relations between Iran and the former Soviet Union, Karganrood has declined and its inhabitants are moving to the current location of Hashtpar, which is one of the most active cities in the province today.This article tries to analyze the cities of Rasht, Lahijan, Fooman, Bandar Anzali and Talesh from the perspective of historical geography And define spatial-historical developments these cities with the aim of amplifing a deeper view of them. With the hope that this research can be a basis for a better and deeper understanding of Iranian cities and explain the relationship between historical geography, cities and tourism.The research method is documentary and field observations and the historical maps of these cities have been used to explain their historical geography.
  Keywords: Guilan cities, history, historical geography, Tourism
 • Ali Saffari Raad *, Ehsan Alipouri Pages 645-663
  Given that today there are significant developments in the field of urbanization, especially population and migration, so future research and a vision for the future in adopting population policies, strategies and programs can be beneficial and ultimately likely to occur. To further the desirable future. The purpose of this study is to investigate the future of population and migration changes in the cities of North, Razavi and South Khorasan provinces. The research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. The method of data collection is also documentary and field. The trend impact analysis method has been used for future research on population changes and migration. The results show that according to population and migration forecasts, the urban population in Khorasan province during the years 1330-1394 has an increasing trend, but the population growth rate will continue to decline, as we approach the coming years the number of migrants. Also reduced. 50 key factors and 13 factors affecting population and urban migration in Khorasan provinces are considered by experts and ratings in micmac software. Using Scenario Wizard software, 3 strong or probable scenarios, 11 high compatibility scenarios and 261 weak scenarios, were extracted. Of the 3 and 11 scenarios, only three scenarios, which are more robust than the other scenarios, show a favorable population and urban migration in the coming years.
  Keywords: futures, Urban Population, Migration, Khorasan Provinces
 • Mohamad Nasiri Lake, Nasrolah Molaei *, Eisa Pourramzan Pages 665-677

  After more than a decade of dehumanization, the evaluation of the functioning of this popular institution has been considered;With an overview of the villages in the central region of Guilan, it can be seen that most of the villages have evolved from the physical-spatial dimension, but in other dimensions, especially the economic dimension, they have been unsuccessful.As development should be realized in all its dimensions, rural pathology can be traced along with the pathology of current rural management.The statistical population of this research is the central region of Guilan province, which includes: Rasht-Rudbar-Anzali-Sumi-Sara-Shafteh and Fouman; totaling 939 villages.To select the sample, villages with a selection were selected.Selection of villages is done according to the geographical location in an optional manner.10 very large villages are selected. 40 percent of the big villages - 20 percent of the middle villages and 10 percent of the small villages are considered as examples. In total, 120 villages are exemplary.In the context of the main hypothesis of the research, it has been proved that the new rural management system and the development of the villages in the central region of Guilan are damaged and the most damage is in the environmental-ecological areas.Also, based on the number of collected responses, the lack of proper planning for waste management, the problem of disposal of surface water and household sewage, and land use change as the most important environmental-ecological damage.

  Keywords: pathology, rural management, Rural Development, Guilan
 • Babak Shokouhirad, Ahmad Pourahmad *, Saeed Zanganehshahraki, Seyed Abbas Rajaei Pages 679-689
  Walking the roads as part of urban spaces creates an area for the occurrence of social,political, memory creation and collective emotional expression.the present study seeks to answer the question that,on foot of the central portion of the Rasht city,what extent has been successful in achieving economic,social and physical-environmental indicators and the purpose of this research is to identify the most important indices of urban smart growth in pedestrian design.the method of research is descriptive and analytic with the use of interview technique and questionnaire.effective indicators in the best of land use in 4 physical,environmental,comfort and comfort and activities were extracted and evaluated and each of these indices rated relative marks on the basis of their role and importance.the results of this thesis in terms of physical indices showed that the width of the path is ranked seventh with a score of 3/55 on the first and proper design of the body body with a score of 2/11.In the environmental sector,the score of 2/71 has the best condition.the index of noise pollution index is ranked first with a score of 3/41.Ease of access and security indicators are ranked second and third with scores of 3/47 and 3/45,respectively.the results of the studies on the indicators of use and activities indicate that the index of diversity of users with a score of 3/68 is higher than other indices.also,indicators of the possibility of loading and unloading of trade units and sign indices are ranked second and third with scores of 2/83 and 2/72 respectively.
  Keywords: analysis, development pattern, pedestrian, Smart Growth, Rasht
 • Aboozar Vafaei * Pages 691-708
  Introduction

  Currently, Kashan city is exposed to problems and issues as diverse as environmental pollution, resource demolition, the declination in natural spaces and consequently increasing citizens' requirement for sustainable environment. In this regard, one of the strategies is to respect urban sustainable development in order to achieve the spatial equilibrium of cities in the form of a strategic approach.

