فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 28، پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عبدالرضا کاظمی*، مختار قنبرزاده، علی سلمانی، ضیا نویدی صفحات 1-8
  مقدمه و هدف

  سایتوکاین های آزاد شده از عضله اسکلتی از عوامل دخیل در کنترل توده عضلانی هستند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر یک دوره تمرینات مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون بر سطوح پلاسمایی مایوستاتین و IL-6 مردان جوان رزمی کار است.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و به صورت پیش و پس آزمون انجام شد، تعداد 20 نفر مرد جوان رزمی کار با دامنه سنی 25 تا 30 سال و میانگین وزنی 70 تا 80 کیلوگرم به صورت تصادفی در دو گروه تمرین همراه با محدودیت جریان خون (10 نفر) و گروه تمرین بدون محدودیت جریان خون (10 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون به مدت چهار هفته انجام شد. غلظت مایوستاتین و IL-6 به روش الایزا اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل های آماری از آزمون تحلیل کوواریانس یک طرفه در سطح معنا داری 0.05=a استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در گروه تمرین همراه با محدودیت جریان خون نسبت به گروه تمرین بدون محدودیت جریان خون، میزان مایوستاتین کاهش معنادار (0.001=P) و میزان IL-6 افزایش معنا داری (0.001=P) پیدا کرده است.

  بحث و نتیجه گیری

  تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون با ایجاد کاهش در میزان مایوستاتین و افزایش در میزان IL-6، می تواند به بهبود شرایط آنابولیک و ساختار عضلانی کمک کند.

  کلیدواژگان: مایوستاتین، IL-6، تمرین مقاومتی، مردان جوان
 • مصطفی سلطانی*، میترا آقاحاجی، نعمت الله نعمتی صفحات 9-17
  مقدمه و هدف

  واسپین از جمله آدیپوسایتوکاین های پپتیدی مترشحه از بافت چربی است که در پاتوژنز چاقی و اختلالات همراه با آن نقش دارد. واسپین (مهارگر پروتیاز سرین مشتق از بافت چربی احشایی) به تازگی به عنوان آدیپوسایتوکاینی جدید با اثرات افزایش حساسیت انسولینی شناسایی شده است. اطلاعات اندکی در مورد اثرات تمرین ورزشی برغلظت واسپین وجود دارد. پژوهش حاضر تاثیر تمرینات استقامتی و HIIT را بر غلظت پلاسمایی واسپین در رت های نر چاق ویستار مورد مطالعه قرار داده است.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر از نوع تجربی تصادفی با طرح مقایسه دو گروه کنترل و تجربی بود. 30 سر رت (با میانگین و انحراف معیار وزنی 20±200 گرم و سن 8 هفته) به طور تصادفی به 3 گروه: "کنترل، گروه تمرینی استقامتی و گروه تمرین HIIT" تقسیم شدند. هر 3 گروه شامل 10سر رت بودند. گروه های تجربی به مدت 12 هفته، تمرینات را بر اساس برنامه تمرینی 3 روز در هفته انجام دادند، در حالی که گروه کنترل تمرین ورزشی را انجام نداد. به دنبال 12 هفته تمرین، سطح واسپین پلاسما اندازه گیری شد. 36 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین و 10 ساعت ناشتایی، نمونه های خونی رت های تمام گروه ها پس از بریدن ناحیه صفاق مستقیما از قلب گرفته شد. از آزمون کروسکال والیس جهت مقایسه میانگین سه گروه تحقیق و آزمون یوی من ویتنی برای مقایسه جفتی میانگین ها در سطح معناداری 0.05>P استفاده گردید.

  یافته ها:

   بعد از 12 هفته تمرین استقامتی و HIIT، سطوح واسپین، در گروه تمرین استقامتی و گروه تمرین HIIT در مقایسه با گروه کنترل، به طور معناداری کاهش یافت (0.001=P). پژوهش حاضر نشان داد، هر دو نوع تمرین استقامتی و HIIT، سطوح واسپین را به طور معناداری بهبود می بخشد.

  بحث و نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می توان اظهار نمود که تمرینات استقامتی و HIIT می توانند به عنوان راهکاری جهت کاهش بافت چربی و آدیپوسایتوکاین ها از جمله واسپین وعوامل پیش التهابی دیگر مدنظر قرارگیرند.

  کلیدواژگان: بافت چربی، آدیپوسایتوکاین، تمرین ورزشی، رت، واسپین
 • روح الله حق شناس*، ملیحه فامیلی فرد، حسین پورحبیبی صفحات 18-25
  مقدمه و هدف

  همان گونه که تمرین ورزشی، موجب بهبود آمادگی جسمانی و سازگازی های فیزیولوژیک در بدن می شود، کاهش آمادگی جسمانی به دنبال قطع تمرین نیز دور از انتظار نیست. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 4 هفته بی تمرینی متعاقب 12 هفته تمرین منظم بر ترکیب بدنی، سرعت، چابکی و توان عضلانی زنان والیبالیست بود.

  مواد و روش ها: 

  در این پژوهش شبه تجربی، از میان والیبالیست های دختر شهرستان سمنان که در لیگ برتر و دسته یک عضویت داشتند، 24 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. پس از 12 هفته تمرین منظم و شرکت در مسابقات فصل و 4 هفته بی تمرینی متعاقب آن (تعطیلی فصل مسابقات و هم زمان با تعطیلات نوروز)، آزمون های اندازه گیری محیط کمر، باسن، ساق پا، دوی 20 متر، ایلینویز و پرش سارجنت به ترتیب به منظور سنجش شاخص های آنتروپومتریک، سنجش سرعت، چابکی و توان بی هوازی آزمودنی ها انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی همبسته در سطح معنی داری 0.05˂Pانجام شد.

  یافته ها:

   نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 4 هفته بی تمرینی موجب کاهش معناداری در میزان چابکی (0.001=P) و توان بی هوازی (0.005=P) آزمودنی ها گردید. اندازه محیط اندام ها و سرعت آزمودنی ها نیز کاهش مشاهده شد اما معنادار نبود.

