فهرست مطالب

عرفان اسلامی - پیاپی 75 (بهار 1402)
 • پیاپی 75 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/18
 • تعداد عناوین: 20
|
 • شکرالله پورالخاص*، احمد جباری، فرشید باقری صفحات 1-20
  تاثیر محیط جغرافیایی بر نحوه تفکر و اندیشه انسانی امری قابل توجه است. تصوف اسلامی با ورود به حوزه جغرافیایی ایران با چالش های جدیدی مواجه شد. عارفان و اندیشمندان ایرانی با خوانش جدیدی از دین و قرآن به تدریج جهان اسلام را به سوی دوقطبی شدن سوق دادند. به دنبال آن تصوف عاشقانه مکتب خراسان در مقابل تصوف پای بند به سنت مکتب بغداد قرارگرفت. کرانه های این تقابل حوزه های اندیشه، سیاست و اجتماع را نیز فراگرفت. اوج این تقابل در مرگ حلاج و نوع برخورد طرف داران دو مکتب با او است. در  پژوهش حاضر به بیان علت ها و ماهیت تقابل این دو مکتب پرداخته شده است. سپس بنا به اهمیت مسیله حلاج، با بررسی ابعاد اختلاف او با جنید بغدادی، روشن شد که موارد اختلاف این دو عارف بزرگ، ریشه در تقابل تصوف مکتب خراسان با بغداد داشته است. آنان در مسایل مهمی مانند: 1. اندیشه سیاسی، 2. مرز تاویل و تفسیر قرآن، 3. معنای توحید، 4. عقلانیت صحوی و اندیشه سکری و 5.  بندگی عربی و عدالت جویی ایرانی، با هم اختلاف داشته اند.
  کلیدواژگان: تصوف مکتب خراسان، تصوف مکتب بغداد، حلاج و جنید
 • لیدا پایدار، جهاندوست سبزعلی پور، خدابخش اسداللهی*، ثورالله نوروزی داودخانی صفحات 21-40

  امور معنوی، مقدس و دینی از اموری هستند، که همواره بشر برای فهم آن ها ناچار از به کارگیری استعاره است. این خاصیت ذهن بشر است که نمی تواند امور مفهومی و انتزاعی را بدون کمک گرفتن از امور مصداقی و فیزیکی بشناسد. امروزه علوم شناختی از جمله زبان شناختی شناختی، بسیاری از استعاره های به کاررفته زبان انسان را تحلیل کرده و نشان داده است که انسان چگونه پاره از امور هستی را درک می کند. هدف این پژوهش بررسی استعاره انسان مدارانه در مورد خداوند است، تا با رویکرد شناختی نشان دهد چگونه خدا در ذهن دو تن از شاعران زبان فارسی، یعنی سنایی و عطار، مفهوم سازی شده است. برای این منظور از دیوان این دو شاعر، تمام ابیاتی که در آن ها اعمال و صفات انسانی برای خدا قیدشده، استخراج گردیده و با نگاشت هرکدام در مقاله ذکرشده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد، در ذهن این دو شاعر به طور مشترک خدا: پادشاه، معشوق، صنعتگر، میزبان، ساقی و جنگجو است و علاوه بر این در ذهن سنایی خدا: آرایشگر، بنا، نانوا، نویسنده، راهنما؛ و در ذهن عطار هم خدا: صیاد، شعبده باز، آیینه بند، فرمانده، بافنده و نقاش است. در این پژوهش چهره، میان/ کمر، زلف، لب، مردمک چشم، دهان و... از اعضایی هستند که همراه با شواهدی برای اثبات استعاره بدن مندی از آن ها استفاده شده است.

  کلیدواژگان: استعاره مفهومی، انسان انگاری، بدن مندی، خدا، سنایی، عطار
 • بشیر اشرفی، قربان علمی* صفحات 41-60

  پژوهش حاضر، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی سیمای نوع دوستانه و ایثارگرانه امام علی (ع) در اندیشه عطار و مولوی پرداخته است. مطالعه آثار آن ها نشان می دهد که علت اقبال انسان امروزی به اندیشه های آن دو، به تاکید آن ها بر ارزش، حرمت و کرامت انسان برمی گردد و مهمترین جلوه آن، دوست داشتن آن ها و خدمت نمودن به آن ها، یعنی نوع دوستی است. آن دو در آثار خود، علاوه بر مدح صادقانه و پاک امام علی (ع) و بیان ویژگی های وی، اشاراتی به حوادث مهم زندگی او دارند، که بیانگر شخصیت نوع دوستانه و ایثارگرانه اوست که خدا درباره اش می فرماید: «و برخی از مردم برای به دست آوردن خشنودی خدا جان خویش را فدامی کنند». آن ها امام علی (ع) را الگوی بزرگ فضایل اخلاقی، به ویژه محبت، اخلاص، نوع دوستی و ایثار ستوده و مردم را به پیروی از او ترغیب نموده اند. زیرا او، که به گفته عطار «کوه حلم و باب علم و قطب دین» است، اصل نخست در معاشرت با مردم را محبت، احترام و دوستی دیگران دانسته و خطاب به مالک می فرماید: «قلب خویش را از مهر مردم و دوستی و لطف آنان سرشار کن». درواقع سیره عملی زندگی ایشان احترام کامل و اعتماد به دیگران بوده است». مولوی نیز او را "افتخار هر نبی و هر ولی"  دانسته و او را مولای همه زنان و مردان مومن می خواند که همواره نوع دوستی را یکی از اصول مهم تعالیم خود شمرده و قلبش مملو از دوست داشتن مردم و هدایت آن ها بوده است.

  کلیدواژگان: نوع دوستی، ایثار، امام علی(ع)، عطار، مولوی
 • سیده پرگل شمسی، علی اکبر افراسیاب پور*، علی فتح الهی صفحات 61-81

  معرفت نفس، یکی از نیازهای مهم  بشر است؛ مکاتب مختلف به نوعی، به آن پرداخته اند. در عرفان اسلامی، توجه ویژه ای به این مسیله شده است؛ به نظر عرفا، انسان در پرتو معرفت نفس، به رشد و کمال می رسد و نیل به معرفت خداوند، تنها از طریق معرفت نفس امکان پذیر می شود. عطار نیشابوری از جمله اندیشمندانی است که تلاش کرده معرفت نفس را درونمایه آثار ادبی- عرفانی خود قراردهد. فهم نوع نگاه این عارف مسلمان به مقوله معرفت نفس می تواند از یک سو، راهگشای پژوهش های بعدی در این زمینه باشد، از سوی دیگر، به پرسش های مطرح در این زمینه پاسخ مناسب ارایه دهد. این پژوهش، مقوله «معرفت نفس» را از دیدگاه عارف بزرگ مسلمان، عطار نیشابوری، در منطق الطیر بررسی کرده است؛ برای این بررسی، روش توصیفی با تحلیل محتوا اختیارشده است. برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. از روش های توصیفی و استدلال عقلی، برای تحلیل یافته ها، بهره گرفته شده است. ابتدا، مروری کوتاه بر کتاب منطق الطیر و اهمیت و جایگاه معرفت نفس در این اثر انجام شده است، انواع «خود» از دیدگاه عطار، رابطه معرفت نفس و معرفت الله، شیوه سلوک، کسب معرفت و وادی های هفتگانه، خاصیت آینگی متقابل انسان و خدا، نفس اماره و شیوه مقابله با آن در منطق الطیرمورد بحث قرارگرفته است.

