فهرست مطالب

نوید نو - پیاپی 83 (پاییز 1401)

فصلنامه نوید نو
پیاپی 83 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مظفر عدنان یحیی اصعیر، حمیدرضا بهنام وشانی، محمد مسافری ضیاء الدینی، ضیاء کریم عبد علی البیاتی، مرتضی غانم عدای کتاب، امیر میرحقی* صفحات 1-10
  مقدمه و هدف

   خستگی حین احیا از عوامل اثرگذار کاهش عمق فشردن قفسه صدری است. مطالعات نشان داده است که محدودیت  های قابل توجهی در رسیدن به عمق کافی و تعداد کافی وجود دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر  اجرای برنامه آمادگی جسمانی هدفمند بر میزان خستگی احیاگران و کیفیت فشردن قفسه صدری در احیای قلبی ریوی صورت گرفت.

  مواد و روش‏ ها:

   یک مطالعه نیمه تجربی با تخصیص تصادفی می باشد که از اسفند 1400 تا اردیبهشت 1401 به طول انجامید و جامعه آن را دانشجویان پرستاری تشکیل دادند. واحدهای پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس و با معیارهای ورود انتخاب و به صورت تخصیص تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل بر اساس دانشکده ها تخصیص یافتند. دانشجویان در گروه کنترل، برنامه آمادگی جسمانی عمومی (30 نفر) و در گروه آزمون، برنامه آمادگی جسمانی هدفمند (30 نفر) بمدت 6 هفته را انجام دادند. پیامدهای اندازه گیری شده شامل میزان خستگی با مقیاس دیداری خطی و تعداد صحیح فشردن قفسه صدری (دقیقه اول تا پنجم) با شبیه ساز اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزار آماری (SPSS-22) انجام شد.

  یافته ‏ها:

   میانگین سنی دانشجویان  23.05 سال بود. میانگین نمره خستگی در دقیقه اول تا پنجم بعد از مداخله بین دو گروه معنی دار بود. میانگین تعداد صحیح فشردن قفسه صدری در دقیقه اول تا پنجم بعد از مداخله بین دو گروه معنی دار بود.

  نتیجه‏ گیری:

   برنامه آمادگی جسمانی هدفمند ممکن است منجر به افزایش تعداد صحیح فشار قفسه صدری و کاهش خستگی نسبت به برنامه آمادگی جسمانی عمومی می شود. از این رو این برنامه برای کارکنان شرکت کننده در احیا توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: آمادگی جسمانی، خستگی، فشردن قفسه صدری، احیا قلبی ریوی
 • بهاره پایور، شکیبا اعظمی، محمدامین خدادادگان، احسان صبوری، سجاد سحاب نگاه، وحید حاج علی* صفحات 11-17
  مقدمه و هدف

   بیماری همه گیر ویروسی کرونا 2019 (19COVID-) یک اورژانس جهانی است که به سرعت در حال تغییر است و به دلیل قدرت انتقال و مرگ و میر بالا مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. این مطالعه به بررسی خصوصیات بالینی بیماران تایید شده کووید-19 به منظور دسرسی به تشخیص های دقیق تر از این بیماری می پردازد.

  مواد و روش‏ ها: 

  این مطالعه بر روی 78 بیمار مبتلا به کووید-19 تایید شده آزمایشگاهی بستری در بیمارستان موسی ابن جعفر قوچان از تاریخ 3 اسفند 98 تا 10 خرداد 99 انجام شد. ملاک تایید ویروس کرونا، تست مثبت PCR در بیماران در نظر گرفته شد.

  یافته‏ ها: 

  از 231 نفر بیمار (51% زن) که وارد مطالعه شدند، تنها 78 نفر تست RT-PCR مثبت داشتند. شایع ترین علامت سرفه بود که در 53 بیمار (9/%67) مشاهده شد. علایمی مانند تب (59%)، تنگی نفس (41%) و میالژی (1/32 %) نیز شایع بودند. میانگین سنی بیماران مبتلا با یا بدون تنگی نفس به ترتیب 66/64 و 30/53 سال بود (014/0= p). به طور مشابه، میانگین سنی بیماران با سطح هوشیاری پایین به طور قابل توجهی بالاتر از افراد هوشیاری بالا بود (33/85 در مقابل 87/56 ، 014/0=p).

  نتیجه‏ گیری: 

  شایع ترین علایم بیماران مبتلا به 19COVID- قطعی تب و سرفه است. تنگی نفس و هوشیاری پایین در بیماران مسن بیشتر بود.

