فهرست مطالب

 • پیاپی 66 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/23
 • تعداد عناوین: 15
|
 • علی تقوائی نیا* صفحات 7-24
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری زناشویی و احساس تنهایی زنان دارای همسر وابسته به مواد انجام شد.

  روش

  پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی پژوهش شامل همه زنان دارای همسر وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز مشاوره دولتی شهر یاسوج بودند که از بین آن ها 32 نفر به شیوه هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 16 نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند. آزمودنی های گروه آزمایش برنامه آموزش تنظیم هیجانی را به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند. آزمودنی ها پرسشنامه احساس تنهایی عاطفی اجتماعی و مقیاس سازگاری زناشویی را در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که پس از کنترل اثر پیش آزمون، تاثیر آموزش تنظیم هیجان در گروه آزمایش بر سازگاری زناشویی و احساس تنهایی زنان دارای همسر وابسته به مواد معنی دار بود. به بیان دیگر، نتایج، کاهش معنی دار احساس تنهایی و افزایش معنی دار سازگاری زناشویی را در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در پس آزمون نشان داد.

  نتیجه گیری

  آموزش تنظیم هیجان بر افزایش سازگاری زناشویی و کاهش احساس تنهایی زنان دارای همسر وابسته به مواد موثر است. نتیجه این پژوهش می تواند در حوزه های آموزشی و درمانی مرتبط با وابستگی به مواد و پیامدهای آن مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش تنظیم هیجان، سازگاری زناشویی، احساس تنهایی، زنان دارای همسر وابسته به مواد
 • فاطمه جمشیددوست میانرودی، حسین قمری کیوی*، علی شیخ الاسلامی صفحات 25-46
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روایت درمانی بر انعطاف پذیری شناختی و ادراک سربار بودن در افراد با گرایش به اعتیاد بود.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد 35-18 سال با گرایش به اعتیاد در شهر اردبیل در کمپ ترک اعتیاد در سال 1401 بود. از میان آن ها 24 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 12 نفره آزمایش و کنترل گمارده شدند و به پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی و پرسشنامه نیاز بین فردی پاسخ دادند. گروه آزمایش 6 جلسه درمان روایتی دریافت نمودند. داده ها با استفاده از کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مداخله روایت درمانی بر افزایش انعطاف پذیری شناختی و کاهش ادراک سربار بودن موثر بود.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش اطلاعات سودمندی در رابطه با اثربخشی روایت درمانی بر گرایش به اعتیاد در افراد فراهم می کند و روان شناسان و مشاوران می توانند از مداخله روایت درمانی در راستای افزایش و بهبود انعطاف پذیری شناختی و کاهش ادراک سربار بودن در بازتوانی افراد با گرایش به اعتیاد استفاده کنند.

  کلیدواژگان: روایت درمانی، انعطاف پذیری شناختی، ادراک سربار بودن، گرایش به اعتیاد
 • نرجس عامری* صفحات 47-69
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش میانجی شفقت به خود در رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با ولع مصرف در افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون بود.

  روش

  این پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع مدلسازی معادلات ساختاری بود. از میان بیماران وابسته به مواد تحت درمان با متادون مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر شاهرود، 250 نفر با توجه به ملاک های ورود و خروج به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ولع مصرف، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه، و مقیاس شفقت به خود بود. به منظور تحلیل مدل پژوهش، از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس-24 استفاده شد.

  یافته ها: 

  یافته ها نشان داد که طرحواره های ناسازگار اولیه بر ولع مصرف اثر مستقیم و معنادار داشتند و شفقت به خود در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و ولع مصرف نقش واسطه ای معناداری داشت. در مجموع، نتایج نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود.

  نتیجه گیری:

   نتایج به دست آمده نشان می دهد که افراد در معرض خطر برگشت، دارای طرحواره های ناسازگار اولیه بودند و با توجه به اینکه این طرحواره ها در سال های اولیه زندگی شکل می گیرد و نقش عمده ای در آسیب پذیری افراد دارند، توصیه می شود که طرحواره های ناسازگار در طرح ریزی روش های پیشگیری و همچنین برنامه های درمانی برای افراد وابسته به مواد مورد توجه قرار گیرد. لذا، هر دو متغیر طرحواره های ناسازگار اولیه و شفقت به خود نقش مهمی در ولع مصرف دارند. بنابراین، توجه به این متغیرها در کاهش ولع مصرف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، ولع مصرف، شفقت به خود، متادون، افراد وابسته به مواد
 • کریم عبدالمحمدی*، علی محمدزاده، فرهاد غدیری صورمان آبادی صفحات 71-90
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه ای بر ارتقاء بازداری پاسخ و حافظه کاری در نوجوانان دارای گرایش به مصرف مواد انجام شد.

  روش

  روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی پژوهش شامل تمامی نوجوانان 15 تا 18 ساله ساکن تبریز بودند که از بین آنها 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش، برنامه توانبخشی شناختی رایانه ای را به مدت 12 جلسه 30 دقیقه ای دریافت کردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نقص در کارکردهای اجرایی نوجوانان و پرسشنامه گرایش به مصرف مواد بود. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد. 

  یافته ها:

  نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه کنترل و آزمون در نمرات متغیر پس آزمون بازداری پاسخ و حافظه کاری بعد از تعدیل تاثیر پیش آزمون بازداری پاسخ و حافظه کاری وجود داشت.

