فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امیرحسین سلطانی فلاح، علی فلاحتکار، محمد باقری دادوکلایی، محسن زارعی* صفحات 1-12

  هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی شایستگی مدیران مدارس از منظر بیانیه گام دوم انقلاب می‌باشد. برای موفق و موثر بودن مدیریت بهره‌مندی از شایستگی‌ها و توانایی‌های ذاتی و اکتسابی ضرورت دارد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی است و با راهبرد نظریه داده‌بنیاد و با استفاده از روش تحلیل محتوا الگوی شایستگی مدیران مدارس طراحی شده است. نمونه پژوهش با جامعه برابر می‌باشد و جامعه پژوهش متن بیانیه گام دوم انقلاب است. در مرحله اول در متن بیانیه گام دوم انقلاب از بعد شایستگی مدیران مدارس مطالعه شد و تمام گزاره‌ها، جملات و عباراتی که انتظار می‌رفت بتوان از آنها شایستگی‌هایی را برای مدیران مدارس بدست آورد، مشخص و استخراج شد. برای تحلیل داده‌ها از کدگذاری باز استفاده شد. در کدگذاری باز محقق از طریق جز به جز کردن به شکل‌بندی معقوله‌ها اطلاعات درباره پدیده مورد مطالعه می‌پردازد. از طریق کدگذاری باز معقوله‌های اصلی و فرعی نیز مشخص شده‌اند. در مرحله بعد در درون هر یک از معقوله‌های اصلی نیز کدگذاری محوری صورت گرفته است و در مرحله آخر کدگداری گزینشی انجام شده است که از طریق کدگذاری گزینشی 4 مولفه بدست آمده است که این 4 مولفه به عنوان الگو شایستگی مدیران مدارس انتخاب شده اند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که الگویی که طراحی شده است شامل 4 مولفه جوانگرایی، اعتقادی، کارآمدی و مستعدبودن و آینده‌نگری و احساس مسیولیت می‌باشد.

  کلیدواژگان: الگو، شایستگی، مدیران مدارس، بیانیه گام دوم انقلاب
 • مسعود حلاجی زاده جلگه*، اکبر جدیدی محمدآبادی صفحات 13-23

  هدف این پژوهش، بررسی نقش آگاهی از روش‌های تدریس در کیفیت تدریس و رضایت شغلی معلمان متوسطه دوم شهرستان انار بود. برای انجام این پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. تعداد 120 نفر از جامعه آماری با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پژوهش، شامل پرسشنامه‌های روش‌های نوین تدریس (گراشا و ریچمن، 1996)، کیفیت تدریس (سراج، 2002) و رضایت شغلی (اسمیت و همکاران، 1969) در اختیار آن‌ها قرارگرفت. بعد از جمع‌آوری و دسته‌بندی، داده‌ها با نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند که یافته‌های پژوهش نشان داد آگاهی از روش‌های تدریس تاثیر مثبت زیادی در عملکرد معلم دارد. علاوه‌بر این، آگاهی از روش‌های تدریس، باعث افزایش کیفیت تدریس معلمان است که به نوبه خود بر عملکرد معلم تاثیر مثبت می‌گذارد و رضایت شغلی را نیز به همراه دارد.

  کلیدواژگان: روش های تدریس، رضایت شغلی، کیفیت تدریس
 • مرتضی علیخانی*، عرفان شعبانی، عباس کوه کن صفحات 24-39

  درگیری تحصیلی از عوامل مهم جهت تعیین شکست یا پیشرفت دانش آموزان در مدارس می باشد و از طرفی روش های تدریس نیز می تواند بر این مورد تاثیر گذار باشد و میزان درگیری تحصیلی را تحت الشعاع خود قرار دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش تدریس مشارکتی بر درگیری تحصیلی است. این پژوهش کمی و از نوع آزمایشی بوده و نمونه به صورت تصادفی ساده به حجم 60 نفر از دانش آموزان پسر پایه ششم منطقه 14 شهر تهران انتخاب گردیده که در دو گروه مشارکتی و سنتی به مدت 4 هفته آموزش دیده اند. بعد از مقایسه پیش آزمون و پس آزمون به وسیله پرسشنامه درگیری تحصیلی در این دو گروه و انجام آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی اثر پیش آزمون که سطح معناداری آن مورد تایید بوده است. و از آزمون های T پیوسته و گروه های مستقل جهت مقایسه هر دو گروه استفاده شده که در نتیجه مشخص شد تفاوت معناداری بین دانش آموزانی که با روش مشارکتی آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش دیده اند وجود دارد.

