فهرست مطالب

نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی
سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 30، پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نگین کردی، محمد عزیزی*، محمد صمدی، وریا طهماسبی صفحات 1-10
  مقدمه و هدف

  مصرف مت آمفتامین منجر به آسیب های سلولی متعددی می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر شش هفته تمرین هوازی بر بیان ژن های پرو و آنتی آپوپتوتیک میوکارد رت ها پس از ترک مت آمفتامین انجام شد.

  مواد و روش ها

  تعداد 32 سر رت نر نژاد ویستار بطور تصادفی به چهار گروه (گروه مت آمفتامین، گروه مت آمفتامین سپس ترک، گروه مت آمفتامین سپس ترک سپس تمرین و گروه مت آمفتامین سپس ترک سپس زندگی عادی و بدون مداخله (گروه کنترل)) تقسیم شدند. مت آمفتامین  بصورت درون صفاقی و در هفته اول مقدار 10 میلی گرم بر کیلوگرم و دو بار در روز به رت ها تزریق شد. از هفته دوم تا ششم، هر هفته، 1 میلی گرم بر کیلوگرم به دوز تزریقی اضافه شد. پروتکل ورزشی پژوهش حاضر اجرای 6 هفته تمرین هوازی روی تردمیل با شدت متوسط و به مدت 60 دقیقه در روز و 5 روز در هفته بود. سطوح بیان ژن های BAX و Bcl-2 در بافت میوکارد رت ها مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و در سطح معنی داری 0.05>P تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  مت آمفتامین باعث افزایش آپوپتوز از طریق افزایش بیان ژن BAX، کاهش بیان ژن Bcl-2 و نسبت BAX/Bcl-2 شد. ترک مصرف مت آمفتامین و تمرینات هوازی باعث کاهش معنی داری در بیان ژن BAX، نسبت BAX/Bcl-2 و افزایش در بیان ژن Bcl-2 شد (0.05>P).

  بحث و نتیجه گیری

  مصرف مت آمفتامین می تواند بیان برخی ژن های پروآپوپتوتیک را افزایش و بیان ژن های ضدآپوپتوزی را در میوکارد کاهش دهد. از طرفی ترک مصرف مت آمفتامین و تمرینات هوازی می تواند روند آپوپتوز را در میوکارد رت ها کاهش دهد.

  کلیدواژگان: تمرین تداومی، Bax، Bcl-2، قلب، کریستال مت
 • حسین زارعی نژاد، هادی قائدی، مهران قهرمانی* صفحات 11-20
  مقدمه و هدف

  گرلین یک هورمون پپتیدی می باشد که از 28 اسیدآمینه تشکیل شده است و از سلول های اپسیلون بخش درون ریز لوزالمعده ترشح می شود و محرک احساس گرسنگی بوده و غلظت این هورمون پیش از خوردن غذا افزایش و پس از آن، کاهش می یابد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر مقادیر پلاسمایی هورمون گرلین آسیل دار و شاخص توده بدنی مردان چاق است.  

  مواد و روش ها

  به این منظور 20 مرد چاق 18 تا 22 سال با BMI بین 29.9 تا 34.9 کیلوگرم بر متر مربع در دو گروه 10 نفره تجربی (شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا، سه جلسه در هفته که شامل تناوب های چهار دقیق ه ای دویدن با شدت 90 درصد ضربان قلب ذخیره با دو دقیقه ریکاوری فعال در هفته می شد. تمرینات تناوبی با شدت بالا در هفته اول سه ست بود و به طور فزاینده تا هفته چهارم هر هفته یک ست به آن اضافه می شد) و گروه 10 نفره کنترل (بدون مداخله تمرینی) در طرح پیش و پس آزمون مورد مطالعه قرار گرفتند. پیش و پس از شش هفته تمرین قد و وزن آزمودنی های هر دو گروه برای سنجش شاخص توده بدنی اندازه گیری و نمونه خونی آنها جمع آوری و به آزمایشگاه برای سنجش مقادیر پلاسمایی هورمون گرلین آسیل دار منتقل شد. داده ها به روش آماری t-test و تحلیل کوواریانس در سطح معناداری 0.05>P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس افزایش معنادار مقادیر گرلین آسیل دار و همچنین کاهش معنادار شاخص توده بدنی در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل را نشان داد (0.05>P).

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج حاکی از این است که شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا باعث افزایش گرلین آسیل دار و کاهش شاخص توده بدنی شده و در کاهش وزن افراد چاق موثر باشد.

