فهرست مطالب

Iranian Journal of English for Academic Purposes - Volume:12 Issue: 1, Winter 2023
 • Volume:12 Issue: 1, Winter 2023
 • تاریخ انتشار: 1402/03/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی بیکیان*، سعید اسمعیل نیا صفحات 1-18
  افعال چندقسمتی (phrasal verbs) یکی از موضوعات چالش برانگیز در یادگیری زبان انگلیسی، به ویژه برای زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی (EFL) می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از رویکرد یادگیری مبتنی بر داده (DDL) بر کاهش خطاهای مربوط به افعال چندقسمتی (phrasal verbs errors, PVEs) در تکالیف نوشتاری زبان آموزان سطح متوسط صورت گرفت. در این پژوهش، که با استفاده از طرح تجربی انجام گرفت، 30 زبان آموز زن 13 تا 20 سال به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل، هریک شامل 15 نفر، تقسیم شدند. از آزمون تعیین سطح نلسون برای اطمینان از همگونی شرکت کنندگان هر دو گروه استفاده شد. پیش آزمون شامل نوشتن شش پاراگراف با استفاده از شش مجموعه متشکل از پنج فعل چندقسمتی مرتبط بود، که در پس آزمون نیز تکرار شد. هر دو گروه آزمایش و کنترل شش جلسه آموزش دیدند، با این تفاوت که گروه آزمایش آموزش ها را با رویکرد DDL و گروه کنترل آموزش ها را به رویکرد آموزش صریح دریافت کرد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر کاهش خطاهای افعال چندقسمتی (PVEs)، عملکرد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به میزانی قابل ملاحظه بهتر بود. بنابراین، این پژوهش استفاده از DDL را به عنوان یک ابزار مفید برای آموزش افعال چندقسمتی در کلاس های EFL توصیه می کند.
  کلیدواژگان: افعال چندقسمتی، تکالیف نوشتاری، زبان آموزان سطح متوسط انگلیسی به عنوان زبان خارجی (EFL)، خطاهای مربوط به افعال چندقسمتی (PVEs)، یادگیری مبتنی بر داده (DDL)
 • جعفر اسدی، سید حسام الدین آل یاسین*، رسول مرادی جز صفحات 31-42

  نگارش علمی و به ویژه نگارش مقالات پژوهشی، به عنوان یک نوع گفتمان مهم در نظر گرفته میشود که به دلیل ماهیت و محدودیتهای خود، برای نویسندگان به زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه چالش برانگیز است. منابع فراگفتمانی می توانند از طریق کمک به نویسنده در سازماندهی متن و کمک به خوانندگان در حمایت از درک مطلب، راه حلی ارایه دهند. پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی بخش بحث و بررسی مقالات پژوهشی نوشته شده توسط پژوهش گرانی که برای آنها زبان انگلیسی زبان یگانه تلقی می شود، با توجه به نشانگرهای فراگفتمانی. برای این منظور، 40 مورد بخش مربوط به بحث و بررسی مقالات پژوهشی نوشته شده توسط این نوع نویسندگان در حوزه علوم انسانی انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا تعداد و انواع منابع فراگفتمانی مورد استفاده به عنوان داده های تحقیق به دست آید. در یک طراح تحقیق کیفی و تحلیل متنی ، مدل فراگفتمان هایلند (2005) به عنوان چارچوب تحلیلی برای تجزیه و تحلیل داده ها به کار برده شد. یافته ها نشان میدهد که این نویسندگان مقالات ترجیح میدهند دو برابر بیشتر از نشانگر های تعاملی آمیخته با نگرش ها و داوری (interactional)، از نشانگرهای فراگفتمان تعاملی محض (interactive) استفاده کنند.