  بحث و نتیجه گیری:

   بر اساس یافته های پژوهش، 4 هفته بی تمرینی موجب افت در عملکرد و شاخص های آنتروپومتریک زنان والیبالیست گردید. ازاین رو توجه به بی تمرینی و از طرفی طراحی برنامه های متناسب با فصل خارج از مسابقه به منظور پیشگیری از اثرات بی تمرینی می تواند کمک بسزایی به مربیان و ورزشکاران در جهت حفظ آمادگی جسمانی ناشی از تمرینات نماید.

  کلیدواژگان: بی تمرینی، آمادگی جسمانی، ترکیب بدن، والیبال
 • کمال رنجبر، ابراهیم زرین کلام* صفحات 26-34
  مقدمه و هدف

  نحوه فرود از ارتفاع، یکی از مهمترین سوالاتی است که ذهن کوهنوردان را به خود مشغول کرده است. در این مطالعه به مقایسه فرود از ارتفاع 3000 متری به دو شیوه تداومی و تناوبی بر کوفتگی تاخیری عضلانی، شاخص های آسیب عضلانی و سیستم ایمنی پسران نوجوان پرداخته شده است.

  مواد و روش ها

  بدین منظور، 20 پسر نوجوان سالم غیرورزشکار (با میانگین سنی 1.03±16.4 سال و شاخص توده بدنی 2.6±20.06 کیلوگرم بر متر مربع) در دو گروه 10 نفری با شاخص های آنتروپومتریکی یکسان، با استفاده از تلکابین به ارتفاع 3000 متری انتقال داده شدند و سپس مسیر پیاده روی به مسافت 14 کیلومتر را به دو گونه تداومی و تناوبی به طرف دامنه کوه اجرا کردند. سلول های سیستم ایمنی، هموگلوبین و هماتوکریت خون، شاخص های آسیب عضلانی (کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز) و میزان کوفتگی تاخیری عضلانی قبل، بلافاصله، 24 و 48 ساعت پس از کوه پیمایی مورد اندازه گیری قرار گرفت. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری برای آنالیز آماری استفاده شد. سطح معناداری 0.05>P در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  شاخص های سیستم ایمنی در بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت، اما 24 ساعت پس از فعالیت سلول های سیستم ایمنی نسبت به قبل از فعالیت در گروه تداومی به طور معناداری کاهش یافت. کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز در بین دو گروه تفاوتی نداشت، این آنزیم ها بلافاصله پس از فعالیت در هر دو گروه افزایش پیدا کرد، اما میزان افزایش کراتین کیناز در گروه تداومی بیشتر بود. همچنین میزان کوفتگی عضلانی در گروه تداومی بیشتر از گروه تناوبی بود.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که اگرچه سطوح شاخص های سیستم ایمنی و آسیب عضلانی در بین دو گروه یکسان بود، اما پایین آمدن از ارتفاع بصورت تداومی نسبت به روش تناوبی موجب سرکوب سیستم ایمنی و افزایش میزان کوفتگی تاخیری عضلانی در پسران نوجوان کم تحرک می شود.

  کلیدواژگان: فرود از ارتفاع، سیستم ایمنی، فعالیت تناوبی، فعالیت تداومی، پسران نوجوان
 • مژگان فروزان طلب، امیرحسین حقیقی*، سید علیرضا حسینی کاخک، اکرم ارزانی صفحات 35-42
  مقدمه و هدف

  فرکانس های تمرینی مختلف می تواند تاثیرات متفاوتی بر آمادگی جسمانی افراد داشته باشد. هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر دو برنامه کار با ترامپولین با تعداد جلسات متفاوت و حجم های یکسان بر برخی از شاخص های عملکرد جسمانی و حرکتی در دختران کم توان ذهنی بود.

  مواد و روش ها

  30 دانش آموز دختر کم توان ذهنی (سن 8-16 سال، وزن 10.53±37.83 کیلوگرم، شاخص توده بدنی 19.04 ±4.19 کیلوگرم/مترمربع و با ضریب هوشی 50 تا 70) به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. یکی از گروه های تجربی، تمرین با ترامپولین را سه جلسه در هفته به مدت 7 هفته و گروه تجربی دوم، تمرین با ترامپولین را دو جلسه در هفته به مدت 10 هفته انجام دادند. قبل و بعد از دوره تمرینی از همه آزمودنی ها تست های آمادگی جسمانی و حرکتی شامل استقامت عملکردی، آمادگی قلبی تنفسی، تعادل ایستا، تعادل پویا، چابکی، هماهنگی،  قدرت عضلانی و توان انفجاری گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی داری 0.05>P تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد هر دو برنامه تمرینی در گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل باعث بهبود شاخص های تعادل ایستا، تعادل پویا، چابکی، هماهنگی، قدرت عضلانی پایین تنه و توان انفجاری گردید اما بین دو برنامه تمرینی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. شاخص های استقامت عملکردی و آمادگی قلبی تنفسی بین سه گروه تفاوت معنی داری نداشت.

  بحث و نتیجه گیری

  دختران کم توان ذهنی احتمالا می توانند برای بهبود شاخص های عملکرد جسمانی و حرکتی خود از برنامه تمرین ترامپولین به صورت سه جلسه در هفته به مدت 7 هفته استفاده کنند.

