فهرست مطالب

علم سنجی کاسپین - سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)

نشریه علم سنجی کاسپین
سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/08/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رحمان معرفت* صفحات 1-7

  ترویج علم، از دیرباز مورد توجه صاحبان خرد بوده است. انتشار آثار صاحبان اندیشه و دانایی در طول تاریخ همواره به عنوان ابزاری برای ترویج علم در بین علاقمندان دانش مورد استفاده قرار گرفته است. مرور مقالات منتشر شده در این حوزه، از چالش موجود در حذف تدریجی نشریات علمی و ترویجی حکایت دارد. انتشار نشریات علمی-ترویجی در سابق، زمینه ای برای انتشار اطلاعات منتشر شده در جامعه علمی و تخصصی در سطح عمومی و در بین عامه مردم را فراهم می کرد. گرایش نشریات به تبدیل شدن به نشریات علمی-پژوهشی سابق، منجر به از بین رفتن جایگاه نشریات علمی-ترویجی شد. ترویج علم و مردمی سازی آن اهمیت فراوانی دارد و به نظر می رسد به جای خالی نشریات علمی ترویجی در بین نشریات کشور ایران نقدی جدی وارد است. نشریات علمی ترویجی به عنوان یک محمل ارزشمند در انتقال دانش بشری به طیف گسترده ای از مردم، همواره مورد نیاز است و به نظر می رسد مشکلات نبود این گونه نشریات باید بیش از پیش مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. انتشار نشریات ترویجی در جریان اشاعه علم به زبان مردم و مردمی سازی علم ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: علم، مدیریت علم، ترویج علم، نشریات علمی، مدیریت اطلاعات علمی
 • رسول زوارقی*، جعفر رازقی صفحات 8-24
  سابقه و هدف

  با توجه به عدم انجام پژوهشی جامع در جهت بررسی ساختار علم ایران در حوزه زیست فناوری، هدف از انجام این پژوهش رصد ساختار اجتماعی علوم مرتبط با زیست فناوری ایران با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان و ترسیم شبکه ارتباطات علمی نویسندگان هسته و فعال این حوزه در ایران است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع کاربردی توصیفی با رویکرد علم سنجی می باشد که در آن از روش ترسیم نقشه علمی استفاده شد. جامعه پژوهش، کلیه مقالات علمی مربوط به حوزه زیست فناوری در بازه زمانی 2017-1984 در پایگاهWeb of Science Core Collection  می باشد. ابتدا در بخش جستجوی پیشرفته پایگاه، کلیدواژه های مرتبط با زیست فناوری در بازه زمانی مطرح شده یعنی 2017-1984 جستجو گردید و نتایج محدود به کشور ایران شد. تعداد آیتم های بازیابی شده بر اساس راهبرد جستجوی بکار رفته 22034 پیشینه علمی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و بر مبنای بهره گیری از شاخص های تحلیل شبکه های اجتماعی، از نرم افزار CiteSpace برای ترسیم ساختار و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های این پژوهش شیب افزایش تولیدات علمی از سال 2005 تا 2011 بسیار تند، در سال های 2012 تا 2013 متوسط، در سال های 2014 تا 2016 شتابان ارزیابی می شود. همچنین اینکه گسترش کمی بروندادهای علمی حوزه زیست فناوری ایران منجر به ساختار و شبکه ای اجتماعی در میان کنشگران این حوزه شده است که به خوبی همدیگر را شناخته و به برقراری ارتباطات علمی ملی و بین المللی با یکدیگر می پردازند. در ترسیم ساختار اجتماعی این حوزه 144 چهره علمی تاثیرگذار ملی و بین المللی که در تولیدات علمی ایرانیان در حوزه زیست فناوری موثر بوده اند، به صورت گرافیکی به تفکیک فعالیت در دوره های زمانی 5 ساله نشان داده شده اند.

  نتیجه گیری

  محققان فعال این حوزه از نظر شبکه ارتباطی را می توان در قالب 40 تیم کاری دسته بندی نمود که مهم ترین آنها عبارتند از زیست فناوری پزشکی، زیست فناوری انسانی، میکروبی، و ژنتیکی، زیست فناوری سرطان و کشت سلول.

