فهرست مطالب

 • سال بیست و هفتم شماره 6 (پیاپی 123، بهمن و اسفند 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سپیده یزدانی، مهسا محمدیان، محمدحسین حسین زاده، محمدعلی ابراهیم زاده* صفحات 1-12
  زمینه و هدف

  هیپوکسی بخصوص در حملات قلبی و ایسکمی رخ داده و به علت استرس اکسیدتیو ناشی از تولید ذرات فعال اکسیژن نهایتا به مرگ منجر می شود. ترکیبات با فعالیت آنتی اکسیدانی می توانند فعالیت آنتی هیپوکسی نشان دهند. کوجیک اسید فعالیت آنتی اکسیدانی خوبی دارد. بر اساس اطلاعات ما، چیزی در خصوص فعالیت محافظتی این ترکیب در مقابل مرگ ومیر ناشی از هیپوکسی در موش گزارش نشده است.

  مواد و روش ها

  اثر محافظتی کوجیک اسید در مقابل مرگ ومیر ناشی از هیپوکسی در 80 سر موش سوری با سه مدل هیپوکسی شامل خفگی، خونی و جریان خونی بررسی شد.

   یافته ها: 

  فعالیت آنتی هیپوکسی بخصوص در مدل خفگی برای کوجیک اسید بسیار برجسته بود. جایی که در دوز 125 میلی گرم بر کیلوگرم به طور معنی دار زمان زنده ماندن را نسبت به کنترل افزایش داد (0/01<p). در این دوز اثر بالاتری از فنی تویین که به عنوان کنترل مثبت بکار رفت، داشت (0/01<p). کوجیک اسید اثر محافظتی خوبی در هیپوکسی جریان خونی نشان داد. در دوز 62/5 میلی گرم بر کیلوگرم زمان زنده ماندن را طولانی نمود که به مراتب بیش از گروه کنترل بود (0/01<p). در مدل خونی کوجیک به طور معنی داری زمان زنده ماندن را تنها در دوز 125 میلی گرم بر کیلوگرم افزایش داد 0/01<p).

  نتیجه گیری: 

  کوجیک اسید فعالیت محافظتی معنی داری در برخی مدل های حیوانی از خود نشان دادند. فعالیت خوب آنتی اکسیدانی این ترکیب می تواند مکانیسم احتمالی برای بروز اثر باشد.

  کلیدواژگان: هیپوکسی، ایسکمی، استرس اکسیداتیو، آنتی اکسیدان، خفگی
 • راحله شاکری*، محدثه محمودیان، رضا خدارحمی، سهیلا محمدی صفحات 13-24
  زمینه و هدف

  کاسپاز-9 یک آنزیم کلیدی در مسیر داخلی آپوپتوز است که فعالیت آن با سازوکارهای مختلفی مانند فسفریلاسیون تنظیم می شود. گزارش شده است که فسفریلاسیون سرین 310 در کاسپاز-9 موشی مانع پردازش آنزیم می شود. نقش این باقیمانده ی آمینواسیدی در فعالیت آنزیمی کاسپاز-9 انسانی نامشخص است. در این پژوهش اثر ایجاد بار منفی روی سرین 310 در فعالیت آنزیمی کاسپاز-9 انسانی مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

   با توجه به اینکه فسفریلاسیون منجر به ایجاد بار منفی در کاسپاز-9 می شود، کدون سرین 310 در کاسپاز-9 انسانی به کدون آسپارتات با استفاده از روش جهش زایی هدفمند Quick change جهش داده شد. کاسپاز-9 نوترکیب وحشی و جهش یافته در سویه باکتری BL21(DE3) بیان و با استفاده از کروماتوگرافی گرایشی تخلیص شدند. پروفایل دمایی و فعالیت کاسپاز-9 جهش یافته در مقایسه با آنزیم وحشی به کمک سوبسترای کروموژنیک Ac-LEHD-pNA در شرایط برون تنی سنجش شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با آزمون t انجام شد.

   یافته ها: 

  نتایج نشان داد که پارامترهای سینتیکی کاسپاز-9 جهش یافته ی S310D و آنزیم وحشی مشابه هستند؛ اما پروفایل دمایی آن ها متفاوت است. آنزیم جهش یافته ی S310D در دمای 37 درجه ی سانتی گراد فعالیت بیشتر و در دماهای 4، 15، 45 و 60 درجه ی سانتی گراد فعالیت کمتری در مقایسه با آنزیم وحشی داشت.

  نتیجه گیری:

   ایجاد بار منفی بر روی سرین 310 در کاسپاز-9 بدون تاثیر بر پارامترهای سینتیکی سبب تغییر در پروفایل دمایی آنزیم می شود.

  کلیدواژگان: کاسپاز، سنجش آنزیمی، آپوپتوز، جهش زایی
 • سمانه حریمی، فاطمه زارع، فرزانه فصاحت، مهدیه موندنی زاده* صفحات 25-36
  زمینه و هدف

  ارزیابی میزان بیان آلکالین فسفاتاز جهت تایید تمایز سلول های بنیادی به استیوبلاست به عنوان یکی از مارکرهای تشخیصی شناخته شده است. روش های متعددی از جمله ایمونوسیتوشیمی جهت سنجش آلکالین فسفاتاز در تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به محدودیت های استفاده از این روش، هدف از این مطالعه، بهینه سازی روش کالریمتری به عنوان یک روش جایگزین، کم هزینه و کارآمد برای اندازه گیری کمی آلکالین فسفاتاز است.

  مواد و روش ها: 

  سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت چربی انسان گرفته شد. سلول ها با استفاده از محیط القایی به استیوبلاست تمایز داده شدند. سطوح آلکالین فسفاتاز در روز صفر و روز بیست و یک تمایز با دو روش ایمونوسیتوشیمی و روش کالریمتری بررسی شد.

  یافته ها:

   یافته های ایمونوسیتوشیمی، افزایش معناداری (تقریبا 5 برابر) در سطح بیان آلکالین فسفاتاز در روز بیست و یک تمایز در مقایسه با روز صفر نشان داد (p < 0.0001). همچنین نتایج آنالیز آماری تست کالریمتری، افزایش معناداری (تقریبا 9 برابر) در سطح بیان آلکالین فسفاتاز در روز بیست و یک تمایز در مقایسه با روز صفر نشان داد (p < 0.0001).

