فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 28، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مجید سرنی زاده، طهمورث سهرابی* صفحات 302-307
  هدف

  یکی از چالش های اساسی در طب پیشگیری و ارتقای سلامت اثربخشی آزمایشات و برنامه هایی است که با مسایلی با پیچیدگی اجتماعی و فرهنگی مرتبط هستند که حل آن نیازمند اتخاذ رویه های میان رشته ای است. 

  روش ها

  منابع کتابخانه ای شامل مقالات، کتب با کلید واژه های مرتبط با «دریافت حسی»، «طب پیشگیری» و «مردم شناسی فرهنگی» به زبان های فارسی و انگلیسی برگرفته از کتابخانه ها و مجلات نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی علمی جهاد دانشگاهی و موسسه اطلاعات علمی و بانک های اطلاعاتی اسپرینگر، گوگل اسکالر، ساینس دایرکت و پایگاه های اطلاعاتی کشوری مرکز جهاد دانشگاهی استفاده شده اند.

  یافته ها

   ترکیب مطالعات پیشین نشان داد عوامل فرهنگی در کیفیت درک و دریافت حسی مخاطبان آزمایشات ارتقای سلامت نقش بسیار مهمی دارند و انجام مطالعات میان رشته ای از ترکیب علوم شناختی، مردم شناسی فرهنگی و آموزش بهداشت برای شناخت عمیق فرایند انتقال دانش و همچنین کیفیت دریافت حسی در جوامع محلی می تواند در طراحی روش های پیشگیرانه اثر بخش برای آزمایشات بهداشتی مفید باشد. 

  نتیجه گیری

  انجام مطالعات میان رشته ای برای شناخت عمیق فرایند انتقال دانش و کیفیت دریافت حسی در استان هرمزگان می تواند در طراحی برنامه های کاهش، کنترل و پیشگیری از رفتارها و سنت های مخاطره آمیز موثر باشد.

  کلیدواژگان: دریافت حسی، مردم شناسی فرهنگی، طب پیشگیری
 • سعید دستگیری، الهام داوطلب اسماعیلی* صفحات 308-319
  هدف

   مطالعات تجمع فامیلی اولین گام در شناسایی علل وراثتی بیماری ها است که به مقایسه میزان شیوع بیماری خاص در افراد یک خانواده و جامعه معین می پردازد. با توجه به اینکه مطالعات اندکی در زمینه تعریف و روش های اجرای تجمع خانوادگی در دسترس است، هدف از این مطالعه، بررسی مطالعات انجام شده و ارایه اطلاعات منسجم در این زمینه است.

  روش ها

  در مطالعه حاضر که به روش مرور نظام مند در سال 1400 در زمینه تعاریف، اصول و روش های اجرای مطالعات تجمع خانوادگی انجام گرفته است، پایگاه های اطلاعاتی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، گوگل اسکالر، مدلاین، پابمد، ایران مدکس، مگ ایران و کوکران لایبرری و وب سایت جهانی ژنتیک اپیدمیولوژی بررسی شدند. کلمات تجمع فامیلی، تجمع خانوادگی در پایگاه های اطلاعاتی فارسی و “familial” OR “family” and “aggregation” بعد از بررسی در Mesh term، در قسمت های عنوان، چکیده، متن و کلید واژگان مقالات بدون محدودیت زمانی و زبانی جست و جو شدند. مقاله های دارای چکیده فارسی یا انگلیسی که متن کامل آن ها به زبان دیگری بود و یا اطلاعات کافی ارایه نکرده بودند از بررسی خارج شدند.

  یافته ها

  در جست وجوی اولیه 461197 مقاله یافت شد که (0/015 درصد) 67 مقاله مربوط به پایگاه های اطلاعات فارسی بود. 138581 مقاله به علت تکراری بودن و 322600 مقاله در ارزیابی اولیه عناوین و چکیده ها به علت نداشتن توضیح روش های اجرای مطالعات تجمع فامیلی از بررسی خارج شدند. در نهایت، 7 مقاله با توجه به معیارهای مطالعه انتخاب شد.

  نتیجه گیری

   وجود تجمع خانوادگی، پیش فرض ضروری برای علت یابی ژنتیکی بیماری هاست و نشانگر مشارکت احتمالی عوامل ژنتیکی، محیطی یا برهم کنش هر 2 عامل در ایجاد یک فنوتیپ خاص است.