  کلیدواژگان: کرونا ویروس، کووید- 19، تظاهرات بالینی، سندرم حاد تنفسی
 • محدثه صدری*، سعید بشیریان، سلمان خزائی، سامره قلیچ خانی، ابراهیم جلیلی، سجاد دانشیار، مولود شعبانپور، سمانه شیراحمدی صفحات 18-27
  مقدمه و هدف
  کارکنان بهداشتی در معرض خطر ابتلا به بیماری COVID-19 هستند و رفتارهای پیشگیری کننده نقش مهمی در کاهش میزان ابتلا و مرگ ومیر از این بیماری دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی رفتار های پیشگیری کننده از ابتلا به COVID-19 و عوامل مرتبط با آن با استفاده از تیوری انگیزش محافظت در کارکنان بیمارستان های استان همدان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در اسفند سال 1399 برروی 436 نفر از کارکنان شاغل در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی همدان که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای بود مشتمل بر متغیرهای زمینه ای و سازه های تیوری انگیزش محافظت که در مطالعه براتی و همکاران طراحی و روانسنجی شده بود. اطلاعات در نرم افزار آماری 14 Stata و با بهره گیری از آمار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل شد.
  یافته ها
  رفتار استفاده از ماسک، (2/95%) دارای بیشترین فراوانی و استفاده مداوم از دستکش و گان (8/49%) دارای کمترین فراوانی در بین کارکنان بهداشتی بود. وضعیت سازه های تیوری انگیزش محافظت در سطح نسبتا مطلوبی ارزیابی شد. درمجموع سازه های مختلف تیوری انگیزش محافظت 42 درصد از واریانس قصد انجام رفتار را در کارکنان بهداشتی مورد مطالعه تبیین می کند. از این بین سازه ی خوکارآمدی درک شده سهم معناداری در تبیین واریانس قصد انجام رفتار پیشگیری کننده توسط افراد تحت مطالعه را داشت.
  نتیجه گیری
  تیوری های برانگیزاننده ترس به عنوان یکی از عوامل موثر در ارتقا رفتار های پیشگیری کننده شناسایی شدند
  کلیدواژگان: تئوری انگیزش محافظت، رفتارهای پیشگیری کننده، کارکنان بهداشتی، COVID-19
 • محمد رجب پور*، سیده عاطفه سیدی، مریم ابراهیمی، ملیحه داوودی، طیبه پورغزنین، اکرم مشمول صفحات 28-38
  مقدمه و هدف

   با توجه به اهمیت مهارتهای ارتباطی موثر برای حمایت از بیماران و خانواده آنها و از طرفی تاثیر منفی خودپنداره نامطلوب پرستاران بر مراقبت از مددجو، لذا شناسایی عوامل موثر بر خودپنداره حرفه ای ضروری است، هدف از این مطالعه تعیین رابطه بین کیفیت تعامل با بیمار و خودپنداره حرفه ای پرستاران و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بود.

  مواد و روش ‏ها:

   این مطالعه همبستگی در سال 1398 انجام شد. پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به روش طبقه ای و دانشجویان پرستاری به روش سرشماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های کیفیت ارتباط با بیمار و خودپنداره حرفه ای پرستاری استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آمار توصیفی و آزمون های تی تست، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل شد.

  یافته ‏ها: 

  میانگین سنی دانشجویان پرستاری 6/1 ± 4/21 سال و پرستاران 5/4 ±0/28 سال بود. طبق نتایج رگرسیون خطی خودپنداره حرفه ای، کیفیت تعامل با بیمار را بصورت مستقیم و معنی داری پیش می کند (001/0=p< ، 351/0 β). نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد رابطه مستقیم و معنی داری بین خودپنداره حرفه ای و کیفیت تعامل با بیمار وجود دارد (001/0p< ، 351/0 =r).

  نتیجه ‏گیری: 

  طبق نتایج مطالعه، مهارتهای ارتباطی و خودپنداره حرفه ای دانشجویان پرستاری و پرستاران تا حدی مطلوب است و نیاز به ارتقا دارد. از طرفی با توجه به ارتباط مستقیم این دو مفهوم، لذا لزوم آموزش و آماده سازی پرستاران و دانشجویان پرستاری با کمک گرفتن از کارگاه ها و اصلاحات سرفصل های آموزشی پرستاری، جهت برخورداری از خودپنداره حرفه ای بالاتر و افزایش مهارت های تعامل با بیمار احساس می شود.

