فهرست مطالب

Distance Education - Volume:5 Issue: 2, Summer-Autumn 2023

Journal of Iranian Distance Education
Volume:5 Issue: 2, Summer-Autumn 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سمیه خدارحمی، حسین حافظی*، مهران فرج اللهی، محمدرضا سرمدی صفحات 9-24
  هدف این پژوهش ساخت، اعتبار و اعتمادیابی الگوی رضایت تدریس برخط در اساتید دوره های مجازی بود. بدین منظور تلاش شده است تا بر اساس مدل بولیگر و واسیلیک(2009) پرسشنامه ای برای سنجش رضایتمندی از تدریس برخط اساتید طراحی شود. برای ساخت چنین پرسشنامه ای، ادبیات مربوط به رضایتمندی از تدریس برخط با دقت تمام مرور شد. در نهایت، تعاریف و مفاهیم رضایتمندی از تدریس برخط به صورت 30 سوال 5 گزینه ای به روش «نمره گذاری لیکرت» در قالب سنجش رضایتمندی از تدریس برخط طراحی گردید. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرانباخ و بازآزمایی و اعتبار سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی سوالات از طریق نظرخواهی از 19 نفر از اساتید مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق اجرا بر روی 50 نفر از اساتید دوره های برخط به روش «بازآزمایی» و به فاصله زمانی 5 هفته،72/0 محاسبه شد. سپس پرسشنامه بر روی 350 نفر از اساتید دوره های مجازی دانشگاه پیام نور اجرا شد و با استفاده از تحلیل عوامل با روش «چرخشی» از نوع «واریماکس» 3 عامل با مقدار ویژه بالاتر از 5 به شرح ذیل مشخص گردید: «رضایتمندی از سازمان»، «رضایتمندی از دانشجو» و «رضایمندی از خود». بنابراین ضرایب پایایی به وسیله روش بازآزمایی برای همه خرده مقیاس ها بین 68/0 تا 89/0 و برای کل پرسشنامه 78/0 بود. ضرایب همسانی درونی برای همه خرده مقیاس ها بین 62/ 0 تا 75/0 و برای کل پرسشنامه 93/0 بود. در کل، ضرایب اعتبار و پایایی به دست آمده برای پرسشنامه رضایت بخش بود.
  کلیدواژگان: پرسشنامه رضایتمندی تدریس برخط، ساخت، اعتباریابی، اعتمادیابی، اساتید برخط
 • عزت الله کرد میرزا نیکوزاده*، اعظم بختیاری رنانی، مژگان اگاه هریس صفحات 25-34

  هدف پژوهش حاضر ارایه مدل علی تاثیر درگیری تحصیلی بر خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان با در نظر گرفتن نقش واسطه ای الگوهای ارتباطی خانواده بوده است. بنابراین این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی، جز تحقیقات کمی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان در سال تحصیلی 1401-1400 می باشد. تعداد 300 نفر با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه پژوهش حاضر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های درگیری تحصیلی ریو (2013)،خودتنظیمی تحصیلی بوفارد و همکاران (1995) و الگوهای ارتباطی خانواده کویرنر و فیتزپاتریک (2004) استفاده شده است. برای تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از آزمون های میانگین، انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون های T، ضریب رگرسیون و تحلیل مسیر در محیط نرم افزاری SPSS19 استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان داده است که بین همه متغیرهای پژوهش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. و نتایج تحلیل مسیر نیز نشان دهندی این است که متغیر الگوهای ارتباطی خانواده توانست نقش واسطه ای را در تاثیر درگیری تحصیلی بر خودتنظیمی تحصیلی برقرار کند.