  کلیدواژگان: زیست فناوری ایران، ساختار اجتماعی زیست فناوری ایران، ساختار اجتماعی علوم ایران، علم سنجی
 • ابوذر سلطانی، زهرا مطلق*، فاطمه افتخاریان صفحات 25-36
  سابقه و هدف

  یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر کشور میزان تولیدات علمی و فنی آن در سطح ملی و بین المللی است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی برونداد علمی پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سال های 2019-2010 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی از نظر روش اسنادی است که با استفاده از فنون علم سنجی انجام شد. جامعه آماری شامل مقالات چاپ شده مستخرج از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت در پایگاه های WoS، Scopus، Medline و سایر نمایه ها در دوره زمانی 2019-2010 بود. داده های تحقیق پس از استخراج با استفاده از نرم افزار اکسل 2013 و نرم افزار آماری SPSS 21 و آمار توصیفی و استنباطی (تی تست و آنالیز واریانس) تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی داری 0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در مقطع کارشناسی ارشد از 270 پایان نامه مورد بررسی 166 پایان نامه (61/5%) و در مقطع دکترا از 30 پایان نامه دفاع شده، 22 پایان نامه (73/3%) منجر به چاپ مقاله شد. سرانه مقالات چاپ شده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا دانشکده بهداشت شیراز به ترتیب 0/77 (متوسط) و 1/16 (قابل قبول) بود. در کل از 300 پایان نامه تحصیلات تکمیلی مورد بررسی، 243 مقاله چاپ شده بود که 138 مقاله (57%) WoS، 26 مقاله (11%) Scopus، 21 مقاله (8%) Medline و 58 مقاله (24%) مربوط به سایر نمایه ها بودند. آزمون آماری نشان داد که بین سرانه مقالات چاپ شده و جنسیت پژوهشگران تفاوت معناداری وجود ندارد (0/666=p). بیشترین سرانه مقالات چاپ شده به ازای هر پایان نامه به ترتیب مربوط به گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط (1/2)، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار (1/12) و گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها (1/10)، در بازه زمانی 2013-2010 بوده است.

  نتیجه گیری

  برونداد علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت شیراز متوسط و تا حدودی مشابه سایر دانشکده ها در کشور بوده است.

  کلیدواژگان: برونداد علمی، علم سنجی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پایان نامه، دانشکده بهداشت، شیراز
 • صدیقه محمداسماعیل، زهرا باقری* صفحات 37-47
  سابقه و هدف

  اخلاق حرفه ای کتابداری مجموعه روش ها و منش هایی است که سبب افزایش رغبت مراجعه کنندگان به کتابخانه می شود. یکی از متغیرهای منتج از اخلاق حرفه ای، سازگاری اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سازگاری اجتماعی و اخلاق حرفه ای کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران صورت پذیرفت.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران است که از بین آنان به روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس جدول مورگان 175 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه سازگاری اجتماعی و پرسش نامه اخلاق حرفه ای استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و آزمون های تی تک نمونه ای، تی مستقل، تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین سازگاری اجتماعی و اخلاق حرفه ای رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (Sig< 0.05). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد مولفه های سازگاری اجتماعی 47 درصد توانایی پیش بینی میزان اخلاق حرفه ای کتابداران را داشتند (Sig< 0.05). بررسی متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد جنسیت، سن و سطح تحصیلات تاثیری بر وضعیت سازگاری اجتماعی و اخلاق حرفه ای کتابداران نداشتند. همچنین در کتابخانه بیمارستانی، سازگاری اجتماعی و در کتابخانه دانشکده ای، اخلاق حرفه ای کتابداران از میانگین بالاتری برخوردار بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به وضعیت مولفه های سازگاری اجتماعی و اخلاق حرفه ای، چگونگی استخدام کتابداران در کتابخانه های دانشگاهی به خصوص در دانشگاه های علوم پزشکی مسیله ای حایز اهمیت است و این امر ضرورت توجه جدی مسیولان امر را می طلبد.

  کلیدواژگان: سازگاری اجتماعی، اخلاق حرفه ای، کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه های بیمارستانی
 • لیلا لشگری* صفحات 48-59
  سابقه و هدف

