فهرست مطالب

مهندسی بهداشت حرفه ای - سال نهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • سال نهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ایرج علیمحمدی، حمیدرضا پورآقا، جمیله ابوالقاسمی، آسوده امیرارسلان خان، مهسا ناصرپور* صفحات 214-221
  سابقه و هدف

   افراد به واسطه شغل و محل زندگی دایما در حال شنیدن صداهای مختلفی هستند که بر عملکرد آنان تاثیر نامطلوبی می گذارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر صدای ترافیک بر مقدار نشانگرهای زیستی کورتیزول و آلفا آمیلاز بزاقی انجام شد.

  مواد و روش ها

   این یک مطالعه تحلیلی و مداخله ای بود و آزمودنی ها مردان در محدوده سنی 18 تا 35 سال بودند که با استفاده از دستگاه شبیه ساز رانندگی در آزمایشگاه 1 ساعت رانندگی کردند. آزمایش ها در دو شرایط صدای زمینه (35 دسی بل) و پخش صدای ترافیک با تراز 75 دسی بل A انجام شد. قبل و بعد از رانندگی نمونه های بزاق جمع آوری شد. با استفاده از کیت های کورتیزول و آلفا آمیلاز بزاقی و به روش الایزا نمونه ها تحلیل شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون آماری Wilcoxon استفاده شد.

  یافته ها

   غلظت هر دو نشانگر زیستی، در شرایط صدای زمینه بعد از رانندگی بیشتر از قبل از آن بود، البته این افزایش معنی دار نبود (0.05P>). در شرایط مواجهه با صدای ترافیک با تراز 75 دسی بل A غلظت هر دو نشانگر زیستی پس از رانندگی به طور معنی داری بیشتر از قبل از رانندگی بود (0.05P<).

  نتیجه گیری

   مواجهه با صدای ترافیک حین رانندگی غلظت نشانگرهای زیستی آلفا آمیلاز و کورتیزول بزاقی را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: آلفا آمیلاز، صدای ترافیک، کورتیزول
 • حسین ابراهیمی* صفحات 222-229
  سابقه و هدف

   اختلالات اسکلتی-عضلانی ازجمله آسیب های تجمعی هستند که ناشی از انجام کار در شرایط خطرناک و وضعیت بدنی ضعیف در طول چند سال است. یکی از مشکلات عمده در کاربران کامپیوتر اختلالات اسکلتی-عضلانی است. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر آموزش اصول ارگونومی به کاربران کامپیوتر در میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی پرداخته است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه از نوع توصیفی و از نظر زمانی مقطعی بود که در بین کارکنان اداری بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شد. در این مطالعه 77 نفر از کارکنان اداری و پشتیبانی به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. بعد از ارزیابی اولیه از وضعیت بدنی حین کار، برنامه مداخله آموزشی ارگونومی به منظور کاهش عوامل آسیب زای اسکلتی-عضلانی طی یک دوره سه ماهه به کاربران داده شد. ارزیابی وضعیت بدنی قبل و بعد از آموزش با استفاده از روش ارزشیابی ROSA انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

   میانگین سنی افراد 36.4 درصد و میانگین سابقه کاری 13.8 درصد بود. شیوع ناراحتی و درد بیشتر در ناحیه کمر (57.2 درصد) و گردن (43.8 درصد) گزارش شد و بیشترین درصد فراوانی نمره ROSA نمره 5 قبل از آموزش بود (42.3 درصد) که این درصد فراوانی بعد از آموزش به کارکنان به 9.6 درصد رسید. نمره های 6، 3، 4 و 2 به ترتیب 18.3، 15.7، 14.6 و7.1 درصد بیشترین تا کمترین فراوانی را داشتند.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه اهمیت آموزش اصول ارگونومی را استفاده از سیستم های کامپیوتر در کاهش اختلالات اسکلتی-عضلانی نشان داد و مشخص شد با آموزش صحیح می توان سطح اختلالات اسکلتی-عضلانی را در این گروه مشاغل به حداقل رساند.