  کلیدواژگان: تجمع خانوادگی، الگوی وراثت، مولکولار اپیدمیولوژی، مرور نظام مند
 • نسیم نعیمی، هما محسنی کوچصفهانی*، زهرا حیدری، حمیدرضا محمود زاده ثاقب، سعید موحد صفحات 320-331
  هدف

  ناباروری، عدم موفقیت در باروری پس از یک سال مقاربت منظم، بدون استفاده از روش های پیشگیری است که نیمی از آن مربوط به مردان است. زوجین نابارور مشکلات زیادی را تحمل می کنند که سلامت خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. میکرو آران ای ها در فرایند اسپرماتوژنزوناباروری نقش اساسی دارند. هدف این مطالعه مروری بررسی نقش میکرو آران ای های خون محیطی به عنوان بیومارکر زیستی غیر تهاجمی برای تشخیص و پیش آگهی نابارروی است. مقالات انگلیسی و فارسی در محدوده سال های 2012 تا 2022 به صورت هدفمند، براساس معیارهای ورود و خروج به صورت مستقل توسط 3 پژوهشگر ارزیابی و موارد تناقض با سایر نویسندگان بررسی شد.

  روش ها

  جست وجوی کلیدواژه های تخصصی فارسی و معادل انگلیسی واژه ها مانند نابارروی مردان، تشخیص، شناسایی، میکرو آران ای ها، خون محیطی، غیرتهاجمی، بیومارکر زیستی، آنالیز سمن، بیوپسی بیضه، درمان در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکالر، مدلاین، پابمد، ساینس دایرکت، پایگاه اطلاعاتی علمی جهاد دانشگاهی و بانک اطلاعات نشریات کشور انجام شد.

  یافته ها

  از 114 مقاله یافت شده، در نهایت 47 مورد برای بررسی انتخاب شد. نتایج نشان داد تشخیص ناباروری مردان با آنالیز مایع منی به دلیل فقدان بررسی مولکولی و بیوپسی تهاجمی بیضه نتایج دقیقی ارایه نمی دهد و استفاده از miRNAهای خون محیطی برای غربالگری نا باروری مردان پیشنهاد شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت فرزندآوری و نیاز جهانی به ابزارهای تشخیصی جدید و کارآمد، میکرو آران ای های خون محیطی می توانند در فرایندهای مهم سلولی به عنوان بیومارکر غیر تهاجمی، اختصاصی، پایدار، تکرارپذیر و در دسترس برای غربالگری و شناسایی نابارروی استفاده شوند. این موضوع  امیدوارکننده و چالش برانگیز است و به بررسی های بیشتر نیاز دارد.

  کلیدواژگان: ناباروری مردان، میکرو آران ای ها، تشخیص، بیومارکر زیستی، خون محیطی
 • آرمین فریدونی، مریم قنواتی، اسماعیل تیموری، زهرا ملکی، سلمان برسته، فاطمه ویزشفر* صفحات 332-347
  هدف

  پرسنل اتاق عمل ارایه دهنده مراقبت های تخصصی در محیط اتاق عمل هستند؛ بنابراین تبعیت آن ها از دستورالعمل های محافظتی پیشگیری کننده از ابتلا به کووید-19 خطر ابتلا به این بیماری را کاهش می دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان تبعیت پرسنل اتاق عمل از رفتارهای بهداشتی پیشگیری کننده از ابتلا به کووید-19 در سال 1400 انجام شد.

  روش ها

   این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی روی 876 نفر از پرسنل اتاق عمل در سال 1400 در 10 شهر ایران انجام شد. نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای بود. در مرحله اول 10 شهر (خوشه) انتخاب شد. در مرحله دوم، 3 بیمارستان اصلی پذیرش کننده بیماران مبتلا به کووید-19 در هر کلان شهر به صورت تصادفی ساده (با استفاده از قرعه کشی) انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل 2 پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه محقق ساخته دستورالعمل های پیشگیری از ابتلا به کووید-19 در اتاق عمل بود که به صورت برخط برای مشارکت کنندگان ارسال شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 26 و توسط آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (کای اسکویر) تجزیه و تحلیل شد. 