  کلیدواژگان: کم توان ذهنی، ترامپولین، آمادگی جسمانی
 • فاطمه زهرا بشارتلو، محمدرضا باتوانی*، محسن غفرانی، سمیرا عمادی صفحات 43-51
  مقدمه و هدف

  چاقی وضعیتی است که با اختلال در هموستاز شاخص های التهابی شناخته شده است، لذا هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی استقامتی- مقاومتی توام با مکمل یاری سیر بر سطوح سرمی hs-CRP، IL-6 و IL-10 در پسران غیرفعال دارای اضاقه وزن بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه بر روی 46 پسر سالم غیرفعال داوطلب (سن: 1.88±19.51 سال، وزن: 7.07±77.05 کیلوگرم، قد: 6.53±164.25 سانتی متر) انجام شد که به طور تصادفی در 4 گروه تمرین- دارونما، مکمل، و مکمل- تمرین در نهایت دارونما تقسیم شدند. گروه های مصرف کننده مکمل، روزانه 250 میلی گرم سیر مصرف کردند. گروه های تمرین نیز هفته ای سه جلسه به مدت 8 هفته تمرینات ترکیبی را اجرا نمودند. سطوح سرمی hs-CRP، IL-6 وIL-10  با استفاده از کیت های الایزا اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از آزمون تی همبسته و آنکووا تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در بررسی سطوح پس آزمون بین گروه ها بین سطوح اینترلوکین 10 تفاوت معنی داری وجود داشت (P=0.002, F=5.92) اما در غلظت های اینترلوکین-6 و hs-CRP تفاوت معنی داری یافت نشد (P=0.15, F=1.86؛ P=0.27, F=1.22). نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد سطوح اینترلوکین 10 در گروه های تمرین - دارونما با دارونما (0.023=P) و مکمل با دارونما (0.003=P) بطور معنی داری متفاوت بودند؛ اما بین 3 گروه تمرین- دارونما، مکمل، و مکمل - تمرین تفاوت معنی داری در هیچ از یک متغیرهای مورد بررسی یافت نشد (P=0.078, F=2.72؛ P=0.15, F=1.86؛ P=0.27, F=1.22) (به ترتیب برای متغیرهای IL-10، IL-6 و hs-CRP).

  بحث و نتیجه گیری

  بهبود شاخص های التهابی hs-CRP، IL-6 وIL-10 با انجام تمرینات ترکیبی به تنهایی یا به همراه مصرف مکمل سیر احتمالا به ضرورت انجام تمرینات در مداخلات بهبود شاخص های التهابی منتخب اشاره می کند.

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی- مقاومتی، مکمل یاری سیر، hs-CRP، IL-6، IL-10
 • شیوا دادوند*، حمید اراضی، فرهاد دریانوش صفحات 52-65
  مقدمه و هدف

  مکمل کراتین به طور گسترده در بین ورزشکاران استفاده می شود. بکارگیری تمرینات مقاومتی به همراه مصرف مکمل های غذایی از پرکاربرد ترین روش هایی است که باعث بهبود قدرت، افزایش هیپرتروفی عضلانی و بهبود عملکرد در ورزشکاران می گردد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرین مقاومتی (RT) و مکمل یاری کراتین هیدروکلراید بر قدرت عضلانی و ترکیب بدن در زنان تمرین کرده بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش نیمه تجربی و کاربردی با طرح پیش آزمون- پس آزمون 24 زن جوان تمرین کرده به صورت تصادفی به یکی از دو گروه تقسیم شدند: گروه اول: RT با مکمل CrHCL (12 نفر، تمرین مقاومتی+ کراتین هیدرو کلراید) و گروه دوم: RT با دارونما (12 نفر، تمرین مقاومتی+ دارونما). شرکت کنندگان 8 هفته RT (70 تا 85 درصد یک تکرار بیشینه (1RM) انجام دادند. 48 ساعت قبل و بعد از دوره تمرین، قدرت عضلانی، ترکیب بدن، هیپرتروفی عضلانی بالاتنه و پایین تنه اندازه گیری شد. برای تفاوت میان متغیرها از آزمون تحلیل واریانس ترکیبی در سطع معنی داری 0.05 استفاده شد.

  یافته ها

  افزایش قابل توجهی برای توده بدن، توده بدون چربی، توده عضله اسکلتی، هیپرتروفی عضلانی بالا تنه و پایین تنه قبل و بعد از دوره تمرین در گروه تمرین مقاومتی+ کراتین هیدرو کلراید مشاهده شد (05/0P<). علاوه بر این، درصد چربی بدن و توده چربی در پس آزمون در گروه تمرین مقاومتی+ کراتین هیدرو کلراید به طور معنی داری کاهش یافت (0.05>P). تغییرات قدرت عضلانی پرس سینه و پرس پا در گروه تمرین مقاومتی+ کراتین هیدرو کلراید در مقایسه با گروه تمرین مقاومتی + دارونما معنی دار بود (0.05>P= 0.017,P=0.001, P به ترتیب). با این حال، در سایر متغیرها، علیرغم افزایش و کاهش معنی دار در پس آزمون گروه تمرین مقاومتی + کراتین هیدرو کلراید، تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نگردید (0.05<P).

  بحث و نتیجه‏ گیری:

  به نظر می رسد که 8 هفته مکمل CrHCL به عنوان نوع جدید کراتین همراه با RT می تواند بر قدرت عضلانی در زنان جوان تمرین کرده اثرات قابل توجهی داشته باشد.

  کلیدواژگان: کراتین هیدروکلراید، تمرین مقاومتی، قدرت عضلانی، ترکیب بدن، زنان تمرین کرده
 • امین فرزانه حصاری*، سولماز مهدوی اورتاکند، بهاره صمدی صفحات 66-76
  مقدمه و هدف

  سالمندی با کاهش قدرت و توده عضلانی و یا محدودیت در فعالیت، که به عنوان سارکوپنیا شناخته می شود همراه است. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و مکمل ال- سیترولین بر میزان سرمی CAF و شاخص های عضلانی مردان سالمند مبتلا به سارکوپنیا بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 41 مرد سالمند سارکوپنیک به طور تصادفی در چهار گروه تمرین تناوبی شدید + دارونما، سیترولین، تمرین تناوبی شدید + سیترولین و دارونما قرار گرفتند. تمرین تناوبی شدید به مدت 8 هفته و 2 جلسه در هفته و شامل فعالیت 30 ثانیه ای رکاب زدن روی دوچرخه کارسنج (شدت 85 تا 90 درصد ضربان قلب ذخیره) بود. مکمل سیترولین یک روز درمیان به مقدار شش گرم مصرف شد. قبل و بعد از مداخله تمرینی، شاخص های عضلانی (شاخص کیفیت عضلانی، زمان آزمون برخاستن و رفتن، تعداد برخاستن نشستن از صندلی) اندازه گیری و نمونه خونی (برای اندازه گیری CAF) گرفته شد. از آزمون تحلیل واریانس مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی و سطح معناداری 0.05≥P استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در گروه تمرین + مکمل و تمرین + دارونما CAF سرمی کاهش و شاخص کیفیت عضلانی و زمان آزمون نشستن و برخاستن افزایش معنی داری نسبت به گروه دارونما داشت (0.05≥P). گروه تمرین + مکمل و تمرین + دارونما منجر به بهبود شاخص توده عضلانی و سرعت راه رفتن شدند (0.05≥P).