  کلیدواژگان: آموزش، اختلالات اسکلتی-عضلانی، ارزیابی سریع استرین اداری (ROSA)، کاربران کامپیوتر
 • ایرج محمدفام، مصطفی میرزایی علی آبادی، یاسمن اعلا* صفحات 230-241
  سابقه و هدف

   امروزه پیمانکاران ملزم به ارایه HSE-Planقبل از آغاز پروژه هستند و مسیولان HSE در سازمان ها باید توانایی تدوین HSE-Planرا داشته باشند. به دلیل نبود فرمت مشخص برای تدوین HSE-Plan به منظور پیشگیری از سلیقه ای عمل کردن، صرف وقت و هزینه اضافی و از قلم افتادن بخش های ضروری آن، مطالعه حاضر با هدف ارایه الگوی ثابتی برای کاربران به منظور تدوین HSE-Plan خاص پروژه ها با استفاده از یک نرم افزار مناسب انجام شد.

  مواد و روش ها

   ابتدا با جست وجو در پایگاه های داده ای مختلف و نظرات خبرگان، چارچوب اصلی HSE-Plan تعیین شد. در مرحله بعد، ایده پردازی و طراحی پرتال انجام شد. سپس اطلاعات پایه ای مورد نیاز وارد برنامه شد و قسمت های مختلف برنامه مطابق با نیازمندی های هر بخش طراحی شد. درنهایت اعتبارسنجی نرم افزار با آزمودن آن در یک شرکت توزیع نیروی برق استانی انجام شد.

  یافته ها

   با توجه به گزینه های ورودی، موضوع پروژه و الزامات خاص آن، خروجی های متناسب با پروژه های مختلف طراحی و پس از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز هر قسمت، HSE-Plan خروجی نمایش داده می شود.

  نتیجه گیری

   این نرم افزار به کاربر کمک می کند با ورود اطلاعاتی نظیر داده های ارزیابی خطر، نتایج حوادث شغلی و غیره، اهداف و خط مشی های مناسبی برای سازمان تعریف و الزامات مربوطه را شناسایی کند که درنهایت مجموعه این مطالب، HSE-Plan مورد نیاز کاربران را ایجاد می کند.

  کلیدواژگان: HSE-MS، HSE-Plan، پیمانکاران، نرم افزار ایمنی
 • الهه آذری، میترا حنانی*، علی اصغر خواجه وندی، سید غلام عباس موسوی، علیرضا سمیعی صفحات 242-250
  سابقه و هدف

   صنعت هوانوردی با وجود پیشرفت قابل توجه در فناوری و ایمنی، همچنان شاهد حوادث ناگوار است که علت 80 درصد از آن ها، عوامل انسانی است. این پژوهش با هدف بررسی فرهنگ ایمنی تاب آور در یکی از فرودگاه های کشور به منظور ارتقای سطح فرهنگ ایمنی و تاب آوری فرودگاه برای کاهش حوادث انجام شد.

  مواد و روش ها

   در مطالعه مقطعی حاضر شاخص های فرهنگ ایمنی تاب آور توسط تیم خبرگان ایمنی و عملیات فرودگاهی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی امتیازدهی شد و با کمک نرم افزار Expert Choice نسخه 11 وزن دهی و رتبه بندی شد. همچنین پرسش نامه فرهنگ ایمنی تاب آور بر اساس شاخص های ذکرشده، توسط کارکنان فرودگاه تکمیل و داده های حاصل به کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

   از نظر خبرگان تعهد مدیریت (با وزن نرمال1.0)، صلاحیت (0.79) و آگاهی (0.69) بیشترین اهمیت و فرهنگ خطاپذیری (0.45)، انعطاف پذیری (0.39) و مدیریت تغییر (0.35) کمترین اهمیت را داشتند. از نظر کارکنان شاخص صلاحیت (با میانگین 4.12)، فرهنگ خطاپذیری (3.87) و آمادگی (3.84) بیشترین نمره و مشارکت کارکنان (3.61)، انعطاف پذیری (3.48) و آگاهی (3.29) کمترین نمره را داشتند.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج، عامل صلاحیت که هم از نظر کارکنان و هم خبرگان رتبه بالایی داشت، در بهبود تاب آوری فرودگاه موثرترین است. همچنین بهبود سطح آگاهی کارکنان که از نظر خودشان کمترین اهمیت را داشت، از مهم ترین عوامل موثر بر ایمنی تاب آوری است.

