فهرست مطالب

Journal of Iranian Distance Education
Volume:4 Issue: 1, Winter-Spring 2022

 • تاریخ انتشار: 1402/02/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهری مهرجو*، مهرداد مظاهری دشت ارژندی، مهری رجایی، هادی اسماعیلی درمیان، فرهاد شهرکی، یحیی کاظمی، ناصر اسدی، جعفر صادقی، شهرام مهنا، مجید رشیدی هویه، حسین زهدی فسایی، محمدعلی منصوری بیرجندی، مجید قدردان، علیرضا آقایی صفحات 9-20

  این مقاله، حاصل تجربه نگاری جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان درباره ی راهکارهای کاهش تقلب در آموزش الکترونیکی است. اشتراک گذاری و بررسی دیدگاه ها و تجارب اعضای این گروه، در یک شبکه ی برخط اجتماعی -مختص آنان، به انجام رسیده است. این شبکه در ابتدای سال 1399، اندکی پس ازآغاز دوران همه گیری بیماری کووید19 و تقریبا هم زمان با شروع فعالیت های دانشگاه با هدف تبادل تجربیات مرتبط با به کارگیری شیوه های آموزش الکترونیکی دروسی که تا آن زمان عمدتا به صورت حضوری در دانشگاه ارایه می شد؛ تشکیل گردید. شیوه ی پژوهشی انجام این تجربه-نگاری، روش پدیدار شناختی تفسیری با رویکرد کیفی است. مطالب، نظرات، اقدامات و راهکارهای پیشنهادشده توسط جمع فوق الذکر، برای کاهش تقلب در آزمون های برخط، تحت چند عنوان اصلی، دسته بندی شده و مصادیق مرتبط با هریک از آنها، تک به تک بیان گردیده است. مهمترین این موارد، شامل اقدامات موثر جهت کمک به افزایش آگاهی ها و تقویت توان درستکاری و خویشتن داری دانشجویان در برابر تمایل به تقلب، آشنانمودن دانشجویان با امکانات و ابزارهای مفید و مجاز کمکی به عنوان ابزارهای مشروع جایگزین تقلب، استفاده از امکانات ویطه ی سامانه آموزش مجازی در راستای کاهش انگیزه و شانس انجام یا کسب نتیجه ی مطلوب از ارتکاب تقلب (همچون ایجاد تنوع و تفاوت در ترتیب و محتوای سوالات آزمون، استفاده از سوالات تحلیلی و غیرحفظی)، تقسیم و توزیع امتحانات، ایجاد تغییر و تنوع در شیوه های ارزیابی و عدم اکتفا به امتحان و نیز توجه به اهمیت و جایگاه سایر جنبه های روان شناختی دانشجویان و همراهی نمودن و ارایه ی راهنمایی و مشورت به ایشان در هنگام اجرای آزمون های برخط است. در این تجربه نگاری، اساتیدی از دانشکده های علوم پایه، علوم انسانی و مهندسی شرکت داشتند؛ ازاین رو، بعضی از راهبردهای ارایه شده برای کاهش تقلب، ممکن است در یک زمینه ی تخصصی آموزشی، پرکاربردتر باشد؛ ولی در برخی زمینه های تخصصی دیگر، کمتر قابل استفاده باشد.

  کلیدواژگان: آزمون برخط، آزمون غیرحضوری، آموزش الکترونیکی، اضطراب آزمون، تقلب در امتحان
 • جبویگا الادوسوسی* صفحات 21-35

  این مطالعه دسترسی معلمان زیست شناسی به استفاده از آزمایشگاه مجازی در مدارس متوسطه در Minna، ایالت نیجر را تعیین کرد. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان زیست شناسی دبیرستان در مینا، ایالت نیجر بود. 300 معلم زیست شناسی به طور هدفمند بر اساس معلمان زیست شناسی موجود در ناحیه سناتوری منطقه B در ایالت نیجر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اقتباسی بود. از آمار توصیفی و استنباطی برای پاسخ به سوال تحقیق و آزمون فرضیه های بیان شده با کمک راه حل آماری محصول و خدمات (SPSS) نسخه 20.0 در سطح 0.05 معنی دار استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که 1/60 درصد از معلمان زیست شناسی به آزمایشگاه مجازی دسترسی داشته اند و تفاوت معناداری در دسترسی معلمان به آزمایشگاه مجازی آموزش زیست شناسی بر اساس جنسیت و نوع مدرسه وجود ندارد. این مطالعه به این نتیجه رسید که فعالیت هایی که مستلزم استفاده از منابع مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره متوسطه است باید به هر دو مرد و زن داده شود زیرا یافته های این مطالعه نشان داد که تفاوت معنی داری بین معلمان مرد و زن وجود ندارد. این مطالعه توصیه می کند که از آنجایی که منابع ICT به شدت به منبع تغذیه متکی است، ارایه منبع تغذیه خورشیدی تامین برق ثابت را برای حداکثر استفاده از منابع مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و امکانات برای آموزش زیست شناسی تسهیل می کند.