  کلیدواژگان: درگیری تحصیلی، تدریس مشارکتی، تدریس سنتی
 • نصرالله قشقایی زاده*، مرضیه محبی، سید عبدالمجید افرازی صفحات 40-54

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین جواخلاقی سازمانی و عدالت سازمانی با سکوت سازمانی در بین معلمان منطقه زیدون انجام شده است. این تحقیق توصیفی از نوع کاربردی وبه روش همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان منطقه زیدون تعداد200نفر مشغول به تدریس بودند، که از میان آنها 127 نفر براساس جدول مورگان به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سکوت سازمانی ونداین(2003)، عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(1993) و جو اخلاق سازمانی ویکتور و کالن(1987) استفاده شد. روایی محتوایی هر سه پرسشنامه توسط اساتید و متخصصین علوم تربیتی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آنها به روش ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سکوت سازمانی، عدالت سازمانی و جو اخلاقی سازمانی به ترتیب برابر 93/0، 96/0 و 923/0 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین سکوت سازمانی با عدالت سازمانی و جو اخلاقی سازمانی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جو اخلاق سازمانی بر سکوت سازمانی تاثیر گذار بوده و ازبین مولفه های عدالت سازمانی (عدالت سازمانی توزیعی، تعاملی، رویه ای) عدالت سازمانی تعاملی بر سکوت سازمانی تاثیر گذاربود.

  کلیدواژگان: سکوت سازمانی، عدالت سازمانی، جو اخلاقی سازمانی
 • فاطمه حیدری*، سیف الله فضل اللهی قمشی صفحات 41-60

  هرمنوتیک به عنوان یکی از روش‌های تحقیق کیفی و تفسیر متون، یا همان علم تاویل، شیوه‌ای است که به دنبال کشف رمزها و معنای نهفته در متون است به عبارتی دیگر، خوانش و نظریه‌ی مهم گفتمان‌ها در ارتباط با تفسیر متن است یعنی هنر گفتمان‌هایی همچون زبان، متون و توضیح معنای این گفتمان‌هاست. هدف این روش باز نمایی و باز تجربه‌ای از فرایند خلاق قصد نویسنده، از طریق قاعده‌مند کردن روش‌ها و تکنیک‌های تفسیری؛ جلوگیری از بد فهمی و سوء فهم؛ و دست یافتن به درجه‌ای از فهم که درست‌تر از بقیه و نزدیک‌تر به خواسته‌ی آفریننده اثراست که کاربرد زیادی در پژوهش‌های علوم انسانی، بویژه علوم رفتاری دارد. در این مقاله با استفاده از رویکرد فرا تحلیل که نوعی پژوهش درباره‌ی پژوهش‌های نشر یافته است و با ترکیب مقالات منتشره، ابتدا واژه‌شناسی پژوهش هرمنوتیک و سپس مبانی فلسفی، تاریخچه‌ی پیدایش، تعاریف آن بیان شده، در ادامه به مقایسه‌ی آن با سایر روش‌ها، وجوه تمایز و انتقادات وارده به آن پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: هرمنوتیک، تحقیق کیفی، فرا تحلیل
 • مریم افضل خانی صفحات 61-75

