فهرست مطالب

زراعت دیم ایران - سال یازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • سال یازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فریبا قاسمی، علیرضا پورمحمد*، صابر گلکاری، علی اصغر علی لو صفحات 139-160
  به منظور بررسی تاثیر محدودیت های فتوسنتزی بر صفات مرتبط با عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم دیم، آزمایشی در قالب طرح کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار با 24 ژنوتیپ به عنوان فاکتور اصلی و محدودیت فتوسنتزی به عنوان فاکتور فرعی در سال زراعی 1394-1395 در ایستگاه تحقیقاتی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در مراغه انجام گردید. صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از طول سنبله، تعداد سنبلک در سنبله، وزن سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه. اختلاف بین ژنوتیپ های گندم دیم مورد مطالعه از نظر صفات مورد اندازه گیری، معنی دار بود. صفت وزن سنبله دارای همبستگی مثبت معنی دار با صفت تعداد دانه در سنبله بود. تجزیه به مولفه های اصلی در شرایط شاهد نشان داد که تمامی صفات در درون یک مولفه اصلی قرار گرفتند که صفت تعداد دانه در سنبله به عنوان موثرترین صفت ارزیابی شد. در حالی که تجزیه به مولفه های اصلی در شرایط محدودیت های فتوسنتزی حاکی از این بود که صفات در دو مولفه اصلی جداگانه قرار می گیرند که مولفه اصلی اول نمایانگر تعداد دانه در سنبله و مولفه اصلی دوم نمایانگر وزن هزار دانه است. در حالت کلی چه شاهد و چه محدودیت فتوسنتزی، صفت تعداد دانه در سنبله به عنوان موثرترین صفت، ارزیابی گردید. از طرف دیگر از بین محدودیت های فتوسنتزی مورد برسی، حذف برگ پرچم، بیشترین کاهش را در صفات مرتبط با عملکرد دانه ایفاء کرد.
  کلیدواژگان: برگ پرچم، تجزیه به مولفه های اصلی، ریشک
 • مژگان تبریزی وندطاهری*، محمد کوهستانی چوان صفحات 161-174
  با توجه به نقش و اهمیت تنوع ژنتیکی در پیشبرد برنامه های اصلاحی، شناسایی و توسعه تنوع ژنتیکی از طریق دورگ گیری از گام های اساسی برای به نژادگران به شمار می آید. به دلیل مشکلات دورگ گیری عدس در ایران، برنامه های اصلاحی بیشتر از طریق شناسایی لاین هایی با خصوصیات مطلوب زراعی و عملکرد دانه بالا نسبت به ارقام موجود دنبال شده است. راه اندازی برنامه دورگ گیری برای عدس در ایجاد نسل F1 مطلوب و کاربرد آن ها در معرفی لاین ها و ارقام، موثر واقع می شود. به منظور توسعه تنوع ژنتیکی و تجمع صفات مطلوب از جمله عملکرد بالا، درشتی بذر، تیپ بوته ایستاده و زودرسی، هشت ژنوتیپ عدس که از لحاظ مورفولوژیکی و ژنتیکی تفاوت داشتند به عنوان والد انتخاب شده و در بلوک های تلاقی با یکدیگر تلاقی داده شدند. از 230 تلاقی انجام گرفته، 49 تلاقی موفق با 69 بذر F1 به دست آمد. به منظور تایید صحت دورگ گیری در تعدادی از نتاج F1، از 14 نشانگر RAPD استفاده شد. بدین منظور 30 بوته F1 مربوط به این تلاقی ها مطالعه شدند. وجود حداقل یک باند مشترک با والد پدری نشان دهنده تایید و معیار انتخاب بوته ها به عنوان F1 واقعی است. بر این اساس، در تلاقی های شماره چهار، پنج و شش صحت دورگ گیری در پنج بوته تایید شد در حالی که در تلاقی های شماره یک، دو و سه صحت دورگ گیری چهار بوته تایید شد. نتایج این مطالعه، کاربرد موفق نشانگرهای مولکولی در پیش برد برنامه های دورگ گیری عدس را  نشان می دهد.
  کلیدواژگان: دورگ گیری، عدس، نشانگرهای مولکولی
 • فردین رنجبر*، مختار داشادی صفحات 175-190
  به منظور انتخاب کارنده مناسب جهت کشت مستقیم نخود در تناوب گندم، تعداد هشت کارنده متعلق به شرکت های مختلف در قالب طرح آماری بلوک های کاملا تصادفی با در پنج تکرار به مدت یک سال زراعی با هم مقایسه شدند. عملیات کشت در اواسط آبان ماه در زمینی که سال قبل زیر کشت گندم بوده اجرا شد. به منظور مقایسه کارایی کارنده ها، صفاتی مانند میزان جابجایی خاک توسط شیار بازکن، حداکثر عمق اثر شیار بازکن، یکنواختی عمق کاشت، یکنواختی فاصله افقی بذرها، کیفیت عبور بقایای زراعی از لابلای شیار باز کن ها و میزان پرتاب خاک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تیمار (نوع کارنده ها) بر صفات یکنواختی توزیع افقی بذر، عمق خاک ورزی زیر بذر، میزان جابجایی خاک شیار و عملکرد در سطح آماری احتمال 5 درصد و بر صفات یکنواختی عمق کاشت و کیفیت عبور بقایا در سطح آماری 1 درصد اثر معنی دار داشته است. از نظر فاکتور یکنواختی ضریب توزیع افقی بذر مشاهده شد که کارنده PARS2211/13 با 92 درصد و کارنده NT/GM225 با 90 درصد برتر از سایر کارنده ها بودند. از نظر یکنواختی عمق کاشت بهترین نتیجه در کارنده SINA II با ضریب یکنواختی 93 درصد مشاهده شد. از نظر عبور بقایای گیاهی،کارنده های HOSAINI 15 و PARS2211/13 با عبور روان بقایا برتر از سایر کارنده ها بودند. میزان پرتاب خاک شیار در کارنده DIAMOND به مقدار 7/4 سانتی متر کمترین مقدار جابجایی بود. از نظر عملکرد دانه PARS2211/13 با 1009 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را داشت.
  کلیدواژگان: کشاورزی حفاظتی، کارنده کشت مستقیم، بی خاک ورزی، حبوبات
 • سید عرفان مومن پور، معصومه مقبل، سعید بازگیر*، عطاءالله عبدالهی کاکرودی، حسین محمدی، سید موسی حسینی صفحات 191-214