  کلیدواژگان: جنسیت، فناوری اطلاعات و ارتباطات و مالکیت
 • محمد آقاجان زاده* صفحات 36-47
  یکی از اجزای جدایی ناپذیر نوشتن استدلالی، توانایی استناد به شواهد مرتبط برای تایید یک استدلال است، عملی که خود مستلزم فرآیندهای دقیق خواندن و نوشتن است. اتخاذ این موضع که نوشتن می تواند یک مهارت مهم برای تقویت آموزش دانش سازی باشد. این مقاله به بررسی تغییرات ایجاد شده در رفتار استدلال در مقاله نویسی L2 می پردازد که توسط دو گروه از زبان آموزان تشکیل شده است که در یک دوره نوشتن یکپارچه شرکت می کنند. سی و یک زبان آموز به عنوان شرکت کنندگان گروه آزمایشی از دو برنامه کاربردی تلفن همراه خبری محبوب به صورت آنلاین و آفلاین برای خواندن به عنوان یک فعالیت پیش از وظیفه استفاده کردند که باعث شد از نظر استفاده از شواهد واقعی، یعنی آمار، میزان بروز، از همتایان خود در گروه کنترل بهتر عمل کنند. یافته ها و نقل قول ها تجزیه و تحلیل های آماری تفاوت معنی داری را در توانایی نوشتاری کلی دو گروه به نفع گروه آزمایش نشان داد. این عملکرد بهتر تا حدی ناشی از ارایه محتوای غنی تر در مقالاتی است که توسط کسانی نوشته شده اند که از طریق برنامه های خبری موبایلی خوانده اند و از حقایق بیشتری در مقالات خود استفاده کرده اند. یافته های مقاله حاضر می تواند نور جدیدی را در مورد چگونگی استفاده از مواد دیجیتال به منظور غنی سازی محتوای نوشتاری EFL روشن کند.
  کلیدواژگان: نگارش دانشگاهی، بحث و جدل، شواهد و مدارک، حقایق مرکز خرید
 • آزاده قربانی پیرعلیدهی*، نازیلا خطیب زنجانی، فاطمه قربانی پیرعلیدهی صفحات 48-62
  مدل پذیرش فناوری دیویس از ساده ترین و قدرتمندترین مدل های بررسی پذیرش است. تحقیق حاضر با هدف بررسی مدل پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در آموزش مجازی از دیدگاه معلمان مدارس استثنایی استان گیلان به انجام رسیده است. روش پژوهش از نظر رویکرد کلی، کمی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری 760 نفر از معلمان مدارس استثنایی استان گیلان هستند که تعداد 260 نفر از آن ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی شد. ضریب آلفای کرونباخ 75/0 پایایی پرسشنامه را در جمع آوری داده های مورد نیاز نشان می دهد. به منظور تعیین اعتبار سازه ای و برازش مدل طراحی شده از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری نیز بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که بین عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل سازمانی، ویژگی های نوآوری، درک مفید بودن، درک آسانی کاربرد، نگرش، تمایل به کاربرد فناوری و استفاده از فناوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای به کار رفته در پژوهش، مدل مناسبی برای بررسی الگوی پذیرش فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر اساس مدل پذیرش فناوری دیویس در بین معلمان مدارس استثنایی استان گیلان بوده است. با توجه به شاخص های برازش به دست آمده در تحقیق، برگزاری کلاس های ضمن خدمت با کیفیت بالاتر و حمایت های سازمانی بیشتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: آموزش مجازی، الگوی پذیرش فناوری دیویس، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدارس استثنایی
 • شیما تراب زاده*، زهره محمدی زنوزق صفحات 63-71

  خلاصه تحولات اخیر در فن آوری های تلفن همراه تاثیر قابل توجهی بر زندگی روزمره دانش آموزان و شیوه های آموزشی آنها دارد. در این راستا، خواندن به کمک تلفن همراه در آموزش زبان توجه بیشتری را به خود جلب می کند. در این تحقیق، مطالعه حاضر به بررسی اضطراب خواندن زبان خارجی در محیط یادگیری تلفن همراه پرداخته شده است . داده ها از 50 زبان آموز ایرانی در دو گروه کنترل و آزمایش جمع آوری شد. به شرکت کنندگان در گروه کنترل، مطالب خواندنی روی کاغذ داده شد و از مواد سنتی استفاده کردند، در حالی که گروه کنترل از دستگاه های تلفن همراه برای خواندن متون اختصاص داده شده استفاده کردند. هر دو گروه قبل و بعد از تحقیق در آزمون درک مطلب شرکت کردند. یافته ها نشان داد که خواندن به زبان انگلیسی به کمک تلفن همراه به طور قابل توجهی به کاهش اضطراب در بین فراگیران کمک می کند، با این وجود، تاثیر آن بر درک مطلب ناچیز بود. این یافته ها پیامدهایی برای آموزش خواندن زبان انگلیسی دارند و به افزایش دانش در زمینه خواندن با موبایل کمک می کنند