  کلیدواژگان: تمرین، اشتها، چاقی
 • محمدحسن دشتی خویدکی*، علی برزگری، حسن عموزاد مهدیرجی صفحات 21-30
  مقدمه و هدف

  اختلال اوتیسم در دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته و در حال تبدیل شدن به یک تهدید اپیدمی جهانی است که احتمالا فعالیت ورزشی می تواند یک روش غیردارویی برای کاهش اوتیسم باشد. از اینرو هدف از پژوهش حاضر تاثیر یک دوره تمرین شنا بر سطوح هورمون های پروژسترون و کورتیکوسترون در موش های ماده بالغ مدل اوتیسم بود.

  مواد و روش ها

  موش های ماده و نر نژاد C57BL6 پس از دو هفته سازگاری با محیط، به منظور جفت گیری درون یک قفس قرار داده شدند. سپس به منظور ایجاد بیماری در موش ها، حیوانات در روز 12 بارداری به دو گروه کنترل و اوتیسم تقسیم شدند. در گروه اوتیسم، موش های باردار یک دوز 600 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت صفاقی داروی والپروات دریافت کردند. پس از آن اجازه داده شد تا فرزندان بدنیا بیایند. حیوانات در سن نوجوانی به 3 گروه و هر 10 سر (اوتیسم بدون ورزش، اوتیسم با ورزش، کنترل) تقسیم شدند. حیوانات از سن 28 روزگی تا سن 56 روزگی به مدت 8 هفته (56 روز) تحت انجام ورزش شنا قرار گرفتند. اندازه گیری سطوح هورمون های پروژسترون و کورتیکوسترون به روش الایزا اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تفاوت میزان کورتیکوسترون در بین گروه ها معنی دار بود (0.05>P). نتایج نشان داد که گروه تمرین + اوتیسم نسبت به گروه اوتیسم کاهش معنی داری در میزان کورتیکوسترون نشان داده است. همچنین تفاوت معنی داری در سطوح پروژسترون، میان گروه های مورد مطالعه مشاهده شد (0.05>P). نتایج نیز نشان داد گروه تمرین + اوتیسم نسبت به گروه اوتیسم کاهش معنی داری در میزان پروژسترون داشته است (0.05>P).

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می سد، ورزش شنا بتواند سطوح هورمون های پروژسترون و کورتیکوسترون را کاهش دهد و برای افراد مبتلا به اختلال اوتیسم مفید باشد.

  کلیدواژگان: اوتیسم، پروژسترون، کورتیکوسترون، تمرین شنا
 • مهدی زارعی*، جواد نخزری خداخیر صفحات 31-43
  مقدمه و هدف

  فعالیت بدنی منظم برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی در افراد دارای اضافه وزن و چاق توصیه می شود. هدف مطالعه حاضر مقایسه تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مقاومتی شدید بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی، شاخص آتروژنیک و آنزیم های کبدی در مردان دارای اضافه وزن و چاق بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی، 31 مرد دارای اضافه وزن و چاق به صورت تصادفی در سه گروه تمرین HIIT (11 نفر)، تمرین مقاومتی شدید (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی ها در گروه HIIT با شدت 90-85 درصد ضربان قلب ذخیره و در گروه تمرینات مقاومتی با شدت 85-80 درصد یک تکرار بیشینه، 3 جلسه در هفته به مدت 9 هفته به اجرای تمرینات پرداختند. قبل و پس از مداخله، جهت اندازه گیری نیم رخ لیپیدی، آنزیم های کبدی و محاسبه شاخص های آتروژنیک از آزمودنی ها نمونه های خونی به عمل آمد. از آزمون تحلیل کوواریانس جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  درگروه HIIT کلسترول تام، تری گلیسرید، شاخص آتروژنیک پلاسما، CRI-I، CRI-II، ضریب آتروژنیک و ALT نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت (0.05>P). HDL در گروه HIIT در مقایسه با پیش آزمون به طورمعنی داری افزایش یافت. در گروه مقاومتی شدید کلسترول تام، تری گلیسرید، شاخص آتروژنیک پلاسما، CRI-I و ضریب آتروژنیک نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت (0.05>P). تفاوت معنی داری بین دو گروه HIIT و مقاومتی مشاهده نشد (0.05<P).