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج تحقیق، تمرینات تناوبی شدید با دو جلسه در هفته منجر به بهبود شاخص های عصبی عضلانی در مردان سالمند سارکوپنیک شد و بنابراین، می تواند به عنوان یک روش موثر در پیشگیری و کاهش سارکوپنیا در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی، کیفیت عضلانی، سیترولین، سارکوپنیا
 • سمیرا داورپناه، رضا فرضی زاده*، معرفت سیاهکوهیان، فرناز سیفی صفحات 77-84
  مقدمه و هدف

  عملکرد ورزشی یک فنوتیپ پیچیده است که توسط چندین عامل محیطی از جمله رژی م غذایی، ورزش و عوامل اجتماعی تعیین می گردد. عوامل ژنتیکی نیز ممکن است به تفاوت بین فردی در عملکرد ورزشی افراد کمک کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی فراوانی آلل های پلی مورفیسم ژن ACTN3 در بین کشتی گیران مبتدی نوجوان اردبیلی بود.

  مواد و روش ها

  آزمودنی های این تحقیق 15 کشتی گیر مبتدی نوجوان پسر (با سن 1.53±13.07 سال و وزن 7.37± 48.66 کیلوگرم) از شهر اردبیل بودند. روش اندازه گیری پلی مورفیسم ژن ACTN3 با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز و توالی یابی مستقیم DNA از طریق نمونه بزاقی تعیین و مورد مقایسه قرار گرفت. داده ها با آزمون کای دو برای نیکویی برازش و در سطح معنی داری 0.05>P با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در فراوانی های پلی مورفیسم ژن ACTN3 وجود داشت (0.001>P). فراوانی نسبی ژنوتیپ های RR و RX به ترتیب برابر 80% (تعداد=12) و 20% (تعداد=3) بود. همچنین، فراوانی نسبی آلل های R و X به ترتیب برابر 90% (تعداد=27) و 10% (تعداد=3) بود.

  بحث و نتیجه گیری:

   به طور کلی، نتایج نشان دهنده برتری آلل R در پلی مورفیسم ژن ACTN3 در کشتی گیران نوجوان مبتدی پسر اردبیلی بود. به نظر می رسد ارزیابی فراوانی های پلی مورفیسم این ژن ها ممکن است دراستعدادیابی رشته های ورزشی از جمله کشتی در رده های سنی پایه، تاثیر گذار باشد.

  کلیدواژگان: پلی مورفیسم، کشتی گیران، آلل، 3ACTN
 • مریم تقدیری، جواد مهربانی*، حمید محبی، حمید اراضی صفحات 85-95
  مقدمه و هدف

  ریکاوری مطلوب بخش مهمی از فرایند تمرین است و میل به مصرف غذا در این دوره اهمیت فراوانی دارد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی پاسخ گلوکز ، انسولین و میزان اشتها به مقدار مصرف کربوهیدرات پس از فعالیت تناوبی شدید (HIIE) بود.

  مواد و روش ها:

   تعداد 32 دختر ورزشکار (با سن 1.04±22.41 سال و وزن 2.41±56.77) به دو گروه نوشیدنی کربوهیدراتی (با مقادیر 1.2 گرم/کیلوگرم و 0.4 گرم/کیلوگرم) تقسیم شدند. فعالیت تناوبی شامل 8 تکرار 3 دقیقه ای (3×8) با شدت 80 درصد حداکثر ضربان قلب، سرعت اولیه 6 کیلومتر/ساعت و شیب 1 درصد بود. هر 3 دقیقه، 1 کیلومتر بر سرعت افزوده ولی شیب ثابت باقی می ماند. استراحت فعال بین تکرارها 90 ثانیه و با شدت 55 درصد اجرا شد. آزمودنی ها در دقایق 15 و 90 ریکاوری، نوشیدنی مصرف کردند و پیش، بلافاصله و 150 دقیقه پس از فعالیت خون گیری به عمل آمد. میزان اشتها پیش، بلافاصله، دقایق 15، 30، 60، 90 و 150 پس از فعالیت با مقیاس اشتها (VAS) اندازه گیری شد. برای ارزیابی آماری از آزمون آنالیز واریانس چند متغیری با اندازه گیری مکرر و ضریب همبستگی پیرسون در سطح 0.05>P استفاده شد.

  یافته ها: 

  مقدار مصرف کربوهیدرات تفاوت معنی داری در میل به غذا 30 دقیقه پس از فعالیت بین دو گروه ایجاد کرد (0.05>P). میل به غذا در گروه 4/0 گرم/کیلوگرم کمتر بود (0.05>P). گلوکز خون بر خلاف انسولین در هر دو گروه پس از فعالیت HIIE افزایش یافت ولی در دقیقه 150 در گروه 2/1 گرم/کیلوگرم کاهش یافت (0.05>P).

  بحث و نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج به طور کلی به نظر می رسد بعد از فعالیت تناوبی شدید اشتها کاهش و بعد از مصرف کربوهیدرات در هر دو گروه روند افزایشی داشته است که با توجه به جذب گلوگز و تغییرات مقاومت به انسولین قابل توجیه است.

  کلیدواژگان: فعالیت تناوبی شدید، اشتها، انسولین، گلوکز، مکمل کربوهیدرات
 • کبری راثی، بهلول قربانیان*، عسگر ایران پور صفحات 96-104
  مقدمه و هدف

  تقویت جذب گلوکز در بدن توسط اینترلوکین 15 و اختلالات متابولیکی مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سندروم متابولیک احتمالا با مداخله فعالیت ورزشی هوازی دستخوش تغییراتی گردد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح IL-15 و شاخص های خطر متابولیک می باشد.

