فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
سال شانزدهم شماره 7 (پیاپی 126، مهر 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بهاره نجفی، مریم نخعی، سید ابوالفضل وقار سیدین* صفحات 530-541
  زمینه و هدف

  امروزه شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری مناسب برای آموزش و یادگیری معرفی شده اند. استفاده ازشبکه های اجتماعی به یک امر رایج در آموزش تبدیل شده است. تاکنون مطالعه ای که به صورت جامع به بررسی تاثیر استفاده از رسانه های اجتماعی در پرستاری بپردازد انجام نشده است. لذا، این مطالعه با هدف بررسی نقش رسانه اجتماعی در آموزش پرستاری به صورت مرور سیستماتیک انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه مروری، مقالات منتشرشده بین سال های (2010 - 2022) مورد بررسی قرار گرفتند. به این منظور، کلید واژه های رسانه اجتماعی، آموزش، پرستار و پرستاری در پایگاه های فارسی اس آ دی، مگ ایران، و نیز کلید واژه های social media, Education, nurse, nursing در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکالر، پاب مد، وب آو ساینس، الزویر و اسکوپوس مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، درنهایت تعداد 13 مطالعه جهت برررسی محتوا، انتخاب شد.

  یافته ها:

   از دیدگاه اساتید، استفاده از رسانه اجتماعی می تواند مزایایی مانند سهولت در دادن بازخورد به فراگیران، افزایش امکان آموزش حرفه ای و بین حرفه ای و توسعه و حمایت از یادگیری داشته باشد. همچنین از دیدگاه فراگیران مزایایی چون افزایش خودکارآمدی، تقویت یادگیری و افزایش ارتباطات در استفاده از رسانه اجتماعی بیان شدند.

  نتیجه گیری:

   گرچه جهت ارتقاء فرایند یاددهی-یادگیری به ویژه از جنبه های دادن بازخورد به فراگیران، بهبود آموزش بین حرفه ای و بهبود خودکارآمدی فراگیران رسانه های اجتماعی در کنار شیوه های سنتی یاددهی-یادگیری می توانند ابزارهای سودمندی باشند لیکن دغدغه های کاربران این رسانه ها ازجمله دشواری طراحی محتوای مناسب و جذاب و شکسته شدن احتمالی حریم شخصی کاربران رسانه های اجتماعی نیاز به ارایه راه کارهایی موثر دارند.

  کلیدواژگان: آموزش، رسانه اجتماعی، پرستاری، پرستار
 • پویا لوائی، علیرضا مرادی*، محبوبه طاهر، نیلوفر میکاییلی صفحات 542-555
  زمینه و هدف

  تشخیص سرطان ضربه ای غافلگیرکننده (تروماتیک) و رویدادی تهدیدکننده برای فرد مبتلاست و در حوزه های مختلف فردی، اجتماعی، شغلی و بین فردی عملکرد او را دچار چالش می کند. در پژوهش حاضر آموزش اختصاصی سازی حافظه به عنوان مداخله ای کوتاه مدت، کم هزینه و با تجارب بالینی کارآمد، انتخاب شده تا اثربخشی آن بر علایم استرس پس از سانحه بیماران سرطانی بررسی می شود.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و نحوه گردآوری اطلاعات شبه تجربی است. از جامعه آماری، تمامی بیماران دارای تشخیص قطعی سرطان مراجعه کننده به بیمارستان های تهران در سال 1400، با روش نمونه گیری دردسترس، 60 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفره جایگزین شدند؛ گروه اول مداخله، آموزش اختصاصی سازی حافظه 6 جلسه ای دریافت کردند و گروه دوم به عنوان گروه کنترل درنظر گرفته شد. داده ها به روش اندازه گیری مکرر با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، فهرست اختلال استرس پس از آسیب جمع آوری و با استفاده از SPSS و به روش تحلیل واریانس آمیخته، تحلیل شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که در گروه آموزش اختصاصی سازی حافظه در علایم استرس پس از سانحه اثر اصلی گروه (502/0=Ƞ2، 01/0>P، 56/58=F) و اثر اصلی زمان (912/0=Ƞ2، 01/0>P، 89/579=F معنادار است؛ یعنی بین دو گروه، تفاوت معناداری وجود دارد و تغییرات میانگین نمرات از مرحله پیش آزمون به پس آزمون و پیگیری، معنادار است.