  کلیدواژگان: فرودگاه، فرهنگ ایمنی، فرهنگ ایمنی تاب آور، مهندسی تاب آوری
 • مسعود مطلبی کاشانی، فریده خیرخواه، حسین اکبری، مهرداد مهدیان، مرضیه صدف، جواد الاهی، علی اصغر خواجه وندی، فهیمه کرمعلی* صفحات 251-258
  سابقه و هدف

   بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار (ILO)، حوادث شغلی بیشترین مصایب انسانی و غرامت اقتصادی را به همراه دارد. هزینه های اقتصادی حوادث فقط بر عهده قربانیان نیست، بلکه شرکت های مربوطه و دولت نیز متضرر می شوند. هدف از این مطالعه برآورد بار حوادث شغلی رخ داده در شهرستان کاشان است.

  مواد و روش ها

   این پژوهش مقطعی به صورت سالانه روی جمعیت شاغل شهرستان کاشان انجام شد. به منظور جمع آوری داده ها از تمام اطلاعات مربوط به حوادث شغلی ثبت شده در اداره کار، تعاون و امور اجتماعی شهرستان کاشان استفاده شد. از روش سازمان بهداشت جهانی برای برآورد بار حوادث شغلی استفاده شد. از نرم افزار Excel برای تخمین تعداد سال های ازدست رفته به دلیل مرگ و ناتوانی زودهنگام و کل سال های ازدست رفته زندگی با توجه به ارزش های اجتماعی استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد در طول دوره مطالعه شده، 407 حادثه رخ داده است. تعداد کل موارد DALY در مطالعه حاضر 523.138 سال است. از این تعداد 308 سال (58 درصد) مربوط به YLL و 138.218 سال مابقی مربوط به YLD است.

  نتیجه گیری

   با توجه به تعداد زیاد سال های ازدست رفته به دلیل ناتوانی ناشی از حوادث شغلی، این مطالعه اهمیت ارایه خدمات بهداشت حرفه ای را در صنایع به منظور محافظت از نیروی انسانی در برابر حوادث شغلی نشان می دهد.

  کلیدواژگان: حوادث شغلی، سال زندگی تعدیل شده با معلولیت، مرگ، ناتوانی
 • زهرا کریمی، لیلا حق شناس، مهدی اصغری، غلامحیدر تیموری، رضوان عابدینلو* صفحات 259-266
  مقدمه

  رضایت شغلی و استرس شغلی به عنوان دو عامل موثر بر بهره وری کارکنان در محیط کار در سازمان ها در نظر گرفته می شود. اثرات مختلف جسمی و روانی استرس شغلی منجر به تضعیف رضایت شغلی می شود.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی تحلیلی در زمستان 1397-بهار1398 در مراکز بهداشتی درمانی یکی از شهرستان های استان مرکزی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مشخصات فردی و دموگرافیک، پرسشنامه شاخص توصیف شغل (JDI) و پرسشنامه استرس شغلی دیویس (OSQ) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج  نشان داد که استرس شغلی به طور کلی در زنان (848/119) بیشتر از مردان (122/108) و رضایت شغلی آنها (450/242) کمتر از مردان است (682/262). بین استرس شغلی و رضایت شغلی (001/0=r و 783/0-=P)در سطح معناداری 05/0p< رابطه منفی و معناداری وجود دارد. رگرسیون چند متغیره بیان کرد که متغیر استرس شغلی به طور کلی قادر به پیش بینی رضایت شغلی است (783/0-=β، 001/0(p=. بیشترین استرس شغلی و کمترین رضایت شغلی مربوط به کارکنان مراقبت های بهداشتی بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به درصد بالای شاغلان زن در مراکز بهداشتی درمانی، توجه ویژه به مشکلات آنان ضروری است. ارایه خدمات و سیاستگذاری مناسب، تخصیص منابع مالی و حل مسایل اقتصادی ایشان ضروری است.