  کلیدواژگان: الگوهای ارتباطی خانواده، خودتنظیمی تحصیلی، درگیری تحصیلی
 • مژده کیانی* صفحات 35-48
  هدف اصلی این پژوهش بررسی مطلوبیت کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور از دید دانشجویان است. پژوهش حاضر، پیمایشی است. ابزار پژوهش، پرسشنامه ی یوزلرن و چک لیست سایت انجمن ملی یادگیری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویانی است که سال تحصیلی 1402 در دانشگاه پیام نور از طریق آموزش الکترونیک شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد LMS استان اصفهان بودند. از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. حجم نمونه تعداد 384 دانشجو بود. از مدل بنسون و همکاران و سالمون برای ارزیابی شاخص ها و مولفه های کیفیت آموزش الکترونیک دانشگاه پیام نور استفاده شده است. مقادیر میانگین رتبه ها نشان داد که شاخص های " استاد "، فناوری اطلاعات" و " پشتیبانی و حمایت دانشگاه " با بالاترین میانگین و بیشترین اهمیت و شاخص "عوامل زمینه ای" کمترین اهمیت را به خود اختصاص داده است. بر اساس آزمون نسبت، "استاد"، "دسترسی به امکانات" و "تعامل الکترونیک" از میان عوامل مورد بررسی، از از مطلوبیت بالایی برخوردارند. "پشتیبانی و حمایت دانشگاه" با مطلوبیت کم ارزیابی شده است. بین ارزیابی مطلوبیت کیفیت شاخص های آموزش الکترونیکی، بر اساس جنس، تفاوت معنادار وجود دارد.تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد از بین متغیرهای وارد شده به معادله، متغیرهای نمره آزمون الکترونیک، رفتار دوستانه استاد با دانشجویان، و سهولت دسترسی به سیستم آموزشی و چگونگی ارزیابی آزمون و آموزش حضوری، توانسته اند 73درصد از واریانس تغییرات مربوط به متغیر وابسته را تبیین نمایند.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیک، ارزیابی مطلوبیت، کیفیت شاخص های آموزش الکترونیک، LMS
 • سید امیر حسین سرکشیکیان*، سید عبدالمجید طباطبایی لطفی، محمد نوروزی صفحات 49-61
  ارزیابی پویا (DA) یک استراتژی موثر برای ترکیب آموزش و تست است و از طریق دستگاه های دیجیتال مانند رایانه و دستگاه های تلفن همراه لذت بخش تر است. هدف مطالعه حاضر بررسی این موضوع بود که آیا تاثیر ارزیابی پویای مداخله گرایانه از طریق کلاس های واتس اپ، Bigbluebutton و چهره به چهره تاثیر قابل توجهی بر یادگیری گرامر زبان آموزان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی (EFL) دارد. شرکت کنندگان در این مطالعه نیمه تجربی هفتاد و پنج زبان آموز مرد زبان انگلیسی متوسطه بودند که در یکی از موسسات زبان انگلیسی در مرکز ایران به تحصیل زبان انگلیسی مشغول بودند. سه کلاس دست نخورده سطح پیش متوسط ​​بر اساس نمونه گیری آسان غیرتصادفی انتخاب و به سه گروه WhatsApp، Bigbluebutton و گروه سنتی اختصاص داده شدند. ابزارهایی که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت، آزمون قرار دادن سریع آکسفورد (OQPT) و آزمون گرامر چند گزینه ای بود. در طی شش جلسه، هر سه گروه راهبردهای مداخله جویانه DA را در آموزش اسامی و تعیین کننده های قابل شمارش و غیرقابل شمارش دریافت کردند. نتایج تجزیه و تحلیل داده های آماری نشان داد که هر سه گروه نسبت به مطالعه پیشرفت معنی داری داشته اند زیرا بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون هر گروه تفاوت معناداری وجود دارد. با این حال، هیچ تفاوت آماری معنی داری بین میانگین سه گروه در پس آزمون گرامر مشاهده نشد. این یافته ها پیامدهایی برای معلمان زبان و محققان اکتساب زبان دوم دارد.
  کلیدواژگان: دستور زبان، ارزیابی پویا مداخله گرایانه، منطقه توسعه بیابینی
 • رقیه خلیلی شهابی، عیسی برقی* صفحات 62-72
  هدف پژوهش حاضر آسیب‏شناسی سیستم ارزشیابی مجازی در دوره ابتدایی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه این پژوهش شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 1400-1399 بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی حجم نمونه معلمان 201 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده‏ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان و اساتید گروه علوم تربیتی مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از روش‏های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف استاندار، واریانس و...) