فهرست مطالب

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی - پیاپی 65 (زمستان 1402)

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
پیاپی 65 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/08
 • تعداد عناوین: 20
|
 • افشین عسکری زادماسوله، تیمور آمار*، بهمن رمضانی گورابی صفحات 1-14
  مقدمه

  بسیاری از برنامه ریزان توسعه از فعالیت گردشگری روستایی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار یاد می‎کنند و در این راستا می‎کوشند، با شناسایی مزیت‎ها و محدودیت‎های روستایی و امکان‎سنجی فعالیت گردشگری در این نواحی و نیز برنامه ریزی اصولی، نقش موثری در تنوع بخشی به اقتصاد روستایی برعهده گیرند.

  هدف

  هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر توسعه الگوی گردشگری نواحی روستایی شهرستان ماسال می‎باشد.

  روش شناسی تحقیق: 

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و دارای ماهیت اکتشافی از نوع کیفی-کمی می‎باشد. جامعه آماری پژوهش شامل دهیاران و کارشناسان شورای اسلامی روستاهای هدف گردشگری شهرستان ماسال می‎باشد که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‎آوری داده‎ ها، از مصاحبه‎ های عمیق به صورت سوال‎های باز و سپس ساخت پرسشنامه محقق ساخته، استفاده گردید. در روش تجزیه و تحلیل داده‎ ها نیز از روش کدگذاری، روش آماری توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد و روش آماری استنباطی شامل آزمون فریدمن و تحلیل مسیر بارهای عاملی با استفاده از نرم افزار SPSS و  AMOS استفاده گردید.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

  محدوده مطالعاتی در پژوهش حاضر، شهرستان ماسال می‎باشد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد، جاذبه‎ های طبیعی نواحی روستایی شهرستان ماسال با ضریب مسیر 89/0 نسبت به سایر عوامل اثر مستقیم و  بسیار مهمی در الگوی گردشگری روستایی شهرستان ماسال دارد. 

  نتایج

  نتایج نشان داد که الگوهای اصلی گردشگری در نواحی روستایی شهرستان ماسال شامل اکوتوریسم، گردشگری تاریخی و گردشگری مذهبی می‎باشد. که از جمله عوامل تاثیرگذار در این زمینه موقعیت جغرافیایی و اقلیم روستاها، قابلیت و محدودیت‎های روستا به صورت مستقیم و منافع گردشگری، اثرات مثبت و منفی اقتصادی و اجتماعی و اقدامات مسیولان در جهت توسعه گردشگری به طور غیرمستقیم بر الگوی گردشگری روستایی این نواحی اثرگذار است.

  کلیدواژگان: شناسایی، الگو، توسعه، گردشگری روستایی، شهرستان ماسال
 • عظیم علی شائی*، فریبا همتی صفحات 15-28
  مقدمه

  با رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی، یکی از مهمترین موضوعاتی که در کنار مسایل و مشکلاتی چون ترافیک، انواع آلودگی ها، زاغه نشینی و مانند آن مدیران شهری را به خود مشغول ساخته است، مدیریت بهینه پسماندهای تولیدی می باشد. امروزه با توسعه شهرها، افزایش سطح درآمد و رفاه جامعه و رشد شتابان اقتصادی و اجتماعی در کشورها، علاوه بر افزایش روز افزون تولید پسماند، تغییر الگوی مصرف نیز منجر به تغییر در کیفیت پسماند جامد شده است.

  هدف

  مکان یابی محل دفن بهداشتی زباله در شهر ایوان غرب.

  روش شناسی تحقیق: 

  در این مطالعه نقشه ها و اطلاعات مورد نیاز پس از گردآوری از منابع مختلف، با توجه به عوامل موثر در مکان یابی محل دفن پسماند به لایه های اطلاعاتی قابل استفاده در محیط نرم افزاری ArcGIS تبدیل شدند. از روش های مختلف تصمیم گیری، روش  AHPبه دلیل کاربرد رایج و موثر، برای ارزیابی قابلیت دفن پسماند انتخاب شد.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

  شهر ایوان در 33 درجه و 50 دقیقه عرض شمالی و 46 درجه و 20 دقیقه طول جغرافیایی واقع شده است.

  یافته ها

  معیارهای مورد استفاده شامل: کاربری اراضی، جنس خاک و قابلیت اراضی، کیفیت و عمق آب زیرزمینی، زمین شناسی، بارندگی، طبقات ارتفاعی، شیب، فاصله از شهر، فاصله از روستا، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از جاده، فاصله از خطوط انتقال نیرو، فاصله از چاه و چشمه، فاصله از مناطق حفاظت شده می باشد.

  نتایج

  مناسب ترین مکان 98/7 درصد از مساحت منطقه را به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: مکان یابی دفن زباله، GIS، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، شهر ایوان غرب
 • الهام حاتمی گلزاری* صفحات 30-41
  مقدمه

  معماری به عنوان ظرفی برای زندگی انسان در نظر گرفته می شود و در این راستا نیاز است که تداوم/تحول در ابعاد ماندگاری بناهای معماری و تاثیرگذاری عوامل بیرونی مورد توجه طراحان و معماران شهری قرار گیرد تا تعامل و کنش متقابل اجتماعی میان فرد و آن اثر بر مبنای تعامل میان ویژگی های اثر و تصویر ذهنی مخاطب شکل یابد.

  هدف

  با توجه به اهمیت مانایی معماری در بستر زمان و تاثیرپذیری از عوامل مختلف، هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی معماری ماندگار (تداوم/تحول) در طراحی مجتمع های تجاری شهر تبریز در عصر پساکرونا می باشد.

  روش شناسی تحقیق:

   روش تحقیق نیز آمیخته (ترکیبی از روش های کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی- زمینه یابی بوده و در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS استفاده شده است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش:

   قلمرو جغرافیایی پژوهش شامل شهر تبریز و مجتمع های تجاری آن می باشد.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان می دهد که در بین متغیرهای درونی (خود معماری) بیشترین تاثیرگذاری بر ماندگاری معماری مربوط به استحکام سازه ای، توجه به تکنولوژی و فناوری در معماری و تاکید بر ارزش ها و فرهنگ جامعه به ترتیب با ارزش 92/0، 88/0 و 85/0، و در بین متغیرهای بیرونی (تاثیر کرونا) مربوط به تنوع در خدمات به منظور بهره مندی ساکنان حوزه (منطقه) و عدم جابه جایی های گسترده، در نظر گرفتن یک پیش فضا در ورودی مجتمع برای ضدعفونی کردن و به کارگیری مصالح نوین با ویژگی آنتی باکتریال به ترتیب با ارزش 84/0، 70/0 و 66/0 می باشد. 

  نتایج

  نتایج حاکی از آن است که الگوی معماری ماندگار مجتمع های تجاری بر مبنای توجه به عوامل زمینه ای (خود معماری) و بیرونی (تاثیرات همه گیری) در سه بعد کالبد، عملکرد و هویت- معنا قابل تدوین است.

  کلیدواژگان: معماری، ماندگاری، کووید-19، مجتمع های تجاری، شهر تبریز
 • حسن سجادزاده*، محمد معتقد، رضوان یارحقی، سمیه مظفری صفحات 43-55
  مقدمه

  تحقق جلوگیری از جرم و برقراری امنیت از طریق طراحی محیطی در سکونتگاه های انسانی، همواره در طول تاریخ از اهمیت داشته است.

  هدف

  اساس این پژوهش متکی بر استنباط و استخراج شاخص ها و عوامل طراحی محیطی که در برقراری امنیت در محلات گذشته نقش موثری داشته اند، می باشد که به کاربست این عوامل و تجربیات در برقراری امنیت محیطی در سکونتگاه های جدید بپردازد.

  روش شناسی تحقیق: 

  پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به استنباط و ارزیابی شاخص های امنیت محیطی در محله ها و سکونتگاه های سنتی پرداخته است. سپس با استفاده از ابزار پرسش نامه (360 عدد) و تحلیل آن از طریق نرم افزارSPSS ، از طریق آزمون t و تحلیل عاملی به استنباط و تحلیل داده ها پرداخته شده است. همچنین در راستای تحلیل نقش پیوندهای فضایی در برقراری امنیت از نرم افزار DepthMap و همچنین از آزمون های مقایسه ای و ضریب ماتریس های همبستگی برای بررسی ارتباط میان اجزای متغیرها بهره گرفته شده است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

  نمونه مورد مطالعه یکی از مهم ترین محلات سنتی و فاخر شهر کرمانشاه به نام محله فیض آباد می باشد.

  یافته ها

  یافته های تحقیق بیان گر آن است که مهم ترین عوامل طراحی محیطی موثر بر ارتقاء امنیت در سکونتگاه های انسانی در محلات سنتی عبارتند از: کیفیت عملکردی، کالبدی و میزان پیوندهایی فضایی در این گونه بافت ها، که توجه به تنوع کالبدی و عملکردی در محلات شهری، سهم بیشتری در امنیت محلات شهری ایفاء می نماید. 

  نتایج

  نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان شاخص های عوامل کالبدی- عملکردی، استفاده مرکب از فضاهایی با کاربری های مختلط و ورودی های بافت محله ها و از میان شاخص های عوامل پیوند فضایی نیز استخوان بندی بافت و تراکم در بافت  دارای بالاترین اولویت نسبت به سایر شاخص ها در امنیت محیطی  از دیدگاه ساکنان در این محله می باشد.

  کلیدواژگان: عوامل کالبدی - عملکردی، پیوندهای فضایی، امنیت محیطی، محله فیض آباد، شهر کرمانشاه
 • مسعود کاوسی، حمید صابری*، مهدی مومنی، احمد خادم الحسینی صفحات 57-70
  مقدمه

  گردشگری خلاق از جمله موضوعاتی است که مسیولان و برنامه ریزان شهری همواره آن را مورد توجه قرار می دهند؛ چرا که در صورت رشد و توسعه گردشگری در یک شهر، اقتصاد آن شهر رونق یافته و سبب بهبود کیفیت زندگی ساکنان می گردد.

  هدف

  در این پژوهش هدف تعیین پیشران های کلیدی موثر بر توسعه گردشگری خلاق شهر ایذه با رویکرد آینده پژوهی است. 