  نتیجه گیری:

   داده های مقایسه ای کالریمتری و ایمونوسیتوشیمی نتایج مشابهی را نشان داد. این یافته ها، استفاده از روش رنگ سنجی را به عنوان روش جایگزین، کمی، سریع و کم هزینه جهت تعیین سطح آلکالین فسفاتاز در استیوبلاست های تمایز یافته از سلول های بنیادی مزانشیمی پیشنهاد می کند.

  کلیدواژگان: آلکالین فسفاتاز، تمایز، سلول های بنیادی، استئوبلاست، روش کالریمتری
 • مهدیه دهقان، محمد خواجه مهریزی*، حبیب نیکوکار صفحات 37-53
  زمینه و هدف

  امروزه پژوهش در زمینه ی مهندسی بافت به طور گسترده ای افزایش یافته است. تولید داربست با توجه به مورفولوژی بافت ها حایز اهمیت است. هدف از تولید این داربست ها ساخت داربست اندومتر رحم است؛ بنابراین تغییر در قطر فیبرهای سنتز شده جهت تولید داربست بهینه صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، داربست های الیاف هیبریدی الکتروریسی شده از پلی کاپرولاکتون (PCL)، ژلاتین (G) و پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS) با نسبت های مختلف بهینه و با مورفولوژی های مختلف توسط تغییر جمع کننده الکتروریسی جهت کاربردهای مهندسی بافت تولید شده است. خواص فیزیک و شیمیایی داربست های ساختاری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، غوطه وری نمونه های داربست، بازتاب کلی تبدیل فوریه فروسرخ (ATR-FTIR) و استحکام کششی مورد بررسی قرار گرفت. سمیت سلولی داربست ها و رشد فیبروبلاست های پوست ختنه انسان بر روی داربست ها با استفاده از MTT بررسی شد. رشد و تکثیر سلول ها روی داربست ها با رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ایوزین (H&E) ارزیابی شدند.

  یافته ها: 

  داربست لایه به لایه، داربست پنبه مانند، داربست مخلوط با سلول، داربست مسطح و نمونه کنترل به ترتیب از نظر رشد و تکثیر سلول حالت کاهشی داشته است؛ بنابراین داربست لایه به لایه و داربست پنبه مانند بهترین گزینه جهت رشد و تکثیر سلول است. همچنین خواص مکانیکی داربست لایه به لایه و داربست پنبه مانند نسبت به داربست های دیگر بهتر است. تخلخل داربست پنبه مانند نسبت به بقیه داربست ها بهتر است و برای نفوذ سلول به داخل داربست مناسب است هر چند داربست لایه به لایه و داربست مخلوط با سلول به دلیل قرارگیری سلول بین الیاف نفوذ سلول در آن ها هم به خوبی صورت می گیرد.

  نتیجه گیری:

   مورفولوژی و ویژگی های داربست هیبریدی PCL/ G/ PDMS با تغییر جمع کننده الکتروریسی قابل تنظیم است. خصوصیات داربست های تولید شده از سه پلیمر PCL/ G/ PDMS نشان می دهد که این داربست ها می تواند جهت کاربردهای مهندسی بافت از جمله اندام های الاستیک مناسب باشد.

  کلیدواژگان: مورفولوژی داربست، نانو الیاف، فیبروبلاست، مهندسی بافت، جمع کننده الکتروریسی
 • هیرو یزدان پناه، پدرام عطایی، منوچهر احمدی هدایتی، کارو ثروت یاری، خالد رحمانی* صفحات 54-67
  زمینه و هدف

  سیستیک فیبروزیس به عنوان یک بیماری ژنتیکی نادر سبب بروز التهاب گسترده در بدن می شود. بیماران مبتلا به دلیل عوارض مختلف، به ویژه درگیری سیستم تنفسی، با پیش آگهی ضعیف تشخیص داده می شوند. هدف از مطالعه حاضر برآورد بروز سیستیک فیبروزیس و تعیین ویژگی های اپیدمیولوژیک، کلینیکال و پاراکلینیکال آن در بیماران استان کردستان، ایران، بین سال های 1389-1399 است.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه مقطعی بر روی بیماران با تشخیص سیستیک فیبروزیس که از سال 1389 - 1399 در بیمارستان بعثت سنندج (به عنوان تنها مرکز تخصصی ارجاع بیماری های کودکان در استان کردستان) انجام شد. داده های اپیدمیولوژیک، کلینیکال و پاراکلینیکال بیماران با استفاده از یک چک لیست جمع آوری و در نرم افزار SPSS نسخه 22 و با استفاده از آزمون من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل گردید.

  یافته ها: 

  در طی سال های موردبررسی، 19 بیمار با تشخیص قطعی سیستیک فیبروزیس شناسایی شدند که 14 نفر از آن ها مرد (73/7%) و 5 نفر زن (26/3%) بودند. میانگین و انحراف معیار سن آن ها 9/7 ±11/10 بود. بر اساس داده های متولدین استان در بازه زمانی موردبررسی، بروز سیستیک فیبروزیس در استان کردستان حدود یک در هر 15000 تولد زنده در سال تخمین زده می شود. در 4 بیمار21/1%)، سابقه خانوادگی مثبت وجود داشت. علایم عمده این بیماران به ترتیب استیاتوره (94/7%)، سرفه (89/5%)، دیس پنه (78/9%)، اختلال رشد (73/7%)، اختلالات قلبی (63/2%)، زردی (57/9%)، کلابینگ انگشتان (36/8%) بود.

