فهرست مطالب

پژوهش نامه نقد آرای تفسیری
سال سوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • آمنه شاهنده* صفحات 11-31
  مطالعه آثار محققان درباره قرآن و علوم اسلامی و نقد آراء آن ها امری ضروری است. با توجه به اهمیت ابراهیم (ع) به عنوان بنیان گذار ادیان توحیدی، و اسماعیل (ع) به عنوان ذبیح پدر، خاورشناسان در مطالعات خود به بررسی زندگی این پیامبران پرداخته اند. به نظر می رسد اینان درنتیجه دست رس منابع اصیل اسلامی دچارنند پذیرش وجود تناقض در آیات مربوط به ابراهیم (ع). آن ها تفاوت اوصاف ابراهیم (ع) در آیات قرآن، برجسته نبودن ابراهیم (ع) در برخی آیات و ازدیگرسو تاکید بر «مله ابراهیم» در آیاتی دیگر، و تفاوت هویت و اوصاف ذبیح در قرآن و عهدین را نتیجه چنین تناقضی دانسته اند. صرف نظر از انگیزه های مستشرقان در یک چنین بحثی، یکی از عواملی که باعث ایجاد توهم تفاوت شده، دست رس نداشتن به منابع متقن است. در این مطالعه می خواهیم با رویکرد تحلیلی انتقادی به بررسی آثار مستشرقان درباره موضوع بپردازیم. بنا ست از این فرضیه دفاع کنیم که خاورشناسان به علت تعصبی که ناخواسته روی برداشت های فرهنگی شان از مفاهیم آیات نشان داده اند، و هم چنین به سبب دسترسی ناقص به منابع معتبر، هنگام مشاهده هر نوع تفاوتی در میان آیه ای با آیه دیگر، آن را تحریف و تناقض تلقی نموده اند؛ در حالی که زمانی می توان دو آیه را متناقض دانست که از صدق یک آیه کذب دیگری حاصل شود.
  کلیدواژگان: مستشرقان، آیات مکی و مدنی، ابراهیم (ع)، ذبیح
 • محمدرسول آهنگران*، سید محمد حسینی پور صفحات 32-56

  وجوه مختلف معنایی واژگان قرآن گاه معنای مختلفی ارایه می‏دهند. گاه نیز تغییری در معنای کلی آیات قرآن ایجاد نمی‏کنند؛ اما فهم ظرایف معانی قرآن را دشوار می‏کنند و نقاط ضعفی در فهم معنا را آشکار می‏کنند. یکی از موادی که وجوه معنایی متفاوت آن گاه ترجمه و تفسیری دور از ذهن ایجاد کرده، ماده «ع‏ج‏ب» است که در آیات متعددی از قرآن دیده می شود. بیش تر مفسران و مترجمان عربی و فارسی آن را در کاربردهای قرآنی به «شگفتی» و مترادف‏های آن معنا کرده اند. شمار اندکی از مفسران نیز کوشیده اند با تفکیک میان کاربردهای مختلف، برخی از موارد کاربرد این ماده را به مفهوم «خوشایندی» و مانند آن معنا کنند. این درک اخیر معمولا در میان مترجمان قرآن به زبان های اروپایی بیش تر دیده می شود. نبود قاعده‏ای مشخص برای تمییز معنای این ماده در هییت‏های گوناگون آن موجب تشتت آراء شده است. مطالعه حاضر به واکاوی معنای مشتقات ماده ع‏ج‏ب اختصاص دارد و بنا ست که در آن با روشی توصیفی  تحلیلی، این ماده را بررسی لغوی و صرفی کنیم و با مرور آراء مفسران درباره آیات حاوی این ماده معنای صحیح آن را در هر موضع کاربردش تبیین کنیم. دستاورد این مطالعه بنا ست سنجش این قاعده باشد: ماده ع‏ج‏ب در تمام ابواب ثلاثی مجرد تنها به معنای شگفتی است؛ اما در باب إفعال از ثلاثی مزید به هردو معنای خوشایندی و ناخوشایندی محتمل است که به طبع با توجه به سیاق آیه، معنای صحیح استخراج می‏شود.