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه‏ای) استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که موارد‏ (توجه به تناسب شیوه‏های ارزشیابی با اهداف کلی و رفتاری، میزان آمادگی دانش‏آموز برای ورود به دوره‏های الکترونیکی در ارزشیابی، نحوه تعامل معلم با مدیران، معلمان دیگر، کارکنان و دانش‏آموزان در ارزشیابی محیط مجازی، میزان کسب دانش و مهارت درارزشیابی آموزش مجازی) جنبه‏های مدیریتی در آسیب‏شناسی ارزشیابی مجازی دوره ابتدایی می‏باشند؛ و موارد (نیاز به سخت افزارها و نرم‏افزارها و مروگرهای وب در ارزشیابی؛ امکان افزودن شیوه‏های ارزشیابی توسط معلم؛ بهره‏مند شدن از رسانه‏ها و منابع دیجیتالی درارزشیابی؛ انطباق معماری فناورانه با برنامه زمانبندی ارزشیابی دوره؛ استفاده از ابزارهای آموزشی برای ارزشیابی دانش‏آموزان؛ استفاده از استانداردهای فنی برای به اشتراک‏گذاری سوالات، تکالیف و بازخوردها در ارزشیابی) جنبه‏های فناوری الکترونیک در آسیب‏شناسی ارزشیابی مجازی دوره ابتدایی می‏باشند.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، ارزشیابی، فضای مجازی، دوره ابتدایی
 • زهرا خادمی آستانه، محمد عظیمی، کمال نصرتی هشی*، جعفر نامور صفحات 73-91
  هدف پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر استقرار «فرهنگ کیفی» و عوامل موثر بر کیفیت آموزش مجازی دانشگاه فرهنگیان است. روش پژوهش، اکتشافی ترکیبی دو مرحله ای بود. در بخش کیفی، با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته، با 23 نفر از کارشناسان دانشگاهی و موضوعی از مراکز آموزشی و پژوهشی به صورت هدفمند مصاحبه شد و روش تحقیق در بخش کیفی، نظریه پردازی داده های بنیادی است که به دنبال ایجاد نظریه، مدل است. و الگو (شرماز، 1386: 462). در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به منظور ارزیابی برازش مدل پیشنهادی از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS. در بخش کمی پژوهش، ساختار اولیه پرسشنامه با 136 گویه، در مطالعه اولیه بین پنج نفر از کارشناسان پایش و ارزیابی کیفیت دانشگاه فرهنگیان تدوین شد. اطلاعات به دست آمده از بررسی شاخص های هر یک از ابعاد و شاخص های فرهنگ کیفیت با استفاده از معیارهای قدر مطلق بارهای عاملی، آماره T و R2، باید گفت که تمامی اقلام دارای بار عاملی مناسب هستند. بالای 0.7) روی متغیر مرتبط. و این بارهای عاملی در سطوح 05/0 و 01/0 معنی دار بود. به عبارت دیگر، مقدار t مرتبط با هر بار عامل از مقدار بحرانی آن (1.96) در سطح 0.05 و (2.58) در سطح 0.01 بیشتر است. سپس در بخش کمی، 389 نفر از اعضای هییت علمی و غیرهییت علمی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. یافته های حاصل از تحلیل عاملی تاییدی اول و دوم نشان داد که کیفیت فرهنگ عوامل. «عناصر ساختاری/مدیریتی» (388/0)، «عناصر فرهنگی/روانی» (248/0)، «رهبری» (500/0)، «ارتباطات» (584/0)، «اعتماد» (457/0)، «تعهد» (150/0) و مسیولیت پذیری». (0.528)، «مشارکت» (0.176)، «توانمندسازی» (0.312)، «اصلاح زیرساخت» (0.161)، «نتایج فرهنگ کیفیت» (0.458) شکل گرفته است و مدل بومی آن از اعتبار ساختاری مناسبی برای استقرار در دانشگاه فرهنگیان در نتیجه می توان گفت که مدل ساختاری مورد مطالعه از کیفیت خوبی برخوردار بوده و مقادیر مشاهده شده به خوبی بازسازی شده و مدل از قابلیت پیش بینی خوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: فرهنگ کیفیت، اعضای هیات علمی، اشتغال دانشگاه، آموزش مجازی، دانشگاه فرهنگیان
 • شیوا سلطانی*، احمد محسنی صفحات 92-103
  عبدالعزیز و زهمی (2020) گزارش دادند که «تصاویر، ویدیوها و ارایه های پاورپوینت با فعالیت های تمرینی تعاملی به عنوان عوامل انگیزشی و محرک در ارایه درس ها عمل می کنند» (ص 16). برای بررسی سایر پتانسیل های ابزارهای بصری، از GIF های آموزشی متحرک (فرمت تبادل گرافیکی) به عنوان مداخله آموزشی بر اساس استراتژی های پیشنهاد شده توسط رویکرد پویا غیرخطی به کمک رایانه (CANDA) برای آزمایش اثربخشی آنها در توسعه مهارت دستوری زبان آموزان استفاده کردیم. برای این منظور، پژوهش با روش های ترکیبی برای مثلث بندی همزمان رشته های مختلف داده ها در مورد تاثیر فایل های GIF آموزشی بر مهارت گرامری در میان شرکت کنندگان نوجوان و بزرگسال به طور تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. تفاسیر بر اساس مثلث بندی روش شناختی داده های QUAN + QUAL و اجرای ANOAV یک طرفه انجام شد. پیامدهای آموزشی این مطالعه، کارایی GIF های آموزشی متحرک را به عنوان ابزاری برای افزایش مهارت گرامری زبان آموزان در تسلط بر زمان های پیشرونده (حال، گذشته و آینده) تایید می کند.
  کلیدواژگان: مهارت گرامری، رویکرد دینامیکی غیرخطی به کمک کامپیوتر (CANDA)، مهارت های ارتباطی، عوامل روانشناسی، فایل های تبادل گرافیکی (GIF)
 • اکبر جدیدی محمدابادی*، محمدرضا سرمدی، زهره اسمعیلی، مرجان معصومی فرد صفحات 104-112
  هدف