  نتیجه گیری:

   سیستیک فیبروزیس اگرچه در این استان بروز بالایی ندارد؛ اما شناسایی والدین در معرض خطر و شناسایی زودرس بیماران مبتلا می تواند در افزایش امید به زندگی، کیفیت زندگی و کاهش هزینه های سلامت مرتبط با این بیماری مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: سیستیک فیبروزیس، اختلال ژنتیکی، بروز، کردستان
 • بهاران رنجبر امیدی*، میلاد افاضلی، نیره عسگری صفحات 68-77
  زمینه و هدف

  در سمان های لوتینگ ویژگی استحکام فشاری حایز اهمیت است. داشتن رادیواپسیتی کافی برای سمان لوتینگ در تشخیص پوسیدگی های راجعه و مارژین های باز لثه ای و مواد باقیمانده کمک کننده است. هدف ما در مطالعه ی پیش رو مقایسه ی استحکام فشاری و رادیواپسیته سمان گلاس آینومر Fuji I(GC,Japan) و یک نوع جدید از گلاس آینومر ایرانی (آوا تجهیز دندان، قزوین، ایران) است.

  مواد و روش ها:

   جهت بررسی استحکام فشاری و رادیو اپسیتی تعداد 20 نمونه برای هر گروه سمان تهیه شد. نمونه ها با نسبت پودر به مایع (8:1/1) تهیه شدند و پس از مخلوط کردن درون قالبی با ارتفاع mm6 و قطرmm4 ریخته پس از آن استحکام نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در بررسی رادیواپسیته، مخلوط سمان درون قالبی با قطر mm15 و ضخامت mm1 ریخته شدند سپس نمونه ها به کمک دستگاه رادیوگرافی دیجیتال تحت آزمایش قرار گرفتند و به کمک نرم افزارDigora for Windows رادیواپسیته نمونه ها محاسبه شد.

  یافته ها: 

  استحکام فشاری سمان Fuji I (MP59/48) نسبت به سمان ایرانیMPa) 58/92 ) اختلاف آماری نداشت (0/89=P) رادیواپسیته سمان Fuji I 4/2mmAL به طور معناداری بالاتر از سمان ایرانی mmAl-1/85 بود. (p=0/003 )

  نتیجه گیری: 

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دو خصوصیت، استحکام فشاری و رادیواپسیته دو سمان بررسی شده در محدوده استاندارد ISO 9917-1:2007 قرار داشت. در نتیجه در صورت مناسب بودن سایر خصوصیات، سمان ایرانی می تواند به عنوان جایگزین سمان گلاس آینومر Fuji I مطرح باشد.

  کلیدواژگان: استحکام فشاری، رادیواپسیته، سمان گلاس آینومر، لوتینگ
 • رویا باغانی*، نسیم پژوهان صفحات 78-87
  زمینه و هدف

  مایع آمنیوتیک شاخص موثر از عملکرد جفت و تکامل جنینی است. ارزیابی حجم مایع آمنیوتیک یکی از راه های اصلی بررسی سلامت جنین است. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر ایندکس مایع آمنیون بر پیامدهای بارداری در زنان باردار شهرستان سبزوار صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت آینده نگر در 240 خانم باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار برای زایمان انجام شد. افراد بر اساس ایندکس مایع آمنیون به سه گروه مایع آمنیون طبیعی، ایندکس بینابینی و کمتر از 5 سانتی متر تقسیم شدند و کلیه پیامدهای مادری و نوزادی در سه گروه مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز آماری داده ها با استفاده از آزمون های کای دو و آنالیز واریانس یک طرفه در محیط نرم افزار SPSS-20 انجام شد.

  یافته ها:

   اختلاف معنی داری میان سه گروه از نظر میزان سزارین، دفع مکونیوم، بستری نوزاد در بخش مراقبت ویژه نوزادان وجود داشت و در گروه اولیگوهیدرآمنیوس، این سه متغیر در مقایسه با دو گروه دیگر بیشتر بود (p<0.05). نمره آپگار دقیقه 1 و 5، مصرف اکسی توسین در مرحله اول و دوم زایمان و وزن نوزاد بین سه گروه تفاوت معنی دار وجود نداشت (p>0.05) و در سه گروه مرگ نوزاد مشاهده نشد.

  نتیجه گیری: 

  نتایج نشان داد اولیگوهیدرآمنیوس از عوامل مهم تاثیرگذار بر پیامد بارداری است و تفاوت قابل توجهی در پیامدهای نامطلوب بارداری بین بارداری های با شاخص مایع آمنیوتیک بینابینی و نرمال وجود ندارد و مطالعه حاضر از فواید مراقبت های ویژه در ارزیابی جنین قبل از زایمان در حاملگی با مایع آمنیوتیک بینابینی حمایت نمی کند.

  کلیدواژگان: الیگوهیدرآمنیوس، مایع آمنیون بینابینی، پیامد بارداری، ایندکس مایع آمنیون
 • مژگان شفیعی، لیلا مدیری*، محمدباقر خادم عرفان، فارس بهرامی صفحات 88-96
  زمینه و هدف

  بلاستوسیستیس تک یاخته شایع روده ای است که انسان و طیف گسترده ای از حیوانات از قبیل پستانداران، پرندگان، خزندگان، بندپایان نیز می توانند آلوده به این انگل باشند. شیوع بلاستوسیستیس در کشورهای در حال توسعه نسبتا زیاد است و به عنوان رایج ترین انگل ها در ایران گزارش شده است. در سال های اخیر در مطالعات مختلف اهمیت بیماری زایی آن در انسان مشخص شده است. عفونت بلاستوسیستیس با انواع اختلالات گوارشی، اسهال، سندرم روده تحریک پذیر (Irritable bowel syndrome) و ضایعات پوستی همراه است و به طور کلی، بیماران مبتلا به سرطان بیشتر مستعد ابتلا به عفونت های روده ای می باشند و احتمال بدتر شدن علایم در نتیجه درمان های سرکوب کننده سیستم ایمنی وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع بلاستوسیستیس در کودکان مبتلا به سرطان در شهر سنندج با روش PCR بود.

  مواد و روش ها

  بر اساس روش سرشماری تمام نمونه های مدفوع از افراد مبتلا به سرطان در دسترس از بیمارستان های سطح شهر سنندج جمع آوری گردید. برای درک شیوع گونه بلاستوسیستیس در کودکان مبتلا به سرطان در شهر سنندج، 93 نمونه مدفوع بین سال های 1398 تا 1400 از کل استان جمع آوری شد. نمونه ها به روش های مولکولی (Polymerase chain reaction) با استفاده از پرایمرهای ناحیه بارکدینگ ژن 18 rRNA جهت تکثیر گونه بلاستوسیستیس بررسی شدند.