  پرستاری یکی از حوزه های مهم در علوم پزشکی است که پیشرفت آن تاثیر زیادی بر مراقبت های بهداشتی دارد. از آنجا که یکی از شاخص های توسعه هر حرفه مطالعات علمی آن است؛ هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی پژوهش های علمی با تاکید بر مفهوم رهبری در رشته پرستاری بوده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با استفاده از روش نقشه برداری و تجزیه و تحلیل علم سنجی با استفاده از داده های موجود در پایگاه اطلاعاتی WoS در سال های 2000 تا 2020 بر روی 1098 مقاله صورت گرفته است. ساختار و الگوهای مفهومی موجود در زمینه پژوهش های رهبری و نیز تفسیر رابطه بین کلمات کلیدی به کار رفته در پژوهش ها، با بهره گیری از نرم افزار VOSviewer استخراج و تحلیل شده است.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که در زمینه رهبری، تعداد مقالات از سال 2000 تا 2020 روندی افزایشی داشته است که خود نشان دهنده ی علاقه مندی پژوهشگران به مقوله پژوهش در زمینه رهبری در حوزه پرستاری می باشد. پراستنادترین نشریات به ترتیب به کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا و به دانشگاه لندن، دانشگاه میشیگان، دانشگاه هاروارد، دانشگاه واشنگتن و کالج کینک اس لندن تعلق دارد. بیشترین همکاری های بین المللی در انتشار مقالات با کیفیت بالا در بین کشورهای آمریکا، چین، انگلستان و استرالیا صورت گرفته است. در خزانه کلمات کلیدی موجود در عنوان و چکیده مقالات مرتبط با رهبری، در میان کلمات مرتبط با مفهوم رهبری، کلمات «رهبری پرستاری، رهبری، پرستاری، رهبری تحول آفرین، رهبری معتبر، مراقبت های بهداشتی، پرستاران، پژوهش کیفی، رضایت شغلی، بیمارستان، آموزش، مدیریت، مشارکت» بیشترین کاربرد را داشته اند.

  نتیجه گیری

  از مجموع داده های ارایه شده می توان دریافت که اولا توجه به مفهوم رهبری در حوزه پرستاری در طول زمان افزایش یافته است. ثانیا مفهوم رهبری بیشتر با مفاهیم ذهنی تلفیق یافته است که این امر نشانگر ضرورت توجه به مفاهیم و رویکردهای ذهنی و زبانی در حوزه پرستاری است.

  کلیدواژگان: رهبری، پرستاری، علم سنجی، ارزیابی علم
 • مریم حسن نژاد* صفحات 60-73
  سابقه و هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین وضعیت تولیدات علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در پایگاه اسکوپوس است تا با شناسایی عملکرد پژوهشی دانشگاه و اخذ تدابیر لازم، زمینه های افزایش تولیدات علمی و ارتقاء رتبه دانشگاه فراهم گردد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر پیمایشی با رویکرد علم سنجی و با استفاده از نرم افزار VOSviewer انجام شده است. جامعه آماری شامل 308 تولیدات علمی با وابستگی سازمانی این دانشگاه در پایگاه اسکوپوس از ابتدا تا پایان سال 2021 میلادی است. به منظور گردآوری داده ها، ابتدا واژه"Dezful" در پایگاه اسکوپوس جستجو و سپس نتایج، با انتخاب دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول و انتخاب سال های مورد بررسی محدود شد. آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار اکسل و VOSviewer و برای تحلیل های آماری از آزمون یومن ویتنی استفاده گردید.

  یافته ها

  بیش ترین نرخ رشد تولیدات علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول مربوط به سال های 2008، 2010 و 2019 به ترتیب با اعداد 200، 150 و 100 و میانگین نرخ رشد 52/53 است. الگوی هم نویسندگی غالب پژوهشگران دانشگاه، الگوی سه نویسندگی، درجه همکاری 0/961 و شاخص همکاری 3/19 می باشد و فعال ترین پژوهشگر از نظر میزان تولیدات علمی رضا نیک اندیش با 45 مقاله و پراستنادترین آنان محمدرضا عصاری و علیرضا کرامت هستند و بالاترین میزان مشارکت در تولیدات علمی مربوط به دانشگاه امیرکبیر و بیش ترین سهم مشارکت کشورها مربوط به کشور انگلیس است؛ همچنین بین میزان تولیدات علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با سطح معناداری 0/013 در دو گروه مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  روند تولیدات علمی دانشگاه و میزان استناددهی به آن ها اگر چه با فراز و نشیب هایی همراه بوده؛ اما در سال های اخیر رشد مناسبی داشته است. همچنین به نظر می رسد مشارکت علمی با پژوهشگران داخلی و خارجی در افزایش تعداد مقالات و میزان استناد به آن ها تاثیرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: علم سنجی، ترسیم علم، هم نویسندگی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
 • آمنه شناور*، سعید رضایی شریف آبادی صفحات 74-84
  سابقه و هدف

  سلب اعتبار مقالات، ابزار پایداری برای حفاظت از اصالت متون علمی است. هدف این پژوهش، مقایسه نوع دسترسی آزاد و اشتراکی مقالات بر میزان سلب اعتبار آنها در میان پژوهشگران ایرانی بوده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ نوع، توصیفی بوده و با استفاده از شاخص های علم سنجی، انجام گردید. جامعه پژوهش، کلیه آثار سلب اعتبار شده پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 2000 تا 2021 در پایگاه Web of Science Core Collection(313 مقاله) می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.