  کلیدواژگان: نگارش علمی، بخش بحث و بررسی مقالات، انگاره فراگفتمان هایلند، نشانگر های فرا گفتمان، مقالات علمی
 • صفحات 43-63
  معلمان زبان انگلیسی بخاطر شرایط آموزش آنلاین که به دلیل بیماری کرونا ایجاد شد استرس های جدیدی را تجربه کردند. این تحقیق به شناخت عوامل ایجاد استرس و راهکارهای مقابله ای با ان درمیان معلمان زبان انگلیسی در شرایط آموزش آنلاین پرداخته است. در این راستا 86 معلم زبان انگلیسی از سه موسسه آموزش زبان متفاوت در این تحقیق شرکت کردند. برای شناخت عوامل ایجاد استرس دو پرسشنامه اختصاصی برای این تحقیق آماده گردید. همچنین به منظور بررسی تکنیک های مقابله ای با استرس ورژن کوتاه شده از پرسشنامه کوپ در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. همچنین به منظور تحکیم نتایج بدست آمده، در این تحقیق 11 شرکت کننده مصاحبه شدند. با توجه به آمار بدست آمده مشخص گردید که عوامل ایجاد استرسی که مربوط به دانش آموزان می باشد در معلمان که بیشترین میزان فراوانی را در شرایط آموزش آنلاین دارد. همچنین از میان راهکارهای مقابله ای با استرس، راهکارهایی که به شناخت منبع ایجاد مشکل می پردازد بیشترین فراوانی را در میان معلمان دارا می باشد و این در حالی است که راهکارهای اجتنابی، کمترین میزان فراوانی را دارا می باشند. نتایج این تحقیق در آموزش راهکارهای کارآمد مقابله با استرس برای معلمان می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: عوامل ایجاد استرس، راهکارهای مقابله ای با استرس، آموزش آنلاین
 • ناهید فلاح*، محمدرضا عطایی، محمدرضا هاشمی صفحات 64-83

  در حالی که تحقیقات در مورد انگلیسی برای اهداف آکادمیک (EAP) به طور گسترده رشد کرده است، اطلاعات کمی در مورد کار حرفه ای معلمان EAP وجود دارد. ادبیات معلمان EAP از نظر ساخت هویت آنها توسعه نیافته است. هدف مطالعه حاضر پر کردن این شکاف تحقیقاتی و کمک به ادبیات آموزش معلمان EAP با کشف عواملی است که از هویت حرفه ای معلمان EAP در محیط آن لاین حمایت می کنند یا مانع آن می شوند. برای تحقق این هدف، با 20 معلم EAP ایرانی مصاحبه شد و تحلیل موضوعی برای استخراج کدها و مضامین اصلی انجام شد. نتایج نقش عوامل مختلف شخصی، نهادی و اجتماعی فرهنگی را در ساخت هویت حرفه ای معلم EAP در محیط های آنلاین نشان داد که شامل عوامل جهانی، اجتماعی، نهادی، کلاس درس و فردی می شود. در حالی که وضعیت زبان انگلیسی به عنوان زبان انتشار علم توسط معلمان به عنوان یک عامل تسهیل کننده برای ساخت هویت معلمان EAP در نظر گرفته می شود، وضعیت تثبیت نشده EAP در دانشگاه مانع از ساخت هویت حرفه ای معلمان EAP می شود. محدودیت های ابزارهای آنلاین و پلت فرم های آموزشی از موانع اصلی ساخت هویت موثر معلمان EAP است که می تواند با ارایه پشتیبانی فناوری توسط مدیران دانشگاه تا حدودی رفع شود. یافته ها ممکن است پیامدهایی را برای مربیان معلم EAP در زمینه های آنلاین نوید دهد و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: معلم انگلیسی برای اهداف آکادمیک، توسعه هویت حرفه ای، آموزش آنلاین، پشتیبانی هویت حرفه ای، تحلیل موضوعی
 • سحر حیات العین، منصور گنجی* صفحات 84-105