  یافته ها:

   نتیجهPCR تمامی نمونه ها نشان داد که تعداد 15 مورد (16.1%) دارای قطعه bp600 برای گونه بلاستوسیستیس هستند. نتایج آنالیز آماری داده ها نشان داد که ارتباط معناداری بین گونه بلاستوسیستیس با محل زندگی (***  0/48=Pvalue) سن (* 0/88Pvalue =) و تماس با حیوان (***0/83 Pvalue  =) وجود ندارد.

  نتیجه گیری:

   نتیجه این مطالعه نشان دهنده شیوع گونه بلاستوسیستیس در افراد مبتلا به سرطان در شهر سنندج است که این داده ها می تواند نقشی مهم در توسعه مطالعات و تحقیقات در زمینه عفونت های انگلی در بیماران مبتلا به سرطان داشته باشد. به طور کلی تعیین میزان آلودگی گونه بلاستوسیستیس در کودکان مبتلا به سرطان و ارایه آن به مسیولین بهداشت و سلامت منطقه و کشور می تواند جهت اتخاذ استراتژی درمان مناسب تر و همچنین ارایه راهکارهای بهداشتی برای کنترل لازم می باشد.

  کلیدواژگان: بلاستوسیستیس، شیوع، سرطان، سنندج
 • فرزانه دهستانی، بهرام میرزائیان*، رمضان حسن زاده، پیام سعادت صفحات 97-112
  زمینه و هدف

  بیماری های نوروپاتیک، وضعیت های تحلیل برنده عصبی و یک گروه وسیع و سخت از بیماری های اعصاب محیطی در انسان می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبرد های مقابله با درد و خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به درد نوروپاتیک مزمن بود.

  مواد و روش ها:

   این پژوهش، یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه ی بیماران مبتلا به درد نوروپاتیک مزمن مراجعه کننده به بیمارستان روحانی و مطب شخصی متخصص مغز و اعصاب، واقع در شهر بابل، در سال 1400 بود که به روش نمونه گیری هدفمند، 30 شرکت کننده انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل  قرار گرفتند. هر دو گروه پرسشنامه های راهبرد های مقابله با درد (روزنشتایل و کیف، 1985) و خودکارآمدی درد (نیکولاس، 1989) را در پیش آزمون تکمیل نمودند. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در 8 جلسه 120 دقیقه ای، هفته ای یک بار برای گروه آزمایش اجرا شد در حالی که گروه کنترل هیچ گونه درمانی را دریافت نکرد. پس از اتمام دوره درمانی برای هر دو گروه پس آزمون و 2 ماه پس از اجرای پس آزمون، آزمون پیگیری اجرا شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر ، با نرم افزار SPSS-18 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که در پس آزمون تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه آزمایش و کنترل در نمره ی خرده مقیاس های مقابله با درد در توجه برگردانی، تفسیر مجدد از درد، فاجعه آفرینی، نادیده انگاشتن درد، امیدواری- دعا، گفتگو با خود،  افزایش فعالیت و نیز خودکارآمدی (0/01 > P) وجود دارد. نتایج درمان در مرحله پیگیری حفظ شد.

  نتیجه گیری: 

  نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند در بهبود راهبردهای مقابله با درد و افزایش خودکارآمدی درد افراد مبتلا به درد نوروپاتیک مزمن موثر باشد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، راهبرد های مقابله با درد، خودکارآمدی درد، نوروپاتیک مزمن
 • نسرین بهمنی*، نوشین عبدالملکی صفحات 113-124
  زمینه و هدف

  باسیل های گرم منفی با مقاومت چند دارویی، از پاتوژن های مهم در بیمارستان ها محسوب می شوند و عامل مرگ ومیر بالا می باشند. هدف این پژوهش تعیین شیوع باسیل های گرم منفی با مقاومت چند دارویی جدا شده از نمونه های بالینی نوزادان و کودکان مراجعه کننده به مرکزرفرال آموزشی درمانی بعثت شهرستان سنندج در سال 1397 بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی بوده که 10000 نمونه بالینی شامل خون، ادرار، زخم، ترشحات تنفسی و مایعات بدن در طی سال 97 مورد بررسی قرار گرفتند. باکتری ها با روش های استاندارد میکروب شناسی جدا و سپس مقاومت آنتی بیوتیکی با روش دیسک دیفیوژن جهت تعیین سویه های با مقاومت چند دارویی (Multidrug Resistance) بررسی گردید.

  یافته ها:

   از 10000 نمونه بالینی تعداد 652 باسیل گرم منفی با کشت مثبت از بیماران بستری و سرپایی جمع آوری شد که شامل ادرار (80%)523، خون (21%) 78، ترشحات تنفسی (4%)26، زخم (2/5%)16 و مایعات بدن (1/5%) 10 بود. باکتری های جداشده شامل اشریشیا کلی (65/7%)، انتروباکتر (10/4%)، سیتروباکتر(8/9%)، اسینتوباکتر (7/2%)، کلبسیلا (3/5%)، سودومونا (2/6%)، پروتیوس (92/. %) و سراشیا (0/78%) بود. بیشترین باکتری های دارای مقاومت چند دارویی از بخش ICU کودکان و  NICU جدا شدند. بیشترین و کمترین مقاومت آنتی بیوتیکی به ترتیب نسبت به آمپی سیلین (5 /84%) و مروپنم (9/9%) بوده است. میزان مقاومت چند دارویی (MDR) به طور متوسط 68/9% بود که رنجی از 55/9% در انتروباکتر تا 83% در اسینتوباکتر داشته است.

  نتیجه گیری: 

  مقاومت چند دارویی(MDR) در بین میکروارگانیسم های این مرکز از سطح بالایی برخوردار بود؛ بنابراین توصیه می شود از مصرف غیرضروری آنتی بیوتیک ها جلوگیری شود و تداخلات و نظارت های دوره ای بر الگوی مقاومت پاتوژن ها جهت انتخاب درمان تجربی و اختصاصی مناسب صورت گیرد.