  احصای تفاوت های مکانی و زمانی و شناسایی موثرترین شاخص تاثیرگذار بر عملکرد نخود دیم در مناطق عمده کشت آن در استان کرمانشاه، از ویژگی های مهم این تحقیق است. برای رسیدن به این هدف ابتدا با استفاده از اطلاعات موجود، نقشه مناطق کشت عمده نخود دیم در استان کرمانشاه ترسیم شد. در مرحله بعد، با داشتن لایه نقشه رقومی مزارع نخود، مزارع این محصول بر روی تصاویر دریافتی سنجنده مادیس در سال های زراعی 1379-1378 تا 1400-1399 استخراج گردید. در گام بعدی 9 شاخص طیفی گیاهی در مرحله گل دهی این گیاه برای چهار منطقه اقلیمی کشت عمده آن، در بازه زمانی 22 سال محاسبه گردید.  این 9 شاخص طیفی همراه با متغیر مجموع بارش دوره، به عنوان متغیر مستقل و داده های عملکرد به عنوان متغیر وابسته، وارد مدل رگرسیونی گام به گام گردید. نتایج نشان دادکه در دوره گل دهی نخود، موثرترین شاخص ها بر تغییرپذیری عملکرد آن در شهرستان کرمانشاه، دو شاخص NDVI و بارش و در شهرستان های اسلام آباد غرب، دالاهو و سنقر نیز به ترتیب، شاخص های NDVI، PVI و SAVI  می باشند. نتایج اعتبارسنجی نیز نشان داد که میزان صحت مدل آماری شهرکرمانشاه درمقایسه با سایر شهرستان ها بیشتر بود. ضریب همبستگی مدل آماری تخمین عملکرد نخود در این شهرستان 0/69 با خطای معیار 84 کیلوگرم در هکتار بود. همچنین مقادیر انحراف نسبی مدل آماری این شهرستان نسبت به سایر مدل ها کمتر بود.