  کلیدواژگان: عطار، منطق الطیر، معرفت نفس، خودشناسی، آینگی متقابل
 • پویان آزاده*، یوسف عالی عباس آباد، سحر معتمدی صفحات 82-102
  عرفان، پدیده یا شاخه ای از تفکر انسان است که در میان افکار ملل دنیا به گونه های مختلف وجوددارد. هرملتی بنا به مشرب ها و آمال نهایی خود، لباسی بر عرفان پوشانده، آن را بهترین و زیباترین تجلیگاه اندیشه های هنری جامعه شناسی و فضیلت انگاری خود قرارداده است.هنرهای زیادی در پیدایش و تکوین عرفان، نقش دارند موسیقی یا هنر موسیقی، یکی از مهمترین  آن هاست که در عرفان ایران و جهان دیده می شود. عرفا و متصوفه ایرانی از بدو پیدایش گرایش عرفانی، با موسیقی همراه بوده اند یا موسیقی را به خدمت گرفته اند تا بتوانند به زبان رمز و ایماء، سخن خود را در قالب عرفان و ارکان آن بزنند.عرفان ایرانی به عرفان مانوی، مسیحی، بودایی و نگرش اسلامی تکیه دارد، بر این اساس در هر تفکر عرفانی، موسیقی، ابزارها، آلات، لحن ها، موسیقی دانان، نوازندگان و هنرمندانی حضوردارند که در هزاره عرفان ایرانی زیسته اند.شیوه بررسی در این مقاله، تحلیل محتوایی است که با استفاده از آن و تجزیه و تحلیل داده های متن، به ابعاد گوناگون سوال های طرح شده، پاسخ داده شده است.
  کلیدواژگان: عرفان، نگرش عرفانی، عرفان ایرانی، موسیقی، هنر
 • زیبا اسماعیلی* صفحات 103-120
  حروفیه فرقه تاثیرگذار شیعی- عرفانی قرن هشتم و نهم هجری است که «فضل الله نعیمی» آن را پایه گذاری کرد. پیروان فضل الله نعیمی، پس از کشته شدن او، به تعلیم عقایدش پرداختند. «سیداسحاق» یکی از پیروان فضل الله و مروج عقاید حروفی در خراسان است که در کتاب «محرم نامه» مهم ترین عقاید حروفیان را تفسیرکرده است. در این تحقیق به روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی عقاید حروفیه در کتاب محرم نامه بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در این کتاب، اعتقادات حروفیه و برداشت های شخصی سیداسحاق، منعکس شده است. از اعتقادات حروفی، اعتقاد به امامت حضرت علی (ع) و فرزندان ایشان تا امام حسن عسگری (ع) بیان شده است. دور الوهیت با امامت حضرت مهدی (عج) آغازمی شود که همان «فضل الله» است و دخترش جانشین او است. جهان هرگز از وجود انسان کامل خالی نیست و متابعت از انسان کامل، واجب و عمل به خلاف رضای او معصیت است. اعتقادها و برداشت های شخصی سیداسحاق اغلب از طریق تاویل بیان شده است. مهم ترین تفسیرهای او در مورد حضرت علی (ع) و جنگ های آن حضرت ذکرشده است. رهایی انسان کامل از اغوای شیطان، کفر و شرک به دلیل تسلیم نبودن در برابر قایم مقام خدا، باقیه صالحه بودن دختر فضل الله و میزان بودن او برای سنجش اعمال بندگان خدا از دیگر تفسیرهای شخصی او در این کتاب است. به اعداد 28 و 32 نیز در این کتاب اشاره شده ولی چندان مورد تاکید نیست.
  کلیدواژگان: حروفیه، سیداسحاق، محرم نامه، عقاید حروفی
 • فرهاد فرضی، عبدالرضا مظاهری*، انشاءالله رحمتی صفحات 121-148

  در عرفان اسلامی- مکاشفه مسیله مهم و مورد توجه خاص و ویژه ای بوده و هست. زمانی که عارف بر اثر تهذیب نفس و ریاضتی که از سوی مرشد و پیر به او القامی شود و به حالات و مقاماتی دست یافت درواقع واجد مکاشفاتی شده است. روزبهان بقلی از عارفان بزرگ قرن6 هجری می باشد که از دو گرایش بارز در تصوف اسلامی که به سکر و صحو (یا به قول حافظ مستی و مستوری) شهرت دارد، روزبهان بی شک در خط گرایش اول است. نگاه جدید به دین و باورهای دینی و طرح عناوین و پرسش های نو در این ارتباط مدت زمانی است که اذهان متفکران دینی را به خود معطوف کرده است، از جمله این عناوین جدید بحث تجربه دینی است. ویلیام جیمز دین را تاثیرات، احساسات و رویدادهایی می داند که برای هر انسانی در عالم تنهایی رخ می دهد و احساسات را مفهوم ذاتی دین می داند. از دیدگاه او تجربه دینی گوهر دین است، به این معنا که حقیقت دین احساسات و عواطفی است که در انسان هنگام رویارویی با حقیقت غایی پدید می آید و امور دیگر مانند عقاید اعمال و مناسک موخر از این تجربه اند. این تحقیق پس از پرداختن به مکاشفات روزبهان این موضوع را مورد بررسی قرارخواهدداد که آیا مکاشفات روزبهان براساس الگوی ویلیام جیمز قابل تحلیل است یا خیر؟روش تحقیق: روش این مطالعه توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای است و از کتاب، مقاله، نرم افزار استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری است.

