فهرست مطالب

نشریه پژوهش های رهبری آموزشی
پیاپی 24 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کاظم فتح تبار فیروزجائی*، محمد خادمی کله لو، عبدالحمید کاظمی صفحات 7-46

  آموزش عالی کشور در طول دوره تکامل خود با چالش‏ ها و مسایل متعددی روبرو بوده است. به‏ گونه ‏ای که چالش ‏ها و مسایل پیش رو با ایجاد موانع در راه رسیدن آن به تعالی، باعث اختلال در فعالیت ‏ها و کارکردها، برهم زدن تعادل و انسجام، و هم‏چنین کاهش عملکرد و ناکارآمدی آن در جامعه در حوزه‏ های مختلف شده است. یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار در فرایند سیاست‏ گذاری و برنامه‏ ریزی نظام آموزش عالی، شناسایی و برخورد با چالش ‏ها و مسایل ناشی از آن‏ ها، به ‏صورت آگاهانه، سنجیده، در زمان مناسب، و بر اساس مبانی فکری و چارچوب عملی و رفتاری مبتنی بر حقیقت، عقلانیت و منطق است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مسایل اقتصاد آموزش عالی و رتبه ‏بندی آن‏ها از طریق مرور نظام‏مند متون علمی (فراترکیب پژوهش‏ های پیشین) و مصاحبه نیمه ‏ساختاریافته با صاحب‏نظران و خبرگان علمی و اجرایی در این حوزه انجام شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف در زمره پژوهش‏های کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی بوده است. داده‏ها و اطلاعات با استفاده از روش تحلیل مضمون و آزمون فریدمن مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس تحلیل نظرات و دیدگاه ‏های صاحب‏نظران 9 چالش (مانند ناکارآمدی مالیه آموزش عالی، ناکارآمدی نظام تصمیم‏گیری تخصیص منابع، تاثیر نظامات بیرونی بر آموزش عالی و غیره) و 23 مسیله (ناکارآمدی در تامین، تخصیص و مدیریت منابع مالی، کیفیت پایین نظام تصمیم‏گیری، نامشخص بودن آثار و پیامدهای آموزش عالی در جامعه و غیره) احصا و شناسایی شدند. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نیز نشان داده است که چالش ‏ها و مسایل از اهمیت و اولویت یکسانی برخوردار نیستند. لذا با توجه به شرایط و نیاز جامعه پرداختن به برخی از آن ها از اولویت بیشتری نسبت به سایرین برخوردارند.

  کلیدواژگان: اقتصاد آموزش عالی، چالش ‏ها، ‏مسائل
 • حسین خنیفر، یونس صحرانورد نشتیفان، صلاح الدین ابراهیمی* صفحات 47-81
  یکی از مباحث عمده نظام ‏های توسعه ‏یافته آموزشی در هزاره سوم اهمیت نقش «مدیریت آموزشی» در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت است. لذا مدیر آموزشی به عنوان «رهبر»، «محور» و «عامل تاثیرگذار» در مدرسه در کیفیت اجرای برنامه‏ های آموزشی و پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت نقش اساسی دارد. با این شرایط پژوهش حاضر با هدف شناسایی مقوله‏ های ضرورت و اهمیت تاسیس دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در دانشگاه فرهنگیان انجام شد. برای انجام پژوهش از روش کیفی با رویکرد نظریه داده‏ بنیاد استفاده گردید. میدان مطالعه، کلیه صاحب‏نظران، استادان و خبرگان مدیریت آموزشی در وزارت آموزش‏ و‏پرورش و دانشگاه فرهنگیان بودند که با استفاده از نمونه‏ گیری هدفمند و راهبرد نظری با 21 نفر از آنها مصاحبه شد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه‏ ساختاریافته بود. یافته ها با کدگذاری سه‏ مرحله ‏ای تحلیل و اعتباریابی شد. طبق نتایج پژوهش «اهمیت و ضرورت: شغلی، برنامه درسی و محتواپژوهی» به عنوان مقوله محوری، «استراتژی ‏ها و برنامه‏ های آموزش و یادگیری، منابع و امکانات، آینده‏ پژوهی و آینده‏ نگری و تامین و آماده‏ سازی نیروی انسانی» به عنوان شرایط علی، «تحول  در