 • علی اکبر عجم*، مهدیه مهدی زاده، جواد فرزانفر صفحات 72-82
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی دوره یادگیری ترکیبی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه هفتم در زمینه عکاسی در درس هنر انجام شد. روش تحقیق نیمه آزمایشی با پس آزمون، پیش آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه هفتم شهرستان گناباد می باشد. نمونه پژوهش 58 نفر بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. به گروه آزمایش آموزش بر اساس یادگیری ترکیبی داده شد و گروه کنترل تحت آموزش سنتی قرار گرفتند. پیش آزمون عملکرد تحصیلی در زمینه عکاسی در درس هنر در دو گروه آزمایش و گواه انجام شد و پس از 12 جلسه آموزشی به سبک یادگیری ترکیبی برای گروه آزمایش، پس آزمون عملکرد تحصیلی در زمینه عکاسی در درس هنر بین هر دو گروه اجرا شد. نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که عملکرد تحصیلی گروه آزمایش در زمینه آشنایی با عکاسی و منظره یاب و شناسایی بهترین زاویه عکاسی، در شناخت و شناسایی و روش کار دوربین های آنالوگ و دیجیتال، با توجه به نقطه تاکید در عکاسی، در طریقه عکاسی در زمان های مختلف و عکاسی در شب و نور پردازی در عکاسی افزایش یافته است و بین عملکرد تحصیلی گروه آزمایش و کنترل در زمینه عکاسی تفاوت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: یادگیری ترکیبی، عملکرد تحصیلی، عکاسی، دانش آموزان دوره متوسطه، گناباد، ایران
 • متینه مودب، سید عبدالمجید طباطبایی لطفی*، اصغر افشاری، سید امیرحسین سرکشیکیان صفحات 83-97