  کلیدواژگان: مکاشفات، روزبهان بقلی، تجربه دینی، تجربه عرفانی، الگوی تحلیل ویلیام جیمز
 • معصومه حاجتی، محمد اکوان*، امیر محبیان صفحات 149-154
  در این مقاله دیدگاه های نیکولو ماکیاولی درباره انسان مبنی بر اینکه که حقیقتی طبیعی است و باید او را از مشاهده رفتارهایش تعریف کرد با دیدگاه ابن عربی که انسان را جمیع اسماء الهی می داند که هدفش تحقق به اخلاق است، مقایسه می شود. ماکیاولی انسان را همچون یک زیست شناس تفسیرمی کند و همین نقطه عطف دیدگاه ماکیاولی است. او برخلاف پیشینیان خود و ابن عربی که انسان را در دستگاه فلسفی خود و عرفان اسلامی توصیف می کنند انسان را یک موجود مادی محض در کنش مستقیم با جامعه، دولت و سرنوشت خود می داند. برخلاف اخلاق مسیحی و انسان کامل ابن عربی، از نظر ماکیاولی، انسان مفهوم مافوق خود را ازدست داده است و همچون نیرویی در درون طبیعت و در کنش با جامعه شهر و دولت مشاهده می شود و اراده را معطوف به قدرت می داند و علاوه بر قبولی عدالت به کاربردن زور را برای اجرای عدالت در جامعه مفید می داند. درحالی که ابن عربی اراده را معطوف به علم دانسته و قوای جلالی و قهریه را در انسان مفید می داند. ازآنجاکه تحلیل و مقایسه نگرش ماکیاولی با انسان کامل ابن عربی کار جدیدی به نظرمی رسد به عنوان موضوع مورد نظر قرارگرفت و مقاله حاضر به شیوه کتابخانه ای و منتج از کتاب های اصلی و شرح ها و تفاسیر آن ها سامان یافت.
  کلیدواژگان: انسان، دولت، شهریار، شانس، سرنوشت، اخلاق مسیحی، انسان کامل، ابن عربی، عبد و ربچ
 • محمدرضا آرام* صفحات 155-176
  تسبیح در هستی، در حقیقت بیانگر امر تجلی و حیات است؛ آنگاه که اراده الله بر خلقت تعلق می گیرد، سنت الهی بر آن استوار است که هستی هر شیء منوط به امر تسبیح آن باشد. در این راستا، تسبیح انسان، آنگاه که در مسیر حب به مقربون قرارگیرد به شکل تحمید آشکارمی شود که تسبیحی است خاص کسانی که در مسیر صراط مستقیم قراردارند. در ساختار سوره انسان چگونگی این تسبیح به تصویر کشیده شده است؛ در این سوره، معصومین ‏(علیهم السلام) به عنوان مصداق مقربون ذاتی معرفی شده‏اند. این سوره مشتمل بر 31 آیه است که آیات 5 تا 15آن اوصافی از مقربون را تشریح نموده، درآیات 16 تا 23 به ویژگی های محبین آنان و چگونگی ارتباطشان با مقربون اشاره شده و در7 آیه آخر نیز راهکارهای نیل به مقام مقربون ارایه گردیده است. در این نوشتار به شیوه ساختار شناسی تاویلی سوره، این حقیقت عظیم به دست آمده که یکی از جنبه های تسبیح مقربون، در سوره دهر در بعد وجه اللهی بودن آنان، خود را آشکار می سازد. درخصوص تسبیح محبین نیز اینگونه نتیجه میشود که به واسطه مودتی که با مقربون دارند، در چارچوب تسبیح صراط مستقیم  قرارخواهندگرفت که سبب می شود به لطف الهی به درجه قرب اکتسابی نایل آیند که این همان تحمید اصحاب یمین است.
  کلیدواژگان: تسبیح، مقربون، اصحاب یمین، ساختار تاویلی- عرفانی، سوره انسان
 • سیده فاطمه حسینی میرصفی* صفحات 177-194

  در طول تاریخ جریان تفسیری صوفیانه و عرفانی از یک سو به منظور پاسخ به نیازهای شناختی و معرفتی مخاطبان و اهتمام نسبت به جنبه های تربیتی، اخلاقی و معنوی آن مورد توجه و اهتمام مفسران قرآن کریم قرارگرفته، و از سوی دیگر به جهت وجود انحرافاتی در تاویلات عرفانی، مخالفانی هم داشته و در حوزه های مبنایی، روش شناختی و غایی دارای آسیب هایی است. هدف از این پژوهش شناسایی، تحلیل و بررسی آسیب های حوزه مبنایی، روش شناختی و غایی تفسیر عرفانی قرآن کریم می باشد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها،  یک پژوهش کیفی است. از نظر روش پژوهش نیز توصیفی - تحلیلی می باشد.از یافته های این پژوهش می توان به منظور کاربست در نگارش تفاسیر عرفانی و بیان منظور و مقصود خداوند متعال از آیات با رویکرد تربیتی و شناختی در جهت اعتلای اخلاق و تربیت مخاطبان قرآن کریم بهره جست.

  کلیدواژگان: تفسیر، عرفان، تصوف، آسیب شناسی، تفسیر عرفانی
 • یوسف ظهوریان، اردشیر اسدبیگی*، شهربانو دلبری، علیرضا روحی صفحات 195-211
  از ویژگی های بارز قرن نهم هجری از نظر مذهبی، رواج مذهب تشیع و اظهار قشر فرهنگی و فرهیخته نسبت به این مذهب بود. سیاست آزادی مذهبی تیموریان که ادامه سیاست مغولان بود. زمینه را برای تضارب آراء مهیا کرد. در این راستا مکتب تشیع که از پایه های اعتقادی استواری برخوردار بود، با انگیزه های معنوی، الهی و عرفانی رشد چشمگیری کرد که درنهایت مقدمات تشکیل حکومت شیعی ایجادگردید. همچنین آرامش ایجادشده بعد از فتوحات تیمور و علاقه و احترام وی به علما، دانشمندان و صوفیان نیز مشاهده می گردد. دراین دوره عالمان یا شیعه بودند و اساس تالیفات خود را بر بعد عرفان و تشیع قرارمی دادند و اگر هم سنی بودند، سنی کم تعصب و یا متمایل به شیعه بودند. حال تلاش های عالمان و دانشمندان در دوره قبل و مقارن روی کار آمدن تیموریان برای ایجاد تشیع حایز اهمیت است که این پژوهش به آن می پردازد. شیوه این جستار (توصیفی - تحلیلی) می باشد. پرسش اصلی این تحقیق این است که آیا با مطالعه آثار دانشمندان این دوره می توان به دیدگاه های عرفانی آن ها در زمینه تشیع دست یافت؟ نتایج بررسی نشان می دهد که آثار امیرعلیشیرنوایی، خنجی، عبدالرحمن جامی و غیره از اهل سنت و متصوفه نمودی از عرفان و تشیع را در آثار خود دارند.
  کلیدواژگان: عالمان، صوفیان، عرفان، تشیع، تیموریان
 • مژگان نادری، سید حمید حسینی*، فاطمه شرعیاتی صفحات 212-233

  نهاد خانواده، اصلی ترین رکن جامعه و بستر فرهنگ های گوناگون و زمینه ساز خوشبختی و یا بدبختی انسان ها و امت هاست؛ از این رو تعالیم اسلام و همچنین آموزه های عرفانی که برنامه سعادت و تکامل بشر است، عنایت ویژه ای به سلامت، رشد و پویایی این نهاد سرنوشت ساز دارند. خانواده نهادی است که بر پایه ازدواج مرد و زن، شکل می گیرد و با تولید مثل، توسعه می یابد. این نهاد، اساس سازندگی شخصیت انسان و مهمترین عامل تکامل جامعه است. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی بوده و یافته ها حاکی از آن است که اسلام و همچنین آموزه های عرفانی برای تاسیس و تحکیم این نهاد سرنوشت ساز و پیشگیری از فروپاشی آن، رهنمودهای بسیار مهمی عرضه کرده است. تامل در این رهنمودها، به روشنی نشان می دهد که این دو منبع غنی، ریشه در وحی الهی دارند و منطبق با فطرت انسانی هستند و برای صیانت خانواده و پیشگیری از فروپاشی آن، راهی جز عمل به رهنمودهای این آیین الهی نیست.

  کلیدواژگان: قرآن، آموزه های عرفانی، خانواده، تقویت و استحکام
 • سوری بیدآبادی، رویا احمدامرجی*، شاهپرک فرحبخش اصفهان صفحات 234-253

  فقر به عنوان یکی از مراحل سیر و سلوک نه تنها در ادبیات، بلکه در حوزه عرفانی دارای اهمیت فراوانی است. سالک در این مقام با نفی ماسوی الله به فنای فی الله دست می یابد که نهایت عرفان است. این جستار با روش تحلیلی- تطبیقی دیدگاه دو عارف و شاعر برجسته قرن هشتم، خواجوی کرمانی و شاه نعمت الله ولی، را در رابطه با مفهوم فقر بررسی و مقایسه کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیدگاه هر دو شاعر به فقر دربردارنده فقر معنوی است که  تعالی دهنده روح انسانی به سوی کمال و جایگاه بالایی نسبت به غنا دارد. با این تفاوت که خواجو در برخی ابیات که بسامد کمی دارد، فقر مادی را در نظر داشته است. هم چنین وی در کاربرد معنای فقر از اصطلاحات دیگری همچون: گدایی، بینوایی استفاده نموده، در حالی که شاه نعمت الله علاوه بر این واژگان، از واژه «درویشی» نیز بسیار استفاده کرده است. این نوع کاربرد فقر گویای تنوع زبان تصوف دو شاعر در بیان مقصود عرفانی خویش و دوگانگی مفهوم فقر است.