  روش شناسی تحقیق: 

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی از نظر ماهیت براساس روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با به کار گیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام گرفته است. شیوه جمع آوری در این تحقیق اسنادی و کتابخانه ای بوده است. داده های کیفی پرسشنامه باز و از طریق مصاحبه و بررسی اسناد و داده های کمی مورد استفاده به صورت عددی و از طریق وزن دهی پرسشنامه ها به صورت دلفی تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق را 60 نفر از کارشناسان تشکیل داده اند. در نهایت جهت تجزیه و تحلیل متغیرها از نرم افزار Mic Mac بهره گرفته شد.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

  قلمرو جغرافیایی این پژوهش، شهر ایذه می باشد.

  یافته ها

  براساس یافته ها، در بین 45 متغیر مورد بررسی، برنامه های آموزشی گردشگری، فضاهای جذاب شهری، کیفیت زندگی و بانک اطلاعات گردشگری، درحیطه عوامل تاثیرگذار قرار گرفته اند و متغیرهایی که در طیف دو وجهی شناسایی شدند نیز قابلیت تبدیل شدن به متغیرهای اثرگذار را نیز دارند. در نهایت براساس تاثیرات متغیرها، روابط مستقیم و غیرمستقیم متغیرها در 5 طیف بسیار ضعیف، ضعیف، متوسط، نسبتا قوی و تاثیرات بسیار قوی دسته بندی شده اند. 

  نتایج

  نتایج عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر نشان دهنده آن است عوامل کالبدی - محیطی، اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و نهادی - سازمانی، بیشترین تاثیرگذاری را بر گردشگری خلاق شهر ایذه دارند.

  کلیدواژگان: پیشران های کلیدی، گردشگری خلاق، آینده پژوهی، شهر ایذه
 • ابوالفضل مشکینی*، فاطمه پیری، سعید امان پور صفحات 71-84
  مقدمه

  عوامل گوناگون و طیف وسیعی از متغیرها، از جمله: ساختار عرضه و تقاضا، بازار پول و سرمایه، ارز و طلا، درآمد نفتی، قیمت حامل های انرژی، درآمد خانوار، عوامل جمعیتی، نقدینگی و تورم، تسهیلات خرید مسکن، بازار نهاده های تولید مسکن، سیاست های دولتی، قوانین شهرسازی و... تاثیرات انکارناپذیری بر سرمایه گذاری در بازار مسکن برجا می گذارند.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر الگوی گردش سرمایه گذاری مسکونی در شهر اهواز انجام شده است.

  روش شناسی تحقیق: 

  مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت تحقیق جزو تحقیقات توصیفی- تحلیلی و اکتشافی به شمار می آید و به روش پیمایشی و میدانی و مصاحبه انجام شده است.  به منظور تحلیل داده ها، از مدل های تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری استفاده شد.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش:

   قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر کلانشهر اهواز می باشند.

  یافته ها

  بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 4 عامل اقتصادی با مقدار ویژه 078/11، عامل کالبدی - زیرساختی با مقدار ویژه 352/6، عامل مدیریتی - نهادی با مقدار ویژه 17/5 و در نهایت عامل اجتماعی- جمعیتی با مقدار ویژه 19/4 به عنوان عوامل موثر در تدوین الگوی سرمایه گذاری مسکن شناسایی شدند. این عوامل با متغیرهای تبیین کننده خود بصورت مثبت و منفی بر روند سرمایه گذاری مسکن در کلانشهر اهواز تاثیر زیادی گذاشته اند. عامل اول به ترتیب با 19/38 درصد و مقدار ویژه 078/11 و عامل چهارم 239/15 درصد از کل تغییرات 33 گویه ها را تبیین کرده است.

  نتایج

  بازار مسکن تحت تاثیر فاکتورها و عناصر اقتصادی، سیاسی، کالبدی و اجتماعی می باشد، بدین معنی که رویکرد اقتصاد سیاسی فضا، فضا را تحت الشعاع نظام سرمایه داری می داند که برای بقای خود، ناچار به توسعه نامتوازن می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه، به درک کلی از سرمایه گذاری و مسکن در کلانشهر اهواز به عنوان مرکز استان استراتژیک خوزستان کمک کرده و تجزیه و تحلیل مفیدی از نمونه سرمایه گذاری های انجام شده در این کلانشهر ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: چرخش مالی، اقتصاد مسکن، کلانشهر اهواز
 • مریم قاسمی*، فرهاد رمضانی صفحات 85-98
  مقدمه

  روستاهای مرزی از نقاط حساس و استراتژیک کشور به شمار می روند که از جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی دارای ویژگی های خاص و منحصربه فرد هستند. مهاجرت روستاییان ساکن مرز، این مناطق را از جمعیت تولیدکننده و حافظ مرزهای کشور خالی می کند و مشکلاتی در مقصد مهاجرت ایجاد می کند.

  هدف

  پژوهش حاضر درصدد سنجش میزان تمایل به مهاجرت خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی شهرستان تربت جام که بیش از 95 درصد اهل تسنن هستند، می باشد.

  روش شناسی تحقیق: 

  روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از نوع کاربردی - توسعه ای است. گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و میدانی با استفاده از پرسشنامه بوده است. حجم نمونه 214 خانوار اهل تسنن ساکن در 17 روستای واقع در 10 کیلومتری مرز ایران و افغانستان است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

  قلمرو جغرافیایی پژوهش، روستاهای واقع در 10 کیلومتری مرز ایران و افغانستان در شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی طبق تقسیمات کشوری سال 1395 و قبل از تفکیک شهرستان صالح آباد می باشد.

  یافته ها

  مطابق یافته ها میانگین سازه تمایل به مهاجرت با 98/1 پایینتر از میانه نظری بوده و در طیف لیکرت در حد کم سنجش شده است. دلیل این امر دوگانگی مذهبی مقصد با مبداء مهاجرت است که موجب ایجاد هزینه های اجتماعی زیادی برای مهاجر در مقصد می گردد لذا در بین ساکنان روستاهای مرزی شهرستان، مهاجرت به عنوان راهبردی تدافعی در مواجهه با چالش های معیشتی و آخرین راهبرد برای دستیابی به استانداردهای حداقلی معیشتی مطرح است. 

  نتایج

  این مطالعه نشان داد تنها وجود برخی از محرومیت ها موجب مهاجرت نمی شود، چراکه برای روستاییان اهل تسنن مرزنشین، دلایل فرهنگی (سکونت در زادگاه و با افراد هم مذهب) موجب تمایل پایین به مهاجرت می گردد. از آنجا که جمعیت در روستاهای مرزی به عنوان ذخیره استراتژیک کشور محسوب می شوند، تلاش جهت رفع مشکلات معیشتی خصوصا با توجه به تمایل کم ساکنان به مهاجرت و پایداری نسبی جمعیت، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

  کلیدواژگان: نواحی مرزی، تمایل به مهاجرت، شهرستان تربت جام، جمعیت اهل تسنن، سکونتگاه های روستایی
 • آذین عطایی، جمال الدین سهیلی*، مریم ارمغان، علی اکبر حیدری صفحات 99-112
  مقدمه

  توسعه شهر و نیازهای شهرنشینی، توجه به مطالبات بهزیستی افراد را به امری ضروری مبدل کرده است. اهمیت پاسخ گویی به ارتقا کیفی محیط در راستای تامین رضایت شهروندان، ضمن کارآمدی کالبدی، ضرورت ملاحظات کیفیت های تجربی محیط را در فرآیند چیدمان فضایی نشان می دهد؛ چراکه برآوردهای منحصرا مادی و برخورد یک جانبه عملکردگرا در طراحی، با تضعیف مطلوبیت کیفی و خلق محیطی ناکارآمد در تامین نیازها، تجربه زیسته انسان ها را با محدودیت روبرو کرده است.

  هدف پژوهش: 

  این پژوهش با هدف تبیین اثرگذاری پیکره بندی فضایی بر تلقی کیفی افراد از محیط انجام شده است. با فرض وجود ارتباط میان کیفیت محیطی با سازمان فضایی و در تلاش برای پاسخگویی به چگونگی این ارتباط اقدام شده است.

  روش شناسی تحقیق: 

  پژوهش حاضر با روش تحلیلی- تفسیری انجام شده و رویکرد روش شناسی آن کیفی است. آن دسته معیارهای کیفیت محیطی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و مبانی نظری را که بیشترین قرابت مفهومی با منطق اجتماعی فضا داشته اند، با تکنیک دلفی در دو مرحله تدقیق یافت و به وسیله پرسشنامه مکان محور در معابر تفکیک یافته بر اساس میزان شاخص هم پیوندی، مستخرج از تحلیل چیدمان فضا نظرسنجی انجام شده است. حجم نمونه 384 نفر ساکنان مهرشهر بوده که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از شیوه استدلال منطقی استفاده شده است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

  محدوده مورد مطالعه، فاز یک محله مهرشهر در شهر کرج، به دلیل پیکره بندی فضایی الگوی باغ شهری است که نسبتا بدون تغییر ساختاری از زمان طراحی تاکنون حفظ شده است.

  یافته ها

  بر اساس یافته ها، ویژگی های زمینه ای معابر با هم پیوندی بالا، از دیدگاه ساکنان، بیشترین مطلوبیت را در ارتباط با شاخص های سنجش کیفی محیط مربوط به مولفه کالبدی- عملکردی منتج شده است. معابر با هم پیوندی پایین، بالاترین رضایتمندی مولفه ادراکی- زیباشناختی را دارا بوده و درنهایت، معابر با هم پیوندی متوسط، تامین کننده بستر تعاملی فرهنگی- اجتماعی غنی تری بوده است.

