فهرست مطالب

دستاوردهای روانشناختی - سال سی‌ام شماره 1 (پیاپی 29، بهار و تابستان 1402)
 • سال سی‌ام شماره 1 (پیاپی 29، بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/05
 • تعداد عناوین: 17
|
 • شیما نعمت اللهی، فاطمه برازجانی*، غلامرضا پیشداد، مهرنوش ذاکرکیش، فروغ نامجویان، کامبیز احمدی انگالی صفحات 1-18

  افزایش شیوع دیابت به دلیل افزایش عادات غذایی ناسالم و سبک زندگی کم تحرک موجب افزایش التهاب و عدم بالانس وضعیت گلایسمی و به دنبال آن سطح کیفیت زندگی کاهش می یابد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مکمل بربرین و شنبلیله در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 طراحی و انجام شد. یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده بر روی 50 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد. انتخاب شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و دارونما صورت گرفت و گروه مداخله به تعداد 25 نفر که روزانه با دریافت 3 کپسول 500 میلی گرمی (300 میلی گرم بربرین + 200 میلی گرم پودر دانه شنبلیله) و گروه دارونما به تعداد 25 نفر، روزانه 3 کپسول 500 میلی گرمی دارونما به مدت 12 هفته دریافت کردند. 17 نفر از هر گروه مورد مطالعه زن و 8 نفر مرد بودند. در ابعاد کیفیت زندگی گروه مداخله افزایش معنی داری مشاهده شد و در گروه دارونما در پایان مطالعه فقط در 3 مورد از ابعاد معنی دار شد. میانگین نمره خلاصه مولفه جسمی (PCS) از ابتدا تا هفته 12 به طور قابل توجهی تقریبا در دوگروه مداخله (05/6 ± 26/49) و دارونما (30/5 ± 28/49) مشابه بود. تغییرات میانگین درون گروهی نمره خلاصه مولفه ذهنی (MCS) در ابتدای مطالعه در گروه مداخله (001/0=P) بیشتر از گروه دارونما (4/0=P) بود. از ابتدا تا انتهای اجرای پژوهش و مصرف مکمل ترکیبی در دو مولفه ارتباط معنی داری یافت نشد. ترکیب مکمل بربرین و دانه شنبلیله می تواند منجر به بهبود کیفیت زندگی بیماران دیابتی شده و در نتیجه می توان از نقش ضد دیابتی و ضد التهابی آن حمایت کرد.

  کلیدواژگان: بربرین، دیابت نوع 2، شنبلیله، کیفیت زندگی، وضعیت گلایسمیک
 • عبدالله شفیع ابادی، جعفر حسنی، مرسده یاری* صفحات 19-36

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری هیجان مدار با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تصویر بدنی و نظم جویی شناختی هیجان در دختران نوجوان خواهان جراحی زیبایی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم پایه یازدهم و دوازدهم مدارس دولتی منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 97- 1398 تشکیل دادند. در یک طرح نیمه آزمایشی از این جامعه، با استفاده از نمونه گیری چندمرحله ای دو دبیرستان انتخاب شدند؛ 45 نفر واجد شرایط ورود به پژوهش (انجام اقدامات اولیه پیش از جراحی) بودند که از این جامعه، 30 دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه همتاسازی شدند. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه روابط چند بعدی خود- بدن (MBSRQ) و پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ) می باشد. برای گروه های آزمایش 8 جلسه 120 دقیقه ای هفتگی در نظر گرفته شد. در نهایت پس از گذشت یکماه از پایان درمان پیگیری انجام گردید. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد هر دو درمان شناختی- رفتاری هیجان مدار و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی در بهبود تصویر بدن و نظم جویی شناختی هیجان دختران نوجوان خواهان جراحی زیبایی اثربخش بو ده است (05/0p<) . اما بین اثربخشی این دو شیوه درمان بر متغیرهای مذکورتفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0p>). براساس یافته ها می توان گفت بکارگیری هر دو رویکرد درمانی بر بهبود تصویر بدن و تنظیم شناختی هیجان اثرگذار است.

  کلیدواژگان: تصویر بدنی، تنظیم هیجان، ذهن آگاهی، شناختی -رفتاری هیجان مدار
 • ناصر بهروزی* صفحات 37-58

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ترس از کووید-19 و بهزیستی روان شناختی با میانجی گری سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی بود. این مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1399-1400 بودند که از میان آن ها 360 نفر با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای ترس از کووید-19 مارتینز-لورکا و همکاران (2020)، پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف (1989)، سرسختی روان شناختی کیامرثی و همکارن (1377) و حمایت اجتماعی واکس و همکاران (1986) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روابط مستقیم داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS-23 و AMOS-23 و روابط غیرمستقیم با استفاده از بوت استرپ مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین ترس از کووید-19 با سرسختی روان شناختی، حمایت اجتماعی و بهزیستی روان شناختی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد (01/0˂ p). همچنین نتایج نشان داد که سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی نقش میانجی گر را ایفا می کنند. با توجه به ارتباط معکوس بین ترس از کووید- 19 و حمایت اجتماعی و سرسختی روان شناختی به نظر می رسد وجود تمهیدات حمایتی از طرف خانواده و اطرافیان در زمان همه گیری کرونا ویروس ضروری باشد. همچنین می توان با افزایش ویژگی سرسختی روان شناختی میزان ترس از کووید-19 را کاهش داده و بهزیستی روان شناختی افراد را افزایش داد.

  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، ترس از ویروس کرونا، حمایت اجتماعی، سرسختی روان شناختی
 • فاطمه فولادی، حسین پورشهریار، سارا ابراهیمی* صفحات 59-78

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی ابزار والدگری هلیکوپتری انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمامی نوجوانان دختر شهر کرمان بود. به منظور جمع آوری افراد نمونه، تعداد 422 نفر از آن ها در سنین 15-18ساله با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در مطالعه حاضر، نوجوانان به ابزار والدگری هلیکوپتری پیستلا و همکاران (2020) و مقیاس فرا والدگری لیونگ و شک (2018) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی ابزار والدگری هلیکوپتری از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و به منظور بررسی همسانی درونی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعه روایی سازه ابزار والدگری هلیکوپتری، ضریب همبستگی آن با مقیاس فراوالدگری گزارش شد. نتایج تحلیل مولفه های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس نشان داد ابزار والدگری هلیکوپتری از دو عامل درگیری ذهنی و درگیری عملی تشکیل شده است. شاخص های تحلیل عاملی تاییدی نیز بیانگر آن بود که ساختار دو عاملی ابزار برازش قابل قبولی با داده ها دارد و مدل مورد تایید است. نتایج مربوط به همبستگی بین ابعاد والدگری هلیکوپتری با فراوالدگری به طور تجربی از روایی سازه والدگری هلیکوپتری حمایت کرد. همچنین، ضریب همسانی درونی ابزار والدگری هلیکوپتری (85/0=a) مطلوب گزارش شد. در مجموع، یافته های پژوهش نشان داد که ابزار حاضر برای سنجش سبک والدگری هلیکوپتری در نوجوانان دختر ابزاری روا و معتبر است.

  کلیدواژگان: ادراک، کفایت روان سنجی، نواجوانان دختر، والدگری هلیکوپتری
 • مرضیه ارغوانی، قاسم آهی*، محمدحسن غنی فر، فاطمه شهابی زاده، رضا دستجردی صفحات 79-104

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات روابط معلم- شاگرد و معلم-والدین بر پیامدهای تحصیلی (سرزندگی تحصیلی، یادگیری ادراک شده، رفتار در کلاس، شادی در کلاس، آمادگی برای ورود به دانشگاه و طرح ریزی برای فارغ التحصیلی) با نقش میانجی آگاهی فراشناختی انجام شد. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل دوره متوسطه دوم شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 99 -1398 بودند. تعداد 392 نفر به همراه یکی از والدین شان به عنوان مشارکت کنندگان، پرسشنامه های ارتباط معلم- شاگرد (Murray & Zvoch, 2010)، ارتباط معلم- والدین (Vickers & Minke, 1995)، آگاهی فراشناختی (Schraw & Dennison, 1994)، سرزندگی تحصیلی (Dehghanizadeh & Chari, 2013)، خرده مقیاس یادگیری ادراک شده (Alavi, 1994 و Marks, 2000)، خرده مقیاس طرح ریزی برای فارغ التحصیل شدن پرسشنامه ملی درگیری دانش آموزی (NSSE)، آمادگی برای ورود به دانشگاه خرده مقیاس دانش آموز (Sokol, 2000) و خرده مقیاس شادی و رفتار در کلاس پرسشنامه ارزیابی ملی پیشرفت تحصیلی (Blazar & Kraft, 2015) را تکمیل نمودند. تحلیل داده ها با روش های آمار توصیفی و روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهایSPSS22  و LISREL8.8 نشان داد که مدل پیشنهادی با داده های پژوهش برازش مناسب دارد. نتایج بیانگر آن بود که روابط معلم- شاگرد و معلم-والدین تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر پیامدهای تحصیلی دانش آموزان دارد و آگاهی فراشناختی نقش واسطه ای بین روابط معلم- شاگرد و معلم- والدین و پیامدهای تحصیلی دانش آموزان را ایفا می کند. یافته های حاضر، علاوه بر تولید دانش نظری، کاربردهای عملی ویژه ای را جهت ارتقاء پیامدهای تحصیلی دانش آموزان در بردارد.