  کلیدواژگان: خواجوی کرمانی، شاه نعمت الله ولی، فقرمعنوی، فقر مادی، عرفان
 • ناصر خراسانی، داود چوگانیان*، غلامعلی آریا، علیرضا ابراهیم صفحات 254-276
  یکی از عرفای گمنام قرن نهم شرف الدین علی یزدی است که به واسطه اثر معروف خود، ظفرنامه تا کنون به عنوان مورخی شهیر از وی یاد شده؛ هرچند کشف آثار و تحقیقات معاصر ابعاد دیگر شخصیت علمی او را هویدا کرده است لیکن معرفی نسخه خطی تازه یاب رساله تهلیلیه «التوحید من نفس الرحمن» سبب پیدایی و شناخت وجهه عرفانی این مورخ، ادیب، ریاضی دان، منجم، لغوی و موسیقی دان یزدی شده که تا کنون مهجور مانده است. در این پژوهش ضمن واکاوی زندگی و شخصیت معنوی شرف الدین علی یزدی کوشش شده است با بررسی اندیشه های عرفانی وی در سه مقوله اساسی خداشناسی، هستی شناسی و انسان شناسی، منظومه عرفانی این دانشمند تبیین شود. شرف الدین علی یزدی قایل به وحدت ذاتی در ضمن کثرات رتبی است و آفرینش عالم را که صورتی از نفس رحمانی است، نمایشی مترتب بر ظهور اسمای حسنی و بر مدار عشق می داند. قراین و شواهد تاریخی حکایت از تبعیت وی از شاه نعمت الله ولی در سلوک داشته و طی طریق در کنار اشتغالات سیاسی و اجتماعی وی بسیار بارز و حایز اهمیت است.
  کلیدواژگان: شرف الدین علی یزدی، تهلیلیه، التوحید من نفس الرحمن، ظفرنامه، عرفان
 • بهمن امینی سده، علیرضا صابریان*، رضا کهساری صفحات 277-295
  یکی از مفاهیم محوری و اساسی  در مباحث حاکمیت در اسلام امنیت است که مطابق آیات و روایات تاکید زیادی بر آن شده است. از دیرباز یکی از دغدغه های اساسی بشر، تامین امنیت در حوزه های مختلف زندگی بوده است. بسیاری از جنگ ها و صلح ها برای تامین و حفظ امنیت رخ داده و می دهد. امنیت در اسلام از لحاظ معنی و مفهوم اصطلاحی، دارای بعد و افق گسترده و فراگیری است. از سویی در یک جامعه یکی از مهم ترین کارکردهای نهاد حاکمیت، تامین امنیت در همه ابعاد و حوزه هاست. امری که در حکومت هایی بر مبنای اسلام ، علاوه بر پشتیبانی های نظری مدرن، از آبشخور تفکرات اسلامی نیز بهره مند می باشد. قرآن و سنت وظیفه حاکمیت را در بسترسازی امنیت، به صورت یک تکلیف بیان نموده اند. عرفان اسلامی نیز از این موضوع بی نصیب نمانده و امنیت با گونه ها و نمونه های مختلف در کلام عرفا نمود و بروز نموده است. این پژوهش بر آن است تا برای نخستین بار به این موضوع اساسی بپردازد. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که عرفا به تبعیت از قرآن و سنت به امنیت، به عنوان امکانی برای سعادت دنیوی و اخروی نگاه می کند و دیدگاه عرفا به تبعیت از قرآن، مبتنی بر پیاده سازی عملی امنیت در جامعه است.
  کلیدواژگان: قرآن، عرفان اسلامی، سنت، امنیت
 • مطلب غفاری، رضا حیدری نوری*، منیژه فلاحی صفحات 296-314
  حافظ شاعر اندیشه وری است که علاوه بر بیان تجربه های عاطفی و احساسی، به دنبال بیان معنی و حقیقت این تجربه ها و تاملات معنوی خود درلابه لای اشعارش می باشد و می توان ژرف ساختی معرفتی را در کاربرد واژگان هستی شناسانه « خدا ، انسان ، ملکوت ، جهان و... » در شعر و اندیشه او جست وجو و کشف کرد. در این میان ، واژه و مفهوم «خدا»  از پربسامدترین مفاهیم کلیدی دیوان حافظ است. این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که : «خدا» در شعر و اندیشه حافظ چه معنا یا مفاهیمی دارد؟ یافته ها حاکی از آن است که: اندیشه و نگاه معرفتی  حافظ در فضایی «خدامحورانه» طرح می شود این نگاه معرفتی از قرآن و متون عرفانی متاثر است و کهن الگوی داستان آفرینش و ماجرای خلقت و هبوط حضرت  آدم دستمایه نگره و انگاره حافظ به حقیقت جهان هستی است  اما نحوه، رنگ و جنس  نگرش خداباورانه در شعر او یکدست نیست و می توان مصادیق پرشماری برای رویکردهای عامیانه، عابدانه، وحدت وجودی، شهودی و... در دیوان او ارایه کرد و زمینه هایی از اندیشه های رایج در آن روزگار را  _ از قبیل: کلام اشعری ، نگاه جبرگرایانه، اندیشه های صوفیانه و کلامی و..._ در شعر خواجه سراغ گرفت و نشان داد اما نگرش او غالبا شخصی ، ابتکاری و مستقل می نماید و رویکرد «عاشقانه و دوستانه» از حضور معنادارتری در فحوای شعرش برخوردار است.
  کلیدواژگان: مفهوم خدا، انسان، شعر و اندیشه حافظ، معناشناسی
 • سیده رقیه شهیدی، حیدر حسنلو*، محمدحسین صائینی، فرهاد ادریسی صفحات 315-328

  رای علما و محدثان در اعتباربخشی به روایات دعایی دوگونه است: عده ای روایات مشتمل بر دعا را همانند هر حدیث دیگر نیازمند بررسی سندی و متنی و به کارگیری قواعد فقه الحدیثی می دانند؛ از این رو ملاک هایی جهت ارزیابی صحت و سقم آن ارایه کرده و صراحتا برخی ادعیه را جعلی و یا محرف خوانده اند. دسته ای دیگر با استناد به روایات من بلغ، ضعف راوی یا راویان را به دیده اغماض می نگرند و با تساهل از آن می گذرند؛ از این دسته گروهی نیز به تقیید قاعده تسامح پرداخته اند. بر اساس احادیث من بلغ، اگر طریق روایت و انشاء دعا ضعیف و اسناد آن غیرمعتبر باشد، کسی که بر ضعف و سستی سند وقوف داشته باشد، شایسته است به قصد قربت دعا را قرایت کند نه به قصد ورود و انتساب قطعی آن به ایمه معصومین (علیهم السلام). در این گفتار، اعتبارسنجی روایات مشتمل بر دعا از دیدگاه علما مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و تبیین ایشان درخصوص دعای ماثور و غیرماثور و نیز آراءشان را در رد یا قبول اصل تسامح در اسناد روایات مورد سنجش قرارمی دهد.