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که هردو تمرینات HIIT و مقاومتی شدید در بهبود عوامل خطرزای قلبی عروقی موثر می باشند اما به نظر می رسد میزان بهبود عوامل خطرزای قلبی عروقی، آتروژنیک و آنزیم های کبدی در تمرینات HIIT بیشتر باشد.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدت بالا، تمرین مقاومتی، شاخص آتروژنیک، چاقی
 • مائده محسنی راد، الهام وسدی*، مینا حقیقی صفحات 44-54
  مقدمه و هدف

  تمرینات ورزشی در تقویت دستگاه تنفس و ارتقای سطح عملکرد ریوی سودمند می باشد. هدف تحقیق حاضر، تعیین اثر هشت هفته فعالیت ورزشی استقامتی و تمرین عضلات تنفسی بر عملکرد ریوی مردان کوهنورد بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش کارآزمایی بالینی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون، 30 مرد کوهنورد دانشگاه صنعتی شاهرود به صورت تصادفی به سه گروه ده نفری (کنترل، تمرین استقامتی و تمرین عضلات تنفسی) تقسیم شدند. قبل و بعد از برنامه تمرینی از تمام آزمودنی ها در گروه ها آزمون اسپیرومتری و آزمون بروس گرفته شد. گروه تمرین استقامتی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و 50 دقیقه در هر جلسه فعالیت ورزشی استقامتی و گروه تمرین عضلات تنفسی 30 تنفس کامل با دستگاه مکانیکی IMT، انجام دادند. از آزمون T وابسته برای ارزیابی تفاوت درون گروهی، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه برای ارزیابی تفاوت بین گروهی و آزمون تعقیبی بونفرونی و سطح معنی داری 0.05>P استفاده گردید.

  یافته ها

  شاخص های تنفسی ظرفیت حیاتی آهسته، ظرفیت حیاتی با فشار، حجم بازدمی پرفشار در یک ثانیه، جریان بازدمی اوج، حداکثر جریان بازدم، جریان بازدمی در %75-25% ظرفیت حیاتی قوی و شاخص حداکثر اکسیژن مصرفی در گروه تمرین عضلات تنفسی نسبت به گروه تمرینات استقامتی افزایش معناداری داشت. در گروه تمرین استقامتی نسبت به پیش آزمون افزایش معناداری نشان داد (0.05>P).

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد، استفاده از تمرینات تنفسی با دستگاهIMT  و تمرینات استقامتی در تمرینات ورزشی به عنوان مکمل باعث بهبود عملکرد ریوی و فاکتورهای ریوی مردان کوهنورد شود.

  کلیدواژگان: تمرینات استقامتی، تمرینات عضلات تنفسی، عملکرد ریوی
 • سالار سبزی پرور، محمدرضا ذوالفقار دیدنی، کاظم خدایی* صفحات 55-66
  مقدمه و هدف

  استفاده روز افزون از روش های درمانی غیر دارویی مانند ورزش و مدیتیشن در مدیریت دیابت برای بهبود وضعیت جسمانی و روانی در بیماران دیابتی دارای اهمیت بالایی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین اینتروال شدید (HIIT) در مقایسه با مدیتیشن بر شاخص های حساسیت انسولینی، شاخص های گلایسمیک و پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به دیابت نوع دو بود.

  مواد و روش ها

  30 زن دیابتی میانسال دیابتی به طور تصادفی انتخاب و به سه گروه HIIT، مدیتیشن و کنترل تقسیم شدند. میزان سرمی گلوکز، انسولین، هموگلوبین گلیکوزیله، تری گلسیرید، لیپوپروتیین پرچگال (HDL)، لیپوپروتیین کم چگال (LDL) 48 ساعت قبل و بعد از مداخله به صورت ناشتایی اندازه گیری شد. شاخص های حساسیت و مقاومت انسولینی بر اساس فرمول ها محاسبه گردید. تمرین به مدت 12 هفته و سه جلسه در HIIT و مدیتیشن به مدت 12 هفته و تمام روزهای هفته اجرا گردید. برای مقایسه بین گروهی از آنووای دو راهه ترکیبی و آزمون تعقیبی توکی و تفاوت درون گروهی از آزمون t زوجی استفاده گردید.

  یافته ها

  QUICKI، McAuley و HOMA-IR، گلوکز، انسولین، هموگلوبین گلیکوزیله و پروفایل لییپدی بهبود معنی داری در گروه HIIT نسبت به گروه کنترل نشان داد (0.05>P). همچنین، گلوکز ناشتا، QUICKI و HOMA-IR در گروه HIIT بهبود معنی داری نسبت به گروه مدیتیشن داشت (0.05>P). گروه مدیتیشن نیز باعث بهبود معنی دار HOMA-IR، انسولین و HDL نسبت به گروه کنترل شد (0.05>P).