  کلیدواژگان: کشت دیم، عملکرد نخود، مدل آماری، کرمانشاه
 • سهیلا پورحیدر غفاربی*، علی رسایی، جعفر جعفرزاده، عبدالوهاب عبدالهی، غلامرضا قهرمانیان، رویا فردوسی صفحات 215-234

  برای بررسی کارایی چند علف کش پیش وپس رویشی جهت کنترل علف های هرز در کشت پاییزه نخود دیم، آزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در منطقه سرارود کرمانشاه در سال زراعی 1400-1399 اجرا شد. کرت های اصلی شامل دو نظام خاک ورزی (خاک ورزی مرسوم  و عدم خاک ورزی) و کرت های فرعی شامل 12 تیمار علف کشی (تری فلورالین، تری فلورالین + بتانال پروگرس، ایزوکسافلوتل، ایزوکسافلوتل + بتانال پروگرس، اکسی فلورفن، اکسی فلورفن + بتانال پروگرس، ایمازاتاپیر، ایمازاتاپیر + بتانال پروگرس، فلوروکلریدون، فلوروکلریدون + بتانال پروگرس، متری بیوزین، متری بیوزین + بتانال پروگرس) و دو تیمار شاهد آلوده به علف هرز و عاری از علف هرز بود. بیشترین کاهش وزن خشک علف هرز در تیمارهای خاک ورزی+ فلوروکلریدون، خاک ورزی +  ایزوکسافلوتل، خاک ورزی + اکسی فلورفن و عدم خاک ورزی + فلوروکلریدون به ترتیب با 51، 48، 46 و 45 درصد مشاهده شد. بیشترین افت تراکم علف های هرز مربوط به تیمارهای خاک ورزی + فلوروکلریدون، خاک ورزی + اکسی فلورفن + بتانال پروگرس، خاک ورزی + متری بیوزین + بتنال پروگرس و خاک ورزی + فلوروکلریدون + بتانال و به ترتیب با 47، 47، 43 و 40 درصد بود. خاک ورزی تراکم و وزن خشک علف های هرز را کاهش داد، اما این کاهش فقط برای وزن خشک علف های هرز از نظر آماری معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه ی نخود در تیمارهای خاک ورزی + وجین، وجین، خاک ورزی + تری فلورالین+ بتانال پروگرس، خاک ورزی + اکسی فلورفن و عدم خاک ورزی + تری فلورالین + بتانل پروگرس به ترتیب 846، 664، 528، 502 و 498 کیلو گرم در هکتار ثبت شد. موثرترین علف کش ها در کنترل علف های هرز شامل فلوروکلریدون، ایزوکسافلوتل و اکسی فلورفن بودند و بیشترین عملکرد نخود نیز برای اکسی فلورفن ثبت شد.

  کلیدواژگان: بیوماس، تراکم، کنترل زراعی، کنترل شیمیایی، کشت پاییزه
 • ابراهیم مرشدی، محمدحسین قرینه*، احمد کوچک زاده، عبدالمهدی بخشنده صفحات 235-254

  آزمایشی جهت بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و کود شیمیایی بر عملکرد دانه و بازده تولید مالت ارقام مختلف جو در شرایط دیم در سال های زراعی 97-1396 و 98-1397  اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایلام اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی ارقام جو در سه سطح شامل به رخ، گریس و سرارود1 به عنوان فاکتور اول و تلقیح بذر با سویه باکتری های محرک رشد و کود شیمیایی در 8 سطح، (1- شاهد، 2- کود کامل، 3- باکتری سودوموناس، 4- باکتری باسیلوس، 5- ترکیب دو باکتری سودوموناس و باسیلوس، 6- باکتری سودوموناس + نصف کود، 7- باکتری باسیلوس + نصف کود، 8- ترکیب دو باکتری سودوموناس و باسیلوس + نصف کود) به عنوان فاکتور دوم بودند. تجزیه واریانس مرکب نشان داد که همه ی صفات مورد بررسی (به جزء بازده تولید مالت) تحت تاثیر اثرات اصلی و برهم کنش سال * رقم * باکتری محرک رشد؛ قرار گرفتند. این در حالی بود که بازده تولید مالت تحت تاثیر اثر متقابل رقم در باکتری محرک رشد قرار گرفت. تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در واحد سطح و عملکرد دانه در تیمار ترکیب باکتری ها + نصف کود در رقم گریس در هر دو سال، بالاترین میانگین را داشتند. همچنین بالاترین بازده تولید مالت (95/5 درصد) در ترکیب تیماری باکتری ها در رقم به رخ مشاهده شد. بالاترین میزان شاخص کلباچ در تیمار باکتری سودوموناس + نصف کود در هر دو سال در رقم گریس مشاهده شد. بالاترین میزان پروتیین دانه در سال اول در ترکیب تیماری باکتری ها + نصف کود در رقم سراورد (14/6 درصد) و در سال دوم در تیمار باکتری سودوموناس + نصف کود در رقم سراورد (14/3 درصد) مشاهده شد؛ بنابراین خصوصیات کمی و کیفی جو مالت در سیستم تلفیقی نسبت به زمانی که به تنهایی استفاده می شوند نتیجه بهتری داشته است.