  نتایج

  ظرفیت فضاها با هدف اعتلای تجربه کیفی محیط، تنها توسط مناسبات و خصوصیات شاکله ای فضا تامین نشده و عموما چگونگی استفاده از فضا، منوط به مداخلات تجربی استفاده کنندگان است که تاثیرات فراوانی بر فرآیند طراحی تا بهره برداری از فضاهای عمومی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: کیفیت محیط، تجربه کیفی محیط، پیکره بندی فضایی، باغ شهر
 • سید سعید موسوی، پرویز رضائی*، بهمن رمضانی صفحات 113-128
  مقدمه

  اهمیت اقلیم و تاثیر آن در زندگی انسان بر کسی پوشیده نیست. گسترش شهرنشینی و توسعه شهرها همراه با رشد شتابان جمعیت و توسعه   فعالیت های صنعتی به شدت از آسایش حرارتی در فضاهای مسکونی کاسته است که عواقب آن در کوتاه مدت به صورت امراض و بیماری ها متوجه ساکنان شهرها می شود و در درازمدت به عنوان عاملی در تشدید نوسانات اقلیمی و تاثیرات زیست محیطی آن از جمله تغییر ماه های مطلوب از نظر اقلیم آسایشی نقش ایفا می کند. در این میان هزینه های بالای برقراری آسایش در فضاهای مسکونی توسط وسایل مکانیکی و به خصوص تعمیر و نگهداری آن ها و نیز تبعات ناشی از آن در تخریب محیط زیست، روز به روز بر اهمیت پژوهش های اقلیم شهری افزوده است. از این رو دیدگاه این پژوهش، بررسی اثر اقلیم بر شرایط آسایش و راحتی فیزیولوژیک انسان در فضاهای بسته تحت تاثیر دو عنصر دما و رطوبت است.

  هدف

  هدف این پژوهش، تحلیل و ارزیابی اثر اقلیم بر شرایط آسایش و راحتی فیزیولوژیک انسان در فضاهای بسته تحت تاثیر دو عنصر دما و رطوبت است.

  روش شناسی تحقیق: 

  پژوهش از نوع کاربردی است که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده های مورد استفاده شامل متوسط حداقل، حداکثر و روزانه دما، رطوبت نسبی، فشار بخار و دمای نقطه شبنم در دوره آماری40 ساله (2019-1979) است. جهت تحلیل داده ها از شاخص های عدم آسایش، دما-رطوبت، شدت شرجی و نیز استاندارد AIA استفاده شده است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

  محدوده مورد مطالعه در این تحقیق شهر رشت در استان گیلان است.

  یافته ها

  عدم آسایش گرمایی در دو ماه جولای و آگوست به بیشترین مقدار خود می رسد. ماه آگوست دارای شدیدترین مقدار شرجی است. ارزش اقلیمی جهات جغرافیایی، ابعاد و محل بازشو ها و سایه سازها از عوامل مهم برقراری آسایش است.

  نتایج

  نتایج تحقیق بیانگر اثر بیشتر عنصر دما در برقراری آسایش حرارتی بوده چرا که با وجود پایین بودن رطوبت نسبی هوا در چهار ماه ژوین، جولای، آگوست و سپتامبر نسبت به سایر ماه ها، میزان شرجی بودن و عدم برقراری آسایش حرارتی در این ماه ها به حداکثر خود می رسد که علاوه بر ایجاد سایه به تهویه طبیعی هوا نیز جهت برقراری آسایش حرارتی نیازمند است.

  کلیدواژگان: اقلیم شهری، آسایش حرارتی، فضاهای مسکونی، دما و رطوبت، شهر رشت
 • ملیحه نعمتی، زینب کرکه آبادی*، محمدرضا زندمقدم صفحات 129-140
  مقدمه

  اهمیت مبلمان شهری در اغلب شهرهای کشور به عنوان یکی از موضوعات مهم برنامه ریزان و زیبا سازان شهری است. توجه به عناصری همانند طراحی مناسب، ابعاد، جایابی و نظارت های مناسب و...، توانایی کاهش رفتارهای خرابکارانه را دارد.

  هدف

  این تحقیق با هدف شناسایی بهتر این عناصر تلاش کرده است تا مدل مناسبی را در این خصوص در اختیار برنامه ریزان و زیباسازان شهری با هدف کاهش رفتارهای وندالیسمی قرار دهد.

  روش شناسی تحقیق: 

  این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری تحقیق در بخش دلفی و به منظور دستیابی به اشباع نظری لازم تعداد 11 خبره از بین خبرگان دانشگاهی و مسیولان سازمان زیبا سازی شهری سمنان بود و برای آزمون مدل در نمونه آماری بزرگتر نیز افراد بالای 18 سال ساکن در شهر سمنان به تعداد 386 نفر انتخاب شدند. داده های لازم از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل های رگرسیونی در قالب تکنیک معادلات ساختاری و سیستم استنتاج فازی استفاده شد.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

  قلمرو جغرافیایی این پژوهش، شهر سمنان می باشد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد مدل طراحی شده دارای برازش مناسب است و در بین ابعاد اصلی، بعد "عوامل روانی" با بار عاملی 96/0 دارای بیشترین همبستگی با مفهوم اصلی تحقیق است. ترکیب بندی عوامل اصلی مدل نیز مشخص کرد که در بهترین میزان کاهش رفتارهای وندالیسم شهری زمانی محقق خواهد شد که میزان توجه به بعد جایابی 68/1، بعد عوامل روانی 83/2، نظارت 59/2 و طراحی 62/2 باشد.

  نتایج

  کاهش رفتارهای وندالیسم شهری تحت تاثیر عناصر مبلمان شهری است و مدل طراحی شده تا 39 درصد رفتارهای وندالیسم شهری را کاهش خواهد داد.

  کلیدواژگان: مبلمان شهری، وندالیسم، عوامل روانی، شهر سمنان
 • کیان شاکرمی*، محمد شکوهی صفحات 141-154

  در ایران هم شهرهای جدید باهدف کاهش تمرکززدایی از کلان شهرها و توسعه متعادل منطقه ای احداث شدند، اما این شهرها از بدو تاسیس تابه حال خود درگیر یکسری مسایل و مشکلات اساسی شده اند که نیازمند بررسی و بازنگری های اساسی هستند. بنابراین در پژوهش حاضر بامطالعه قابلیت های و عوامل کلان تاثیرگذار بر توسعه شهر جدید پردیس به دنبال ارایه راهکارها و نقشه تناسب راهبردی برای توسعه موفق شهر جدید پردیس با استفاده از تکنیک جدید Meta-SOWT هستیم. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و هدف تحقیق کاربردی می باشد. داده ها و اطلاعات موردنیاز از منابع اسنادی، کتابخانه و پیمایشی (پرسشنامه، مصاحبه) جمع آوری شده است. تعداد افراد نمونه 42 نفر از کارشناسان و پژوهشگران در حوزه برنامه ریزی شهری بوده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل کلان تاثیرگذار بر توسعه شهر جدید پردیس عبارت اند از؛ سیاست های کلان مدیریت کشور، کمبود بسترهای شغلی، زیرساخت های نامناسب، سیاست های وزارت مسکن و شهرسازی در امر مسکن و مسیله خدمات شهری ازجمله تامین آب شرب شهر هستند؛ که درنهایت با توجه به این عوامل اثرگذار و قابلیت های شهر، راهبردهای تناسبی برای توسعه شهر ارایه گردید.

  کلیدواژگان: جمعیت پذیری، توسعه اقتصادی- اجتماعی، Meta-SOWT، کلان شهر تهران، شهر جدید پردیس
 • نساء هاشمی*، مسلم رستمی صفحات 155-170
  مقدمه

  فضای سبز شهری، از جمله کاربری هایی است که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهمیت زیادی دارد و از آن به عنوان شش های تنفسی شهرها یاد می کنند. فضاهای سبز می بایست مولفه هایی چون امکانات، دسترسی راحت، توزیع مناسب در سطح شهر و مساحت مناسب داشته باشند تا بتوانند نقش خود را به درستی انجام دهند. بنابراین تعیین مکان بهینه، کارآیی فضای سبز را به حداکثر می رساند و خدمات بهتری را برای استفاده کنندگان ارایه می نماید.

  هدف پژوهش: 

  این پژوهش بر آن است تا با مکان یابی فضاهای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل (AHP) در منطقه 3 کلانشهر کرمانشاه براساس معیارهای استاندارد، در نهایت مکان های مناسب برای احداث فضاهای سبز جدید شناسایی شود.

  روش شناسی تحقیق: 

  پژوهش حاضر براساس روش توصیفی- تحلیلی و با تاکید بر جنبه کاربردی در سال 1400 انجام شد و سعی در شناسایی مکان-های بهینه برای احداث فضاهای سبز جدید در منطقه 3 شهر کرمانشاه براساس ضوابط مکان یابی، دارد. برای این منظور از معیارهای 1- نزدیکی به کاربری مسکونی. 2- شبکه معابر. 3- کاربری آموزشی. 4- کاربری فرهنگی. 5- نزدیکی به رودخانه. 6- وجود زمین های بایر. 7- فاصله از فضای سبز موجود. 8- فاصله از کارگاه ها و کارخانه ها و از روش تصمیم گیری چند معیاره (AHP) در محیط Arc/GIS استفاده شده است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

  محدوده مورد مطالعه منطقه 3 شهر کرمانشاه می باشد. که با مساحتی در حدود 1886 هکتار و با جمعیتی بالغ بر 165023 نفر در جنوب شرق شهر کرمانشاه واقع شده است.

  یافته ها و بحث: 

  یافته های پژوهش نشان داد که سرانه فضای سبز منطقه 3 شهر کرمانشاه کمتر از استانداردهای تعریف شده می باشد (96/1 مترمربع)، بطوری که 12/38 درصد جمعیت منطقه فاقد پوشش مناسب فضای سبز هستند. این مناطق در بخش های شرقی، بخش هایی از غرب شهر که جز بافت فرسوده هستند و بخش های جنوبی منطقه قرار دارند. نقشه نهایی بدست آمده نشان داد که قسمت های غرب تا شمال غرب، بخش هایی از شرق تا جنوب شرق و بخش هایی از جنوب، بهترین مکان برای احداث فضای سبز در منطقه 3 شهر کرمانشاه می باشد.

  نتیجه گیری

  در منطقه مورد مطالعه با تجزیه و تحلیل پارامترهای ذکر شده، مکان های مناسب برای ایجاد فضای سبز مشخص شد. با توجه به اینکه مدل AHP برای ارزیابی مناسب بودن دسترسی فضای سبز در این مطالعه نتایج مثبتی داشت، پیشنهاد می شود از این مدل در مطالعات آینده برای ارزیابی فضای سبز در سایر مناطق شهر کرمانشاه نیز استفاده گردد.