برنامه درسی و محیط یادگیری، نیازسنجی، الزامات و پشتیبانی سازمانی و شبکه‏سازی و تعامل» به عنوان راهبردها، مقوله‏های «فرهنگ و جو دانشگاه و گروه دانشجویان و اساتید» به عنوان بستر، «درگیری دانشجویان و اساتید با مشکلات مربوط به رشته سازمانی» به عنوان شرایط مداخله ‏گر و مقوله‏ های آموزشی و سازمانی به عنوان پیامد مطرح شدند. استفاده از نتایج این پژوهش می‏ تواند در بهبود وضعیت مدیریت مدارس و کارآمدی نظام آموزشی موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: مدیریت آموزشی، رهبری آموزشی، دانشگاه فرهنگیان
 • علیرضا حسینی*، عباس عباس پور، سعید غیاثی ندوشن صفحات 83-119
  این پژوهش با هدف واکاوی منتورینگ آکادمیک به‏ منظور اشتغال ‏پذیری دانشجویان رشته مدیریت انجام ‏شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه اساتید و کارشناسانی را پوشش می‏داد که از منتورینگ آکادمیک اطلاع داشتند. در ادامه به روش نمونه ‏گیری گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری با تعداد 16 نفر از آن‏ها مصاحبه نیمه‏ساختاریافته انجام شد. اعتبار یافته‏ها با روش تطبیق توسط اعضا و بررسی همکار مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه‏ وتحلیل داده‏ها نیز از مراحل سه ‏گانه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی Strauss and Corbin (1998) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، 45 مفهوم و 18 مقوله طی مراحل سه ‏گانه تحلیل داده ‏ها احصاء و در قالب مدل پارادایمی قرار گرفت. این مقوله ‏ها در قالب عناصر شرایط علی (3)، پدیده اصلی (منتورینگ آکادمیک اشتغال‏ پذیری دانشجویان رشته مدیریت)، شرایط زمینه ‏ای (3)، شرایط مداخله ‏گر (2)، راهبردها (4)، پیامدها (4) جای گرفتند. یافته های پژوهش نشان می ‏دهد منتورینگ آکادمیک در قالب برنامه ‏ای مدون می‏تواند موجب توسعه شایستگی‏ ها و مهارت‏ های دانشجویان شود و نیاز صنایع به نیروی انسانی کارآزموده را فراهم ساخته و موجبات اصلاح زیرساخت‏ های آموزشی و پژوهشی را به‏ وسیله ایجاد همکاری آموزشی میان دانشگاه ‏ها و صنایع فراهم سازد.
  کلیدواژگان: منتورینگ، منتورینگ آکادمیک، اشتغال‏پذیری، برنامه توسعه فری و شغلی، ارتباط دانشگاه و صنایع، کارآموزی
 • حمید رحیمیان*، حمیدرضا زرین صفحات 123-152
  با توجه به اهمیت کسب دانش و به کارگیری آن در توانمندسازی و کارآیی منابع انسانی در سازمان‏ ها و با توجه به اینکه بخش عظیمی از دانش مورد نیاز کارکنان درون سازمان و در نزد سایر کارکنان و یا در اسناد و رویه ‏های سازمانی موجود است، این پژوهش برای شناسایی عوامل و روش‏های تسهیم و اشتراک‏گذاری دانش در مدارس صورت گرفته است تا به کمک آن دانش در اختیار کارکنان قرار گرفته و توسط آنان در مدارس جاری گردیده و موجب توانایی آنان و بهره ‏وری مدارس گردد. در این پژوهش از رویکرد پژوهش کیفی و روش داده ‏بنیاد نظام ‏مند استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش اساتید تعلیم ‏و تربیت و کارگزاران نخبه آموزشی در وزارت آموزش و پرورش و در مدارس تهران بوده ‏اند. از روش نمونه‏ گیری نظری استفاده شده و با تعداد 16 نفر مصاحبه انجام گرفته تا به اشباع نظری رسیده‏ ایم. برای تجزیه و تحلیل مصاحبه‏ ها از روش کدگذاری باز و محوری و انتخابی استفاده شد. روایی مصاحبه توسط خبرگان سنجیده شد و اعتمادپذیری آن نیز بوسیله توافق درون‏ موضوعی بین دو کدگذار مورد تایید قرار گرفت. سه عامل عوامل فردی، عوامل سازمانی و تربیت نیروی انسانی به عنوان کدهای انتخابی و 13 عامل هم به عنوان کدهای محوری شناسایی و مشخص شده‏اند.