  نتیجه گیری: 

  بر اساس پژوهش حاضر می توان چنین مطرح کرد که توانبخشی شناختی رایانه ای موجب ارتقاء بازداری پاسخ و حافظه کاری در نوجوانان دارای گرایش به مصرف مواد می گردد.

  کلیدواژگان: توانبخشی شناختی رایانه ای، بازداری پاسخ، حافظه کاری، گرایش به مصرف مواد
 • عیسی جعفری*، حمیدرضا حمیدی راد، بهزاد رسول زاده، عزت الله کردمیرزا نیکوزاده، فرشته پورمحسنی کلوری صفحات 91-112
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر انگیزش درمان و خودانتقادی در افراد وابسته به مواد انجام شد.

  روش

  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به مرکز بهبودی میان مدت اقامتی شهرستان آستارا در سه ماهه اول سال 1399 بود. از بین جامعه فوق، تعداد 20 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (10 نفر) و کنترل (10 نفر) گمارده شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسشنامه مراحل آمادگی برای تغییر و انگیزش درمان و مقیاس سطوح خودانتقادی بود. جهت تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج به دست آمده از تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون، اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر انگیزش درمان و خودانتقادی در افراد وابسته به مواد تایید شد. به عبارت دیگر، نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به طور معنی داری موجب افزایش میزان انگیزش درمان و کاهش خودانتقادی در گروه آزمایش شده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش، به متخصصان فعال در زمینه ترک اعتیاد پیشنهاد می شود از پروتکل شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان درمان مکمل روان شناختی در جهت افزایش انگیزش درمان و همچنین کاهش خودانتقادی در افراد وابسته مواد بهره ببرند.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، انگیزش درمان، خودانتقادی، وابستگی به مواد
 • هوشنگ گراوند* صفحات 113-143
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای ناگویی هیجانی در رابطه ی بین سبک های هویت با گرایش به رفتارهای پرخطر بود.

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه ی این پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش عالی پلدختر در سال تحصیلی 1401-1400 بود. حجم نمونه آماری بر اساس قاعده کلاین، برابر با 225 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری در دسترس و با پرسشنامه آنلاین انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ی ناگویی هیجانی تورنتو، مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی، و سیاهه سبک های هویت بود. تمام تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس-22 و آموس-24 انجام شدند.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که سبک های هویت سردرگم- اجتنابی و تعهد بر گرایش به رفتارهای پرخطر تاثیر مستقیم داشتند. همچنین، سبک های هویت سردرگم- اجتنابی و تعهد به واسطه ی ناگویی هیجانی بر گرایش به رفتارهای پرخطر تاثیر غیرمستقیم داشتند. سبک هویت هنجاری بر گرایش به رفتارهای پرخطر و ناگویی هیجانی اثر مستقیم داشت، اما سبک هویت اطلاعاتی بر گرایش به رفتارهای پرخطر و ناگویی هیجانی اثر مستقیم نداشت. علاوه بر این، ناگویی هیجانی بر گرایش به رفتارهای پرخطر دارای اثر مستقیم بود.

  نتیجه گیری: 

  افراد دارای سبک هویت تعهد، هیجانات مثبت بیشتری را تجربه خواهند کرد و بهتر هیجانات خویش را تنظیم می کنند، اما افراد دارای سبک هویت سردرگم- اجتنابی، نارسایی در فهم، وصف و پردازش هیجان دارند، که این امر سبب گرایش آنان به رفتارهای پرخطر (مصرف مواد، سیگار، و مصرف الکل و...) می شود. لذا پیشنهاد می شود دست اندرکاران آموزشی با پرداختن به هویت ایرانی- اسلامی، موجبات هدایت دانشجویان را به سوی سبک هویت تعهد و با آموزش دانشجویان دارای سبک هویت سردرگم- اجتنابی، ناگویی هیجانی را در آنها کاهش دهند تا گرایش آنان به رفتارهای پرخطر کمتر شود.

  کلیدواژگان: سبک های هویت، ناگویی هیجانی، گرایش به رفتارهای پرخطر
 • محمدحسین مقدم* صفحات 145-169
  هدف

  هدف پژوهش حاضر کندوکاوی در بسترهای خانوادگی و پیامدهای پدیده اعتیاد در بین مردان در شهر اهواز بود.

  روش

  از روش کیفی نظریه زمینه ای استفاده شد که ابتدا از طریق نمونه ‏گیری ‏هدفمند و سپس روش نظری با 18 نفر از مردان مصرف کننده مواد مخدر که در کمپ ترک اعتیاد اهواز حضور داشتند، مصاحبه‏ ی عمیق صورت گرفت. همزمان با جمع ‏آوری ‏داده ها، کدگذاری و تحلیل در سه مرحله کدگذاری باز، محوری، و گزینشی انجام پذیرفت.

  یافته ها

  نتایج شامل 6 مقوله اصلی شامل اختلال در زیست اقتصادی خانواده، استیصال فرهنگی، بافت اجتماعی اعتیادخیز، عوامل ساختاری تسهیل کننده مصرف مواد، اعتیاد به مثابه یک امر مثبت و پیامدهای چندبعدی اعتیاد بود که در غالب مدل پارادایمی ارایه شد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان می‏ دهد که مقوله‏ ی هسته ی زندگی، بحران ساز است و کانون آن، بسترهای خانوادگی می‏ باشد که افراد را به سمت مصرف مواد مخدر هدایت می‏ کنند.