  کلیدواژگان: باسیلوس، سودوموناس، کودهای شیمیایی، پروتئین دانه، وزن هزار دانه
 • علی راحمی کاریزکی، کوروش ثنایی، نبی خلیلی اقدم* صفحات 255-270

  هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تولید و عملکرد گیاه نخود (Cicer arietinum L.) در شهرستان گنبد در جهت سازگاری و بهبود عملکرد برای شرایط اقلیمی آینده است. در این مطالعه سناریوهای افزایش دما به میزان دو، چهار و شش درجه سانتی گراد، افزایش غلظت CO2 به میزان دوبرابر وضعیت کنونی (400 پی پی ام) و کاهش بارندگی به میزان دو درصد (نسبت به دوره پایه سال های 1993-2017) به صورت تنها و ترکیب با همدیگر در سه تاریخ کاشت مختلف (15 آذر، 15 دیی و 15 بهمن) برای شرایط دیم و آبی با استفاده از مدل شبیه سازی SSM-iLegume-Chickpea مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد افزایش دما به تنهایی سبب زودرس شدن و عدم برخورد گیاه با تنش خشکی انتهای فصل شده و افزایش عملکرد را در شرایط دیم به میزان 23/9 درصد را به دنبال دارد. اما در شرایط آبی به علت کاهش طول دوره رشد در شرایط عدم محدودیت آب سبب کاهش محصول نخود می شود. افزایش غلظت CO2 به تنهایی به دلیل نقش موثر آن در فتوسنتز، کاهش تعرق و افزایش کارآیی مصرف آب تولید دانه را در شرایط دیم 23/9 درصد و در شرایط آبی 12/3 درصد افزایش می دهد اما تحت سناریوهای اثر ترکیبی در شرایط دیم، دما در ترکیب با سطوح مختلف دی کسیدکربن باعث افزایش تولید دانه شده ولی در شرایط آبی سبب خنثی شدن افزایش تولید ناشی از افزایش غلظت CO2 می شود. مقایسه تاریخ های کاشت نیز نشان داد که تاریخ کاشت آذرماه نسبت به تاریخ های دی و بهمن ماه عملکرد بالاتری در هر دو شرایط دیم و آبی داشت.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، تاریخ کاشت، دما، مدل، نخود
|
 • Fariba Ghasemi, Alireza Pourmohammad *, Saber Golkari, Aliasghar Aliloo Pages 139-160
  In order to study of source limitations on traits related with wheat grain yield, an experiment was carried out in split plot design based on RCBD with four replications and 24 genotypes as the main plot factor and source limitation as subplot factor in Research Station of Dryland Agricultural Research Institute (DARI) at 2016-2017. The measured traits were spike length, number of spikelets per spike, spike weight, number of grains per spike and 1000 grains weight. The difference between the compared genotypes was significant in terms of the measured traits. Spike weight had a significant positive correlation with the number of grains per spike. The principal component analysis in control conditions, showed that all traits were placed in one principal component, that number of grains per spike was evaluated as the most effective trait. While, principal component analysis in source limitation conditions indicated that the traits are placed in two principal components, the first principal component represents the number of grains per spike and the second component represents the 1000 grains weight. Generally, both control and source limitations, the number of grains per spike was evaluated as the most effective trait. On the other hand, among the source limitations studied, flag leaf removal had the highest decrease in grain yield related traits.
  Keywords: Awn, flag leaf, principal components analysis
 • Mojhgan Tabrizivand Taheri *, Mohammad Kouhestani Chevan Pages 161-174
  Due to the role of genetic diversity in breeding programs, identification and producing genetic diversity through crossing is one of the basic steps for breeders. Major lentil breeding programs in Iran are including the selection of lines among landraces with high yield and suitable agronomic characters as the lentils crossing challenges. So, setting up a crossing program for lentil will be effective in producing F1 and using them for introducing new varieties. The aim of this project was to produce genetic diversity and gather suitable characteristics such as high yield, cold tolerance, erect type and etc. in a single genotype. So, 8 genotypes that were morphologically and genetically distinct, were used as parents and artificially crossed. 49 out of 230 crosses were successful and 69 F1 seeds were collected. In order to verify the hybridity, 30 plants of the F1 generation were screened with 14 RAPD primers. Respectively 5 plants of 4, 5, 6 crosses and 4 plants of 1, 2, 3 crosses were true hybrids because of the carried minimum of one male parent specific band. This research showed the successful deployment of molecular markers role in lentil crossing program advancement.
  Keywords: Crossing, lentil, molecular markers
 • Fardin Ranjbar *, Mokhtar Dashadi Pages 175-190
  In order to select a suitable planter for the direct planting of chickpeas in wheat rotation, eight planters belonging to different companies were compared in a completely randomized block design with five replications for one crop year. The planting operation was carried out in mid-November on land that was under wheat cultivation last year. In order to compare the efficiency of direct planters, traits such as soil displacement by furrower, maximum depth of furrower effect, uniformity of planting depth, uniformity of horizontal distance of seeds, quality of passage of crop residues through furrowers and soil shedding rate were studied. The collected data were analyzed by using SPSS program and then the means were compared by LSD statistical method. The results showed that the treatment (type of planters) had a significant effect on the uniformity of horizontal seed distribution, tillage depth under seed, furrow displacement and yield with 95% confidence and on the characteristics of uniformity of planting depth and residual passage quality with 99% confidence. In terms of uniformity factor, the horizontal seed distribution coefficient is observed, PARS2211/13 with 92% and NT/GM225 with 90% were superior to other planters. In terms of planting depth uniformity, the best result was observed in SINA II planter with 93%. HOSAINI 15 and PARS2211/13 planters were superior to others in terms of the passage of plant debris through the furrowers. DIAMOND planter at 7.4 cm was the lowest amount of displacement among all planters. PARS2211/13 with 1009 kg/ha had the highest yield.
  Keywords: Conservation agriculture, direct sowing, No tillage, beans
 • Seyed Erfan Momenpour, Masoumeh Moghbel, Saeed Bazgeer *, Ataullah Abdullahi Kakroudi, Hossein Mohammadi, Seyed Musa Hosseini Pages 191-214