  یافته ها

  میانگین سنی شرکت کنندگان 5/4± 28/5 بود. بیشتر شرکت کنندگان خانم (82/3 درصد) و مجرد (52/6درصد) بودند. میانگین میزان تبعیت پرسنل اتاق عمل 7/11±42/29 بود. 56/5 درصد از آن ها سطح تبعیت پایین، 59/4 درصد سطح تبعیت متوسط و 34/1درصد سطح تبعیت بالا از دستورالعمل ها داشتند. بیشترین میزان تبعیت پرسنل در بعد دستورالعمل های تجهیزات حفاظت فردی و کمترین میزان آن در بعد دستورالعمل های نوع جراحی بود. بین شرکت در کارگاه آموزشی و میزان تبعیت پرسنل اتاق عمل از رفتارهای بهداشتی پیشگیری از ابتلا به کووید-19 ارتباط معناداری وجود داشت (0/002≥ P). 

  نتیجه گیری

  با توجه به متوسط بودن میزان تبعیت پرسنل اتاق عمل از دستورالعمل های محافظتی کووید-19 و ارتباط معنادار بین شرکت در کارگاه آموزشی و میزان تبعیت در مطالعه حاضر، جهت افزایش این تبعیت توصیه می شود مدیران، برنامه هایی اجرایی را ازطریق تامین تجهیزات و وسایل حفاظتی استاندارد و همچنین دوره های آموزشی مدون برای ارتقای حداکثری سطح آگاهی پرسنل اتاق عمل برنامه ریزی کنند.

  کلیدواژگان: اتاق عمل، پرستار، اقدامات پیشگیری کننده، ویروس کرونا، کووید-19
 • ماری گودرزی، عصمت مهرابی، نیلوفر ستارزاده جهدی، صدیقه عابدینی، سویل حکیمی* صفحات 348-359
  هدف

  به دنبال موج کووید-19 نوع دلتا، مراقبت های دوران بارداری به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار گرفت و مراقبت های بارداری برخط به عنوان یک رویکرد ایمن و موثر ظاهر شد. هدف از این مطالعه، ارزیابی کیفیت مراقبت های دوران بارداری در همه گیری کووید-19 بود.

  روش ها

  این مطالعه ، یک مطالعه توصیفی است که در شهر بندرعباس از شهریور سال 1400 به مدت 4 ماه انجام شد. جامعه مورد مطالعه، شامل 400 زن باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی بودند که حداقل 3 بار خدمات مراقبت های دوران بارداری را به صورت تلفنی یا حضوری دریافت کرده و پرونده بهداشتی داشتند. ابزار گرد آوری داده ها شامل پرسش نامه استاندارد کیفیت مراقبت دوران بارداری (که کیفیت خدمات را در 6 زیردامنه سنجیده) و چک لیست محقق ساخته دریافت مراقبت های بارداری بود. 

  یافته ها

  میانگین سن مادران (5/9) 28/1سال بود. کمتر از 10 درصد از شرکت کنندگان، مراقبت های معمول دوران بارداری را دریافت کرده بودند. اندازه گیری وزن (96/8 درصد) بیشترین مراقبت ارایه شده و بهداشت دهان و دندان (33/3 درصد) کمترین مراقبت ارایه شده بود. نتایج نشان داد اشتراک گذاری اطلاعات (0/47) 3/8و قابلیت نزدیک شدن (0/69) 2/0به ترتیب بیشترین و کمترین نمره کیفیت مراقبت های دوران بارداری را کسب کردند. سطح تحصیلات پایین (ابتدایی / راهنمایی) [(9/0 تا 0/5) 83/0:(CI95%) β] ,0001=P و سابقه ناباروری [(0/29- تا 0/64-) 0/32-:(CI95%) β] ,0.008=P، 2 متغیر پیش بینی کننده خدمات درک شده بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد مراقبت های ارایه شده به زنان باردار در سطح مطلوبی قرار ندارد. استفاده از سیستم مامایی مبتنی بر جامعه، جلب اعتماد مادران برای استفاده از خدمات برخط و سیستم پیگیری تلفنی و نیز بهبود زیر ساخت های مراقبت برخط مادران باید از اولویت های تصمیم گیرندگان سلامت باشد.