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که هر دو HIIT و مدیتیشن می تواند باعث بهبود حساسیت و مقاومت انسولینی، برخی شاخص های گلایسمیک و پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به دیابتی نوع دو شود. با این حال، اثربخشی HIIT در بیشتر متغیرها برجسته تر از مدیتیشن بود. برای درک بهتر کارایی این دو روش پژوهش های بیشتری نیاز است.

  کلیدواژگان: تمرینات اینتروال شدید، مدیتیشن، مقاومت انسولینی، شاخص های گلایسمیک، پروفایل لیپیدی، دیابت نوع دو
 • حسین شاهرخی*، محمد فلاح محمدی، صغری صالحی، ابوالفضل ترخاصی صفحات 77-89
  مقدمه و هدف

  سقوط و عوارض منتج از آن یکی از جدی ترین و شایع ترین مشکلات مربوط به فرآیند سالمندی هست که تهدیدی جدی برای سلامت، عملکرد و استقلال سالمندان است. هدف از تحقیق حاضر مقایسه دو روش تمرین در خانه و تمرین مربی محور بر عملکرد حرکتی مرتبط با سقوط در زنان سالمند غیرفعال بود.

  مواد و روش ها

  45 زن سالمند غیرفعال به صورت تصادفی به سه گروه 15 نفری تمرین در خانه (93.15±67.2 سال)، تمرین مربی محور (80.89±67.5) و گروه کنترل (63.54±65.6 سال) تقسیم شدند. متغیرهای قدرت عضلانی اندام تحتانی، انعطاف پذیری، تعادل ایستا و پویا، چابکی، حداکثر سرعت راه رفتن، 10 متر راه رفتن با مانع و ترس از سقوط در پیش آزمون و پس آزمون ارزیابی شد. دو گروه تجربی تمرینات ورزشی را با هدف افزایش تعادل آزمودنی ها به مدت 10 هفته انجام دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی زوجی و آنووا در سطح معناداری 00.05≥ P انجام شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق در پیش آزمون نشان داد اختلاف معنی داری بین متغیرهای تحقیق بین سه گروه وجود ندارد (0.05<P). نتایج در پس آزمون نشان داد هم تمرین در خانه و هم تمرین مربی محور بر تمام متغیرهای عملکرد حرکتی تاثیر معنی داری داشته است (0.05≥P). همچنین اختلاف معناداری در پس آزمون شاخص های انعطاف پذیری، چابکی و تعادل ایستا بین گروه تمرین در خانه و مربی محور وجود داشت به طوری که این فاکتور ها در گروه مربی محور نسبت به گروه تمرین در خانه بهتر بود (0.05≥P).

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج زنان سالمند می توانند از هر دو برنامه تمرین در خانه و مربی محور برای بهبود عملکرد حرکتی مرتبط با سقوط استفاده کنند. اما در شرایط خاص می توان از روش تمرین در خانه به عنوان یک روش جایگزین استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تمرین در خانه، تمرین مربی محور، عملکرد حرکتی، سقوط، زنان سالمند
 • سولماز بابایی*، مرتضی فتاح پور مرندی صفحات 99-107
  مقدمه و هدف

  آنزیم های کبد جزء پارامترهای بیوشیمیایی کلینیکی عملکرد کبد در تمرینات عضلانی بوده و آنزیم های آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)  و آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) شاخص صدمه کبد در فعالیت های ورزشی می باشند. از این رو هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر تغییرات آسپارتات آمینو ترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز و شاخص های متابولیکی زنان یایسه مبتلا به  دیابت نوع 2 بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و با طرح پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. 40 نفر از زنان یایسه مبتلا به دیابت نوع 2 با میانگین سنی 60-55 سال به طور تصادفی ساده در دو گروه تمرین هوازی (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرین هوازی به مدت 8 هفته، پنج جلسه در هفته به مدت 60 دقیقه با شدت 50 الی 75 درصد ضربان قلب ذخیره اجرا شد. در پیش آزمون و پس آزمون سطح ALT و AST و همچنین فاکتورهای نیمرخ چربی اندازه گیری شد. داده ها توسط آزمون تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل گردید.

  یافته ها

  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در گروه تمرین هوازی در مقایسه با گروه کنترل، میزان ALT و AST به طور معنی داری کاهش داشت (0.05>P). در گروه تمرین هوازی میزان HDL نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد (0.05>P). همچنین میزان تری گلیسیرید، کلسترول و LDL در گروه تمرین هوازی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت (0.05>P). 