  کلیدواژگان: اعجاب، تعجب، مفردات قرآن
 • ابوذر پورمحمدی*، حسن سجادی پور صفحات 57-81
  الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم نوشته طنطاوی جوهری (1287-1358ق/ 1870-1940م) تنها تفسیر کامل قرآن با روش تفسیر علمی، و از جایگاه ویژه ای در نوع خود برخوردار است. درباره این تفسیر و روش تفسیری آن آراء مختلفی وجود دارد. بسیاری به دلیل نگاه غیرجامع به الجواهر و فراوانی مطالب علوم طبیعی در آن داوری دقیقی نسبت به این تفسیر و روش آن نداشته اند. با مطالعه کامل تفسیر طنطاوی این نتیجه حاصل می شود که وی روش استخدام و به کارگیری علوم طبیعی را برای تفسیر قرآن برگزیده، و در واقع با نگاه به علم به تفسیر قرآن پرداخته است. از دیدگاه او هرچه مخاطب کلام خدا از آیات آفاقی خداوند که در اطراف او هستند بیش تر بداند، قرآن را بهتر خواهد فهمید. دغدغه های سیاسی و اجتماعی از مهم ترین انگیزه های طنطاوی برای نوشتن این تفسیر بوده است. با همه این ها، اندیشه های تفسیری او خالی از آفت و آسیب نیست و نقدهایی ناظر بر آسیب های مبنایی، روشی و غایی بر آن وارد است.
  کلیدواژگان: طنطاوی، الجواهر، تفسیر علمی، قرآن
 • سید محمدعلی ایازی* صفحات 82-111

  درباره اثبات نبوت پیامبر (ص) از طریق معجزه حسی سخن های بسیار گفته شده است. از جمله این سخنان داستان شق القمر به مثابه معجزه پیامبر (ص) در سوره قمر از سوره های مکی الاوایل است. مبنای اصلی این قول که در تفاسیر بازتاب یافته، آیه ای از قرآن در آغاز همین سوره است: «اقتربت الساعه وانشق القمر». در روایات اسباب نزول آمده است این آیه پس از دو نیم شدن ماه در شب چهاردهم ماه ذی الحجه نازل شد. این روایات اسباب نزول‘ چندگانه اند و با مضامین مختلف و شگفت انگیز نقل شده اند. به همین دلیل عالمانی به نقد آن ها پرداخته، و به انکار اخبار شق القمر روی آورده اند. این عالمان اساسا با وجود قرآن که آ یه ای عقلی است، ضرورتی برای این دسته از معجزات حسی قایل نبوده اند. از جمله این عالمان می توان ابراهیم بن سیار نظام، عمرو بن بحر جاحظ، هشام بن عمرو فوطی، و ابوبکر اصم را یاد کرد. اینان از جمله اولین کسانی هستند که در اوایل سده 3ق قصه شق القمر را انکار کردند. بااین حال، این بحث در سده های متاخرتر از سوی مفسران پرشمار شیعه و سنی به شکل مستند و با ادله متنوع تری نقد شده است. این مفسران گفته اند روایات شق القمر با صراحت بیان قرآن در امتناع از آوردن معجزات حسی تعارض دارد. در این مطالعه بنا ست نگاهی به اقوال موافقان و مخالفان بیندازیم، مسایل و ادله و مشکلات پذیرش روایات شق القمر را بیان کنیم، و در نهایت به نقد نظریه  مثبتان و دفاع از نظریه منکران و نسبت دو دیدگاه با جاوادانگی معجزه قرآن بپردازیم.

  کلیدواژگان: روایات اسباب نزول، معجزات پیامبر، شق القمر
 • بی بی حکیمه حسینی حکمت* صفحات 112-140
  شناخت و ادراک انسان ازجمله مباحث فلسفی است که در مکاتب فکری گوناگون به فراخور سایر اندیشه های آن مکاتب تبیین شده است. موضوعاتی چون ماهیت، امکان، ابزار ها و مراتب شناخت همواره میان اهل نظر مورد بحث و اختلاف بوده است. از سوی دیگر، شناخت و معرفت از ارکان اساسی تربیت به شمار می رود. ازاین رو باور ما نسبت به آن در سامان دهی نظام تربیتی تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. یکی از فیلسوفان مسلمان که در تفسیر خویش بر قرآن کریم توجه وافی به مباحث معرفت شناختی نشان داده، سیدمحمدحسین طباطبایی است. در این مطالعه بنا داریم که مبانی معرفت شناختی وی در تفسیر المیزان را بازشناسیم و دست آورد های این مبانی را در بحث از دیگر مولفه های نظام تربیتی هم چون اهداف، اصول و روش ها پی جویی کنیم. بنا ست از این دیدگاه دفاع کنیم که طباطبایی معتقد است از نظرگاه قرآن، معرفت به معنای مطلق آگاهی است که به کمک حس و عقل و وحی امکان پذیر می گردد و دارای مراتبی است؛ هم چنان که وی معتقد است قرآن تسبیح خدا را هم چون شیوه ای برای دست یابی به معرفت می داند، مهار نفس و بازداشتن آن از اشتغال به بدن را نیز برای دست یابی به معرفت امری ضروری بازمی نماید، و اسوه پردازی، آموزش مستدل و دوری از تحمیل، و تقویت تفکر نقادانه را از روش های تربیتی هماهنگ با این مبانی می شناساند.
  کلیدواژگان: معرفت شناسی، قرآن کریم، تفسیر المیزان، محمدحسین طباطبایی، تربیت اسلامی
 • محمد استیری، محمدجواد توکلی خانیکی* صفحات 141-165