  Aim of the research

  The present study intends to analyze the current situation (capabilities and restrictions) of Kashan in the field of urban environment, to present key strategies for environmental sustainability of the city in the form of strategic planning.MethodologyThe type of research is applied in terms of purpose and regarding the research method, it is descriptive-analytical. Documentation and survey were the methods applied for data collection and research plan. The technique used to analyze the data is the SWOT-AHP compilation model.Geographical area of researchThe area where the research has been conducted in, was Kashan city currently ranked the second in terms of population and industry after the city of Isfahan in the province.

  Results and discussion

  Surveys show the city of Kashan, is exposed to environmental issues such as industrial wastewater and pollutants, severe soil erosion, destruction and annihilation of gardens and agricultural lands to converse to residential and industrial spaces and the flaw of urban wastewater removal system due to diverse reasons such as population increase, physical and industrial severe development. These issues have caused the city's environmental instability and has taken urban management in serious challenges. Therefore, considering such environmental problems and challenges in Kashan, a new approach such as strategic planning is required to provide it feasible to formulate, determine and prioritize strategies for environmental sustainable development of the city Through changing and analyzing the current situation of Kashan city in the field of urban environment.

  Conclusion

  The results show that the current environmental structure of the city is exposed to internal weaknesses on one hand and external threats on the other hand. Therefore, defensive strategies (WT) are acceptable strategies in the environmental area of Kashan that should be regarded in the priority of environmental sustainable development plans in Kashan.

  Keywords: Strategic Planning, Sustainable Development, Urban environment, Kashan
 • Ayatollah Karami *, Neda Aliyari Pages 709-722

  The ultimate goal of many projects and programs implemented in rural areas is to improve the residents' quality of life. Due to resource limitations, policymakers should provide the most efficient route to distribute scarce resources on the path to people's needs and priorities. This can be achieved applying the results of related research as the input of the decision process. The present study is applied in terms of purpose and is an exploratory one which has been carried out using descriptive-comparative method. The statistical population consisted of all household heads residing in the historical-cultural tourism target villages (over 30 households) in Marvdasht County (2269 household heads). The sample size was determined 170 ones based on Cochran's formula and a simple random sampling method was applied. Additionally, in order to compare, 170 household heads were selected in non-target tourist villages as a control group. The ranking of the indicators was conducted according to the Morris model (D.I. coefficient) and the degree of dispersion of the studied indicators was determined using the coefficient of variation (C.V.). The results of D.I. showed that the objective quality of life of tourism target villages with a coefficient of (0.49) is in a relatively suitable condition and non-targeted tourism villages with a coefficient of (0.39) are in an unfavorable condition. Comparison of (C.V.) revealed that tourism has increased the residents' quality of life in such a way that it has the greatest impact on the indicators of physical, local livelihood and environmental sustainabilit; and environmental dimension

  Keywords: quality of life, Tourism, objective indicators, Marvdasht County
 • Samira Moradi, Saeid Amanpour *, Saeid Maleki, Mohsen Ahadnejad Pages 723-739

  Urban texture especially Texture worn out and history with the physical, historical and cultural values inherent in itself, Have the best signs of urban identity. Which can be considered as an opportunity for the development and growth of the region, the city or even the country (Babaifard et al., 2015: 2). Due to the age and historical value of these tissues can be between them and the tourism industry, it contributed to the development and improvement of the economic fabric of the country. Therefore, in order to achieve the drivers of this development, Comprehensive and integrated approach and discussion of issues such as the integration of culture and economy Creating creativity, as well as providing infrastructure in the context, can be effective in realizing this. Essentially, creativity is a summary of the common, political and non-political representation of the city. In particular, the role of national and local governments People's participation in shaping the city's social and economic policies should be increased (Liu and et al, 2017: 2). In fact, today, the review of urban texture with a tourism approach there is a direct relationship with creativity and sustainability in the context and in order to create tourism, sustainability must be considered in all social, economic, environmental and physical dimensions (García et al., 2015; 1016 Romeiro, 2016: 3). So that it can be achieved through the creativity of a sustainable city of tourism (Wise, 2016: 42).