  یافته ها

  تعداد مقالات سلب اعتبارشده، 313 مورد بود که در سال های اخیر رشد داشته است. با این حال نسبت مقالات سلب اعتبارشده به کل مقالات افزایش نداشته است. همچنین یافته ها نشان داد بعد از تاریخ سلب اعتبار اگرچه کاهشی در تعداد استنادهای انتشارات با هر دو نوع دسترسی مشاهده می شود؛ اما احتمال استناد به مقالات دسترسی آزاد پس از سلب اعتبار حدود 1/1 برابر مقالات اشتراکی است.

  نتیجه گیری

  شانس سلب اعتبار شدن مقالات دسترسی آزاد حدود 1/2 برابر مقالات اشتراکی است.

  کلیدواژگان: سلب اعتبار، مقالات ایرانی، دسترسی آزاد، غیر دسترسی آزاد
 • نازیلا محرابی، سحر خراشادی زاده، احمدرضا ورناصری، سید عابدین حسینی آهنگری* صفحات 85-99
  سابقه و هدف

  در دنیای کنونی سازمان ها برای حرکت به سوی دانش محوری و رسیدن به برتری رقابتی به اشتراک دانش در شبکه های اجتماعی نیازی مبرم دارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های کلیدی شبکه های اجتماعی در اشتراک دانش انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش جزو پژوهش های توصیفی-ترکیبی است که با تکنیک دلفی و تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را اعضای هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های دولتی ایران تشکیل دادند که 20 نفر از آنها در اعضای پنل قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در مرحله اول دلفی از روش کلایزی و در دور دوم دلفی از آماره های توصیفی (میانگین و درصد) و همچنین به منظور تحلیل داده های آماری از نرم افزار Excel و SPSS 25 استفاده شد.

  یافته ها

  مولفه های کلیدی شناسایی شده ی شبکه های اجتماعی شامل مولفه ی سودمندی و کارکردهای استفاده از شبکه های اجتماعی دارای 29 گویه که مهم ترین گویه، گویه ی اشتراک اطلاعات با میانگین 6/81، مولفه ی مشکلات و چالش های استفاده از شبکه های اجتماعی دارای 26 گویه، مهم ترین گویه ی آن فیلترینگ و قطعی دسترسی به بعضی از شبکه های اجتماعی با میانگین 6/5، مولفه ی هدف استفاده از شبکه های اجتماعی دارای 57 گویه که از میان آن ها گویه ی سرعت انتشار و انتقال اطلاعات با میانگین 6/75، مولفه ی افزایش مهارت های افراد در استفاده از شبکه های اجتماعی دارای 8 گویه، مهم ترین آن گویه ی برگزاری کارگاه های آموزشی استفاده از شبکه های علمی 6/62، و در آخر مولفه اعتماد به شبکه های اجتماعی دارای 6 گویه که مهم ترین گویه، گویه اعتماد به صحت اطلاعات به اشتراک گذاری شده در شبکه های اجتماعی با میانگین 6/68 است.

  نتیجه گیری

  از میان مولفه های شناسایی شده، اثرگذارترین مولفه ی شبکه اجتماعی در اشتراک دانش، مولفه ی افزایش مهارت های افراد در استفاده از شبکه های اجتماعی است که نسبت به مولفه های دیگر باید به آن توجه بیشتری صورت گیرد.

  کلیدواژگان: دانش، اشتراک دانش، شبکه های اجتماعی، اعضای هیات علمی
 • نجمه نوارباف زاده، مصطفی رستمی، زهرا مهری*، علی اکبر خاصه، محمد نیک زادیان، مجتبی کلانتر صفحات 100-108
  سابقه و هدف

  بیماری کووید-19 یک بیماری تنفسی با قابلیت انتقال سریع است که اکثر کشورها را به خود درگیر کرده است. این پژوهش با هدف تحلیل استنادی پژوهش های کووید-19 در پایگاه استنادی اسکوپوس از سال 2019 تا سال 2021 می باشد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با رویکرد علم سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 4269 مقاله پژوهشی است که طی سال های 2021-2019 در حوزه موضوعی ویروس کرونا منتشر شده است. برای ترسیم و تجزیه و تحلیل شبکه استنادی، از نرم افزارهای VOSviewer، Ucinet و Excel استفاده شده است.