  با هدف بررسی دو موضوع کلیدی در رابطه با نشانگرهای ربطی، مطالعه حاضر به بررسی فراوانی استفاده و آموزش آنان (از این رو، اما، اگرچه، از آن زمان و علاوه بر آن) درکتب درسی ایرانی دستور زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی و مقایسه آنها با کتب دستور زبان انگلیسی خارجی پرداخته است. برای این منظور دو سری کتاب دستور زبان شامل سه کتاب گرامر انگلیسی ایرانی و سه کتاب گرامر انگلیسی خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تعیین فراوانی نشانگرهای ربطی از مدل فراگفتمان بین فردی هایلند (2005) استفاده شد. در مورد آموزش نشانگرهای ربطی، ده اصل پیشنهادی ارایه شده توسط والکووا (2020) برای آموزش موثر نشانگرهای ربطی در کتاب های درسی برای اهداف دانشگاهی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که نشانگرهای ربطی تجمیعی رایج ترین، و نشانگرهای ربطی انتقال پیامد کمترین فراوانی را در هر دو سری کتاب های درسی داشتند. همچنین مشخص شد که کتاب های درسی ایرانی نسبت به کتب درسی خارجی از نشانگرهای ربطی به میزان بیشتری استفاده می کنند. در نهایت، همه کتاب های درسی انتخاب شده نتوانستند میزان بالایی از تعهد به اصول موثر آموزش نشانگرهای ربطی را در تدریس خود نشان دهند. اگرچه کتاب های درسی خارجی کمتر از نشانگرهای ربطی در متون خود استفاده کردند، اما نسبت به کتاب های درسی ایرانی میزان بیشتری از بکارگیری اصول آموزش نشانگرهای ربطی را نشان دادند. با توجه به نقش یادگیری اتفاقی، به توسعه دهندگان کتب و طراحان برنامه درسی به شدت پیشنهاد می شود که از اصول موثر آموزش نشانگرهای ربطی پیروی کنند.

  کلیدواژگان: انگلیسی برای اهداف دانشگاهی، کتاب های درسی دستور زبان، فراگفتمان، آموزش، نشانگر ربطی
|
 • Ali Beikian *, Saeed Esmailnia Pages 1-18
  Phrasal verbs (PVs) are a challenging aspect of English language learning, particularly for English as a Foreign Language (EFL) learners. The current study investigated whether a data-driven learning (DDL) approach could reduce PV-related errors (PVEs) in writing tasks for intermediate EFL learners. In doing so, it employed an experimental design with 30 female EFL learners aged 13 to 20 randomly assigned to an experimental group (n=15) and a control group (n=15). The Nelson Proficiency Test ensured that both groups had similar proficiency levels. The pre-test and the post-test required the participants to write six paragraphs using six separate sets of five related PVs. Each group received six 90-minute instruction sessions, where the Wikipedia Corpus was used to teach PVs to the experimental group with a DDL approach, and explicit instruction, focusing on memorizing and retaining the meanings of each PV, was used for teaching the same to the control group. The study's findings indicated that the experimental group outperformed the control group in reducing PVEs, demonstrating the effectiveness of the DDL method. Therefore, the study recommends using DDL as a tool for teaching and learning PVs in EFL classrooms, as it promotes learners' ability to use PVs accurately and appropriately.
  Keywords: Data-Driven Learning (DDL), Intermediate EFL learners, Phrasal Verb (PV), Phrasal Verb-related Errors (PVEs), Writing Tasks
 • Farzaneh Khodabandeh *, Behnaz Karimi Pages 19-30
  Positive emotions are increasingly being studied in the acquisition and teaching of second or foreign languages. Still, negative emotions are also present all the time and need to be given attention. This paper focuses on boredom, a concept that has been studied in educational psychology but has received little consideration from academics studying foreign language learning. The present study aimed to compare the amount of boredom experienced in traditional to that of the virtual classrooms. To obtain the research objective, a quantitative non-experimental research approach was chosen, including a survey design. The translated version of the Boredom Proneness Scale (BPS) was used to collect data from the participants. This study was conducted with 120 female high school students, divided into two 60-member groups. One group was instructed to answer the items for the traditional classroom, while the second group was instructed to answer the items for the virtual one. An independent t-test was implemented, and the results indicated that the two groups experienced approximately the same level of boredom, with the traditional class scoring slightly higher. However, this difference was not statistically significant. Lessons for teachers and teacher educators are discussed in light of the findings in order to enhance both traditional and online English instruction.
  Keywords: Boredom, Boredom Proneness, Traditional Classes, Virtual Classes
 • Jafar Asadi, Seyed Hesamuddin Aliasin *, Rasool Moradi-Joz Pages 31-42