  پژوهش حاضر با هدف بررسی این موضوع بود که آیا بین انگیزه و یادگیری زبان انگلیسی از طریق شاد و واتساپ از نظر زبان آموزان دبیرستانی ایرانی همبستگی معنادار وجود دارد یا خیر. علاوه بر این، این مطالعه با هدف تعیین اینکه آیا جنسیت شرکت کنندگان رابطه بین انگیزه و یادگیری زبان انگلیسی از طریق شاد و واتساپ را تعدیل می کند یا خیر. برای تحقق این اهداف، یک مطالعه همبستگی راه اندازی شد و داده هایی از 169 یادگیرنده مرد و زن جمع آوری شد که برخی از آنها در معرض واتس اپ قرار گرفتند و بقیه شاد را به عنوان پلتفرم کلاس زبان انگلیسی خود دریافت کردند. داده های به دست آمده از پرسشنامه انگیزش و آزمون زبان انگلیسی زبان آموزان با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و فرمول تبدیل z فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا به نتایج پژوهش دست یافت. یافته ها نشان داد که بین انگیزه و یادگیری زبان انگلیسی زبان آموزان گروه واتساپ رابطه متوسط، مثبت و معنی دار آماری وجود دارد. همچنین مشخص شد که بین انگیزه و یادگیری زبان انگلیسی زبان آموزان گروه شاد رابطه ضعیف، مثبت و معنادار آماری وجود دارد و جنسیت نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین انگیزه و درآمد زبان انگلیسی زبان آموزان ندارد. نه در واتس اپ و نه در گروه های شاد. پیامدهای مطالعه ارایه شده و مورد بحث قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: یادگیری زبان انگلیسی، جنسیت، شاد، انگیزه، واتساپ
 • رباب رحمتی، امیر کریمی* صفحات 98-110
  فناوری آموزشی در سال های اخیر رشد محسوسی داشته است و روز به روز بر تعداد کتاب ها و مقالات منتشر شده در این زمینه افزوده می شود و از این رو ضرورت تحقیق علمی مشخص می شود. روش تحقیق توصیفی-کاربردی است و حوزه تحقیق شامل کلیه مقالات فناوری آموزشی است که از سال 1999 تا 2022 در پایگاه استنادی Science Direct نمایه شده و پس از فیلتر کردن، 7550 مورد از آنها با کمک Excel و VOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نرم افزار نمایشگر برای تجزیه و تحلیل و نمایش داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که تعداد مقالات روند صعودی داشته و سال 2015 بیشترین سهم را در تعداد مقالات داشته است. همچنین مقالات پژوهشی (7442)، مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences (2111) و رشته علمی علوم اجتماعی (3220) رتبه اول را کسب کردند. 13 خوشه شناسایی شد که موضوعات یادگیری مادام العمر، طراحی آموزشی، آموزش متوسطه، محیط یادگیری تعاملی، معماری های آموزشی و آموزشی بسیار پرطرفدار است و همچنین موضوعات قبلی در زمینه آموزش الکترونیکی و موضوعات: COVID-19، هوش مصنوعی، گیمیفیکیشن، تجزیه و تحلیل یادگیری، واقعیت افزوده و یادگیری از راه دور در زمینه فناوری آموزشی جدید هستند.
  کلیدواژگان: فناوری آموزشی، VOSviewer، علم سنجی
 • سما قریشی*، سید امید فاطمی، زهرا شاطرزاده یزدی صفحات 111-125
  در طول همه گیری COVID-19، جلسات کلاس های حضوری در سیستم های آموزشی به دلیل توصیه های مختلف دولت ها به حالت تعلیق درآمده است. برای ادامه آموزش و یادگیری، دانشگاه ها به یادگیری آنلاین روی آورده اند. در دو سال گذشته، پیاده سازی آموزش آنلاین، علی رغم فوایدی که برای آموزش عالی داشته، دارای معایبی بوده و دانشجویان با چالش های مختلفی روبرو بوده اند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ادراکات و نظرات دانشجویان کارشناسی مهندسی دانشگاه تهران در مورد چالش های موجود و پیشنهادات آنان برای کارآمدتر کردن یادگیری آنلاین در آموزش مهندسی است. این تحقیق با استفاده از مدل ترکیبی انجام شده است. یک مدل تحقیق مفهومی طراحی شد که عناصر اصلی یادگیری آنلاین موثر را در سه دسته یادگیرندگان، مربیان و محتوا دسته بندی کرد و سپس بر اساس این مدل مفهومی، پرسشنامه ای شامل لیکرت و سوالات باز برای تعیین چالش های پیش رو تهیه شد. دانشجویان مهندسی در یادگیری آنلاین در عصر کرونا. با توزیع این پرسشنامه در بین دانشجویان ورودی مهندسی دانشگاه تهران در سال های 1398 و 1399 و تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفی، به دو سوال "چالش های دانشجویان مهندسی در یادگیری آنلاین در دوران کرونا چه بوده است؟" و "کیفیت آموزش آنلاین مهندسی در دوران شیوع کرونا چگونه بوده است؟"، پاسخ داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل موضوعی و با استفاده از MAXQDA کدگذاری و دسته بندی شدند و فراوانی هر دسته و کد تعیین شد. داده های کمی نیز با روش های تحلیل آماری شامل آمار توصیفی و آزمون t گروه های مستقل در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سپس دو مجموعه از یافته های حاصل از داده های کمی و کیفی خلاصه و ترکیب شدند. بر اساس نتایج، چالش های دانش آموزان در طول همه گیری به پنج گروه طبقه بندی شدند: چالش های شخصی، تعامل اجتماعی محدود، مشکلات فناوری، مسایل ارزیابی، و نگرانی ها در مورد محتوا و روش های تدریس. بازخورد دانش آموزان ابزار مهمی در ارزیابی کیفیت دوره های آنلاین است، اما نظرات و نظرات سایر ذینفعان نیز باید در تحقیقات آتی مورد مطالعه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش مهندسی، یادگیری برخط، آموزش از راه دور اضطراری، چالش های دانشجویان، کووید 19
 • امیررضا نعمت تبریزی، منوچهر جعفری گهر، سعید صیادچمنی* صفحات 126-139

  مطالعه حاضر با هدف بررسی اینکه آیا آموزش صریح راهبردهای خود تنظیمی انگیزشی به طور معناداری بر تمایل زبان آموزان ایرانی برای برقراری ارتباط (WTC) در کلاس های آنلاین انگلیسی عمومی تاثیر می گذارد یا خیر، انجام شده است. علاوه بر این، در این تحقیق وجود تفاوت معنادار بین تمایل زبان آموزان ایرانی مرد و زن برای برقراری ارتباط در کلاس های آنلاین عمومی انگلیسی در رابطه با آموزش صریح راهبردهای خود تنظیمی انگیزشی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از طرح پیش آزمون- پس آزمون استفاده شد و 130 شرکت کننده به صورت تصادفی از بین 406 زبان آموز مقطع پیش متوسطه انتخاب شدند. پس از اجرای آزمون همگنی، 92 زبان آموز به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (کنترل) قرار گرفتند. در گروه آزمایشی 46 نفر و در گروه گواه (کنترل) 46 نفر با تعداد شرکت کنندگان زن و مرد مساوی بودند. یافته ها نشان داد که آموزش صریح راهبردهای خود تنظیمی انگیزشی به طور قابل توجهی بر WTC زبان آموزان ایرانی در کلاس های آنلاین انگلیسی عمومی تاثیر می گذارد. همچنین مشاهده شد که WTC زبان آموزان زن ایرانی به طور قابل توجهی بالاتر از زبان آموزان مرد در کلاس های آنلاین عمومی انگلیسی در رابطه با آموزش صریح راهبردهای خود تنظیمی انگیزشی بود. یافته های این مطالعه می تواند برای زبان آموزان، اساتید زبان و مدرسین دوره های تربیت مدرس زبان اهمیت زیادی داشته باشد.