  یافته ها

  در پایگاه اسکوپوس، پراستنادترین مقالات کووید-19 مربوط به کشور چین می باشد. کشور آمریکا بیشترین میزان تولید مقالات در این حوزه را با 467 مقاله به خود اختصاص داده است."Li Y"، "Li X" و "Wang J" بیشترین نمره را در مرکزیت رتبه، شاخص نزدیکی و شاخص بینابینی به دست آوردند. پژوهشگران ایرانی بیشترین همکاری بین المللی را با کشورهای آمریکای شمالی، اروپا و چین داشته اند.

  نتیجه گیری

  کشورهای آمریکا و چین هم در تولید مقاله و هم در استناد بیشترین سهم را در این حوزه داشته اند. کشور ایران نیز به دلیل هم تالیفی با این کشورها در خوشه اول و برتر جهان قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: مقالات علمی، کووید-19، تحلیل استنادی، اسکوپوس
 • عماد چیذری، سید حسن صدیقی*، میرسامان پیشوایی، عادل آذر صفحات 109-121
  سابقه و هدف

  دو ابزار "نقشه راه فناوری" و "سبد فناوری"، از پرکاربردترین و محبوب ترین ابزار مورداستفاده در زمینه تحقیقات مدیریت و سیاست گذاری فناوری و نوآوری است. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت و ارزیابی مختصات این دو مفهوم بر اساس شاخص های علم سنجی می باشد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر، با استفاده از شاخص های علم سنجی و بر اساس مدارک علمی منتشره اعم از مقالات علمی-پژوهشی، مقالات مروری، کتاب ها و... مستخرج از پایگاه علمی Web of Science و برخی نرم افزارهای علم سنجی ازجمله VOSviewer و بدون هیچ گونه دخل و تصرفی در داده ها، انجام شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، دو ابزار مذکور علیرغم تفاوت تاریخچه و کاربرد، در برخی شاخص ها مسیری مشابه را پیموده اند؛ اگرچه تفاوت روند این دو مفهوم در سایر شاخص ها نیز نشات گرفته از عوامل مختلفی چون ماهیت پژوهش ها (کمی یا کیفی)، موردمطالعه، زیست بوم و اهداف مورد انتظار می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد علیرغم تعداد بیشتر مدارک منتشره حول مفهوم سبد فناوری (4073 مدرک) در مقایسه با مفهوم نقشه راه فناوری (3475 مدرک) در 20 سال گذشته، حجم ارتباطات بین المللی و تعداد کشورهای فعال ذیل نقشه راه فناوری، به مراتب از سبد فناوری بیشتر می باشد.

  نتیجه گیری

  حوزه های موضوعی پرکاربرد دو مفهوم، علیرغم اشتراک در حوزه هایی چون سوخت های انرژی، کسب وکار، علوم محیطی و فناوری و علوم سبز، در سایر حوزه ها با یکدیگر متفاوت است. روند استفاده از هر دو ابزار نیز اگرچه در برخی از سال ها با استثنایاتی مواجه بوده، اما به طورکلی درگذر زمان در حال افزایش می باشد.

  کلیدواژگان: علم سنجی، نقشه راه فناوری، سبد فناوری، پایگاه استنادی وب آف ساینس، مدارک علمی
|
 • Rahman Marefat* Pages 1-7

  The advancement of science has long been the goal of wisdom. Throughout history, the publication of the works of scholars has been used as an instrument to promote science among those interested in knowledge. It is important to review the publications promoting science to understand the reasons for their gradual deletion from the promotion of science in Iran. In the past, the publication of scientific-promotional publications formed a basis for the dissemination of information published in the scientific and professional community, at the public level and to the general public. The tendency of journals to become former scientific-research journals has led to the disappearance of the status of scientific-promotional journals. The advancement of science and its popularization are very important, and it seems that there is a serious criticism of the lack of scientific- promotional publications among Iranian publications. Scientific-promotional publications are always needed, as they are a valuable means of disseminating human knowledge to a wide audience, and it seems that the problem of the lack of such publications should be more closely studied and researched. In disseminating science in the language of the people and popularizing science, it is necessary to publish promotional publications.