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد انجام تمرینات هوازی نقش به سزایی در بهبود و یا کاهش بیماری های کبد در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2دارد ؛ اما تا رسیدن به یک استراتژی درمان واحد و موثرترین راه نیاز به مطالعات بیشتری است.

  کلیدواژگان: ALT، AST، شاخص های متابولیکی، تمرین هوازی، زنان یائسه دیابتی
 • سهیلا همتی شکراب*، الهه پیرعلائی، ابراهیم بهرام، ابراهیم احمدیان حیران، آیدا رزاقی، نیر قیم علایی صفحات 108-120
  مقدمه و هدف

  بافت چربی از مهمترین منابع سنتز و ترشح آدیپوکاین ها است. تغییر در محتوای این بافت می تواند تعادل را بهم زده و بدن را به سوی شرایط نامطلوب سوق دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر تمرینات مقاومتی کل بدن بر سطوح سرمی فورین، آدیپولین و پروتیین واکنش پذیر C در مردان سالمند دارای اضافه وزن بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش نیمه تجربی، 30 مرد سالمند دارای اضافه وزن شرکت و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل (15 نفره) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 12 هفته، هر هفته 3 جلسه به مدت 60 دقیقه (به ترتیب 10 ، 40 و 10دقیقه گرم کردن، تمرین و سردکردن) تمرینات مقاومتی را انجام دادند. نمونه های خونگیری 48 ساعت قبل و بعد از دوره مداخله، برای سنجش سطوح سرمی فورین، آدیپولین و پروتیین واکنشگر C جمع آوری شد. اطلاعات با استفاده از آزمون کوواریانس و t زوجی در سطح معنی داری 0.05 تحلیل شدند.

  یافته ها

  تمرینات TRX، باعث افزایش معنی دار در سطح سرمی فورین، آدیپولین و کاهش معنی دار در سطح سرمی پروتیین واکنشگر C در پس آزمون گروه تجربی نسبت به پیش آزمون شد (0.05>P). نتایج آزمون کوواریانس نشان داد که میزان شاخص فورین و آدیپولین در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش و شاخص CRP کاهش معنی دار یافت (0.05>P).

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد این نوع تمرینات بتواند در جهت کاهش بیماری های قلبی - عروقی و دیابت در افراد سالمند مفید باشد. همچنین با توجه به ارتباط این شاخص ها با اختلالات پیش دیابت و دیابت، می توانند به عنوان عوامل خطر یا نشانگر زیستی یاد کرد.

  کلیدواژگان: فورین، آدیپولین، CRP، سالمندان
|
 • Negin Kordi, Mohammad Azizi *, Mohammad Samada, Worya Tahmasebi Pages 1-10
  Introduction and Purpose

  The use of methamphetamine leads to numerous cell damage. This study aimed to investigate the effect of six weeks of aerobic training on the expression of pro- and anti-apoptotic genes in the myocardium of rats after withdrawal from ethamphetamine.

  Materials and Methods

  32 male Wistar rats were randomly assigned to four groups (methamphetamine group, methamphetamine then withdrawal group, methamphetamine then withdrawal then training group and methamphetamine then withdrawal then normal life without intervention group (control group)). Methamphetamine was injected intraperitoneally and in the first week in the amount of 10 mg/kg twice a day. From the second to the sixth week, every week, 1 mg/kg was added to the injection dose. The training protocol includes 6 weeks of aerobic training on a treadmill with moderate intensity for 60 minutes a day and 5 days a week. The expression levels of BAX and Bcl-2 genes were evaluated in rat myocardial tissue. The data were analyzed by one-way analysis of variance at a significance level of P≤0.05.

  Results

  Methamphetamine increased apoptosis by increasing BAX gene expression, decreasing Bcl-2 gene expression and BAX/Bcl-2 ratio. methamphetamine withdrawal and aerobic training caused a significant decrease in BAX gene expression, BAX/Bcl-2 ratio and an increase in Bcl-2 gene expression (P≤0.05).

  Discussion and Conclusion

  Methamphetamine use can increase the expression of some pro-apoptotic genes and decrease the expression of myocardial anti-apoptotic genes. On the other hand, methamphetamine withdrawal and aerobic training can reduce the process of apoptosis in the myocardium of rats.