  کلیدواژگان: بسترهای خانوادگی، اعتیاد، نظریه زمینه ای، اهواز
 • مهسا کاشفی زاده، محبوبه طاهر*، عباسعلی حسین خانزاد، نرگس حاج ابوطالبی صفحات 171-192
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، ذهن آگاهی و مصاحبه انگیزشی بر خودتنظیمی ارادی در افراد دارای اختلال مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده بود.

  روش

  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمام مردان دارای اختلال مصرف مواد تحت درمان رباط کریم از اسفند 1399 تا خرداد 1400 بود که از بین آن ها نمونه ای به حجم 71 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد و به طور تصادفی در سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل جای دهی شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودتنظیمی ارادی استفاده شد. گروه های آزمایشی به مدت 10 جلسه 50 دقیقه ای تحت گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد، مصاحبه انگیزشی، و ذهن آگاهی قرار گرفتند اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد.

  یافته ها:

   یافته ها نشان داد که تفاوت گروه آزمایش و گروه گواه در هر سه رویکرد معنادار بود و به ترتیب ذهن آگاهی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، و مصاحبه انگیزشی بیشترین تاثیر را بر خودتنظیمی ارادی در افراد دارای اختلال مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده داشتند.

  نتیجه گیری: 

  بر اساس یافته های حاصل می توان نتیجه گرفت که افراد دارای اختلال مصرف مواد با یادگیری فنون مبتنی بر ذهن آگاهی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، و مصاحبه انگیزشی می توانند به خودتنظیمی ارادی بیشتری دست پیدا کنند، اما فنون ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بیش از مصاحبه انگیزشی در این امر توفیق دارند.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، ذهن آگاهی، مصاحبه انگیزشی، خودتنظیمی ارادی، اختلال مصرف مواد، درمان نگهدارنده
 • شکرالله قره داغی، حسین یحیی زاده پیر سرایی*، محمدسعید ذکایی، حبیب آقابخشی صفحات 193-222
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف فهم و شناخت مسایل و نیازهای نوجوانان پسر وابسته به مواد محرک انجام گرفت.

  روش

  این پژوهش از نوع کیفی و تحلیل تماتیک بود. جامعه پژوهش شامل همه نوجوانان پسر وابسته به مواد محرک بود که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از تکنیک اشباع داده ها، 12 نفر از نوجوانانی که در مراکز ترک اعتیاد دولتی و غیردولتی تهران و البرز در سال های 1399-1398 حضور داشتند، انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام گرفت و سپس داده ها با استفاده از روش کلارک و براوون (2006) تحلیل گردید.

  یافته ها

  بر اساس تحلیل داده ها، نیازهای نوجوانان در سه دسته نیازهای عمومی (شامل نیاز به حمایت خانواده، آموزش مهارت های والدینی، ارتباط سالم با دوستان و همسالان، آموزش رسمی و مهارت های زندگی، و تفریح)، نیازهای دوره بازتوانی (شامل نیاز به حمایت دوستان و خانواده، ارایه خدمات متناسب با دوره نوجوانی، پیگیری وضعیت سلامت، داشتن هدف، امید، احترام، و انگیزه)، و نیازهای پس از دوره بازتوانی (شامل نیاز به وجود افراد تاثیرگذار و مراقبت و حمایت اجتماعی مداوم و بلندمدت) به عنوان مضمون های اصلی و فرعی استخراج گردید.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه، ایجاد و گسترش مراکز ارایه خدمات تخصصی توسط کادر متخصص آموزش دیده آشنا با نیازها و مسایل نوجوان وابسته به مواد به جهت ارایه خدمات روانی-اجتماعی به نوجوانان و خانواده هایشان و برنامه های سوادآموزی و مهارت آموزی ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: روش کیفی تحلیل مضمون، نوجوانان، مواد محرک، نیازها، بازتوانی
 • محمدحسین شریفی نیا*، زهرا رحیمی یگانه صفحات 223-241
  هدف

  پژوهش حاضر به منظور پیش بینی سبک های حل مسیله بر اساس ابعاد تمایزیافتگی خود در افراد وابسته به مواد مخدر انجام گرفت.

  روش

  این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل مردان و زنان وابسته به مواد بود که در سال 1399 به مراکز ترک اعتیاد شهر اراک مراجعه کردند. نمونه مطالعه 270 نفر بود که با شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه تمایزیافتگی و مقیاس شیوه های حل مسیله بود. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که ابعاد تمایزیافتگی خود با سبک های حل مسیله در افراد وابسته به مواد رابطه معناداری داشتند. تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن بود که همجوشی با دیگران توانست سبک های خلاقیت و اعتماد به نفس را پیش بینی کند. همچنین، گسلش عاطفی توانست سبک های روی آورد و درماندگی را پیش بینی کند. به علاوه، واکنش هیجانی در گام دوم توانست سبک های خلاقیت و روی آورد را پیش بینی نماید. واکنش هیجانی نیز پبش بینی کننده سبک مهارگری بود، اما موقعیت من نتوانست هیچ یک از سبک های حل مسیله را پیش بینی نماید.