  کلیدواژگان: ارتباط پرستار با بیمار، خودپنداره، پرستاران
 • زهرا شورگشتی، بهناز جعفری، حمیده حسینی، زهرا امامی مقدم* صفحات 39-48
  مقدمه و هدف

  تهوع و استفراغ یکی از شایع ترین مشکلات دوران بارداری است که هنوز علت دقیق آن ناشناخته است. از آنجا که در دوران بارداری، تاثیر پذیری زنان باردار از استرس های متفاوت زندگی افزایش می یابد؛ برخی از محققین حالات تهوع و استفراغ را به فاکتورهای روحی و روانی نسبت داده اند. شناخت عوامل مرتبط با تهوع و استفراغ به ارایه ی راهکارهای موثر جهت کاهش این عارضه کمک می کند، بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط استرس، اضطراب و افسردگی با تهوع و استفراغ دوران بارداری انجام شد.

  مواد و روش ‏ها:

   این مطالعه ی توصیفی و از نوع همبستگی درسال 1397 بر روی 66 نفر زن باردار12-6 هفته با تهوع و استفراغ بارداری، مراجعه کننده به دو مرکز انتخابی بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد. ابزار گرد آوری داده ها در این مطالعه شاخص تهوع و استفراغ رودز و پرسش نامه افسردگی، اضطراب و استرس داس- 21، بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 25) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ‏ها:

   این مطالعه نشان داد، نمرات تهوع، استفراغ، عق زدن و نمره کل تهوع، استفراغ، عق زدن با استرس، اضطراب و افسردگی ارتباط مثبت و معنی دار داشت به طوری که در افرادی که نمرات نمرات تهوع، استفراغ، عق زدن و نمره کل تهوع، استفراغ، عق زدن بیشتر بود، نمرات استرس، اضطراب و افسردگی نیز بیشتر بود و بالعکس.

  نتیجه ‏گیری:

   تهوع ، استفراغ و عق زدن زنان باردار با استرس، اضطراب و افسردگی آنان ارتباط دارد؛ لذا توصیه می شود در مراقبت از زنان باردار به حالات روحی و روانی آنان نیز، بیشتر توجه شود.

  کلیدواژگان: اضطراب، استرس، افسردگی، تهوع، زنان باردار
 • اکرم قنبری مقدم، مریم باقری، محمد آیت نیا، فاطمه حاجی آبادی، مجتبی محمدی* صفحات 49-57
  زمینه و هدف

  شواهد نشان می دهد که بیشتر بیماریها از جمله ناراحتی های قلبی , سرطان و ذات الریه و نابرابریهای سلامت , همگی به شدت از ویژگی های اجتماعی تاثیر می پذیرند . لذا این پژوهش با هدف تعیین ارتباط مشارکت اجتماعی با سلامت عمومی سالمندان شهر مشهد انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضرتوصیفی تحلیلی به صورت مقطعی بود که برای این منظور تعداد 350 نفر سالمند از بازنشستگان کشوری (کارمندی) و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی (کارگری) ، به روش چندمرحله ای ((طبقه ای , تصادفی سیستماتیک و در دسترس) بر اساس تسهیم به نسبت انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک سالمند و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه مشارکت اجتماعی استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار سنی واحدهای پژوهش 62/7 ± 91/68 سال بود . میانگین نمره سلامت عمومی و مشارکت اجتماعی بترتیب 19/15 و 71/31 بود. متغیرهای مشارکت اجتماعی به همراه سن ، تاهل ، جنسیت ، اشتغال ، منبع درآمد ، رضایت درآمد ، ابتلا به بیماری و همراهان زندگی به عنوان متغیرهای مستقل ، 15 درصد سلامت عمومی را پیش بینی می کرد (05/0> P) .

  نتیجه گیری

  تحقیقات بیشتر با تمرکز بر عوامل فردی تر همچون سن ، تاهل ، جنسیت ، اشتغال ، منبع درآمد ، رضایت درآمد ، ابتلا به بیماری و همراهان زندگی می تواند برای برنامه ریزی و اجرای استراتژی های جامع و موثر مفید واقع شوند .

  کلیدواژگان: سالمند، سلامت عمومی، مشارکت اجتماعی، مشهد
 • شیرین براتی، نیره باغچقی، ساسان گازرانی، فاطمه طهماسبی* صفحات 58-67
  مقدمه و هدف

   سرطان پروستات یکی از علل عمده مرگ ومیر در مردان است به نحوی که این سرطان بیشترین بروز و دومین علت مرگ مردان سالمند را در دنیا به خود اختصاص می دهد. لذا در این مطالعه بررسی بروز سرطان پروستات در یک بازه زمانی 5 ساله از سال 1393 تا 1397 در شهرستان ساوه صورت گرفته است.