  مواد و روش ها

  تعداد 20 مرد مبتلا به سندروم متابولیک بصورت داوطلبانه انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه 10 نفری کنترل و تمرین قرار گرفتند. برنامه تمرین شامل 12 هفته تمرین هوازی با  3 جلسه در هفته و هرجلسه شامل 45 دقیقه تمرین با شدت 70-60 درصد ضربان قلب اوج بود. خون گیری در مراحل قبل و بعد از مداخله تمرین جهت اندازه گیری متغیرهای خونی شامل IL-15، HDL، LDL، تری گلیسرید، کلسترول تام و گلوکز خون انجام شد. داده ها بوسیله آزمون های آماری تی وابسته و مستقل در سطح معنی داری 0.05 تحلیل شد.

  یافته ها

  در همه متغیرها بین دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت. در گروه تمرین مقادیر IL-15، HDL، حداکثر اکسیژن بیشینه در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش معنادار داشت (0.05>P). در وزن بدن،  شاخص توده بودنی، دور کمر، فشار خون میانگین، کلسترول تام، تری گلیسرید، LDL، قند خون و شاخص مقاومت به انسولین کاهش معنادار مشاهده شد (0.05>P).

  بحث و نتیجه گیری

  12 هفته برنامه تمرین هوازی با شدت متوسط را می توان برای کنترل عوامل خطر متابولیک در بیماران دارای سندروم متابولیک بعنوان یک روش غیردارویی پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، اینترلوکین-15، سندروم متابولیک، نیمرخ لیپیدی
 • مهدی پهلوانی، جبار بشیری*، رقیه پوزش جدیدی، رسول هاشم کندی اسدی، معصومه دادخواه صفحات 105-113
  مقدمه و هدف

  دیابت باعث نقص عملکرد BDNF و اختلال در سطوح سرمی CRP و IL-6 می شود. هدف تحقیق تعیین اثر هشت هفته تمرین ترکیبی استقامتی- مقاومتی بر سطوح سرمیBDNF، CRP و IL-6 موش های نر ویستار دیابتی نوع 1 بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، تعداد 30 سر موش صحرایی نر ویستار بالغ (300-250 گرمی و سن 6 هفته ای)، به صورت تصادفی در 3 گروه شامل دو گروه دیابتی، تمرین دیابتی (تعداد=10)، کنترل دیابتی (تعداد=10) و یک گروه غیردیابتی، کنترل سالم (تعداد=10) قرار گرفتند. برای دیابتی کردن، در پایان هشت هفتگی، 55 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن استرپتوزوسین (STZ) به روش درون صفاقی تزریق شد. گروه تمرین دیابتی، هشت هفته تمرینات ترکیبی را 5 بار در هفته (تمرین استقامتی با 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی روی نوارگردان و تمرین مقاومتی، 15 صعود از نردبان) انجام دادند. برای اندازه گیری سطوح سرمی BDNF، CRP و IL-6، خون گیری انجام شد. مقایسه تغییرات بین گروهی و درون گروهی BDNF، CRP و IL-6، با آزمون آنووای یک راهه و تعقیبی بونفرونی انجام شد. سطح معنی داری 0.05>P در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  پس از هشت هفته تمرین همزمان استقامتی-مقاومتی، سطح BDNF گروه تمرین دیابتی در مقایسه با کنترل دیابتی افزایش معنی دار داشت (0.009=P)؛ در حالی که در گروه کنترل دیابتی در مقایسه با کنترل سالم کاهش معنی دار داشت (0.0001=P). سطح CRP در گروه تمرین دیابتی در مقایسه با کنترل دیابتی کاهش معنی دار داشت (0.008=P) ؛ در حالی که در گروه کنترل دیابتی در مقایسه با کنترل سالم افزایش معنی دار داشت (0.0001=P). میزان IL-6 تغییر معنی داری نداشت (0.057=P).

  بحث و نتیجه گیری

  به افراد دیابتی توصیه می شود 8 هفته تمرینات همزمان استقامتی- مقاومتی را جهت افزایش سطح BDNF و کاهش التهاب انجام دهند.

  کلیدواژگان: تمرین ترکیبی، عامل نوروتروفیک مشتق شده از مغز، پروتئین واکنشی c، اینترلوکین-6، دیابت
|
 • Abdolreza Kazemi *, Mokhtar Ghanbarzadeh, Ali Salmani, Zziya Navidi Pages 1-8
  Introduction and purpose

  Cytokines released from skeletal muscle are involved in the control of muscle mass. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of a period of resistance training with reduced blood flow on plasma levels of myostatin and IL-6 in martial arts young men.

  Materials and methods

  The present study was a quasi-experimental study with pre-test and post-test. 20 young martial arts men aged 25 to 30 years and an average weight of 70 to 80 kg  were randomly assigned to two training groups with blood flow reduction (10 people) and the training group without blood flow reduction (10 people). A resistance training program with reduced blood flow was performed for four weeks. Myostatin and IL-6 concentrations were measured by ELISA One-way analysis of covariance was used for statistical analysis at the significance level of a = 0/05.

  Results

    The results of the present study showed that in the exercise group with decreased blood flow compared to the exercise group without decreased blood flow, the amount of myostatin decreased significantly (P=0.001) and the amount of IL-6 significantly increased (P=0.001).

  Discussion and Conclusion

  Resistance training combined with reduced blood flow by reducing myostatin levels and increasing IL-6 levels can help improve anabolic conditions and muscle structure.

  Keywords: Myostatin, IL-6, resistance training, Young Men
 • Mostafa Soltani *, Mitra Aghahaji, Nematallah Nemati Pages 9-17
  Introduction and purpose

  Vaspin is one of the peptide adipocytokines secreted from adipose tissue, which plays a role in the pathogenesis of obesity and related disorders. Vaspin has recently been identified as a new adipocytokine with the effects of increasing insulin sensitivity. There is little information about the effects of exercise on vaspin concentration. The present study has studied the effect of endurance training and HIIT on the plasma concentration of vaspin in obese male wistar rats.

