فهرست مطالب

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره - سال دوازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرشته ظریفیان، محمدسعید عبدخدائی*، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف صفحات 5-24
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش برنامه خودشناسی با رویکرد صدرایی بر افزایش هوش معنوی انجام شد.

  روش

  روش این پژوهش  شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد بود که تعداد 40 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20) نفر و کنترل (20 نفر) جایگزین شدند. به گروه آزمایش شش جلسه آموزش خودشناسی با رویکرد صدرایی ارایه شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. ابزار مورداستفاده در مطالعه حاضر پرسشنامه ی هوش معنوی سهرابی و ناصری بود که در دو مرحله پیش از مداخله و پس از مداخله استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش توسط نرم افزار SPSS-19 و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک و چند متغیری انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان دهنده ی تفاوت معناداری بین گروه های آزمایش و کنترل بود. نتایج نشان داد که آموزش خودشناسی با رویکرد ملاصدرا منجر به ارتقای هوش معنوی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی گردید.

  کلیدواژگان: خودشناسی، رویکرد صدرایی، برنامه آموزشی، هوش معنوی
 • حسین باشی عبدل آبادی، قاسم آهی*، مریم اصل ذاکر، فاطمه شهابی زاده، مریم نصری صفحات 25-46
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کیفیت روابط ابژه در رضایت زناشویی با میانجی گری نقش خود تمایزیافتگی و تنظیم شناختی هیجان انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی افراد متاهل دارای تعارضات زناشویی مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی و مشاوره شهر مشهد در سال 1400-1399 بودند که حداقل دو سال از ازدواجشان گذشته باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. از مجموع 300 پرسشنامه توزیع شده 260 پرسشنامه واجد ملاک های لازم جهت تجزیه وتحلیل تشخیص داده شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های روابط ابژه، تنظیم شناختی هیجان، تمایزیافتگی خود و رضایت زناشویی بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد که کیفیت روابط ابژه پیش بینی کننده ی میزان رضایت زناشویی است (05/0>p). همچنین خود تمایزیافتگی و تنظیم شناختی منفی هیجان نقش میانجی را دارد (05/0>p)؛ بنابراین، چه در مشاوره های پیش از ازدواج و چه در جلسات زوج درمانی اهمیت توجه متغیرهای مبتنی بر مفاهیم روانکاوی همچون کیفیت روابط ابژه و خود تمایزیافتگی و تنظیم مداخلات بر مبنای این مفاهیم با توجه به اینکه میزان دخالت خانواده و وابستگی به خانواده همواره به عنوان یکی از مهم ترین علل طلاق مطرح بوده، اهمیت فراوانی دارد.

  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، خودتمایزیافتگی، رضایت زناشویی، کیفیت روابط ابژه
 • صفیه عزیزپور، یاسر رضاپور میرصالح*، شکوفه متقی صفحات 47-64
  هدف

  هر رفتاری که نشان می دهد معیارهای مهربانی، وفاداری و احترام در رابطه ی صمیمی نقض شده است، نوعی تعهدشکنی محسوب می شود که می تواند علت های مختلفی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین ابعاد رفتاری و فیزیکی آسیب های دوران کودکی در مردان و زنان دارای سابقه ی تعهد شکنی زناشویی بود.