  کلیدواژگان: فضای سبز، مکانیابی، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، منطقه 3 شهر کرمانشاه
 • مجید گودرزی*، سعید ملکی، داریوش خدابخشی صفحات 171-184
  مقدمه

  براساس رویکرد سازمان بهداشت جهانی، شهرهای دوستدار سالمند شامل آن دسته از فضاهای شهری هستند که توزیع خدمات عمومی در آنها به گونه ای است که حداکثر تناسب را با نیاز ها و و محدودیت ها افراد سالمند دارد. با توجه به آمار و ارقام، شهر اهواز همانند کل کشور در مسیر حرکت به سمت پیری جمعیت و سالمندی می باشد که این حرکت ایجاب می کند مسایل مربوط به سالمندان ازجمله برنامه های مربوط به مشارکت و احساس مفید بودن سالمندان در شهر و احترام به آن ها و... طراحی و اجرا شود تا شهر در مسیر شهر دوستدار سالمند قرار گیرد.

  روش

  تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی- نظری و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون فریدمن و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.

  یافته ها و بحث: 

  بین شاخص های شهر دوستدار سالمند در سطح مناطق 8 گانه شهر اهواز در سطح 95 درصد اطمینان تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر شاخص های شهر دوستدار سالمند از دیدگاه پاسخگویان ساکن در سطح مناطق، از اولویت یکسانی برخوردار نبوده اند. بر این اساس؛ منطقه 1 و 8 با میانگین رتبه ای 88/2 و 79/2 بالاترین رتبه و منطقه 6 با امتیاز 21/2 پایین-ترین امتیاز را دارا می باشد. تحلیل مدل معادلات ساختاری در جهت بررسی تاثیر شاخص های شهر دوستدار سالمند در شهر اهواز با توجه به ضرایب تعیین(R2) به دست آمده نشان داد که تغییرات متغیر وابسته به میزان قابل توجهی در گرو تغییرات متغیرهای مستقل تحقیق است و با توجه به مثبت بودن شاخص اشتراک و شاخص افزونگی و سه مقدار 01/0، 25/0، 36/0 که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی شده است و حصول مقدار 50/0 برای GOF، برازش مناسب مدل تایید می گردد.

  نتایج

  مدل تبیین شده در جهت بررسی عوامل موثر بر تحقق شهر دوستدار سالمند اهواز نیز نشان داد که تغییرات متغیر وابسته به میزان قابل توجهی در گرو تغییرات متغیرهای مستقل تحقیق است. به عبارت دیگر، متغیرهای مستقل تحقیق تا 50% قابلیت تبیین متغیر وابسته را دارند که نشان دهنده ی مطلوبیت برازش مدل ارایه شده می باشد.

  کلیدواژگان: معادلات ساختاری، شهر دوستدار سالمند، سالمندان، شهر اهواز
 • رستم صابری فر* صفحات 185-198
  مقدمه

  از آنجا که یک سوم جمعیت کشور در 141 هزار هکتار بافت فرسوده زندگی می کنند، بازآفرینی این بافتها یکی از دغدغه های اصلی کشور است. اما، طرحهای ساماندهی این بافتها، همیشه از پرچالشترین برنامه های شهری بوده و یافتن نمونه های موفق در بین آنها مشکل و تقریبا غیر ممکن است. یکی از دلایل اصلی این مهم، تردید مردم از نتایج این طرحها و ضریب پایین پذیرش نوآوری است.

  هدف پژوهش:

   به نظر می رسد که چنانچه طرحها در نقاط مناسب و برگزیده اجرا گردد و آثار مثبت و مفید آنها برای مردم قابل لمس باشد، پذیرش رویکردهای جدید تسریع شده و هزینه اجرای طرحها کاهش و موفقیت آنها تضمین می گردد.

  روش شناسی تحقیق: 

  روش بررسی از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و از نمونه ای به حجم 300 نفر از کارشناسان، مسیولین محلی و مردم عادی گردآوری شد. داده های گردآمده با استفاده از آماره های مختلف و با کمک نرم افزار SPSS و مدل TOPSIS مورد تحلیل قرار گرفت.

  قلمروجغرافیایی پژوهش: 

  بررسی حاضر در شهر تربت حیدریه به انجام رسید که بالاترین بافتهای ناکارآمد را دارد اما کمترین مطالعه در ارتباط با آن به انجام رسیده است.

  یافته ها و بحث: 

  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد که شاخص وضعیت اقتصادی ترغیب و تشویق ساکنین به پذیرش طرح بازآفرینی، در مجموع با میانگین 06/3 در رتبه اول قرار دارد و شاخص مقولات فرهنگی با میانگین 99/2 در رتبه دوم و در نهایت شاخص ابعاد اجتماعی با میانگین 79/2، در رتبه سوم است. یافته ها نشان داد که بهترین نقطه شروع برای آغاز طرح بازآفرینی در این شهر، محله شهید باهنر است که در بین سه محله دیگر، بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده و در تیوری وبلن، گروه مرجع محسوب می شود.

  کلیدواژگان: بازآفرینی، بافتهای ناکارآمد، پذیرش نوآوری، اولویت بندی، تربت حیدریه
 • مسعود توپچی خسروشاهی، آرش ثقفی اصل*، داریوش ستارزاده، حسن ستاری ساربانقلی صفحات 199-209
  مقدمه

  امروزه طراحی و مدیریت مناسب فضاهای عمومی شهری با توجه به نقش تاثیرگذار آنها در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سلامت روحی-جسمی، سرزندگی و به طور کلی ارتقاء کیفیت زندگی به عنوان یک ضرورت اساسی در برنامه ریزی های توسعه ی شهری تبدیل شده است.

  هدف پژوهش: 

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی معیارهای تاثیرگذار برنامه ریزی و طراحی بر توسعه ی فضاهای عمومی در شهر تبریز و تدوین چارچوبی استاندارد می باشد.

  روش شناسی تحقیق: 

  روش تحقیق در پژوهش حاضر کاربردی-توسعه ای و روش گردآوری اطلاعات پیمایشی و پرسشگری از مدیران، مسیولان و کارشناسان مسایل شهری و همچنین نخبگان دانشگاهی می باشد. قابل ذکر است با توجه به مشخص نبودن حجم جامعه ی آماری، با استفاده از روش نمونه گیری دلفی هدفمند، 100 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است که نحوه ی دسترسی به آنها بر مبنای روش گلوله برفی می باشد. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos استفاده شده است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

  فضاهای عمومی شهری شهر تبریز در گونه های مختلف و مناطق 10گانه ی آن قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر محسوب می شوند.یافته ها و بحث: یافته های تحقیق حاکی از آن است که بیشترین اثرگذاری در توسعه ی فضاهای عمومی شهر تبریز مربوط به مولفه های توجه به محتوای طرح ها و برنامه ها در برنامه ریزی ها و طراحی مناسب عملکردی فضاهای عمومی به ترتیب با ارزش 92/0 و 78/0 بوده است. همچنین در بین متغیرهای فرعی، موضوع شناسی و بررسی دقیق متغیرهای تاثیرگذار بر ارتقای فضاهای عمومی؛ انسجام و ارتباط مناسب بین اجزا و عناصر برنامه ریزی فضاهای عمومی در ابعاد مختلف اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی و عملکردی؛ همه شمولی و طراحی بر مبنای گروه های سنی و جنسی؛ و قابلیت شخصی سازی (حس تعلق مکانی) به ترتیب با ارزش 91/0، 87/0، 84/0 و 83/0 دارای بیشترین تاثیرگذاری بر توسعه ی فضاهای عمومی شهر می باشند.

  نتایج

  متاسفانه در شهر تبریز و سایر شهرهای ایران توجه به ارتقای کیفی فضاهای عمومی از رویکرد برنامه ریزی نامناسبی برخوردار است و بایستی محتوای طرح ها و برنامه ها، فرایند برنامه ریزی ها و اجرای طرح ها و برنامه ها مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، فضای عمومی، شهر تبریز
 • مهدی چراغی*، محمد بهروز یگانه، صدیقه مظفری قره بلاغ صفحات 211-220

  ناامنی غذایی به عنوان مسیله ای جدی، به ویژه در روستاهای کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه مطرح است. ناامنی غذایی، به رفتار مصرفی و عوامل بسترساز آن بستگی دارد. پژوهش حاضر، باهدف بررسی و ارزیابی ناامنی غذایی خانوارها در نواحی روستایی نگارش یافته است. سوالی که درزمینه مسیله ناامنی غذایی مطرح می شود این است که مهم ترین عوامل موثر در تاب آوری خانوارهای روستایی در برابر ناامنی غذایی کدام می باشد؟ تحقیق حاضر ازنظر نوع کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی - ارزیابی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر هشت روستای شهرستان زنجان است، این 8 روستا دارای 3047 خانوار هستند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه موردنیاز جهت تکمیل پرسش نامه (342) خانوار محاسبه و پرسش نامه ها با استفاده از روش سیستماتیک تکمیل شد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مشاهده) و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات هم به صورت کمی (آمار توصیفی میانگین و توزیع فراوانی، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون یومن ویتنی، مدل هکمن، آزمون جانکهیر و آزمون کروسکال والیس) و برای محاسبه میزان ناامنی غذایی از روش (مقیاس ناامنی غذایی) استفاده شده است. نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد، در استراتژی های غیر غذایی مقابله با ناامنی غذایی بالاترین میانگین با مقدار62/4 مربوط به استراتژی قرض کردن پول برای خرید غذا و در استراتژی های غذایی مقابله با ناامنی غذایی بالاترین میانگین رتبه ای مربوط به استفاده از غذای ارزان قیمت با میزان 95/4 می باشد.در استراتژی های غیر غذایی مقابله با ناامنی غذایی بالاترین میانگین با مقدار62/4 مربوط به استراتژی قرض کردن پول برای خرید غذا و در استراتژی های غذایی مقابله با ناامنی غذایی بالاترین میانگین رتبه ای مربوط به استفاده از غذای ارزان قیمت با میزان 95/4 می باشد.

  کلیدواژگان: توسعه روستایی، فقر روستایی، توسعه پایدار، استان زنجان
 • علی حسینی*، علی صابری صفحات 221-236
  مقدمه

  سیاست تبدیل نقاط روستایی به شهر، یکی از سیاست هایی است که در دهه های اخیر به منظور بهبود رضایتمندی ساکنان نواحی روستایی مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ایران نیز این سیاست مورد توجه بوده است. به طوری که طی دهه های گذشته نقاط روستایی بسیاری تبدیل به شهر شده اند.