  Materials and methods

  The current research was of a randomized experimental type with a comparison design of two control and experimental groups. 30 rats (mean and standar deviation of weight 200±20 gr and age 8 weeks) were randomly divided into 3 groups: control group, endurance training, and HIIT training. All 3 groups included 10 rats.  For 12 weeks, experimental groups did exercises based on exercise programs -three days a week, while the control group had no exercise. Following 12 weeks training, plasma vaspin were measured. 36 hours after the last training session and 10 hours of fasting, the blood samples of rats of all groups were taken directlyfrom the heart after cutting the peritoneal region. The Kruskal-Wallis test was used to compare the average of three research groups and the U-ManWhitney test was used to compare the pairwise averages at a significance level of P≤ 0.05.

  Results

  After 12 weeks of endurance and HIT training, Vaspin levels, in practice Group endurance and HIT compared with the control group significantly decreased (P=0.001). This study showed both types of endurance training and HIIT, significantly improve Vaspin levels.

  Discussion and Conclusion

  According to the results of the present study, it can be stated that endurance training and HIIT can be considered as a solution to reduce fat tissue and adipocytokines, including vaspin and other pro-inflammatory factors.

  Keywords: Adipose tissue, adipocytokine, Exercise, Rat, Vaspin
 • Rouhollah Haghshenas *, Maliheh Family Fard, Hossein Poorhabibi Pages 18-25
  Introduction and purpose

  As exercise training, had led to improvement of physical fitness and physiologic adaptations in body, the loss of physical fitness after cessation exercise, is not unexpected. Therefore, the aim of this study was to comparing 4 weeks of detraining after 12 weeks of regular exercise on composition anthropometrics indexes, speed, agility and muscle power of women volleyball players.

  Materials and Methods

  In this Quasi-experimental research, among the female volleyball players of Semnan city who were members of the super and the first division league, 24 people voluntarily chose and participated in the research. After 12 weeks of regular training and participating in season competitions and the following 4 weeks of detraining (competition season holiday and at the time as same as Nowruz holidays), was measurement of circumference of waist circumference, hips, legs, 20 meters run, Illinois, and Sargent's jump, respectively, were performed to measure the anthropometrics indexes, speed, agility, and muscle power of the subjects. Data analysis was performed using descriptive statistics and paired sample t-test at a significance level of p˂0.05.

  Results

  The results of the present study showed that 4 weeks of detraining caused a significant decrease in the agility (P=0.001) and muscle power (P=0.005) of the subjects. The size of the circumference of the organs and the speed of the subjects were also observed to decrease, but it was not significant.

  Discussion and Conclusion

  Based on the findings of the research, 4 weeks of detraining caused drop in the performance and anthropometrics indexes of female volleyball players. Therefore, attention to the detraining and designing programs suitable for the off-season in order to prevent the effects of detraining could greatly help coaches and athletes to maintain physical fitness due to training, and avoid the negative effects of detraining.

  Keywords: Detraining, physical fitness, body composition, volleyball
 • Kamal Ranjbar, Ebrahim Zarrinkalam * Pages 26-34
  Introduction and purpose

  How to descend from a height is one of the most important questions that occupy the minds of climbers. In this study, we compared downhill running in two continuous and interval manner on delayed onset muscle soreness (DOMS), muscle damage and immune system indices in adolescent boys.

  Materials and Methods

  For this purpose, 20 healthy sedentary adolescent boys (16.4±1.03 years and BMI=20.06±2.6 kg/m2) distributed in two identical (anthropometrics and functional) groups and rapidly ascended to 3,000 m altitude by gondola, then  going downhill for a distance of 14 km in two continuous and interval styles. Immunological indices, hemoglobin, hematocrit, muscle injury (Lactate dehydrogenase and Creatine kinase) and DOMS were evaluated before, immediately, 24 and 48 hours later. Repeated measure ANOVA was used to statistical analyses. Significance level was set to less than 0.05

  Results

  Immunological indices were not different between groups, but, the immune cells at 24 hours after activity decreased compared to pretest in continuous group. Creatine kinase and lactate dehydrogenase were not different between groups. These enzymes increased immediately after downhill running in both groups, but magnitude of changes in creatine kinase was more in continuous group. Also, DOMS in the continuous group was more than interval group.

  Discussion and Conclusion

  The results showed that although the levels of the immune system indices and muscle damage were similar between groups, but, downhill running in a continuous style compared to the interval style causes suppression of the immune system and DOMS elevation in sedentary adolescent boys.

  Keywords: Downhill running, immune system, Interval activity, continuous activity, adolescent boys
 • Mojgan Forozan-Talab, Amir Hossein Haghigh *, Seyed Alireza Hosseini-Kakhak, Akram Arzani Pages 35-42
  Introduction and purpose

  Different training frequencies can affect the peoples’ physical fitness in different ways. The Purpose of this study was investigated the effect two programs work with trampoline with number of different sessions and the same volumes on some of the physical and motor function factors in girls with mental retardation.

  Materials and methods

  30 girls student mentally retarded (8 to 16 years, weight: 37.83±1.53 kg, BMI: 19.04±4.19 kg/m2 and with an IQ of 50 to 70) were selected and randomly divided into two experimental groups and one control group. One of the experimental groups performed trampoline three times a week for 7 weeks and the second experimental group performed trampoline two times a week for 10 weeks. Before and after the training period, physical and motor fitness tests, including endurance function, Cardiorespiratory fitness, static balance, dynamic balance, agility, coordination, muscle strength and explosive Power. The data were analyzed using ANOVA repeated measurements and Bonferron's post hoc test at significance level of P<0.05.

  Results

  The results showed that both exercise programs in experimental groups compared with the control group improved static balance, dynamic balance, agility, coordination, explosive power and muscle strength, but no significant difference was observed between the two training programs. Endurance function and cardiorespiratory fitness were not significantly different between the three groups.

  Discussion and Conclusion

  girls mentally retarded can probably use the trampoline training with frequency of three sessions per week for seven weeks to improve their physical and motor fitness indices.