  کلیدواژگان: دعا، اخبار من بلغ، تسامح در ادله سنن
 • سعید کرکه آبادی، پروین دخت مشهور*، فرزاد عباسی، محبوبه ضیاخدادادیان صفحات 329-348

  عشق از مسایل بنیادین عرفان است، چنان که بدون در نظرگرفتن آن عرفان و حکمت متعالیه قابل فهم نیست. در ادبیات عرفانی نیز عشق از جایگاه بالایی برخورداربوده و هست؛ ازاین رو بخش زیادی از ادبیات عرفانی به این موضوع اختصاص دارد. در ادبیات عرفانی به خصوص در کلام شیخ علاءالدوله و امام خمینی (ره) که موردبحث این تحقیق است، عشق را می توان از جنبه حقیقی موردبررسی قرارداد. جریان عرفان عاشقانه در بعد نظری و عملی دارای ویژگی هایی است که در اشعار علاءالدوله می توان دریافت که چگونه توانسته است جریان عرفان عاشقانه را در اشعار خود به کاربرد و در مقایسه با اندیشه های حضرت امام (ره) در این موضوع، می توان دریافت که عرفان عاشقانه شاعران خراسان تا چه حد توانسته است در آرای عرفانی یک عارف معاصر هرچند با مشربی متفاوت، تاثیرگذار باشد. دست آورد پژوهش به طور مشخص این است که امام خمینی (ره) به عنوان عارفی برخاسته از مکتب ابن عربی و با مشرب صدرایی، مبانی عرفان عاشقانه خراسان را می پذیرد و در دیوان اشعار خود به گونه ای دیگر بیان می دارد؛ اما گاه به خصوص در اشعار خود، همان اصول را به گونه ای دیگر و به بیانی رایج در مکتب ابن عربی، مطرح ساخته است و تحت تاثیر رویکرد رایج در فقه شیعی، به اصول ناظر به برخی از سنن عرفان عاشقانه، همچون عشق مجازی، توجهی نداشته است.

  کلیدواژگان: عرفان عاشقانه، عشق، دیوان امام خمینی، دیوان علاءالدوله
 • فاطمه دانشور، جمال احمدی*، صادق زمانی، شراره الهامی صفحات 349-368
  وجود شر قرن ها، به عنوان مسیله ای برای خداپرستان بوده است. باور به اینکه جهان، با شمار زیاد شرور مخلوق و تحت نظارت مطلق خیر اعلی و قادر مطلق و دانای مطلق باشد، مشکل به نظر می رسد. اهمیت جهان بینی درخصوص شرور تا بدان جاست که به عنوان یکی از مضامین مهم و برجسته، نه تنها در متون کلامی و فلسفی و حکمی، بلکه در متون عرفانی نیز به وفور دیده می شود. در این مقاله نگارندگان پس از اشاراتی کوتاه به پاسخ هایی که به مسیله شرور داده شده است، با روش توصیفی-تحلیلی، به مصداق های مسیله شر در منظومه عرفانی حدیقه سنایی می پردازند. حکیم سنایی از نظر اصول اعتقادی و کلامی دنباله رو اشعری - ماتریدی است و در این سپهر فکری به آن اندیشیده است. نتیجه ای که از این پژوهش به دست می آید حاکی از آن است که سنایی با رویکردی عرفانی در مسیله شرور با حکمای الهی متفق القول است و شرور را به طور کلی نفی می کند. بر اساس منظومه فکری او، اراده الهی خیر محض است و این اصل از اساسی ترین پایه های جهان بینی اوست و با تعبیرهای متفاوت از آن سخن گفته است.
  کلیدواژگان: خیر و شر، سنایی، حدیقه الحقیقه، عدل الهی، حسن و قبح
 • سعید رضائی، محمدرضا اسعد*، فاطمه قهرمانی صفحات 369-391

  تمامی افسانه های موجود در باب موسیقی نظیر هرمس، فیثاغورث، آپولون و... بر پیدایش اسطوره ای موسیقی حکایت دارند. بر پایه این افسانه ها، گونه ای موسیقی کیهانی، با بعدی متافیزیکی، وجوددارد که از دیدگاه متفکران هندی، هیچ گونه بدعتی را در آن راه نیست و یا با بسطی مفهومی بوسیله نوافلاطونیانی چون بوییثوس، همه موسیقی های عالم، بازتاب یک موسیقی کیهانی همتراز هستند. از این دیدگاه با رهایی موسیقی از فضایی یک سویه و مونولوگ، تمامی موجودات از روح بشری همپایه ای برخوردارند که درنتیجه آن، نغمه های ملکوتی و آسمانی در آن ها جاری و ساری است. با توجه به پیوستگی هایی که بین گستره عرفان اسلامی و علم موسیقی وجوددارد، در بررسی صورت گرفته در باب کارکردهای موسیقی کیهانی در متون مختلف عرفانی، مشاهده شد که موسیقی کیهانی در مباحثی چون عهد الست (تداعی کلام حق با شنیدن هر نغمه و سازی)، آسمانی و فرعی بودن سماع به دلیل کشش های ربانی، جاری بودن موسیقی کیهانی در همه موجودات و برخورداری از آن به تناسب ظرفیت و حالات درونی، زمینه سازی شهود حقایق ملکوتی به وسیله موسیقی این جهانی و... نمود برجسته ای داشته است. بررسی پیش رو، به شیوه توصیفی- تحلیلی است.

  کلیدواژگان: موسیقی کیهانی، باورهای اساطیری، عرفان
|
 • Shokrollah Pouralkhas *, Ahmad Jabari, Farshid Bagheri Pages 1-20
  The effect of the geographical environment on human thinking is a remarkable matter. Islamic Sufism with entering the geographical area of Iran faced new challenges. Iranian mystics and scholars, with a new reading of religion and Quran led the Islamic world gradually to polarization. Soon after, Sufistic romance of Khorasan School was put in opposition to tradition-based Sufism of Baghdad School. Confrontation of these two schools penetrated into fields of thought, politics and society as well. The peak of this conflict was in the death of Hallaj and also the approach the followers of Baghdad and Khorasan schools chose toward that issue. In this study, we discuss the causes and the nature of the confrontation between these two schools. Then, with regard to the importance of Hallaj issue, after investigating the dimensions of Hallaj dispute with Junaid, it became clear that the divergence between these two great mystics had roots in the confrontation of Baghdad and Khorasan schools. These two persons had fundamental disagreements about important issues such as: 1. the political thought, the border between interpretation and explanation of Quran, 3. the meaning of Oneness 4. the conscious rationality and unconsious pondering 5. Arabian servitude and Persian justice- seeking.
  Keywords: Khorasan School of Sufism, Baghdad School of Sufism, Hallaj, Junaid
 • Lida Paydar, Jahandoost Sabzalipour, Khodabakhsh Asadollahi *, Thorollah Norouzi Davoodkhani Pages 21-40

  Spiritual, sacred, and religious matters are things that human beings always have to use metaphors to understand. It is the property of the human mind that it cannot recognize conceptual and abstract matters without the help of instances of physics. Today, the cognitive sciences, including cognitive linguistics, have analyzed many of the metaphors used in human language and have shown how human beings understand the affairs of existence. The purpose of this study is to examine the human -based metaphor of God, in order to show with a cognitive approach how God has been conceptualized in the minds of two poets of the Persian language, namely Sanaei and Attar. For this purpose, in the books of these two poets, all the verses have been extracted in which human deeds and attributes have been mentioned to God and each of them has been mentioned in the article. The results of this study show that in the minds of these two poets, God is common: the king, the beloved, the craftsman, the host, the butler and the warrior, and in addition, in the Sanaei mind, God is: hairdresser, builder, baker, writer, leader; and in Attar's mind, God is the hunter, the juggler, the mirror worker, the commander, the weaver, and the painter. In this study, the face, waist, hair, lips, pupils, mouth, etc. are the organs that have been used along with evidence to prove the personification metaphor.