  هدف

  بررسی تبدیل نقاط روستایی به شهر و نقش آن در بهبود رضایتمندی ساکنان در دو شهر بوستان و سپیدار و مقایسه رضایتمندی آن ها از این اقدام.

  روش شناسی تحقیق: 

  نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی میدانی به وسیله پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل سرپرستان خانوار شهرهای مورد مطالعه است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 270 نفر تعیین شد. برای تحلیل پژوهش از آمارهای توصیفی و آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، فریدمن و رگرسیون ترتیبی استفاده شد.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش:

   این مطالعه در دو شهر بوستان و سپیدار در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد که میزان رضایت از زندگی در دو شهر متفاوت است؛ با توجه به نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف، رضایت از زندگی در شهر بوستان بیشتر است. نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که شهروندان از مولفه کیفیت مکان در شهر سپیدار و آموزش در شهر بوستان بیشترین رضایت را دارند، در حالی که مولفه اقتصادی در هر دو شهر دارای کم ترین میزان رضایتمندی است. نتایج رگرسیون ترتیبی نیز نشان می دهد که در شهر بوستان متغیرهای مستقل پژوهش تاثیر زیادی در تبیین متغیر وابسته رضایتمندی از زندگی دارند، در حالی که در شهر سپیدار این تاثیر ضعیف و کم است.

  نتایج

  یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست تبدیل نقاط روستایی به شهر تاثیر مطلوبی بر بهبود رضایتمندی ساکنان در شهر بوستان داشته است. در حالی که اجرای این سیاست در شهر سپیدار ناموفق بوده است.

  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، شهر بوستان، شهر سپیدار، کهگیلویه و بویراحمد
 • احمد مقدم درودخانی، حجت الله رشیدکلویر*، امیررضا کریمی آذری، حسن اکبری صفحات 237-250
  مقدمه

  فضا و عناصر شهری، بدون شناخت هویت آنها فهم نمی شود و هر آنچه از این هویت برمی خیزد، نشات گرفته از تدبیرها، شگردها، فن ها و ابداع های برنامه ریزان، طراحان و معماران بر مبنای مولفه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک قوم و ملت و شرایط سیاسی و محیطی حاکم بر یک مکان می باشد. در گذر زمان هویت به دو صورت پایدار و ناپایدار (بحرانی) نمود پیدا می کند.

  هدف پژوهش: 

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی عناصر هویت ساز پایدار در مساکن بومی شهر تالش با تاکید بر رویکرد ضرب آهنگ کاوی بوده است.

  روش شناسی تحقیق: 

  روش تحقیق در پژوهش حاضر آمیخته و ترکیبی از رویکرد های کمی-کیفی با ماهیت تحلیلی-اکتشافی است که برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل حداقل مجذورات جزیی در نرم افزار Warp-PLS و روش کیفی زمینه یابی (مردم نگاری) و ضرباهنگ کاوی استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق نیز مساکن شهر تالش بوده که حجم نمونه بر اساس مدل اصلاح شده ی کوکران 340 مسکن برآورد شده است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

  قلمرو جغرافیایی پژوهش شامل شهر تاش و مساکن آن می باشد.

  یافته ها و بحث: 

  یافته های تحقیق نشان می دهد که مهمترین عناصر هویت ساز پایدار در مساکن بومی شهر تالش مربوط به عناصر محیطی (E)، عناصر فرهنگی (C) و عناصر عملکردی (F) می باشد که بر اساس مدل ساختاری به ترتیب ضرایب استخراج شده برای هرکدام 63/0، 48/0 و 43/0 بوده است.

  نتایج

  نتایج حاکی از آن است که شرایط اقلیمی همراه با حضور همزمان چندین ضرباهنگ همچون ارزش های فرهنگی و نیازهای عملکردی در سیر چرخه ای و خطی زمان نقش اصلی را در شکل گیری هویت پایدار مساکن بومی شهر تالش به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: هویت پایدار، مساکن بومی، ضرباهنگ کاوی، شهر تالش
 • شهرام داروگری، پروانه زیویار*، علیرضا استعلاجی صفحات 251-264

  کیفیت زندگی یکی از اساسی ترین مفاهیم توسعه در عصر حاضر است که به بررسی و ارزیابی رفاه عمومی فرد و جامعه می پردازد. هدف از این مقاله تاثیر شاخص های کیفیت زندگی از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدل سازی معادله ساختاری می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را 696 سرپرست خانوار روستای انتخابی دهستان عثمانوند در شهرستان کرمانشاه را تشکیل می دهد. با استفاده از فرمول کوکران ، نمونه آماری مورد پرسش تعداد 225 سرپرست خانوار تعیین گردید. این تعداد با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و مدل سازی معادلات ساختاری(SEM) انجام شده است. در این تحقیق متغیرهای مشاهده شده برای چهار مولفه اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی به دست آمد. چهار مدل تحلیل عاملی مرتبه اول برای اندازه گیری چهار زیر مقیاس کیفیت زندگی تدوین و اعتبار سنجی شد. نهایتا چگونگی نقش و تاثیر متغیرهای مشاهده شده و مولفه های چهارگانه حاصل از آن ها بر کیفیت زندگی به عنوان متغیر وابسته پنهان اصلی، و روابط بین آن ها به کمک یک مدل ساختاری تحلیل عاملی تاییدی(CFA) پنج عاملی مرتبه دوم تحلیل شد. نتایج نشان از برازش و اعتبار قابل قبول هر چهار مدل اندازه گیری کیفیت زندگی و تحقق اهداف و نیز مدل پنج عاملی مرتبه دوم برای بررسی کیفیت زندگی ، بر اساس داده های گرد آوری شده بود. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص اجتماعی به میزان 93/0، شاخص محیطی به میزان 97/0، شاخص کالبدی به میزان 99/0 و شاخص اقتصادی با کمتریت تاثیر به میزان 25/0 بر کیفیت زندگی تاثیر داشته اند

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، نواحی روستایی، دهستان عثمانوند، شهرستان کرمانشاه
 • محمد اسکندری*، یاسر قلی پور، سلمان فیضی، امین حسن زاده صفحات 265-277

  تشویق شهروندان برای استفاده از خدمات عمومی جهت کاهش آلودگی های شهری یکی از اولویت های مدیریتی مهم در شهرها به شمار می رود. بر این اساس بررسی دانش زیست محیطی به عنوان عامل تاثیرگذار بر نیات رفتاری شهروندان به عنوان مصرف-کنندگان خدمات شهری می تواند میزان گرایش آنان نسبت به استفاده از این خدمات را تعیین نماید. مبتنی بر این دیدگاه، تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر دانش زیست محیطی بر استفاده از خدمات شهری در شهر رشت انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ نطر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی، اسنادی، پیمایشی بوده که با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته، انجام شده است. جامعه ی آماری خانوارهای شهر رشت بوده اند که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه ای برابر 384 نفر از بین آنها انتخاب شده و با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، از آنها پرسش شده است. روایی پرسشنامه بر اساس روایی صوری و سنجش پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (763/0) تایید شده است. ارتباط بین شاخص و گویه های متناظر، در مدل اندازه گیری (تحلیل عاملی مرتبه ی اول) بررسی شده است. پایایی مرکب، میانگین واریانس استخراج شده و روایی همگرا برای شاخص های تحقیق محاسبه و تایید شده اند. فرضیات تحقیق با کمک فرآیند مدلیابی معادلات ساختاری بررسی شده اند. مقدار یافته ها نشان می دهد که بین دانش زیست محیطی و رویکرد ساکنین به استفاده از خدمات شهری(51/0=Beta و 1/4=t) و میزان استفاده از این خدمات(30/0=Beta و 95/3=t) رابطه ی آماری معناداری وجود دارد؛ همچنین بین رویکرد ساکنین به خدمات شهری و میزان استفاده از خدمات(68/0=Beta و 8/6=t) نیز رابطه ی معناداری بر قرار است.

  کلیدواژگان: دانش، زیست محیطی، خدمات، شهری، مصرف
|
 • Afshin Askarizad Masouleh, Taymor Amar *, Bahman Ramzani Gourabi Pages 1-14
  Introduction

  Many development planners mention rural tourism activity as one of the main pillars of sustainable development and in this regard, try to identify the advantages and limitations of rural and feasibility of tourism activity in these areas as well as basic planning. Take responsibility for diversifying the rural economy Objective of this research.

  Research Aim

  The purpose of this research is to identify the effective factors on the development of tourism pattern in the rural areas of Masal County.

  Methodology

  The present study is applied in terms of purpose and has a qualitative-quantitative exploratory nature. The statistical population of the study includes villagers and experts of the Islamic Council of villages targeted for tourism in Masal County who were purposefully selected. In order to collect data, in-depth interviews in the form of open-ended questions and then a researcher-made questionnaire were used. In data analysis method, coding method, descriptive statistical method including mean, standard deviation and inferential statistical method including Friedman test and path load factor analysis using SPSS and AMOS software were used.

  Studied Areas:

  The study area in the present study is Masal County.

  Results

  The results showed that the natural attractions of rural areas of Masal County with a path coefficient of 0.89 compared to other factors have a direct and very important effect on the rural tourism model of Masal County.

  Conclusion

  The results showed that the main patterns of tourism in rural areas of Masal County include ecotourism, historical tourism and religious tourism. Among the influential factors in this field are the geographical location and climate of the villages, the capabilities and limitations of the village directly and the benefits of tourism, the positive and negative economic and social effects and the actions of officials to develop tourism indirectly affect the rural tourism model of these areas.

  Keywords: identification, pattern, development, Rural tourism, Masal County
 • Azim Alishaei *, Fariba Hemmati Pages 15-28
  Introduction

  With the growth of population and urbanization, the urban managers are concerned with optimal waste management besides problems such as traffics, various types of pollutions, slums, etc. Nowadays the development of cities, growth of income average and welfare of society, and accelerated social and economic developments in the countries have led to a rapid increase in waste production, and a change in the consumption pattern resulted in a change in the quality of solid waste.

  Research Aim

  Site Selection for the Waste Landfills the City of Eyvan-e Gharb.

  Methodology

  In the present study, the required maps and information were collected from various resources and transformed into data layers to be used in the ArcGIS software environment with respect to the effective factors in site selection. AHP was employed as a decision-making technique due to its prevalent and effective application for assessing the suitability for landfill.