  Keywords: Mental retardation, Trampoline, physical fitness
 • Fatemeh Zahra Besharatloo, Mohammad Reza Batavani *, Mohsen Ghofrani, Samira Emadi Pages 43-51
  Introduction and purpose

  Obesity is a condition known to disrupt the homeostasis of inflammatory markers. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effect of 8 weeks of combined endurance-resistance training with garlic supplement on the serum levels of hs-CRP, IL-6 and IL-10 in inactive overweight boys.

  Materials and methods

  This study was conducted on 46 healthy inactive volunteer male (mean age: 19.51±1.88 years, weight: 77.05±7.07 kg, height: (164.25 ± 6.53 cm) were randomly divided into 4 groups: training-placebo, supplement, training- supplement and placebo. The groups daily consumed 250 mg of garlic. The training groups also performed three sessions per week for 8 weeks. Serum levels of hs-CRP, IL-6 and IL-10 were measured using ELISA kits. Data were analyzed using correlated t-test and ANCOVA. The significant level was set at P<0.05.

  Results

  In the examination of the post-test between the groups, there was a significant difference between interleukin 10 levels (P=0.002, F=5.92), but no significant difference was found in the concentrations of interleukin-6 and hs-CRP (P=0/15, F=1.86; P=0.27, F=1.22). The results of Tukey's post hoc test showed that interleukin 10 levels were significantly different in the training -placebo groups with placebo (P=0.023) and supplement with placebo (P=0.003). In examining the post-test levels between the 3 groups, no significant difference was found in any of the investigated variables (P= 0.078, F=2.72; P= 0.15, F=1.86; P=0.27, F=1.22) (IL-10, IL-6 and hs-CRP variables, respectively).

  Discussion and conclusion

  The improvement of hs-CRP, IL-6 and IL-10 by performing combined training alone or with the consumption of garlic probably indicates the necessity of performing trainings in interventions to improve selected inflammatory indicators.

  Keywords: Endurance, resistance training, Supplementation, hs-CRP, IL-6, IL-10
 • Shiva Dadvand *, Hamid Arazi, Farhad Daryanoosh Pages 52-65
  Introduction and purpose

  Creatine supplementation has been widely used among athletes. The use of resistance training along with dietary supplements are the most widely used methods that improve strength and increase muscle hypertrophy and improve performance in athletes. The aim of this study was to evaluate the effects of resistance training (RT) and supplementation of creatine hydrochloride on muscle strength and body composition in trained women.

  Materials and Methods

  In this quasi-experimental and applied study with pretest-posttest design 24 young trained randomly assigned to one of two groups: Group 1: RT with CrHCL supplementation (RT + CrHCL, n=12) and Group 2: RT with placebo (RT+PL, n=12). The participants performed 8 weeks of RT (70–85% one repetition maximum (1RM). 48 hours before and after the training period, muscle strength, body composition and upper body muscle hypertrophy and lower body muscle hypertrophy were measurements. To determine the difference between research variables mixed ANOVA test was used at a significance level of 0.05. 

  Results

  Significant increases were observed for body weight, fat mass, fat free mass, skeletal muscle mass, upper body muscle hypertrophy and lower body muscle hypertrophy between pre and post-test in the RT + CrHCL group (P<0.05). In addition, percentage of body fat and fat mass was significantly decreased in the post-test in the RT + CrHCL group (P<0.05). The bench press and leg press strength changes in the RT + CrHCL group were significant compared to the RT+PL group (P<0.05, P=0.001, P=0.017). In other variables, despite the significantly increase and decreased in the post-test in the RT+CrHCL group, no significant differences were observed between the two groups (P>0.05).   

  Discussion and Conclusion

  It seems that 8 weeks of the CrHCL supplementation as a new type of creatine with RT can have significant effects on muscle strength in young trained women.

  Keywords: Creatine hydrochloride, resistance training, muscle strength, body composition, Trained women
 • Amin Farzaneh Hesari *, Solmaz Mhdavi Ortakand, Bahareh Samadi Pages 66-76
  Introduction and purpose

  Aging causes the decreased of muscle mass, strength, and or limited activity known as sarcopenia in the elderly. Therefore, the purpose of this study was to determine the effects of eight weeks of high-intensity interval and L-citrulline supplementation on serum CAF and neuromuscular indices in elderly men with sarcopenia.

  Materials and Methods

  In this randomized clinical trial, 41 elderly men with sarcopenia randomly divided into four groups: high-intensity interval training+placebo (HIIT), citrolin (CIT) and high-intensity interval training+citrolin (HIIT+CIT) and placebo (P). HIIT was performed for 8 weeks and 2 sessions per week that included 30 seconds cycling exercise on ergometer (intensity of 85-90% HR reserve). CIT supplement consumed in single 6 g-dose alternative day. Pre and post-training intervention, neuromuscular indices (muscle quality, chair sitting-standing time, timed up and go) were measured and blood sample (CAF) were taken. Repeated measures ANOVA and Bonferroni post hoc tests was used for data analysis.

  Results

  Results showed that there was significant decrease for CAF and significant increase for muscle quality and sitting-standing time in HIIT+CIT and HIIT than P (P<0.05). Lean mass index and walking speed significantly improved in HIIT+CIT and HIIT than P (P<0.05).

  Discussion and Conclusion

  In conclusion, HIIT with two sessions per week frequency improved neuromuscular indices in sarcopenic elderly men and therefore, can be considered an effective method to prevent or reduce sarcopenia.

  Keywords: interval training, Muscle quality, Citrolin, sarcopenia
 • Samira Davarpanah, Reza Farzizade *, Narefat Siahkohian, Farnaz Seify Pages 77-84
  Introduction and Purpose

  Athletic performance is a complex phenotype that is determined by several environmental factors such as diet, exercise and social factors. Genetic factors may also contribute to the inter-individual differences in athletic performance. The aim of the current study is to investigate the frequencies of alleles of polymorphism of ACTN3 gene among Ardabilian adolescent beginner wrestlers.

  Materials and Methods

  The subjects in this research were 15 beginner teen wrestler boys (with 13.07±1.53 years old and 48.66±7.37 kg weight) from Ardabil city. The method of measuring ACTN3 gene polymorphism using polymerase chain reaction and direct DNA sequencing through saliva sample was determined and compared. The data were analyzed by goodness of fit chi-squared test at a significant level P<0.05 using SPSS 22 software.