  کلیدواژگان: عفونت باکتریایی، باسیل های گرم منفی، داروهای ضدمیکروبی، مقاومت آنتی بیوتیکی چند دارویی
 • فریبا خلیلی، علی بیدمشکی پور، صبریه امینی* صفحات 125-140
  زمینه و هدف

  سوختگی ها، معمولا بعنوان زخم های پوستی که در اثر حرارت، دما، الکتریسته، مواد شیمیایی و اشعه ایجاد می شوند، تعریف می شوند. در کشورهایی که از لحاظ اقتصادی در سطح پایین هستند آمار مرگ و میر ناشی از سوختگی بالا است. گیاه تیفا در ایران بعنوان یک گیاه سنتی، برای بهبود زخم مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات مولکولی عصاره آبی و الکلی دانه گرده تیفا بر روی سوختگی درجه سوم است.

  مواد و روش ها

  مدل سوختگی درجه سوم در موش های نژاد اسپراگو داولی با استفاده از آب جوش با دمای 100 درجه سانتیگراد و حلقه فلزی ایجاد شد. پماد 5% از عصاره آبی و الکلی دانه گرده تیفا، تهیه شد. عصاره ها به مدت 21 روز بعد از القای سوختگی، بر روی نواحی آسیب دیده، مورد استفاد قرار گرفت. سپس بیان mRNA ژن های هایTNF-α ، TGFβ، Col- 1 و VEGF با استفاده از تکنیک Real time- PCR بررسی شد.

  یافته ها

  با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی مایع در فشار بالا (HPLC)، ویتامین C وکاتچین به عنوان ترکیبات اصلی موثر در عصاره آبی و الکلی دانه گرده تیفا، شناسایی شدند. نتایج مطالعات ماکروسکوپی و آنالیز اندازه زخم، پس از درمان با عصاره آبی و الکلی دانه گرده تیفا، کاهش اندازه زخم و بهبود نسبی زخم را بعد از 21 روز نشان داد (P<0.05). بعلاوه، افزایش معنی داری در بیان mRNA ژن های TGFβ،  COL-1و VEGF در گروه های تحت تیمار نسبت به گروه کنترل نشان داده شد (P<0.001).  همچنین کاهش معنی داری در بیان ژن TNF- α در گروه های تحت تیمار در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (P<0.001)

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره آبی و الکلی دانه گرده تیفا، دارای اثر ترمیم سوختگی در رت ها می باشد، بنابراین احتمال دارد عصاره آبی و الکلی دانه گرده تیفا، گزینه ی درمانی مناسبی برای کمک به ترمیم زخم سوختگی درجه سوم باشد.

  کلیدواژگان: سوختگی درجه سوم، تیفا، فاکتور نکروز توموری- فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، فاکتور رشد تغییر دهنده بتا، کلاژن نوع 1
 • محمد سعد فرقانی، حرمت رحیم زاده*، محمود پروین، انور محمدی صفحات 141-148
  زمینه وهدف

  نفروپاتی ممبرانوس (Membranous Nephropathy ,MN) یک پودوسیتوپاتی است که از نظر بافت شناسی با ضخیم شدن یکنواخت غشای پایه گلومرولی به دلیل وجود رسوب ایمنی ساب اپیتلیال مشخص می شود.این بیماری در کلیه پیوندی می تواند   به شکل عود بیماری اولیه (Recurrent Membranous Nephropathy ,RMN)   یا نوظهور (de novo)  ایجاد شود.

  معرفی بیمار: 

  بیمار آقای 40 ساله غیرسیگاری با سابقه نفروپاتی ممبرانوس  ونارسایی کلیه ناشی از آن که 9 ماه پس از پیوند به  دلیل پروتیینوری  4000 میلی گرم درروز   ، تحت  بیوپسی کلیه قرار گرفت و با تشخیص عود ممبرانوس نفروپاتی در کلیه پیوندی ، با دو  دوز ریتوکسیمب 1000 میلی گرمی به فاصله 15 روز  درمان شد  . به تدریج میزان پروتیینوری کاهش یافت  و پس از 4 ماه  به 188 میلی گرم در روز  رسید و طی درمان عملکرد کلیوی وی  پایدار ماند(کراتینین 0/8 میلی گرم در دسی لیتر).

  نتیجه گیری

  ممبرانوس نفروپاتی می تواند بعد از پیوند کلیه عود کند که درموارد پروتیینوری بیش از یک گرم در روز می توان از ریتوکسیمب استفاده نمود.

  کلیدواژگان: نفروپاتی ممبرانوس، پیوند کلیه، ریتوکسیمب، عود
|
 • Sepideh Yazdani, Mahsa Mohammadyan, MohammadHossein Hosseinzadeh, MohammadAli Ebrahimzadeh* Pages 1-12
  Background and Aim

  Hypoxia occurs especially in ischemia and heart attack, and finally can lead to death because of oxidative stress due to production of reactive oxygen species. Compounds with antioxidant activity can exhibit antihypoxic property. Kojic acid has good antioxidant activities. To the best of our knowledge, there have been no report about the protective effect of this compound against hypoxia-induced lethality in mice.

  Materials and Methods

  Protective effects of kojic acid against hypoxia-induced lethality in 80 mice were evaluated by three experimental models of hypoxia including asphyctic, haemic and circulatory.

  Results

  Antihypoxic activity of kojic acid was pronounced in asphyctic model and at the dose of 125 mg/kg, it prolonged the survival time in the negative control group (P<0.01). At this dose, it showed higher activity than positive control group (phenytoin) (P<0.01). Kojic acid showed marked protective activities in circulatory model. At the does of 62.5 mg/kg, it prolonged survival time which was significantly higher than those in the control groups (P<0.01). In haemic model, it significantly prolonged survival time only at the dose of 125 mg/kg (P<0.01). 

  Conclusion

  Kojic acid showed significant protective effects against hypoxia in some animal models. Antioxidant activity of this compound may be proposed as a mechanism for its antihypoxic activities.

  Keywords: Hypoxia, Ischemia, Oxidative stress, Antioxidant, Asphyxia
 • Raheleh Shakeri*, Mohadeseh Mahmoudian, Reza Khodarahmi, Soheila Mohammadi Pages 13-24
  Background and Aim

  Caspase-9 is a key enzyme in the intrinsic pathway of apoptosis that its activity is regulated by various mechanisms such as phosphorylation. It has been reported that phosphorylation of serine 310 in murine caspase-9 prevents enzyme processing. The role of this residue in human caspase-9 activity in not clear. In this study we investigated the effect of negative charge on serine 310 in caspase-9 activity.