  نتیجه گیری: 

  نتایج حاکی از اثربخشی آموزش اختصاصی سازی حافظه در کاهش علایم استرس پس از سانحه در بیماران مبتلا به سرطان بود.

  کلیدواژگان: استرس پس از سانحه، سرطان، آموزش اختصاصی سازی حافظه
 • عبدالرضا نجفی، منصور شریفی*، علی پژهان صفحات 556-571
  زمینه و هدف

  مطالعات جمعیت شناختی در مورد سالمندی درکشورهای درحال توسعه یک تلاش نسبتا تازه ای است. شیوه زندگی سالم منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات بهداشتی و ارتقای سلامت، تطابق با عوامل استرس زای زندگی و بهبود کیفیت زندگی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک زندگی بر کیفیت زندگی و اختلال در سلامت سالمندان در سال 1399 انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی _پیمایشی برروی 1000 نفر از سالمندان بالای 60 سال ساکن شهر اهواز انجام گرفت. گردآوری داده ها به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه های سبک زندگی،کیفیت زندگی و اختلال سلامتی انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده ار نزم افزار spss19 انجام شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، فراوانی و درصد) و آمار تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسن یا معادل ناپارامتری آن ضریب همبستگی اسپیرمن) تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد. برای آزمون مدل نظری تحقیق و اعتبار پرسشنامه از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS استفاده شد..

  یافته ها: 

  بر طیق یافته های آماری تمامT  های بدست آمده  بزرگتر از 96/1 درصد می باشد. تمام فرضیه ها مورد نظر تایید شده است. نتایج نشان داد که سبک زندگی سالمندان تاثیر بسزایی در سلامتی آنان دارد.

  نتیجه گیری:

   آگاهی سالمندان در خصوص سبک زندگی سالم کاملا ضروری می باشد و با برپایی کلاس های شیوه زندگی سالم، در ارتقای سلامتی و کیفیت زندگی این گروه آسیب پذیر جامعه می توان گامی موثر برداشت. همچنین کلاس هایی نظیر آموزش مدیریت استرس، آموزش تغذیه سالم، فراهم کردن برنامه های تفریحی و ورزشی از جمله راه کارهای پزشکی  است.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، کیفیت زندگی، اختلال در سلامتی، جمعیت سالمند
 • احمد راهبر، خدیجه علیپور ندوشن، رقیه بابایی آرباطان، حسین آذری* صفحات 572-581
  زمینه و هدف

  پژوهش های حوزه مدیریت در بخش دولتی به دنبال آن هستند که با استفاده از ارایه خدمات مطلوب تر به اعتماد بیشتر شهروندان دست یابند. علی رغم عمومیت این دیدگاه، بوروکراسی هراسی به عنوان نگرشی جدید در حوزه رفتار این پژوهش ها را مورد تشکیک قرار می دهد. پرداختن به موضوع بوروکراسی هراسی در مراکز بهداشتی درمانی به عنوان عمده ترین عامل رشد هزینه در بخش سلامت کشور، علاوه بر ارتقاء سلامت جامعه و افزایش اعتماد به دولت، به ایجاد ادبیات نظری در این زمینه کمک شایانی خواهد کرد.

  روش بررسی

  روش شناسی مورد استفاده در پژوهش کمی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل آن از رگرسیون لجستیک استفاده گردید.

  یافته ها

  26 درصد از مراجعین دارای نگرش بوروکراسی هراسی بودند. سن و جنسیت با بوروکراسی هراسی ارتباط مستقیم و معناداری دارد. اشتغال در بخش دولتی و مهاجرت با بوروکراسی هراسی ارتباط معکوس و معناداری دارد. بین تحصیلات و بوروکراسی هراسی ارتباط معناداری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد افزایش سن باعث افزایش نگرش بوروکراسی هراسی در بین مراجعین مراکز بهداشتی درمانی شده است. نگرش بوروکراسی هراسی در بین مراجعین مرد نسبت به مراجعین زن بیشتر است. افراد شاغل در بخش دولتی بوروکراسی هراسی کمتری نسبت به پرسنل مراکز بهداشتی درمانی دولتی داشتند. مراجعین اتباع سایر کشورها (افغانستان، عراق و پاکستان) بوروکراسی هراسی کمتری نسبت به پرسنل مراکز بهداشتی درمانی دولتی داشتند. هیچگونه ارتباطی بین سطح تحصیلات و بوروکراسی هراسی وجود ندارد.