  مواد و روش‏ ها:

   این مطالعه مقطعی توصیفی بوده که با استفاده از تحلیل مجدد داده های گزارش سالانه ثبت موارد در مرکز ثبت سرطان که طی سال های 1393 تا 1397 (زیرا اطلاعات بعد از سال 1397 هنوز بطور کامل جمع آوری و ثبت نشده است) در شهرستان ساوه انجام شده است. مطالعه بر اساس تعداد کل موارد، سن بروز بیماری و داده های مورد استفاده از برنامه ثبت سرطان در این بازه زمانی انجام گرفته است.

  یافته ‏ها:

   آنالیز داده های حاصل از این مطالعه نشان داد که تعداد موارد ثبت شده کل سرطان ها نیز در حال افزایش است و با افزایش سن تعداد موارد ثبت شده سرطان پروستات بطور معنی داری افزایش یافت و بیشترین تعداد افراد مبتلا به این بیماری افراد با سن بالاتر از 80 سال بودند.

  نتیجه ‏گیری:

   سرطان پروستات بیماری است که بیشتر در مردان سالمند (بعد از 60 سالگی) دیده می شود که روند بروز آن در شهرستان ساوه رو به افزایش است. با توجه به پیرشدن جمعیت کشور و تغییر شیوه زندگی، برنامه ریزی صحیح برای انجام معاینات دقیق و به موقع برای تشخیص زودرس و درمان این سرطان ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: سرطان پروستات، شیوع، سالمند
 • عباس حیدری، سمانه رافع* صفحات 68-79
  مقدمه و هدف

   درک الگوهای دانش مورداستفاده در پرستاری، کلید آموزش و یادگیری است. کارپر چهار الگوی دانش تجربی، شخصی، اخلاقی و زیبایی شناسی را پیشنهاد داد. از آن زمان، دانشمندان پرستاری کار او را گسترش دادند و الگوهای دیگری را  برای دانستن اساسی درپرستاری پیشنهاد کردند منهال پنجمین الگوی دانستن را که به طور متناقضی، ندانستن است شناسایی کرد.

  مواد و روش‏ ها:

   این مقاله از نوع مقالات مروری روایتی می باشد. اطلاعات منتشرشده قبلی درزمینه الگوی ندانستن در پرستاری با کلیدواژه های فارسی و انگلیسی الگوهای دانش در پرستاری، دانستن و ندانستن در منابع اطلاعاتی Google scholar، ISI، Scopus، PubMed و Sience Direct جستجو شد. به منظور پوشش حداکثری هدف، جستجو بدون اعمال محدودیت زمانی و بااستفاده از عملگرهای AND و OR انجام شد. درنهایت از 28 مقاله و کتاب استفاده گردید.

  یافته ‏ها:

   ندانستن، آگاهی از این است که پرستار در اولین ملاقات با بیمار او را نمی شناسد و با تشخیص این ندانستن، پرستار نسبت به دیدگاه بیماران در وضعیت هوشیار باقی می ماند. ندانستن را می توان به عنوان فرآیندی از درک و شناخت یا شرایطی از باز بودن تعریف کرد که به یک تجربه معنا می بخشد. در ندانستن، افراد به طور هدفمند پیش فرض ها، کلیشه ها، تعصبات و مفروضات خود را رها می کنند. این دیدگاه ندانستن از طریق کاوش در احتمالات متعدد، ذهنی باز را پرورش می دهد.

  نتیجه‏ گیری:

   در این الگو پرستار تصورات از پیش تعیین شده ای را که می داند چه چیزی برای بیمار بهتر است بایستی کنار بگذارد. ندانستن را می توان مسیری حیاتی به سوی دانش جدید و کشف نشده برای پرستاری و تمامی روابط بین فردی درنظر گرفت.

  کلیدواژگان: الگوهای دانش، الگوی دانستن، الگوی ندانستن، پرستاری
 • فاطمه باقری، عباس حیدری* صفحات 80-88
  مقدمه و هدف

   آموزش پرستاری در حال گذر و تغییر از تمرکز بر پیامدهای رفتاری به سمت تمرکز بر جنبه های انسانی و مراقبتی پرستاری است. این دگرگونی بر درک عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در زمینه اصلاحات کنونی سیستم مراقبت های بهداشتی تاکید دارد. بنابراین این مطالعه با هدف شناخت نظریه هابرماس و تاثیر آن بر آموزش و مراقبت پرستاری انجام شد.