  روش

  این مطالعه از نوع پژوهش های کیفی بود که با استفاده از مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته در 11 نفر (7 زن و 5 مرد) از افراد دارای سابقه ی خیانت زناشویی انجام شد. این افراد به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که پاسخ های شرکت کنندگان به حالت اشباع برسد. تحلیل داده های حال از مصاحبه ها با استفاده از شیوه ی کیفی نظریه ی زمینه ای در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل مصاحبه ها نشان داد که افراد دارای سابقه ی تعهد شکنی زناشویی در دوران کودکی خود دچار آسیب های رفتاری و فیزیکی شامل: سوء رفتار (تنبیه، تندخویی والدین، بیگاری و اجبار رفتاری)، شیوه های تربیتی نادرست والدین (محبت افراطی، خودمحوری والد، عدم نظارت و تناقض رفتاری والدین)، بدعملکردی ساختار خانواده (تعارضات خانوادگی، تنیدگی مرزها و نابرابری بین فرزندان) شده بودند. همچنین بررسی روند مصاحبه ها نشان داد که این آسیب ها مشکلاتی را برای افراد در کودکی و بزرگ سالی و در زمینه های مختلف زندگی به وجود آورده بودند. بر اساس این یافته ها و همچنین الگوی پارادایمی حاصل از آن ها می توان جهت شناسایی و همچنین پیشگیری از آسیب هایی که به طور بالقوه در خانواده ممکن است منجر به خیانت شوند، اقدامات لازم را انجام داد.

  کلیدواژگان: سوءاستفاده رفتاری، آسیب های دوران کودکی، تعهد شکنی زناشویی
 • حسین شاره* صفحات 65-81
  هدف

  در این پژوهش نقش میانجیگرانه ی احساس امنیت در رابطه کمال یافتگی خود و استرس ادراک شده با رضایت از زندگی دختران بی سرپرست بررسی شد.