  کلیدواژگان: نگرش، بوروکراسی هراسی، مراکز بهداشتی درمانی، رگرسیون لجستیک
 • سمیره کریمی، شکوفه متقی دستنائی*، طیبه نوری احمدآبادی صفحات 582-591
  زمینه و هدف

  دیابت نوع دو بیماری شایع، مزمن و ناتوان کننده ای است و باعث ایجاد مشکلات روانی، اجتماعی و جسمانی متعددی می شود. سواد سلامت و خودکارآمدی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی همبستگی نمره سواد سلامت و خودکارآمدی در مبتلایان به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به مرکز کلینیک دیابت استان یزد در سال 1399 انجام شد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 100 نفر از بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز کلینیک دیابت استان یزد در سال 1399 بود. بیماران به روش نمونه گیری غیراحتمالی متوالی انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از مقیاس سنجش سواد سلامت جمعیت شهری (منتظری و همکاران، 2014) و مقیاس خودکارآمدی (شرر و همکاران، 1982) جمع آوری شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون t مسنقل مورد تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss-21 انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین میزان سطح سواد سلامت و مولفه های آن با خودکارآمدی در بین زنان و مردان مبتلا به دیابت نوع دو همبستگی مثبت معناداری وجود دارد؛ زنان از میزان خودکارآمدی بیشتری نسبت به مردان برخوردار بوده اند. همچنین از بین مولفه های سواد سلامت، زنان در مولفه های دسترسی، درک و فهم، تصمیم گیری و مردان در مولفه های مهارت خواندن و ارزیابی، نمرات بالاتری را کسب کرده اند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت، سواد سلامت و خودکارآمدی در مدیریت دیابت، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی و توانایی خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 دارد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، خودکارآمدی، دیابت نوع دو
 • کریم گل محمدی*، عبدالعزیز افلاک سیر، مهدی ایمانی، حبیب هادیان فرد صفحات 592-601
  زمینه و هدف

  فراشناخت به معنی تفکر درباره تفکر، نقش مهمی در آسیب های روانشناختی کودکان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه فراشناخت ها در کودکان به عنوان ابزاری برای سنجش باورهای فراشناختی در کودکان ایرانی بود.

  روش بررسی

  نمونه پژوهش شامل 338 کودک 9 تا 13 ساله بود که به صورت تصادفی از مدارس شهر قم انتخاب شده بودند. ابتدا پرسشنامه فراشناخت ها در کودکان به زبان فارسی ترجمه و سپس به زبان انگلیسی برگردانده شد. بعد از تصحیح ترجمه، نسخه نهایی بر روی 350 دانش آموز اجرا شد. بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه از طریق روش تحلیل عامل تاییدی، روایی همگرا، همسانی درونی و بازآزمایی و در بستر نرم افزار AMOS، نسخه 24 و  SPSS نسخه 21 انجام شد.

  یافته ها

  تحلیل عامل تاییدی حاکی از برازش نسبی مدل می باشد. ضریب همبستگی پرسشنامه فراشناخت ها نیز نشان دهنده ی روایی همگرای خوب آن است. ضرایب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه (77/0) و ضریب بازآزمایی سه هفته ای پرسشنامه (70/0) نیز، حکایت از پایایی خوب پرسشنامه دارد.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد که پرسشنامه فراشناخت ها در کودکان، ویژگی های روان سنجی مناسبی دارد و بنابراین امکان کاربرد در پژوهش ها و روان درمانی ها در زمینه آسیب های روانشناختی کودکان بویژه اختلالات اضطرابی دارد.

  کلیدواژگان: فراشناخت، باورهای فراشناختی، پرسشنامه فراشناخت ها در کودکان، روان سنجی، روایی و پایایی
|
 • Bahareh Najafi, Maryam Nakhaei, Syyed Abolfazl Vagha Rseyyedin* Pages 530-541
  Background and Objectives

  Nowadays, social networks have become a suitable and common tool for teaching and learning. So far, there has been no review study on the role of social media in nursing education. Therefore, this study was aims to review the role of social media in nursing education.