  Keywords: Science, Scientific management, Advancement of science, Scientific journals, Scientific information management
 • Rasoul Zavaraqi*, Jafar Razeghi Pages 8-24
  Background and aim

  Considering the lack of comprehensive research to study the structure of Iranian biotechnology field, the aim of this study was to monitor the social structure of Iranian biotechnological sciences using the social network analysis approach based on the scientific outputs of Iranians and to map the scientific communication network of the most important and active authors of Iran.

  Materials and methods

  This applied descriptive study was conducted with a scientometric approach, using the method of creating a scientific map. The study population was all scientific articles related to the field of biotechnology in the Web of Science Core Collection during 1984-2017. First, keywords related to biotechnology during the mentioned period, i.e. 1984-2017, were searched in the advanced search of the database and the results were limited to Iran. The number of articles found based on the search strategy used was 22034 scientific backgrounds. Descriptive statistics based on social network analysis indicators were used to analyze the data, and CiteSpace software was used to create the structure and analyze the data.

  Findings

  According to the results of this research, the trend of increasing scientific production from 2005 to 2011 was very fast, from 2012 to 2013 it was moderate, and from 2014 to 2016 it was considered fast. The quantitative expansion of scientific output in the field of Iranian biotechnology also led to a social structure and network among the actors in this field, who knew each other well and established national and international scientific communication among themselves. To show the social structure of this field, 144 influential national and international scientific personalities who were effective in Iranian scientific production in the field of biotechnology were presented graphically according to their activities in 5-year periods.

  Conclusion

  The active researchers in this field can be divided into 40 working groups, the most important of which are human, microbial and genetic biotechnology, medical biotechnology, cancer biotechnology and cell culture.

  Keywords: Iranian biotechnology, Social structure of Iranian biotechnology, Social Structure of Iranian Science, Scientometrics
 • Aboozar Soltani, Zahra Motlagh*, Fatemeh Eftekharian Pages 25-36
  Background and aim

  One of the indicators of the development of any country is the volume of its scientific and technological production at the national and international levels. The aim of this study was to evaluate the scientific output of postgraduate students at the Health School of Shiraz University of Medical Sciences during the period 2010-2019.

  Materials and methods

  This descriptive-documentary study was conducted using scientometric methods. The statistical population included published articles extracted from dissertations of postgraduate students of the Faculty of Health in WOS, Scopus, Medline and other databases during 2010-2019. After extraction, data were analyzed using Excel 2013 and SPSS 21 through descriptive and inferential statistics (t-test and analysis of variance). A value level of 0.05 was considered significant.

  Findings

  At the master's level, of 270 dissertations reviewed, 166 (61.5%) ones and at the Ph.D. level, of 30 defended dissertations, 22 (73.3%) ones resulted in the publication of articles. The number of published articles per capita of Shiraz School of Health master's and doctoral students was 0.77 (moderate) and 1.16 (acceptable), respectively. A total of 243 articles were published out of the 300 postgraduate dissertations reviewed. Of all published articles, 138 (57%), 26 (11%), 21 (8%), and 58 (24%) were published in WOS, Scopus, PubMed, and other indexes, respectively. Statistical test analysis showed that there was no significant difference between articles published per capita and gender of researchers
  (p= 0.666). The highest per capita percentage of articles published per dissertation was in Environmental Health Engineering (1.2), Occupational Health and Safety Engineering (1.12) and Biology and Control of Disease (1.10) Departments, respectively during 2010-2013.

  Conclusion

  The scientific output of postgraduate dissertations at the Shiraz School of Health was average and similar to that of other universities in the country.

  Keywords: Scientific output, Scientometrics, Postgraduate students, Dissertation, School of Health, Shiraz
 • Sedigheh Mohammadesmaeil, Zahra Bagheri* Pages 37-47
  Background and aim

  The professional ethics of librarianship consist of methods and behaviors that increase client desire for a library. One of the variables that results from professional ethics is social adjustment. The aim of this study was to investigate the relationship between social adjustment and professional ethics of librarians working in the libraries of Tehran Universities of Medical Sciences.

  Materials and methods

  This descriptive survey study was conducted based on correlation method. The statistical population of the study included all librarians working in the libraries of Tehran Universities of Medical Sciences, and 175 persons were selected as a sample using the available sampling method and based on Morgan's table. A social compatibility questionnaire and a professional ethics questionnaire were used to collect data. Data were analyzed using SPSS 22 through one-sample t-tests, independent t-test, ANOVA and regression analysis.

  Findings

  The results showed that there was a positive and significant relationship between social adjustment and professional ethics (Sig<0.05). The results of the regression analysis indicated that 47% of the components of the social adjustment were able to predict the level of professional ethics of librarians (Sig<0.05). The study of demographic variables also represented that gender, age, and education level had no effect on librarians’ social adjustment and professional ethics. Social adjustment in the hospital library and professional ethics of librarians in the university library also had a higher average.

