فهرست مطالب

صنعت لاستیک ایران - پیاپی 107 (پاییز 1401)

نشریه صنعت لاستیک ایران
پیاپی 107 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد لایقی قلعه سوخته*، محمدرضا پورحسینی، محمود رضوی زاده، محمدجواد بابایی صفحات 3-17
  الاستومرها به خاطر انعطاف پذیری در طراحی، وزن سبک و فرایندپذیری آنها به طور گسترده ای در صنایع گوناگون استفاده می شوند. این مواد و به طورکلی پلیمرها نسبت به مواد فلزی یا سرامیکی خواص مکانیکی (مانند استحکام کششی و مدول الاستیک) بسیار ضعیف تری دارند. اضافه کردن ذرات پرکننده راه حلی است که در دهه های گذشته به منظور تقویت الاستومرها استفاده شده است. خواص کامپوزیت ایجاد شده بستگی مستقیم به نوع پرکننده دارد. پرکننده ها براساس میزان اثر آنها به دو دسته پرکننده های بی اثر یا غیرتقویت کننده و پرکننده های فعال یا تقویت‎کننده تقسیم می شوند. هدف از این تحقیق، مطالعه اثر برهمکنش بین ذرات پرکننده و زنجیرهای پلیمری و همچنین پراکندگی ذرات به عنوان دو عامل بسیار مهم برروی تقویت کنندگی نانوکامپوزیت ها در نانوکامپوزیت های لاستیکی تقویت شده توسط نانوذرات دوده و سیلیکا است. نتایج بررسی ها نشان دادند که پارامترهایی مانند افزایش سطح تماس پرکننده، کاهش اندازه ذرات و همچنین فعالیت سطحی پرکننده (گروه های عاملی واکنش گر برروی سطح) باعث بهبود برهمکنش بین ذرات پرکننده و زنجیرهای پلیمر شده و درنهایت باعث افزایش خواصی مانند خواص فیزیکی-مکانیکی، حرارتی، ریولوژیکی، نفوذپذیری در برابر حلال و... می شود. علاوه بر این، نتایج مشاهدات مقایسه بین نانوذرات دوده و سیلیکا نشان داد که به دلیل نزدیک بودن پارامتر حلالیت دوده و پلیمرها، پراکندگی نانوذرات دوده درون آمیزه لاستیکی نسبت به نانوذرات سیلیکا به شکل مطلوب تری انجام می شود، که نتیجه آن افزایش برهمکنش های پلیمر-پرکننده در آمیزه لاستیکی حاوی نانوذرات دوده است.
  کلیدواژگان: برهمکنش پلیمر-پرکننده، پراکندگی، دوده، سیلیکا
 • مهری ندیری نیری*، صفا سراج مهدی زاده صفحات 18-28
  تبدیل مولکول های بلند الاستومر به یک شبکه الاستومری به وسیله تشکیل اتصال های عرضی، ولکانیزاسیون نامیده می شود. برای تشکیل اتصال های عرضی، استفاده از عامل های ولکانیزاسیون ضروری است. این عامل های ولکانیزاسیون غالبا گوگرد، پراکسید و برخی اوقات سایر عامل های ویژه ولکانیزاسیون یا تشعشع پرانرژی هستند. تا وقتی که مولکول ها به یکدیگر متصل نشده اند، تقریبا به طور آزادانه می توانند حرکت کنند، به ویژه در درجه حرارت های بالا (حرکت ماکرو - براونی)1 که در این حالت، ماده در واقع به صورت یک پلاستیک است. با تشکیل اتصال های عرضی، الاستومر از حالت ترمو پلاستیک به حالت ترمو الاستیک تبدیل می شود. تعداد اتصال های عرضی که در یک الاستومر ایجاد می شود (درجه ولکانیزاسیون) به مقدار عامل ولکانیزاسیون، میزان فعالیت آن و مدت واکنش بستگی دارد. خواص یک الاستومر ولکانیزه شده تا حدود زیادی به نوع و تعداد اتصال های عرضی آن بستگی دارد به این مفهوم که هر چه اتصال های عرضی بیشتری در الاستومر ایجاد شود، آمیزه لاستیکی ولکانیزه شده، محکم تر (سفت تر)2 شده و میزان نیروهای تنشی لازم برای ایجاد یک تغییر شکل مشخص در آن افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: اتصال های عرضی، ولکانیزاسیون، گوگرد، پر اکسید، ترمو الاستیک