  روش

  در این مطالعه که با روش همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد، نمونه ای به حجم 150 نفر از دختران بی سرپرست شهرهای سبزوار و نیشابور به روش نمونه گیری تمام شماری انتخاب شد. پرسشنامه های استرس ادراک شده، رضایت از زندگی، احساس امنیت-ناامنی و کمال یافتگی چندبعدی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش های همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و AMOS نسخه 25 تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین احساس امنیت و استرس ادراک شده با رضایت از زندگی رابطه معنی داری وجود دارد؛ همچنین بین کمال گرایی فردمدار و کمال گرایی جامعه مدار با رضایت از زندگی رابطه منفی معنی داری وجود دارد ولی بین کمال گرایی دیگرمدار با رضایت از زندگی رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که احساس امنیت در رابطه بین کمال یافتگی خود و استرس ادراک شده با رضایت از زندگی نقش میانجیگرایانه دارد (05/0<p). اگر احساس امنیت در میان افراد بیشتر شود رضایت از زندگی نیز افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: امنیت، کمال یافتگی، استرس، رضایت از زندگی، بی سرپرست
 • محمد رحمتی، فرامرز ملکیان*، الهام کاویانی، کیوان کاکابرایی صفحات 82-101
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش طراحی و نیازسنجی مدل آموزش سلامت روانی و اجتماعی کارکنان زندان های استان کرمانشاه بود.
  روش
  روش پژوهش این مطالعه ترکیبی و از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی ابتدا محتوای اسناد علمی تحلیل و طبقه بندی شد و با 11 نفر از صاحب نظران و کارشناسان موضوعی که با استفاده از روش گلوله برفی و به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه باز انجام شد و تا رسیدن به حد اشباع ادامه یافت. در بخش کمی، از روش پیمایشی و کاربردی بهره گرفته شد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی کارکنان 10 زندان استان کرمانشاه در سال 1400 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 100 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل علی مدل ارایه شده از تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در شناسایی نیاز های آموزش سلامت روانی و اجتماعی کارکنان زندان های استان کرمانشاه، تعداد 103 شاخص اولیه به دست آمد که این شاخص ها در 12 عامل کلی و 2 دسته سلامت روانی و سلامت اجتماعی دسته بندی شدند. بر اساس نتایج مصاحبه و روش دلفی، پذیرش خویشتن خودکنترلی، رشد و توسعه فردی، بهزیستی روانی، بهزیستی هیجانی، کیفیت زندگی، عدالت درک شده، مشارکت اجتماعی، تعلق گروهی، سازگاری اجتماعی، اعتماد اجتماعی و حمایت اجتماعی مهم ترین نیاز های آموزش سلامت روانی و اجتماعی کارکنان زندان های استان کرمانشاه می باشند.
  کلیدواژگان: آموزش، نیازسنجی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی، کارکنان زندان
 • محمد فروهر، نقی رعدی افسوران*، عباس فیروزآبادی، سید باقر رشید صفحات 102-118
  هدف
  هدف پژوهش حاضر مطالعه ی رابطه ی بین رهبری تحولی و انرژی روان شناختی کارکنان و آزمون نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی بین رهبری تحولی و انرژی روان شناختی کارکنان بود.
  روش
  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی مقطعی بوده و جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی کارکنان یکی از شرکت های دولتی بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی، تعداد 253 نفر انتخاب و سپس به سوال های پرسشنامه های پژوهش شامل مقیاس های رهبری تحولی، رفتار شهروندی سازمانی و انرژی روان شناختی کارکنان پاسخ دادند. جهت آزمون فرضیه ها، داده های جمع آوری شده با روش تحلیل معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار آماری Smart-PLS 3 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که ضرایب تاثیر رهبری تحولی بر رفتار شهروندی سازمانی برابر با 34/0، رهبری تحولی بر انرژی روان شناختی کارکنان برابر با 17/0 و رفتار شهروند سازمانی بر انرژی روان شناختی کارکنان برابر با 43/0 است. یافته های تحلیل مسیر نیز حاکی از آن بود که رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی بین رهبری تحولی و انرژی روان شناختی کارکنان ایفاء می کند. هم چنین، نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که از بین مولفه های رهبری تحولی، مولفه ی انگیزش الهام بخش دارای بیشترین میزان تاثیر بر انرژی روان شناختی کارکنان است
  کلیدواژگان: رهبری تحولی، انرژی روانشناختی کارکنان، رفتارشهروند سازمانی
 • نگین انباری میبدی، سجاد بشرپور*، محمد نریمانی صفحات 119-139
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی نقش حساسیت به پاداش و بینش شناختی در بهبودی از اختلال دوقطبی نوع یک با نقش میانجی حافظه ی کاری است.
  روش
  این مطالعه ی مقطعی با روش نمونه گیری در دسترس روی 126 بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک در فاز شیدایی که به مطب های روان پزشکی مراجعه کرده بودند، انجام شد. افراد نمونه 30 روز پس از پر کردن پرسشنامه ها و سنجش اولیه، موردسنجش مجدد شدت مانیا قرار گرفتند. داده ها با مدل معادلات ساختاری و با نرم افزار Smartpls-3 تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهند حساسیت به پاداش بر بهبودی از اختلال و حافظه ی کاری تاثیر معنی دار و منفی دارد. همچنین حافظه ی کاری بر بهبودی از اختلال تاثیر معنی دار و مثبت دارد. بینش شناختی بر حافظه ی کاری و بهبود از اختلال تاثیر معنی دار ندارد.
  کلیدواژگان: حساسیت به پاداش، بینش شناختی، اختلال دوقطبی نوع یک، حافظه ی کاری
|
 • Fereshte Zarifian, MohammadSaid Abdekhodae *, Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf Pages 5-24
  Purpose

  The aim of this study was to investigate the effect of self-knowledge education with Sadra's approach on increasing spiritual intelligence.

  Method

  This research was a quasi-experimental study with pretest-posttest and control group design. The statistical population includes the female students of Ferdowsi University of Mashhad. From this population, 40 students were selected using convenience sampling method and were randomly divided into two experimental (n=20) and control (n=20) groups. The experimental group received six sessions of self-knowledge education with the Sadrai approach, and the control group did not receive any intervention. The Sohrabi and Naseri's spiritual intelligence questionnaire was used to collect data at two stages of pre and post test.  The data were analized using ANCOVA and MANCOVA methods by SPSS-19 software.