  کلیدواژگان: مراقبت های دوران بارداری، کیفیت مراقبت، کووید-19
 • آذین علوی، سعیده شهسواری، مهشید محبوبی، سید حسام الدین بنی هاشمی* صفحات 360-375
  هدف

  مرگ و میر بالای سرطان دهانه رحم در کشورهای در حال توسعه عمدتا به برنامه های غربالگری ناکارآمد، دسترسی محدود به غربالگری سرطان دهانه رحم و سطوح پایین درمان بعدی پس از نتایج غیرطبیعی است. تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با غربالگری سرطان دهانه رحم انجام شد.

  روش ها

   این مطالعه مقطعی در سال های 1400 تا 1401 بین 810 زن 15 تا 49 ساله به روش نمونه گیری خوشه ای 2 مرحله ای انجام شد. شرکت کنندگان به صورت چهره به چهره، پرسش نامه محقق ساخته روا و پایا شده را که شامل مشخصات جمعیت شناختی، آگاهی و نگرش بود، تکمیل کردند. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 و با استفاده از آزمون های آماری رگرسیون لجستیک تک متغیره و چند متغیره و گزارش شاخص اندازه اثر Odds Ratio تجزیه و تحلیل آماری شدند.

  یافته ها

   میانگین سنی شرکت کنندگان 5/805± 30/97 بود. شانس غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان دارای 1 تا 2 فرزند نسبت به زنان بدون فرزند (25 برابر)، زنان 3 تا 5 فرزند در مقایسه با زنان بدون فرزند (7/7 برابر)، وضعیت مالی متوسط نسبت به وضعیت مالی ضعیف (9 برابر)، وضعیت مالی خوب در مقایسه با وضعیت مالی ضعیف (23 برابر)، با افزایش یک نمره آگاهی خوب (1/4 برابر) و با افزایش یک نمره نگرش (1/08 برابر) بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  جهت افزایش جذب غربالگری سرطان رحم در زنان باید مجموعه ای از عوامل درون فردی و بین فردی را در نظر گرفت. لزوم استفاده از روش های آموزشی مناسب و ارزان برای ارتقای آگاهی و تقویت نگرش مثبت زنان جامعه درباره سرطان گردن رحم و روش های پیشگیری از آن توصیه می شود.

  کلیدواژگان: غربالگری، سرطان دهانه رحم، پاپ اسمیر، زنان
 • الله یار عرب مومنی*، سید عباس موسوی صفحات 376-389
  هدف

   یکی از شایع ترین ناهنجاری های جسمانی و حرکتی در دوران کودکی، ناهنجاری کف پای صاف و اختلال کنترل پاسچر است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر تمرینات اصلاحی آکادمی ملی پزشکی ورزشی آمریکا بر اصلاح عارضه کف پای صاف منعطف و کنترل پاسچر در دانش آموزان پسر دچار اضافه وزن بود. 

  روش ها

   پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و یک گروه کنترل بود. آزمودنی های تحقیق را 40 دانش آموز با عارضه کف پای صاف منعطف و دچار اضافه وزن تشکیل می داد که با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه 20 نفره (تمرین اصلاحی آکادمی ملی پزشکی ورزشی آمریکا و کنترل) طبقه بندی شدند. گروه آزمایش 8 هفته و هر هفته 3 جلسه 45 دقیقه ای، تمرینات اصلاحی دریافت کردند. در ابتدا و انتهای برنامه تمرینی پیش آزمون و پس آزمون در 2 گروه انجام شد. داده های تحقیق توسط آزمون تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 در سطح معناداری 0/05 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج مطالعه نشان داد پروتکل تمرینات اصلاحی آکادمی ملی پزشکی ورزشی آمریکا تاثیر معناداری بر بهبود کف پای صاف منعطف و کنترل پاسچر در دانش آموزان پسر دچار اضافه وزن دارد (0/05≥P). به علاوه، ضریب اندازه اثر برای متغیر کف پای صاف منعطف 0/32 و برای متغیر کنترل پاسچر 0/28 بود.

  نتیجه گیری

  یافته ها تحقیق نشان داد پروتکل تمرین اصلاحی این مطالعه بر بهبود و اصلاح کف پای صاف منعطف و کنترل پاسچر موثر است. از این رو، پیشنهاد می شود مربیان حرکات اصلاحی و مراکز بازتوانی از این روش تمرینی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: تمرینات اصلاحی، تمرین NASM، کف پای صاف، پاسچر
 • سامره علیرضایی، کاظم شریعت نیا*، حمزه اکبری صفحات 390-401
  هدف

  سرطان در همه ابعاد سلامت روان افراد اثرگذار است و بر عملکرد طبیعی و تحمل ابهام و تاب آوری آن ها تاثیر منفی می گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت و شناختی رفتاری بر اضطراب مرگ بیماران سرطانی انجام شد.