  این مطالعه شناسایی ویژگی های اخلاقی MOOC دوره های آموزشی و دوره های آنلاین MOOC در آموزش عالی است.

  روش ها

  این پژوهش به عنوان پژوهش مدل ترکیبی تعبیه شده برای درک بهتر مسیله پژوهش طراحی شد. در طول این پژوهش، برای به دست آوردن و تجزیه و تحلیل داده ها، هم از روش جستجوی اکتشافی و هم از روش پرسشنامه استفاده شده است. در مرحله اولیه، ویژگی های اخلاقی دوره ها و دوره های آنلاین MOOC شناسایی شد. برای داده های کیفی از روش تحلیل محتوا و برای داده های کمی از میانگین وزنی و آزمون فریدمن استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل منابع الکترونیکی مرتبط با موضوع تحقیق و در بخش کمی 60 نفر از کارشناسان آموزش از راه دور در زمینه برنامه ریزی در محیط های یادگیری مجازی و دانشگاه های مجازی می باشد به طوری که از این تعداد 36 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. به عنوان نمونه مطالعه انتخاب شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل محتوا 4 بعد و 16 معیار را نشان داد. نتایج ارزیابی کارشناسان همچنین نشان داد که تعامل با شبکه جهانی، سهولت تعامل آنلاین با فراگیران و سایر سازمان ها و امکان دریافت تکالیف الکترونیکی یا کتاب کار در طول دوره، از مهمترین ویژگی های اخلاقی دوره های آنلاین تلقی می شود. دوره های MOOC؛ امنیت و حریم خصوصی افراد باید در تعاملات آنها، رعایت اصول مربوط به محرمانه بودن در مورد فایل ها یا علایم، با سایر شرکت کنندگان از طریق ایمیل، چت، انجمن و غیره در نظر گرفته شود.