  Keywords: conceptual metaphor, anthropomorphism, personification, god, Sanaei, Attar
 • Bashir Ashrafi, Qorban Emi * Pages 41-60

  The present study, using a descriptive-analytical method, has examined the altruistic and self-sacrificing image of Imam Ali (as) in the thought of Attar and Rumi. The study of their works shows that the reason why modern humans favor their ideas derives from their emphasis on human dignity and value and its most important manifestation is to love and serve human being, altruism. In their works, in addition to the sincere eulogy of Imam Ali (AS) and the expression of his attributes, they both refer to the major events of his life, expressing the kind and sacrificial character of him that God says about him: "And some people sacrifice their lives to gain God's favor." They praised Imam Ali (as) as a great model of moral virtues, especially love, sincerity, altruism and self-sacrifice, and encouraged people to follow him. Because he, who according to Attar is "the mountain of sorrow and the door of knowledge and the center of religion", considers the first principle in associating with people as love, respect and friendship of others and addresses the Malik: "Fill your heart with people's affection and their friendship and favor". "In fact, his practical life has been full respect and trust in others." Rumi also called him "the pride of every prophet and every saint" and called him the master of all believing men and women, who always considered altruism as one of the important principles of his teachings and his heart was full of loving people and guiding them.

  Keywords: Altruism, sacrifice, Imam Ali (AS), Attar, Rumi
 • Seyeddeh Pargol Shamsi, AliAkbar Afrasiabpour *, Ali Fathollahi Pages 61-81

  Self-knowledge is one of the most important human needs; Different schools have dealt with it in some way. In Islamic mysticism, special attention has been paid to this issue; According to mystics, man reaches growth and perfection in the light of self-knowledge and achieving knowledge of God is possible only through self-knowledge. Attar Neyshabouri is one of the thinkers who tried to make self-knowledge the theme of literary-mystical works put yourself. Understanding the view of this Muslim mystic on the subject of self-knowledge can, on the one hand, pave the way for further research in this field, on the other hand, provide appropriate answers to the questions raised in this field. This study has examined the category of "self-knowledge" from the perspective of the great Muslim mystic, Attar Neyshabouri, in the Mantiq al-Tair; for this study, a descriptive method with content analysis has been adopted. The library method was used to collect information. Descriptive methods and rational reasoning have been used to analyze the findings. First, a brief review of the book Mantiq al-Tair and the importance and place of self-knowledge in this work has been done. The reciprocity of man and God, the essence of matter and the way to deal with it are discussed in the logic of the bird.

  Keywords: Attar, mantiq al-tair, Self-Knowledge, Self Knowledge, Reciprocal mirroring
 • Puyan Azadeh *, Yusof Aali Abbasabad, Sahar Moetamedi Pages 82-102
  Mysticism is a thinking method which is common all around the world and among all people. According to their thoughts, viewpoints and the ultimate goals, all nations have a special point of view on Mysticism.  As a matter of fact, Mysticism is a powerful and beautiful platform by which man is able to show his social virtues and artistic thoughts. As an art, music has a basic and fundamental role in formation of Mysticism and there are many examples in world and also in Iranian Mystucism. From early history of Mysticism, Iranian sufis and mysticshave always used music in order to show their mystical words and thoughts symbolically. Iranian Mysticism has been influenced by Manichaeism, Christianity, Buddhism and Islam. In all these periods there have been music, music instruments, tunes, musitians, and artists. Using a content analysis method, the present article is about to answer some research questions.
  Keywords: mysticism, mystical view, Iranian mysticism, music, Art
 • Ziba Esmaeili * Pages 103-120
  Hurufiyyah is an influential mystical Shia of the eighth centuries AH, founded by Fazlullah Naimi, and after his death, his followers began to teach his beliefs. Seyyed Ishaq is one of the followers of Fazlullah and the promoter of Hurufiyyah ideas in Khorasan. In this research, with a library method and with a descriptive-analytical approach, the beliefs of the Hurufiyyah were examined in the book of Mahramname. The results showed, the Hurufiyyah beliefs and personal perceptions of Seyed Ishaq are reflected. From the Horufiy beliefs, the belief in the Imamate of Imam Ali (AS) and his children to Imam Hassan Asgari (AS) has been expressed. The cycle of divinity begins with the Imamate of Hazrat Mahdi (AS), who is the "Fazlollah" and his daughter is his guardian and successor. The world is never empty of the existence of a perfect human being, and following the perfect human being is obligatory, and acting against his will is a sin. Seyyed Ishaq's personal beliefs and perceptions are often expressed through interpretation. His most important interpretations about Imam Ali (as) and his wars have been mentioned. The liberation of the perfect man from the temptations of Satan, infidelity and polytheism due to non-submission to the vicegerent of God, the remaining righteousness of the daughter of Fazlollah and her ability to measure the deeds of the servants of God are other personal interpretations of this book. The numbers 28 and 32 are also mentioned in this book, but not much is emphasized.
  Keywords: Hurufiyyah, Seyed Ishaq, Mahramname, Hurufiyyah ideas
 • Farhad Farzi, Abdolreza Mazaheri *, Enshalah Rahmati Pages 121-148

  In Islamic mysticism, revelation has been and is an important issue. When the mystic, as a result of the purification of the soul and the austerity instilled in him by the mentor and the old man, attains positions and authorities, he has in fact made revelations. Ruzbihan Baqli is one of the great mystics of the sixth century AH, who is undoubtedly one of the two tendencies in Islamic Sufism, which known for two obvious tendencies in Islamic Sufism known as drunkenness and awareness (or in the words of Hafiz Masti and Masturi), Ruzbihan is undoubtedly in the first one. New perspectives on religion and religious beliefs and the emergence of new topics and issues in this regard have long been on the attracted religious thinkers, including the discussion of religious experience. William James considers religion to be the effects, feelings, and events that occur to every human being in loneliness, and considers emotions to be the inherent concept of religion. In his view, religious experience is the essence of religion, in the sense that the truth of religion is the feelings and emotions that arise in man when confronted with the ultimate truth, and other matters, such as the beliefs of deeds and rituals, are later than this experience. The present survey, after dealing with Ruzbihan's revelations, will examine whether Ruzbihan’s revelations can be analyzed according to the model of William James, and if so, what the commonalities and differences between Ruzbihan’s revelations (mystical experience) and religious experience of existence are and what the characteristics of religious experience and mystical experience from the point of view of William James are also, whether the four characteristics that William James put forward in connection with mystical experiences apply to Ruzbihan's revelations. The method of the present study is descriptive-analytical and the method of data collection is library method and books, articles and software are used and also the data collection tool is note taking.