  روش ها

  روش پژوهش نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه زنان دچار بیماری سرطان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گرگان در سال 1400 بود و نمونه 30 نفر از این بیماران را شامل می شود که به شیوه تصادفی در 2 گروه آزمایشی و 1 گروه کنترل گمارده شدند. از پرسش نامه اضطراب مرگ قربانی در پیش آزمون و پس آزمون برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد و آزمایش گروه درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت و درمان شناختی رفتاری به صورت 11 جلسه 90 دقیقه ای اجرا و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. تحلیل داده ها با روش تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد درمان پویشی فشرده و کوتاه مدت و درمان شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب مرگ بیماران سرطانی اثربخش بوده است (0/05>P)، اما بین اثربخشی، 2 روش تفاوت معناداری وجود نداشت (0/05<p).

  نتیجه گیری

  بر اساس  نتایج پژوهش می توان بیان داشت درمان پویشی فشرده و کوتاه مدت و درمان شناختی رفتاری به طور معنا داری باعث کاهش اضطراب مرگ بیماران سرطانی می شود و تفاوت معنا داری بین اثربخشی این 2 درمان وجود ندارد.</p).

  کلیدواژگان: سرطان پستان سرطان، روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت، روان درمانی شناختی رفتاری، اضطراب مر
 • لیلا آسانی، مهرداد ثابت*، امین رفیعی پور صفحات 402-411
  هدف

  سبک زندگی ارتقادهنده سلامت موجب بهبود روند بیماری آسم می شود. این تحقیق با هدف تعیین اثربخشی آموزش سبک های ارتقادهنده سلامت بر علایم جسمانی و ادراک بیماری در بیماران مبتلا به آسم انجام شد.

  روش ها

  آزمایش آموزشی نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در سال 1399 در میان 30 نفر از بیماران مبتلا به آسم (15 نفر گروه آزمایش، 15 نفر گروه کنترل) مراجعه کننده به بیمارستان شهید فیاض بخش تهران به روش نمونه گیری هدفمند انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه استاندارد ادراک بیماری و پرسش نامه تنفسی سنت جورج جمع آوری و 6 جلسه آموزشی 90 دقیقه ای برگزار شد. در گروه کنترل، آزمایش آموزشی انجام نشد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 24 و با استفاده از آزمون کای اسکویر، آزمون تحلیل واریانس مختلط بین درون آزمودنی ها (تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر) تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  در پژوهش حاضر، اثر گروه (P=0/002  ,0/161=n2)، زمان (0/720=P=0/001, n2) و اثر تعاملی زمان*گروه (n2=0/695,P=0/001) برای متغیر علایم بیماری و اثر گروه (0/132=P=0/006, n2)، زمان (0/760=P=0/001, n2) و اثر تعاملی زمان*گروه (0/695=P=0/001, n2) برای متغیر ادراک بیماری معنادار بود.

  نتیجه گیری

  در این پژوهش آموزش سبک ارتقادهنده سلامت بر بهبود علایم بیماری و ادراک بیماری، بیماران مبتلا به آسم موثر بود. به مسیولین و متخصصان سلامت پیشنهاد می شود در کنار درمان های پزشکی، زمینه آموزش آزمایشات رفتاری نظیر آموزش سبک ارتقادهنده سلامت را برای بیماران مبتلا به آسم فراهم کنند.

  کلیدواژگان: ادراک بیماری، آسم، ارتقادهنده سلامت
|
 • Majid Sarnayzadeh, Tahmoures Sohrabi* Pages 302-307
  Objective

  The effectiveness of interventions and programs that are related to issues with social and cultural complexity, is one of the crucial challenges in preventive medicine and health promotion, and related solutions require the use of interdisciplinary approaches.

  Methods

  Library resources include articles, books with keywords related to "sensory perception" and "cultural anthropology" in Persian and English languages extracted from libraries and journals indexed in SID and ISI and data banks from SID, Science Direct, Google Scholar, Springer have been used.