  کلیدواژگان: باورهای غیرمنطقی، تعارض زناشویی، خودتنظیمی هیجانی، طرحواره های ناسازگار اولیه، طرحواره درمانی
 • محبوبه موسیوند*، سجاد عزیزی، شاپور فولادوند صفحات 105-120

  بازی های آنلاین یکی از انواع بازی های رایانه ای و هوشمند است که با توجه به افزایش آشنایی قشر جوان با اینترنت، همچنین دسترسی به گوشی و تبلت های هوشمند فراگیر شده است. اعتیاد به بازی های آنلاین به عنوان رفتاری وسواسی، از لحاظ جسمانی و روانی مخرب در نظر گرفته شده است. مطالعه حاضر با هدف مدل یابی اعتیاد به بازی های آنلاین بر اساس مهارت های ارتباطی و احساس تنهایی با نقش میانجی سازگاری در میان نوجوانان در دوران همه گیری کووید-19 انجام شده است. طرح پژوهش حاضر از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان 12 تا 18 ساله شهر تهران بودند. با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های مهارت های ارتباطی کروکوت، احساس تنهایی راسل و همکاران، پرسشنامه اعتیاد به بازی های آنلاین وانگ و چانگ و سازگاری سینها و سینگ پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مهارت های ارتباطی و سازگاری با اعتیاد به بازی های آنلاین رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (001/0≥P). همچنین بین احساس تنهایی با اعتیاد به بازی های آنلاین رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (001/0≥P). نتایج حاصل از مدل یابی معادله ساختاری نشان داد که 25 درصد از واریانس سازگاری توسط مهارت های ارتباطی و احساس تنهایی و 32 درصد از واریانس اعتیاد به بازی های آنلاین توسط مهارت های ارتباطی، احساس تنهایی و سازگاری تبیین می شود. در مجموع، شناسایی متغیرهای ایستا و پویای موثر در بروز اعتیاد به بازی های آنلاین به متخصصان کمک می کند تا بر عوامل مذکور تمرکز کنند و فعالیت هایشان را سازماندهی کنند که این امر منجر به ارایه خدمات موثرتر به مراجعان می شود.

  کلیدواژگان: احساس تنهایی، بازی های آنلاین، سازگاری، کووید-19، مهارت های ارتباطی
 • استیره مولودی*، حسن عبدالله زاده صفحات 121-144

  میان سالی یکی از دوره ها یا مراحل زندگی است که کمتر در پژوهش های روان شناختی به آن پرداخته شده است. یکی از مسایل مهم در دوره میان سالی بحران میان سالی است. مطالعه حاضر به منظور شناخت بحران میان سالی در میان نمونه ای از میان سالان شهر تهران انجام شده است. در این پژوهش از روش شناسی کیفی و روش نظریه زمینه ای برای مطالعه بحران میان سالی استفاده شده است. برای انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه گیری هدفمند و نظری استفاده شده است. در نهایت بعد از اشباع داده ها 17 نفر میانسال به عنوان نمونه مطالعه انتخاب شدند. اطلاعات از میان سالان با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده است. به منظور تجربه و تحلیل یافته ها از فن کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی استفاده شد. 25 مقوله اصلی در زمینه بحران میان سالی با توجه به مدل پژوهش شناسایی شد. یافته ها نشان داد محور مرکزی بحران میان سالی بحران های موضوع محور میان سالی است، به این معنا که افراد میان سال با توجه به موضوع های مختلف ممکن است دچار بحران شوند. اگر آنان زندگی شان در زمینه های مورد انتظار با دستاورد همراه نباشد دچار بحران می شوند. افراد میان سال در برابر بحران ها راهبرهای فعالانه ای را برگزیده بودند. تلاش برای جبران ناکامی ها، احساس مسیولیت در برابر دیگران، کاستن از میزان روابط و عمق بخشیدن به روابط و تلاش برای حفظ ظاهر فیزیکی از مهم ترین راهبردهای آنان برای مواجه با بحران میان سالی است. در نهایت پیشنهاد می شود متخصصان سلامت روان از یافته های این پژوهش در جهت ارتقاء سلامت روان میان سالان استفاده کنند.

  کلیدواژگان: بحران میان سالی، بحران های موضوع محور میان سالی، راهبردهای مقابله
 • مجید عزیزی*، اقبال زارعی صفحات 145-162

  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش رفتاردرمانی دیالکتیکی بر رفتارهای خودآسیب رسان و تحمل پریشانی در نوجوانان پسر دامنه سنی 12 تا 18 سال شهر بندرعباس در سال 1400 بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری پژوهش کلیه نوجوانان مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره شهر بندرعباس با سابقه رفتارهای خودآسیب رسان بود. در این پژوهش تعداد 30 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایشی و گواه گمارده شدند (15 نفردر گروه آزمایشی و 15 نفر در گروه گواه). گروه آزمایشی آموزش رفتار درمانی دیالکتیکی را در 12 جلسه 2 ساعته دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه رفتارهای خودآسیب رسان Klonsky و پرسشنامه تحمل پریشانی Simons and Gahr بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد رفتاردرمانی دیالکتیکی بر رفتارهای خودآسیب رسان و تحمل پریشانی موثر بوده است. چنانکه این مداخله توانسته منجر به بهبود رفتارهای خودآسیب رسان و تحمل پریشانی در نوجوانان شود. از این رو، بکارگیری آموزش رفتاردرمانی دیالکتیکی به عنوان یک مداخله موثر می تواند در کاهش رفتارهای ضرب و جرح خویشتن و کاهش پریشانی در نوجوانان پسر مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تحمل پریشانی، خودآسیب رسانی، رفتاردرمانی دیالکتیکی
 • فرهاد ملایی امجز، علی فرنام* صفحات 163-182

  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش میانجی بهزیستی روان شناختی در رابطه بین ذهن آگاهی و خردمندی در مدافعان سلامت مبارز با بحران کروناویروس اجرا گردیده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بخش مراقبت از بیماران مبتلا به کرونا در سه شهرستان کرمان، بم و جیرفت بودند که طی آذر تا دی ماه  سال 1399مشغول به کار بودند. به دلیل شرایط حاد محدودیت های کرونایی به کارکنان در دسترس بخش مراقبت از بیماران کرونایی تعداد 130 نفر (شامل 82 زن و 48 مرد) بین سنین 27 تا 45 سال بابه بطور متوسط بیش از 8 سال سابقه به عنوان نمونه به صورت در دسترس انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه ذهن آگاهی کنتاکی، پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف و مقیاس خردمندی آردلت به دست آمده است. داده های به دست آمده از 130 پرسشنامه با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی در نرم افزار Smart-PLS3 تجزیه وتحلیل شد. طبق نتایج به دست آمده بهزیستی روانشناختی (04/0p< ،35/0β=) و ذهن آگاهی (02/0p< ،22/0β=) رابطه مستقیمی با خردمندی داشت و ذهن آگاهی نیز تاثیر مستقیمی بر بهزیستی روان شناختی دارد (001/0p< ،23/0β=). نقش میانجی گر بهزیستی روان شناختی در رابطه بین ذهن آگاهی و خردمندی نیز تایید شد (03/0p<). در مجموع، نتایج نشان داد که تقویت ذهن آگاهی مدافعان سلامت با استفاده از بهزیستی روان شناختی باعث بهبود خردمندی آنان می شود؛ بنابراین با توجه به شیوع اختلالات روانی در هنگام همه گیری بیماری های نوظهور فاقد درمان قطعی مانند کووید-19، مداخلات روان شناختی مانند آموزش برنامه مبتنی بر ذهن آگاهی باعث رفتارهای آگاهانه و پاسخ های خردمندانه مدافعان سلامت می شود.

  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، خردمندی، ذهن آگاهی، کروناویروس، مدافعان سلامت
 • ندا سیفی پور امشی*، عباس ابوالقاسمی صفحات 183-204

  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای خودکارآمدی و تحمل پریشانی در رابطه بین امید به زندگی و اضطراب کرونا در بزرگسالان بود. این مطالعه توصیفی-مقطعی، از نوع همبستگی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری را بزرگسالان 20 تا 45 سال تشکیل می دادند که پرسشنامه ها را به صورت الکترونیکی در فضای مجازی پاسخ دادند. از بین این افراد، 291 نفر به روش در دسترس جهت تدوین الگوی ساختاری انتخاب شدند. زمان اجرای این پژوهش شهریور تا مهر 1400 بود. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش، پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر (1991)، مقیاس اضطراب کرونا علی پور و همکاران، مقیاس تحمل پریشانی سیمون و گاهر و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران  بودند. در تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری، با نسخه 24 نرم افزار SPSS  و AMOS و جهت آزمون معنی داری مسیرهای غیرمستقیم از تحلیل بوت استرپ استفاده شد. تحلیل های میانجی نشان داد که در رابطه بین امید به زندگی و اضطراب کرونا، خودکارآمدی نقش واسطه ای را ایفا می کند؛ درحالی که تحمل پریشانی در رابطه بین این دو متغیر نقش واسطه ای ندارد. اضطراب کرونا به طور مستقیم بر امید به زندگی رابطه نشان داد. همچنین متغیر امید به زندگی به اندازه 75/0 = تبیین گشت. با توجه به نتایج این پژوهش اگر ارتقاء خودکارآمدی به عنوان متغیر تاثیرگذار بر امید به زندگی در اولویت های کادر آموزش و درمان قرار گیرد، بر این اساس خودکارآمدی از طریق تاثیر بر کاهش اضطراب کرونا می تواند بر امید به زندگی تاثیر بگذارد.