  کلیدواژگان: بهره ‏وری مدارس، تسهیم دانش، تربیت منابع انسانی، توانمندسازی معلمان، مدیریت دانش
 • کامران مالکپور لپری*، طیبه داستان پور، اعظم بختیاری رنانی صفحات 153-169
  با توجه به محیط کسب و کار در حال تغییر، سازمان‏ ها مجبورند نوآوری را به عنوان یک پیش ‏نیاز ضروری برای افزایش کارایی، بهره ‏وری و پایداری خود در نظر بگیرند. در این راستا، آن‏ ها باید توجه بیشتری به افزایش اشتیاق شغلی، توانمندسازی روان ‏شناختی و تحریک رفتارهای کاری نوآورانه داشته باشند. لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی اشتیاق شغلی در مدل رفتارهای کاری نوآورانه بر اساس توانمندسازی روان‏ شناختی انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها جزء تحقیقات کمی از نوع همبستگی به شمار می ‏رود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان زن و مرد شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در سال 1401 تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه‏ گیری تصادفی ساده تعداد 345 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده ‏های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه ‏های استاندارد توانمندسازی روان ‏شناختی Spritzer and Mishra's (1995)، اشتیاق شغلی، Salonava and Shoufeli (2001) و رفتار کاری نوآورانه Dijang and Denhartog (2010) جمع ‏آوری شدند. بر اساس نتایج پژوهش تاثیر توانمندسازی روان‏ شناختی بر اشتیاق شغلی 380/0، بر رفتارهای کاری نوآورانه 297/0 و تاثیر اشتیاق شغلی بر رفتارهای کاری 352/0 بوده است (001/0>p). بعلاوه نتایج نشان داد که توانمندسازی روان ‏شناختی به واسطه اشتیاق شغلی بر رفتارهای کاری نوآورانه به میزان 667/0 تاثیر دارد (05/0>p). بنابراین همه متغیرها به صورت مثبت و مستقیم بر همدیگر تاثیرگذار بوده ‏اند (001/0>p). این پژوهش درک اهمیت توانمندسازی روان‏ شناختی به عنوان یک پیش‏نیاز ضروری برای رفتارهای کاری نوآورانه کمک می‏ کند و بینش جدیدی را برای سازمان ‏ها ارایه می‏دهد تا رفتارهای کاری نوآورانه کارکنان را تشویق کنند.
  کلیدواژگان: توانمندسازی روان‏ شناختی، رفتارهای کاری نوآورانه، اشتیاق شغلی
 • فاطمه سلیمان نژاد بدره، مهدی خانجانی*، علی دلاور صفحات 171-192

  این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش سرمایه روان ‏شناختی بر جامع ه‏پذیری سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش خرم‏آباد انجام شد. روش پژوهش نیمه ‏آزمایشی بوده و طرح آن از نوع پیش ‏آزمون- پس‏آزمون و پیگیری با گروه گواه (کنترل) می‏ باشد. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان آموزش و پرورش خرم ‏آباد که تعداد آن‏ها در زمان انجام پژوهش در حدود 1534 نفر بوده است. نمونه آماری تحقیق به تعداد 30 نفر (به دلیل نیمه‏ آزمایشی بودن تحقیق) بصورت نمونه‏ گیری هدفمند انتخاب و بصورت گمارش تصادفی در گروه‏ های آزمایش و گواه گمارده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه جامعه ‏پذیری سازمانی Taormina (1994) و فرسودگی شغلی Maslach و همکاران (1996) بود. روش تحلیل داده‏ها به روش آزمون تحلیل کوواریانس انجام گرفت. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین های تعدیل‏ شده نمرات جامعه‏پذیری و فرسودگی شغلی افراد در گروه آزمایش و گواه، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. جامعه ‏پذیری (391/4= F) و (04/0= P) ؛ فرسودگی شغلی: (339/29= F) و (001/0=P) که در سطح 05/0 معنادار بوده است. استفاده از آموزش سرمایه روان ‏شناختی موجب افزایش جامعه‏ پذیری سازمانی وکاهش فرسودگی شغلی کارکنان خواهد شد؛ بنابراین می‏توان از آموزش سرمایه روان‏ شناختی جهت تقویت رفتار جامعه ‏پذیری سازمانی کارکنان آموزش و پرورش و کاهش فرسودگی شغلی آنان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: سرمایه روان‏ شناختی، جامعه‏ پذیری سازمانی، فرسودگی شغلی، کارکنان آموزش و پرورش خرم آباد
|
 • Kazem Fathtabar Firouzjaei *, Mohammad Khademi Kolahlou, Abdolhamid Kazemi Pages 7-46

  Iranian higher education has been facing many challenges and problems during its evolution. In such a way that the upcoming challenges and prolems create obstacles on the way to excellence, cause disruption in activities and functions, disturb the balance and coherence, and also reduce its performance and inefficiency in the society in the field that has been different. One of the influential components in the policy making and planning process of the higher education system is to identify and deal with the challenges and problems arising from them, in a conscious, measured way, at the right time, and based on the intellectual foundations and practical and behavioral framework. It is based on truth, rationality and logic. In this regard, the present