  کلیدواژگان: یادگیری خود تنظیم، تمایل به برقراری ارتباط، عوامل عاطفی، کلاس آنلاین زبان انگلیسی
 • اعظم بختیاری رنانی، نفیسه صدرارحامی* صفحات 140-151

  پژوهش حاضر با هدف مدل یابی ساختاری وابستگی به شبکه های اجتماعی دانش آموزان با عدم درگیری خانواده با توجه به نقش واسطه ای تاب آوری انجام شد. این پژوهش به لحاظ نوع طرح در دسته پژوهش های همبستگی به شیوه معادلات ساختاری بوده و جامعه آماری آن را کلیه نوجوانان دختر (1145) و پسر (1249) شهر زرین شهر در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل می دادند. به شیوه نمونه گیری در دسترس، 200 دانش آموز انتخاب شده و از آنها خواسته شد به پرسشنامه وابستگی به شبکه های اجتماعی حقایق، کجباف، نیکبخت و همکاران (1395) ، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) و پرسشنامه درگیری تحصیلی خانواده گرولینک و همکاران (2000) پاسخ دهند. داده های پژوهش با نرم افزار AMOS و با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. مدل های آزمون شده در مولفه های تاب آوری، درگیری در مدرسه، خانه، شناختی و شخصی مورد تایید قرار گرفت. همچنین بین کلیه ی ابعاد درگیری تحصیلی و وابستگی به شبکه های اجتماعی رابطه منفی معنادار یافت شد. بر اساس یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که نوجوانان متعلق به خانواده های با درگیری کمتر در فرایند تحصیلی بیشتر در معرض وابسته شدن به شبکه های اجتماعی هستند و تاب آوری به عنوان یک مهارت آموختنی که تحت تاثیر مولفه های خانوادگی بوده و این مولفه را نیزتحت تاثیر قرار می دهد می تواند این آسیب پذیری را کاهش و یا افزایش دهد.

  کلیدواژگان: تاب آوری، عدم درگیری خانواده، وابستگی به شبکه های اجتماعی
 • حمید رحیمی*، احمد مدنی، زهرا اسماعیل زاده قمصری صفحات 152-161

  آموزش الکترونیکی ابزار مهمی در آموزش عالی در عصر دیجیتال است و منجر به ایجاد محیط یادگیری مبتنی بر یادگیرنده، انعطاف پذیری در روش های یادگیری و ایجاد تغییراتی در فرآیند آموزش و یادگیری در نظام آموزش عالی شده است. این تغییرات منجر به چالش هایی مانند افزایش یا کاهش عملکرد تحصیلی شد. بنابراین هدف این پژوهش، تحلیل رابطه بین کیفیت سیستم آموزش الکترونیکی و عملکرد تحصیلی دانشجویان بود. نوع پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه کاشان (6473=N) بود که با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 236 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت سیستم آموزش الکترونیکی شامل 47 گویه بسته پاسخی استفاده شد. برای تعیین عملکرد تحصیلی از میانگین چهار ترم تحصیلی منتهی به دوره همه گیری کرونا استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 91/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها نشان داد که میانگین تمامی مولفه های سیستم آموزش الکترونیکی به جز کیفیت ارزشیابی (95/0±90/2) بالاتر از نقطه برش 3 است. میانگین عملکرد تحصیلی دانشجویان (58/1±45/16) بالاتر از میانگین 10 است. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین کیفیت سیستم آموزش الکترونیکی و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ضرایب رگرسیون نشان داد که از بین مولفه ها، تنها مولفه کیفیت برگزاری کلاس (بتا=0.23 و P=0.015) می تواند عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کند.

  کلیدواژگان: عملکرد تحصیلی، آموزش الکترونیکی، کووید 19، دانشجو
|
 • Mehri Mehrjoo *, Mehrdad Mazaheri, Mehri Rajayi, Hadi Esmaeeli Darmian, Farhad Shahraki, Yahya Kazemi, Naser Asadi, Jafar Sadeghi, Shahram Mohanna, Majid Rashidi Huyeh, Hossein Zohdi-Fasaei, MohammadAli Mansouri Birjandi, Majid Ghadrdan, Alireza Aghaee Pages 9-20

  The present paper is a comprehensive empirical program of a group of faculty members in University of Sistan and Baluchestan on decreased fraud solutions for e-tests. The group views and experiences were reviewed and shared on a dedicated online platform. In early 2020, shortly after the epidemic of Covid-19 and almost simultaneously with the opening of universities, this platform was established to share the experiences related to applying e-learning methods for courses that were mainly in person so far. This is a qualitative interpretative phenomenology study. Materials, views, measures, and recommendations of a group of faculty members for decreased cheating in online tests were classified under some headings. In addition to the literature review, the most effective solutions to increase awareness and enhance students’ continence and honesty against the tendency to cheat and practical suggestions to reduce students’ fraud in online tests were provided. Research samples included faculty members of basic sciences, education and psychology, and engineering. Hence, however, some proposed strategies and approaches are widely used in a particular educational field and may be less practical in some other specialized areas.

