فهرست مطالب

پژوهش های سیاست اسلامی - پیاپی 22 (پاییز و زمستان 1401)

مجله پژوهش های سیاست اسلامی
پیاپی 22 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سعید حاجی ناصری، علی محمدی مصیری* صفحات 12-38
  جوهره سیاست و جامعه شناسی سیاسی، بر چگونگی نظم یافتن روابط نابرابر قدرت، میان حاکمان و فرمانبران استوار است. این دقیقا همان چیزی است که ضرورت وجودی نظم سیاسی و استمرار یا اسقاط آن را توجیه می کند. لذا ساخت نهادی دولت و ثبات سیاسی آن مبنی بر اینکه از مشروعیت سیاسی لازم برخوردار باشد یا نباشد، در استمرار یا اسقاط آن نقش برجسته ای دارد. در این راستا، پژوهش حاضر بر این امر تاکید دارد که دولت سازی در دوره پهلوی اول در تعارض با دموکراسی استقرار یافت و به تبع آن از فقدان مشروعیت رنج می برد و ثبات سیاسی آن شکننده بود؛ بنابراین، در این پژوهش، ساخت نهادی دولت در پهلوی اول و ارتباط آن با نهادهای دموکراسی به عنوان مهم ترین مولفه مشروعیت دهنده به روابط نابرابر قدرت مورد بررسی قرار می گیرد و درصدد پاسخ گویی به این سوال است که چرا نظم سیاسی در دوره پهلوی اول از مشروعیت سیاسی لازم برخوردار نبوده است؟ فرضیه پژوهش مبتنی بر این پاسخ است که میل رژیم در دوره اول پهلوی به سمت قدرت نامشروع از رهگذر تعارض میان منافع شخصی و منافعی غیرشخصی در تعارض با نهادمندی سیاسی قرار گرفت و به تبع آن رژیم از بازتولید مشروعیت سیاسی ناتوان و نظم سیاسی با زوال و فقدان مشروعیت روبه رو شد. داده ها از طریق روش کتابخانه ای اسنادی گردآوری و تحلیل داده ها با بهره گیری از «نظریه تعارض منافع و ارزش ها» تامس نیگل انجام شده است.
  کلیدواژگان: دولت سازی، دموکراسی سازی، دولت شکننده، تعارض منافع، مشروعیت سیاسی
 • فردین جمشیدی مهر*، کاظم موسی خانی، حسین گلچینی صفحات 40-60
  مسیله اصلی این پژوهش مدینه فاضله اشراقی با تمرکز بر تشابه مناسبات و روابط در نظام نوری اشراقی و جامعه مدنی است. در این پژوهش - که از نوع تحقیقات کتابخانه ای و اسنادی است و با توصیف و تحلیل منطقی داده ها نگارش یافته است - با اقامه برخی از شواهد، تبیین می شود که مدینه فاضله اشراقی حاصل تبعیت کامل جامعه انسانی از روابط و مناسبات موجود در نظام نوری است و در ادامه با برشمردن برخی از این مناسبات و تطبیق آن با جامعه مدنی تلاش شده است که لوازم مبانی فکری اشراقیون در عرصه نظام سیاسی به عنوان یافته های این پژوهش تبیین گردد. اگر چه همه حکمای اسلامی عالم طبیعت را - به عنوان معلول - تکوینا تابع عالم عقول می دانستند، اما این خصیصه فکری شیخ اشراق بود که با ترسیم روابط مختلف و متنوع در میان انوار قاهره توانست راهی برای تبعیت تشریعی جامعه انسانی از نظام نوری بیابد. روابطی که شیخ اشراق در میان انوار مجرده تبیین کرد - بر خلاف روابط تکوینی - به گونه ای است که می تواند به عنوان الگو قابل دسترسی باشد.
  کلیدواژگان: شیخ اشراق، نور، ظلمت، جامعه سیاسی، سعادت
 • سید جلال دهقانی فیروز آبادی، علیرضا آگاهی* صفحات 62-111