  کلیدواژگان: رضایت شغلی، استرس شغلی، کارکنان بهداشتی و درمانی
 • ایرج محمدفام، سعید قهرمانی نمین، شهرام محمودی، میثم رستمی، هستی برقعی پور* صفحات 267-276

  حمل و نقل کالاهای خطرناک در درون شهرهای بزرگ می تواند به بروز حوادث فاجعه باری منجر شود. ارزیابی ریسک حمل و نقل این مواد و تعیین پیامدهای حاصل از حوادث احتمالی آن ها می تواند به پیشگیری از حوادث احتمالی و مدیریت مناسب تر پیامدهای آن کمک کند. در این راستا ابتدا برای برآورد شاخص کمی ریسک از روش TRRI استفاده شد. ارزیابی و تحلیل خسارت ناشی از حوادث تخلیه ناگهانی ماده خطرناک مورد بررسی با نرم افزار PHAST صورت گرفت. برای شبیه سازی واکنش افراد و میزان دور شدن آن ها از ناحیه حادثه و مدیریت شرایط، نرم افزار Pathfinder به کار گرفته شد. ارزیابی ریسک حمل و نقل سوخت جت با استفاده از روش TRRI، ریسک آن را 144 معادل سطح خطرناک برآورد کرد. آنالیز پیامد نشان داد در سناریو تخلیه ناگهانی سوخت در شش ماهه اول سال، پیامد انفجار تانکر سوخت جت تا شعاع 120 متری امکان ایجاد خسارات غیر قابل جبران به ساختمان های پیرامون را دارد. یافته ها نشان داد در سناریو آتش استخری افرادی که در سناریو تخلیه ناگهانی در نیمه اول و دوم سال کمتر از 20 ثانیه در معرض تشعشع5/12 2Kw/m  قرار می گیرند دچار سوختگی درجه یک و دو نخواهند شد. با توجه به حمل و نقل قابل توجه جاده ای مواد خطرناک و بالا بودن شدت پیامد حوادث احتمالی در حمل و نقل درون شهری سوخت جت، طراحی زمان حمل و نقل ایمن مواد به همراه تعیین مسیرهای ایمن تر می تواند از ریسک این گونه حوادث بکاهد.

  کلیدواژگان: ریسک، حادثه، سوخت جت، TRRI، PHAST، Pathfinder
 • میلاد عباسی، نگار صفرپور خطبه سرا، نرگس شکرانه کیوج، اعظم بیابانی* صفحات 277-286
  سابقه و هدف

  با توجه به اهمیت کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه در ارایه خدمات درمانی، شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر این شاخص اهمیت بسزایی دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بار کاری و کیفیت زندگی کاری در پرستاران مراقبت های ویژه  انجام گردید.

  مواد و روش ها

  در مطالعه مقطعی و توصیفی-تحلیلی حاضر 384 نفر از پرستاران بخش مراقبت های ویژه شاغل در بیمارستان های شهر تهران در سال 1400 مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت تعیین بارکاری از پرسشنامه بارکار ذهنی NASA-TLX و تعیین کیفیت زندگی کاری آنان از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (WRQL) استفاده گردید. داده ها پس از استخراج وارد نرم اقزار SPSS گردیدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بیشترین عامل موثر بر افزایش بارکاری نیاز فیزیکی و  مهمترین بعد اثرگذار بر کیفیت زندگی کاری رضایت از شغل می باشد. همبستگی میان  پارامترهای کمی دموگرافیک با شاخص های بارکاری و کیفیت زندگی نیز نشان داد بین سن، سابقه کاری، تعدادشیفت در ماه با شاخص های مذکور همبستگی معناداری وجود دارد .