  نتیجه گیری

  در این دوره ها بر ویژگی های دوره های آنلاین و آزاد بودن برای ثبت نام تاکید شده و غالب است. بنابراین نیازی به درگیر شدن در ویژگی های اخلاقی جدید نیست. از آنجایی که حداکثر حجم فعلی کلاس های آنلاین 60 دانش آموز است، عوامل مختلف این شاخص ها مانند عوامل یادگیرنده، سازمان آموزشی، محتوا و محیط آموزشی و یادگیری باید به دقت بررسی شود. با توجه به اینکه ظرفیت فراگیران ممکن است به صدها و هزاران نفر برسد، این نوع اخلاق در نظر گرفته شده باید فراتر از رویه ای باشد که برای کلاس های آنلاین اجرا می شود.

  کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل MOOC، اخلاقی، دوره ها، آنلاین
 • بوخچبا هیچام*، بوهانیا بچیر صفحات 113-126
  موفقیت در دانشگاه به داشتن مهارت های برجسته نویسندگی بستگی دارد. با این حال، در بین تمام مهارت های زبانی، مهارت نوشتن سخت ترین مهارت برای تسلط است و وضعیت در مورد زبان دوم یا زبان های خارجی بدتر می شود. پژوهش حاضر با بررسی تاثیرات تطبیق فناوری های تصحیح خودکار و غلط گیر املا بر مهارت های نوشتاری، راه های مناسبی را برای غلبه بر دشواری های دانش آموزان انگلیسی در نوشتن به ویژه از نظر موارد واژگان و اشتباهات املایی بررسی کرد. داده های تحقیق از آزمایشی در دانشگاه آدرار در جنوب الجزایر به دست آمده است که در آن 18 دانشجوی LMD (لیسانس-مستر-دکتری، معادل BMD، لیسانس-کارشناسی ارشد-دکتری) از تصحیح خودکار و غلط گیر املا به عنوان فناوری کمکی استفاده می کنند. یافته های آزمایش نشان می دهد که استفاده از فناوری کمکی تاثیرات محسوسی بر کیفیت تولید دانش آموزان دارد زیرا این فناوری ها توجه را از نگرانی در مورد اشتباهات املایی به سایر جنبه های نوشتاری منحرف می کند. این مقاله همچنین پیشنهادهایی برای بهبود مهارت نوشتاری در سطح موسسات آموزش عالی الجزایر (HEI) ارایه می کند.
  کلیدواژگان: فناوری کمکی، فناوری تصحیح خودکار، دانشجویان زبان انگلیسی، غلط گیر املا، مهارت های نوشتاری
 • منزز د اولیویرا و پایوا ورا لوسیا*، گومز جونیور رونالدو کوریا صفحات 127-139
  این مقاله نتایج یک مطالعه قوم نگاری مجازی را ارایه می دهد که در یک کلاس درس آنلاین در یک دانشگاه دولتی در برزیل توسعه یافته است. هدف از فعالیت های آنلاین کمک به 70 دانش آموز برای توسعه مهارت های شفاهی انگلیسی در یک دوره آموزشی 60 ساعته به مدت 15 هفته با استفاده از سیستم مدیریت زبان مودل (LMS) بود. پس از هفته های اولیه و برخی ترک تحصیل، 59 شرکت کننده در این مطالعه وجود داشت. این دوره توسط نویسندگان این مقاله برنامه ریزی و مدیریت شد و تغییراتی در تجربه در مواجهه با تغییرات غیرمنتظره در محیط آموزشی ایجاد شد. با پشتوانه نظری پیچیدگی، پیوندگرایی و محیط زیست یادگیری، ابزارهای دیجیتالی را برای ارتباطات شفاهی ارزیابی کردیم و تایید کردیم که تاثیر مثبتی بر یادگیری زبان دارند و فرصت های زبان آموزان را برای تمرین زبان افزایش می دهند. این ابزارها نه تنها به رشد مهارت های شفاهی دانش آموزان کمک می کنند، بلکه اضطراب آنها را هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی کاهش می دهند.
  کلیدواژگان: قوم نگاری مجازی، ابزارهای دیجیتال، مهارت های شفاهی
 • ریمون ژوزفین* صفحات 140-156
  در زمینه تمرین مشترک زبان خارجی آنلاین، ما به چگونگی ترکیب فراشناخت و آشکارسازی خود-ترکیب زمانی که از پتانسیل کامل ابزارهای دیجیتال استفاده می شود، نگاه می کنیم. ما یک مطالعه کیفی از مجموعه ای از مشارکت های مکتوب توسط انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی از راه دور زبان آموزان فرانسوی ارایه می کنیم و به مدلی برای آموزش و یادگیری می پردازیم که در آن احساسات ادغام شده اند. ما مطالعه می کنیم که چگونه بیان احساسات و اظهار نظر در مورد یادگیری در گفتمان یادگیرندگان ترکیب می شود. در طول مطالعه ما، رژیم های تخصیصی مختلفی ظاهر شد، مانند افزونگی، که در آن دانش آموز همان پیام را در انجمن و در یادداشت روزانه منتشر می کند، یا تخصیص تدریجی، که در آن دانش آموز از یک پست توصیفی در مورد واژگان به یک پست شامل استفاده از ضمیر اول شخص "من" برای یک پست عاطفی اجتماعی با استفاده از علامت تعجب و اشاره به خانواده. مواردی وجود داشت که ارجاع به فرآیندهای شناختی، شمول همسالان، آشکارسازی خود و استفاده از فناوری یک بافت پیچیده شناختی-اجتماعی-عاطفی را تشکیل می داد. ما این بافندگی را به مشارکت حداکثری یادگیرنده در قلب یک جامعه اعتماد مرتبط می کنیم و تلاش می کنیم تا این تعامل را الگوبرداری کنیم.
  کلیدواژگان: نامزدی، تمرین زبان آنلاین، انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی، آشکارسازی خود
 • داگلاس آلتامیرو کنسولو* صفحات 157-168
  در این مقاله به بررسی اصول و جنبه های عملی ارزیابی زبان در یادگیری زبان های خارجی (FL) می پردازم، به ویژه با تمرکز بر یادگیری زبان به کمک رایانه (CALL) و سایر زمینه هایی که در آن رایانه ها به عنوان ابزاری برای یادگیری از راه دور استفاده می شوند. ارزیابی زبان (Computer-Aided Assessment - CAA). ارزشیابی یک بعد اساسی از تجربیات یادگیری را تشکیل می دهد و جنبه ای از اکثر فرآیندهای رسمی آموزش و یادگیری زبان است. ارزیابی زبان ممکن است شامل آزمون زبان و همچنین روش ها و ابزارهای دیگر مانند مشاهدات، وظایف عملکرد، نمونه کارها و خودارزیابی باشد و با ترکیب اطلاعات از منابع مختلف ارزیابی، فرد می تواند به نتایج معتبرتر و قابل اعتمادتری دست یابد. من از ادبیات مربوط به CALL و ارزیابی زبان و داده های جمع آوری شده در محدوده پروژه Teletandem برزیل استفاده می کنم: زبان های خارجی برای همه (از این پس TBP)، برای حمایت از موضع خود در مورد اصولی که ممکن است مشخصه ارزیابی زبان باشند یا نباشند. زمینه تعاملات تله تاندم