  Keywords: Online test, remote exams (assessments), Electronic Learning, Test Anxiety, examination fraud
 • GBOYEGA ALADESUSI *, Florence Daramola, Adesoye AJAMU Pages 21-35

  This study determined the Biology teachers’ access to the use of virtual laboratory in Secondary schools in Minna, Niger State. The study adopted descriptive research of the survey type. The population for the study consisted all secondary school Biology teachers in Minna, Niger State. 300 Biology teachers were purposively selected based on the available Biology teachers in Zone B senatorial district in Niger State. The instrument for data collection was an adapted questionnaire. Descriptive and Inferential statistics were used to answer the research question and test the stated hypotheses with the aid of stastistical product and service solution (SPSS) version 20.0 at 0.05 level of significant . The findings indicated 60.1 % of the biology teachers had access to virtual Laboratory and there is no significant difference in teachers’ access to virtual laboratory for teaching biology based on gender and school type. The study concluded that activities that would require the use of ICT-based resources in secondary school should be given to both male and female since the findings of this study revealed that there was no significant difference between male and female teachers. The study recommends that since ICT resources relies heavily on power supply, provision of solar power supply would facilitate constant supply of electricity for maximum utilization of ICT based resources and facilities for teaching Biology.

  Keywords: Gender, ICT, Proprietorship
 • Mohammad Aghajanzadeh * Pages 36-47
  One integral constituent of argumentative writing is the capability of drawing upon relevant evidence to endorse an argument, a practice that itself necessitates elaborate reading and writing processes. Taking the position that writing can be an important skill to foster knowledge building pedagogy; this article explores changes made to argumentation behavior in L2 essay writing composed by two groups of language learners attending an integrated writing course. Thirty-one language learners as participants of the experimental group used two popular news mobile applications online and offline for reading as a pre-task activity that made them outperform their counterparts in the control group in terms of using factual evidence, namely statistics, incidence, findings, and quotations. The statistical analyses disclosed a significant difference in the overall writing ability of the two groups in the experimental group’s favor. This outperformance partly resulted from richer content presentation in essays written by those who had read through mobile news applications and used more facts in their essays. Findings of the present paper can shed new light on how to utilize digital materials for the purpose of enriching EFL writing content.
  Keywords: academic writing, argument, evidence, facts, MALL
 • Azadeh Ghorbani Piralidehi *, Nazila Khatib Zanjani, Fatemeh Ghorbani Piralidehi Pages 48-62
  Davies technology acceptance model is one of the simplest and most powerful acceptance review models. The present research has been carried out with the aim of investigating the acceptance model of information and communication technology (ICT) in virtual education from the point of view of teachers of exceptional schools in Guilan province. The research method is quantitative in terms of general approach and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population is 760 teachers of exceptional schools in Guilan province, of which 260 were selected by simple random. A researcher-made questionnaire was designed to collect data. Cronbach's alpha coefficient of 0.75 shows the reliability of the questionnaire in collecting the required data. In order to determine the structural validity and fit of the designed model, confirmatory factor analysis method and structural equation model were also used. The results showed that there is a positive and significant relationship between individual factors, social factors, organizational factors, innovation characteristics, understanding of usefulness, understanding of ease of use, attitude, willingness to use technology and use of technology. Also, the results of the research showed that the variables used in the research were a suitable model for examining the pattern of acceptance of information and communication technologies based on the Davis model of technology acceptance among teachers of exceptional schools in Guilan province. According to the fit indicators obtained in the research, it is recommended to hold in-service classes with higher quality and more organizational support from information and communication technology.
  Keywords: Virtual Education, Davis technology acceptance model, Information, Communication Technology, exceptional schools
 • Shima Torabzade *, Zohre Mohamadi Zenouzagh Pages 63-71

  Recent developments in mobile technologies are exerting considerable influence on the students’ daily lives and their educational practices. In this regard, mobile assisted reading in language education is gaining increased attention. Within these lines on inquiry, the current study investigated foreign language reading anxiety in mobile learning environment. The data were collected from 50 Iranian EFL learners, divided into control and experimental groups. The participants in the control group were given the reading materials on paper and used traditional materials, while the control group used mobile devices to read the assigned texts. Both groups participated in reading comprehension tests before and after the treatment. The findings revealed that mobile assisted reading in English contributed significantly to anxiety reduction among the learners, nevertheless, its impacts on comprehension were insignificant. The findings have some implications for teaching EFL reading, and contributes to growing body of knowledge in mobile assisted reading.