  نتیجه گیری:

   طبق این یافته ها سطح تمایزیافتگی خود نقش قابل توجهی در پیش بینی شیوه های رویارویی در افراد وابسته به مواد با مسایل و رویدادهای زندگی روزمره دارد. به همین دلیل، لازم است در برنامه های پیشگیری از اعتیاد برای کودکان و نوجوانان و همچنین در درمان افراد وابسته به مواد تمهیداتی برای ارتقاء سطح تمایزیافتگی آنان منظور گردد.

  کلیدواژگان: وابستگی به مواد، تمایزیافتگی خود، سبک های حل مسئله
 • رویا جلیلی، جواد خلعتبری*، حسن احدی، شهره قربان شیرودی صفحات 243-266
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی روابط ساختاری نشخوار ذهنی و نگرانی با پیش‏بینی بازگشت افراد به مواد محرک با واسطه‏گری خودکنترلی بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی افراد مصرف کننده مواد محرک مستقر در مراکز نگهداری و مراقبتی شهر تهران در سال 1400 بود که 250 نفر با روش نمونه گیری صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جمع آوری داده‏ها از طریق پرسشنامه خودکنترلی، پرسشنامه پیش‏بینی بازگشت افراد به مواد، پرسشنامه نشخوار ذهنی، و پرسشنامه نگرانی انجام شد. به منظور تحلیل داده‏ها از آزمون تحلیل مسیر استفاده شد.

  یافته ‏ها: 

  نتایج نشان داد بین نشخوار ذهنی و نگرانی با پیش بینی بازگشت افراد به مواد محرک رابطه مثبت و بین خودکنترلی و پیش بینی بازگشت افراد به مواد رابطه منفی وجود داشت. نشخوار ذهنی و نگرانی اثر مستقیم معنی دار و همچنین اثر غیر مستقیم معنی دار از طریق خودکنترلی بر پیش‏بینی بازگشت به مصرف مواد محرک داشتند.

  نتیجه‏ گیری:

   یافته های پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مفهومی پژوهش بود. پیشنهاد می شود متخصصان حوزه اعتیاد در شناسایی و تجزیه و تحلیل پیش بینی بازگشت به مواد محرک به کاهش نگرانی، نشخوار ذهنی، و افزایش خودکنترلی این افراد توجه ویژه ای نمایند.

  کلیدواژگان: نشخوار ذهنی، نگرانی، پیش بینی بازگشت، خودکنترلی
 • فاطمه باقری*، فیروزه غضنفری، فضل الله میردریکوند صفحات 267-290
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان ریتم اجتماعی و میان فردی بر الکسیتیمیا و خودنظم دهی در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد در مراکز سرپایی بود.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مردان مبتلا به اختلال مصرف مواد در مراکز سرپایی شهر خرم آباد در سال 1400 بود. از این بین، 18 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (9 نفر) و کنترل (9 نفر) قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش درمان ریتم اجتماعی و میان فردی را در 12 جلسه 45 دقیقه ای با فراوانی دو جلسه در هفته دریافت کردند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس الکسیتیمیا تورنتو و پرسشنامه خودنظم دهی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون ناپارامتری یو من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که بین دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت و درمان ریتم اجتماعی و میان فردی باعث کاهش الکسیتیمیا و افزایش خودنظم دهی در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد شد.

  نتیجه گیری:

   بنا بر نتایج پژوهش حاضر، می توان از درمان ریتم اجتماعی و میان فردی برای کاهش مشکلات هیجانی و بهبود مهارت های خودنظم دهی در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد بهره برد.

  کلیدواژگان: درمان ریتم اجتماعی و میان فردی، الکسیتیمیا، خودنظم دهی، اختلال مصرف مواد
 • عطاالله عاصی کوچصفهانی، مجید برادران* صفحات 291-310
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان، اجتناب تجربی، و کاهش دوز متادون در بیماران تحت درمان با متادون انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه  آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر رشت در سال 1401 بود. از این بین، 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان و پرسشنامه پذیرش و عمل را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی طبق پروتکل بوین، چاولا، و مارلات (1396) در 8 جلسه 80 دقیقه ای با فراوانی یک جلسه در هفته بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی منجر به افزایش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سازش یافته و کاهش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سازش نایافته، اجتناب تجربی، و دوز متادون در بیماران تحت درمان متادون شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های به دست آمده می توان گفت که ذهن آگاهی به عنوان مداخله ای موثر می تواند در بیماران تحت درمان با متادون به کار گرفته شوند.

  کلیدواژگان: مصرف مواد، متادون، ذهن آگاهی، تنظیم شناختی هیجان، اجتناب تجربی
 • حسین صاحبدل* صفحات 311-327
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی انگیزشی بر سلامت روان زنان دارای همسر وابسته به مصرف مواد انجام شد.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه زنان مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر تربت حیدریه در سال 1400 بود که همسران آنها تحت درمان با متادون بودند. از این بین، 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش در 10 جلسه روان درمانی انگیزشی شرکت کردند، در حالی که گروه گواه تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سلامت عمومی بود و برای تحلیل نتایج از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که روان درمانی انگیزشی به طور معناداری منجر به بهبود سلامت روان، افسردگی، اضطراب، نشانگان جسمانی، و عملکرد اجتماعی زنان دارای همسر وابسته به مصرف مواد شد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این پژوهش می تواند راهگشای مشاوران و درمانگران در کمک به زنان دارای همسر وابسته به مصرف مواد باشد.