  Methods

  In this systematic review, related articles published during 2010-2022 were reviewed. The keywords “social media”, “education”, “nurse”, and “nursing” in Persian and English were used for searching in MagIran, SID, Elsevier, Web of Sciences, PubMed, Google Scholar, and Scopus databases. Finally, 13 eligible studies were selected for the review.

  Results

  According to teachers, the use of social media had advantages such as ease of giving feedback to learners, increasing the possibility of professional and interprofessional education, and development and support of learning. According to learners, it had benefits such as increasing self-efficacy, improving learning, and increasing communication.

  Conclusion

  Although social media can be useful tools along with traditional teaching/learning methods for improving the teaching/learning process, interprofessional education, and self-efficacy of learners, there have some concerns including the difficulty designing a suitable and attractive educational platform and the possible violation of the privacy of users.

  Keywords: Education, Social media, Nursing, Nurses
 • Pouya Lavaei, Alireza Moradi*, Mahbobe Taher, Niloofar Mikaeili Pages 542-555
  Background and Objectives

  Diagnosis with cancer is a traumatic event for the affected person and challenges them in various individual, social, occupational and interpersonal fields. The present study aims to assess the effect of Memory Specificity Training (MEST) on Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) of patients with cancer.

  Methods

  This is a quasi-experiment study with a pre-test/post-test/follow-up design. The study population consists of all patients with cancer referred to hospitals and medical centers in Tehran, Iran. Of these, 60 patients were selected by a convenience sampling method. They were randomly divided into intervention (n=30) and control (n=30) groups. The intervention group received MEST at 6 sessions, each for 90 minutes. Patients’ demographic data were recorded using a semi-structured interview. They completed the PTSD checklist for DSM-5 (PCL-5). Collected data were analyzed using the mixed analysis of variance in SPSS v. 24 software.

  Results

  The main effect of group (F=58.56, P<0.01, η2=0.502) and time (F=579.89, P<0.01, η2=0.912) on total PCL-5 score were significant in the intervention group compared to the control group. The differences from the pretest phase to the posttest and follow-up phases were significant.

  Conclusion

  The MEST is effective in reducing PTSD symptoms of patients with cancer.Keywords: Posttraumatic stress, Cancer, Memory specificity training.

  Keywords: Post Traumatic Stress, Cancer, Memory Specificity Training
 • Abdolreza Najafi, Mansour Sharifi*, Ali Pezhhan Pages 556-571
  Background and aims

  Demographic studies on aging in developing countries is a relatively new endeavor. A healthy lifestyle is a valuable resource for reducing the prevalence and impact of health problems and improving health, adapting to stressful life factors and improving the quality of life. The aim of this study was to determine the effect of lifestyle on quality of life and health disorders in the elderly population of Ahvaz in 2020.

  Methods

  This descriptive-survey study was performed on 1000 elderly population over 60 years old of Ahvaz in 2020. Data collection was done by electronic questionnaire and its publication in domestic virtual media in a multi-step method. The questionnaire was researcher-made and included demographic, knowledge, attitude and practice questions. Data were analyzed using descriptive statistics (mean, frequency and percentage) and analytical statistics (Pearson correlation coefficient or Spearman correlation coefficient). A significance level of 0.05 was considered. Finally, to test the theoretical model of research and validity of the questionnaire, structural equation modeling was performed using AMOS software.

  Results

  According to findings, all T test obtained were greater than 1.96% and all hypotheses have been confirmed. The results showed that the lifestyle of the elderly has a significant impact on their health.

  Conclusion

  It is absolutely necessary for the elderly to be aware of a healthy lifestyle, and by establishing healthy lifestyle classes, an effective step can be taken in improving the health and quality of life of this vulnerable group of society. Also, classes such as stress management training, healthy nutrition training, providing recreational and sports programs are among the medical solutions.