 • مهناز عروجی*، سید سجاد فلاح، علی دشتی صفحات 29-39
  در این پژوهش، اثر مقادیر مختلف از سیلیکا اولترازیل (VN3) و نانو سیلیکا بر خواص فیزیکی-مکانیکی آمیزه های لاستیکی اکریلونیتریل بوتادین (NBR) بررسی شد. تمامی آمیزه های NBR حاوی phr45 دوده N550 بودند. خواص نفوذپذیری گاز در لاستیک به وسیله دستگاه آزمون فشار بالا- دما بالا در دمای 90 درجه سلسیوس و فشار 50 بار با گاز دی اکسید کربن (CO2) انجام شد. خواص تراوایی گاز CO2 در آمیزه های پخت شده NBR در حضور مقادیر مختلف سیلیکا VN3 و نانو سیلیکا بررسی گردید. با افزایش مقدار سیلیکا در هر دو نوع سیلیکا، سختی و ازدیاد طول آمیزه ها افزایش نشان داد. با افزایش مقدار سیلیکا در هر دو نوع، به دلیل برهمکنش کمتر پرکننده- لاستیک نسبت به دوده، استحکام کششی و مدول100% کاهش یافت. افزودن سیلیکا به آمیزه ها موجب کاهش مقدار تراوایی گاز و ضریب حلالیت گاز شد. همچنین افزایش مقدار سیلیکا VN3 در ترکیب سیلیکا/دوده موجب کاهش ضریب نفوذ گاز و افزایش کلی ضریب حلالیت گاز گردید. با افزایش مقدار نانو سیلیکا در ترکیب نانو سیلیکا/دوده ضریب نفوذ گاز تغییر اندکی داشت، اما ضریب حلالیت گاز در آمیزه ها کاهش یافت. تمامی پارامترهای تراوایی در مقادیر مساوی از پرکننده، در آمیزه های لاستیکی حاوی سیلیکا VN3 بیشتر نوع پرکننده نانوسلیکا بودند.
  کلیدواژگان: لاستیک نیتریل، سیلیکا، خواص مکانیکی، تراوایی، گاز دی اکسیدکربن
 • علی تیزرو*، رضا احمدی کهنعلی، نسیم کوراوند صفحات 40-58

  تغییر رقابت از سطح شرکت ها به سطح زنجیره ی تامین، نیازمند رهیافت های جدید برای پاسخگویی به تغییرات و آمادگی بیشتر برای مواجهه با آن است. پژوهش حاضر با هدف توسعه مدلی برای تعمیم آینده نگاری شرکتی به زنجیره تامین انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی- توسعه ای است و جامعه پژوهش خبرگان دانشگاهی حوزه های زنجیره تامین و آینده نگاری بودند که 12 نفر بر اساس روش هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش ابتدا با تکیه بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش، ابعاد، مولفه ها و شاخص های آینده نگاری زنجیره تامین استخراج گردید. سپس برای حصول اطمینان از صحت، دقت و جامعیت موارد شناسایی شده و رفع سوگیری احتمالی از روش دلفی فازی دو مرحله ای استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که مدل آینده نگاری زنجیره تامین شامل عوامل زمینه ای (ماهیت راهبرد، منشا مزیت رقابتی، سرعت صنعت و شدت رقابت)، قابلیت های زنجیره تامین (اطلاعات، ارتباطات، ساختار زنجیره ی تامین، فرهنگ و هماهنگی) و تاثیر یا نتایج (کاهش عدم قطعیت، بهبود تصمیم گیری، رضایت مشتری و افزایش بهره وری اعضای زنجیره ی تامین) است. برای داشتن زنجیره تامین موفق و پویا نیازمند آن هستیم تا با شناخت دقیق عوامل زمینه ای صنعت مربوطه و استفاده از قابلیت های زنجیره تامین بخصوص اطلاعات و ارتباطات هماهنگ در کل فرایند زنجیره تامین، خود را برای مواجه با سناریوهای احتمالی بازار آینده آماده کنیم.