  طبق آموزه های رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل، دولت ها تنها بازیگرانی هستند که همزمان بر چهار عنصر جمعیت، قلمرو، حکومت و حاکمیت تسلط دارند. این بازیگران برای پیگیری اهداف خویش در خارج از مرزهای ملی، مدیریتی را اعمال می کنند که سیاست خارجی نامیده می شود و یکی از اجزای حایز اهمیت این عرصه، تصمیم گیری هایی است که با هدف ارتقای جایگاه، تقویت قدرت و کسب منافع صورت می گیرند. تصمیم گیری در سیاست خارجی تحت تاثیر عوامل انسانی، مادی، هنجاری و الگوهای متعددی قرار می گیرد و جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک بازیگر دولتی از این قاعده مستثنی نیست. اما علاوه بر الگوهای عام؛ ویژگی های خاص سرزمینی، فرهنگی، تاریخی، جمعیتی و...؛ می تواند سیاست خارجی و نحوه تصمیم گیری بازیگران را از همدیگر متمایز کرده و رهیافتی خاص را برای هرکدام از آنان رقم بزند. پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه اسلامی سیاست خارجی، در پی تبیین علی روابط میان متغیرهایی که به شکل گیری رهیافت «مصلحت گرایی» در تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران منجر شده اند. از این رو؛ مقاله به دنبال واکاوی ابعاد این پرسش برآمده که «ماهیت رهیافت مصلحت گرایی و ضوابط حاکم بر اجرای آن در تصمیم گیری سیاست خارجی چیست؟». در جستجوی پاسخ؛ این فرضیه رخ نموده است که مصلحت گرایی در حوزه تصمیم گیری سیاست خارجی معطوف به مفهوم سه وجهی «حفظ نظام» بوده و تحقق آن را از طریق ابزارهای رفع تزاحم و حل تعارض میان اهداف متنوع به منظور دفع ضرر و بیشینه سازی منفعت برای عموم جامعه، در حوزه سیاست خارجی تعقیب می کند.

  کلیدواژگان: رهیافت های تصمیم گیری، مصلحت، حفظ نظام، ضوابط مصلحت گرایی، قطعنامه 598
 • حمید علیین، مهدی سبحانی نژاد*، محسن فرمهینی فراهانی، محسن ایمانی نائینی صفحات 113-142
  در این پژوهش به منظور «تبیین فلسفی کلامی اندیشه های سیاسی نو معتزله و فلاسفه نوصدرایی به منظور ارایه چارچوب نظری تربیت سیاسی در جهان اسلام با روش تحلیل اسنادی، تحلیل مفهوم مفهومی و استنتاج پیش رونده با بررسی آثار محمدعبده و فضل الرحمن ملک از نومعتزله و نیز امام خمینی و علامه طباطبایی از فلاسفه نوصدرایی، 11مبنای هستی شناسی مشترک،13 مبنای انسان شناسی مشترک،6 مبنایی معرفت شناسی مشترک، و5 مبنای ارزش شناسی مشترک درتربیت سیاسی از دیدگاه اندیشمندان دو نحله نومعتزله ونوصدرایی استخراج و تدوین شده است. همچنین18 مولفه مشترک تربیت سیاسی در چهار دسته مولفه های: ناظر به هدف، زمینه ساز، ناظر به زیست اجتماعی، و ناظر به سلوک شخصی در تربیت سیاسی برای جهان اسلام احصاء و تدوین گردید. و تایید شد علیرغم برخی اختلاف ها، اندیشه های اندیشمندان نومعتزله(عبده و فضل الرحمن ملک) و متفکران نوصدرایی(امام خمینی و علامه طباطبایی) در حوزه تربیت سیاسی اسلامی در ذات خود واجد همسویی های لازم برای تدوین نظام تربیت سیاسی مشترک هستند، که اگر در دستور کار ممالک اسلامی واقع شوداز اختلافات و تعارضات ظاهری خواهدکاست و همسوویی و وحدت نظر و عمل قابل توجهی در اتحاد ملل مسلمان برای نیل به پیشرفت و توسعه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: اندیشه های کلامی، نومعتزله، نوصدرایی، چارچوب نظری، تربیت سیاسی
 • سید مهدی موسوی نیا*، سعیده سادات عظیمی صفحات 144-172