  کلیدواژگان: زنان دارای همسر وابسته به مصرف مواد، سلامت روان، روان درمانی انگیزشی
 • جمال صادقی*، میلاد قمبری صفحات 329-347
  هدف

   هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی هیپنوتراپی برآشفتگی روان  شناختی، ناتوانی کارکردی، و اضطراب مرگ در افراد وابسته به هرویین بود.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه مصرف کنندگان هرویین مراجعه  کننده به کمپ ترک اعتیاد در شهرستان قایم شهر در سال 1399 بود. از این بین، 32 فرد وابسته به هرویین به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (16 نفر) و کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش، هیپنوتراپی را به مدت 8 جلسه 75 دقیقه ای دریافت کردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ارزیابی ناتوانی کارکردی سازمان جهانی بهداشت، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس، و پرسشنامه اضطراب مرگ بود. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت و هیپنوتراپی باعث کاهش معنادار نمرات آشفتگی روان  شناختی، ناتوانی کارکردی، و اضطراب مرگ در افراد وابسته به هرویین شد.

  نتیجه گیری:

   هیپنوتراپی می  تواند به عنوان یک روش مداخله  ای مفید جهت کاهش آشفتگی روان  شناختی، ناتوانی کارکردی و اضطراب مرگ به کار رود.

  کلیدواژگان: هیپنوتراپی، آشفتگی روان شناختی، ناتوانی کارکردی، اضطراب مرگ، وابستگی به هروئین
|
 • Ali Taghvaeinia* Pages 7-24
  Objective

  The current research was conducted to determine the effectiveness of emotion regulation training on marital adjustment and feeling of loneliness in women with substance-dependent spouses.

  Method

  The research was quasi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of this research included all women with substance-dependent spouses referring to public counseling centers in the city of Yasuj. Among them, 32 women were selected by purposeful sampling method and randomly assigned to experimental (n= 16) and control (n=16) groups. The subjects of the experimental group received the emotional regulation training program for ten 90-minute sessions. Participants completed the social and emotional loneliness scale and the dyadic adjustment scale in the pre-test and post-test stages. The multivariate covariance analysis was used to analyze the data.

  Results

  The findings showed that after controlling the pre-test effect, the effect of emotion regulation training in the experimental group on marital adjustment and feeling of loneliness of women with substance-dependent spouses was significant. In other words, the results showed a significant decrease in feeling of loneliness and a significant increase in marital adjustment in the experimental group compared to the control group in the post-test.

  Conclusion

  Emotion regulation training is effective in increasing marital adjustment and reducing feeling of loneliness of women with substance-dependent spouses. The result of this research can be used in educational and therapeutic areas related to substance dependence and its consequences.

  Keywords: Emotion regulation training, Marital adjustment, Feeling of loneliness, Women with substance-dependent spouses
 • Fatemeh Jamshiddoust Miyanroudi, Hossein Ghamari Kivi*, Ali Sheykholeslami Pages 25-46
  Objective

  The present research aimed to determine the effectiveness of narrative therapy on cognitive flexibility and perceived burdensomeness in individuals with addictive tendencies.

  Method

  The research method was semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The research statistical population included all individuals aged 18-35 years with addictive tendencies in the city of Ardabil in an addiction treatment camp in 2022. Among them, 24 people were selected by convenience sampling method and were randomly assigned to two 12-people experimental (n = 12) and control (n = 12) groups, and they responded to the cognitive flexibility scale and the interpersonal needs questionnaire. The experimental group received 6 narrative therapy sessions. The data were analyzed using multivariate covariance.

  Results

  The results showed that the narrative therapy intervention was effective in increasing cognitive flexibility and reducing perceived burdensomeness in individuals with addictive tendencies.

  Conclusion

  The findings of this research provide useful information regarding the effectiveness of narrative therapy on addictive tendencies in individuals, and psychologists and counselors can use the narrative therapy intervention to increase and improve cognitive flexibility and reduce perceived burdensomeness in the rehabilitation of individuals with addictive tendencies.

  Keywords: Narrative Therapy, Cognitive flexibility, Perceived burdensomeness, Addictive tendencies
 • Narjes Ameri* Pages 47-69
  Objective

  The present research aimed at determining the mediating role of self-compassion in the relationship between early maladaptive schemas and craving in substance-dependent individuals under methadone maintenance treatment.

  Method

  This research was descriptive-correlational of structural equation modeling type. Among the substance-dependent individuals under methadone treatment referring to addiction treatment centers in the city of Shahrood, 250 people were selected according to the exclusion and inclusion criteria through the convenience sampling method. The tools used in this research included the craving questionnaire, the early maladaptive schemas questionnaire, and the self-compassion scale. To analyze the research model, the structural equation modeling using AMOS-24 software was used.

  Results

  The findings showed that early maladaptive schemas directly and significantly affected craving, and self-compassion had a significant mediating role in the relationship between early maladaptive schemas and craving. Overall, the results showed that the model had a good fit.