  Keywords: Creative Development, urban texture, Sustainable Tourism, Structural equation, Shush City
 • Arefeh Karamipour Shams Abadi, Mohammad Massoud *, Ali Mojabi Pages 741-756
  Rapid growth of cities has caused various crises in urban life, such as environmental problems and environmental degradation. Following this, the need to pay attention to the concept of quality in residential areas, along with attention to quantitative problems, is felt more. Human settlements can be most desirable for residents, to meet their demands. Urban spaces are the places where the most interactions occur between them. In fact, the quality of the urban environment leads to the presence or absence of citizens in urban space. Lack of favorable environmental qualities has led to a diminution of social life in recent years. The city of Qazvin, as one of the middle cities with a historical background, is no exception to this and it is necessary to review the views of citizens on the quality of urban space in it. This research studies the views of citizens on the quality of life in Qazvin city with the aim of achieving effective indicators of urban quality of life in physical and social dimensions. In order to identify the factors, the exploratory factor analysis (EFA) method has been used. To determine the priority of factors, Friedman test was used. Five factors in social dimension and six factors in the physical dimension are identified and named. According to the results of the Friedman test, the most important factors in the social dimension are respectively social life and public participation, and in the physical dimension, respectively, are legibility and personalization.
  Keywords: Quality of urban space, Physical- social dimensions, Qazvin city
 • NAZANIN NAIMABADAI *, HAMID Jalaliyan, Vahid Riyahi, Mahmud Reza Mirlotfi Pages 757-772

  The main goal of this project is to empower local communities, i. The purpose of this study is to evaluate the effect of this project on the development of local communities in Hamoon area. The present study is descriptive-analytical in terms of applied purpose and in terms of data collection and analysis methods. . Field data were collected using a researcher-made questionnaire and collected by survey and interview. The results showed that this project in the social dimension only in the areas of (increasing self-confidence in the abilities of people in rural areas, increasing the participation of women in rural development, solidarity and mass communication between women in rural areas, the existence of networks Social and economic for girls and women in the countryside, social security suitable for the movement of women and girls), in the environmental dimension in items (promotion and implementation of training classes by regional promoters, training of various crops in the field ) Has had favorable effects in terms of infrastructure in items (access to various agricultural inputs, access to rural cooperatives) and in other economic and physical dimensions has not had a favorable effect in any of the items. Also, the results of spatial analysis of local community development by development dimensions in Hamoon area showed that Kikha village has the highest rank in dimensions (economic, social, physical, infrastructure, environmental) in terms of the impact of the Menarid project.

  Keywords: Menarid International Project, Local Community Development, Rural Development, Hamoon
 • Mohammadjavad Abbasi *, Jila Sajjadi, Ali Abdollahi, Mohammadtaghi Razavian Pages 773-791

  Spatial structure and desirability of access to tourism facilities and services play an important role in the extent of tourism attraction and the sustainable and balanced development of a tourism axis. The aim of present study is investigating the components of the spatial structure governing the tourism axis of Zanjan.Tarom. Masouleh, analyzes structural barriers and facilitators in implementing spatial planning. This research is an applied research. The data collection method is field and library methods. Data analysis using qualitative content analysis techniques, copras technique and GIS software with Inverse Distance Weighted spatial analysis (IDW) model. The findings of the study show that the spatial structure of this axis involves structural barriers and external forces , also, have functional areas (potential and facilitators) to implement spatial planning that two urban centers of Zanjan with 89.6 and the first rank and Masuleh with the second 88.1 have a relatively favorable advantage in terms of resource capacity and accessibility of tourism services and facilities and the Shit-Walidar rural center is in the third rank with an average of 47.9 Tahm tourism center with 10.6 rank 4, Shirin Sou tourism center with 10.6 rank 5 and finally Shillander with 9.2 rank 6 which has poor utilization level and in other words, By basking in the center of their departure services and departments are reduced and spatial inequality of facilities and services in this tourism axis is due to the lack of spatial planning in tourism activities

  Keywords: Spatial Classification, Tourism axis, Copras technique, GIS
 • Behnam Rahimi, Mohammadtaqi Masoumi *, Hossein Nazmfar Pages 793-809

  The issue of environmental quality in the neighborhoods of Rasht is one of the priorities of managers, because some variables have challenged the quality of urban environment in Rasht in terms of quantity and quality. That can be addressed to issues such as environmental pollution, access, safety and comfort and the lack of neighborhood identity noted. The aim of this study was to identify the indicators of the new urbanism at the level of urban neighborhoods and to study and adapt the situation of Rasht neighborhoods based on the indicators of new urbanism. Three criteria of transportation, physical, housing and urban context were examined based on 15 indicators. GIS maps and expert questionnaires were used to collect information. For data analysis, AHP model and index overlap method in GIS software were used. The results showed the southern neighborhoods of the city had the highest compliance with the principles of neo-urbanism, the central and western neighborhoods had the least compliance with the principles of neo-urbanism, and the eastern and northern neighborhoods had moderate compliance with the principles of neo-urbanism. Finally, according to the situation of each area, solutions such as planning and design for the construction of neighborhood centers and neighborhood centers in the neighborhoods of the region, preventing the increase of building density in the area of valuable and historic buildings, tree planting along the sidewalks, increasing the optimal building density in new constructions to improve the quality of urban neighborhoods based on the principles of neo-urbanism was presented.