  Keywords: continuous traning, Bax, Bcl-2, Heart, crystal meth
 • Hossein Zareeinejad, Hadi Ghaedi, Mehran Ghahramani * Pages 11-20
  Introduction and Purpose

  Ghrelin is a peptide that consists of 28 amino acids and is produced by epsilon cells in the pancreas and stimulates the feeling of hunger, and this substance increases before eating food and decreases after it. The aim of study is to evaluate the effect of 6 weeks of high intensity interval training (HIIT) on plasma levels of acyl ghrelin hormone of obese men.

  Materials and Methods

  For this purpose, 20 obese men aged 18 to 22 years old with a BMI between 29/9 and 34/9 kg/m2 in two experimental groups of 10 each (six weeks of high-intensity interval training, three sessions per week that include four-minute intervals. It was exercise with an intensity of 90% of the reserve heart rate with two minutes of recovery per week. Interval training with high intensity three sets in the first week and one set was added every week until the fourth week ) and control was 10 people (without training intervention)and were studied in the pre- and post-test design. Before and after six weeks of training, the height and weight of the subjects of both groups were measured to measure the body mass index and their blood samples were collected and taken to the laboratory to measure the plasma levels of the acetylated ghrelin hormone. The data were analyzed using t-test and covariance analysis at a significance level of P≤0.05.

  Results

  The results of the analysis of covariance showed a significant increase in ghrelin levels and a significant decrease in body mass index in the post-test stage compared to the pre-test in the experimental group and the control group (P<0.05).

  Discussion and Conclusion

  The results indicate that six weeks of high-intensity interval training with an increase in acetylated ghrelin can reduce appetite and, as a result, reduce body mass index and be effective in reducing the weight of obese people.

  Keywords: Training, appetite, obese
 • MohamedHassan Dashti Khvidak *, Ali Barzegari, Hassan Amouzad Mahdirejei Pages 21-30
  Introduction and Purpose

  Autism disorder has increased dramatically in the last decade and is becoming a global epidemic threat, and it is possible that sports activity can be a non-pharmacological method to reduce autism. Therefore, the aim of the present study was the effect of eight weeks of swimming training on the levels of progesterone and corticosterone hormones in adult female rats model of autism.

  Materials and Methods

   Male and female C57BL6 mice were placed in a cage for mating after two weeks of adaptation to the environment. Then, in order to cause disease in mice, the animals were divided into control and autism groups on the 12th day of pregnancy. In the autism group, pregnant rats received a dose of 600 mg/kg intraperitoneally with valproate. After that, children were allowed to be born. Animals were divided into 3 groups and 10 heads each (autism without Training, autism with Training, control). The animals were subjected to swimming Training for 8 weeks (56 days) from the age of 28 days to the age of 56 days. Progesterone and corticosterone hormone levels were measured by ELISA method.

  Results

  The results showed that the difference in the amount of corticosterone between the groups was significant (P=0.000). The results showed that the Training + autism group showed a significant decrease in the amount of corticosterone compared to the autism group. Also, a significant difference in progesterone levels was observed among the studied groups (P=0.001). The results also showed that the Training + autism group showed a significant decrease in progesterone levels compared to the autism group (P=0.016).

  Discussion and Conclusion

  Swimming, it seems, may be able to reduce progesterone and corticosterone hormone levels and be beneficial for people with autism.

  Keywords: : Autism, Progesterone, corticosterone, Swimming training
 • Mehdi Zarei *, Javad Nakhzari Khodakheir Pages 31-43
  Introduction and Purpose

  Regular physical activity is recommended for the prevention of cardiovascular diseases in overweight and obese people. The aim of this study was to compare the effect of high intensity interval training (HIIT) and intense resistance on some cardiovascular risk factors, atherogenic index and liver enzymes in overweight and obese men.

  Materials and Methods

  In this semi-experimental study, 31 overweight and obese men were randomly divided into three groups: HIIT training (n=11), intense resistance training (n=10) and control (n=10). Subjects in the HIIT group performed exercises with an intensity of 85-90% heart rate reserve and in the resistance training group with an intensity of 80-85% one repetition maximum, 3 sessions per week for 9 weeks. Before and after the intervention, blood samples were taken from the subjects to measure the lipid profile, liver enzymes and calculate atherogenic indices. Analysis of covariance test was used to analyze the data.

  Results

  In the HIIT group, total cholesterol, triglycerides, plasma atherogenic index, CRI-I, CRI-II, atherogenic coefficient and ALT decreased significantly compared to the control group (P<0.05). HDL increased significantly in the HIIT group compared to the pre-test. In the severe resistance group, total cholesterol, triglyceride, plasma atherogenic index, CRI-I and atherogenic coefficient  decreased significantly compared to the control group (P<0.05). No significant difference was observed between HIIT and resistance groups (P>0.05).