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین بارکاری و کیفیت زندگی کاری رابطه معکوسی وجود دارد . بنابراین لازم است که مدیران بیمارستانی با آگاهی از شرایط موجود شناخت و با کاهش عوامل موثر بر بارکاری منجر به افزایش سطح کیفیت زندگی کاری پرستاران و به دنبال آن بهبود دریافت مراقبت های پرستاری گردند.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، بار کاری، پرستاران، بخش مراقبت های ویژه
|
 • Iraj Alimohammadi, Hamidreza Poragha, Jamileh Abolghasemi, Asoudeh Amirarsalan Khan, Mahsa Naserpour* Pages 214-221
  Background and Objective

  Individuals constantly hear different sounds that can affect their work and living place. The present study aimed at investigating the effect of traffic noise on cortisol and salivary alpha-amylase biomarkers.

  Materials and Methods

  The subjects were men aged 18 to 35 who performed driving activities for one hour in the laboratory. The tests were performed in two conditions of background noise (35 dBA) and traffic noise with a level of 75 dBA and saliva samples were collected from the subjects before and after driving. Finally, saliva samples were analyzed with cortisol and alpha-amylase kits and by ELISA method. The statistical method used for data analysis was SPSS software (version 24) and data analysis was performed by Wilcoxon statistical test.

  Results

  The results of this study indicated that the concentrations of both biomarkers cortisol and alpha-amylase in background noise conditions after driving were higher than that before the start, although this increase was not significant (p> 0.05). In the presence of traffic noise with a level of 75 dBA, the concentration of both biomarkers after driving was significantly higher than that before driving. (p<0.05)

  Conclusion

  This study demonstrated that exposure to traffic noise can increase the concentration of salivary alpha-amylase and cortisol biomarkers while driving.

  Keywords: Alpha Amylase, Cortisol, Traffic Noise
 • Hossein Ebrahimi* Pages 222-229
  Background and Objective

  Musculoskeletal disorders are among the cumulative injuries that result from working in dangerous conditions and poor postures over several years. One of the major problems for computer users is musculoskeletal disorders. The present study investigated the effect of teaching ergonomics to computer users on the prevalence of musculoskeletal disorders.

  Materials and Methods

  This descriptive and cross-sectional study was performed on the administrative staff of Imam Reza (AS) hospital in Mashhad, Iran. In this study, 77 administrative and support staff were selected using the simple random sampling method. After the initial assessment of their physical condition during work, an ergonomic educational intervention program was given to the users to reduce their musculoskeletal injury factors during a three-month period. Their physical condition was assessed before and after the training using the rapid office strain assessment method. The collected data were analyzed using SPSS software (version 20).

  Results

  The mean age of participants was 36.4±6.62 years old and their mean work experience was 13/8%±6.12 years. The prevalence of discomfort and pain was mainly reported in the lumbar region (57.2%) and neck (43.8%). Moreover, the highest frequency of rapid office strain assessment method score was 5 before training (42.3%), which reached 9.6% after the intervention and training of staff. The scores of 6, 3, 4, and 2 were 18.3%, 15.7%, 14.6%, and 7.1%, respectively.

  Conclusion

  The results showed the importance of teaching the principles of ergonomics for using computer systems in reducing musculoskeletal disorders. Moreover, it was found that the level of musculoskeletal disorders in this group of occupations can be minimized with proper training.

  Keywords: Computer Users, Musculoskeletal Disorders, Rapid Office Strain Assessment Method (ROSA), Training
 • Iraj Mohammadfam, Mostafa Mirzaei Aliabadi, Yasaman Aala* Pages 230-241
  Background and Objective

  Today, contractors are required to submit an HSE Plan before starting a project, and HSE officials in organizations must be able to develop an HSE Plan. Due to the lack of a specific format for the development of the HSE Plan, to avoid personal preferences, save time and money, and include the necessary parts, the present study aimed to provide a consistent model for users to develop a specific HSE-Plan using suitable software.