research aimed to identify the system of higher education economy’s problems and their ranking through a systematic review of scientific and academic texts and semi-structured interviews. It has been done with experts and scientific and operational experts in this field. The current research was in the category of applied research in terms of purpose and descriptive-analytical method. Data and information were analyzed using thematic analysis method and Friedman's test. Based on the analysis of opinions and views of experts, 9 challenges and 23 problems were counted and identified. The results of the Friedman test have also shown that challenges and issues do not have the same importance and priority. Therefore, according to the conditions and needs of society, addressing some of them has more priority than others.

  Keywords: challenges, Problems, Higher Education Economy
 • Hossein Khanifar, Younes Sahranavard Nashtifan, Salahaddin Ebrahimi * Pages 47-81
  One of the main topics of the developed educational systems in the third millennium is the importance of the role of "educational management" in advancing the goals of education. Therefore, the educational principal as a "leader", "core" and "influential factor" in the school has a fundamental role in the quality of the implementation of educational programs and the advancement of educational goals. With these conditions, the current research was conducted with the aim of identifying the categories of necessity and importance of establishing a master's programme in management and educational leadership in Farhangian University. A qualitative method with a Grounded Theory approach was used to conduct the research. The study field was all experts, professors, educational management, and leadership specialists in education organization and Farhangian University, that 21 of them were interviewed using purposeful sampling and theoretical strategy. The research tool was semi-structured interview. The findings were analyzed and validated by three-step coding. According to the results of the research "Importance and Necessity: Career, Curriculum and Content Research" as the core category, "Education and learning strategies and programmes, resources and facilities, future research and foresight and providing and preparing human resources" as causal conditions, "Development in the curriculum and learning environment, needs assessment, requirements and organizational support and networking and interaction" as strategies, the categories of "University culture and climate and the group of students and professors" as a context, "Involvement of students and professors with problems related to the organizational field" as intervening conditions, and educational and organizational categories were raised as a result. Using the results of this research can be effective in improving the leadership and management of schools and the efficiency of the educational system.
  Keywords: Educational management, Master’s programme, Farhangian University
 • Alireza Hosseyni *, Abbas Abbaspour, Saeed Ghiasi Nodoushan Pages 83-119
  This research has been conducted with the aim of analyzing academic mentoring in order to employ management students. Due to explain academic mentoring and obtain appropriate data, the qualitative research method and the data type of the foundation were used. The statistical population of the study covered all professors and experts who were aware of academic mentoring. Then, semi-structured interviews were conducted with by snowball sampling method until theoretical saturation was reached. The three steps of open coding, axial coding and selective coding of Strauss and Corbin (1998) were used to analyze the data. Findings showed that 45 concepts and 18 categories were counted during the three stages of data analysis and were placed in a paradigm model. These categories are in the order mentioned: in the form of elements of causal conditions (3), main phenomenon (academic mentoring of employability of management students), contextual conditions (3), intervening conditions (2), strategies (4), consequences (4) they got findings showing that academic mentoring can develop students' competencies and skills.