  یکی از شیوه های ایجاد جذابیت و بلاغت برای کلام ایجاد تناسب در آن است. در قرآن کریم هم از این شیوه به نحو گسترده و تاثیرگذاری بهره جسته است. یکی از انواع تناسب که می توان کاربرد گسترده آن را در قرآن دید ایجاد هم آهنگی و تناسب در فواصل آیات است. بااین حال، همواره در سوره های قرآن تناسب فاصله ها مراعات نمی شود. هرجا در قرآن هم آهنگی و تناسب فاصله ها با قواعد و هنجار های لفظی و ادبی آن ها در تضاد بوده، ساختارشکنی روی داده، و فراهنجاری هایی ارایه شده که بر بلاغت و جذابیت سخن افزوده است. از جمله گونه های تغییرات و ساختارشکنی های ادبی، بلاغی و واژگانی قرآن که در فواصل قرآنی هم دیده می شود حذف حرف و کلمه است. این قبیل حذف های قرآن از سده اول هجری مورد گفتگوی ادیبان، مفسران و قرآن پژوهان بوده است. در مطالعه حاضر بنا داریم تفاسیر و کتب علوم قرآن تا سده 13ق را که به اسلوب حذف در فواصل آیات پرداخته اند بازشناسیم و سیر تحول نگرش ها به اسلوب حذف را در آنان بازکاویم. بنا ست از این دیدگاه دفاع کنیم که نگرش ها به اسلوب حذف در این آثار، با توجه به خصوصیات و ویژگی های مشترک در تحلیل و روش تفسیری در دو مرحله کلان قابل دسته بندی است: مرحله تکوین (تا پیش از سده 8ق)، و مرحله توسعه؛ هم چنان که بنا داریم در ضمن این مرور، نگرش ها به کاربرد این اسلوب در قرآن را نیز با نگاهی انتقادی بازخوانیم.