  کلیدواژگان: آینده نگاری، زنجیره تامین، قابلیت ها، عوامل زمینه ای، تاثیرات
 • محمد باشکوه*، نوید شفیعی صفحات 60-74
  ازآنجاکه نیروی انسانی تاثیر بسزایی در شکل گیری تصویر مثبت از سازمان در ذهن مشتریان دارد، لذا کارکنان توانمند می توانند به طور موثرتری به نیازها یا درخواست های مختلف مشتریان پاسخ دهند. همچنین توانمندسازی رهبری، تبادل باکیفیت دانش در بین کارکنان را تسهیل می کند. بدین منظور هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش توانمندسازی رهبری بر نوآوری سازمان با نقش میانجی ظرفیت جذب در صنایع لاستیک می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی بوده و از نظر شیوه انجام پژوهش جزء پژوهش های توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان صنعت لاستیک است و حجم نمونه به صورت؛ هدفمند در دسترس، حدود 100 نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری در این تحقیق با استفاده از روش تصادفی ساده می باشد. داده های جمع آوری شده توسط پرسش نامه با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای PLS و SPSS تجزیه وتحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان داد که توانمندسازی رهبری تاثیر مثبت و معناداری بر ظرفیت جذب بالقوه و محقق شده داشته و ظرفیت جذب بالقوه و محقق شده به عنوان متغیر میانجی رابطه بین توانمندسازی رهبری و ظرفیت جذب بالقوه و محقق شده را تقویت کرده است. باتوجه به نتایج پژوهش، رهبری توانمندساز، ظرفیت جذب را افزایش می دهد. ازاین رو صنایع لاستیک که دارای رهبرانی باشند که پیروان خود را به انجام فعالیت های مربوط به ایجاد و کسب دانش ترغیب کنند به نتایج نوآوری بالاتری دست خواهند یافت.
  کلیدواژگان: توانمندسازی رهبری، نوآوری، ظرفیت جذب، صنعت لاستیک
 • محمدرضا فتحی*، ابوالفضل خسروی، بهنام کاتبی، محسن ترابی صفحات 75-93

  پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر اقدامات بازاریابی پایدار بر وفاداری مشتری از طریق نقش میانجی تصویر برند صورت گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک پارسیان در شهر تهران می باشد که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برای جوامع نامحدود 384 نفر تعیین شد؛ نمونه ها با استفاده از روش خوشه ای در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد مورداستفاده قرار گرفت که روایی محتوایی و پایایی آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفت.  بر اساس یافته های تحقیق مشخص گردید که اقدامات بازاریابی پایدار دارای تاثیر مستقیم بر وفاداری مشتری است، همچنین تاثیر غیرمستقیم آن از طریق نقش میانجی تصویر برند نیز تایید شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پایداری فرهنگی بیشترین تاثیر را از میان سایر ابعاد بازاریابی پایدار بر تصویر برند دارد. بر اساس این نتایج مدیران و بازاریابان صنعت بانکداری می توانند با کاربست اقدامات بازاریابی پایدار تصویر مطلوب تری از خود بر جای گذارند  و نهایتا به افزایش وفاداری برند دست یابند برای این منظور بانک باید تلاش داشته باشد تا بازاریابی پایدار به عنوان یک باور و فرهنگ در بانک نهادینه شده و در فعالیت های روزمره کارکنان تجلی یابد. همچنین پیشنهاد می شود، بانک ها به اجرای آن دسته از اقدامات پایداری که از دیدگاه مشتریان اهمیت بیشتری دارد بپردازند که نهایتا آن نیز به وفاداری بیشتر مشتریان منجر شود.