  Studied Areas: 

  The city of Eyvan location falls at 33° 50' N, 46° 20'.

  Results

  The Criteria for this study are as follows: Land use, soil type and land capability, quality and depth of groundwater, geology, the intensity of rainfall, heights, grading, distance from the city, distance from the village, distance from the fault, distance from the river, distance from the road, distance from power transition lines, distance from well and fountain, distance from protected areas.

  Conclusion

  The most suitable location included 7.98% of the area of the region.

  Keywords: Waste Landfill Site Selection, GIS, Analytical Hierarchy Process (AHP), City of Eyvan-e Gharb
 • Elham Hatami Golzari * Pages 30-41
  Introduction

  Architecture is considered as a container for human life and in this regard, is necessary which the continuity/evolution in the dimensions of the durability of architectural buildings and the influence of external factors, should be considered urban designers and architects, in order for the interaction and social interaction between the individual and that work to be formed based on the interaction between the characteristics of the work and the mental image of the audience. 

  Research Aim:

  Considering the importance of architectural permanence in the context of time and the impact of various factors, the purpose of this study is to presentation a model of durability architecture (continuity/evolution) in the design of Tabriz commercial complexes in the post-Crown era.

  Methodology

  The research method is mixed (a combination of quantitative-qualitative methods) with a practical purpose and analytical-contextual nature, and in order to analyze the information has been used structural equation modeling in AMOS software.

  Studied Area: 

  The geographical scope of the research includes the city of Tabriz and its commercial complexes.

  Results

  Findings show that among the internal variables (architecture itself) the most impact on the durability of architecture is related to the strength of structures, attention to technology and technology in architecture and emphasis on values and culture of society with a value of 0.92, 0.88 and 0.85 respectively and among the external variables (corona effect) related to the variety of services for the benefit of the residents of the area (region) and the lack of extensive relocation, considering a precondition at the entrance of the complex to disinfect and use new materials with anti-aging properties. Bacterial values are 0.84, 0.70 and 0.66, respectively.

  Conclusion

  The results indicate that the sustainable architectural model of commercial complexes can be compiled based on the consideration of the background factors (the architecture itself) and external factors (the effects of the epidemic) in the three dimensions of body, function and identity-meaning.

  Keywords: architecture, durability, COVID-19, Commercial Complexes, Tabriz City
 • Hassan Sajadzadeh *, Mohammad Motaghed, Rezvan Yarhaghi, Somayeh Mozafari Pages 43-55
  Introduction

  Preventing crime and establishing security through environmental design in human settlements has always been of great importance throughout history.

  Research Aim

  The basis of this research is based on the inference and extraction of environmental design indicators and factors that have played an effective role in establishing security in the past neighborhoods, which deals with the application of these factors and experiences in establishing environmental security in new settlements.

  Methodology

  The present research has been used descriptive-analytical method to infer and evaluate environmental security indicators in neighborhoods and traditional settlements. Then, by using the questionnaire tool (360 numbers) and analyzing it through SPSS software, through t-test and factor analysis, the data has been deduced and analyzed. Also, in order to analyze the role of spatial links in establishing security, Depth Map software has been used, as well as comparative tests and correlation matrix coefficients to check the relationship between the components of the variables.

  Studied Areas: 

  The sample under study is one of the most important traditional and luxury neighborhoods of Kermanshah, named Faiz Abad neighborhood. This neighborhood is one of the old neighborhoods that was formed around the historical center of the city and dates back to more than a hundred years ago.

  Results

  The findings of the research show that the most important environmental design factors affecting the improvement of security in human settlements in traditional localities are: functional, physical quality and the amount of spatial links in these types of tissues, which pay attention to the physical and functional diversity in Urban neighborhoods play a greater role in the security of urban neighborhoods.

  Conclusion

  The results of the research show that among the indicators of physical-functional factors, the mixed use of spaces with mixed uses and entrances to the fabric of neighborhoods, and among the indicators of spatial connection factors, tissue ossification and density in the tissue have the highest priority over others. The indicators in environmental security are from the perspective of residents in this neighborhood.

  Keywords: Physical-Functional Factors, Spatial links, Environmental Security, Faizabad neighborhood, Kermanshah city
 • Masood Kavosi, Hamid Saberi *, Mehdi Momeni, Ahmad Khadem Al-Husseini Pages 57-70
  Introduction

  Creative Tourism is one of the issues that the authorities and urban planners have always considered; because in the case of growth and development of tourism in a city, the economy of the city is thriving and improves the quality of life of the inhabitants.

  Research aim

  the purpose of this study is to determine the key factors affecting the development of creative tourism of izeh city with future research approach.

  Methodology

  The present study is an applied research in terms of nature based on the new methods of future research, analytical and exploratory, which has been done by combining qualitative and quantitative models. the collection method in this research is documentation and library. the qualitative data of the questionnaire is open and through interviews, and the quantitative data and data, the questionnaire has been developed and through the questionnaires, delphi method was used. the research population consisted of 60 exper. finally, the mic mac was used to analyze the variables.

  Studied Areas: 

  The geographical area of this research is Izeh city.

  Results

  based on the finding, among the 45 variables studied, tourism training programs, urban attractive spaces, quality of life and the tourism information bank have been used in the area of effective factors and variables that were identified in the dichotomous spectrum have also the ability to become effective variables. Finally, based on the effects of variables, direct and indirect relationships of variables in 5 very weak, weak, moderate, moderately strong and very strong effects were classified.

  Conclusion

  The results of influencing factors indicate that physical – environmental, socio - cultural , economic and institutional factors have the most important effect on the creative tourism of izeh city.

  Keywords: Key Factors, creative tourism, Futurology, Izeh City
 • Abolfazl Meshkini *, Fateme Piri, Saeed Amanpour Pages 71-84
  Introduction

  various factors and a wide range of variables, including: supply and demand structure, money and capital market, currency and gold, oil income, price of energy carriers, household income, demographic factors, liquidity and inflation, housing purchase facilities, the input market for housing production, government policies, urban planning laws, etc., have undeniable effects on investment in the housing market.

  Research Aim

  The present research was conducted with the aim of identifying and analyzing the factors affecting the circulation pattern of residential investment in Ahvaz city.

  Methodology

  The present study is considered to be a descriptive-analytical research in terms of its practical purpose and in terms of its nature, and it was conducted by survey, field and interview methods. In order to analyze the data, exploratory factor analysis models and structural equations were used.

  Studied Areas: 

  The geographical territory of the current research is Ahvaz metropolis.

  Results

  Based on the results of exploratory factor analysis, 4 economic factors with a specific value of 11.078, physical-infrastructure factor with a specific value of 6.352, managerial-institutional factor with a specific value of 5.17 and finally social-demographic factor with a specific value of 4.19 as effective factors in developing investment model Housing were categorized. These factors, with their explanatory variables, have both positively and negatively affected the housing investment process in the metropolis of Ahvaz. The first factor with 38.19% and the specific value of 11,078 and the fourth factor with 15.239% explained the total changes of 33 items, respectively.

  Conclusion

  The housing capital market is influenced by economic, political, physical and social factors and elements, which means that the approach of political economy is space, which considers space under the shadow of the capitalist system, which is forced to develop unbalanced for its survival. is The results of this study contribute to a general understanding of investment and housing in the metropolis of Ahvaz as the capital of the strategic province of Khuzestan and provide a useful analysis of the examples of investments made in this metropolis.

  Keywords: Financial rotation, Housing Economy, Ahvaz metropolis
 • Maryam Ghasemi *, Farhad Ramezani Pages 85-98
  Introduction

  Border villages are among the most sensitive and strategic parts of the country that have unique and unique characteristics in various economic, social, political, cultural and security aspects. Migration of rural inhabitants of the border will deprive these regions of the productive and protective population of the country and create problems in the destination of migration.

  Research Aim

  the present study aims to measure the tendency of households to migrate to the border villages of Torbat-Jam city which is more 95% of them are Sunnis.

  Methodology

  The research method is descriptive-analytical and it is applied-developmental. Documentation and field data were collected using a questionnaire. The sample size is 214 Sunni households residing in 17 villages 10 km from the Iran-Afghanistan border.

  Studied Areas: 

  The geographical area of this research is the villages located 10 kilometers from the Iran-Afghanistan border in Torbat-e Jam County of Razavi Khorasan province according to the country divisions of 2015 and before the separation of Saleh Abad County.

  Results

  The results show that the mean tendency to migrate construct is 1.98 lower than the theoretical average and is low in the Likert spectrum. This is due to the religious dualism of the destination with the source of immigration, which creates a large social cost for the migrant at the destination. Therefore, among the inhabitants of the border villages of the city, migration as a defensive strategy in the face of livelihood challenges and the latest strategy to achieve Minimal living standards.

  Conclusion

  This study showed that only the existence of some deprivations does not cause migration, because for the Sunni villagers living on the border, cultural reasons (living in birth place and with people of the same religion) cause a low desire to migrate. Since the population in the border villages is considered as a strategic reserve of the country, it is an inevitable necessity to try to solve the livelihood problems, especially considering the low desire of the residents to migrate and the relative stability of the population.

  Keywords: : Border Areas, Willingness to Immigrate, Torbat-e Jam County, Sunni, Rural settlements
 • Azin Ataei, Jamaleddin Soheili *, Maryam Armaghan, Ali Akbar Heidari Pages 99-112
  Introduction

  Urban development and urbanization needs have made it necessary to pay attention to the welfare demands of individuals. The importance of responding to the improvement of the quality of the environment in order to ensure the satisfaction of citizens, while physical efficiency, shows the need to consider the experimental qualities of the environment in the process of spatial arrangement; Because exclusively materialistic estimates and one-sided functionalist approach in design, by undermining the qualitative desirability and creating an inefficient environment in meeting the needs, the lived experience of human beings has been limited.

  Research Aim

  This research was done with the aim of explaining the effect of spatial configuration on people's qualitative perception of the environment. Assuming the existence of a relationship between environmental quality and spatial organization and trying to answer how this relationship has been done.

  Methodology

  The present research is done by analytical-interpretive method and its methodological approach is qualitative. Those environmental quality criteria based on library studies and theoretical foundations that had the most conceptual similarity with the social logic of space were verified in two stages by Delphi technique and by location-based questionnaire in passages separated by the degree of interconnection index, extracted from The layout analysis of the survey space has been performed. The sample size was 384 residents of Mehrshahr who were selected by cluster random sampling. In order to analyze the results, the method of logical reasoning has been used.