  Conclusion

  The obtained results show that the individuals at risk of relapse had early maladaptive schemas, and considering that these schemas are formed in the early years of life and play a major role in individuals’ vulnerability, it is recommended that maladaptive schemas be paid attention to in planning preventive methods and also in treatment programs for substance-dependent individuals. Therefore, both variables of early maladaptive schemas and self-compassion play an important role in craving. Thus, paying attention to these variables is of particular importance in reducing craving.

  Keywords: Early maladaptive schemas, Craving, Self-compassion, Methadone, Substance-dependent individuals
 • Karim Abdolmohamamadi*, Ali Mohammadzadeh, Farhad Ghadiri Sourman Abadi Pages 71-90
  Objective

  The current study was conducted to determine the effectiveness of computerized cognitive rehabilitation in improving response inhibition and working memory in adolescents with tendency to substance use.

  Method

  The research method was semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The study population included all 15-18-year-old adolescents living in Tabriz, of whom 30 people were selected by convenience sampling and were randomly assigned to experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. The subjects of the experimental group received the computerized cognitive rehabilitation program for twelve 30-minute sessions. The research tool included the adolescents’ deficits in executive functioning scale and the substance use tendency questionnaire. The multivariate analysis of covariance was used to analyze the data.

  Results

  The results revealed that there was a significant difference between the control and experimental groups in the post-test scores of response inhibition and working memory after adjusting for the pre-test effect of response inhibition and working memory.

  Conclusion

  Based on the present research, it can be suggested that computerized cognitive rehabilitation can increase response inhibition and working memory in adolescents with tendency to substance use.

  Keywords: Computerized cognitive rehabilitation, Response inhibition, Working memory, Tendency to substance use
 • Eisa Jafari*, Hamidreza Hamidierad, Behzad Rasoolzadeh, Ezzatollah Kordmirza Nikoozadeh, Fereshteh Pourmohseni Koluri Pages 91-112
  Objective

  The present study was conducted to investigate the effect of mindfulness-based cognitive therapy on treatment motivation and self-criticism in substance-dependent individuals.

  Method

  This research was a semi-experimental study with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of the study included substance-dependent individuals referring to the Medium-Term Residential Recovery Center in the city of Astara in the first quarter of 2020. Among them, 20 people were selected by convenience sampling method and were randomly assigned to experimental (n = 10) and control (n = 10) groups. The research measurement instruments were the stages of change readiness and treatment eagerness scale and the levels of self-criticism scale. To analyze the data, the descriptive statistics and multivariate analysis of covariance were used.

  Results

  Based on the results obtained from the differences between the experimental and control groups in pre-test and post-test, the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on treatment motivation and self-criticism in substance-dependent individuals was confirmed. In other words, the results showed that mindfulness-based cognitive therapy increased treatment motivation and decreased self-criticism in the experimental group.

  Conclusion

  According to the results of the study, it is recommended to professionals active in the field of addiction treatment to use the protocol of mindfulness-based cognition therapy as a psychological adjunctive therapy to increase treatment motivation and also to reduce self-criticism in substance-dependent individuals.

  Keywords: Mindfulness-based cognitive therapy, Treatment motivation, Self-criticism, Substance-dependence
 • Houshang Garavand* Pages 113-143
  Objective

  The present study aimed to investigate the mediating role of alexithymia in the relationship of identity styles with the tendency to high-risk behaviors.

  Method

  The present study was descriptive-correlational of structural equation modeling type. The population of this study included all undergraduate students of Poldokhtar Higher Education Center studying in the academic year 2021-2022. The statistical sample size, based on the rule of Kline, was determined equal to 230 people, which was performed by convenience sampling method and an online questionnaire. The instruments used in this study were the Toronto alexithymia scale, the Iranian adolescents' risk-taking scale, and the identity style inventory. All data analyses were performed using the SPSS-22 and AMOS-24 software.

  Results

  The results showed that confused-avoidant and commitment identity styles directly affected the tendency to high-risk behaviors. Also, confused-avoidant and commitment identity styles, through alexithymia, indirectly affected the tendency to high-risk behaviors. Normative identity style had a direct effect on the tendency to high-risk behaviors and alexithymia, but the information-oriented identity style did not. In addition, alexithymia had directly affected the tendency to high-risk behaviors.

  Conclusion

  Individuals with the commitment identity style will experience more positive emotions and regulate their emotions better, but individuals with a confused-avoidant identity style have a deficit in understanding, describing, and processing emotions, causing them to tend to high-risk behaviors (substance use, smoking, alcohol use, etc.). Therefore, it is suggested that by addressing the Iranian-Islamic identity, educational authorities guide the students toward the commitment identity style, and by teaching the students having the confused-avoidant identity style, reduce alexithymia in them to decrease their tendency to high-risk behaviors.

  Keywords: Identity styles, Alexithymia, Tendency to high-risk behaviors
 • MohammadHossein Moghdam* Pages 145-169
  Objective

  The current research aimed to explore the family contexts and the consequences of the addiction phenomenon among men in the city of Ahvaz.

  Method

  The qualitative grounded theory method was used, which, first through purposeful sampling and then the theoretical method, in-depth interviews were conducted with 18 male substance users attending the Ahvaz addiction treatment camp. Simultaneously with data collection, coding and analysis were performed in three stages of open, axial, and selective coding.