  Results

  The previous studies showed that cultural factors play a very important role in the quality of understanding and sensory perception of the audience of health promotion interventions and conducting interdisciplinary studies combining cognitive science, cultural anthropology and health education to deeply understand the knowledge transfer process and also the quality of sensory perception in local societies can help in designing effective methods for health interventions.

  Conclusion

  Considering interdisciplinary studies to deeply understand the knowledge transfer process and the quality of sensory perception in Hormozgan province can help in designing effective methods for preventive medicine and health interventions.

  Keywords: Sensory perception, Cultural anthropology, Preventive medicine
 • Saeed Dastgiri, Elham Davtalab Esmaeili* Pages 308-319
  Objective

  Familial aggregation studies are the first step for detecting the genetic causes of diseases, which compare the prevalence of a disease in families and general population. There are few studies regarding the definition and methods of familial aggregation studies. This study aims to review the familial aggregation studies to provide the details about the definition and methods of familial aggregation.
  This systematic review was conducted in 2021. A search was first conducted in databases including Google Scholar, Cochrane library, Medline/PubMed, IranMedex, MagIran and SID using the keywords “familial” OR “family” and “aggregation” to find the related studies in Persian or English published until March 2021.

  Methods

  All studies in the field of familial aggregation were included in the study. Articles whose full texts was in a language other than Persian or English and those with insufficient information were excluded.

  Results

   The initial search yielded 461197 articles, of which 67 (0.015%) were found from the national databases. By examining the titles and abstracts, 138581 articles were excluded due to being duplicate and 322600 were excluded due to not providing an explanation about the methods. Finally, 7 articles were selected for the review.

  Conclusion

   Familial aggregation studies are necessary for finding the genetic determinants of diseases which indicate the role of genetic and environment factors or their interactions in creating a specific phenotype.

  Keywords: Familial aggregation, Inheritance pattern, Molecular epidemiology, Systematic review
 • Nasim Naeimi, Homa Mohseni Kouchesfehani*, Zahra Heidari, Hamidreza Mahmoudzadeh Sagheb, Saeed Movahed Pages 320-331
  Objective

  Infertility refers to the inability to achieve a pregnancy after one year of regular sexual intercourse, without the use of contraceptive methods, half of which is due to male factor. The couples with infertility suffers from emotional and psychological problems which affect the health of the family. MicroRNAs (miRNAs) play an essential role in the process of spermatogenesis and infertility. The study aims to investigate the role of peripheral blood miRNAs, as non-invasive biomarkers, for the diagnosis and prognosis of male infertility. Information sources or data: In this review study, related articles published in English or Persian from 2012 to 2022 were searched and evaluated based on inclusion and exclusion criteria independently by three researchers.

  Methods

  The search was conducted using the keywords: Male infertility, Diagnosis, Identification, miRNAs, Biomarkers, Non-invasive, Peripheral blood, Semen analysis, Testicular biopsy, and Treatment in both English and Persian in ScienceDirect, PubMed, Medline, Google Scholar, SID, and Magiran databases.

  Results

  Of 114 found articles, 47 were finally selected for the review. Their results showed that the diagnosis of male infertility by semen analysis do not provide accurate results due to the lack of molecular investigation and invasive testicular biopsy. They suggested the use of peripheral blood miRNAs to screen male infertility.

  Conclusion

  Considering the importance of childbearing and the global need for new and efficient diagnostic tools, miRNAs can be used as non-invasive, specific, stable, reproducible, and available biomarkers for screening and diagnosis of male infertility. This is a promising and challenging issue and needs further investigations.

  Keywords: Male infertility, Diagnosis, miRNAs, Biomarkers, Peripheral blood
 • Armin Fereidouni, Maryam Ghanavati, Esmaeil Teymoori, Zahra Maleki, Salman Barasteh, Fatemeh Vizeshfar* Pages 332-347
  Objective

  Operating room staff provide specialized care to the patients. Their compliance with the COVID-19 infection prevention and control guidelines can reduce the risk of contracting the disease. The present study aims to assess the compliance of operating room staff with the COVID-19 infection prevention and control guidelines in Iran.