  مواد و روش‏ ها:

   این مطالعه مروری بر روی مقالات فارسی و انگلیسی زبان منتشر شده تا سال 2022 بدون محدودیت زمانی انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه مقالات و کتب منتشر شده در مورد پست مدرنیسم با تاکید بر دیدگاه هابرماس و تاثیر آن در پرستاری بود. جستجوی گسترده ای در پایگاه های داده های الکترونیکیPubMed،Cochrane Library،Web Of Science، google scholar ، Magiran،SID و Scopus انجام شد.

  یافته ‏ها: 

  نظریه انتقادی هابرماس واقعیت را در سه دیدگاه متفاوت؛ دیدگاه عینی، ذهنی و جهان اجتماعی متمایز می کند. نظریه های عینی، به عنوان هسته اصلی و اندازه گیری برای تضمین کیفیت و ایمنی بیمار عمل می کنند. ذهنیت در خدمات مراقبت های بهداشتی ممکن است به ارزش، رفتار و نگرش شخصی مراقبین بهداشتی مربوط می باشد. دنیای اجتماعی، فرآیند ساختارمند تعاملات بین متخصصان مراقبتهای بهداشتی و بیماران یا بین آنها است.

  نتیجه ‏گیری:

   پارادایم انتقادی، به تغییر و انتقال از روش های قدیمی به جدیدکمک می کند و در آموزش پرستاری برای سازگاری با این تغییرات، پارادایم پیشنهادی است. پرستاران می توانند از نظریه های انتقادی با کاوش در جنبه های سیاسی شرایط ناایمن و آسیب رسان به سلامت استفاده کنند.

  کلیدواژگان: نظریه اجتماعی انتقادی، هابرماس، پرستاری
 • فاطمه سراج*، مریم مرادی صفحات 89-101
  زمینه و هدف

  با توجه به افزایش استفاده از تکنولوژی گوشیهای هوشمند در دانشجویان برای دسترسی به منابع آنلاین تسهیل کننده مراقبتهای ایده آل و حمایت از آموزشهای مداوم، این مطالعه با هدف مرور روایتی بر تاثیر اپلیکشنهای آموزشی برای دانشجویان مامایی و پرستاری انجام شد.

  مواد و روش ها

  به منظور انجام مطالعه مروری روایتی حاضر با استفاده از کلید واژه های اپلیکیشنهای آموزشی، آموزشهای مجازی،گوشیهای هوشمند، تلفن همراه، دانشجویان مامایی و پرستاری و معادل انگلیسی آنها در پایگاه هایpubmed, science direct, web of science scopus, google scholar, Elsevier, Magiran, SID در بازه زمانی از سال 2000 تا سال 2022 مورد جستجو قرار گرفت و مقالات دارای معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند.

  یافته ها

  از تعداد 590 مقاله پس از غربالگری فقط 5 مقاله وارد مطالعه شد. نتایج مطالعات نشان داد استفاده از تکنولوژی گوشیهای همراه و آموزشهای مجازی در یادگیری دانشجویان مفید است. با توجه به تمایل دانشجویان برای استفاده از روش های مختلف یادگیری مجازی، اپلیکیشنهای آموزشی علاوه بر تشویق آموزش خودمحور، تاثیر مثبتی بر ارتقای مهارت و صلاحیت بالینی و همچنین تقویت مباحث نظری دانشجویان دارد به ویژه زمانی که آموزش الکترونیک با آموزش حضوری ترکیب شود.

  نتیجه گیری

  گوشیهای همراه تقویت کننده آموزشها و قابلیت سیار بودن منابع حمایتی به منظور تقویت تجربیات کلینیکی دانشجویان در محیط کار است.

  کلیدواژگان: گوشی های هوشمند، مامایی، پرستاری، آموزش، اپلیکیشن
|
 • Mozafar Adnan Yahya Aseir, Hamidreza Behnam Vashani, Mosaferi Ziaaldini Mohammad, Deeaa Kareem Abd Ali Al-Biaty, Murtadha Kanim Adea Al-Jeborry, Amir Mirhaghi * Pages 1-10
  Background and Aims

  Fatigue during chest compression is significantly contributed to ineffective chest compression. Studies have shown that there are significant limitations in reaching sufficient depth number. The aim of this study was to investigate the effect of customized physical fitness program on the rate of fatigue and the quality of chest compression in cardiopulmonary resuscitation.

  Materials and Methods

  A quasi-experimental study with random allocation that lasted from March to May 2022 was performed. Convenience Sample is selected from nursing students of Al-Ameed and Warith Alanbiyaa University. Students were randomized into Intervention (Customized physical fitness) (n=30) and Control (General physical fitness) (n=30) group. Correct Chest compression and fatigue were measured. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics via statistical software (SPSS-22).