  Results

  The results included 6 main categories, including family economic life disruption, cultural desperation, addictive social context, structural factors facilitating substance use, addiction as a positive thing, and multidimensional consequences of addiction that were presented in the paradigm model.

  Conclusion

  The results of the research show that the category of life core is a crisis-provoking and its focus is family contexts that lead individuals to substance use.

  Keywords: Family contexts, Addiction, Grounded theory, Ahvaz
 • Mahsa Kashefizadeh, Mahboobe Taher*, Abbas Ali Hosseinkhanzadeh, Narges Haj Abootalebi Pages 171-192
  Objective

  The present research aimed to compare the effectiveness of acceptance and commitment therapy, mindfulness, and motivational interviewing on intentional self-regulation in individuals with substance use disorder under maintenance therapy.

  Method

  This research was a semi-experimental study with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included all men with substance use disorder under treatment in Robat Karim from March 2020 to May 2021, from which a sample of 71 people was selected using a cluster random sampling method and randomly placed into three experimental groups and one control group. The intentional self-regulation questionnaire was used to collect the data. The experimental groups underwent group therapy based on acceptance and commitment, motivational interviewing, and mindfulness for ten 50-minute sessions, but the control group did not receive any intervention.

  Results

  The findings showed that the difference between the experimental and control groups was significant in all three approaches and mindfulness, acceptance and commitment therapy, and motivational interviewing had the greatest impact on intentional self-regulation, respectively, in individuals with substance use disorder under maintenance therapy.

  Conclusion

  Based on the findings, it can be concluded that individuals with substance use disorder can achieve more intentional self-regulation by learning techniques based on mindfulness, acceptance and commitment therapy, and motivational interviewing, but mindfulness techniques and acceptance and commitment therapy are more successful than motivational interviewing in this regard.

  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Mindfulness, Motivational interviewing, Intentional self-regulation, substance use disorder, Maintenance therapy
 • Shokrollah Gharedaghi, Hossein Yahyazadeh Pir Saraei*, MohammadSaeed Zokaei, Habib Aghabakhshi Pages 193-222
  Objective

  The current research was conducted aiming at understanding and recognizing the problems and needs of stimulant-dependent male adolescents.

  Method

  This research was qualitative and a thematic analysis. The study population included all stimulant-dependent male adolescents, which based on the purposeful sampling method and using the data saturation technique, 12 adolescents were selected from the public and non-public addiction treatment centers of Tehran and Alborz in 2019 and 2020. Data collection was performed with a semi-structured in-depth interview method, and the data were then analyzed using Clark and Brown’s (2006) method.

  Results

  Based on the data analysis, the needs of adolescents were extracted in three categories of general needs (including the need for family support, parenting skills training, healthy communication with friends and peers, formal education and life skills, and recreation), rehabilitation needs (including the need for the support of friends and family, providing services appropriate to the adolescent period, following up on health status, having a goal, hope, respect, and motivation), and post-rehabilitation needs (including the need for influential individuals and continuous and long-term social care and support ) as main and secondary themes.

  Conclusion

  Based on the study results, it is necessary to establish and expand specialized service centers with trained specialist staff familiar with the needs and issues of substance-dependent adolescents in order to provide psycho-social services to adolescents and their families, as well as literacy and skill training programs.

  Keywords: Qualitative method of thematic analysis, Adolescents, Stimulants, Needs, Rehabilitation
 • MohammadHosein Sharifiniya*, Zahra Rahimi Yeganeh Pages 223-241
  Objective

  The present study was conducted to predict problem-solving styles based on the dimensions of self-differentiation in substance-dependent individuals.

  Method

  This research was of descriptive-correlational type, and its statistical population included substance-dependent males and females who referred to the addiction treatment centers in the city of Arak in 2020. The study sample consisted of 270 people selected by convenience sampling method. The research tool was the self-differentiation questionnaire and the problem-solving Strategies scale. The data were analyzed with Pearson's correlation coefficient and stepwise regression analysis.

  Results

  The results showed that the dimensions of self-differentiation were significantly related to the problem-solving styles in substance-dependent individuals. Also, regression analysis indicated that mixing with others could predict creativity styles and self-confidence. In addition, emotional breakdown explained approach and helplessness styles. In addition, the emotional reaction in the second step could predict creativity and approach styles. Emotional reaction also predicted the restraint style, but the position of the self could not predict any of the problem-solving styles.

  Conclusion

  According to these findings, the level of self-differentiation plays a significant role in predicting ways of coping with problems and events of daily life in substance-dependent individuals. For this reason, it is necessary to include measures to improve the level of differentiation in addiction prevention programs for children and adolescents, as well as in the treatment of substance-dependent individuals.

  Keywords: Substance dependence, Self-differentiation, Problem-solving styles
 • Roya Jalili, Javad Khalatbari*, Hasan Ahadi, Shohreh Qorban Shiroudi Pages 243-266
  Objective

  The present study aimed to evaluate the pattern of structural relations of mental rumination and worry to the prediction of the individuals’ relapse to stimulants mediated by self-control.

  Method

  The method of the current research was descriptive-correlational of path analysis type. The statistical population of the study included all individuals using stimulants resident in rehabilitation and care centers of Tehran in 2021. Two hundred and fifty people were selected by cluster random sampling method. Data collection was performed through the self-control questionnaire, the prediction of individuals’ relapse to substance questionnaire, the mental rumination questionnaire, and the worry questionnaire. The path analysis test was used for data analysis.