  کلیدواژگان: اضطراب کرونا، امید به زندگی، تحمل پریشانی، خودکارآمدی
 • شهرزاد برات پور*، فرح نادری صفحات 205-222

  هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه ای تصویر فرد از خدا در رابطه بین هوش معنوی و هوش اخلاقی با دلبستگی به خدا در دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز بود. جامعه آماری را کلیه دانشجویان دختر و پسر در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اهواز در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 168 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت از پرسشنامه های دلبستگی به خدا بک و مک دانلد، هوش معنوی عبدالله زاده و همکاران، هوش اخلاقی لینیک و کیل و تصویر فرد از خدا کلاین بودند. ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد تمام مسیرهای مستقیم بجز مسیر هوش اخلاقی به دلبستگی به خدا معنی دار شدند. مسیرهای غیرمستقیم نیز از طریق تصویر فرد از خدا با دلبستگی به خدا معنی دار شدند. براساس نتایج این پژوهش، الگوی پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مرتبط بادلبستگی به خدا در دانشجویان محسوب می شود.

  کلیدواژگان: تصویر فرد از خدا، دلبستگی به خدا، هوش اخلاقی، هوش معنوی
 • شهاب مالکی، طیبه شریفی*، احمد غضنفری، رضا احمدی صفحات 223-240

  هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت و مهارت های ارتباط موثر با همسر بر اهمال کاری، انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر فارسان در سال تحصیلی 1400-1399 بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایشی و گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه والدین دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر فارسان که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 60 نفر (20 نفر در گروه آموزشی والدگری مثبت، 20 نفر در گروه آموزشی مهارت های ارتباط موثر با همسر، 20 نفر در گروه گواه) انتخاب شدند و به دو گروه آزمایشی در 8 جلسه آموزش والدگری مثبت و آموزش مهارت های ارتباط موثر ارایه شد. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984)، و پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر (1981) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد، تفاوت معنی داری بین اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت و مهارت های ارتباط موثر با همسر بر میانگین نمرات اهمال کاری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر در دو مرحله پس آزمون و پیگیری وجود دارد.

  کلیدواژگان: آموزش مهارت های ارتباط، آموزش والدگری مثبت، انگیزش تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی، دانش آموزان پسر
 • فضل الله میردریکوند* صفحات 240-260

  پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل ساختاری پیش بینی اختلالات رفتاری و هیجانی در کودکان آزاردیده بر اساس انعطاف پذیری شناختی و تجارب نامطلوب دوران کودکی والدین با میانجی گری خودپنداره شخصی انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و با روش تحلیل مسیر است. 300 نفر از کودکان آزاردیده مراجعه کننده به کلینیک مشاوره شاهد و ایثارگر شهر خرم آباد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های انعطاف پذیری شناختی دنیس و واندر وال، ترومای دوران کودکی برنشتاین و همکاران، علایم کودک و نوجوان گادو و اسپرافکین و مقیاس خودپنداره کودکان پیرز و هریس را تکمیل کردند. تحلیل داده ها به کمک مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart-PLS ورژن 3 انجام شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد 1/81 درصد از تغییرات واریانس اختلالات رفتاری و هیجانی کودکان توسط متغیرهای پژوهش قابل پیش بینی است. همچنین، نتایج بیانگر اثر غیرمستقیم انعطاف پذیری شناختی و تجارب نامطلوب دوران کودکی والدین بر اختلالات رفتاری و هیجانی کودکان به واسطه نقش میانجی گر خودپنداره شخصی بود. این نتایج برای متخصصان بهداشت روان به ویژه روان شناسان خانواده و جامعه که با قربانیان خشونت خانگی و خانواده های آنها کار می کنند، مفید است.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، تجارب منفی دوران کودکی، اختلالات رفتاری- هیجانی، خودپنداره
 • امین عزیزی، عبدالحسن فرهنگی*، رضا حسین پور صفحات 261-284

  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر باور تحصیلی، تنظیم هیجانی و سازگاری تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر ایلام بود. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر ایلام در سال تحصیلی 1399 بوده که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای، 45 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه باور تحصیلی والرند و همکاران (1992)، پرسش نامه تنظیم هیجانی گروس و جان (2003) و مقیاس سازگاری تحصیلی کلارک (1976) بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس چندراهه در نرم افزار SPSS-21 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین گروه های آزمایشی و گروه گواه از نظر متغیرهای وابسته (باور تحصیلی، تنظیم هیجانی و سازگاری تحصیلی) تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0P<). همچنین بین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی به لحاظ اثربخشی بر تنظیم هیجانی تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0P<). طبق نتایج این پژوهش هر دو درمان موجب افزایش باور تحصیلی، ارزیابی مجدد شناختی و سازگاری تحصیلی و هم چنین موجب کاهش بازداری هیجانی در دانش آموزان می شوند. هم چنین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت به درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی میزان ارزیابی مجدد شناختی را بیشتر افزایش می دهد و میزان بازداری هیجانی را بیشتر کاهش می دهد. لذا درمان ذهن آگاهی و پذیرش و تعهد بر باور تحصیلی، سازگاری تحصیلی و تنظیم هیجانی در دانش آموزان موثر است و از آن به عنوان یک مداخله در درمان مشکلات روان شناختی ، رفتار و تحصیلی دانش آموزان می توان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: باور تحصیلی، تنظیم هیجانی، درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، سازگاری تحصیلی
 • سحر پاسیار، حسین بقولی*، مجید برزگر، نادره سهرابی شگفتی صفحات 285-314

  سرطان سینه شایع ترین سرطان و دومین علت اصلی مرگ در زنان با بسیاری از عوارض جسمی و روانی است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرش کژکار، اضطراب سلامت، بهزیستی روانشناختی و تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان سینه ماستکتومی شده شهر شیراز که در سال 1401 به بیمارستان امیر مراجعه کردند می باشد. آزمودنی شامل یک نمونه 45 نفری که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (سه گروه 15نفری) داده ها در دو مرحله پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری ثبت شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه نگرش کژکار وایزمن و بک، بهزیستی روانشناختی ریف، اضطراب سلامت سالکوسکیس و وارویک و تصویر بدنی کش، میکولاو براون، بود. داده های پژوهش با استفاده از روش کوواریانس چند متغیره و آزمون های تعقیبی شفه و بنفرونی جهت آزمون فرضیه ها استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار (spss-18) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که هر دو روش درمانی بر این متغیرها از نظر آماری اثر معنی داری اعمال کرده اند (P<0.05). یافته ها نشان می دهد میانگین نمره کل اضطراب سلامت، بهزیستی، تصویر بدنی و نگرش کژکاری در گروه کنترل در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و دوره پیگیری، تفاوت چشم گیری نشان نمی دهد اما در گروه آزمایش ACT و MBSR تفاوت های چشم گیری مشاهده می شود. نتایج این تحقیق نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اثربخشی بیشتری نسبت به برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی دارد، زیرا اصول زیربنایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در راستای افزایش انعطاف پذیری روانشناختی می باشد.

  کلیدواژگان: اضطراب سلامت، برنامه کاهش استرس، بهزیستی روانشناختی، درمان، ذهن آگاهی، نگرش کژکار
 • گلبرگ زندی گوهرریزی، رضا قربان جهرمی*، سمیه رباط میلی، مهدی زارع بهرام آبادی صفحات 315-332

  مطالعه حاضر با هدف بررسی الگوی علی رابطه سبک های دلبستگی و شدت درد با میانجی گری طرحواره های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلا به درد مزمن، انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع الگویابی معادلات ساختاری است. جامعه این پژوهش بیماران مبتلا به درد مزمن مراجعه کننده به کلینیک درد بیمارستان عرفان شهر تهران در نیمه دوم سال 1399 بود که 300 فرد مبتلا به درد مزمن به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از از پرسشنامه چند بعدی درد وست هاون- ییل، سیاهه سبک های دلبستگی بزرگسال، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان استفاده و تجزیه و تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان داد سبک دلبستگی ایمن و اضطرابی از طریق متغیر میانجی گوش بزنگی و بازداری، دیگر جهت مندی و دشواری در تنظیم هیجان، اثر غیرمستقیم معنی داری بر شدت درد در افراد مبتلا به درد مزمن دارد. این بدان معنی است که طرحواره های ناسازگار اولیه در حوزه گوش بزنگی و بازداری، دیگرجهت مندی و دشواری در تنظیم هیجان نقش میانجی گری در رابطه بین سبک های دلبستگی و شدت درد دارد. بنابراین با در نظر گرفتن طرحواره های حوزه گوش بزنگی و بازداری، دیگر جهت مندی و دشواری در تنظیم هیجان نقش موثری در شدت درد افراد مبتلا به درد مزمن داشت.