  Methods

  This is a descriptive analytical study with a cross-sectional design that was conducted on 876 operating room staff in 10 cities of Iran in 2021. Sampling was done using a multi-stage cluster method. In the first stage, 10 cities (clusters) were selected. Then, three hospitals accepting patients with COVID-19 in each city were selected by simple random sampling method (using lottery method). The data collection tools were a demographic form and a researcher-made questionnaire assessing the compliance with the COVID-19 infection prevention and control guidelines in the operating rooms, which were completed online by the participants. The collected data were analyzed in SPSS software, version 26 using descriptive (Mean±sd) and inferential (chi-square test) statistics.

  Results

  The Mean±sd age of the participants was 28.5±5.4 years. The majority of them were female (82.3%) and single (52.6%). The mean score of compliance was 42.29±7.11; 6.5% had low compliance, 59.4% had moderate compliance, and 34.1% had high compliance with the guidelines. The highest level of compliance was in the dimension of personal protective equipment instructions and the lowest level was in the dimension of surgical type instructions. There was a significant correlation between participation in training courses and the level of compliance with the guidelines (P=0.002).

  Conclusion

  The compliance of the Iranian operating room staff with the COVID-19 infection prevention and control guidelines is at a moderate level. To increase their compliance, it is recommended that hospital managers provide standard protective equipment and hold training courses for improving their knowledge of guidelines.

  Keywords: Operating room, Nursing, Preventive measures, Coronavirus, COVID-19
 • Mari Goudarzi, Esmat Mehrabi, Niloofar Sattarzadeh Jahdi, Sedigheh Abedini, Sevil Hakimi* Pages 348-359
  Objective

  During the COVID- 19 pandemic, the quality of prenatal care was affected considerably and online prenatal care emerged as a safe and effective method. This study aims to assess the quality of prenatal care during the pandemic in the south of Iran.

  Methods

   This is a descriptive analytical study that was carried out in Bandar Abbas city in August 2021 for four months. Participants were 400 pregnant women referred to health centers who received prenatal care services by telephone or in person at least three times and had health records. Data collection tools were the quality of prenatal care questionnaire and a researcher-made prenatal care delivery checklist. 

  Results

  The mean age of participants was 28.1±5.9 years. Less than 10% of them received full routine prenatal care. Weight measurement was the most frequent service provided to mothers (96.8%) while oral and dental health education (33.3%) was the least frequent service. Pregnant women had the highest and lowest prenatal care quality perception score in dimensions of information sharing (3.8±0.47) and approachability (2.0±0.69), respectively. Low level of education (β=0.83, 95% CI: 0.5-0.9, P= 0001) and history of infertility (β=-0.32, 95% CI: -0.29-0.64, P= 0.008) were the two variables predicting the perceived prenatal care quality.

  Conclusion

  The quality of prenatal care provided to pregnant mothers in southern Iran during the pandemic is not favorable. The use of community-based midwifery system, gaining mothers’ trust in online services and telephone follow-up, and improving online prenatal care infrastructure should among the priorities of decision makers in the health sector.

  Keywords: Prenatal care, Quality of care, Pandemic, COVID-19
 • Azin Alavi, Saeede Shahsavari, Mahsheed Mahboobi, Seyed Hesamaddin Banihashemi* Pages 360-375
  Objective

  The high mortality due to cervical cancer in developing countries is mainly due to ineffective screening programs, limited access to screening programs, and low levels of follow-up treatment after abnormal results. The present study aims to identify the factors related to cervical cancer screening in Bandar Abbas, Iran.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted during 2021-2022 on 810 women aged 15-49 years who were selected using a two-stage cluster sampling method. The participants completed a valid and reliable researcher-made questionnaire face-to-face, which surveyed demographic characteristics, knowledge and attitude. The data were analyzed in SPSS software, version 20 and using univariate and multivariate logistic regression analyses.

  Results

  Mean age of the participants was 30.97±5.80 years. The likelihood of cervical cancer screening in women with 1-2 children compared to women without children was 25 times higher; in women with 3-5 children compared to women without children, it was 7.7 times higher; in women with moderate financial status compared to those with poor financial status, it was 9 times higher; and in women with good financial status compared to those with poor financial status, it was 23 times higher. Furthermore, with one unit increase in knowledge score, the likelihood of cervical cancer screening was 1.4 times higher, and with one unit increase in the attitude score, the screening was increased by 1.08.