  Keywords: revelations, Ruzbihan Baqli, Religious Experience, Mystical experience, William James analysis model
 • Masoumeh Hajati, Mohammad Akvan *, Amir Mohebiyan Pages 149-154
  The present paper aims to explain and explore the human beings in Machiavelli's view. By studying Niccolo Machiavelli’s works, everyone realizes that man is a natural truth which should be defined by observing his behavior. Machiavelli interprets man as a contemporary biologist and this is the turning point of his view. Unlike his predecessors who described man from their own certain philosophical approaches, he considers man to be a purely material being in his direct action with society, state and destiny, regardless of Christian ethics. To Machiavelli, man and his destiny have lost their superior meanings and they make sense as a force within nature and in action with society, city, and state, so that it forms his political systematic structure. The analysis and study of Machiavelli’s attitude towards human beings is the focus of the present study which has been done in a library style and descriptive-analytic method.
  Keywords: human, State, The Prince, Fortune, Destiny, Christian ethics
 • Mohammadreza Aram * Pages 155-176
  Tasbīḥ" in the world of creation represents the matter of manifestation and life. When Allah's will be given to creation, (this is important in the face of the manifestation of names) the divine tradition is based on the premise that the existence of any object depends on its glorification. In this regard, the glorification of man, when placed in the path of love for Muqarrabūn (those who are close to Allah), becomes apparent in the form of praise, which is a special glorification for those who are on the path of straight path. In Surah Al-Insan, the Infallible are introduced as an example of intrinsic Muqarrabūn. This surah consists of 31 verse, the verses 5 to 15 describe some of the close ones. Verses 16 to 23 refer to the characteristics of their loved ones and how they relate to their Muqarrabūn, and in the last 7 verses, solutions to the status of Muqarrabūn are presented. Using the method of interpretive structuralism of Surah, the great fact has been obtained that one of the aspects of the glorification of Muqarrabūn in Surah Al-Dahr in terms of their divine being, reveals itself. As for the tasbīḥ (glorification) of the lovers, it is concluded that due to their love with the Muqarrabūn, they will be placed in the context of the tasbīḥ of the straight path, which will bring them to the level of acquired nearness by the grace of Allah, which is the praise of Ashab Al- Yamin.
  Keywords: Tasbīḥ, Muqarrabūn, Ashab Al- Yamin, Esoteric-Mystical Structure, Surah Insān
 • Fatemeh Hosseini Mirsafi * Pages 177-194

  Throughout history, Sufi and mystical interpretive currents on the one hand to respond to the cognitive and epistemological needs of the audience and attention to its moral, educational and spiritual aspects have been considered by the commentators of the Holy Quran, and on the other hand due to the existence Deviations in mystical interpretations have their opponents and have damages in the basic, methodological and final domains. The purpose of this study is to identify, analyze and investigate the damages of the basic, methodological and final areas of mystical interpretation of the Holy Quran. This research is an applied research in terms of purpose and a qualitative research in terms of data collection. In terms of research method, it is descriptive-analytical. The findings of this study can be used for the purpose of writing mystical commentaries and expressing the meaning and purpose of God Almighty verses with an educational and cognitive approach to promote morality and educate the audience of the Holy Quran.

  Keywords: interpretation, mysticism, Sufism, pathology, mystical interpretation
 • Yusof Zohurian, Ardeshir Asadbeigi *, Shahrbanu Delbari, Alireza Roohi Pages 195-211
  One of the prominent features of the ninth century AH in terms of religion was the spread of the Shiite religion and the expression of a cultural and cultured stratum towards this religion. The Timurids policy of religious freedom, which was a continuation of the Mongols policy. It paved the way for the conflict of votes. In this regard, the Shiite school, which had a firm belief base, grew significantly with spiritual, divine and mystical motives, which finally laid the groundwork for the formation of a Shiite government. There is also calm after the conquests of Timur and his interest and respect for scholars, scientists and Sufis. In this period, they were scholars or Shiites and based their writings on mysticism and Shiism, and if they were Sunnis, they were Sunnis with little prejudice or inclination towards Shiites. Now, the efforts of scholars and scientists in the previous period and at the same time as the Timurids came to power to create Shiism are important, which this study addresses. The method of this research is (descriptive-analytical). The main question of this research is based on the question of whether by studying the works of scientists in this period, their mystical views on.
  Keywords: Scholars, Sufis, mysticism, Shiism, Timurids
 • Mozhgan Naderi, Seyyed Hamid Hosseini *, Fateme Shareiani Fateme Shareiani Pages 212-233

  The institution of the family is the main pillar of society and the foundation of various cultures and the foundation of happiness or misery of people and nations; therefore, the teachings of Islam, as well as mystical teachings, which are the program of human happiness and evolution, have special care for the health, growth and dynamics of this fateful institution. Family is an institution that is formed based on the marriage of a man and a woman and develops with reproduction. This institution is the basis of building human personality and the most important factor in the evolution of society. The present article is descriptive and analytical and the findings indicate that Islam as well as mystical teachings have provided very important guidelines for establishing and consolidating this fateful institution and preventing its collapse. Reflecting on these guidelines clearly shows that these two rich sources are rooted in divine revelation and are in accordance with human nature, and there is no other way to protect the family and prevent its collapse than following the guidelines of this divine religion.

  Keywords: Quran, Mystical Teachings, Family, Strengthening
 • Suri Bidabady, Roya AhmAd AMraji *, Shahparak Farahbakhsh Esfahan Pages 234-253

  Poverty as a stage of life is of great importance not only in literature, but also in the mystical field. The seeker in this position achieves the annihilation of God by denying the transcendence of God, which is the ultimate mysticism. This study has analytically-comparatively examined and compared the views of two prominent mystics and poets of the eighth century, Khajuye Kermani and Shah Nematullah Vali, regarding the concept of poverty. Findings show that both poets' view of poverty includes spiritual poverty, which elevates the human spirit to perfection and a high position in relation to richness. The difference is that Khajou has considered material poverty in some verses that have low frequency. He also used other terms in the meaning of poverty, such as: begging, poverty, while Shah Nematullah, in addition to these words, also used the word "dervish" a lot. This kind of application of poverty indicates the diversity of the Sufi language of the two poets in expressing their mystical purpose and the duality of the concept of poverty.