  Identification of the most effective indicators as well as the effect of spatial and temporal differences on the yield of rainfed chickpeas in major cultivation areas of Kermanshah province were the main objectives of this research. A map of major rainfed chickpea cultivation areas in the province was drawn by crop statistics. Then, the farms of this crop were extracted using the digital map layer of chickpea fields on the received images of Modis sensor from 2000 to 2021. In the next step, 9 plant spectral indices for chickpeas over the four climatic regions of Kermanshah in the flowering growth stage were calculated during a period of 22 years. These 9 spectral indices, together with the variable of total precipitation as independent variables and yield data as a dependent variable entered into the stepwise regression model. The results showed that NDVI and precipitation indices are the most effective indices of yield variability during flowering stage of chickpea in Kermanshah. Furthermore, NDVI, PVI and SAVI indices in the cities of Islamabade Gharb, Dalahou and Songhar are the most effective indices during the studied period, respectively. The results of validation revealed that the statistical model of Kermanshah city was more accurate than other cities. The correlation coefficient of the statistical model for estimating chickpea yield in this city was 0.69 with a standard error of 84 kg/ha-1. In addition, the relative deviation values of the statistical model of this city were less than other models.

  Keywords: Rainfed farming, Chickpea yield, statistical model, Kermanshah
 • Soheila Porheidar Ghafarbi *, Ali Rasaei, Jafar Jafarzadeh, Abdolvahab Abdulahi, Gholamreza Gahramanian, Roya Ferdosi Pages 215-234