CAA به عنوان هر نوع فعالیتی تعریف می شود که در آن رایانه ها برای پشتیبانی از فرآیند ارزیابی جدا از و فراتر از عملکرد ساده آنها برای ذخیره و انتقال اطلاعات استفاده می شوند. CAA به ارزیابی سریعتر کمک می کند، کیفیت و کمیت اطلاعات شناسایی شده را افزایش می دهد و ارایه بازخورد در مورد فرآیندهای ارزیابی زبان را به حداکثر می رساند. در پروژه TBP، دانشجویان مقطع کارشناسی از یک دانشگاه برزیل با استفاده از برنامه های کامپیوتری برای ارتباطات همزمان، میکروفون و وب کم با دانشجویان دانشگاه های خارج از کشور تعامل داشتند. علاوه بر ادعاهای مربوط به CALL از ادبیات، من به تعاملات تله تاندم در هر دو زبان انگلیسی و پرتغالی به عنوان یک زبان خارجی اشاره می کنم، با توجه به مواردی که در آن عوامل تله تاندم عملکردهای زبانی یکدیگر را ارزیابی می کنند. من همچنین پرسشنامه ای را برای ارزیابی در تله تاندم تحلیل می کنم که بر ارزیابی زبان تمرکز نمی کند، بلکه بیشتر بر تجربه تعامل در زمینه تله تندم و ابزارهای مورد استفاده برای ارتباط متمرکز است. هیچ تمایز واضحی بین CAA و روش های سنتی تر برای ارزیابی زبان یافت نشد. به نظر می رسد اصول CAA پایه های سنتی ارزیابی و آزمون زبان را با تعدادی از اصول آموزشی که زیربنای یادگیری از راه دور هستند، ترکیب می کند. با این وجود، CALL و CAA می توانند در جنبه های مختلف آموزش زبان کمک کنند، به ویژه زمانی که تعداد زیادی از زبان آموزان درگیر فرآیندهای آموزش و یادگیری هستند. با این حال، این اصول یک پارادایم جدید در ارزیابی زبان را مشخص نمی کنند، زیرا معیارهای زبانی که عوامل تله تندم ارزیابی خود را بر اساس آن ها انجام می دهند، بسیار شبیه به معیارهایی است که برای مثال، با استفاده از آزمون های کاغذی و مدادی، زیربنای ارزیابی و آزمون زبان است. مقاله را به پایان می رسانم که نیاز به بررسی بیشتر و ایجاد اصولی برای ارزیابی زبان در زمینه های الکترونیکی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، آموزش زبان به کمک کامپیوتر (CALL)، آموزش از راه دور، زبان های خارجی، تله تاندم
|
 • Somayeh Khodarahmi, Hossein Hafezi *, Mehran Farajolahi, Mohammadreza Sarmadi Pages 9-24
  The purpose of this research was to construct, validate and determine the reliability of online teaching satisfaction model among virtual course professors. For this purpose, an attempt has been made to design a questionnaire based on the model of Bolliger and Vasilik (2009) to measure the satisfaction of professors with online teaching. In order to create, compile and standardize such a questionnaire, the literature related to satisfaction with online teaching, which was available in the form of articles and books, was carefully reviewed. Finally, the definitions and concepts of satisfaction with online teaching were designed as 30 questions with 5 options using the "Likert scoring" method in the form of measuring the satisfaction of professors with online teaching. The reliability of the questionnaire was evaluated through Cronbach's alpha and retest and construct validity through confirmatory factor analysis. The formal and content validity of the questions was examined by asking the opinions of 19 expert professors in the field of online teaching, and its reliability was also tested on 50 professors of online courses in the "retest" method and at a time interval of 5 weeks. , 0.72 was calculated. Then the questionnaire was implemented on 350 professors of the virtual courses of Payam-Noor University and by using factor analysis with "rotational" method of "Varimax" type, 3 factors with characteristic value higher than 5 were determined as follows: "Satisfaction" from the organization", "student satisfaction" and "self satisfaction". Therefore, the reliability coefficients were between 0.68 and 0.89 for all subscales and 0.78 for the whole questionnaire by the test-retest method. The internal consistency coefficients for all subscales were between 0.62 and 0.75 and for the whole questionnaire was 0.93. In general, the validity and reliability coefficients obtained for the questionnaire were satisfactory. The designed questionnaire is distinguished from other questionnaires in the field of online teaching satisfaction for two reasons. First, this questionnaire covers areas of satisfaction that are related to organizational, student, and self-satisfaction. Second, each of its questions is derived from a defined index, and this issue makes the professors' "satisfaction with online teaching" based on a theoretical framework. Finally, it can be said that according to the reliability and validity results, this questionnaire is a relatively suitable tool for measuring the threshold of "satisfaction with online teaching" of online course professors at Payam Noor University. Obviously, building a scale to measure an existing structure is extremely difficult and time-consuming if done correctly; For example, studying the history of the formation of well-known tests in the world, which are highly reliable and valid.
  Keywords: online teaching satisfaction questionnaire, construction, accreditation, Trust, online professors
 • Ezzatollah Kordmirza *, Azam Bakhtyari Renani, Mojgan Agahheris Pages 25-34