  Keywords: Khajuye Kermani, Shah Nematullah Vali, spiritual poverty, material poverty, mysticism, Richness
 • Naser Khorasani, Davood Choganian *, Qolamali Aria, Alireza Ebrahim Pages 254-276
  One of the unknown mystics of ninth century is Sharaf A-ldiln Ali Yazdi, whose book “Zafarnameh” won him the reputation of a prominent historian. Even though the recent discoveries and researches on his works have shown other aspects of his academic character, but the presentation of his recently discovered manuscript named “Al-tohid Men Nafas Al-Rahman” results in his fame and recognition as a mystic among his such qualities as a historian, man of letters, astrologer, mathematician, Lexicographer, and musician that was unknown to this day. In this study, aside from analysis of Sharaf Al-diln Ali Yazdi’s life and spiritual character, his mystical point of view for such notions as Theism, Ontology, Anthropology are also verified. Sharaf Al-diln believes in the unity of essence in the multiplicity of degrees and considers the creation of the universe, which is a form of merciful breathing, as a display of the manifestation of the beautiful names of God and the orbit of love.Historical evidence shows his allegiance to Nematullah Vali in comport and his Teleporting, alongside his political and social involvements, is also very prominent and significant.
  Keywords: Sharif Al-din Ali Yazdi, Tahlilie, Al-tohid Men Nafas Al-Rahman, Zafarnameh, mysticism
 • Bahman Amini Sadeh, Alireza Saberyan *, Reza Kohsary Pages 277-295
  One of the central concepts in the issues of governance in Islam is security, which has been emphasized according to verses and hadiths.For a long time, one of the main concerns of human beings has been to provide security in various areas of life. Many wars and peace have taken place and continue to provide security.Security in Islam, in terms of the term and concept, has a wide and comprehensive dimension and horizon.On the other hand, in a society, one of the most important functions of the governing body is to provide security in all dimensions and areas.This is something that in Islamic-based governments, in addition to modern theoretical support, also benefits from the fountain of Islamic thought. The Qur'an and Sunnah have stated the duty of the government in providing security as a task. Islamic mysticism has not been deprived of this issue and security has appeared and updated with different types and examples in the words of mystics. This research intends to address this basic issue for the first time. The results of the research indicate that mystics look at security following the Qur'an and Sunnah as a possibility for worldly and otherworldly happiness, and mystics' view of following the Qur'an is based on the practical implementation of security in society.
  Keywords: Quran, Islamic Mysticism, Sunnah, Security
 • Mottaleb Ghaffari, Reza Heydarinoori *, Manizheh Fallahi Pages 296-314
  Hafez is a thoughtful poet who, in addition to expressing emotional and sentimental experiences, seeks to express the meaning and truth of these experiences and his spiritual reflections on the side of his poems, and can deepen the epistemological construct in using the ontological words "God, man, man, kingdom, world, etc." He searched and discovered in his poetry and thought. Meanwhile, the word and concept of "God" is one of the most common key concepts of Hafez's Divan. This research seeks to answer the question in the descriptive-analytical way and based on Izutsu's semantic theory: What is the meaning or concepts of God in Hafez's poetry and thought? The researcher's findings indicate that: Hafez's epistemological thought and view is designed in a "God-centered" atmosphere. This epistemological view of the Qur'an and mystical texts such as: Mersad al-Ebad and Kashf al-Asrar Hafez is the source of Hafez's view of the truth of the universe, but the method, color, and gender of the God-believing attitude in his poetry are not uniform, and there are many examples of popular, devout, existential unity, intuition, etc. in Hafez's Divan. Fields of common ideas in those days - such as Ash'ari theology, algebraic view, Sufi and theological thought and 2- In Hafez's poetry, he found and showed, but his attitude often seems "personal, innovative and independent, and the "romantic and friendly" approach has a more meaningful presence in the content of his poetry.
  Keywords: god, Man, Kingdom, hafiz, semantics
 • Seyede Roghieh Shahidi, Heidar Hassanlou *, MohammadHossein Saiini, Farhad Edrisi Pages 315-328

  Foqaha’s opinion about the Hadithes which include prayers can be classified into two categories: 1. Some of Hadithes including prayer should be validiated according to the rules of Fiqh and be confirmed like the other Hadiths. So some criteria have been presentedto show the accurate or inaccurate Hadith.Therefore some Hadiths are aporcryphal or corrupted. 2. Hadiths which have the criterion of “man balaqah”.This type of Hadiths ignore the mentioned criteria and deficiency of the “Ravii”. This is called the rule of “Tasamoh” which means tolerance. Based on the Based on the rule of Tasamoh and Hadiths which are” man balaqah” if somebody knows the lack of Criterion of Halith, he should red it to the intention of becoming close to Allah (Qorb). The article intends to figure out the various aspects ofvalidiation of the Hadiths which contain prayers by Faqih’s poin of view.

  Keywords: man balaqah”, Faqih, Hadith, Ravii, prayer, Tasamoh
 • Saeid Karkeabadi, Parvin Dokht Mash Hoor *, Farzad Abbasi, Mahbubeh Ziakhodadian Pages 329-348

  Love is one of the fundamental issues of mysticism, so that without considering that mysticism and transcendental power, it is not comprehensible. In mystical literature, love has a high position; hence, much of the mystical literature is devoted to this subject. In mystical literature, especially in the words of Sheikh Ala'd-dowlah and Imam Khomeini, which is the subject of this research, love can be viewed from the point of true love. The flow of love mysticism in the theoretical and practical aspects has the characteristics that in the poems of Ala'd-dowlah one can find out how he has been able to apply the flow of love mysticism in his poems and in comparison with the ideas of Imam Khomeini in this subject, one can get To the extent that the mystical mysticism of the poets of Khorasan has been able to influence the mystical votes of a contemporary mystic though differently. The claim and achievement of this research is that Imam Khomeini, as a mystic who emerged from the school of Ibn Arabi and Molla Sadrà , accepted the principles of the mysticism of Khorasan altogether in general, and especially in the case of his poems The other one expresses, but sometimes, especially in his poems, he has raised the same principles in another way, and is a common expression in Ibn Arabi's School, and influenced by the common approach in Shiite jurisprudence, to the principles of observing certain traditions of mysticism Love, like virtual love, has not paid much attention.

  Keywords: love mysticism, love, Divan of Imam Khomeini, Divan of Ala'd-Dowlah
 • Fatemeh Daneshvar, Jamal Ahmadi *, Sadegh Zamani, Sharareh Elhami Pages 349-368
  The existence of evil has been a problem for worshipers for centuries. It seems difficult to believe that the world, with its large number of evil creatures and under the absolute control of the supreme good, the omnipotent, the omniscient. The importance of the worldview regarding evil is such that it is seen as one of the most important and prominent themes, not only in theological, philosophical and theological texts, but also in literary texts. In this article, after brief references to the answers given to the problem of evil, the authors deal with the examples of the problem of evil in Sanae'i Hadiqat Al- Haqiqa by descriptive-analytical method. Hakim Sanaei is a follower of Ash'ari-Maturidi in terms of doctrinal and theological principles and has thought about it in this field of thought. The conclusion obtained from this research indicates that Sanaei agrees with the divine sages on the issue of evil and rejects evil in general. According to his system of thought, the divine will is pure good, and this principle is one of the most basic foundations of his worldview, and he has spoken about it in different interpretations.
  Keywords: Good, Evil, Sanaei, Hadiqat Al-Haqiqa, Divine justice
 • Saeid Rezaei, Mohammadreza Asad *, Fatemeh Ghahremani Pages 369-391

  All the myths about music, such as Hermes, Pythagoras, Apollo, etc., indicate the emergence of musical myths. According to these myths, there is a kind of cosmic music, with a metaphysical dimension, which, from the point of view of Indian thinkers, does not lead to any innovation, or is reflected by the expansion of a concept by Neoplatonists such as Boethius, all the music of the universe. They are a cosmopolitan music. From this point of view, by liberating music from a one-sided and monologue atmosphere, all beings have a contemporaneous human spirit, as a result of which heavenly songs are flowing in them. Considering the connections between the scope of Islamic mysticism and the science of music, in a study of the functions of cosmic music in various mystical texts, it was observed that cosmic music in topics such as the Old Testament (associating the word of truth with listening to each song and sub-hearing due to divine tendencies, the flow of cosmic music in all beings and its enjoyment in proportion to the capacity and inner states, the background of the intuition of heavenly truths through the music of this world and the prominent manifestation has it. The present study has been descriptive-analytical.

  Keywords: Cosmic Music, Mythological Beliefs, mysticism