  Keywords: Foreign Language Reading Anxiety (FLRA), MALL, reading, individual differences, mobile devices
 • Ali Akbar Ajam *, Mahdieh Mahdizadeh, Janad Farzanfar Pages 72-82
  The present study aims at investigating the effectiveness of the blended learnin course on the academic performance of seventh grade students in the field of photography in the art course. The research method is quasi experimental with post-test, pre-test and control group. The statistical population consists of all female students in the 7th grad secondary school in Gonabad city. The research sample was 58 participants selected through available sampling and assigned in two experimental and control groups who were homogeneous based on educational achievement. The experimental group was given instruction in blended learning system and the control group was under traditional teaching style. The pre-test of academic performance in the field of photography in the art course was performed on both experimental and control groups and after 12 instruction sessions in blended learning style to experimental group, the post-test of academic performance in the field of photography in the art course was administered among both groups. The results were analyzed using Covariance Analysis in SPSS software. The findings indicate that the academic performance of experimental group in familiarizing with photography and viewfinder and identifying the best photography angle, in understanding and identifying and working methods of analog and digital cameras, according to the point of emphasis in photography, The method of photography at different times and photography at night and lighting in photography, have been enhanced and there was a significant difference between academic performance of experimental and control groups in the field of photography with a higher achievement of experimental group.
  Keywords: Blended learning, Academic Performance, photography, secondary school students, Gonabad, Iran
 • Matina Moaddab, Seyed Abdolmajid Tabatabaee Lotfi *, Asghar Afshari, Seyed AmirHosein Sarkeshikian Pages 83-97

  Distance learning has gained more significance in recent years. The present study intended to investigate whether there was any statistically significant correlation between motivation and learning English through Shad and WhatsApp as perceived by Iranian high school language learners. Furthermore, the study aimed to find out whether the participants’ gender moderated the relationship between motivation and learning English through Shad and WhatsApp. To fulfill these aims, a correlational study was set up and data were collected from 169 male and female learners, some of whom were exposed to WhatsApp and the rest received Shad as their English language class platforms. Data elicited from the motivation questionnaire and English language test of the learners were analyzed through the Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation, and Fisher's z transformation formula to come up with the results of the study. The findings revealed that there was a moderate, positive, and statistically significant relationship between motivation and English learning of the WhatsApp-group learners. Moreover, it was found that there was a weak, positive, and statistically significant relationship between motivation and English learning of the Shad-group learners, and gender did not have a moderating role in the relationship between motivation and English earning of the learners, neither in the WhatsApp nor in the Shad groups. The implications of the study are presented and discussed.

  Keywords: English language learning, Gender, Shad, Motivation, WhatsApp
 • Robab Rahmati, Amir Karimi * Pages 98-110
  Educational technology has grown appreciably in recent years and the number of books and articles published in this field is increasing day by day, and therefore the necessity of scientific research is determined. The current research is a kind of descriptive study that was carried out using scientometric indicators. the research area includes all the articles on Educational technology that were indexed in the Science Direct citation database from 1999 to 2022, and after filtering them, 7550 of them were analyzed with the help of Excel and VOS Viewer software. It was analyzed for analysis and display of data. The results of the research show that the number of articles has an upward trend and 2015 had the largest share in the number of articles. Also, Research articles (7,442), Journal Procedia - Social and Behavioral Sciences (2,111) and scientific field Social Sciences (3,220) were ranked first. 13 clusters were identified that the topics of lifelong learning, instructional design, secondary education, interactive learning environment, architectures for educational, and pedagogical are very popular and also Previous in the field of Elearning and subjects: COVID-19, artificial intelligence, gamification, learning analytics, augmented reality, and Distance learning are new in the field of Educational Technology.
  Keywords: Educational Technology, VOSviewer, Scientometrics
 • Sama Ghoreyshi *, Seyed Omid Fatemi, Zahra Shaterzadeh-Yazdi Pages 111-125
  During the pandemic of COVID-19, face to face class sessions, in education systems, have been suspended due to various recommendations of governments. To continue teaching and learning, universities have switched to online learning. In the past two years, implementation of online learning, despite its benefits for higher education, has had its drawbacks and students have faced to a variety of challenges. The primary purpose of this study is to investigate the perceptions and opinions of undergraduate engineering students at the University of Tehran about the existing challenges, and their suggestions for making the online learning more efficient in engineering education. This research is performed using a mixed model. A conceptual research model was designed that categorized the main elements of effective online learning into three categories: learners, instructors, and content, and then based on this conceptual model, a questionnaire including Likert and open-ended questions was developed to determine the challenges facing engineering students in online learning in the Corona era. By distributing this questionnaire among incoming engineering students of Tehran University in 2019 and 2020 and analyzing quantitative and qualitative data, to two questions, "What have been the challenges of engineering students in online learning during the Corona era?" And "How has the quality of online engineering education been during the corona pandemic?", was answered. For analysis, qualitative data were coded and categorized using the thematic analysis method and using MAXQDA, and the frequency of each category and code was determined. Quantitative data were also analyzed by statistical analysis methods including descriptive statistics and t-test of independent groups in the SPSS, and then two sets of findings obtained from quantitative and qualitative data were summarized and combined. Based on the results, students' challenges during the pandemic were categorized into five groups: personal challenges, limited social interaction, technology problems, evaluation issues, and concerns about content and teaching methods. Students’ feedback is an important tool in assessing the quality of online courses but other stakeholders’ conceptions and feedbacks should be studied in future research as well.
  Keywords: Engineering Education, Online learning, Emergency Remote Teaching, Students’ Challenges, COVID-19
 • AmirReza Tabrizi, Manoochehr Jafarigohar, Saeed Chamani * Pages 126-139