  The purpose of the present study was to present a causal model of the effect of educational conflict on students' educational self-regulation, taking into account the mediating role of family communication patterns. Therefore, in terms of purpose, this research is applied and in terms of methodology, it is quantitative research of correlation. The statistical population of this research includes all students of Payam Noor University of Isfahan in the academic year 1400-1401. 300 people were selected as the sample of this study using the random sampling method. Rio’s Educational Engagement questionnaires (2013), Bouffard et al.’s (1995) Educational Self-regulation, and Koerner and Fitzpatrick’s (2004) family communication patterns were used to collect data. To analyze the data at the level of descriptive statistics, mean, standard deviation tests and at the inferential level, T-tests, regression coefficients, and path analysis were used in the SPSS19 software environment. The research findings have shown that there is a positive and significant relationship between all of the research variables the results of path analysis also showed that the variable of family communication patterns was able to establish a mediating role in the effect of educational conflict on educational self-regulation.

  Keywords: Family communication patterns, Educational Self-Regulation, Educational Conflict
 • Mojdeh Kiani * Pages 35-48
  The conditions of the corona virus forced online education with LMS (learning management system). The main purpose of this research is to investigate the desirability of the quality of electronic education of Payam Noor University from the students' point of view of ISFAHAN LMS. The current research is a survey. The research tool was the USELEARN questionnaire and the checklist of the National Learning Association website. The statistical population includes all students who were studying at the Bachelor's degree and Master's degree (LMS) in the 2023 at Payam Noor University through electronic education. The simple random sampling method was used. The sample size was 384 students.Benson et al.'s and Salmon's models have been used to evaluate the quality indicators and components of Payam Noor University's electronic education. The average values of the ratings showed that the indices of "Professor", Information Technology" and "University Support" had the highest average and the most importance, and the index of "Contextual Factors" had the least importance. Based on the ratio test, the factors "teacher ", "electronic interaction” and “Access to facilities” are desirable factors.”University support and support" has been evaluated as a low desirability. There is a significant difference between the evaluations of the desirability of the quality of e-learning indicators and gender.Multivariate regression analysis showed that among the independent variables entered into the equation, the variables of the “Electronic lesson score”, “The teacher's interest and friendly behavior toward all students”, “Inviting students to use electronic education”, “Evaluation of face-to-face training” and” Ease of use of electronic education system” have the greatest impact on evaluating the desirability of electronic education that could explain 73% of the variance of the changes related to the dependent variable. The variables have been able to explain 73% of the variance of changes related to the dependent variable.
  Keywords: E-Learning, evaluation of desirability, quality of e-learning indicators, LMS
 • Amir Sarkeshikian *, Seyed Abdolmajid Tabatabaee Lotfi, Mohammad Noroozi Pages 49-61
  Dynamic assessment (DA) is an effective strategy to combine teaching and testing and it is even more enjoyable through digital devices such as computer and moblie devices. The purpose of the current study was to investigate whether the effect of interventionist dynamic assessment through WhatsApp, Bigbluebutton, and face to face classes had significant impacts on English as a foreign language (EFL) learners’ learning of grammar. The participants of this quasi-experimental study were seventy-five male intermediate EFL learners studying English in one of the English language institutes in central Iran. Three intact pre-intermediate level classes were chosen based on non-random convenience sampling and assigned to the three groups of WhatsApp, Bigbluebutton, and traditional group. The instruments that were used in this study were the Oxford Quick Placement Test (OQPT) and a multiple-choice grammar test. Over the course of six sessions, all three groups received interventionist DA strategies in teaching countable and uncountable nouns and determiners. The results of statistical data analysis showed that all three groups had significantly progressed over the study since there was significant difference between the pretest and posttest scores of each group. However, no statistically significant differences were found among the three groups’ means on the posttest of grammar. The findings have implications for language teachers and researchers of second language acquision.
  Keywords: Grammar, interventionist dynamic assessment, zone of proximal development
 • Rogheyeh Khalili Shahabi, Isa Barghi * Pages 62-72
  The aim of the current research was the pathology of the virtual evaluation system in the elementary school. The current research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of survey type. The population of this research included all primary school teachers in Miandoab city in the academic year of 2019-1400. Using proportional stratified random sampling method and using Morgan and Karjesi table, the sample size of 201 teachers was determined. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The face validity of the questionnaire was confirmed by experts and professors of the Department of Educational Sciences. Descriptive statistics (frequency, mean and standard deviation, variance, etc.) and inferential statistics (one-sample t-test) were used to analyze the data. The data was analyzed using spss22 software. The results of the research indicated that the items (attention to the correlation of evaluation methods with general goals and behavior, the level of student readiness to enter electronic courses in evaluation, the way the teacher interacts with managers, other teachers, staff and knowledge students in the evaluation of the virtual environment, the level of knowledge and skills in the evaluation of virtual education) are management aspects in the pathology of virtual evaluation of the primary course; and cases (the need for hardware and software and web browsers in evaluation; the possibility of adding evaluation methods by the teacher; taking advantage of digital media and resources in evaluation; adapting the technological architecture to the evaluation schedule of the course; using educational tools for student evaluation; use of technical standards to share questions, assignments and feedback in evaluation) are the aspects of electronic technology in the pathology of virtual evaluation of the primary course; and issues (the extent of using inter-curricular questions for self-testing and encouraging content learning in evaluation; paying attention to setting the structure of each lesson and dividing it into sections of introduction, content, assignments and evaluation; integrating curriculum and electronic environment tools in virtual education in evaluation; the degree of participation of students' knowledge in the learning process in evaluation;
  Keywords: pathology, Evaluation, Virtual Space, elementary school
 • Zahra Khademi Astaneh, Mohammad Azimi, Kamal Nosrati Heshi *, Jafar Namvar Pages 73-91
  The purpose of study is Identifying the factors affecting the establishment of "quality culture" and effective factors in the quality of virtual education of Farhangian University.The research method was a two-stage combined exploratory exploration. In the qualitative section, using a semi-structured interview technique, 23 academic and thematic experts were interviewed in a purposeful manner from educational and research centers and the research method in the qualitative part is foundational data theorizing, which seeks to create a theory, model and pattern (Sharmaz, 2007: 462),. A descriptive-survey method has been used in the quantitative part. To analyze the data in order to evaluate the fit of the proposed model from confirmatory factor analysis and structural equation modeling technique by using Smart PLS software. In the quantitative part of research, the initial structure of questionnaire which was compiled with 136 items, in the initial study among five quality monitoring and evaluation experts at Farhangian University. The information obtained from the examination the indicators of each of dimensions and indicators of the quality culture using the criteria of the absolute magnitude of the factor loadings, T-statistics and R2, it should be said that all the items have a suitable factor loading (above 0.7) on the related variable. And these factor loadings were significant at 0.05 and 0.01 levels. In other words, the value of t associated with each factor load is greater than its critical value (1.96) at the 0.05 level and (2.58) at the 0.01 level. Then, in the quantitative section, 389 faculty members and non-faculty members were selected by multi-stage cluster sampling and answered the questionnaires. Findings from first and second confirmatory factor analysis showed that culture quality of factors; "Structural / managerial elements"(0.388), "Cultural/ psychological elements" (0.248), "Leadership" (0.500), "Communication" (0.584), "Trust"(0.457), "Commitment"(0.150) and responsibility"(0.528),"Participation"(0.176), "Empowerment"(0.312), "Infrastructure reform"(0.161), "Results of quality culture"(0.458) has been formed and its native model has a suitable structural validity for establishment in Farhangian University. As a result, it can be said that the structural model under study is of good quality and the observed values are well reconstructed and the model has a good predictive ability.
  Keywords: quality culture, Faculty Members, university employment, Virtual Education, Farhangian University
 • Shiva Soltani *, Ahmad Mohseni Pages 92-103
  Abdelaziz and Zehmi (2020) reported that “pictures, videos and PowerPoint presentations with interactive practice activities served as motivating and stimulating factors in delivering the lessons” (p.16). To examine other potentials of visual tools, we used animated educational GIFs (graphics interchange format) as the educational intervention based on strategies suggested by the computer-assisted nonlinear dynamic approach (CANDA) to test their efficacy in developing learners’ grammatical proficiency. To this end, mixed methods research was used to concurrently triangulate different strands of data on the effects of educational GIFs on grammatical proficiency among randomly sampled adolescent and adult participants. The interpretations were made based on methodological triangulation of QUAN + QUAL data and running one-way ANOAV. Pedagogical implication of the study confirms the efficacy of animated educational GIFs as a tool to enhance learners’ grammatical proficiency in mastering progressive tenses (present, past, and future).
  Keywords: grammatical proficiency, computer-assisted nonlinear dynamic approach (CANDA), communicative skills, psychological factors, graphic interchange files (GIFs)
 • Akbar Jadidi Mohammadabadi *, Mohammadreza Sarmadi, Zohre Esmaily, Marjan دmasoomifard Pages 104-112
  Introduction

  The purpose of this study is to identify MOOC ethical features of Courses & Online MOOC courses in higher education.

  Methods

  This study was designed as embedded mixed model research to provide a better understanding of the research problem. Throughout this research, both the heuristic inquiry method and the questionnaire method were applied to obtain and analyze the data. At the primary stage, ethical features of Courses & Online MOOC courses were identified. The content analysis method was used for qualitative data, and for quantitative data, both weighted mean and Friedman test were used. The statistical population in the qualitative section of the study includes the electronic resources related to the research subject and, in the quantitative section, 60 distance education experts in the field of planning in virtual learning environments and virtual universities so that 36 of these experts were voluntarily selected as the study sample.