  Materials and Methods

  First, the main framework of HSE-Plan was determined by searching various databases and including expert opinions. In the next step, the idea generation and design of the portal were done. Afterward, the required basic information was entered into the program and different parts of the program were designed according to the requirements of each section. Finally, the software was validated by testing it in a provincial power distribution company.

  Results

  According to the input options, as well as the subject of the project and its specific requirements, the outputs were designed to suit different projects, and after entering the required information for each section, the output HSE-Plan was displayed.

  Conclusion

  This software helps the user to define appropriate goals and policies for the organization and identify the relevant requirements by entering information such as risk assessment data and the results of occupational accidents, and finally the collection of these materials creates the plan required by users.

  Keywords: Contractors, HSE-MS, HSE-Plan, Safety Software
 • Elahe Azari, Mitra Hannani*, Ali Asghar Khaje Vandi, Seyed Gholam Abbass Moosavi, Alireza Samiee Pages 242-250
  Background and Objective

  The aviation industry, despite considerable advances in technology and Safety, is still witnessing unfortunate accidents, 80% of which are caused by human factors. The present study aimed to investigate resilience safety culture in order to improve the level of safety culture and resilience and reduce accidents in one of Iranian's airports.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, resilient safety culture indices were weighed and ranked by the expert panel, including safety experts and airport operators, using Analytic Hierarchy Process and Expert Choice software (version 11). Moreover, the resilient safety culture questionnaire based on the above-mentioned indices was completed by the airport staff and the obtained data were analyzed in SPSS software (version 16.0).

  Results

  According to the experts' opinions, management commitment (with a normal weight of 1.0), competence (0.79), and awareness (0.69) had the most importance and just culture (0.45), flexibility (0.39, and management of change (0.35) had the least importance. According to the airport staff's opinions, competency (4.12), just culture (3.87), and readiness (3.84) obtained the highest score, while employee participation (3.61), flexibility (3.48), and awareness (3.29) had the lowest score.

  Conclusion

  As evidenced by the obtained results, the competency factor, which was highly rated by both staff and experts, can be effective in improving airport resilience. Improving the level of awareness among employees, which in their opinion is the least important, is one of the most important factors affecting resilience safety.

  Keywords: Airport, Resilience Engineering, Resilience Safety Culture, Safety Culture
 • Masoud Motalebi Kashani, Faride Kheirkhah, Hossein Akbari, Mehrdad Mehdian, Marzie Sadaf, Javad Elahi, Ali Asghar Khajevandi, Fahimeh Karamali* Pages 251-258
  Background and Objective

  According to the International Labor Organization (ILO), occupational accidents cause the greatest human hardship and economic compensation. The economic costs of accidents are not only borne by the victims but also by the relevant companies and the government. This study aimed to estimate the burden of occupational accidents in Kashan, Iran.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted on the working population of Kashan, Iran. In order to collect data, all information related to occupational accidents registered in the Department of Labor, Cooperation, and Social Affairs of Kashan was used. The burden of occupational accidents was assessed using the method by the World Health Organization. Moreover, Excel software was utilized to estimate the number of years lost due to early death and disability, and the overall years of life lost regarding social values.

  Results

  The results showed that 407 accidents occurred during the study period. Furthermore, the total number of DALY (Disability Adjusted Life Years) cases in the present study was 523.138 years, out of which 308 (58%) years are related to YLL (Years of Life Lost) and the remaining 138/218 years are related to YLD (Years Lived with Disability).

  Conclusion

  Given the high number of years of life lost due to disability caused by occupational accidents, this study highlights the importance of providing occupational health services in industries to protect human resources against occupational accidents.

  Keywords: Death, Disability, Disability Adjusted Life Year, Occupational Accidents
 • Zahra Karimi, Leila Haghshenas, Mehdi Asghari, Gholamheidar Teimori, REZVAN ABEDINLOO* Pages 259-266
  Background

  Job satisfaction and occupational stress are considered as two factors affecting the productivity of employees at the workplace in developed organizations. Various physical and psychological effects of occupational stress are more common, which in turn leads to poor job satisfaction.