  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه توسعه حرفه ای کارکنان آموزش و پرورش با شادابی شغلی و خودآگاهی هیجانی آنها بوده است. با توجه به موضوع، این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است. همچنین بر مبنای روش نیز این پژوهش از جمله تحقیقات تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان آموزش و پرورش شهرستان گرمسار با تعداد 150 نفر بوده است. با استفاده از جدول کرجسی مورگان حجم نمونه آماری 108 تعیین شد. همچنین در این پژوهش از شیوه نمونه گیری تصادفی استفاده شده . ابزار جمع آوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد توسعه حرفه ای کارکنان ایوبی (1393)، شادابی شغلی عباسی (1383) و خودآگاهی هیجانی نستورم و داویس (2002) بود. پایایی پرسشنامه ها بر اساس آلفای کرانباخ محاسبه شد و عبارت بود از توسعه حرفه ای 84/0 ،خود آگاهی هیجانی 78/0 و شادابی شغلی 82/0. جهت تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات گردآوری شده از آزمونهای مانند کولموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمالیتی متغیرها و آزمون پیرسون برای تعیین میزان همبستگی و ارتباط بین متغیرها و نیز آزمون رگرسیون استفاده شدهمچنین جهت بررسی وضعیت موجود متغیرها از آزمون تی استفاده گردید. نتایج نشان داد بین توسعه حرفه ای کارکنان آموزش و پرورش با شادابی شغلی و خودآگاهی هیجانی آنها رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص شد شادابی شغلی و خودآگاهی هیجانی کارکنان آموزش و پرورش بر اساس توسعه حرفه ای آنها قابل پیش بینی است همچنین توسعه حرفه ای، شادابی شغلی و خودآگاهی هیجانی معلمان در وضعیت پایین تر از سطح مطلوب قرار داشت.

  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، شادابی شغلی، خودآگاهی هیجانی، کارکنان آموزش و پرورش
|
 • Mohsen zarei Zareei*, Amir Hossein Soltani Fallah, Ali falahatkar, Mohammad Bagheri Dadoklaei Pages 1-12

  The purpose of this study is to explain the competency model of school principals from the perspective of the statement of the second step of the revolution. In order for management to be successful and effective, it is necessary to benefit from inherent and acquired competencies and abilities. The method of the present study is analytical-descriptive and the competency model of school principals has been designed with the strategy of data-based theory and using the content analysis method. The sample of research is equal to society and the research community is the text of the statement of the second step of the revolution. In the first stage, in the text of the statement of the second step of the revolution, the competency of school principals was studied and all the propositions, sentences and phrases that were expected to be used to obtain competencies for school principals were identified and extracted. Open coding was used to analyze the data. In open coding, the researcher deals with information about the phenomenon under study by fragmenting the rationale. By open coding, the main and sub-rationales are also identified. In the next stage, axial coding has been done within each of the main rationales, and in the last stage, selective coding has been done, which has been obtained through selective coding of 4 components, which have been selected as a model of competence of school principals. The results of the present study indicate that the model that has been designed includes 4 components of youthfulness, belief, efficiency and talent, and foresight and sense of responsibility.

  Keywords: Pattern, competence, school principals, statement of the second step of the revolution
 • Masoud Hallajizade Jolgeh*, Akbar Jadidi Mohammadabadi Pages 13-23

  This study aimed to investigate the role of knowledge of teaching methods in the quality of teaching and job satisfaction of secondary teachers of Anar city. The descriptive method was used to do the research. To do this research correlation-descriptive research method was used. 120 people were selected from the statistical community with a multi-step cluster method and data collection tools including the questionnaires on modern teaching methods (Grasha & Richman, 1996 1996 1996 1996 ), quality of teaching (Seraj, 2002 ), and job satisfaction (Smith et al, 1969 1969 1969 1969 ). After collecting and classification, the data were analyzed with SPSS software that the research findings showed that awareness of teaching methods has a significant positive effect on teacher performance. Furthermore, awareness of teaching methods has increased the quality of teaching teachers, which in turn affects teacher performance and job satisfaction.

  Keywords: teaching methods, job satisfaction, teaching quality
 • Morteza Alikhani*, ERFAN Shaabani, Abbas Kouhkan Pages 24-39

  Academic involvement is one of the important factors to determine the failure or progress of students in schools, and on the other hand, teaching methods can also affect this and overshadow the level of academic involvement. The purpose of this research is to investigate the effect of cooperative teaching method on academic engagement. This research is quantitative and experimental, and the sample was selected by a simple random method in the amount of 60 male students of the sixth grade in district 14 of Tehran city, who were trained in two groups, cooperative and traditional, for 4 weeks. After comparing the pre-test and post-test by means of the academic involvement questionnaire in these two groups and performing the covariance analysis test to check the effect of the pre-test, the significance level of which was confirmed. And continuous T-tests and independent groups were used to compare both groups, as a result of which it was found that there is a significant difference between the students who were trained with the collaborative method compared to the students who were trained with the traditional method.