  Results

  Content analysis results showed 4 dimensions and 16 criteria. The evaluation results of the experts also showed that interacting with the global network, the ease of online interactions with learners and other organizations, and the possibility of receiving electronic assignments or workbooks during the course, are regarded as the most important ethical characteristics of Courses online MOOC courses; security and privacy of individuals ought to be considered in their interactions, observance of the principles related to confidentiality with regards to the files or marks, with other participants through emails, chats, forums, etc.

  Conclusions

  In these courses, the features of online courses and openness for enrollment are emphasized and predominant. Therefore, there is no need to get involved in new ethical features. Since the maximum current size of online classes is 60 students, various factors of these indicators such as learner agents, instructive organization, content, and teaching and learning environment ought to be accurately studied. Given that the capacity of learners may reach the limit of hundreds and thousands, the kind of considered ethics should be beyond the procedure implemented for online classes.

  Keywords: analysis of MOOC, Ethical, courses, Online
 • Boukhechba Hicham *, Bouhania Bachir Pages 113-126
  It is a truism that success at university depends on the possession of outstanding writing skills. Yet of all language skills, writing is the most arduous to master and the situation gets even worse in the case of second or foreign languages. The current study aims at investigating the suitable ways to overcome the difficulties students of English face with writing especially in terms of vocabulary items and spelling mistakes by exploring the effects of adapting autocorrect and spell- checkers technologies on their writing skills. The research data comes from an experiment conducted at Adrar University, south of Algeria, in which 18 LMD (Licence-Master-Doctorat, equivalent to the BMD, Bachelor-Master-Doctorate) students utilize autocorrect and spell-checkers as assistive technology. The finding of the experiment shows that the use of assistive technology has perceptible effects regarding the quality of students’ production as these technologies displace the attention from worrying about spelling mistakes to other aspects of writing. The paper does also propose some suggestions regarding the improvement of the writing skill at the level of Algerian Higher educational institutions (HEIs).
  Keywords: Assistive technology, auto-correct technology, EFL students, Spell-checkers, writing skills
 • Vera Lucia Paiva *, Ronaldo Gomes Junior Pages 127-139
  This paper presents the results of a virtual ethnographic study developed in an online classroom in a public university in Brazil. The online activities aimed to help 70 students to develop English oral skills in a 60-hourcoursetaught along 15 weeks using the Moodle Language Management System (LMS).After the initial weeks, and some dropouts, there were 59 participants in this study. The course was planned and managed by the authors of this article and some modifications were made along the experience in face of unexpected changes in the learning environment. Having as theoretical support complexity, connectivism, and learning ecology, we assessed digital tools for oral communication and verified that they had a positive impact on language learningand increased learners’ opportunities for language practice. The tools not only contributed to the development of the students’ oral skills but also decreased their anxiety when speaking English.
  Keywords: Virtual Ethnography, Digital Tools, Oral Skills
 • Josephine Remon * Pages 140-156
  IntroductionIn the context of collaborative online foreign language practice, we look at how metacognition and revealing of the self combine when the full potential of the digital tools are put to use. We present a qualitative study of a corpus of written contributions by English as a foreign language distance French learners and look into a model for teaching and learning in which emotions are integrated. We study how expression of emotion and commenting on learning are combined in the learners’ discourse. We thus give insight into the meeting point of technology on the one hand and learning and teaching strategies on the other hand, and detail diverse appropriation regimes within a community of trust (Privas-Bréauté & Rémon, 2018).
  Keywords: Online, foreign language, Weaving reflexivity
 • Douglas Altamiro Consolo * Pages 157-168
  In this chapter I review principles and practical aspects of language assessment in foreign language (FL) learning, more specifically with a focus on Computer-Assisted Language Learning (CALL) and other contexts in which computers are used as a means for distance learning and for language assessment (Computer-Aided Assessment - CAA). Assessment constitutes an essential dimension of learning experiences and it is an aspect of most formal processes of language teaching and learning. Language assessment may involve language testing, as well as other procedures and instruments such as observations, performance tasks, portfolios and self-evaluation, and by combining information from various sources of assessment one is able to obtain more valid and reliable results. I draw on the literature on CALL and on language assessment, and on data collected within the scope of the Teletandem Brazil Project: foreign languages for all (henceforth TBP), to support my position on principles that may or may not characterize language assessment in the context of teletandem interactions. CAA is defined as any type of activity in which computers are used to support a process of assessment apart from and beyond their simple function to store and transmit information. CAA helps faster assessment, increases the quality and quantity of information detected, and maximizes the provision of feedback about language assessment processes. In the TBP project, undergraduate students from a Brazilian university interacted with students from universities abroad, by means of computer programmes for synchronous communication, microphones and webcams. Besides the claims about CALL from the literature, I make reference to teletandem interactions in both EFL and Portuguese as a foreign language, considering occasions in which teletandem agents evaluate each other linguistic performances. I also analyse a questionnaire for evaluation in teletandem, which does not focus on language assessment but rather on the experience of interacting in the teletandem context and on the tools used for communication. No clear distinctions were found to exist between CAA and more traditional procedures for language assessment. Principles for CAA seem to combine traditional bases for language assessment and testing with a number of pedagogical principles that underpin distance learning.
  Keywords: Assessment, CALL, Distance Learning, Foreign Languages, Teletandem