  Methods

   This analytic cross-sectional study was performed in winter 2018-spring2019 at health centers in one of the cities of Markazi province, Iran. The data gathering tools were demographic and individual characteristics, Job Description Index (JDI) questionnaire and occupational stress questionnaire (OSQ) Davies. Data are then analyzed using SPSS 20 software.

  Results

   The test indicated that occupational stress is generally higher in women (119/848) than in men (108/122), and their job satisfaction (242/450) is lower than men (262/682). There is a negative and significant relationship between occupational stress and job satisfaction (r= 0.001 and p= -0.783) at the significance of level p <0.05. Multivariate regression stated that occupational stress variable is generally able to predict job satisfaction (β=-0.783., p = 0.001). The highest occupational stress and the lowest job satisfaction was related to health care workers.

  Conclusion

   Regarding the high percentage of female employees in health centers, it is necessary to pay special attention to their problems. The provision of a proper arrangement and policymaking, allocating financial resources, and resolving economic issues are essential.

  Keywords: Job Satisfaction, Occupational Stress, Health Care staff
 • Iraj Mohammadfam, Saeed Ghahremani Namin, Shahram Mahmoudi, Meisam Rostami, Hasti Borgheipour* Pages 267-276

  Transportation of dengerous goods in metroplices can be led to catastrophic accidents. Transporation risk assessment of such materials and determination of the consequences resultion of their possible accidents can prevent from probable accidents and help to manage in a good manner their consequences. In this regard, TRRI method was used for estimation of the quantitative risk index. Assessment and analysis of determinental damages resulting from accidents of sudden discharge of such hazardous materials were performed by PHAST software. furthermore, Pathfinder software was used to simulate people's reactions, condition management and how far they were from the accident zone. Assessing the risk of transportation of jet fuel using the TRRI method showed that the risk was estimated to be 144. Consequence analysis showed that in the scenario of sudden discharge of fuel in the first six months of the year, the consequence of the explosion of a jet fuel tanker up to a radius of 120 meters could cause an irreparable damage to surrounding buildings.Findings resulting from this simulation showed that in the pool fire scenario of the people who are exposed to 12.5 Kw/m2 radiation in the first and second half of  year in the sudden discharge scenario will not suffer first or second degree burns. Given the significant road transport of hazardous materials and the high severity of the consequences of probable accidents in the intracity transport of jet fuel, designing a safe transport time of materials along with determining safer routes can reduce risk of such incidents.

  Keywords: Risk, Accident, Jet Fuel, Pathfinder, PHAST, TRRI
 • Milad Abbasi, صفرپور خطبه سرا Safarpour Khotbesara, Narges Shokraneh Kivaj, Azam Biabani* Pages 277-286
  Background and Objective

  Considering the importance of quality of work life of nurses working in the intensive care unit in providing medical services, it is important to identify the components that affect this index. Therefore, this study was conducted to investigate the relationship between workload and quality of work life in intensive care nurses.

  Materials and Methods

  In the present cross-sectional and descriptive-analytical study, 384 nurses of the intensive care unit working in hospitals were studied in Tehran in 1400 year. NASA-TLX mental load questionnaire was used to determine workload and The Quality of Work Life Questionnaire (WRQL) was used to determine the quality of their working life. After extraction, the data were entered into SPSS software.

  Results

  The results showed that the most effective factor in increasing the workload is physical need.
   And the most important dimension affecting the quality of work life is job satisfaction. The correlation between quantitative demographic parameters with workload and quality of life indicators also showed that there is a significant correlation between age, work experience, number of shifts per month with the mentioned indicators.

  Conclusion

  The results of the present study showed that there is an inverse relationship between workload and quality of work life, it is necessary for hospital managers to be aware of the existing conditions and reduce the factors affecting workload to increase the quality of work life of nurses and subsequently improve the reception of nursing care.

  Keywords: Work-Related Quality of Life, Workload, Nurses, Intensive Care Unit