  کلیدواژگان: اسلوب حذف، فواصل، فاصله قرآنی
 • کاوس روحی برندق* صفحات 166-186
  در قرآن کریم تعبیر ارایت و امثال آن مکرر به کار رفته است. این تعبیرات از ترکیب های دشواریاب قرآن به شمار می آیند. بنا داریم در مطالعه پیش رو کاربردهای این ترکیبات را در قرآن مطالعه کنیم و تحلیل ها از معنای تک تک موارد کاربرد قرآنی آن ها را با نگاهی انتقادی بازخوانیم. در این مطالعه مشخصا می خواهیم تحلیل های بازتابیده در چهار اثر الدر المصون سمین حلبی، اعراب القرآن الکریم وبیانه محیی الدین درویش، التحریر و التنویر ابن عاشور، و المیزان طباطبایی از کاربردهای این ساختار زبانی را با هم دیگر مقایسه کنیم؛ آثاری که به نظر می رسد می توانند بازتاباننده تحلیل های مذکور در کتب اعراب القرآن، تفاسیر ادبی، و تفاسیر معاصر فریقین باشند. هدف آن است که دریابیم کاربردهای مختلف این ساختار دقیقا چه معنایی را افاده می کند و کدام یک از مفسران تحلیل دقیق تری از این کاربردها کرده اند. بنا ست از این فرضیه دفاع کنیم که درعین توجه هرچهار مفسر به ظرایف بلاغی کاربردها و تاثیر آن بر معنای آیات، و درعین تمایز کاربردهای متنوع ارایت در ساختارهای شبیه به هم، سهم تفسیر الدر المصون سمین حلبی در تحلیل ادبی کاربردها، و سهم دو تفسیر معاصر، التحریر و التنویر ابن عاشور و المیزان طباطبایی، در توجه به تطابق معنای تفسیری با نکات ادبی شایان توجه است.
  کلیدواژگان: ساختار ارایت، اعراب القرآن، تفاسیر ادبی، تفاسیر معاصر قرآن
 • زهرا اصغری، عباس اسماعیلی زاده* صفحات 187-206
  روی آوردن به روایات اسباب نزول نمونه بارز تلاش مفسر برای قرار گرفتن در شرایط نزول آیه یا آیات قرآن کریم است تا بتواند به درک صحیح و جامعی از مفاهیم آیات دست پیدا کند. افراط در اعتماد به اسباب نزول و بی توجهی به آسیب های آن هم می تواند سبب بروز لغزش هایی در آراء مفسران بشود. در این مطالعه بنا داریم شواهدی از فهم نادرست آیات قرآن را در سه سده نخست هجری مرور، و مواردی از لغزش های ناشی از اعتماد به روایات سبب نزول را از نگاهی درون دینی یادآور شویم. در گام نخست به تعریف اسباب نزول و بیان فواید و آسیب های آن خواهیم پرداخت. آن گاه آراء مفسران سه سده نخست هجری در به کارگیری روایات اسباب نزول، و نمونه هایی از کاربردهای ناصحیح را مرور خواهیم کرد. می توان سه دسته لغزش در فهم اسباب نزول بازشناخت: تعیین نادرست مستثنیات، طرح ناموجه ادعاء نسخ در قرآن، و درآمیختگی معیار تشخیص سوره های مکی و مدنی.
  کلیدواژگان: اسباب نزول، مفسران سه سده اول هجری، مستثنیات سبب نزول، نسخ قرآن، مکی و مدنی
 • اشرف منتظری* صفحات 207-228
  یک بررسی اجمالی کاربردهای پرشمار اصطلاح سبیل الله در قرآن بیانگر این است که این مفهوم برای تثبیت در فرهنگ اسلامی مسیر های معنایی مختلفی را طی کرده و دچار تحولات معنایی شده است. شناخت این تحولات معنایی با مرور آراء تفسیری و روایات امکان پذیر است. در مطالعه کنونی بنا ست مراحل تحول معنایی انگاره سبیل الله را در عصر شکل گیری آن بررسی کنیم. نتایج به دست آمده نشان می دهد سبیل نخست به مفهوم مسیری مبهم به سان اصطلاحی ترابری به کار می رفت، سپس در واژگان قرآنی معنای راه و روش زندگی پیدا کرد، سپس هجرت مسلمانان از مکه به مدینه که حرکتی در همین مسیر مبهم بود جنبشی در سبیل الله نام گرفت. در مرحله ای بعد، شیوه زندگی مطلوب یک مسلمان به مثابه حرکتی در چنین مسیری که تحت عنوان سبیل الله شناخته می شد بازنموده شد. مسلمانان برای قرارگرفتن در این سبیل الهی می بایست با دشواری هایی هم چون آزار دیدن، هجرت کردن، خرج کردن دارایی، جهاد کردن، و درنهایت نیز کشته شدن در چنین راهی روبه رو می شدند. پس از آن که با هجرت نبوی جامعه اسلامی تثبیت شد، انگاره جهاد در راه خدا نیز برپایه همین انگاره سبیل الله، و به معنای مجموع تلاش های خالصانه ای که شخص باید با هدف الهی به انجام رساند شکل گرفت.
  کلیدواژگان: سبیل الله، هجرت، انفاق، جهاد، تاریخ انگاره ها.
 • مریم نساج* صفحات 229-247
  بخشی از زیبایی ادبی قرآن به هنگام بررسی ساختار و متن سوره های آن هویدا می گردد. این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی دنبال می شود و در صدد ارایه زیباشناسی این سوره در سطح ساختار، آواها و واژگان است. نتایج مطالعه حاکی از آن است این سوره ساختاری منسجم دارد و بحث هایش در دو دسته ارایه گردیده است: دسته اول داستان ایمان جنیان به واسطه شنیدن آیات قرآن و رهایی از شرک را دربر دارد. دسته دوم نیز اثبات ابلاغ رسالت و عالم الغیب بودن پروردگار را شامل می شود. هدف و غرض سوره دعوت به توحید و اثبات رسالت و معاد و هادی بودن قرآن است. در سطح آوایی، آرایه های تکرار، تصدیر و التفات به کار رفته است که نشان دهنده زیبایی کلام و انسجام متن است. در سطح واژگانی نیز، الفاظ پایانی این سوره شباهت بسیار با سوره کهف دارد. از طریق مطالعه تطبیقی دو سوره می توان به نکاتی بدیع دست یافت.
  کلیدواژگان: ساختارشناسی، سوره جن، سطح آوایی، سطح واژگانی، بلاغت
 • محمد مکفی رودی، مجتبی نوروزی*، مهدی آریان فر صفحات 248-269
  قرآن کریم به زبان عربی نازل شده، و زبان عربی نیز مانند هر زبان دیگری تحت تاثیر عوامل مختلف، میزبان واژگانی غیرعربی از فرهنگ ها و زبان های دیگر است. این واژگان پس از هضم شدن در زبان عربی و دگرگونی ساختاری به تدریج ماهیتی عربی پیدا می کنند و به عنوان واژه های مانوس در محاورات عرفی و متون ادبی زبان مقصد مورداستفاده قرار می گیرند. یکی از کلماتی که ریشه غیرعربی برای آن ادعا شده، واژه فیل است که یک مرتبه در سوره فیل به کار رفته است. اهمیت این مطالعه از آن جهت است که ریشه یابی زبان مبدا این گونه واژگان که در قرآن کریم نیز استعمال شده، موجب فهم بهتر آیاتی می شود که دربردارنده آن ها ست. این مطالعه با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که تبار واژه فیل در زبان عربی و فارسی چیست و سیر تحول معنایی آن در بستر زمان کدام است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که این واژه واژه معرب (دخیل) است و از واژه پیل در زبان فارسی به زبان عربی راه یافته، و در قرآن، روایات و اشعار عربی نیز در همان معنا انعکاس پیدا کرده است.
  کلیدواژگان: فیل، پیل، تبارشناسی، کاربست تاریخی، معرب فارسی
 • سید هادی دادگر* صفحات 270-292