  کلیدواژگان: اقدامات بازاریابی پایدار، وفاداری مشتری، تصویر برند، بانک پارسیان تهران
 • پارسا پرهیزگار*، زهرا دهقانی، پریسا پرهیزگار صفحات 94-102
  در این پژوهش یک استراتژی بهینه بازیابی برای برق دار کردن مجدد بارهای بحرانی شبکه توزیع برق قابل بازآرایی در حضور خودروهای الکتریکی تحت شرایط وقوع رویدادهای احتمالی پیشنهاد شده است. در این راستا، از منابع تولید پراکنده و ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی برای تامین بارهای بحرانی شبکه توزیع برق (در صورت قطعی) بهره گیری می شود. به منظور مدل سازی دقیق تر رفتار خودروهای الکتریکی در فرایند بازیابی بارهای بحرانی شبکه توزیع برق، محدودیت های شبکه حمل ونقل به صورت دقیق مدل سازی شده است. استراتژی بازیابی پیشنهاد شده در این پژوهش در چارچوب یک مسیله بهینه سازی دوسطحی ارایه شده است. در سطح اول این مسیله، توزیع مکان تصادفی خودرو ها در شبکه حمل ونقل تعیین می گردد و سپس مسیریابی بهینه خودروها به نزدیک ترین ایستگاه شارژ انجام می شود تا خودروها بتوانند در سریع ترین زمان به بازیابی بار کمک کنند. در سطح دوم با درنظرگرفتن قابلیت تغییر آرایش در شبکه توزیع و دشارژ باتری خودروهای در دسترس، ضمن آنکه تلفات کل شبکه به میزان قابل قبولی کاهش می یابد، مسیله برنامه ریزی احتمالاتی بازیابی بار در شبکه توزیع بررسی می گردد و مقایسه ای بین نتایج حاصل شده و حالت پیش از تغییر آرایش و مشارکت خودروها در برنامه بازیابی بار انجام می پذیرد. روش پیشنهادی در یک شبکه استاندارد 33 شینه IEEE پیاده سازی می گردد و شبیه سازی ها در محیط نرم افزارهای MATLAB و GAMS کدنویسی و ارزیابی خواهد شد.
  کلیدواژگان: خودرو الکتریکی، شارژ و دشارژ باتری، مدیریت بارهای بحرانی، شبکه برق
 • افسانه ازاده دل*، فاطمه معصومی، ریحانه عصاریان صفحات 103-115
  در دنیای متغیر امروزی، رمز بقا و سودآوری سازمان ها، توانایی آن ها در پیاده سازی استراتژی های مناسب در زمینه ها و زمان های مختلف است. یکی از زمینه های موثر، رکود اقتصادی است که سازمان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. گذر موفق از رکود، با داشتن استراتژی های موثر برای  دفع تهدیدها و بهره گیری از فرصت ها در راستای اهداف کوتاه مدت و بلندمدت میسر است. باتوجه به اهمیت موضوع، ما به دنبال شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی دوران رکود هستیم.مطالعه سیستماتیک در بازه 2010 تا 2021، با روش فراترکیب بوده و 30 مقاله بررسی و استراتژی های بازاریابی در زمان رکود، از آن ها استخراج و کدگذاری شدند. سپس استراتژی ها با آنتروپی شانون اولویت بندی شدند، همچنین برای ارزیابی پایایی از توافق کدگذار و برای اطمینان از کیفیت مقالات در مرحله غربالگری، از ابزار ارزیابی CASP   استفاده شده است. 32  کد، 8 مفهوم با وزن های: تبلیغات و آگهی ها 181/0، تعالی فروش 272/0، نفوذ بازار 173/0، توسعه بازار 038/0، ایجاد تنوع 104/0، مدیریت هزینه 103/0، قیمت گذاری 66/0، مدیریت کانال 04/0 و 4 مقوله ترفیع فروش، توسعه محصول، مدیریت قیمت، توزیع شناسایی شد. طبق نتایج آنتروپی شانون، از میان استراتژی های بازاریابی به ترتیب ترفیع فروش با وزن 453/0 رتبه اول، استراتژی توسعه محصول با وزن 272/0 رتبه دوم، استراتژی مدیریت قیمت با وزن 169/0 رتبه سوم، توزیع با وزن 04/0 رتبه چهارم را کسب نموده اند.
  کلیدواژگان: استراتژی، استراتژی بازاریابی، رکود