  Results

  The results showed that there was a significant difference in the frequencies of ACTN3 gene polymorphism (P<0.001). The relative frequencies of RR and RX genotypes were 80% (n=12) and 20% (n=3), respectively. Also, the relative frequencies of R and X alleles were 90% (n=27) and 10% (n= 3), respectively.

  Discussion and Conclusion

  In general, the results showed the superiority of the R allele in ACTN3 gene polymorphism in the Ardabilian beginner teen wrestler boys. It seems that the evaluation of the frequencies of polymorphism of genes may be effective in choosing the right sports field in basic age classes.

  Keywords: Polymorphism, Wrestlers, Allele, ACTN3
 • Maryam Taghdiri, Javad Mehrabani *, Hamid Mohebbi, Hamid Arazi Pages 85-95
  Introduction and purpose

  Recovery is very important aspect of training. Desire for food intake is important at this time. The aim of the present study was to evaluate the response of glucose, insulin and appetite to the amount of carbohydrate consumption after intense intermittent exercise (HIIE).

  Materials and methods

  Thirty-two female athletes (age 22.41±1.04 yrs and weight 56.77±2.41 kg) participated in this study were divided into two carbohydrate drink rate (1.2 g/kg) and (0.4 g/kg) groups. The HIIE consists of 8×3 min set at 80% HRmax. The initial speed was 6 km/h with a 1% gradient. Running speed was increased by 1 km/h with 3 min intervals. 90-s active recovery at 55% between repetitions was considered. The subjects consumed CD at 15 and 90 min after HIIE. Blood samples were taken before, immediately and 150 min after and appetite was measured by a visual analog scale [VAS] before, immediately, 15, 30, 60, 90 and 150 min after HIIE. Statistical data analysis was conducted by the repetitive multivariate analysis of variance and Pearson correlation coefficient (P<0.05).

  Results

  Amount of carbohydrate intake leads to significant differences in desire for food 30 min after activity (P<0.05). 0.4 g/kg carbohydrate drink led to a lower desire for food (P<0.05). Glucose immediately after exercise into two groups was increased, but after 150 min in the 1.2 g/kg group was decreased (P<0.05).

  Discussion and conclusion

  According to the results, it seems that appetite decreased after HIIE and increased after carbohydrate consumption in both groups, which can be justified due to glucose absorption and improvement in insulin resistance.

  Keywords: Aerobic interval exercise, appetite, insulin, Glucose, Carbohydrate supplement
 • Kobra Rasi, Bahloul Ghorbanian *, Asgar Iranpour Pages 96-104
  Introduction and purpose

  Glucose absorption improves in the human body by IL-15 and related metabolic disorders in patients with metabolic syndrome (MS) may be affected by aerobic exercise. The aim of this study was to investigate the effect of an aerobic exercise session on interleukin-15 levels and metabolic risk factors.

  Materials and methods

  In this study 20 men with MS were selected voluntarily and randomly divided into two control (n=10) and aerobic exercise (n=10) groups. The exercise program included 12weeks of aerobic exercise with 3 sessions per week and each session consisted of 45 minutes of exercise with an intensity of 60-70% of the maximal heart rate. Blood samples were taken from the subjects before and after the intervention of the exercise program to measure blood variables including IL-15, HDL, LDL, TG, TC, and blood glucose. The data were analyzed by independent and dependent sample t-tests at a significance level of 0.05.

  Results

  There is a significant difference between the two groups in all variables. In the exercise group, in the post-test compared to the pre-test, the values of IL-15, HDL, and VO2peak significantly increased (P<0.05).  The values of BW, BMI, WC, MBP, TC, TG, LDL, FBS, and insulin resistance index had a significant decrease (P<0.05).

  Discussion and conclusion

  12 weeks of moderate- intensity aerobic exercise program can be suggested as a non-drug method to control metabolic risk factors in patients with metabolic syndrome.

  Keywords: Aerobic exercise, Interleukin-15, Metabolic Syndrome, lipid profile
 • Mehdi Pahlevani, Jabbar Bashiri *, Roghayeh Poozesh Jadidi, Rasoul Hashem Kandi Asadi, Masoumeh Dadkhah Pages 105-113
  Introduction and Purpose

  Diabetes leads to defects in BDNF function and disturbances in CRP and IL-6 serum levels. The purpose of the study was to determine the effect of eight weeks of simultaneous endurance-resistance exercise on BDNF, CRP, and IL-6 serum levels in type1 diabetic male Wistar rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 30 adults male Wistar rats (250-300 grams and aged six weeks) were randomly divided into three groups including two diabetic groups, diabetic exercise (n=10), diabetic control (n=10) and a non-diabetic group, healthy control (n=10). At the end of the eight-week-old, an amount of 55 mg/kg of body weight of streptozocin (STZ) was injected intraperitoneally, to make diabetic. The diabetic exercise group performed the eight weeks of combined exercises; 5 times per week (endurance exercise with 75% Vo2max on the treadmill and strength training including 15 times climbing the ladder). To measure the serum levels of BDNF, CRP, and IL-6, blood samples were taken. One-way ANOVA and post-hoc Bonferroni test were used to compare between-group and intra-group changes of BDNF, CRP, and IL-6. The significance level was P<0.05.

  Results

  After eight weeks of endurance-resistance training, BDNF level significantly increased in the diabetic exercise group compared to the diabetic group (P=0.009). Whereas, it significantly decreased in the diabetic control group compared to the healthy control (P=0.0001). CRP levels significantly decreased in the diabetic exercise group compared to the diabetic group (P=0.008). However, it significantly increased the diabetic control group compared to the healthy control (P=0.0001). There was no significant change in IL-6 level (P=0.057).

  Discussion and Conclusion

  It is recommended that diabetic people perform eight weeks of simultaneous endurance-resistance exercises to increase BDNF levels and reduce inflammation.

  Keywords: Combined training, brain derived neurotrophic factor, C-reactive protein, Interleukin-6, Diabetes