  کلیدواژگان: درد مزمن، دشواری در تنظیم هیجان، سبک های دلبستگی، شدت درد، طرحواره های ناسازگار اولیه
 • مریم خادمی* صفحات 333-354

  هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم ترس از موفقیت و علل و عوامل تاثیرگذار بر این پدیده به ویژه در زنان است. از آنجا که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، پرداختن به نقش آنها در فرآیند توسعه جامعه اهمیت عمده ای دارد. نگاهی به تاریخچه مساله جایگاه زنان نشان می دهد که زن و مرد نقش های متفاوتی در جامعه و گروه های اجتماعی ایفا کرده و جایگاه های متفاوتی به لحاظ قدرت و منزلت اشغال می کنند، ولی نه صرفا به خاطر تفاوت های زیست شناختی، بلکه تحت تاثیر عوامل تاریخی، اقتصادی و فرهنگی، که آن چنان قوی و هماهنگ عمل می کنند که به راحتی می توانند موقعیت ترس از موفقیت زنان را تولید کنند. از میان عللی که سبب ساز عدم پیشرفت فرد می باشد، ترس از موفقیت آمار چشم گیری به خود اختصاص داده است که توجه به آن خالی از لطف نیست. این مفهوم برای اولین بار توسط Matina Horner (1972) معرفی شد. به باور وی ترس از موفقیت بیشتر مختص زنان و ناشی از برداشت آن ها از پیامدهای منفی موفقیت آنها در حوزه های سنتی مردانه بوده و زنان زمانی دچار تضاد می شوند که دارای صلاحیت هایی باشند که می تواند بر خلاف نقش جنسیتی درونی شده کلیشه ای آنها باشد. لذا پژوهش حاضر ابتدا به مفهوم ترس از موفقیت و علل شکل گیری آن و سپس به عوامل فرهنگی، اجتماعی و نقش های جنسیتی به منزله عوامل موثر بر این پدیده می پردازد.

  کلیدواژگان: موفقیت، ترس از موفقیت، زنان
|
 • Shima Nematollahi, Fatemeh Borazjan, Gholam Reza Pishdad, Mehrnoosh Zakerkish, Foroogh Namjoyan, Kambiz Ahmadi Angali Pages 1-18
  Introduction

  Increased prevalence of diabetes due to increased unhealthy eating habits, and a sedentary lifestyle increases inflammation and imbalance of glycemic status and consequently decreases the quality of life.

  Method

  A randomized controlled clinical trial was performed on 50 patients with type 2 diabetes. Participants in the intervention group who received 3 capsules of 500 mg (300 mg of berberine + 200 mg of fenugreek seed powder) or a placebo daily for 12 weeks were randomly selected.

  Results

  68% of each study group was female. Most dimensions of quality of life were significantly increased in the intervention group and the placebo group at the end of the study was significant in only 3 of the dimensions. The mean physical component summary score (PCS) from baseline to week 12 was significantly approximately similar in the intervention and placebo groups. In contrast, the mean changes within the group's mental component summary score (MCS) at the beginning of the study in the intervention group (P = 0.001) were greater than the placebo group (P = 0.4). While no significant relationship was observed between the two groups at the beginning and end of the intervention. 

  Discussion

  The current study assessed for the first time the combined effect of berberine and fenugreek seed on glycemic indices, inflammatory factors, lipid profiles health-related quality of life in T2DM patients. One of the main reasons for the difference in the results of this study and the lack of significant effect following supplementation with berberine and fenugreek on various factors, unlike the results of previous studies, was related to the dose used. We used the lower dose of these two plants with the aim of better gastrointestinal tolerance, and it seems that this dose does not have a significant effect on some biochemical factors. Diabetes obviously could affect both the health and quality of life of patients. Likewise, type 2 diabetes patients have a lower quality of life than those healthy persons. Accordingly, health-related quality of life would be assessed through several domains including physical and psychological health. In the current study, the SF-12 subscale in the intervention group significantly improved scores for general health (GH), vitality (VT), mental health (MH), physical functioning (PH), Role physical (RP), social functioning (SF), role emotional (RE), physical component summary (PCS) score and also increased the mental component summary (MCS) score. Similarly, in other clinical studies, intervention with herbal medicine, date, and synbiotics augmented the quality of life scores for some of the subscales. The finding of a recent Meta-analysis showed physiological or clinical outcomes, and westernize diet was associated with the QOL of type 2 diabetes patients. The combination of berberine and fenugreek seeds can improve the quality of life in diabetic patients by improving their metabolic status, so it can support the anti-diabetic and anti-inflammatory role of berberine and fenugreek seeds.

  Keywords: Berberine, Fenugreek, Glycemic status, quality of life, type 2 diabetes
 • Abdollah Shafiabady, Jafar Hasani., Mercedeh Yari * Pages 19-36
  Introduction

  Cosmetic surgery is a common phenomenon in recent decades, and the motivation to seek cosmetic surgery is based on a combination of psychological, emotional, and personality factors. This study aimed to compare the effectiveness of cognitive-behavioral emotion-oriented behavioral therapy with mindfulness-based cognitive therapy on body image and cognitive emotion regulation of adolescent girls.

  Methods

   The population of the study consisted of all female high school students in Tehran in the academic year 1398-97. In a quasi-experimental design of this community, two high schools were selected using multi-stage sampling; 45 students were eligible to enter the study (performing preoperative initial procedures). From this community, 30 students were selected based on the cluster sampling method and were randomly matched into two experimental groups and one control group. 

  Research tools:

  multidimensional Body – Self Relations Questionnaire: Used. This questionnaire has 46 articles. The validity of the subscales ranging from alpha ranged from 0.83 to 0.92, indicating a high level of internal consistency. A body was obtained which indicates the reliability of a satisfactory test trial on this scale. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire: This version includes 9 subscales, representing 9 cognitive emotion regulation strategies that are divided into two categories adaptive and maladaptive; Each of the four items of this questionnaire consists of two items that are graded on a Likert scale from (1) never to (5) always. The total score of each subscale is obtained by adding the score of the items. Internal consistency (Cronbach's alpha range was 0.76 to 0.96) and retest (with correlation range of 0.51 to 0.77) and validity of the questionnaire through principal component analysis using Varimax rotation correlation between subscales (with correlation range of 32 / 0 to 0.67) and the validity of the desired criterion has been reported. 

  Results

  The results showed that both cognitive-behavioral therapies focused on emotion and mindfulness in improving body image and cognitive emotion regulation. Female adolescents requesting cosmetic surgery were effective (p <0.05). But there is no significant difference between the effectiveness of these two treatments on the mentioned variables (p> 0.05).

  Conclusion

  Based on the findings, it said that the application of both therapeutic approaches is effective in Improving body image and better cognitive emotion regulation as well as treatment.

  Keywords: Cognitive-emotional behavioral therapy, mindfulness-based cognitive therapy, body image, cognitive emotion regulation
 • Nasser Behroozi * Pages 37-58
  Introduction

  Due to the emergence of Covid 19 disease and according to the stable psychological reactions caused by the outbreak of this virus and the importance of anxiety and fear of this virus on the psychological well-being of students, The study aimed to investigate the relationship between fear of Covid 19 and psychological well-being by mediating the role of psychological Hardiness and social support in undergraduate students. The virus challenged the quality of life of people around the world and changed interpersonal issues and self-acceptance questions, the meaning of life, and relationships with others.  The disease is prevalent in Iran, as in other countries, and has rapidly endangered the physical and mental health of people, as the prevalence of this disease has raised concerns about the possibility of death from viral infections and has led to psychological stress. Research shows that people with coronavirus anxiety suffer from a wide range of psychological problems, and having the infection is a psychological risk factor, to the point that, among people in the United States, China, and more recently India, people suffer from anxiety. The disease led to suicide. Since to reduce the fear of Quid 19, one must first identify the effective factors and identify the share of each of them and use them, the present study seeks to answer the question of whether reducing the fear of Quid 19 increases welfare psychologically affected? Also, can Psychological well-being and social support play a mediating role in these two variables? As a result, the present study was conducted to investigate this model in students.

  Method

  This study was a descriptive correlational study. The study's statistical population was all undergraduate students studying at Shahid Chamran University of Ahvaz from 1300 to 1400, from which 360 students were selected by a multi-stage sampling method. In this study, tools of fear of Covid 19, a short psychological well-being questionnaire, psychological hardiness of Ahvaz University, and social support were used to collect data. Findings confirmed the suitability of reliability and validity of the instruments. The direct relationships of the collected data were analyzed using SPSS 23 and AMOS 23 software and the indirect and mediated relationships were analyzed using Bootstrap.

  Results

  The results showed that there was a significant negative relationship between fear of Covid and psychological Hardiness, social sup, port and psychological well-being (p˂0.01). The results also showed that psychological Hardiness and social support play a mediating role.