  Keywords: New Urbanism, AHP, neighborhood, Rasht
 • Behnam Motavaseli * Pages 811-828

  The research from the perspective of the target, the Applied research it is. Approach selection of the study, Inductive research and methods Analysis data are correlational research. Total collection of data of this, the method library of the field is that too much information was obtained by questionnaire. Society this study include Experts and management, which has Cochran sample size of 72 patients were identified. Data using the Package Software Platform SPSS And factor analysis and cluster analysis (dendrogram) process has been. Way of the Detected in order to attract private part participation in the implementation of the project development with a focus on tourism in the global city of Yazd in four of Economics, law's/administration, physical/ regional the community/cultural divide were classified. Priority Classification was done using factor analysis showed that the creation of the field of the electronic the part Private of the country in project of development - tourism and Tax On Affairs Related With Projects Development With taking the part Private whit load factor 934/0 and 816/0 , in the first and second have. In the dendrogram also due to the trend line graphs and a series of levels to c the continuous, reform of laws affecting the project of development - tourism with the participation of the private and create rules independent in each one of the sectors of construction and Tax On Affairs Related With Projects Development With taking the part Private of the priorities of the first and second have

  Keywords: Participation, Private Part, Project Development - Tourism, World City Yazd
 • Hasan Mohammadpour Chaboki *, Reza Hassanpour Pages 829-842

  Density can be defined as a benchmark or a measurement system. The economic dimension of congestion is perhaps the most important issue in this category because the national economy, local economy and household economics directly affect urban density. On the other hand, the land value is very important, and on the other hand, financial power, operating factors and urban management in helping housing programs, providing land and housing, as well as urban services, all contribute to the formation of the nature of urban congestion and the realization of density The projections are effective in urban development projects. The purpose of this study was to analyze the consequences of surplus sales on zone 2 of Tehran, which was done by descriptive and analytical method. And after the conclusion, the data analysis method was used with the swot model to access the results. The study zone is Tehran 2 District. The results of the research have shown that the sale of surplus congestion by municipalities has disrupted the population density scheme approved by the Urban Organization and urban design. In addition, there was a shortage of service use, increasing congestion and becoming a bed of land and housing. The consequences of this policy in various economic, social and cultural aspects have led to an increase in the price of land and housing, an increase in the costs of the production sector and urban services, the weakening of urban laws and regulations, and the loss of urban identity.

  Keywords: Analysis of consequences, Building Density, zone 2 Tehran city
 • Mohammad Karim Raesi, Masuomeh Hafez Rezazadeh *, Maryam Karimian Bostani Pages 843-855

  the purpose of the present study is to An Analysis of the Functional Role of Small Cities in Having Sustainability Dimensions Domain of Influence Cities (Case study: Spake and Benet in Nikshahr city). The dominant approach is the qualitative and quantitative research space and the type of applied research. The results of Friedman test to investigate the impact of Nikshahr city on sustainability dimensions in the Cities of influence (Benet and Spake) showed, the physical and social dimension has the highest score (in Benet) and the environmental dimension has the lowest score in both cities. The results of the study of the impact of Nikshahr city on four dimensions in Benet and Spake cities using binomial test showed that the status of economic, social, physical and environmental dimensions are not the same in both Benet and Spake cities. To analyze the relationship between development dimensions, path analysis test was used, The results show a significant and direct relationship between developmental dimension. Finally, one-sample t-test was used to investigate the effect of factors and forces on reinforcement of small town of Nikshahr in order to enhance regional development. The results showed that the four components studied with a significant level of less than 0.05, are effective in strengthening the city of Nikshahr in order to strengthen the development of the affected areas.

  Keywords: Function, Small Towns, Sustainability Dimensions, Domain of Influence, Nikshahr City
 • Habib -O - Lah Rezadoost, Alireza Estelaji *, Mohammad Sadegh Allahyari, Majid Shareeatpanahi Pages 857-870

  In most developing countries, the agricultural sector plays an important role in generating income and job opportunities to meet the needs of rural areas. So that the lack of diversity in economic contexts and job opportunities is one of the most important features of the country's villages. In this regard; the approach of diversifying rural economic activities should be considered as a useful solution. The aim of this study was to identify the challenges of diversification of economic activities in Langroud township . In this study, the Delphi method was used in two stages and 15 experts were purposefully selected to do this research. In order to analyze the most important challenges from the perspective of experts in this article, in the first stage, open-ended questions were used for 16 experts. In the second round, using content analysis of the results of the first stage, the second stage questionnaire was designed using the Likert scale. In this study, a panel of experts identified 113 problems in the development and diversification of rural employment. The results showed that the most important problems were "lack of close relationship between science and knowledge owners with producers and rural business owners, lack of motivation to do agricultural activities, lack of accurate, scientific and classified knowledge of employment-related officials about the concept of diversification in rural communities and lack of stability in the programs and executive policies in the villages of Langroud township" which resulted in a lack of job diversity.

  Keywords: Diversification, Delphi, Careers, Experts