  Keywords: Lifestyle, Quality of Life, Health Disorders, Elderly Population
 • Ahmad Rahbar, Khadijeh Alipour Nodoushan, Roghayeh Babaei Arbatan, Hossein Azari* Pages 572-581
  Background and Objectives

  Research in public administration seeks to achieve more citizens' trust by providing better services. Despite the generality of this view, Bureauphobia as a new attitude in the field of behavior, Questioned these researches. Addressing the Bureauphobia in Health centers as the main factor of cost growth in the country's health sector, in addition to promoting community health and increasing government trust, will help create a theoretical literature in this field.

  Methods

  The methodology used in this research is quantitative. A questionnaire was used to collect data and Logistic regression was used to analyze it.

  Results

  26% of clients had Bureauphobia attitude. Age and gender are directly and significantly related to Bureauphobia. Public employment and migration are inversely related to Bureauphobia. There is no significant relationship between education and Bureauphobia.

  Conclusion

  The results showed that increasing age has increased Bureauphobia among clients of health centers. Bureauphobia is more prevalent among male clients than female clients. Public sector employees had less Bureauphobia than public health personnel. Clients of citizens other countries (Afghanistan, Iraq and Pakistan) had less Bureauphobia than public health personnel. There is no relationship between education level and Bureauphobia.

  Keywords: Attitude, Bureauphobia, Health centers, Logistic Regression
 • Samireh Karimi, Shekoofeh Mottaghi Dastenie*, Tayebeh Nouri Ahmadabadi Pages 582-591
  Background and Objectives

  Type 2 diabetes is a common, chronic, and debilitating disease that causes many psychological, social, and physical problems. Health literacy and self-efficacy are important factors influencing self-care behaviors in diabetic patients. The present study was conducted with the aim of investigating the correlation between health literacy score and self-efficacy in patients with type 2 diabetes referred to the diabetes clinic center of Yazd province in 2020.

  Methods

  The present study is descriptive and correlational. The statistical population included 100 patients with diabetes referred to the diabetes clinic center of Yazd province in 2020. The patients were selected by consecutive non-probability sampling method and were included in the study. Patients were selected by convenience sampling and entered the study. Data were collected using the Urban Literacy Health Scale (Montazeri et al., 2014) and the Self-Efficacy Scale (Scherer et al., 1982). The data were analyzed using Pearson's correlation coefficient, Kolmogorov-Smirnov tests, and Musangul's t-test. Data analysis was done using spss-21 software.

  Results

  The results showed that there is a significant positive correlation between health literacy level and its components with self-efficacy among men and women with type 2 diabetes; Women had higher levels of self-efficacy than men. Among the components of health literacy, women scored higher in the components of access, comprehension, decision making and men in the components of reading and assessment skills.

  Conclusion

  Based on the research findings, it can be concluded that health literacy and self-efficacy in diabetes management play an important role in improving the quality of life and self-care ability of type 2 diabetes patients.

  Keywords: Health literacy, self-efficacy, type 2 diabetes
 • Karim Golmohammadi*, Abdulaziz Aflakseir, Mahdi Imani, Habib Hadianfard Pages 592-601
  Background and Objectives

  Metacognition as "thinking about my own thinking" has an important role in psychopathologies in children. The purpose of this study was to evaluate the psychometric properties of MCQ-C questionnaire as a tool of measuring metacognitive beliefs in Iranian children.

  Methods

  The statistical sample of this study included 338 children aged 9 to 13 at the primary School level which were randomly selected from primary schools in Qom city. First the Metacognitions questionnaire for children(MCQ-C) was translated to Persian, then it was back translated into English. After confirming translation, the final questionnaire was administered to 350. psychometric properties of MCQ-C was examined through confirmatory factor analysis, convergent validity, internal consistency and test-retest methods. Data were analyzed using SPSS software(version 21) and Amos software(version 24).

  Results

  The results of confirmatory factor analysis(CFA) confirmed relative fitness of model. Also, correlation coefficients indicated favorable convergent validity of the questionnaire (P<0/01).
  Cronbach's alpha coefficient for the whole scale was 0/77 and the three-week retest coefficient for the whole questionnaire was 0/70, that confirmed good reliability of the questionnaire.

  Conclusion

  Current study results showed appropriate psychometric features of Metacognitions questionnaire in children. Therefore, it can be used in research and psychotherapy in the field of children' psychopathologies, especially anxiety disorders.

  Keywords: Meta Cognition, Metacognitive Beliefs, Metacognitions Questionnaire for Children, Psychometric, validity, reliability