  انجیل یعقوب یکی از اناجیل معروف غیررسمی (آپوکریفا) است. در آن به ولادت و کودکی مریم و عیسی (ع) به تفصیل پرداخته شده است. مطالعه و بررسی تطبیقی این دو داستان در انجیل یعقوب با قرآن کریم از جهات مختلفی حایز اهمیت است. توضیحات این دو داستان در انجیل یعقوب شباهت هایی با روایت قرآن دارد و از آن چه در اناجیل رسمی آمده، به قرآن نزدیک تر و با آن هماهنگ تر است. مطالعه این اناجیل که به هر علتی در دنیای مسیحیت کم تر مورد توجه قرار گرفته اند و مقایسه آن ها با قرآن می تواند روابط بینامتنی قرآن با متون دینی پیش از خود را بازنماید؛ آن سان که بتوان دریافت مخاطبان قرآن احتمالا با ذهنیتی که در اثر آشنایی با چنین متونی شکل گرفته بود، خود را نیازمند دریافت وحی به پیامبر (ص) برای حل چه مشکلاتی و کشف چه ابهاماتی احساس می کرده اند. در مطالعه پیش رو بنا ست با مرور داستان های ولادت و کودکی مریم و ولادت عیسی (ع) در قرآن، اناجیل رسمی و انجیل یعقوب از شباهت بیش تر داستان قرآنی با انجیل یعقوب در قیاس با اناجیل رسمی دفاع کنیم.

  کلیدواژگان: انجیل یعقوب، آپوکریفا، اناجیل رسمی، مریم بنت عمران (س)، عیسی (ع)
|
 • Amene Shahande * Pages 11-31
  It is necessary to study the works of scholars and critique their views on the Qurʾan and Islamic teachings. Considering the importance of Prophet Abraham as the founder of monotheistic religions, and his son Ismaʿīl as the sacrifice of his father, orientalists have studied the lives of these prophets in their studies. Although some Orientalists have done research on Islam and the Qurʾan, they have made some mistakes due to inconsistencies in the verses. For example, the difference between the attributes of Prophet Abraham in the verses, the emphasis on the non-prominence of him in some verses, confirming the expression of the milla of Abraham, and identity of the sacrificed son. In addition to the Orientalists' motivation for claiming differences in the verses, it seems that one of the factors created the illusion of difference is the lack of access to reliable sources. The present study has studied the works of Orientalists on the subject with an analytical-critical approach. This study aimed to examine the works of Orientalists on the subject with an analytical-critical approach. An attempt will be made to defend the hypothesis that orientalists, due to the bias they have unintentionally shown on their cultural perceptions of the meanings of the verses, and also due to incomplete access to reliable sources, when they observe any kind of difference between one verse and another, they consider it as a distortion and contradiction; While two verses can be considered contradictory just when the truth of one verse results in another falsehood.
  Keywords: orientalists, Meccan, Medinan Verses, Prophet Ibrahim (PBUH), Sacrifice
 • MohammadRasool Ahangaran *, Seyyed Mohammad Hosseinipour Pages 32-56

  The different applications of the words of the Qurʾān sometimes provide different meanings. This applications sometimes do not change the general meaning of the Quranic verses; But they make it difficult to understand the subtleties of the Qurʾān's meanings and reveal weak points in understanding the meaning. One of the roots of words whose different meanings have sometimes created far-fetched translations and interpretations is root <ʿJB> (usually means amazing), which can be seen in several verses of the Qurʾān. Most Arabic and Persian commentators and translators have interpreted it as “surprise”. A small number of commentators have also tried to interpret some of the usages of this root as “pleasant” and the like by distinguishing between different passages. This latter understanding is usually seen among the translators of the Qurʾān in European languages. The lack of a clear rule to distinguish the meaning of this root in its various applications has caused confusion. The present study is devoted to the analysis of the meaning of words derived from this root, and it is based on a descriptive-analytical method to examine this article lexically and morphologically, and by reviewing the commentators' opinions about the verses containing this article, its correct meaning in each explains its application. The achievement of this study is to evaluate this rule: the root <ʿjb> in all of it's application as an abstracted triple verb (al-Thulāthī al-Mujarrad) only means “surprise”; but in the case of Mazīd verbs, it is possible to have both meanings: pleasant and unpleasant, which of course, according to the context of the verse, the correct meaning is extracted.