  Academic writing, and specifically writing research articles, is regarded as an important type of discourse which is challenging for EFL learners owing to its nature and constraints. Metadiscourse is an important element of writing in an academic context, and with the growth of corpus-based studies, research interest in the prominence of academic discourse has been enhanced. Metadiscourse resources can contribute to the writer's effort to organize the text, and assist the readers in their comprehension. The present study is an attempt to explore research article discussion sections written by nonnative researchers with regard to metadiscourse markers. To this end, 40 research article discussions written by nonnative writers from humanities were selected and analyzed to reveal the number and types of metadiscourse resources and rhetorical techniques the writers used in producing these texts. In the current study, the authors deployed Hyland’s (2005) metadiscourse Model as the analytical framework to analyze the data. The findings indicate that the writers have a preference to avail ofinteractive metadiscourse markers two times more than the interactional subcategories. The findings of this study can be said to imply that nonnative writers are expected to get exposed to adequate training on the use of metadiscourse resources. Furthermore, teachers are advised to train their learners on the use of such resources through raising their awareness of using these rhetorical devices effectively, especially in the EFL context.

  Keywords: academic writing, discussion, Hyland’s (2005) Model, Metadiscourse markers, research articles
 • Bahare Bakhtiari *, Katayoon Afzali Pages 43-63
  During Covid-19, Teachers faced new sources of stressors caused by the emergency conversion to online language teaching. Thus, the current study aimed to explore EFL teachers’ stressors and their coping strategies in online classes. To this end, eighty-six Iranian EFL teachers from three language schools participated in this study. To identify the stressors, two study-specific questionnaires were applied. Furthermore, to study the coping strategies a short version of COPE (Coping Orientation to Problems Experienced Questionnaire) was applied. Moreover, the researcher interviewed eleven participants to attain more reliable results. The findings revealed that the students-related stressors were sources of more stressful experiences. Furthermore, it revealed that the most frequently applied coping strategy was problem-focused strategies, and the least frequently used coping strategies were avoidance strategies. The findings have implications for pre-service and in-service teacher education programs.
  Keywords: coping strategies, online education, Teachers’ Stressors
 • Nahid Fallah *, Mahmood Reza Atai, Mohammadreza Hashemi Pages 64-83

  While research on English for Academic Purposes (EAP) has extensively grown, little is known about EAP teachers’ professional work. The literature on EAP teachers is more under-developed in terms of their identity construction. The present study aims to fill this research gap and contribute to the EAP teacher education literature by discovering the factors that support or hinder EAP teachers’ professional identity in an online environment. To fulfill this purpose, 20 Iranian EAP teachers were interviewed and thematic analysis was conducted to extract the main codes and themes. The results showed the role of various personal, institutional, and sociocultural factors in EAP teacher professional identity construction in online contexts including global, societal, institutional, classroom and individual factors. While the status of English as the language of science dissemination is considered by teachers as a facilitating factor for EAP teachers' identity construction, the status of EAP is not established in academia which hinders EAP teachers' identity. The limitations of online tools and teaching platforms is a major source of hindering EAP teachers’ effective identity construction, which could be reduced with technology support provision by university managers. The findings may promise implications for EAP teacher educators in online contexts and offer suggestions for future research.

  Keywords: EAP Teacher, online teaching, Professional Identity Development, Professional Identity Support, Thematic Analysis
 • Sahar Hayatolain, Mansoor Ganji * Pages 84-105

  This study examines the frequency and pedagogical approaches of transition markers in three Iranian and three corresponding foreign English for Academic Purposes (EAP) grammar textbooks. Employing Hyland's (2005) interpersonal metadiscourse model, this research discerns the prevalence of transition markers, specifically focusing on indicators of addition, comparison and contrast, and consequence. A close analysis of the pedagogical dimension of transitions is conducted through the application of Walkova's (2020) ten principles. The findings showed that transitions of addition manifest the highest prevalence, while those of consequence emerge as the least prevalent category in both Iranian and foreign textbooks. Moreover, transitions appeared more significantly in Iranian textbooks than in foreign textbooks. However, the textbooks examined universally display a dearth of demonstrable commitment toward effective principles for instructing transitions. In spite of less frequent usage of transitions within their context, foreign textbooks evince a comparatively higher propensity for implementing the principles of effective instruction of transition than Iranian textbooks. The results of Chi-square tests indicate statistically significant differences (p < 0.05) across all three categories. The findings of this study strongly advocate that material developers and curriculum designers embrace the recommended principles for teaching transition markers.

  Keywords: EAP, Grammar Textbook, Metadiscourse, Pedagogy, Transition Marker