  Materials and Methods

  Considering that phosphorylation leads to negative charge on caspase-9, the codon of serine 310 in human capsase-9 was mutated to aspartate via quick change site-directed mutagenesis. Recombinant wild type and mutant caspase-9 were expressed in BL21(DE3) and purified by affinity chromatography. The temperature profile and activity of the mutant caspase-9 were assessed by chromogenic substrate of Ac-LEHD-pNA in vitro, and compared to those of wild enzyme. Student’s t test was used for data analysis.

  Results

  The results showed that kinetics parameters of S310D mutant and wild type caspase-9 were similar, but their temperature profiles were different. Comparison of S310D mutant enzyme and wild type caspase-9 showed that S310D mutant enzyme had higher activity at 37 oC and lower activity at 4, 15, 45 and 60 oC.

  Conclusion

  In our study, the negative charge on serine 310 in caspase-9 led to change in the profile temperature of the enzyme with no effect on kinetic parameters.

  Keywords: Caspase, Enzyme assay, Apoptosis, Mutagenesis
 • Samaneh Harimi, Fatemeh Zare, Farzaneh Fesahat, Mahdieh Mondanizadeh* Pages 25-36
  Background and Aim

  Evaluation of the alkaline phosphatase expression is known as one of the diagnostic markers to confirm the stem cells differentiation into osteoblasts. Several methods, including immunocytochemistry, are used to measure alkaline phosphatase in different studies. Due to limitations of using this method, we decided to optimize the calorimetric method as an alternative, low cost and efficient method for quantitative assessment of alkaline phosphatase.

  Materials and Methods

  Mesenchymal stem cells derived from human adipose tissue were used. Cells were differentiated into osteoblasts using an induction medium. Alkaline phosphatase levels were assessed on the days 0 and 21 of differentiation using both immunocytochemistry and calorimetric methods.

  Results

  Immunocytochemistry findings demonstrated a significant increase (approximately 5-fold) in alkaline phosphatase expression level on the 21st day of differentiation compared to that on the day 0 (p <0.0001). Also, statistical analysis of the results of the calorimetric test showed a significant increase (approximately 9-fold) in alkaline phosphatase expression level on the 21st day of differentiation compared to  that on the day 0 (p<0.0001).

  Conclusion

  Comparison of the data between calorimetric and immunocytochemistry showed similar results. These findings suggested that colorimetric assay can be used as an alternative, quantitative, fast, and low cost method for determining the levels of alkaline phosphatase in osteoblasts differentiated from mesenchymal stem cells.

  Keywords: Alkaline phosphatase, Differentiation, Stem cells, Osteoblast, Calorimetric method
 • Mahdieh Dehghan, Mohammad Khajeh Mehrizi*, Habib Nikukar Pages 37-53
  Background and Aim

  Nowadays, research in the field of tissue engineering has increased widely. Scaffold production is important for regulation of the morphology of the tissues. The purpose of producing these scaffold is to make a uterine endometrial scaffold. Therefore, the fibers with different diameters and morphology were synthesized to produce an optimal scaffold.

  Materials and Methods

  In this study, electrospun hybrid fiber scaffolds made of polycaprolactone (PCL), gelatin (G) and polydimethylsiloxane (PDMS) with different optimal ratios and different morphologies were produced by electrospinning collector changing for tissue engineering applications. Physicochemical properties of fabricated scaffolds were evaluated using scanning electron microscopy, the immersion of scaffold samples, attenuated total reflectance Fourier transform infrared and tensile strength analysis. Cytotoxicity analysis of scaffolds and human foreskin fibroblasts on the scaffolds were assessed by 3-(4, 5-dimethylthiazoyl-2-yl) 2, 5-diphenyltetrazolium bromide assay. Proliferation and growth of the cells on the scaffolds were evaluated by hematoxylin-eosin staining.

  Results

  Layer-by-layer scaffold, cotton-like scaffold, mixed cell scaffold, flat scaffold and control sample showed reduced cell growth and proliferation. Therefore, layer-by-layer scaffold and cotton-like scaffolds are the best options for cell growth and proliferation. Also, the mechanical properties of layer-by-layer scaffold and cotton-like scaffolds were better than those of other scaffolds. The cotton-like scaffold was better than other scaffolds in terms of porosity and was suitable for cell penetration into the scaffold. Although layer-by-layer and cell-mixed scaffolds showed suitable cell penetration due to placement of the cells among the fibers.

  Conclusion

  The morphology and characteristics of the PCL / G / PDMS hybrid scaffolds are adjustable by inducing change in the electrospinning collector. The PCL/ G/ PDMS hybrid scaffolds characteristics showed that these scaffolds were suitable for tissue engineering applications especially engineering of elastic tissues.

  Keywords: Scaffold morphology, Nanofibers, Fibroblasts, Tissue engineering, Electrospinning collector
 • Hero Yazdanpanah, Pedram Ataee, Manouchehr Ahmadi Hedayati, Karo Servatyari, Khaled Rahmani* Pages 54-67
  Background and Aim

  Cystic fibrosis is a rare genetic disease which causes widespread inflammation in the body and has a poor prognosis due to various complications, especially respiratory system involvement. The aim of this study was to estimate the incidence of cystic fibrosis and determine its epidemiological, clinical and paraclinical features in Kurdistan province, Iran, between 2010 and 2020.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study included cystic fibrosis patients admitted to Besat Hospital in Sanandaj (as the only referral specialized center for pediatric diseases in Kurdistan Province) between 2010 and  2011. Epidemiological, clinical and paraclinical data of the patients were collected by a checklist. Using SPSS software version 22, data were analyzed by using Mann-Whitney test and Spearman correlation coefficient.