  Discussion and conclusion

  The results of the present study suggest that both HIIT and intense resistance training exercises are useful in improving cardiac risk factors, but it seems that the rate of improvement of cardiac risk factors, atherogenic and liver enzymes is higher in HIIT exercises.

  Keywords: High-intensity interval training, resistance training, Atherogenic index, Obesity
 • Meadah Mohseane Rad, Elham Vosadi *, Mina Haghighi Pages 44-54
  Introduction and Purpose

  Sports exercises are beneficial in strengthening the respiratory system and improving the level of pulmonary function the purpose of the current study is analysis of the effect of eight-week endurance exercise and respiratory muscle training on the Pulmonary Function of male mountaineers.

  Materials  and Methods

    The current study is a clinical trial that includes a pretest and posttest. 30 male mountaineers of the Shahrood University of Technology. They were randomly divided into three groups of ten (1. Endurance training 2. Respiratory muscles training and 3. Control group). Before and after the training program, the Bruce test and spirometry test were given to the participants. The endurance-training group did the training for eight weeks that consisted of exercises three times a week and each session for 50 minutes. The respiratory muscles training group also did their exercises for eight weeks with 30 complete breathing with a power breath device. The dependent T-test was used to analyze the intergroup differences; the ANONA test was used to analyze the intragroup difference and the Bonferroni posthoc test was used to distinguish the groups which made a difference in the ANOVA test, with a significance level of P<0.05. 

  Results

  Respiratory indices, slow vital capacity (SVC), vital capacity with pressure FVC, pressure expiratory volume in one second FEV1, peak expiratory flow (PEF), maximum expiratory flow (MVV), expiratory flow at 25-75% of vital capacity (25-75% %FEF) and VO2max index increased significantly in the respiratory muscle training group and caused a difference. In the endurance training group.

  Discussion and Conclusion

  considering the results of the current study, it seems that using respiratory muscles training and endurance training can bring about an improvement in pulmonary function which was even more in the function of the respiratory muscles training group than in the endurance training group.

  Keywords: Endurance Training, respiratory muscles training, Pulmonary function
 • Salar Sabziparvar, Mohammadreza Zolfaghar Didani, Kazem Khodaei * Pages 55-66
  Introduction and Purpose

  The increasing use of non-pharmacological treatment methods such as exercise and meditation in the management of diabetes is very important to improve the physical and mental condition of diabetic patients. The purpose of present study was to investigate the effect of high intensity interval training (HIIT) vs. meditation on insulin sensitivity indices, glycemic indices, and lipid profile in women with type 2 diabetes.

  Material and Methods

  30 middle-aged diabetic women were randomly assigned and divided into three group include HIIT, meditation, and control. Serum glucose, insulin, Glycated hemoglobin, triglyceride, high-density lipoprotein (HDL), and low-density lipoprotein (LDL) levels were measured fasting 48 hours before and after the intervention. Insulin sensitivity and resistance indices were calculated based on formulas. HIIT was carried out for 12 weeks and three sessions per week and meditation for 12 weeks and all days of the week. For between-group comparison, Two-way Mixed ANOVA and Tukey's post-hoc test were used, and paired T-test was used for analysis of within-group differences.

  Results

  QUICKI, McAuley, HOMA-IR, glucose, insulin, glycated hemoglobin, and lipid profile showed a significant improvement in the HIIT group compared to the control group (P≤0.05). Furthermore, fasting glucose, QUICKI, and HOMA-IR in the HIIT group had a significant improvement compared to the meditation group (P≤0.05). The meditation group also significantly improved HOMA-IR, insulin, and HDL compared to the control group (P≤0.05).

  Discussion and Conclusion

  The findings of the present study showed that both HIIT and meditation could improve insulin sensitivity and resistance, some glycemic indices and lipid profile in women with type 2 diabetes. However, the effectiveness of HIIT was more pronounced than meditation in most variables. To gain a better understanding of the efficiency of both methods, more research is necessary.

  Keywords: High intensity, interval training, meditation, Glycemic indexes, lipid profile, Type II diabetes
 • Hossein Shahrokhi *, Mohammad Fallah Mohamadi, Soghra Salehi, Abolfazl Tarkhasi Pages 77-89
  Introduction and Purpose

  One of the complications resulting from it is the most serious and common problems related to the aging process, which is a prelude to the health, performance and independence of the elderly. The purpose of this research was to compare two methods of exercise at home and trainer-oriented exercise on motor performance related to falls in inactive elderly women.