  Conclusion

  Considering the status of the components of social adjustment and professional ethics, the question of how librarians should be employed in university libraries, especially in universities of medical sciences, is an important issue that requires the serious attention of the authorities.

  Keywords: Social adjustment, Professional ethics, University libraries, Hospital libraries
 • Leila Lashgari* Pages 48-59
  Background and aim

  Nursing is one of the most important fields of medical sciences, and its development has a great impact on health care. Since one of the indicators of the development of a field or profession is the scientific studies, the aim of this study was to evaluate the scientific studies focusing on the concept of leadership in nursing.

  Materials and methods

  The study was conducted using a mapping method, and the scientometric analysis was performed using 1098 articles from the Web of Science (WoS) between 2000 and 2020. The existing conceptual structure and patterns in the field of leadership research as well as the interpretation of the relationship between the keywords used in the research papers were extracted and analyzed using VOSviewer.

  Findings

  Analysis of the data indicated that the number of articles in leadership showed an increasing trend from 2000 to 2020, indicating researchers' interest in leadership in nursing. The most frequency cited journals were from the United States, the United Kingdom, and Australia, as well as from the Universities of London, Michigan, Harvard, Washington, and King's College London, respectively. The most international collaborations in publishing high-quality articles were in the United States, China, the United Kingdom, and Australia. In the treasury of keywords appearing in the titles and abstracts of the articles related to leadership, through the review of the data obtained from the scientometric mapping, it was possible to find that the words related to the concept of leadership, the words "nursing leadership, leadership, nursing, transformational leadership, authentic leadership, care Health, nurses, qualitative research, job satisfaction, hospital, education, management, participation" were the most used.

  Conclusion

  Based on the data presented, it can be concluded that, first, attention to the concept of leadership in nursing has increased over time. Second, the concept of leadership is more closely related to mental concepts, which highlights the need to pay attention to mental and linguistic concepts and approaches in leadership research.

  Keywords: Leadership, Nursing, Scientometrics, Science assessment
 • Maryam Hasannejad* Pages 60-73
  Background and aim

  The aim of this study was to determine the status of scientific productions of Jundi-Shapur University of Technology (JSUT) in Scopus database in order to provide the opportunity to increase the scientific productions of the university and improve its rank by determining its research performance and applying the necessary strategies.

  Materials and methods

  The survey was conducted based on the scientometric approach using VOSviewer. The population included 308 scientific productions with affiliation JUST, indexed in the Scopus database from beginning to 2021. To collect data, the word "Dezful" was first searched in the Scopus database and then the results were limited to JSUT and the years considered. Excel and VOSviewer were used to collect and extract the data, which were analyzed using statistical methods and tests such as U Mann-Whitney.

  Findings

  The highest growth rate of JUST scientific productions was observed in 2008, 2010 and 2019 with 200, 150 and 100, respectively, and the average growth rate was 52.53. The predominant co-authorship pattern of JSUT researchers was the pattern of 3 authors, the collaboration degree was 0.961, and the collaboration index was 3.19. The most prolific author was Reza Nikandish (45 article in Scopus), the most cited authors were Mohammad Reza Assari and Alireza Keramat, the highest involvement in scientific products was associated with Amirkabir University, and the most scientific collaborations were with England. In addition, there was a significant difference between the proportion of women and men in the scientific production of JSUT (P-value = 0.013).

  Conclusion

  Although the trend of JUST’s scientific production and its citation rate has been accompanied by ups and downs, it has developed well in recent years. Moreover, it seems that its scientific collaborations with local and international researchers have been effective in increasing the number of articles and its citation rate.

  Keywords: Scientometrics, Mapping of Science, Co-authorship, Scientific collaboration, Jundi-Shapur University of Technology- Dezful
 • Ameneh Shenavar*, Saeed Rezaei Sharifabadi Pages 74-84
  Background and aim

  Article retraction is a sustainable tool to protect the authenticity of scientific texts. The aim of this study was to compare the nature of open access and non-open access articles with the retraction rate of Iranian researchers.

  Materials and methods

  This applied descriptive study was carried out using scientometric indicators. The research population was the retracted articles by Iranian researchers during the period from 2000 to 2021 in the Web of Science Core Collection database (313 articles).