  Results

  During the study period, we found 19 patients with definite diagnosis of cystic fibrosis, 14 (73.7%) male and 5 (26.3%) female, with mean age ± standard deviation of 11.10 ± 9.7. Based on the data of the birth rate in kurdistan Province during the study period, the incidence of cystic fibrosis in Kurdistan Province was estimated to be one in 15,000 live births per year. 4 patients (21.1%), had positive family history. The main symptoms of these patients were steatorrhea (94.7%), cough (89.5%), dyspnea (78.9%), growth disorder (73.7%), heart disorders (63.2%), jaundice (57.9%) and finger clubbing (36.8%).

  Conclusion

  Although cystic fibrosis is not very common in this province, identifying at-risk parents and early diagnosis of the disease can be beneficial for increasing life expectancy and quality of life and reducing health costs.

  Keywords: Cystic fibrosis, Genetic disorder, Incidence, Kurdistan
 • Baharan Ranjbar Omidi*, Milad Afazeli, Nayereh Asgari Pages 68-77
  Background and Aim

   In luting cements, the compressive strength characteristics are important. Sufficient radio opacity for luting cements is helpful in detecting recurrent caries, open gingival margins and residual luting materials. The aim of the present study was to conduct a comparative evaluation of compressive strength and radio opacity between Fuji I glass ionomer (GC, Japan)  and Iranian glass ionomer luting cements ( produced by Qazvin Ava Tajhiz Co).

  Materials and Methods

  In this study, 20 samples were prepared for each cement group. The specimens were prepared with a powder to liquid ratio (1.8/1) and after mixing were poured in mold with a height of 6 mm and a diameter of 4 mm. Then; we evaluated the strength of the specimens. In the radio opacity study, the cement mixture was poured into mold with 15 mm in diameter and 1 mm in thickness. Then the specimens were tested using a digital radiography apparatus. Using Digora for Windows software, radiopacity of the samples were evaluted.

  Results

  There was no significant difference between Fuji I (59.48 MPa) and Iranian cement (58.92 MPa) in regard to compressive strength (P=0.89). Radio opacity of Fuji I (2.4mmAl) was significantly higher than that of Iranian cement (1.85mmAL) (P =0.003).

  Conclusion

  The results of this study showed that both properties of compressive strength and radio opacity of the cements were within the range of ISO 9917-2: 2010. If other properties of the Iranian cement are suitable, it can be considered as an alternative to Fuji I glass ionomer cement.

  Keywords: Compressive strength, Radio opacity, Glass ionomer cement, Luting
 • Roya Baghani*, Nasim Pajohan Pages 78-87
  Background and Aim

  Amniotic fluid is an effective indicator for placental function and fetal development. Evaluating amniotic fluid volume is one of the main ways to assess fetal health. This study aimed to investigate the effect of the amniotic fluid index on pregnancy consequences in Sabzevar City.

  Materials and Methods

  This prospective study included 240 pregnant women referring to Shahidan Mobini Hospital in Sabzevar. Based on the amniotic fluid index, the women were divided into three groups: normal amniotic fluid, borderline index and less than 5 cm. All maternal and neonatal consequences were investigated in the three groups. Using SPSS-ver. 20 software, chi-square and one-way analysis of variance were used for statistical analysis.

  Results

  There was a significant difference among the three groups in terms of cesarean, meconium excretion, and neonatal hospitalization rates in newborn intensive care unit. In the oligohydramnios group; the above mentioned variables were higher than in the other two groups (p<0.05). There were no significant difference among the three groups in regard to Apgar scores of 1 and 5 minutes, oxytocin consumption in the first and second stages of labor and neonatal weight (p>0.05). There was no neonatal death in the three groups.

  Conclusion

  The results showed that oligohydramnios is one of the important factors affecting pregnancy outcome. We found no significant difference in adverse pregnancy consequences between pregnancies with borderline and normal amniotic fluid index. Our  study does not support the benefits of intensive care in evaluating the prenatal fetus in pregnancy with borderline amniotic fluid.

  Keywords: Amniotic fluid, Polyhydramnios, Borderline index, Oligohydramnios, Consequences of pregnancy
 • Mojgan Shafiee, Leila Modiri*, Mohammadbagher Khademerfan, Fares Bahrami Pages 88-96
  Background and Aim

  Blastocystis sp. is a common intestinal protozoan that can infect humans and a wide range of animals such as mammals, birds, reptiles, and arthropods. The prevalence of Blastocystis species is relatively high in developing countries and has been reported as the most common parasite in Iran. In recent years, various studies have shown the importance of its pathogenicity in humans. Blastocystis sp. infection is associated with skin lesions and a variety of gastrointestinal disorders such as diarrhea and irritable bowel syndrome (IBS). The aim of this study was to evaluate the prevalence of Blastocystis sp. in children with cancer in Sananadaj City by PCR method.

  Materials and Methods

  To determine prevalence  rate of Blastocystis sp infection in children with cancer, 93 fecal samples from available cancer patients were collected from the hospitals in Sananadaj City on the basis of census method from 2019 to 2021. The samples were analyzed by molecular method (PCR) using primers in the barcoding region of 18 rRNA gene for Blastocystis sp. amplification.

  Results

  The results of PCR showed 15 cases (16.1%) had 600 bp fragment for Blastocystis sp.Statistical analysis showed that Blastocystis sp.had no significant correlation with infection and residential place (Pvalue = 0. 48), age (Pvalue = 0.88) and contact to animals (Pvalue =0.83).

  Conclusion

  According to the results of this study, Blastocystis sp. is prevalent in cancer patients in Sananadaj city. These data can play an important role in the development of studies and research on Blastocystis sp.  infections in cancer patients. In general, determination of the prevalence rate of the infection and identification of the different types of Blastocystis sp.  in children with cancer and reporting these data to regional and national health officials can be beneficial in order to adopt a more appropriate treatment strategy and provide health strategies to control this infection.