  Discussion

  Considering the inverse relationship between fear of Covid 19 and social support and psychological hardiness, it seems that the existence of supportive measures by family and others during the coronavirus epidemic is necessary. It is also possible to reduce the fear of Covid and increase the psychological well-being of individuals by increasing the characterstic of psychological hardiness. It is suggested that other variables that can be effective as a shield against severe stress should also be considered.

  Keywords: Fear of coronavirus, psychological hardiness, psychological well-being, social support
 • Fatemeh Fooladi, Hossien Pourpshahriar, Sara Ebrahimi * Pages 59-78
  Introduction

  Helicopter parenting is a unique form of parenting style that is generally described as highly intensive and highly involved with the children. A particular parenting style influences all phases of the development and lifestyle of adolescents. Helicopter parents overly protect their children from difficulties by setting some set of instructions without consideration of the uniqueness of their children. Recent literature has gotten huge attention on this parenting style and debating the pros and cons of the development of the child. Higher life satisfaction and better psychological well-being have been found in children of highly intrusive parents. When there are positive effects of helicopter parenting, there are negative outcomes and impacts that have also been studied. The difficulties in emotional regulation, academic productivity, and social skills among children raised by helicopter parenting have been reported in the literature. Low self-efficacy, lack of trust in peers, and alienation from peers has also been associated with helicopter parenting. So, the purpose of the present study was to investigate the psychometric adequacy of the perception of helicopter parenting instruments. 

  Method

  The study population included all adolescent girls in Kerman in 1400. To collect samples, 422 of them in the age group of 18 to 15 years were selected by snowball sampling method. In the present correlation study, Adolescents responded to the 10-item helicopter parenting instrument with Pistella, Izzo, Isolani, Ioverno, and Baiocco (2020) and the 44-item Leung and Shek (2018) over parenting scale. To determine the validity coefficient of the helicopter parenting instrument from exploratory and confirmatory factor analysis and to check its internal consistency from Cronbach's alpha coefficient by SPSS and Amos 24 was used. Also, to study the validity of the structure of the helicopter parenting instrument, its correlation coefficient with the over-parenting scale was reported. 

  Results

  The results of principal component analysis (PC) and varimax rotation replicated 2-factor structures: mental engagement & practical engagement in the Iranian samples. Indicators of confirmatory factor analysis also showed that the two-factor structure of the instrument has an acceptable fit with the data and the model is approved. Correlational analyses between the perception of the helicopter parenting instrument's factors and with overparenting scale's factors provided initial evidence for the perception of helicopter parenting instrument convergent validity. internal consistency for the perception of helicopter parenting instrument's factors was desirable (a=0.85). 

  Conclusion

  In sum, these findings provide evidence for the validity and reliability of the perception of helicopter parenting instrument as an instrument to assess the helicopter parenting instrument among Iranian samples. The application of this tool at the level due to the influence of culture requires standardization at large levels and in different social contexts. Overall, the findings of the present study show that the Persian version of the perception of helicopter parenting instrument as a multidimensional self-report tool in the field of parenting studies, in terms of psychometrics to measure the multiple dimensions of helicopter parenting in Iranian girls’ adolescents, is an accurate and reliable tool. Ease of use, brevity, and evaluation of two important factors of parenting are its strengths

  Keywords: Girl Adolescents, Helicopter Parenting, Perception, Psychometric Aptitude
 • Marzeh Arghavani, Ghasem Ahi *, Mohamad Hasan Qanifar, Fatemeh Shahabizadeh, Reza Dastgerdi Pages 79-104
  Introduction

  The present research was conducted with the aim of investigating the teacher-student and teacher-parent relationships on academic outcomes by mediating the role of metacognitive awareness. The interaction of teacher-student relationships and cognitive and metacognitive strategies plays an important role in increasing the quality of the educational environment and improving learning and performance of learners. Another factor is the significant effect of teacher-parent relationships and parental involvement on students' learning and developmental and academic processes. Utilizing cognitive and metacognitive strategies is one of the individual characteristics that are strongly affected by the learning and classroom environment and affects a person's performance and academic success, and according to Martin's model of motivation and involvement, it can act as a mediator between teacher-student and teacher-parent relationship along with educational consequences. 

  Method

  The current research was a descriptive-correlation type. The statistical population included all the students of the second secondary level of Birjand city and one of their parents in the academic year in 1398-99. The studied sample included 392 students (254 girls, 138 boys) and one of their parents, who were selected by random multi-stage cluster sampling. Data using tools, teacher-student relationship Murray & Zvoch, teacher-parent relationship Vickers & Minke, metacognitive awareness Schraw & Dennison, academic vitality Dehghanizadeh & Chari, perceived learning subscale Alavi, and Marks, planning for graduation subscale of the National Questionnaire of Student Engagement (NSSE), readiness to enter university student subscale Sokol, and happiness subscale and behavior in the classroom of the National Educational Progress Assessment Questionnaire Blazar & Kraft. For collected and analyzed the data using structural equation modeling and path analysis.

  Results

  The findings showed that the direct effect of the teacher-student and teacher-parent relationship on metacognitive awareness is positive and significant and on academic consequences is positive and non-significant. Metacognitive awareness directly, positively, and significantly affects on academic consequences. Also, the indirect effect of teacher-student and teacher-parent relationships on academic consequences through metacognitive awareness is positive and significant. The overall effects of the teacher-student and teacher-parent relationship on academic consequences through metacognitive awareness are positive and significant

  Conclusion

  The findings of this study, influenced by the ecological theory and the teacher's interpersonal behavior model along with a metacognitive orientation based on the social constructivist perspective showed that students' academic consequences are affected by both mesosystem and exosystem level variables, also the important role of teacher-student, teacher-parents, and metacognitive awareness as a mediator in these relationships in improving the educational consequences. Based on these findings, teachers and parents are recommended to pay attention to the elements of metacognitive awareness in the development of student's academic skills to help them become metacognitive experts who are aware of their thinking processes and self-regulated learning skills.

  Keywords: Educational consequences, Metacognitive Awareness, Teacher-student relationship, Teacher-parent relationship
 • Mahboobeh Moosivand *, Sajad Azizi, Shapur Fooladvand Pages 105-120
  Introduction

  Online games are one of the types of computer and smart games that have become widespread due to the increasing familiarity of people, especially young people, with the Internet, the increase in Internet speeds, as well as access to smart devices. The high appeal of online games and the prevalence of addiction have brought them to the attention of experts. Cell phones and tablets. Online gaming addiction is considered to be obsessive, extreme, uncontrollable, and physically and psychologically destructive behavior. The present study is an online gaming addiction based on communication skills and feelings of loneliness with a mediating role. Adaptation in adolescents during the Covid-19 pandemic.

  Method

  The current research design is the modeling of structural equations. The statistical population of the present study was all students aged 12 to 18 in Tehran. The method for selecting these subjects was that after receiving the letter of recommendation and after coordinating with the General Directorate of Education of Tehran Province, they went to the Directorate of Education of five and six districts and randomly selected 2 schools from each district. 1st and 2nd graders of high school were selected between the months of November and February 2019 and answered the research online questionnaires, from a total of 700 subjects became 400 people who used the games online using a multi-stage sampling method. They chose the communication skills questionnaire by Crockett, Russell, et al. and answered him. Wang and Chang's Feeling of Loneliness, Wang and Chang's Online Gambling Addiction Quiz, and Sinha and Singh's Compatibility Quiz.

  Result

  The collected data were analyzed with the correlation coefficient and the structural equation model. Skills and adaptation to online gaming addiction (P≥0.001). Likewise, there is a positive and significant association between loneliness and addiction to online gaming (P≥0.001). In addition, structural equation modeling results showed that 25% of the variance in adaptation is explained by communication skills and loneliness, and 32% of the variance in online gaming addiction is explained by communication skills, loneliness, and adaptation.

  Conclusion

  According to the results, it is necessary to take appropriate measures to reduce feelings of loneliness and improve the communication skills of family, school, and education officials, so that students are less involved in online games. The correlation coefficient and structural equation model results showed that feeling lonely positively and significantly affects online gambling addiction. o modeledt. In addition, the results showed that loneliness directly negatively impacts online gambling addiction through adaptation. The results of this study confirm the relationship between loneliness and poor communication skills with online gaming addiction.

  Keywords: Adaptation, Communication Skills, Covid-19, Loneliness, Online Gaming
 • Astera Moloudi *, Hasan Abdollahzadeh Pages 121-144
  Introduction

  Middle age is one of the periods or stages of life that has been less discussed in psychological research. However, middle age is said to be a period of life from the age of 45 to 64. One of the most important issues in the middle age period is the midlife crisis. The midlife crisis is an emotional state of doubt and anxiety in which a person becomes uneasy because the person understands that half of his or her life has passed. This usually includes reflections of the way a person has lived so far, and it is usually accompanied by a feeling that his life has not been adequately organized and has not achieved significant results. Accordingly, the present study aimed to identify the midlife crisis among a sample of middle-aged people in Tehran.

