فهرست مطالب

زراعت و اصلاح نباتات ایران - سال شانزدهم شماره 2 (تابستان 1399)
 • سال شانزدهم شماره 2 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/08
 • تعداد عناوین: 2
|
 • الهام سرلک، مجتبی علوی فاضل* صفحات 1-13
  به منظور بررسی اثرات تاخیر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام گندم، به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی با چهار تاریخ مختلف کاشت شامل: 17 آبان ماه (شاهد)، 7 آذر ماه، 27 آذر ماه و 17 دی ماه و عامل فرعی شامل سه نوع رقم گندم نان: ستاره، مهرگان و چمران2 (شاهد) بود. نتایج نشان داد که بین تاریخ های کاشت از نظر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع، طول سنبله و وزن هزار دانه از نظر آماری در سطح احتمال یک درصد و بین ارقام از نظر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و طول سنبله در سطح احتمال یک درصد و تعداد سنبله در متر مربع در سطح پنج درصد معنی دار بود و در اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه، شاخص برداشت، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع در سطح پنج درصد معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت 17 آبان ماه و رقم چمران2 (شاهد) با 6444 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن متعلق به تاریخ کاشت 17 دی ماه و رقم مهرگان با 1519 کیلوگرم در هکتار بود. در نتیجه، کاشت رقم چمران2 در تاریخ 17 آبان و 7 آذر به دلیل افزایش در اجزای عملکرد و تاثیر آن در افزایش عملکرد دانه پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: گندم، تاخیرکاشت، رقم، شاخص برداشت
 • میلاد مشوق*، سعدالله هوشمند، محمد ربیعی صفحات 15-29
  تنش سرما یک تنش غیر زیستی مشتمل بر تحرکات هواشناختی است که در دمای پایین اتفاق می افتد. تنش سرما در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری به عنوان مهمترین عامل محدود کننده گیاهان معرفی شده است. در بررسی فعالیت های آنتی اکسیدانی آنزیم های کاتالاز ،مالون دی آلدیید و پراکسیداز تحت تیمارهای دمایی 20 درجه سانتی گراد (شاهد)، صفر درجه و 5- درجه سانتی گراد در 3 گونه آویشن Thymus vulgaris, Thymus daensis وThymus kotschyanus که مورد بررسی قرار گرفت، نتایج نشان داد؛ در بین ارقام آویشن مورد مطالعه تنوع قابل توجهی از نظر نحوه ی پاسخ به تنش های دمایی وجود دارد و میزان تغییرات آنزیم در هر 3 دما بسیار توجیه کننده نقش حفاظت کننده آنها در مقابل تغییرات محیطی می باشد. تنها در میزان فعالیت آنزیم کاتالاز، برهمکنش ارقام با دماهای تحت تیمار مخصوصا دمای 20درجه سانتی گراد (شاهد) و صفر درجه معنی دار نبود که نشان دهنده ی برابری نحوه ی واکنش ارقام آویشن به دو دمای تحت تیمار می باشد.
  کلیدواژگان: تنش سرما، گیاه آویشن، فعالیت آنزیم های انتی اکسیدانی
|
 • Elham Sarlak, Mojtaba Alavi Fazel * Pages 1-13
  In order to investigation of the effects of planting delay on yield and grain yield components of wheat cultivars, this research was done as split plot in randomized complete blocks design with three replications. the main factor with planting dates, including: November 7 (control), November 27, December 17 and January 6 and the sub-factor included three types of bread wheat cultivars: Setareh, Mehregan and Chamran2 (control). The results showed that between planting dates in terms of grain yield, biological yield, harvest index, number of spikes per spike, number of seeds per spike, number of spikes per m2, spike length and 1000-seed weight were statistically at the level of 1% and between Cultivars were significant in terms of grain yield, biological yield, harvest index, number of spikes per spike, number of seeds per spike, 1000 seed weight and spike length at 1% probability level and number of spikes per m2 at 5% level. The interaction effect of planting date and cultivar on grain yield, harvest index, number of spikes per spike, number of seeds per spike, number of spikes per m2 at 5% level. The highest seed yield was related to the planting date of November 7 and Chamran2 (control) cultivar with 6444 kg/ha and the lowest was related to the planting date of January 6 and Mehregan cultivar with 1519 kg/ha. As a result, planting of Chamran2 cultivar on November 7 and November 27 is recommended due to the increase in yield components and its effect on increasing grain yield.
  Keywords: Wheat, planting delay, cultivar, harvest index
 • Milad Moshavegh *, Saadollah Houshmand, Mohamad Rabiei Pages 15-29
  Chilling stress is an abiotic stress including meteorological dynamics that happens at low temperatures. Chilling stress was introduced as the most important limiting factor in tropical and subtropical plants. In antioxidant activity, catalase, malon di-aldehyde and peroxidase enzymes were treated at temperatures of 20 ° C (control), zero degrees and 5 ° C in three Thymus vulgaris, Thymus daensis and Thymus kotschyanus thyme cultivars. The composite analysis was carried out with 3 replications. The results showed that there was a significant variation among the Thymus cultivars in terms of how to respond to temperature stresses, and the rate of enzyme changes in each of 3 significant factors justifying the role protecting them against environmental changes. Only in the amount of activity of catalase activity, the interaction of cultivars with treated temperatures was not particularly significant at 20 ° C (control) and zero degree, indicating the equality of the mode of reaction of thyme cultivars to the two treated temperatures.
  Keywords: chilling stress, Thyme, Antioxidant enzyme activity