  Keywords: Mentoring, Academic Mentoring, Employability, Career Development Program, University-Industry Relations, internship
 • Hamid Rahimian *, Hamidreza Zarrin Pages 123-152
  Given the importance of acquiring knowledge and applying it in empowerment and efficiency of human resources in organizations and given that a large part of the knowledge required by employees within the organization and with other employees or in organizational documents and procedures, the purpose of this research was to identify the factors and methods of knowledge sharing in schools; therefore, knowledge is provided to the staff and circulated by them in schools and causes their ability and school productivity. In this research, the qualitative research approach and the data method of the systematic foundation have been used. The statistical population of the study was professors of education and elite educational agents in the Ministry of Education and in Tehran schools. Theoretical sampling method was used and 16 people were interviewed to reach theoretical saturation. Open, axial and selective coding methods were used to analyze the interviews. The validity of the interview was assessed by experts and its reliability was confirmed by an intra-subject agreement between the two coders. Three factors of individual factors, organizational factors and human resources training have been identified and selected as selection codes and 13 factors have been identified as core codes.
  Keywords: Knowledge Management, Teacher Empowerment, Knowledge Sharing, Human Resource Training, School Productivity
 • Kamran Malekpour Lapari *, Tayebeh Dastanpoor, Azam Bakhtyarirenani Pages 153-169
  Due to the changing business environment, organizations have to consider innovation as a necessary prerequisite to increase their efficiency, productivity and sustainability. In this regard, they should pay more attention to increasing job enthusiasm, psychological empowerment, and stimulating innovative work behaviors. Therefore, this research was conducted with the aim of investigating the mediating role of job enthusiasm in the model of innovative work behaviors based on psychological empowerment. In terms of the objective, this research is part of applied research, and in terms of the data collection method, it is part of correlational quantitative research. The statistical population of this research was made up of all the male and female employees of the oil company in the central regions of Iran in 1401. Using simple random sampling, 345 people were selected as the research sample. The data of this research were collected using Spritzer and Mishra's (1995) Standard Questionnaires of Psychological Empowerment, Job Enthusiasm,      Salonava and Shoufeli (2001) and Innovative Work Behavior of Dijang and Denhartog (2010). According to the results of the research, the effect of psychological empowerment on job enthusiasm was 0.380, on innovative work behaviors was 0.297, and the effect of job enthusiasm on work behaviors was 0.352 (p<0.001). In addition, the results showed that psychological empowerment due to job enthusiasm has an effect on innovative work behaviors to the extent of 0.667 (p<0.05). Therefore, all variables have positively and directly influenced each other (p<0.001).
  Keywords: psychological empowerment, Innovative work behaviors, Job enthusiasm, Iranian Central Oil Fields Company
 • Fatima Suleiman Nejad Badreh, Mahdi Khanjani *, Ali Delavar Pages 171-192

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of psychological capital training on organizational socialization and job burnout of Khorramabad education staff. The research method was quasi-experimental and its design was pre-test-post-test and follow-up with a control group. The statistical population of the study was all education staff in Khorramabad, whose number at the time of the study was about 1534. The statistical sample of the study was 30 people (due to the semi-experimental nature of the study) was selected by purposive sampling and randomly assigned to the experimental and control groups. Data collection tools included Taormina (1994) Organizational Socialization Questionnaire and Maslash et al. (1996). Data analysis was performed by analysis of covariance. The results of analysis of covariance showed that the adjusted means of socialization scores and burnout in the experimental and control groups were significantly different. Sociability (4.391) F = and (0.04) P =; Burnout: F = (29.339) and P = (0.001) which was significant at the level of 0.05. The use of psychological capital training will increase organizational socialization and reduce employee burnout; therefore, psychological capital training can be used to strengthen the organizational sociability behavior of education staff and reduce their burnout.

  Keywords: psychological capital, Organizational Socialization, Burnout, Khorramabad Education Staff