  Conclusion

  to increase the rate of cervical cancer screening in bandar Abbas, some personal and social factors should be taken into account. It is recommended to use appropriate and cost-effective educational methods to promote the knowledge and attitude of women in Bandar Abbas regarding cervical cancer and its prevention methods.

  Keywords: Screening, Cervical cancer, Pap smear, Women
 • Allahyar Arabmomeni*, Seyed Abbas Mousavi Pages 376-389
  Objective

   Flatfoot and postural control problems are the most common physical and motor disorders among shool students. This study aims to investigate the effects of the National Academy of Sports Medicine (NASM)’s corrective exercises on the correction of flexible flatfoot and postural control in male high school students with overweight.

  Methods

   This is a quasi-experimental study with a pre-test/post-test design. Participants were 40 male high school students with flexible flatfoot and overweight who were selected using a purposeful sampling method and were randomly assigned into two groups of exercise (n=20) and control (n=20). The exercise group performed NASM’s corrective exercises for 8 weeks, three sessions per week, each for 45 minutes. Variables were measured at the baseline and after the program. Data were analyzed using analysis of covariance in SPSS software, version 24. The significance level was set at 0.05.

  Results

   The NASM’s corrective exercises could significantly improve flexible flatfoot and postural control in overweight students (p≥0.05). The effect size was 0.32 for the flatfoot and 0.28 for the postural control variables.

  Conclusion

   The NASM’s corrective exercise protocol can correct the flexible flatfoot and improve postural control in male high school students with overweight. Therefore, it is recommended that trainers and rehabilitation centers use this corrective exercise protocol.

  Keywords: Corrective exercise, NASM, Flatfoot, Posture
 • Samereh Alirezaee, Kazem Shariatnia*, Hamzeh Akbari Pages 390-401
  Objective

  The present study aims to compare the effects of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) and Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) on death anxiety of women with breast cancer.

  Methods

  This is a quasi-experimental study with a pre-test/post-test design. The study population includs all women suffering from breast cancer covered by the Imam Khomeini Relief Foundation in Gorgan, Iran in 2021. Of these, 30 were selected and randomly divided into two intervention groups of CBT and ISTDP and one control group. Ghorbani’s death anxiety scale in Persian was used to measure death anxiety before and after the interventions. The intervention groups received the interventions at 11 sessions each for 90 minutes, while the control group put on the waiting list. Data analysis was performed by the analysis of covariance in SPSS v. 26 software.

  Results

   Both CBT and ISTDP were effective in reducing the death anxiety of patients (P<0.05). There was no significant difference between them (P>0.05).

  Conclusion

  CBT and ISTDP can reduce the death anxiety of women with breast cancer. There is no significant diffrence between them.

  Keywords: Breast cancer, Intensive short-term dynamic psychotherapy, Cognitive-behavioral therapy, Death anxiety
 • Leila Asani, Mehrdad Sabet*, Amin Rafieipour Pages 402-411
  Objective

  Having a health-promoting lifestyle can improves the course of asthma. This study aims to determine the effectiveness of health-promoting lifestyle education on physical symptoms and illness perception in patients with asthma.

  Methods

  This is a quasi-experimental study with a pre-test, post-test, and follow-up design that was conducted on 30 patients with asthma referred to Shahid Fayyazbakhsh Hospital in Tehran, Iran in 2020, who were selected by a purposive sampling method and randomly assigned to two groups of intervention (n=15) and control (n=15). The instruments were the Illness Perception Questionnaire and the St. George’s Respiratory Questionnaire. Th educational program was presented to the intervention group at 6 sessions, each for 90 minutes. The data were analyzed using chi-square test and repeated measures analysis of variance in SPSS v. 24 software.

  Results

  The effect of group (η2=0.161, P=0.002), time (η2=0.720, P=0.001), and the interaction effect of time and group (η2=0.606, P=0.001) on physical symptoms, and the effect of group (η2=0.132, P=0.006), time (η2=0.760, P=0.001), and the interaction effect of time and group (η2=0.695, P=0.001) on illness perception were significant.

  Conclusion

  The health-promoting lifestyle education is effective in improving the symptoms and illness perception in patients with asthma. The officials and professionals in the health sector are recommended to provide behavioral interventions such as health-promoting lifestyle education for patients with asthma, in addition to medical treatments.

  Keywords: Asthma, Illness perception, Health-promoting lifestyle