  Results

  The mean age of students was 23.05 years old. The mean score of fatigue in the first to fifth minutes after the intervention was significant between the two groups. In the intervention group, the mean number of correct chest compressions in the first to fifth minutes was significantly superior to that of control group.

  Conclusion

  A customized physical fitness program may lead to an increase in the correct number of chest pressures and a reduction in fatigue compared to a general fitness program. Therefore, this program is recommended for rescuers participating in resuscitation

  Keywords: Physical fitness, Fatigue, chest compression, Cardiopulmonary Resuscitation
 • Bahareh Payvar, Shakiba Azami, MOHAMMADAMIN Khodadadegan, Ehsan Saburi, Sajad Sahab Negah, Vahid Hajali * Pages 11-17
  Background and Aims

  The 2019 coronavirus pandemic (Covid-19) is a global emergency that is changing rapidly and has attracted the attention of the world due to its high transmission power and mortality. This study examines the clinical characteristics of confirmed covid-19 patients in order to reach more accurate diagnoses of this disease.

  Materials and Methods

  This study was conducted on 78 patients with laboratory-confirmed covid-19 hospitalized in Musa Ibne Jafar Quchan Hospital from March 3, 2018 to June 10, 2019. The criterion for confirming the corona virus was a positive PCR test in patients.

  Results

  Out of 231 patients (51% women) who entered the study, only 78 had a positive RT-PCR test. The most common symptom was cough, which was observed in 53 patients (67.9%). Symptoms such as fever (59%), shortness of breath (41%) and myalgia (32.1%) were also common. The average age of patients with or without dyspnea was 64.66 and 53.30 years, respectively (p=0.014). Similarly, the average age of patients with low level of consciousness was significantly higher than those with high consciousness (85.33 vs. 56.87, p=0.014).

  Conclusion

  The most common symptoms of patients with confirmed COVID-19 are fever and cough. Shortness of breath and low alertness were more common in elderly patients.

  Keywords: Coronavirus, COVID-19, Clinical manifestations, acute respiratory distress syndrome (ARDS)
 • Mohadese Sadri *, Saeed Bashirian, Salman Khazaei, Samereh Ghelichkhani, Ebrahim Jalili, Sajjad Daneshyar, Mouloud Shabanpour, Samaneh Shirahamdi Pages 18-27
  Background and Aims
  health workers are at risk of contracting the disease of COVID-19 and preventive behaviors play an important role in reducing the rate of infection and death from this disease. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the preventive behaviors of contracting COVID-19 and its related factors using the protection motivation theory (PMT) in the hospital employees of Hamadan province.
  Materials and Methods
  This cross-sectional descriptive study was conducted in March 2020 on 436 employees working in hospitals covered by Hamadan University of Medical Sciences who were selected by multi-stage random sampling method. The data collection tool was a questionnaire containing contextual variables and protection motivation theory constructs that were designed and psychometrically analyzed in the study of Barati et al. Data were analyzed in Stata 14 statistical software and using descriptive statistics, Pearson correlation test and linear regression.
  Results
  The behavior of using a mask (95.2%) was the most frequent and the continuous use of gloves and gowns (49.8%) was the least frequent among health workers. The status of protection motivation theory constructs was evaluated at a relatively favorable level. In total, the various constructs of protection motivation theory explain 42% of the variance of behavioral intention in the studied health workers. Among these, the perceived self-efficacy structure had a significant contribution in explaining the variance of the intention to perform preventive behavior by the subjects under study.
  Conclusion
  Fear-inducing theories were identified as one of the effective factors in promoting preventive behaviors.
  Keywords: Protection Motivation Theory, Preventive Behaviors, Health Workers, COVID-19
 • Mohammad Rajabpoor *, Seyedeh Atefeh Seyedi, Maryam Ebrahimi, Maliheh Davoudi, Tayebe Pourghaznain, Akram Mashmoul Pages 28-38
  Background and Aims

  Considering the importance of effective communication skills to support patients and their families, and on the other hand, the negative impact of nurses' unfavorable self-concept on patient care, it is necessary to identify factors affecting professional self-concept. The purpose of this study was to determine the relationship between the quality of patient interaction and the professional self-concept of nurses and nursing students of Birjand University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  This correlational study was conducted in 2019. Nurses were selected by stratification and nursing students of Birjand University of Medical Sciences by convenience method. In order to collect data, the communication skills with patients and the nursing professional self-concept questionnaire were used. Data were analyzed using SPSS v.16 software and descriptive statistics and t-tests, Pearson's correlation coefficient and linear regression.