  Keywords: al-ʿUjb, al-Iʿjāb, Wonder, vocabulary of the Qurʾān
 • Aboozar Poormohammadi *, Hassan Sajjadipour Pages 57-81
  Tafsir al-Jawahir fī Tafsīr al-Qurʾān al-Karīm written by al-Ṭanṭawī al-Jawharī (1287-1358 AH/ 1870-1940 AD) is the only complete commentary of the Qurʾān with the method of scientific interpretation and has a special place in this literary genre. There are different opinions about this interpretation and its interpretation method. Due to the non-comprehensive view of al-Jawāhir and the abundance of natural science content in it, many have not made a precise judgment about this interpretation and its method. With the complete study of Ṭanṭāwī's commentary, the conclusion is reached that Ṭanṭāwī chose the method of employing and applying natural sciences for the interpretation of the Qurʾān, and in fact, he interpreted the Qurʾān by looking at science. From his point of view, the more the audience of the word of God knows about the universal verses of God that are around him, the better he will understand the Qurʾān. Political and social concerns have been one of the most important motivations for Ṭanṭawī to write this commentary. Despite all this, his interpretative thoughts are not free of damage and there are criticisms regarding the basic, methodical and ultimate damage to it.
  Keywords: Ṭanṭawī, Al-Jawāhir, Scientific Interpretation, Quran
 • Sayyed MohammadAli AYAZI * Pages 82-111

  Many words have been said about the proof of the Prophet Muhammad's prophethood through sensory miracles. Among them is the story of Shaqq al-Qamar as a miracle of the Prophet Muhammad (PBUH) in Surah al-Qamar, one of the “Al-Makki al-Awāʾil” Suras. The main basis of beleiving in Shaqq al-Qamar, which is reflected in the interpretations, is a sentence from the Qurʾān itself: “The Hour approached and the the moon separated”, which is mentioned in Asbāb al-Nuzūl narrations: this verse was revealed after the moon had split into two halves on the fourteenth night of Dhul-Hijjah. But these narrations of the reasons for the descent are multiple and have been narrated with different and surprising themes. For this reason, some scholars criticized the narrations and turned to denying the reports of Shaqq al-Qumr. Basically, these scholars, despite the existence of the Qurʾān as an intellectual āya (sign of God), did not see the need for such a sensual miracle as Shaqq al-Qamar. However, Sahqq al-Qamar has been also criticized by contemporary commentators in more documented form and with more diverse evidences. These exegetes said that these narrations are in conflict with the nature of the Qurʾān's call to reasoning and its explicit statements in refusing to bring sensory miracles. In this study, we are going to take a look at the statements of the proponents and opponents, state the problems and evidences and problems of accepting the Sun Moon traditions, and finally criticize the theory of the positive and defend the theory of the negative and compare the two views with the validity of the miracle of the Qurʾān.

  Keywords: Asbāb al-Nuzūl Narrations, miracle, The Prophet Muḥammad's Miracles, Shaq al-Qamar.
 • Bibi Hakime Hosseini Hekmat * Pages 112-140
  Human cognition and perception is one of the philosophical topics that have been explained in different schools of thought by referring to other ideas that the followers of that school have. Subjects such as the nature, possibility, tools and levels of knowledge have always been discussed and disputed among opinionated people. On the other hand, knowledge is one of the basic elements of education. Therefore, our belief about it will have a significant effect in organizing the educational system. One of the Muslim philosophers who has shown great attention to epistemological issues in his commentary on the Holy Qurʾān is Sayyed Mohammad Hossein Tabatabayi. In this study, we intend to recognize his epistemological foundations in his commentary book Al-Mizan and seek the achievements of these foundations in the discussion of other components of the educational system; such as goals, principles and methods. This study aims to reveal that Ṭabāṭabāyī believes that from the point of view of the Qurʾān, knowledge is the absolute meaning of consciousness, which becomes possible with the help of sense, intellect, and revelation, and it has levels. In Tabatabayi's point of view, the Qurʾān considers the glorification of God as a way to gain knowledge, it also considers self-restraint and stopping it from engaging with the body as a necessary thing to gain knowledge. Also he believes that providing a moral model, reasoned education and avoiding imposition, and strengthening critical thinking are Qurʾān's educational methods that are compatible with these principles.
  Keywords: Epistemology, Holy Quran, Tafsir al-Mizan, Mohammad Hossein Tabatabai, Islamic education
 • Mohammad Estiry, Mohammad Javad Tavakoli Khaniki * Pages 141-165