  Keywords: Academic engagement, collaborative teaching, traditional teaching
 • Nasrallah Ghashghaizadeh*, Marzieh Mohabi, Seyyed Abdul Majid Afrazi Pages 40-54

  The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between organizational ethics and organizational justice with organizational silence among teachers in Zaydon region. This descriptive research is applied and correlational. The statistical population of the research includes all the teachers of Zaydon region, 127 of whom were selected as a sample based on Morgan's table by simple random method. In order to collect information, Vendein's Organizational Silence Questionnaire (2003), Niehoff and Moorman's Organizational Justice (1993) and Viktor and Cullen's (1987) Organizational Ethical Atmosphere were used. The content validity of all three questionnaires was confirmed by professors and experts in educational sciences, and their reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient method for organizational silence, organizational justice and organizational moral atmosphere questionnaires as 0.93, 0.96 and 0.923 respectively. Multiple statistical methods and Pearson's correlation coefficient were used to analyze the data. The results of study showed that there is a negative and significant relationship between organizational silence, organizational justice and organizational ethical climate. Also, the results of the regression analysis showed that the organizational ethical climate had an impact on organizational silence and among the components of organizational justice (distributive, interactive, procedural organizational justice), interactive organizational justice had an impact on organizational silence.

  Keywords: organizational silence, organizational justice, organizational ethical climate
 • Fatemeh Heidari*, Seifollah Fazllolahighomshi Pages 41-60

  Hermeneutics as one of the methods of qualitative research and interpretation of texts, or the science of interpretation, is a method that seeks to discover the codes and meaning hidden in texts. , the texts and explanation of the meaning of these discourses. The purpose of this method is to represent and re-experience the creative process of the author's intention, through regularizing interpretative methods and techniques; Avoiding misunderstandings and misunderstandings; And achieving a degree of understanding that is more correct than others and closer to the desire of the creator of the work, which has a lot of use in humanities research, especially behavioral sciences. In this article, using the meta-analysis approach, which is a type of research about published research, and by combining published articles, first the terminology of hermeneutic research, and then the philosophical foundations, history of its origin, its definitions are stated, and then it is compared with other methods, aspects The distinction and criticisms have been addressed

  Keywords: hermeneutics, qualitative research, meta-analysis
 • Maryam afzalkhani Pages 61-75

  The purpose of this research was to examine the relationship between the professional development of education workers and their job satisfaction and emotional self-awareness. According to the subject, this research is practical based on the purpose. Also, based on the method, this research is one of analytical and correlational research. The statistical population of this research is the education staff of Garmsar city with the number of 150 people. Using Morgan's Krejci table, the statistical sample size was determined to be 108 108 108 . Also, simple random sampling method was used in this research. In this research, the field method has been used to collect information related to responding to the research hypotheses. Also, the library method such as reading books, articles, magazines, research projects and internet databases has been used to compile and write the subject literature and theoretical foundations. Three standard questionnaires of Ayubi's staff professional development (2013 ), Abbasi's career vitality (2013 ) and emotional self-awareness of Nestorm and Davis (2002 ) were considered as data collection tools. Validity and reliability of this tool were estimated. The reliability of the questionnaires was calculated based on Cronbach's alpha and it was 0.84 0.84 0.84 for professional development, 0.78 0.78 0.78 for emotional self-awareness, and 0.82 0.82 0.82 for career vitality. For the statistical analysis of the collected data, tests such as Kolmogorov-Smirnoff were used to determine the normality of the variables and Pearson's test to determine the degree of correlation and relationship between the variables, as well as the regression test. The results showed that there is a significant relationship between the professional development of education staff and their job satisfaction and emotional self-awareness. Professional development, job satisfaction and emotional self-awareness of teachers were in a lower than optimal condition. Also, it was found that career vitality and emotional self-awareness of education workers can be predicted based on their professional development.

  Keywords: professional development, career vitality, emotional self-awareness, education staff