  Results

  The mean age of students was 21.4±1.6 years and nurses were 28.0±4.5 years. The results of linear regression showed professional self-concept, directly and significantly predicts the quality of interaction with the patient (p<0.001, β=0.351). The result of the Pearson correlation coefficient showed that there is a direct and significant relationship between professional self-concept and the quality of interaction with the patient (p <0.001, r=0.351).

  Conclusion

  According to the results of the study, communication skills and professional self-concept of nursing students and nurses are moderate and need to be improved. On the other hand, due to the direct connection between these two concepts, it is felt necessary to train and prepare nurses and nursing students with the help of workshops and revisions of nursing educational curriculum, in order to have a higher professional self-concept and increase patient interaction skills.

  Keywords: Nurse-Patient Relation, Self-concept, Nurses
 • ZAHRA SHOURGASHTI, Behnaz Jafari, Hamide Hosseini, Zahra Emami Moghadam * Pages 39-48
  Background and Aims

  Nausea and vomiting is one of the most common problems during pregnancy, the exact cause of which is still unknown. Because during pregnancy, pregnant women's susceptibility to different life stresses increases; Some researchers have attributed nausea and vomiting to psychological factors. Knowing the factors related to nausea and vomiting helps to provide effective solutions to reduce this complication, so the present study was conducted with the aim of investigating the relationship between stress, anxiety and depression with nausea and vomiting during pregnancy.

  Materials and Methods

  This descriptive and correlational study was conducted in 2017 on 66 pregnant women, 6-12 weeks, with nausea and vomiting of pregnancy, referred to two selected health centers in Mashhad. The data collection tools in this study were the Rhodes Nausea and Vomiting Index and the DAS-21 Depression, Anxiety and Stress Questionnaire. After collecting the data, it was analyzed using SPSS statistical software (version 25).

  Results

  This study showed that the scores of nausea, vomiting, belching and the total score of nausea, vomiting, belching had a positive and significant relationship with stress, anxiety and depression, so that the scores of the scores of nausea, vomiting, belching and the total score of nausea, vomiting, belching were more, stress, anxiety and depression scores were also higher and vice versa.

  Conclusion

  Nausea, vomiting and belching of pregnant women are related to their stress, anxiety and depression; Therefore, it is recommended to pay more attention to their mental and emotional states in the care of pregnant women.

  Keywords: Anxiety, stress, Depression, Nausea, Pregnant Women
 • Akram Ghanbari Moghaddam, Maryam Bagheri, Mohammad Ayatnia, Fatemeh Hajiabadi, Mojtaba Mohammadi * Pages 49-57
  Background and Aim

  Evidence shows that most diseases, including heart disease, cancer, pneumonia, and health inequalities, are all strongly influenced by social characteristics. Therefore, this study was conducted to determine the relationship between social participation and general health of the elderly in Mashhad

  Methods

  The present study was a cross-sectional descriptive analysis for which 350 elderly retirees (employees) and retirees of the Social Security Organization (workers), based on a multi-stage method ((class, systematic random access and available) based The proportions were proportionally selected.The data were collected using the elderly demographic information questionnaire, GHQ general health questionnaire and social participation questionnaire.The data obtained using SPSS-v24 software and using correlation tests, independent t-test, one-way analysis of variance And multiple linear regression was analyzed.

  Results

  The mean and standard deviation of age of the research units was 68.91 7 7.62 years. The mean scores of general health and social participation were 15.19 and 31.71, respectively. The variables of social participation along with age, marriage, gender, employment, source of income, income satisfaction, illness and life companions as independent variables predicted 15% of general health (P <0.05).

  Conclusion

  In this study, no significant results were observed between the relationship between social participation and public health in retired elderly. Further research focusing on more individual factors such as age, marital status, gender, employment, source of income, income satisfaction, illness, and life companions can be useful for planning and implementing comprehensive and effective strategies.

  Keywords: Elderly, Public health, Social participation, Mashhad
 • Shirin Barati, Nayereh Baghcheghi, Sasan Gazerani, Fatemeh Tahmasebi * Pages 58-67
  Objective

  Prostate cancer is one of the leading causes of death in men, so that this cancer is the most common and the second leading cause of death in men. Therefore, in this study, the epidemiological study of prostate cancer in a period of 5 years from 1393 to 1397 in Saveh has been done.