  Method

  The present study was conducted to identify the midlife crisis among a sample of middle-years in Tehran. In this research, qualitative methodology and grounded theory method have been conducted to study the midlife crisis. Participants in this study included all middle-aged people in Tehran. In this study, purposeful and theoretical sampling method was used to select participants and data were collected by using semi-structured interviews. Participants included 9 men with jobs such as (a pilot, a teacher, a freelance job, a taxi driver, a clergyman, an unemployed person, 3 employees) and 8 women with jobs such as (a teacher, a doctor, two employees, a housekeeper, a seller, two tailors). Therefore, the sample size was 17 middle-aged people based on theoretical saturation. The duration of each interview was about 30 to 45 minutes. To analyze the research data, Open, axial and selective coding was used. The first step is open coding, which means that a label is given to the interview text. To achieve this, the first interview was conducted and the concepts of the interview was labeled. After labeling or open- coding several interviews, the categories were prepared for axial coding. At this point, almost all the categories were identified. To achieve reliability criteria, three conventional techniques were used: 1- Control or validation by members; participants were asked to evaluate the overall findings and comment on its accuracy 2- Analytical comparison; to compare and evaluate the structure of the theory with the data, the raw data are conducted 3-the use of audit techniques; several experts in this field, supervise the different stages of coding, conceptualization and extraction of categories.

  Results

  Eventually, after three coding stages, 25 main categories in the field of midlife crisis were identified according to the research model. The findings showed that the central orientation of the midlife crisis is the subject-oriented crises which means that middle-aged people may be in crisis according to different subjects. If their lives are not accompanied by achievements, they walk into crisis. At the time of facing crises, Middle-aged people had chosen active strategies. Trying to compensate for failures, feeling responsible regarding to other people, reducing or deepening relationships, trying to maintain physical appearance are among their most important strategies for facing midlife crises.

  Discussion

  The findings showed that the main issue of the midlife crisis is midlife subject-oriented crises, meaning that middle-aged people may be in crisis due to various problems. If the expectations are not achieved, they will be in crisis. Middle-aged people chose active strategies in the face of crises. Trying to compensate for failures, feeling responsible regarding to other people, reducing or deepening relationships, trying to maintain physical appearance are among their most important strategies for facing midlife crises.

  Keywords: Middle-aged crisis, middle-aged subject-oriented crises, Coping Strategies
 • Majid Azizi *, Iqbal Zarei Pages 145-162
  Introduction

  Suicidal behaviors and self-harmful are one of the phenomena that has created a major challenge for mental health. Self-assessment in adolescents usually expresses high psychological distress. The prevalence of this problem indicates adolescents’ discontent, that has lots of effects on the other family members and friends. Self-assessment without suicide intention is actually self-employed or any kind of action that harms a person, but in this person, there is no intention to die, and ultimately, suicide behavior is without the intention of suicide, which causes suicide without having a person to finish his life. Therefore, the present study aimed to investigate the effectiveness of dialectical behavioral therapy on self-harmful behaviors and distress tolerance in adolescents to answer the questions of if the dialectical treatment affects the beatings and tolerance of distress.

  Method

  The present study was a quasi-experiment with pretest post-test with control group and one-month follow-up period. The statistical population of this study was all adolescents referring to Bandar Abbas counseling clinics with a history of self-harmful behaviors. In this study, 30 patients were selected by voluntary and targeted non-targeted sampling and randomly assigned to the experimental and control groups (15 in the experimental group and 15 in the control group) experimental group of dialectics treatment in 12 sessions of 2 hours received. The questionnaires used in this study included self-harmful behaviors questionnaire (Klonsky & Glenn, 2009) and distress tolerance questionnaire (Simmons and Gahr, 2005). Data from the research was analyzed by repeated measure ANOVA.

  Results

  The results showed that Dialectical behavior therapy based on Dimeff and Linehan (2008) therapy package on the experimental group has been effective in beating and tolerating distress in adolescents, since this treatment has been successful in improving self-harmful behaviors and tolerance of distress. Also, the results showed that dialectical behavioral therapy remained fixed on self-harmful behaviors and distress tolerance in adolescents in follow-up stage

  Discussion

  According to the findings of this study, it can be concluded that dialectical behavioral therapy can be used as an effective therapeutic treatment for improving the behavior of self-esteem and tolerance in adolescents with a history of self-regulation by educating the skills of excitement, tolerance of distress, conscious mind are being used. Dialectical behavior training can be effective in reducing self-control behaviors. The results of this study with the findings of Chesli et al (2020), Abooutorabi Kashani et al (2020), Saffarinia et al (2015), zamani (2014), ghorbani (2018), Tabatabayi (2021), alavi (2012), Peymannia et al (2019) is a coherent research. Explaining the findings, it can be said that dialectical behavior therapy emphasizes learning resilience against pain in a skillful way, and it can be concluded that disturbed behaviors that are targeted in teaching dialectical behavior therapy skills to endure and survive in crises. And accepting life as it is in the present moment, and these strategies in the form of turning attention (when engaging in self-harming behavior), calming down (in time of distress), improving the moment, and thinking about the benefits and harms of self-injurious behavior.

  Keywords: dialectical behavioral therapy, distress tolerance, self-harmful
 • Farhad Mollaee Amjaz, Ali Farnam * Pages 163-182
  Introduction

  Capabilities that can be formed from experiences, lessons learned, and training can affect the perception of one's own and others' feelings and relationships in the workplace. These capabilities are known as mindfulness. But these abilities, or mindfulness, can affect the wisdom of individuals, which is directly the result of their behavior and actions. Therefore the importance of psychological well-being will lead to more dynamism and activity. Then, it can be said that psychological well-being can affect the wisdom of employees and thus the present study has been conducted to structurally investigate the mediating role of psychological well-being on the relationship between mindfulness and wisdom in health advocates fighting the coronavirus crisis.

  Method

  The research is descriptive-correlational. The statistical population is all health defenders in Bam, Jiroft, and Kerman, and the statistical population includes nurses between 27 and 45 years old with more than 8 years of experience and active in the coronavirus inpatient department. The research sampling method is a census of community members. Data were collected using the Kentucky Mindfulness Questionnaire, the Reef Psychological Well-Being Questionnaire, and the Ardelt Wisdom Scale (D-WS3). The questionnaires were distributed and collected among 130 individuals. Finally, the obtained data were analyzed using structural equation modeling with partial least squares approach in Smart PLS software version 3. In this approach, using PLS test, algorithm, and bootstrapping test, by measuring reliability and validity, path coefficient, significance coefficient and t-statistic, the relationships and effects of variables have been determined.

  Results

  The internal reliability of the research was assessed using the classical Cronbach's alpha coefficient and two new composite reliability coefficients and the rho-A coefficient. The standard value approved in these coefficients is 0.7. The EVA coefficient was used to measure the convergent validity with a value higher than 0.5 and the Fornell-Larker matrix was used to measure the divergent validity. According to the results, welfare (β = 0.35, P = 0.04) and mindfulness (β= 0.22, P= 0.02) are directly related to wisdom and psychological well-being (β = 0.27, P= 0.04) mediates the relationship between mind. Awareness and wisdom have a direct impact. Thus, the results at the level of t-statistic of 1.96, and significance (P≤0.05), confirmed the relationships of the hypotheses.

  Discussion

  Finally, strengthening the minds of health advocates by using psychological well-being improves their wisdom; Therefore, due to the prevalence of mental disorders during the epidemic of emerging diseases without definitive treatment such as Covid-19, psychological interventions such as mindfulness program training cause conscious behaviors and wise responses of health defenders to such a challenge.

  Keywords: Coronaviruses, Health defenders, mindfulness, psychological well-being, wisdom
 • Neda Sayfipour Omshi *, Abbas Abolghasemi Pages 183-204
  Introduction

  In recent years, people around the world have been exposed to the Coronavirus and its aftermath. It seems that paying attention to Corona is important from a psychological point of view, despite quarantine and social distance, observing double hygiene, using masks and health advice, and changing people's lifestyles in general. More than two years after the outbreak of the Coronavirus and the infection and death of many people around the world as a result of the virus, a wave of psychological pressure has swept through communities. Corona anxiety seems to be one of the most common problems and challenges in societies after the occurrence and spread of corona. Therefore, this study aimed to investigate the mediating role of self-efficacy and distress tolerance in the relationship between life expectancy and corona anxiety.

  Method

  This is a cross-sectional descriptive study. The statistical population consists of adults aged 20 to 45 years who answered the questionnaires electronically in cyberspace (by sharing the questionnaire link in WhatsApp and Telegram groups). From these individuals, 291 samples were selected using the existing method for the structural model. The time of the research was September 2021. Instruments were Snyder's 12-item life expectancy questionnaire, the 18-item Corona Anxiety Scale, the 15-item Simmons and Gahr Distress Scale, and the 17-item Scherer General Self-Efficacy Questionnaire. Data were analyzed using Pearson torque correlation coefficient and structural equation modeling technique with SPSS version 24 and AMOS software. Bootstrap analysis based on Macro Preacher and Hayes (2008) was also used to test the significance of indirect paths.

  Results

  The results showed that the mediating role of self-efficacy in the relationship between life expectancy and corona anxiety in individuals was significant. Mediator analyzes showed that self-efficacy plays a mediating role in the relationship between life expectancy and corona anxiety. While the mediating role of distress tolerance in the relationship between life expectancy and corona anxiety was not significant in individuals and this means that distress tolerance does not mediating role in the relationship between these two variables and distress tolerance cannot change the relationship between corona anxiety and life expectancy.