  Findings

  The number of retracted articles was 313, which has increased in recent years. However, the ratio of retracted articles to total articles has not increased. The results also showed that after the date of retraction, although the number of citations of publications with both accesses decreased, the probability of open access articles being cited after retraction was about 1.1 times that of non-open access articles.

  Conclusion

  Retracted open access articles are about 1.2 times more likely to be cited compared to non-open access articles.

  Keywords: Retracted, Iranian articles, Open access, Non-open access
 • Nazila Mehrabi, Sahar Khorashadizadeh, Ahmad Reza Varnaseri, Seyed Abedin Hoseini Ahangari* Pages 85-99
  Background and aim

  In today's world, organizations urgently need to share knowledge in social networks in order to move toward knowledge orientation and achieve competitive advantage. The aim of the present study was to identify the key components of social networks for knowledge sharing.

  Materials and methods

  This descriptive-combined study was conducted using Delphi technique and content analysis. The statistical population of this study consisted of the faculty members of information science and philology in the public universities of Iran, 20 of whom were included in the panel. Claizi method was used to analyze the data in the first round of Delphi, and descriptive statistics (mean and percentage) as well as Excel and SPSS 25 were used to analyze the statistical data in the second round of Delphi.

  Findings

  The identified key components of social networks include the usefulness component and the functions of using social networks with 29 items, of which the most important is the information sharing item with an average of 6.81, the component of problems and challenges of using social networks has 26 items, the most important item is filtering and certain access to some social networks with an average of 5.6, the component of the purpose of using social networks has 57 items, including the speed of information dissemination and transmission with an average of 6.75, the component of improving people's skills in using social networks (8 items), conducting educational workshops on the use of scientific networks (the most important item, 6.62), and finally the component of trust in social networks (6 items), so the most important item is trust in the accuracy of the information shared in social networks with an average of 6.68.

  Conclusion

  Among the abovementioned components, the most effective component of social network for knowledge sharing is the component of improving people's skills in using social networks, which should be paid more attention than other components.

  Keywords: Knowledge, Knowledge sharing, Social networks, Faculty members
 • Najmeh Navarbafzadeh, Mostafa Rostami, Zahra Mehri*, Aliakbar Khaseh, Mohmmad Nikzadian, Mojtaba Kalantar Pages 100-108
  Background and aim

  Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a respiratory disease with rapid transmission that affects most countries. The aim of the present study was to analyze the citations of COVID-19 research in the Scopus citation database from 2019 to 2021.

  Materials and methods

  This applies study was conducted with a scientometric approach. The research population was 4269 research articles published in the field of COVID-19 during 2019-2021. VOSviewer, UCINET, and Excel were used to map and analyze the citation network.

  Findings

  In the Scopus database, the most frequently cited articles at COVID-19 related to China. The United States had the largest number of articles in this field assigned to COVID-19 with 467 articles. Li Y, Li X, and Wang J scored the highest in rank centrality, closeness index, and intermediate index, respectively. Iranian researchers have had the most international collaboration with the countries of North America, Europe, and China.

  Conclusion

  The countries of America and China have contributed the most in this field in terms of both article production and citations. Due to the co-authorship with these countries, Iran is also in the first and best cluster in the world.

  Keywords: Scholarly articles, COVID-19, Citation analysis, Scopus
 • Emad Chizari, Seyed Hassan Sedighy*, Mir Saman Pishvaee, Adel Azar Pages 109-121
  Background and aim

  "Technology roadmap" and "technology portfolio" are among the most widely used and popular tools in the field of management research, technology and innovation policy. The aim of the current study was to identify and evaluate the coordinates of these two concepts based on scientometric indices.

  Materials and methods

  The present study was conducted using scientometric indicators based on scientific documents extracted from the Web of Science and some scientometric software such as the VOSviewer, without affecting the data.

  Findings

  The results showed that despite the differences in history and application, the two aforementioned concepts followed a similar path for some indicators, but their differences for other indicators were due to different factors such as the type of research (quantitative or qualitative), the object of study, the environment, and the expected objectives. The findings of the current study indicated that despite the larger number of published documents on the technology portfolio concept (4073 documents) compared to the technology roadmap concept (3475 documents) in the last 20 years, the volume of international communication and the number of active countries under the technology roadmap concept were much higher than under the technology portfolio concept.

  Conclusion

  The most commonly used topics of the two concepts differ from each other in other areas despite their similarities in areas such as energy sources, business, environmental and technological sciences, and green sustainable sciences. Although the trend of using both concepts had exceptions in some years, it is generally increasing over time.

  Keywords: Scientometrics, Technology roadmap, Technology portfolio, Web of Science, Scientific documents