  Keywords: Blastocystis, Prevalence rate, Cancer, Sananadaj
 • Farzaneh Dehestani, Bahram Mirzaian*, Ramazan Hassanzadeh, Payam Saadat Pages 97-112
  Background and Aim

  Neuropathic diseases are neurodegenerative conditions and a wide and difficult group of peripheral nerve diseases in humans. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on pain coping strategies and pain self- efficacy in chronic neuropathic pain patients

  Materials and Methods

  This study was a semi-experimental study with a control group and included pre-test, post-test and follow-up. The statistical population, included all chronic neuropathic pain patients referring to Rohani Hospital and personal office of our neurologist in Babol City in 2022. 30 patients were selected by using purposive sampling method and randomly divided into two experimental (15 persons) and control (15 persons) groups. Both groups filled out the pain coping strategies and pain self- efficacy questionnaire  in the pre-test stage. Acceptance and commitment therapy was performed for the experimental group for 8 sessions (one 120 minute session/week), while control group did not receive any treatment. After completion of the treatment period for both groups, post-test and 2 months after the post-test, follow-up test were performed. Using SPSS-18 software, data were analyzed by repeated measures analysis of variance.

  Results

  The results showed that in the post-test there was a significant difference between the two experimental and control groups in the scores of pain coping strategies subscales in diverting attention, reinterpretation of pain, catastrophizing, ignoring pain, prayer-hope, self-statement, increased pain behaviour and pain self-efficacy (P<0.01). The treatment results were maintained in the follow-up stage. 

  Conclusion

  The results of the present study indicated that acceptance and commitment therapy can be effective in improving pain coping strategies and increasing pain self- efficacy in the patients with chronic neuropathic pain.

  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Pain coping strategies, Pain self-efficacy, Chronic neuropathy
 • Nasrin Bahmani*, Noshin Abdolmaleki Pages 113-124
  Background and Aim

  Gram-negative bacilli with multidrug resistance are important pathogens in hospitals and can lead to high mortality rates. The main purpose of this study was to determine the prevalence rates of Gram-negative bacilli with multidrug resistance isolated from clinical specimens of neonates and childern referring to Besat Hospital in Sanandaj City in 2018.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional descriptive study 10,000 clinical specimens were studied, including; blood, urine, wounds discharge, respiratory secretions and body fluids in 2018. Gram-negative bacteria were identified by standard microbiological methods, then susceptibility testing to common antibiotics was performed using disk diffusion method to determine multidrug resistant strains.

  Results

  In this study, among 10000 clinical specimens we obtained 652 Gram- negative bacilli with positive cultures including urine 523 (80%), blood 78(12%), respiratory secretions 26(4%), wound discharge 15(2.5%) and body fluids 10(1.5%) from the outpatients and hospitalized patients. Gram-negative bacilli isolated from these samples included Escherichia coli (65.7%), Enterobacter spp (10.4%), Citrobacter spp (8.9%), Acinetobacter spp (7.2%), Klebsiella spp (3.5%), Pseudomonas spp (2.6%), Proteus spp (0.92%) and Serratia spp (0.78%). Most of Gram- negative bacilli with multidrug resistance were isolated from NICU (neonate intensive care unit) and PICU (pediatric intensive care unit) wards. The highest and lowest antibiotic resistance rates belonged, to ampicillin (84.5%) and meropenem (9.9%).The average multidrug resistance (MDR) rate was 68.9%, ranging from 55.9% for Enterobacter spp. to 83% for Acinetobacter spp.

  Conclusion

  Multidrug resistance was high among the microorganisms isolated in this center. To select appropriate and specific treatment, periodic interactions and monitoring of the pathogen resistance pattern should be considered and unnecessary use of antibiotics should be avoided.

  Keywords: Bacterial infection, Gram-negative bacilli, Antimicrobial drugs, Multidrug resistance
 • Fariba Khalili, Ali Bidmeshkipour, Sabrieh Amini* Pages 125-140
  Background and Aim

  Burn injuries are usually defined as skin lesions caused by heat, temperature, electricity, chemicals, and radiation. Burn mortality is high in low income countries. The Typha is considered as a traditional medicine for a wound healing in Iran. This study aimed to investigate the molecular effects of aquatic and alcoholic extracts of Thyfa pollen on wound healing in Full -thickness (Third-degree burns) burns in rats.

  Material and Methods:

   The burn was induced by boiling water at 100° and a metallic ring in Sprague Dawley rats and then 5% ointment is prepared from aquatic and alcoholic extracts of Thyfa pollen. The extracts were applied to the damaged areas for 21 days after burn induction. Then, the expression of the mRNA of the TNF-α, TGFβ, Col-1, and VEGF genes were assessed by Real time-PCR technique.

  Results

  Aquatic and alcoholic extracts of Thyfa pollen were identified to mainly contain Vitamin C and Catechin using HPLC method. Macroscopic studies and wound size analysis showed a reduction in wound size after 21 days (P<0.05). In addition, a significant increase in mRNA expression of TGFβ, Col-1 and VEGF genes was observed in the treated groups compared to the control group(P<0.001). Also, a significant reduction in mRNA expression of the TNF-α was indicated in the treated groups compared to the control group(P<0.001)

  Conclusion

  The results of this study, indicated the aquatic and alcoholic extracts of Thyfa pollen have a potent wound-healing effect against burn injury in rats, therefore aquatic and, alcoholic extracts of Thyfa pollen can be noticed as a potential therapeutic in the future research of Third-degree burns.

  Keywords: Third-degree burns, Typha, TNF-α, TGF-β, VEGF, Collagen-1
 • Mohammad Saad Forghani, Hormat Rahimzadeh*, Mahmoud Parvin, Anvar Mohammadi Pages 141-148
  Background and Aim

  Membranous nephropathy (MN) is a podocytopathy characterized histologically by uniform thickening of the glomerular basement membrane due to the presence of subepithelial immune deposits. This disease can occur in a transplanted kidney as a recurrence of primary (Recurrent Membranous Nephropathy, RMN) or de novo disease.

  Case report: 

  A 40-year-old non-smoker man with a history of membranous nephropathy and resultant kidney failure, underwent a kidney biopsy 9 months after transplantation because of proteinuria of 4000 mg/day. Diagnosis of recurrence of membranous nephropathy in the transplanted kidney was made. The patient was given two doses of rituximab 1000 mg at a 15 day interval. Gradually, the amount of proteinuria decreased to 188 mg/day after 4 months, and his kidney function remained stable (creatinine 0.8 mg/dl) during the treatment.

  Conclusion

   Membranous nephropathy can recur after kidney transplantation, and in cases of proteinuria more than one gram per day, we can use rituximab.

  Keywords: Membranous nephropathy, Kidney transplant, Rituximab, Recurrence