  One of the ways to create charm and eloquence for words is to create proportion in it. In the Holy Qurʾān, this method has been widely and effectively applied. One of the types of proportionality that can be seen widely used in the Qurʾān is to create harmony and proportionality in the intervals of the verses. However, in the suras of the Qurʾān, the proportionality of the final words is not always respected. Wherever in the Qurʾān, the harmony and appropriateness of intervals are in conflict with their verbal and literary rules and norms, deconstruction has occurred, and extra-normatives have been presented that add to the eloquence and charm of the speech. Among the types of literary, rhetorical and lexical changes and deconstructions of the Qurʾān that can be seen in the Qur'anic intervals is the deletion of letters and words. Such deletions from the Qurʾān have been discussed by writers, commentators and Qurʾān scholars since the first century of Hijra. In the present study, we intend to recognize the interpretations and books about the Qurʾān up to the 13th century AH that dealt with the style of deletion in the intervals of the verses, and to investigate the evolution of attitudes towards the style of deletion in them. We want to defend this theory that the attitudes towards the style of delition in these works can be categorized into two major stages according to the characteristics and common features in the analysis and interpretation method the formation stage (before the 8th century AH), and the development stage; Also, we intend to reunderstand the attitudes towards the application  of this style in the Qurʾān from a critical viewpoint during both periods of developments.