  Conclusion

  Based on the results of the present study, it seems that self-efficacy can reduce corona anxiety by affecting life expectancy because this study showed that although increasing corona anxiety does not change life expectancy; however, life expectancy improves with increased self-efficacy despite increased corona anxiety. On the other hand, the results of this study showed that distress tolerance does not play a role in corona anxiety and life expectancy, which means that increasing or decreasing distress tolerance does not change the relationship between corona anxiety and life expectancy.

  Keywords: corona anxiety, life expectancy, Self-Efficacy, Tolerance of distress
 • Shahrzad Baratpour *, Farrah Naderi Pages 205-222
  Introduction

  Attachment to God is defined as a person's relationship and emotional orientation to God. Various factors are related to people's attachment to God, it seems that one of these factors is spiritual intelligence, which includes guidance and inner knowledge, maintaining intellectual balance, inner and outer peace, and acting with insight, gentleness, and kindness, it is included. Spiritual intelligence was first proposed by Zohar and Marshal (2001). Considering the importance and basic role of students in maintaining the psycho-social balance of society and considering the various personal and professional problems and issues that students face, it is felt necessary to plan to solve the problems they face. In the current research, we were able to use the person's image of God as a mediating variable to see how this variable affects students' attachment to God by influencing spiritual intelligence and moral intelligence. Therefore, based on what has been said, the originality of the research has been suggested and it can be said that the purpose of this research is to investigate the mediating role of a person's image of God in the relationship between spiritual intelligence and moral intelligence with attachment to God in the students

  Method

  To achieve the goals of the research, the correlation method was used, and to check the hypotheses of the research, the modeling method of the path analysis type was used. The statistical population was formed by all the students of the Islamic Azad University of Ahvaz branch in the academic year 2018-2019, and 200 questionnaires were provided to the subjects by the available sampling method. Finally, 168 questionnaires from eligible people were analyzed. In this study, the mean and standard deviation of the age of the subjects were 29.11 and 5.87, respectively. The research tools were questionnaires on attachment to God (Beck & McDonald, 2006), spiritual intelligence (Abdollahzadeh et al., 2008), moral intelligence (Lennick & Kiel, 2005), and a person's image of God (Klein, 1993). The evaluation of the proposed model was done using the path analysis method.

  Results

  Results showed that the proposed model fit the data properly. The results also showed that all direct paths except the path of moral intelligence to the attachment to God were significant. Indirect paths also were significant through one's image of God as an attachment to God. 

  Discussion

  The purpose of the present study was to investigate the mediating role of one's image of God in the relationship between spiritual intelligence and moral intelligence with attachment to God in students. The findings of the research showed that there is a direct and positive relationship between spiritual intelligence and attachment to God, and this hypothesis was confirmed. This means that the higher the level of spiritual intelligence, the greater the attachment to God. Also, the results showed that there is a positive and direct relationship between spiritual intelligence and a person's image of God, and this hypothesis was confirmed by the study of Anisi (2013) and Chabokinezhad and Hoseinian (2011) are consistent. Another finding of the research showed that there is a positive and direct relationship between moral intelligence and a person's image of God, and this hypothesis was confirmed. The sense by increasing the moral intelligence of students, it can be expected that the individual's image of God will increase. Another finding of the research also showed that there is a positive relationship between a person's image of God and attachment to God, and this hypothesis was confirmed. This means that by increasing the image of God among the students, it can be expected that their attachment to God will increase.

  Keywords: attachment to god, Moral intelligence, One's image of God, spiritual intelligence
 • Shahab Maleki, Tayebeh Sharifi *, Ahmad Ghzanfari, Reza Ahmadi Pages 223-240
  Introduction

  The advancement of science and the expansion of the range of different sciences make the necessity of obtaining more and more lasting information in a shorter time inevitable. Therefore, one of the tasks of education specialists is to identify appropriate methods for faster and better learning of students and optimal use of learners' limited teaching time. Education specialists also have to identify the factors influencing students' academic success. Naturally, the role of parents in this field is very influential and important. The more capable parents are in communicating with each other and their children, the better they will be able to identify and resolve issues and problems in their children's education.

  Method

  The research method was quasi-experimental: pre-test, post-test, and follow-up with two experimental and control groups. The statistical population included all parents of male first-year high school students in Farsan who were available by sampling method (20 people in the group of positive parenting education, 20 people in the group of effective communication skills with spouse, 20 people in the control group) were chosen The two experimental groups were presented with positive parenting training and effective communication skills training in 8 sessions. Measurement tools included the Solomon and Roth Bloom (1984) Academic Procrastination Questionnaire and the Harter (1981) Academic Motivation Questionnaire. To analyze the data, statistical methods of repeated measures analysis of variance were used. 

  Results

  The results showed that there was a significant difference between the effectiveness of positive parenting group training and effective communication skills with spouse on the average grades of academic procrastination and academic self-efficacy of male students in two stages of post-test and follow-up test. Therefore, it can be said that the effect of positive parenting group training and effective communication skills with the spouse on academic procrastination and students' academic motivation was the same and there was no statistically significant difference between the two educational methods. Content that uses positive parenting education and effective communication skills with the spouse is used by the researcher due to many similarities such as effective verbal and non-verbal communication, positive relationships with spouse and children, love, empathy, and empathy between family members. Family ties should be abolished, and children should be more motivated to study. Therefore, no significant difference was observed between the effectiveness of the two educational methods.

  Conclusion

  The advancement of science and the expansion of the range of different sciences make the necessity of obtaining more and more lasting information in a shorter time inevitable. Therefore, one of the tasks of education specialists is to identify appropriate methods for faster and better learning of students and optimal use of learners' limited teaching time. Education specialists also have to identify the factors influencing students' academic success.

  Keywords: academic motivation, academic procrastination, communication skills training, Positive parenting education, students
 • Fazlollah Mir Drikvand * Pages 240-260
  Introduction

  In recent decades, one of the topics related to child psychopathology has been the issue of violence against children. Child abuse and or child maltreatment includes all forms of physical abuse, sexual abuse, emotional abuse (psychologic abuse), and neglect or commercial exploitation of the child, especially by the child's parents or carers which result in actual or potential harm to the health, survival, development or dignity of the child. Therefore, this study was conducted on structural equation modeling (SEM) for predicting behavioral-emotional disorders in children victims of domestic violence based on cognitive flexibility and adverse childhood experiences of parents and with the mediating role of children's self-concept.

  Method

  This study was a descriptive-correlational study with a path analysis method. 300 children victims of domestic violence referred to the Shahid and Isargar counseling clinic in Khorramabad were selected by available sampling method and completed the Cognitive Flexibility Questionnaire of Dennis and Ventral (2010), Childhood Trauma Questionnaire-Short Form (CTQ-SF) of Bernstein et al. (2003), Child Symptoms Questionnaire of Gado and Sprafkin (1999-1994) and the Self-concept Questionnaire of Pierce-Harris (1969). Smart-PLS version 3 software was used for structural equation modeling (SEM) based on variance using the path analysis method and partial least squares.

  Results

  The results of structural equation modeling (SEM), showed that 81.1% of the variance changes of behavioral and emotional disorders in children can be predicted by research variables. The results of path analysis showed that adverse childhood experiences of parents are inversely related to parents' cognitive flexibility and have a significant direct relationship with behavioral and emotional problems of children. Also, the results indicate the indirect effect of adverse childhood experiences and cognitive flexibility of parent's on children's behavioral and emotional disorders with the mediating role of children's self-concept, and it was a direct effect of personal self-concept on children's behavioral and emotional disorders. Assessing the quality of the structural model in this study concerning RMSE, SRMR, d-ULS, chi-square, and NFI showed that the proposed model of the present study has a good fit and acceptable desirability.

  Discussion

  These results highlighted the importance of the cognitive flexibility and adverse childhood experiences of parents on behavioral and emotional disorders of children victims of domestic violence and the protective role of personal self-concept against the adverse effects of traumatic developmental experiences for mental health professionals especially family and community psychologists and social workers who work with the abuser's families and victims of domestic violence.

  Keywords: cognitive flexibility, Adverse childhood experiences, Behavioral-emotional disorders, self-concept
 • Amin Azizi, Abdolhassan Farhangi *, Reza Hosseinpour Pages 261-284
  Introduction

  In any society, students are considered human assets. In addition, the second period of secondary school is one of the most important periods of education, in which students face special biological, social, and psychological conditions, and many mental and physical pressures and adaptation problems are a special feature of this period. Target this study aimed to compare the effectiveness of acceptance and Acceptance Commitment Therapy (ACT) and Mindfulness-Based Stress Reduction Therapy (MBSR) on academic belief, emotional regulation, and academic adjustment in male high school students in Ilam.