  Results

  The results showed that mental rumination and worry were positively associated with the prediction of individuals’ relapse to stimulants and self-control was negatively associated with the prediction of individuals’ relapse to substances. Mental rumination and worry had a significant direct effect, as well as a significant indirect effect through self-control, on the prediction of relapse to stimulant use.

  Conclusion

  The research findings indicated the appropriate fit of the research conceptual model. It is suggested that experts in the field of addiction pay special attention to reducing anxiety and mental rumination and increasing self-control of these individuals in identifying and analyzing the prediction of relapse to stimulants.

  Keywords: Mental rumination, Worry, Prediction of relapse, Self-control
 • Fatemeh Bagheri*, Firoozeh Ghazanfari, Fazlollah Mirdrikvand Pages 267-290
  Objective

  The present research aimed to determine the effectiveness of interpersonal and social rhythm therapy on alexithymia and self-regulation in individuals with substance use disorder in outpatient centers.

  Method

  The current research was semi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of the research included all men with substance use disorder in the outpatient centers of the city of Khorramabad in 2021. Of them, 18 people were selected using the convenience sampling method and were randomly assigned to two experimental (n = 9) and control (n = 9) groups. Individuals in the experimental group received interpersonal and social rhythm therapy in twelve 45-minute sessions with a frequency of two sessions per week. To collect data, the Toronto alexithymia scale and the self-regulation questionnaire were used. Data were analyzed using the Mann-Whitney U non-parametric test.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between the two groups, and interpersonal and social rhythm therapy reduced alexithymia and increased self-regulation in individuals with substance use disorder.

  Conclusion

  According to the results of the present study, interpersonal and social rhythm therapy can be used to reduce emotional problems and improve self-regulation skills in individuals with substance use disorder.

  Keywords: Interpersonal, social rhythm therapy, Alexithymia, Self-regulation, Substance use disorder
 • Ataollah Asi Kouchesfahani, Majid Baradaran* Pages 291-310
  Objective

  This research was conducted to investigate the effectiveness of mindfulness training on cognitive emotion regulation, experiential avoidance, and methadone dose reduction in patients under methadone treatment.

  Method

  The current study was quasi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population in this study consisted of all individuals referring to addiction treatment clinics in the city of Rasht in 2022. Of them, 30 people were selected using the convenience sampling method and were randomly assigned to two experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. Participants of both groups completed cognitive regulation questionnaire and the acceptance and action questionnaire in the pre-test and post-test. Mindfulness-based cognitive therapy was implemented on the experimental group according to the protocol of Boen, Chawla, and Marlatt (2017) in eight 80-minute sessions with the frequency of one session per week. The data were analyzed using multivariate analysis of covariance.

  Results

  The results showed that mindfulness training led to increasing adaptive cognitive emotion regulation strategies and decreasing maladaptive cognitive emotion regulation strategies, experiential avoidance, and methadone dose in patients under methadone treatment.

  Conclusion

  According to the findings, it can be said that mindfulness can be used as an effective intervention in patients under methadone treatment.

  Keywords: Substance use, Methadone, Mindfulness, Cognitive emotion regulation, Experiential avoidance
 • Hosein Sahebdel* Pages 311-327
  Objective

  The present study was conducted to investigate the effectiveness of motivational psychotherapy on mental health in women with substance-dependent spouses.

  Method

  The research method was quasi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The research statistical population included all women referring to addiction treatment clinics in the city of Torbat Heydariyeh, whose husbands were under methadone treatment, in 2021. Among them, 30 people were selected using the convenience sampling method and were randomly assigned to two experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. The experimental group participated in 10 sessions of motivational psychotherapy, while the control group did not undergo any intervention. The research tool included the general health questionnaire and multivariate analysis of covariance was used to analyze the data.

  Results

  The results showed that motivational psychotherapy significantly improved mental health, depression, anxiety, physical symptoms, and social performance of women with substance-dependent spouses.

  Conclusion

  The results of this research can open the way for counselors and therapists to help women with substance-dependent spouses.

  Keywords: Women with substance-dependent spouses, Mental health, Motivational psychotherapy
 • Jamal Sadeghi*, Milad Ghambari Pages 329-347
  Objective

  This present research aimed to determine the effectiveness of hypnotherapy on psychological distress, functional disability, and death anxiety in heroin-dependent individuals.

  Method

  The study was semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of the current research included all heroin users referring to an addiction treatment camp in the city of Ghaemshahr in 2020. Among which, 32 heroin-dependent individuals were recruited and randomly assigned to two experimental (n = 16) and control (n = 16) groups. Subjects in the experimental group received hypnotherapy for eight 75-minute sessions. The research tools included the WHO functional disability assessment questionnaire, the depression, anxiety and stress scale, and the death anxiety questionnaire. The data were analyzed using multivariate analysis of covariance.

  Results

  The findings indicated that there was a significant difference between the two groups, and hypnotherapy significantly reduced the scores of psychological distress, functional disability, and death anxiety in heroin-dependent individuals.

  Conclusion

  Hypnotherapy can be used as a useful intervention method to reduce psychological distress, functional disability, and death anxiety.

  Keywords: Hypnotherapy, Psychological distress, Functional disability, Death anxiety, Heroin dependence