  The current study aimed to examine whether or not the explicit teaching of motivational regulation strategies significantly affected Iranian EFL learners' willingness to communicate (WTC) in general English online classes. Moreover, it endeavors to investigate if there was a significant difference between male and female Iranian learners' WTC in general English online classes regarding the explicit teaching of motivational regulation strategies. To this aim, a pretest-posttest design was used and 130 participants were randomly chosen out of 406 pre-intermediate level students. After the administration of the homogeneity test, 92 learners were randomly assigned to two experimental and control groups. There were 46 learners in the experimental and 46 learners in the control group with equal number of male and female participants in each. The findings revealed that the explicit teaching of motivational regulation strategies significantly affected Iranian EFL learners' WTC in general English online classes. It was also observed that female Iranian learners’ WTC was significantly higher than that of male learners' in general English online classes regarding the explicit teaching of motivational regulation strategies. The findings of this study could be of great importance for language learners, teacher trainers, and teachers.

  Keywords: Self-Regulated Learning, Willingness to Communicate, Affective factors, English Online Classes
 • Azam Bakhtyari Renani, Nafiseh Sadrarhami * Pages 140-151

  The present study aimed to provide the structural modeling of students' dependence on social networks without parents' involvement according to the mediating role of resilience. The research was correlational in terms of the type of design and had a structural equation method, and its statistical population consisted of all female (1145) and male (1249) adolescents in Zarrin Shahr in the academic year of 2021-2022. Using the convenience sampling method, 200 students were selected and asked to answer the questionnaire about dependence on social networks by Haghayegh, Kajbaf, Nikbakht, et al. (2016), Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RIS) (2003), and the parents' educational involvement questionnaire by Grolnick et al. (2000). Research data were analyzed using AMOS software and structural equation modeling (SEM). The tested models were confirmed in resilience, involvement at school, home, and cognitive and personal components. Furthermore, there were significant negative relationships between all dimensions of educational involvement and dependence on social networks. Based on the above-mentioned findings, adolescents belonging to families with less educational involvement were more exposed to being dependent on social networks, and resilience, as a learned skill that was affected by familial factors and could also affect them, could decrease or increase this vulnerability.

  Keywords: Resilience, Lack of family involvement, Dependence on social networks
 • Hamid Rahimi *, Ahmad Madani, Zahra Esmaeilzadeh Qamsari Pages 152-161

  E-Learning is an important tool in higher education in the digital age and has led to the creation of a learning environment on based learner, flexibility in learning methods and the introduction of changes in teaching and learning process in higher education system. This changes led to challenges such as increasing or decreasing academic performance. Thus the purpose this research was the analysis of relationship between quality of e-learning system and student’s academic performance. The type of research was descriptive-correlative and the statistical population included students at University of Kashan (N=6473), through Cochran's formula and stratified random sampling 236 ones were selected as a sample. In order to collect data’s, used from the e-learning system quality questionnaire consisting of 47 answers closed items. To determine academic performance, the average of four semesters leading to the corona pandemic period was used. The reliability of the questionnaire was estimated 0.91 through Cronbach's alpha coefficient. Data’s analysis was performed at two levels of descriptive and inferential statistic. Findings showed that the mean of all components of e-learning system except evaluation quality (2.90±0.95) is higher than the cut-off point 3. The mean of the students’ academic performance (16.45±1.58) is higher than the average 10. Pearson correlation coefficient showed there is positive & significant relation between quality of e-learning system and students’ academic performance. In addition, regression coefficients showed that among the components, only the component of class holding quality (Beta=0.23 & P= 0.015) can predict students' academic performance.

  Keywords: Academic Performance, E-Learning, Covid 19, student