  Method

  The current research is a type of clinical trial and experimental type with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of this research includes all male students of the second secondary level of Ilam city in the academic year of 2019. that by one-stage cluster random sampling method, three high schools were randomly selected from among all boys' high schools in Ilam city, then 45 students were selected as sample members from among the students studying in these high schools and were completely randomly selected in three Acceptance and commitment-based therapy (ACT), mindfulness-based stress reduction therapy (MBSR) and control group were divided. Each group had 15 members. First, a pre-test was taken from all three groups, then for the experimental groups, related training programs were implemented in groups and 1 session per week. While the control group did not receive any training, a post-test was taken from all three groups after the completion of the training sessions. It should be explained that due to the spread of the coronavirus and absenteeism in schools, all educational sessions were conducted in virtual space and the tests were designed electronically and made available to the participants. Research instruments include Walland et al. (1992) Academic Belief Questionnaire, Gross and John's Emotional Regulation Questionnaire (2003), Jerusalem Academic Self-Efficacy Questionnaire (1986), Clark Academic Adjustment Scale (1976), and Hayes Acceptance and Commitment Therapy (ACT). The mindset was the stress reduction (MBSR) of Kabbalah. The research data were analyzed by SPSS-21 software at the descriptive level by frequency, percentage, mean, and standard deviation indices and at the inferential level by multivariate analysis of covariance and the Bonferroni test.

  Results

  Results showed that there was a significant difference between the experimental groups and the control group in terms of dependent variables (academic belief, emotional regula, tion and academic adjustment) (P <0.001). There is also a significant difference between acceptance and commitment therapy and mindfulness-based stress reduction therapy in terms of effectiveness on emotional regulation (P <0.001).

  Discussion

  According to the results of this study, both acceptance and commitment-based therapies and mindfulness-based stress reduction therapies increase academic confidence, cognitive reassessment, and academic adjustment, as well as reduce emotional inhibition in students. Acceptance and commitment- based therapy also increase cognitive reassessment and reduce emotional inhibition more than mindfulness-based stress reduction therapy.

  Keywords: academic adjustment, Academic Belief, acceptance, commitment therapy, emotional regulation, Mindfulness-Based Stress Reduction Therapy
 • Sahar Pasyar, Hossein Baghooli *, Majid Barzegar, Nadereh Sohrabi Pages 285-314
  Introduction

  Breast cancer is the most common cancer and the second leading cause of death in women with many physical and psychological complications. The increasing growth of cancer in the last few decades and its harmful effects on all dimensions of the patient's life (physical, emotional, spiritual, social, and economic) have caused attention of specialists to be more focused on this disease. Among the different types of cancer that women suffer from, breast cancer is the most common type of cancer in the world. The purpose of this study is to compare the effectiveness of treatment based on acceptance and commitment and the stress reduction program based on mindfulness on the attitude of work, health anxiety, psychological well-being, and body image in women with breast cancer who underwent a mastectomy in Shiraz city who visited Amir Hospital in 2022. 

  Method

  The subjects included a sample of 45 people who were randomly divided into two experimental groups and a control group (three groups of 15 people) who had the criteria for entering the research, age, education, and mastectomy surgery, and the data were collected in two stages: pre-test, post-test with the control group and follow-up. And it was recorded that the research data were used using the multivariate covariance method and post hoc tests of Sheffe and Benferoni to test the hypotheses and the data were analyzed using spss (18) software. The research tools included Weissman &, Beck's inefficient Attitudes Questionnaire (1978) attitude questionnaire, Rief's psychological well-being (1989), Salkoskis and Warwick's (2000) health anxiety questionnaire, and Kesh's body image, Mykola Braun (1990).

  Results

  The results of this research showed that the therapy based on acceptance and commitment is more effective than the stress reduction program based on mindfulness because the underlying principles of the therapy based on acceptance and commitment are aimed at increasing psychological flexibility. The pairwise comparison made regarding the well-being variable in Table (4-6) shows that both treatments (ACT and MBSR) have a statistically significant effect on this variable (P<0.05). The results showed that the treatment of acceptance and commitment was more effective. Regarding the effectiveness of the treatment based on acceptance and commitment in comparison with the stress reduction program based on mindfulness in the attitude of work, health anxiety, psychological well-being, and body image in women with cancer. The mastectomy breast of Shiraz can be because the underlying principles of treatment are based on acceptance and commitment to increasing psychological flexibility.

  Discussion

  Acceptance and Commitment Therapy focuses on reducing experiential avoidance and cognitive entanglement with dysfunctional rules until it reconnects with meaningful values. Mediation analysis of the believability of negative thoughts has been identified as a partially mediating factor in the ability to predict awareness attention, experiential avoidance, and cognitive fusion in psychological distress. With stronger negative thoughts, believability was positively associated with higher levels of psychological distress.

  Keywords: Health Anxiety, Inefficient Attitudes, Mindfulness-Based Stress Reduction Program, psychological well-being, Treatment
 • Golbarg Zandi Goharrizi, Reza Ghorban Jahromi *, Somaye Robatmili, Mehdi Zare Bahramabadi Pages 315-332
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the causal pattern of the relationship between attachment styles and pain intensity mediated by early maladaptive schemas and difficulty in regulating emotion in patients with chronic pain. Pain is classified not only as a perception but also as a mood and therefore separate from the five senses. Pain is a difficult subject conceptually, and its description and classification have always been difficult so it can be said that the only clear aspect of pain is that it shows the patient's state of mental suffering. The results of some studies have also shown the relationship between early maladaptive schemas and the difficulty of emotion regulation with pain intensity. In addition, disturbance in emotion regulation, which can be caused by the experiences of the first years of childhood, is also effective in predicting psychosomatic and psychological disorders and pain intensity. In general, according to what was mentioned, it seems that without considering psychological factors, it is not possible to improve or reduce the severity of pain, maintain quality of life, and adapt to chronic pain. Mediated by early maladaptive schemas and difficulty in emotion regulation.

  Method

  The research method is descriptive correlation and structural equation modeling. The population of this study was patients with chronic pain referred to the pain clinic of Erfan Hospital in Tehran in the second half of 2020 where 300 people with chronic pain were selected by convenience sampling. To collect data from the Westhawn-Yale Multidimensional Pain Questionnaire (WHI-MPI; Kerns et al., 1985), Adult Attachment Styles Inventory (AAI, Besharat, 2005), Young's Early Maladaptive Schemas Questionnaire (YSQ-SF; Young, 1999). And the Emotion Regulation Difficulty Scale (DERS; Gertz and Roemer, 2004). Data usage and analysis have been performed using structural equation methods.

  Results

  The sample of the present study included 300 patients with chronic pain. The average age of study participants (300 people) was reported to be approximately 40 years. The youngest was 20 years old and the oldest was 66 years old. Also, out of 300 people in the sample group, 83.7% (251 people) in the sample group are women and 16.3% (49 people) are men. The results showed that secure attachment style and anxiety through the mediating variables of hoarseness and inhibition, other orientation, and difficulty in emotion regulation, have a significant indirect effect on pain intensity in people with chronic pain.

  Discussion

  This means that early maladaptive schemas in the field of listening and restraint, other orientations and difficulty in regulating emotion play a mediating role in the relationship between attachment styles and pain intensity. Therefore, by considering the schemas of the field of distraction and inhibition, other orientations and difficulty in regulating emotion can play an effective role in the severity of pain in people with chronic pain. Based on the results, it was found that attachment styles have an indirect effect on pain intensity in patients with chronic pain, with difficult mediation in emotional regulation. Therefore, the results of the study showed that safe attachment style and anxiety through a difficult mediating variable in emotion regulation, has a significant indirect effect on pain intensity.

  Keywords: attachment styles, Chronic pain, early maladaptive schemas, Emotion regulating, Pain Intensity
 • Maryam Khademi * Pages 333-354

  The present study is a review that examines the fear of success and the causes and factors affecting this phenomenon, especially in women. Because women make up half of the world's population, addressing their role in society's development process is crucial. A look at the history of the status of women shows that men and women play different roles in society and social groups and occupy different positions in terms of power and status. Not only because of biological differences but also under the influence of ideology, historical, economic, and cultural past, in which they operate so strongly and harmoniously that can easily produce and reproduce the inferior position of women. Theory and research on the psychological construct of “fear of success” are reviewed in the context of Horner's original (1968) formulation of the motive. It is identified as an internal psychological representative of the dominant societal stereotype which views competence, independence, competition, and intellectual achievement as qualities inconsistent with femininity even though positively related to masculinity and mental health.The fear of failure is intuitively understandable. In societies obsessed with success, failure is regarded as a catastrophe, and to some extent, we all fear it. Ironically, however, we’re also driven by the fear of success, a much more mysterious force. Among the reasons for progress failure, fear of success plays a significant role that should not be ignored. Fear of success has been argued as a powerful phenomenon, especially among women. Matina Horner (1972) considered that fear of success is more specific to women, being originated in their’ perceptions of negative consequences for their achievement in traditionally male domains. It means that the expectancy that success in achievement-related situations will be followed by negative consequences arouses fear of success in otherwise achievement-motivated women which then inhibits their performance and levels of aspiration. Females also predict lower grades for themselves and predict poorer performance on novel experimental tasks even when they have already outperformed males in that area. An explanation for this gender difference lies in the different attributions males and females make about failure. Moreover, women are conflicted when they have competencies and interests that could be against their stereotypical internalized gender role. Based on the collected findings of the studies assessing the “fear of success,” it is worth mentioning that the fear of success can comprise a fear of our greatness, evasion of our destiny, or a way of avoiding exercising our full talents. Thus the present study first examines the concept of fear of success and its causes and then deals with cultural, social, and gender issues affecting this phenomenon.

  Keywords: fear of success, Success, women