  Studied Areas: 

  The study area, phase one of Mehrshahr neighborhood in Karaj, is due to the spatial configuration of the urban garden cities model, which has been preserved relatively without structural changes since the design.

  Results

  Based on the findings, the field characteristics of high-correlation passages, from the residents' point of view, have resulted in the most desirability in relation to the quality assessment indicators of the environment related to the physical-functional component. Low-interconnected passages had the highest satisfaction of the perceptual-aesthetic component, and finally, medium-interconnected passages provided a richer socio-cultural interaction.

  Conclusion

  The capacity of spaces with the aim of enhancing the quality experience of the environment is not provided only by the relations and structural features of the space and generally how to use the space depends on the experimental interventions of users that will have many effects on the design process to use public spaces.

  Keywords: Environmental quality, Environmental Quality Experience, Spatial Configuration, Garden City
 • Seyed Saeid Mousavi, Parviz Rezaei *, Bahman Ramezani Pages 113-128
  Introduction

  The importance of climate and its impact on human life is not hidden from anyone. The expansion of urbanization and development of cities along with the rapid growth of population and development of industrial activities has greatly reduced the thermal comfort in residential spaces, the consequences of which in the short term in the form of diseases and illnesses to city dwellers and in the long run as a factor in intensifying climate change. Its environmental effects, including the change of favorable months in terms of comfort climate, play a role. Meanwhile, the high costs of establishing comfort in residential spaces by mechanical devices and especially their maintenance, as well as its consequences in environmental degradation, has increased the importance of urban climate research. Therefore, the view of this study is to investigate the effect of climate on physiological comfort and convenience of human beings in closed spaces under the influence of two elements of temperature and humidity.

  Research Aim

  The purpose of this study is to analyze and evaluate the effect of climate on physiological comfort and convenience of humans in closed spaces under the influence of two elements of temperature and humidity.

  Methodology

  The research is an applied type that has been done by descriptive-analytical method. The data used include average minimum, maximum and daily temperature, relative humidity, vapor pressure and dew point temperature in the statistical period of 40 years (1979-1979). For data analysis, indices of discomfort, temperature-humidity, sultry intensity and AIA standard were used.

  Studied Areas: 

  The study area in this research is Rasht city in Guilan province.

  Results

  The research findings show that heat discomfort reaches its maximum in July and August and also August has the highest amount of sultry.

  Conclusion

  The results of the study indicate the greater effect of temperature element on the establishment of thermal comfort because despite the low relative humidity in the four months of June, July, August and September compared to other months, the degree of sultry and lack of thermal comfort in this month It reaches its maximum, which in addition to creating shade, also needs natural air ventilation to establish thermal comfort.

  Keywords: Urban climate, Comfort, Residential Spaces, Temperature, Humidity
 • Malihe Nemati, Zeynab Korke Abadi *, Mohammadreza Zandmoghadam Pages 129-140
  Introduction

  The importance of urban furniture in most cities of the country is one of the important topics of urban planners and beautifiers. Paying attention to elements such as proper design, dimensions, proper placement and monitoring, etc., has the ability to reduce vandalism.

  Research Aim

  With the aim of better identifying these elements, this research has tried to provide a suitable model in this regard to urban planners and beautifiers with the aim of reducing vandalism.

  methodology

  This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlative in nature. The statistical population of the research in the Delphi section and in order to achieve the necessary theoretical saturation was 11 experts from among academic experts and officials of the Semnan urban beautification organization, and for the model test in a larger statistical sample, there were 386 people over 18 years old living in Semnan. People were selected. The necessary data were collected through a researcher-made questionnaire tool, and in order to analyze the data, regression analysis was used in the form of structural equation technique and fuzzy inference system.

  Studied Areas: 

  The geographical scope of this research is the city of Semnan.

  Results

  The results of the research showed that the designed model has a suitable fit and among the main dimensions, the "psychological factors" dimension with a factor load of 0.96 has the highest correlation with the main concept of the research. The composition of the main factors of the model also determined that the best reduction of urban vandalism behaviors will be achieved when the amount of attention to the placement dimension is 1.68, psychological factors dimension is 2.83, supervision is 2.59 and design is 2.62.

  Conclusion

  The reduction of urban vandalism behaviors is influenced by urban furniture elements and the designed model will reduce urban vandalism behaviors by 39%.

  Keywords: urban furniture, Vandalism, Psychological factors
 • Nemat Shakarami *, Mohammad Shokouhi Pages 141-154

  In Iran, new cities with the goal of reducing decentralization of metropolitan areas and regional equilibrium development have been built, but these cities have already become involved with a number of fundamental issues from the very beginning, which requires major reviews. Therefore, the present study examines the capabilities and macro factors affecting the development of the new city of Pardis to find strategic solutions and fit mapping for the successful development of this new city using the new Meta-SOWT technique. The research method is descriptive-analytical and the purpose of the research is applied. Needed data and information have been gathered from the documentary, library, and surveys (questionnaire, interview) sources. The sample members were 42 experts and researchers in the field of urban planning. The results show The macro factors affecting the development of Pardis include: macro policies of the country's management, lack of workplaces, inadequate infrastructure, housing and Department of Housing and urban development policies in the area of housing and the issue of urban services including providing drinking water to the city, which ultimately appropriate strategies for city development were presented with respect to these effective factors and city capabilities.

  Keywords: Populationability, Economic-Social Development, Meta-SWOT, Tehran metropolis, New Town of Pardis
 • Nesa Hashemi *, Moslem Rostami Pages 155-170
  Introduction

  Urban green space is deemed as a kind of application which its distribution and diffusion across cities bear a great deal of significance and is regarded as the breathing lungs of cities. Green spaces should sport such components as facilities, easy accessibility, suitable distribution across cities and proper area to be able to perform their roles properly.

  Purpose of the research: 

  This study wants to identify suitable places for the construction of new green spaces by locating urban green spaces, using by GIS and AHP model, in region 3 of Kermanshah, based on standard criteria.

  Methodology

  This is an application-oriented kind of research being undertaken through descriptive-analytical methods endeavoring to identify the optimal locations for establishing new green spaces in the third division of the metropolis of Kermanshah according to the principles of positioning. For this purpose, such criteria as proximity to lands with residential applications, street networks, training applications, cultural applications, proximity to rivers, existence of wastelands, distance from green spaces, workshops and factories alongside multi-criteria decision making method (AHP) in the environment of Arc GIS have been utilized.

  Geographical Territory: 

  The study area is Region 3 of Kermanshah which is located in the southeast of Kermanshah, with an area about 1886 hectares and the population of about 165023 people.

  Result and discussion

  The results demonstrate that per capita green space of the third division of Kermanshah is very low compared with a suitable and optimum standard and additionally, the manner of green spaces’ distribution, diffusion and their function radii in the before-mentioned region show that they are not in line with the condition of the region, in such a way that more than 20% of the population of the before-said region are deprived of an appropriate coverage by green spaces. The final map shows that the western, southern, central and eastern parts of the region are the best locations to establish green spaces in the third division of the metropolis of Kermanshah.

  Conclusion

  By analyzing the mentioned parameters, suitable places were identified for the construction of new green spaces considering that AHP Model be used in future studies to evaluate green space in regions of Kermanshah.

  Keywords: green space, Location, Geographic Information Sistem(GIS ), Analysis Hierarchical process ( AHP)
 • Majid Goodarzi *, Saeed Maleki, Dariush Khodabakhshi Pages 171-184
  Introduction

  According to the approach of the World Health Organization, elderly-friendly cities include those urban spaces in which the distribution of public services is such that it is most appropriate to the needs and limitations of the elderly. According to the statistics, the city of Ahvaz, like the whole country, is moving towards the aging of the population and old age.

  Method

  The present research is applied-theoretical in terms of purpose and descriptive-analytical in nature and method with a survey approach.

  Findings and Discussion

  As a result, there is a difference between the indicators of the elderly-friendly city at the level of 95% confidence. In other words, the indicators of the elderly-friendly city from the participants’ perspective did not have the same priority. Accordingly, the social status index with an average rank of 1.81 has the highest score, and the health services index with a score of 1.06 has the lowest score. The regional results also show that the significance level obtained from the Friedman test is less than 0.05. There is a difference between the elderly-friendly city indicators in the eight districts of Ahvaz at the confidence level of 95%. In other words, the elderly-friendly city indicators have not had the same priority from the point of view of the respondents living in the regions. So, Zones 1 and 8, with the average rank of 2.88 and 2.79, have the highest rank, and Zone 6, with the score of 2.21, has the lowest. Analysis of structural equation model to investigate the effect of indicators of the elderly-friendly city of Ahvaz according to the coefficients of determination (R2) showed that the changes in the variable are significantly dependent on changes in independent variables of the research. Due to being positive Subscription index and redundancy index and three values of 0.01, 0.25, 0.36, which are introduced as low, intermediate, and high GOF values and obtaining 0.50 for GOF, the appropriate fit of the model was confirmed.

  Results

  The model explained to investigate the factors affecting the realization of the elderly-friendly city of Ahvaz also showed that the changes of the dependent variable depend to a considerable extent on the changes of the independent variables of the research. In other words, independent research variables can explain up to 50% of the dependent variable, indicating the proposed model’s desirability.

  Keywords: SEM, elderly-friendly city, the elderly, Ahvaz city
 • Rostam Saberifar * Pages 185-198
  Introduction

  Since one-third of the country's population lives in 141,000 hectares of worn-out areas, the regeneration of these textures is one of the main concerns of the country. However, the plans to organize these textures have always been one of the most challenging urban programs, and it is difficult or almost impossible to find successful examples among them. One of the main reasons for this is people's skepticism about the results of such plans and the low acceptance rate of innovation. Goal: It seems that if these projects are implemented in appropriate and selected places and their positive and useful effects are tangible to the people, the acceptance of new approaches will be accelerated and the cost of implementing the projects will be reduced while their success will be guaranteed.

  Methodology

  The study method was descriptive and analytical and the required data were collected using a questionnaire from a sample of 300 experts, local officials, and ordinary people. The collected data were analyzed using different statistics with the help of SPSS software and TOPSIS model.