  Keywords: Elimination style, al-Fawāṣil, Quranic interval
 • Kavous Roohi Brandagh * Pages 166-186
  In the Holy Qurʾān, the expression ʾaraʾyat and its similes are frequently applied. These expressions are among the most difficult combinations of the Qurʾān. In the upcoming study, we intend to study the application of these combinations in the Qurʾān and re-read the analysis of the meaning of each case of their applications in the Qurʾān with a critical approach. In this study, we specifically want to compare the analyzes reflected in the four works of Al-Durr al-Maṣūn by Samin al-Ḥalabī, Iʿrāb al-Qurʾān al-Karim wa bayānuh by Muḥyī al-Dīn Darwīsh, al-Tahrīr wa al-Tanwīr by Ibn ʿĀshūr, and al-Mīzān by Ṭabāṭabāyī about the applications of this linguistic structure. These four works seem to reflect the analyzes  aforementioned in books of the Iʿrāb al-Qurʾān, literary interpretations of the Qurʾān, and contemporary interpretations. Our purpose is to find out what exactly the different applications of this structure mean and which of the commentators have analized these applications more correctly. We aim to defend this hypothesis that considering the attention of all commentators to the rhetorical subtleties of the applications and its effect on the meaning of the verses, and considering the distinction of the various applications of theese expressions in similar structures, the contribution of the commentary of Samīn al-Ḥalabī in the literary analysis of the applications, and the contribution of two contemporary commentaries, Ibn ʿĀshūr and Ṭabāṭabāyī are worthy of attention in terms of matching the meaning of interpretation with literary points.
  Keywords: ʾaraʾayt structure, Iʿrāb al-Qurʾān, Literary Qurʾān Interpretations, Contemporary Qurʾān Exegesis
 • Zahra Asghari, Abass Esmaeelizadeh * Pages 187-206
  Turning to the narrations of Asbab al-Nuzul is a clear example of the commentator's attempt to be in the conditions of the revelation of the verses of the Holy Qurʾān in order to achieve a correct and comprehensive understanding of the concepts of the verses. Excessive trust in the Asbab al-Nuzul  and neglecting its damages can also cause slippages in the opinions of commentators. In this study, we intend to review the evidence of the wrong understanding of the verses of the Qurʾān in the first three centuries of the Hijra, and the cases of slippages caused by trusting the narrations that caused the downfall from an intra-religious point of view. In the first step, we will define the causes of descent and state its benefits and harms. Then we will review the opinions of the commentators of the first three centuries of Hijra in using the narrations of the causes of descent, and examples of incorrect usage. It is possible to recognize three categories of slippages in understanding the causes of revelation: incorrect determination of exceptions, unjustified claims of abrogation in the Qurʾān, and mixing criteria for distinguishing Meccan and Madani suras.
  Keywords: Asbab al-Nuzul, commentators of the first three centuries of Hijra, Mustathnayāt Sabab al-Nuzūl, al-Naskh, Makki, Madani suras in Qurʾān
 • Ashraf Montazeri * Pages 207-228
  An overview of the numerous uses of the term Sabīl Allāh in the Qurʾān shows that this concept has gone through different semantic paths and undergone semantic changes to be established in Islamic culture. Understanding these semantic changes is possible by reviewing the Qurānic exegesis and Islamic traditions. In this study, we are going to examine the stages of semantic evolution of the concept of Sabīl Allāh in the era of its formation. The obtained results show that Sabīl was first used in the concept of a vague path as a term of transportation, then it found the meaning of a way and also a way of life in the Quraʾāic vocabulary, then the migration of Muslims from Mecca to Medina, which was a movement along the same vague path, was called a movement in Sabīl Allāh. In a later stage, the desirable way of life of a Muslim was represented as a movement in such a vague path, which was known as the Sabīl Allāh. In order to be placed in this divine Sabīl, Muslims had to face difficulties such as being persecuted, emigrating, spending their wealth, doing Jihād, and finally being killed in such a way by the enemies of their religion. After the stabilization of the Islamic society by the prophetic migration, the idea of Jihad in the way of God was also formed based on the same idea of the Sabīl Allāh to mean the sum total of sincere efforts that a person should make with a divine purpose.
  Keywords: Sabīl Allāh, Hijrah, al-Infāq, Islamic Jihad, history of ideas
 • Maryam Nassaj * Pages 229-247
  Part of the literary beauty of the Qurʾān can be seen when examining the structure and text of its chapters. This study is followed by descriptive-analytical method and aims to present the aesthetics of this sura at the level of structure, sounds and vocabulary. The results of the study indicate that this sura has a coherent structure and its discussions are presented in two categories: The first category contains the story of the faith of the Jinn by hearing the verses of the Qurʾān and their freedom from polytheism. The second category also includes the proof of the message of God's mission and the unseen world. The aim and purpose of the sura is to call for monotheism and to prove the prophecy of the prophet Muḥammad (PBUH) and that the Qurʾān is a guide fo humanity. At the phonetic level, arrays of repetition, al-tasdīr and alliteration have been used, which show the beauty of the words and the coherence of the text. At the lexical level, the final words of this sura are very similar to Sura al-Kahf. Through the comparative study of two surah, one can reach new points.
  Keywords: structural analysis, Sura Jinn, Phonetic Level, Lexical Level, Rhetoric
 • Mohammad Mokfi Rodi, Mojtaba Nowruzi *, Mahdi Arianfar Pages 248-269
  The Holy Qurʾān was revealed in Arabic, and the Arabic language, like any other language, under the influence of various factors, hosts non-Arabic words from other cultures and languages. After being digested in the Arabic language and structural transformation, these words gradually acquire an Arabic character and are used as familiar words in common conversations and literary texts of the target language. One of the words for which a non-Arabic root is claimed is the word al-Fīl, which is used once in Sura al-Fīl in the Qurʾān. The aim of this study is to find the root of the language of origin of such a word, which is also used in the Qurʾān. This effort leads to a better understanding of the verses that contain these kind of words. This study seeks to answer the question of what is the origin of the word al-Fīl  in Arabic and what is the course of its semantic evolution over time. The results of this study indicate that this word is an Arabized word (al-Dakhīl) and has entered the Arabic language from the Persian word “Peel”, and it has been reflected  in the Qurʾān, Islamic traditions attributed to the Prophet and Arabic poems.
  Keywords: Phīl, Peel, Genealogy, Historical Linguistics, Persian, Arabic
 • Seyyed hadi Dadgar * Pages 270-292

  The Gospel of Jacob is one of the famous unofficial gospels (Apocrypha). In it, the birth and childhood of Mary and Jesus Christ have been discussed in detail. Studying and comparing these two stories in the Gospel of Jacob with the Qurʾān is important in many ways. The explanations of these two stories in the Gospel of Jacob have similarities with the narration of the Qurʾān and are closer to the Qurʾān and more harmonious with it than what is stated in the official Bibles. The study of these gospels, which for whatever reason have received less attention in the Christian world, and their comparison with the Qurʾān can reveal the intertextual relationships between the Qurʾān and previous religious texts; As it can be understood, the audiences of the Qurʾān probably felt the need to receive revelation from the Prophet Muḥammad in order to solve what problems and discover what ambiguities. In the upcoming study, by reviewing the stories of the birth and childhood of Mary and the birth of Jesus Christ in the Qurʾān, the official Gospels and the Gospel of Jacob, we will defend the greater similarity of the Quranic story with the Gospel of Jacob in comparison with the official Gospels.

  Keywords: Gospel of Jacob, Apocrypha, Official Gospels, Maryam ibna ʿImrān, Jesus Christ