  Findings

  The results showed significant difference between the experimental group and control group in the variable of study indicating that self-knowledge education with Sadra's approach led to the promotion of spiritual intelligence of female students of Ferdowsi University.

  Keywords: Self-knowledge Education, Sadra Approach, educational program, Spiritual Intelligence
 • Hossein Bashi Abdolabadi, Ghasem Ahi *, Maryam Asle Zaker, Fateme Shahabi Zade, Maryam Nasri Pages 25-46
  Purpose

  The present study aimed to investigate the role of the quality of object relationships on matrimonial satisfaction mediated by the self-differentiation and cognitive emotion regulation.

  Method

  The study was descriptive-correlational research using Structural Equation Modeling (SEM) method. The population included all people who were married for at least two years and visited psychological and counseling clinics in Mashhad, Iran, from the period time of 2020 to 21 due to suffering from marital conflicts. The participants were selected using the convenience sampling technique. From 300 questionnaires that were distributed among the participants, a total of 260 questionnaires fulfilled the required analysis criteria. The instruments for data collection included Bell’s object relations and reality testing inventory, the cognitive emotion regulation questionnaire, the differentiation of self inventory, and the ENRICH marital satisfaction scale. The data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and the Structural Equation Modeling (SEM) technique.

  Findings

  The findings showed that the quality of object relationships predicted the rates of matrimonial satisfaction (p>0/05). Moreover, the findings showed that the differentiation of self and negative cognitive emotion regulation played mediatory roles (p>0/05). Based of these findings, it is concluded that in both pre-marriage counseling and couples therapy programs, considering the quality of object relationships as well as the self-differentiation as the variables that are based on psychoanalytical concepts can be essential for designing beneficial interventions due to this assumption that the dependency on one’s family and the relatives’ interferences are always the most significant predictors of divorce.

  Keywords: Cognitive emotion regulation, Marital Satisfaction, Quality of Object Relationships, Self-Differentiation
 • Safia Azizpour, Yasser Rezapour Mirsaleh *, Mottaghi Mottaghi Pages 47-64
  Purpose

  When criteria such as kindness, loyalty, and respect are violated in an intimate relationship, it is a form of infidelity that can have a variety of causes. The purpose of this study was to determine the behavioral and physical dimensions of childhood trauma in men and women who have marital infidelity.

  Method

  This study was a qualitative study. A total of 11 participants who have a history of marital infidelity (7 women and 5 men) were selected using purposeful samplmig method. They were then interviewed using semi-structured interview until participants' responses were saturated. Analysis of the interviews was also conducted using grounded theory by opening, centeal and selective coding.

  Findings

  The results of the interview analysis showed that individuals who have marital infidelity suffer from behavioral and physical traumas including: behavioral abuse (punishment, parental aggression, forced and behavioral coercion), incorrect parenting (extreme affection, parental self-centeredness, lack of supervision and behavioral contradiction of parents), malfunctioning family structure (family conflicts, border tensions and inequality between children). Moreover, it was demonstrated that the childhood trauma result in some problems for these people in various areas of their life in childhood and adulthood. Based on these findings, as well as the paradigm model, necessary plans can be taken to identify as well as prevent traumas that could potentially lead to marital infidelity.

  Keywords: Behavioral abuse, childhood trauma, marital infidelity
 • Hossein Shareh * Pages 65-81
  Purpose

  In this study, the mediating role of a sense of security in the relationship between self-perfection and perceived stress with life satisfaction was investigated among orphan girls.

  Method

  In this correlational research design, structural equation modeling was employed and a sample of 150 orphan girls in Sabzevar and Neyshabur was selected by complete enumeration. For data collection, Perceived Stress Scale (PSS), Satisfaction with Life Scale (SWLS), Psychological Security-Insecurity Questionnaire (PS-IQ) and Multidimensional Perfectionism Scale (MPS) were applied. Data were analyzed using Pearson correlation method and structural equation modeling in SPSS-26 and AMOS-25 software.