  Geographical area of research: 

  The present study was conducted in the city of Torbat Heydariyeh. This city has the highest distressed urban testures but the least study has been done about it..

  Results and discussion

  The results of the analysis of research findings show that the index of economic status of encouraging residents to accept the regeneration plan, is in the first place with an average of 3.06,the index of cultural categories is in the second place with an average of 2.99, and finally the index of social dimensions is in the third place with an average of 2.79. The findings showed that the best starting point for the regeneration project in this city is the Shahid Bahonar neighborhood, which has the highest score among the other three neighborhoods, and in Veblen's theory, it is the reference group.

  Conclusion

  If city officials focus on this neighborhood instead of implementing the project in all distressed areas, and achieve deliverable results, the implementation costs will be significantly reduced while increasing the probability of success of the project.

  Keywords: regeneration, worn-out urban texture, Adoption of Innovation, prioritization, Torbat-e Heydarieh
 • Masoud Topchi Khosroshahi, Arash Saghafi Asl *, Daryuosh Sattarzadeh, Hassan Sattari Sarbangholi Pages 199-209
  Introduction

  Nowadays, proper design and management of urban public spaces due to their effective role in various dimensions of economic, social, mental-physical health, vitality and generally improving the quality of life has become a basic necessity in urban development planning. GoalThe purpose of this study is to identify the effective criteria for planning and design on the development of public spaces Tabriz city and to prepare a standard framework.

  Methodology

  The research method in the present study is applied-development and the method of collecting survey information and questioning managers, officials and experts on urban issues as well as academic elites. It is noteworthy that due to the uncertainty of the size of the statistical population, using the targeted Delphi sampling method, 100 people have been determined as the sample size, which is based on the snowball method. Also has been used to analyze the research information of structural equation modeling in Amos software.

  Geographical area of research

  Public urban spaces of Tabriz in different species and its 10 regions are the geographical area of the present study.

  Results and discussion:

   Findings indicate that the greatest impact on the development of public spaces in Tabriz city is related to the components of attention to content of plans and programs in planning and proper functional design of public spaces with a value of 0.92 and 0.78, respectively. Also between sub-variables, thematics and detailed study of variables affecting the promotion of public spaces; Appropriate coherence and relationship between the components and elements of public space planning in different social, physical, environmental and functional dimensions; Universality and design based on age and gender groups; And the ability of personalization (sense of spatial belonging) with the values of 0.91, 0.87, 0.84 and 0.83, respectively, have the greatest impact on the development of public spaces in the city.

  Conclusion

  Unfortunately, in Tabriz and other cities of Iran, paying attention to improving the quality of public spaces has an inappropriate planning approach and the content of plans and programs, the planning process and the implementation of plans and programs should be fundamentally reviewed.

  Keywords: Urban Planning, Urban Design, public space, Tabriz
 • Mahdi Charaghi *, Mohammad Behroz Yeganeh, Sediqeh Mozaffari Pages 211-220

  Food insecurity is a serious issue, especially in the villages of less developed and developing countries. Food insecurity depends on consumption behavior and its underlying factors. The current study was written with the aim of investigating and evaluating the food insecurity of households in rural areas. The question that is raised in the field of food insecurity is, what are the most important effective factors in the resilience of rural households against food insecurity? The current research is applied in terms of type and descriptive-evaluation in terms of nature. The statistical population of the current research is eight villages of Zanjan city, these eight villages have 3047 households, and using the Cochran formula, the number of samples needed to complete the questionnaire (342) households was calculated and the questionnaires were completed using a systematic method. The method of collecting information in the form of library and field (questionnaire and observation) and the method of analyzing information quantitatively (descriptive statistics, mean and frequency distribution, standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, Yeoman-Whitney test, Heckman model, Johnkheer test and Kruskal test) Wallis) and to calculate the amount of food insecurity, the method (food insecurity scale) has been used. The results of Friedman's test show that in non-food strategies to deal with food insecurity, the highest average with a value of 4.62 is related to the strategy of borrowing money to buy food, and in food strategies to deal with food insecurity, the highest average rating is related to the use of cheap food with a value of 95. It is 4.The results of Friedman's test show that in non-food strategies to deal with food insecurity, the highest average with a value of 4.62 is related to the strategy of borrowing money to buy food, and in food strategies to deal with food insecurity, the highest average rating is related to the use of cheap food with a value of 95. It is 4.

  Keywords: Rural Development, Rural poverty, Sustainable Development, Zanjan Province
 • Ali Hosseini *, Ali Saberi Pages 221-236
  Introduction

  One of the strategies that has been considered in recent decades to raise the standard of living for those who live in rural regions is the concept of converting those places into cities. Due to this policy, several rural communities in Iran have transformed into cities during the past few decades.

  Goal: 

  residents' satisfaction with their quality of life in Boostan and Sepidar and examine how the conversion of rural regions into cities has improved their quality of life.

  Methodology

  Also, the research type is applied and the method is descriptive-analytical. The research data were gathered through library study and field research. The residents of the studied cities represent the research's statistical population, which was determined using the Cochran formula with a sample of 270 persons. The research was analyzed using Descriptive Statistics, Kolmogorov– Smirnov test , Friedman test, and ordinal regression.

  Geographical area of research: 

  This study was conducted in Boostan and Sepidar cities in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces.

  Results and discussion

  The study's findings indicate that the two cities have varied levels of satisfaction with their of life. The Kolmogorov–Smirnov test findings show that Boostan city residents are better satisfied with their quality of life. According to the findings of the Friedman test, place quality in Sepidar city and the educational in Boostan city has the maximum degree of satisfaction. while the the component of economic in both cities have the minimum levels of satisfaction.The results of ordinal regression also demonstrate that whereas the independent factors in Sepidar city have a weak and low influence on the dependent variable of quality of life satisfaction, they have a significant and positive impact in Boostan city.

  Conclusion

  In general, the results of the study show that the policy of promoting settlements and the measures taken have been successful in Boostan in contrast to Sepidar.

  Keywords: residents', satisfaction, Boostan city, Sepidar city, Kohgiluyeh, Boyer Ahmad provinces
 • Ahmad Moghaddam Dorodkhani, Hojjatollah Rashid Kolvir *, Amirreza Karimiazeri, Hassan Akbari Pages 237-250
  Introduction

  Space and urban elements cannot be understood without knowing their identity, and everything that arises from this identity originates from the tactics, tricks, techniques and innovations of planners, designers and architects based on the cultural, social and economic components of a nation and political and environmental conditions it rules a place. Over time, identity manifests itself in both stable and unstable (critical) forms.

  Goal

  The purpose of this study is to identify the elements of stable identity in the native dwellings of Talesh with emphasis on the percussion approach.

  Methodology

  The research method in the present study is a combination of quantitative-qualitative approaches with analytical-exploratory nature which to analyze the data have been used the model of least squares in Warp-PLS software and qualitative methods of contextualization (ethnography) and rhythm analysis. The statistical population of the study is the housing of Talesh city, the sample size is estimated based on the modified Cochran model 340 housing.

  Geographical area of research

  The geographical area of the research includes Talesh city and its housing.

  Results and discussion

  Findings show that the most important elements of sustainable identity in the native dwellings of Talesh are related to environmental elements (E), cultural elements (C) and functional elements (F), which based on the structural model, the extracted coefficients are 0.63, 0.48 and 0.43 respectively.

  Conclusion

  The results indicate that climatic conditions along with the simultaneous presence of several rhythms such as cultural values and functional needs in the cyclical and linear course of time have played a major role in shaping the sustainable identity of native dwellings in Talesh.

  Keywords: Sustainable identity, Indigenous housing, Mining rhythm, Talesh
 • Sharam Darogri, Parvaneh Zivyar *, Alireza Estalaji Pages 251-264

  Quality of life is one of the most basic concepts of development in the present age, which examines and evaluates the general well-being of the individual and society. The purpose of this article is the effect of quality of life indicators from the perspective of villagers with a structural equation modeling approach. The present research is applied research in terms of purpose and descriptive-correlational research in nature. The statistical population of the study consists of 696 heads of households in the selected village of Osmanvand district in Kermanshah city. Using Cochran's formula, the statistical sample in question was 225 heads of households. These numbers were selected by simple random sampling method. Data analysis was performed using SPSS software and structural equation modeling (SEM). In this study, the observed variables for the four components of social, economic, physical and environmental were obtained. Four first-order factor analysis models were developed and validated to measure four subscales of quality of life. Finally, the role and effect of the observed variables and their four components on quality of life as the main latent dependent variable, and the relationships between them were analyzed using a two-factor confirmatory factor analysis (CFA) structural model. The results showed an acceptable fit and validity of all four models of measuring quality of life and achieving goals, as well as a second-order five-factor model for assessing quality of life, based on collected data. The results showed that social index of 0.93, environmental index of 0.97, physical index of 0.99 and economic index of less than 0.25 had an effect on quality of life.

  Keywords: quality of life, Rural Areas, Osmanvand rural district, Kermanshah city
 • Mohammd Eskandari Node *, Yaser Gholipour, Salman Feyzi, Amin Hassanzadeh Pages 265-277

  Encouraging citizens to use public services to reduce urban pollution is one of the important management priorities in cities. Accordingly, the study of environmental knowledge as a factor influencing the behavioral intentions of citizens as consumers of urban services can determine the extent of their tendency to use these services. Based on this view, the present study was conducted to investigate the impact of environmental knowledge on the use of urban services in Rasht. In terms of applied purpose, in terms of nature and descriptive-analytical method, the present research is a documentary, a survey that has been conducted using a researcher-made questionnaire. The statistical population was households in Rasht. According to the Cochran's formula, a sample size of 384 people was selected from them and they were asked by two-stage cluster sampling. The validity of the questionnaire was confirmed based on face validity and its reliability was measured using Cronbach's alpha (0.763). The relationship between the index and the corresponding items has been investigated in the measurement model (first-order factor analysis). Composite reliability, mean variance extracted and convergent validity were calculated and confirmed for the research indicators. The research hypotheses have been tested using the structural equation modeling process. The amount of findings shows that between environmental knowledge and residents' approach to using urban services (Beta = 0.51 and t = 4.1) and the rate of use of these services (Beta = 0.30 and 3.95 = t) there is a statistically significant relationship; There is also a significant relationship between residents' approach to urban services and the use of services (Beta = 0.68 and t = 6.8).

  Keywords: environmental', knowledge, urban services, consumption