  Materials and Methods

  This is a descriptive cross-sectional study using the re-analysis of the data of the annual report of cases registered in the Cancer Registration Center during the years 93 to 97 (because the information after 97 is still fully collected and Not registered) has been done in Saveh city. The study was performed based on the total number of cases, age of onset of the disease and data used in the cancer registry program during this period

  Results

  The results of this study showed that the number of registered cases of total cancers is also increasing and with age the number of registered cases of prostate cancer increased significantly and the highest number of people with this disease are people older than 80 years old.

  Conclusion

  Prostate cancer is a disease that is more common in older men and its incidence is increasing in Saveh. Due to the aging population and lifestyle changes, proper planning for accurate and timely examinations for early diagnosis and treatment of this cancer seems necessary.

  Keywords: Prostate cancer, incidence, Elder
 • Abbas Heidary, Samaneh Raffe * Pages 68-79
  Background and Aims

  Understanding the knowledge patterns used in nursing is the key to teaching and learning.  Carper proposed four models of empirics, personal, ethics and aesthetic knowledge. Since then, nursing scientists have expanded on her work and they suggested other models for basic knowledge in nursing. Munhall identified the fifth pattern of knowing, which is, paradoxically, unknowing.

  Materials and Methods

  This article is a narrative review. Previously published information on the pattern of unknowing in nursing was searched with the Persian and English keywords of patterns of knowledge in nursing, knowing and un knowing in the information sources Google Scholar, PubMed, Scopus, ISI, Science Direct. In order to cover the maximum aim, the search was done without applying time limit and using AND/OR operators. Finally, 28 articles and books were used.

  Results

  Unknowing is the knowledge that the nurse does not know the patient at the first meeting and by recognizing this unknowing, the nurse remains alert to the patients' point of view. Unknowing can be defined as a process of understanding or a condition of openness that gives meaning to an experience. In unknowing, people purposefully let go of their preconceptions, stereotypes, prejudices, and assumptions. This view of unknowing fosters an open mind by exploring multiple possibilities.

  Conclusion

  In this model, the nurse should discard the preconceived notions of what is best for the patient. Unknowing can be considered a vital pathway to new and undiscovered knowledge for nursing and all interpersonal relationships.

  Keywords: models of knowledge, model of knowing, model of unknowing, Nursing
 • FATEMEH BAGHERI, Abbas Heidary * Pages 80-88
  Background & objectives

  Nursing education is changing from focusing on behavioral outcomes to focusing on human and caring aspects of nursing. This transformation emphasizes the understanding of social, economic and political factors in the context of current health care system reforms. Therefore, this study was conducted with the aim of knowing Habermas' theory and its impact on nursing education and care.

  Methods

  The research method was descriptive-analytical. The research population consisted of all published documents on postmodernism with emphasis on Habermas's views and its impact on nursing. Extensive searches of PubMed electronic databases, Cochrane Library, Web of Science, Google Scholar and Scopus were carried out until 2022 with no time limit.

  Results

  Habermas's critical theory of reality in three different perspectives; the objective view distinguishes the subjective view and the social world. Objective theories serve as the core and measurement for quality assurance and patient safety. Subjectivity in health care services may be related to personal values, behaviors and attitudes of health care workers. The social world is the structured process of interactions between or between health care professionals and patients.

  Conclusion

  The critical paradigm helps to change and transfer from old to new methods and is a suggested paradigm in nursing education to adapt to these changes. Nurses can use critical theory to explore the political aspects of unsafe and harmful health conditions.

  Keywords: Critical Social Theory, Habermas, Nursing
 • Fatemeh Seraj Shirvan *, Maryam Moradi Pages 89-101
  Background and Aim

  Due to the increasing use of smartphone technology in students to access online resources that facilitate ideal care and support continuing education, this study was conducted to review of the impact of educational applications for midwifery and nursing students.

  Materials and Methods

  In order to conduct the present narrative review study, using the keywords of educational applications, virtual training, smartphones, mobile phones, midwifery and nursing students and their persian equivalents in pubmed, science direct, web of science scopus, google scholar, Elsevier, Magiran databases , SID was searched in the period of 2000 to 2022 and articles with inclusion criteria were selected.

  Results

  Out of 590 articles after screening, only 5 articles were included in the study. The results of studies showed that the use of mobile phone technology and virtual training is useful in students' learning. According to student`s desire to use of different virtual learning methods, educational applications in addition to self-centered education, has a positive effect on improving students' clinical skills and competence, also student`s strengthening theoretical discussions especially when e-learning is combined with face-to-face training.

  Conclusion

  Mobile phones enhance training and the ability of mobile support resources to enhance students' clinical experiences in the workplace.

  Keywords: Smartphones, Midwifery, nursing. education, applications