  In order to survey the efficacy of several pre-and post-emergence herbicides on weed control in the autumn cultivation of chickpeas, a split-plot experiment was conducted in a randomized complete block design with four replications in the Sararoud region during 2021–2022. The main plots contain two tillage systems (conventional tillage and no-tillage). The subplots include 12 herbicide treatments (Trifluralin, Trifluralin + Bethanal progress, Isoxaflutole, Isoxaflutole + Bethanal progress, Oxyfluorfen, Oxyfluorfen + Bethanal progress, Imazethapyr, Imazethapyr + Bethanal progress, Fluorochloridone, Fluorochloridone + Bethanal progress, Metribuzin, Metribuzin + Bethanal progress, and two controls (weed-free and weed-infested)). The maximum decline in weed dry weight was observed in tillage + Fluorochloridone, tillage + Isoxaflutole, tillage Oxyfluorfen, and no-tillage + Fluorochloridone at about 51%, 48%, 46%, and 45%, respectively. The greatest decrease in weed density is for tillage + Fluorochloridone and tillage + Oxyfluorfen + bethanal progress, tillage + Metribuzin + bethanal progress, tillage + Fluorochloridone + bethanal and tillage + Imazethapyr were registered with 47, 47, 43 and 40% reduction respectively. Conventional tillage reduced the density and dry weight of weeds, but this reduction was statistically significant for the dry weight of weeds. The highest yield of chickpea seeds in tillage + weeding, weeding, tillage + Trifluralin + bethanal progress, conventional tillage + Oxyfluorfen and no-tillage + Trifluralin + bethanal progress treatments are 846, 664, 528, 502 and 498 kg per hectare, respectively. The most effective herbicides in controlling weeds were Fluorochloridone, Isoxaflutole and Oxyfluorfen, and the highest yield of peas was recorded for Oxyfluorfen.

  Keywords: Autumn cultivation, biomass, Density, Chemical control, mechanical control
 • Ebrahim Morshedi, MohammadHossein Qareineh *, Ahmad Kouchakzadeh, Abdolmahdi Bakhshandeh Pages 235-254

  An experiment was conducted to evaluate the effect of growth-promoting rhizobacteria and chemichal fertilizer; on yield and malting efficiency of different barley cultivars in rainfed conditions in 2018 and 2019. A faceorial experiment was conducted on a randomized complete blocks desibn (RCBD) with four replications in Ilam province.  Three cultivars: Behrokh, Grace, and Sararoud as first and eight levels of seed insemination with growth-promoting bacteria and Fertilizer (including control, i.e., seed without bacterial insemination and without fertilizer, complete fertilizer Pseudomonas bacteria, Bacillus bacteria, combination of Pseudomonas and Bacillus bacteria, Pseudomonas bacteria + half fertilizer Urea, Bacillus bacteria + half fertilizer and combination of Pseudomonas and Bacillus bacteria + half fertilizer) were second factor. The results of the combined analysis of variance showed that all the studied traits (except malting efficiency) significantly affected by main effects and interaction of year×cultivar×fertilizer treatment. But malting efficiency influenced by interaction of cultivar×fertilizer treatments. Number of seeds per spike, number of spikes per area unit and grain yield in combination of Pseudomonas and Bacillus bacteria + half fertilizer, had the highest mean in garis cultivar in the two years. Additionally, maximum malting efficiency (95.5 %) was observed in the combination of Pseudomonas and Bacillus bacteria + half fertilizer in Behrokh. The highest amount of grain protein in the first year was observed in bacterial combination + half fertilizer in Saravard cultivar (14.6%) and in the second year was observed in the Pseudomonas + half fertilizer in Saravard cultivar (14.3%).

  Keywords: Bacillus, Pseudomonas, Chemical fertilizers, grain protein, TKW
 • Ali Rahemi-Karizaki, Korosh Sanaeii, Nabi Khaliliaqdam * Pages 255-270

  The purpose of this study was to identify the effects of climate change on growth, development and yield of chickpea (Cicer arietinum L.) in Gonbad city in order to adapt and improve yield for future conditions. In this study scenarios of increasing temperature by two, four and six°C, increasing Co2 concentration by two percent and reducing rainfall by two percent alone and combined with each other on December, January and February planting dates for rainy and irrigated conditions. Using SSM-iLegume-Chickpea simulation model were investigated. The results showed that increasing the temperature alone in future climatic conditions will significantly decrease chickpea growth, which leads to premature and non-contact with end-season drought stress and yield increase in dry conditions. However, under irrigated conditions, crop yields decrease due to reduced growth period under water limitation conditions. Increasing Co2 concentration alone due to its effective role in photosynthesis, reduced transpiration and increased water use efficiency increased grain yield in rainfed conditions by 23.9 percent and 12.3 percent under water conditions, but under combined effects scenarios under rainfed conditions, temperature It increases grain production doubly, but under aqueous conditions the temperature increases, counteracting the increase in production due to increased Co2 concentration. Comparison of planting dates also showed that December planting date had higher yield in both dry and irrigated conditions compared to January and February.

  Keywords: Chickpea, Climate change, model, Planting date, temperature