  Materials and Methods

  45 inactive elderly women were randomly divided into three groups of 15 people to exercise at home (67.2±15.93 years), coach-oriented training (67.5 ± 80.89 years), and control group (65.6±63.54 years) were divided. The variables of lower limb muscle strength, flexibility, Static and dynamic balance, agility, maximum walking speed, 10-meter hurdle walk and fear of falling were evaluated in the pre-test and post-test. Two experimental groups performed sports exercises with the aim of increasing the subjects' balance for 10 weeks. Data analysis was performed using paired t-tests and ANOVA at a significance level of P≥0.05.

  Results

  The results of the pre-test showed that there was no significant difference between the research variables between the three groups. The results of the post-test showed that both training at home and trainer-oriented training had a significant effect on all movement performance variables. Also, there was a significant difference in the post-test of flexibility, agility and static balance indicators between the home training group and the trainer-oriented group, so that these factors were better in the trainer-oriented group than the home training group.

  Discussion and Conclusion

  According to the results, elderly women can use both home and coach-based exercise programs to improve movement performance related to falls. But in certain circumstances, you can use the method of training at home as an alternative method.

  Keywords: Home-based exercise, Coach-based Exercise, Motor function, Falls, Elderly Women
 • Solmaz Babaei *, Morteza Fattahpour Marandi Pages 99-107
  Introduction and Purpose

  Liver enzymes are among the clinical biochemical parameters of liver function in muscle training, and aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) enzymes are indicators of liver damage in sports activities. Therefore, this study aimed to investigate the effect of 8 weeks of aerobic training on changes in aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, and metabolic indices in postmenopausal women with type 2 diabetes.

  Materials and Methods

  The current research is semi-experimental and was implemented with a pre-test and post-test design. 40 postmenopausal women with type 2 diabetes with an average age of 55-60 years were randomly divided into two groups aerobic exercise (20 people) and control (20 people). The aerobic training program was implemented for 8 weeks, five sessions a week for 60 minutes with an intensity of 50-75% of the reserve heart rate. ALT and AST levels as well as fat profile factors were measured in the pre-test and post-test. The data were analyzed by covariance analysis using SPSS version 22 software.

  Results

  The results of the present study showed that in the aerobic training group, compared to the control group, the level of ALT and AST decreased significantly (P<0.05). In the aerobic training group, the level of HDL showed a significant increase compared to the control group (P<0.05). Also, the amount of triglyceride, cholesterol, and LDL in the aerobic training group was significantly reduced compared to the control group (P<0.05).

  Discussion and Conclusion

  It seems that doing aerobic exercises plays a significant role in improving or reducing liver diseases in patients with type 2 diabetes, But more studies are needed to reach a single treatment strategy and the most effective way.

  Keywords: ALT, AST, metabolic indices, Aerobic exercise, diabetic postmenopausal women
 • Soheila Hemmati Shakarab *, Elaheh Piralaiy, Ebrahim Bahram, Ebrahim Ahmadian, Aida Razzaghi, Nayer Ghayem Alayi Pages 108-120
  Introduction and Purpose

  Adipose tissue is one of the most important sources of synthesis and secretion of adipokines. A change in the content of this tissue can disrupt this balance and lead the body to unfavorable conditions. The aim of this study was to investigate the effect of whole body resistance training on the serum levels of furin, adipoline and C-reactive protein in overweight elderly men.

  Materials and Methods

  In this semi-experimental research, 30 overweight elderly men participated and were randomly divided into two experimental and control groups (15 people). The experimental group performed resistance exercises for 12 weeks, 3 sessions each week for 60 minutes (10, 40 and 10 minutes of warm-up, exercise and cool-down, respectively). Blood samples were collected 48 hours before and after the intervention period to measure the serum levels of furin, adipulin and C-reactive protein. Data were analyzed using covariance test and paired t test at a significant level of 0.05.

  Results

  TRX exercises caused a significant increase in the serum level of furin, CRP, Adipoline and a significant decrease in the serum level of C-reactive protein (P≤0.05). in the post-test of the experimental group. The results of the covariance test showed that the amount of all three indicators in the experimental group decreased significantly compared to the control group (P≤0.05).

  Discussion and Conclusion

  It seems that this type of exercise can have an effect on the serum level of inflammatory and anti-inflammatory indicators in elderly people.

  Keywords: furin, Adipulin, CRP, Elderly