  Findings

  The results demonstrated that there is a significant relationship between a sense of security and perceived stress with life satisfaction. Further, a significant negative relationship was found between self-oriented perfectionism and community-oriented perfectionism with life satisfaction, but there was no significant relationship between other-oriented perfectionism and life satisfaction. Moreover, the findings revealed that a sense of security mediates the relationship between self-perfection and perceived stress with life satisfaction (p<0.05). If the sense of security increases among people, life satisfaction also increases

  Keywords: Security, self-perfection, Stress, Life satisfaction, orphan
 • Mohammad Rahmati, Faramarz Malekian *, Elham Kavyani, Kayvan Kakabaraee Pages 82-101
  Method
  The research method of this study was composite and exploratory. In the qualitative part, the content of the scientific documents was first analyzed and classified, Moreover, 11 experts and subject matter experts, who were selected purposefully using the snowball method, were interviewed until saturation criterion was reached. In the quantitative part, survey and applied methods were used. The statistical population of this research included all employees of 10 prisons in Kermanshah province. Using stratified random sampling, 100 people were selected as a statistical sample. For the causal analysis of the presented model, confirmatory factor analysis and structural equation model have been conducted.
  Findings
  The results of this research showed that in identifying the mental and social health training needs of prison employees in Kermanshah province, a number of 103 primary indicators were obtained. These indicators were then divided into 12 general factors and 2 categories of mental health and social health. According to the results of the interviews and the Delphi method, self-acceptance, self-control, personal growth and development, psychological well-being, emotional well-being, quality of life, perceived justice, social participation, group belonging, social adaptation, social trust, social support are the most important needs of mental health education for the employees of prisons in Kermanshah province.
  Keywords: Education, Needs assessment, mental health, social health, prison staff
 • Mohammad Forouhar, Naghi Radi Afsouran *, Abbas Firoozabadi, Seyed Bagher Rashid Pages 102-118
  Purpose
    The aim of this study was to investigate the relationship between transformational leadership style and employees’ feelings of energy through the mediating role of organizational citizenship behavior.
  Method
  The Methods of the present study was a cross-sectional correlational study. The statistical population of this study consisted of all employees of a governmental organization from where, using random sampling method, 253 people were selected and asked then to complete the study scales including transformational leadership, organizational citizenship behavior and employees’ feelings of energy. To test the hypotheses, the collected data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) technique in Smart-PLS statistical software.
  Findings
  The results of data analysis showed that the coefficients of the effect of transformational leadership on organizational citizenship behavior is equal to 0.34, transformational leadership on employees’ feelings of energy is equal to 0.43, and organizational citizenship behavior on employees' feelings of energy is equal to 0.17. The results of the path analysis indicated that organizational citizenship behavior plays a mediating role for the relationship between transformational leadership and employees’ feelings of energy. The additional analysis showed that among the components of transformational leadership style, the inspirational motivation component has the greatest effect on the employees’ feelings of energy compared to other three components.
  Keywords: Transformational leadership, Feelings of Energy, organizational sitisenship behavior
 • Negin Anbari -Meybodi, Sajjad Basharpoor *, Mohammad Narimani Pages 119-139
  Purpose
   The Purpose of this study was to investigate the role of reward sensitivity and cognitive insight in the recovery from type 1 bipolar disorder with the mediating role of working memory.
  Method
  This cross-sectional study was conducted on a sample of 126 patients with type 1 bipolar disorder in the manic phase who were referred to psychiatric offices and were selected using available sampling method. Sample subjects were reassessed for mania severity 30 days after completing the questionnaires and initial assessment. Data were analyzed using structural equation modeling in Smartpls-3 software.
  Findings
  The results showed that reward sensitivity has a significant and negative effect on recovery from disorder and working memory. Working memory also has a significant and positive effect on recovery from the disorder. Cognitive insight has no significant effect on working memory and recovery from the disorder.
  Keywords: reward sensitivity, cognitive insight, bipolar I disorder, Working memory