  مبحث عقلانیت و عقلانیت سیاسی یکی از مفاهیم پرقدمت در تاریخ حیات بشری است که در تمدن واجد نظام سیاسی، یکی از مفاهیم پایه به شمار می رود. یکی از مهمترین منابع تبیین این موضوع در جمهوری اسلامی ایران، رجوع به اندیشه های امام خمینی(ره) می باشد. در این مقاله سعی شده به این پرسش پرداخته شود که: پایه های اساسی مفهوم عقلانیت سیاسی در دستگاه محاسباتی امام خمینی(ره) چیست؟ مقاله پیش رو، ادعا دارد آنچه بیش از هر موضوعی در دیدگاه ایشان برجسته است، تلاقی عقلانیت سیاسی با انقلابی گری است که ذیل مفهومی به نام عقلانیت انقلابی، می توان آورد. در این مقاله با استفاده از تعابیر ایشان و استفاده از روش تحلیل مضمون، ابتدا کلیدواژه هایی در رابطه با عقلانیت انقلابی استخراج گردیده و سپس از مقایسه آن، مفاهیم متناظر و مضامین کلی بیان شده است. از مقایسه کلی دو مفهوم عقلانیت سیاسی و انقلابی گری، می توان چنین گفت که این دو در نگاه امام(ره)، دارای یک مخرج مشترک هستند که عبارتست از عنصر مصلحت عمومی و حقیقی مردم که این مصلحت فارغ از نیازهای کاذبی است که عموما از هیجانات زودگذر ناشی می شود. امام خمینی(ره) عقیده دارد مصالح عمومی و حقیقی مردم که گاهی به حفاظت از رویه ها و گاهی به تحول در آن نیازمند است، می بایست بر اساس دیدگاهی متعالی رخ دهد. چرا که از دیدگاه ایشان، صرفا دیدگاه متعالی است که می تواند مصالح حقیقی بشر را تشخیص دهد. امام(ره) اعتقاد دارد نتیجه این دیدگاه، کارآمدی است و آسیب اجتناب از آن، نابودی خواهد بود.

  کلیدواژگان: عقلانیت سیاسی، عقلانیت انقلابی، انقلابی گری، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی
 • مسعود معینی پور*، رضا احمدی صفحات 174-201
  جمهوری اسلامی ایران در منطقه ای قرار دارد که سرعت، دامنه و پیچیدگی تغییرات در آن روزبه روز در حال افزایش است. افزایش روزافزون تعداد بازیگران مستقل، افزایش رقابت های اقتصادی و گسترش سریع تکنولوژی منجر به افزایش تحولات و درنتیجه کاهش زمان تصمیم گیری شده است. بدون تردید، عامل حیاتی پیشرفت یک کشور و موفقیت نیروهای مسلح آن کشور در چنین شرایطی، شناخت دشمنان و تهدیدات آن است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل مفهومی ساختاری-تفسیری دشمن شناسی در مکتب شهید سلیمانی است. در این راستا نخست به شناسایی ابعاد و مولفه های مختلف دشمن شناسی در مکتب شهید سلیمانی پرداخته شد، سپس با استفاده از روش دلفی فازی مولفه های نهایی دشمن شناسی شناسایی و غربالگری شدند. سپس با استفاده از راهبرد پژوهش تحقیق در عملیات نرم و به صورت مشخص روش مدل سازی ساختاری-تفسیری (ISM)، روابط بین مولفه ها و عوامل شناسایی و تحلیل شده است. براساس یافته های پژوهش دشمن شناسی در مکتب شهید سلیمانی دارای 21 مولفه کلیدی می باشد که در پنج سطح تقسیم می شوند. بنیادی ترین مولفه های دشمن شناسی در مکتب شهید سلیمانی، مولفه های «داشتن سوءظن نسبت به دشمن و اعتماد نکردن به وی» و «پذیرش خدا و رسول در دل و معارضه و مبارزه با دشمنان آن ها» هستند.
  کلیدواژگان: دشمن شناسی، مقاومت، امنیت، شهید سلیمانی، مدل سازی ساختاری-تفسیری
 • بی بی سادات رضی بهابادی، فرشته معتمد لنگرودی* صفحات 203-228
  تحلیل گفتمان انتقادی به عنوان یک روش تحلیل متن، سعی می کند لایه های درونی عناصر موجود در آن را شناسایی کرده و ارتباط میان آنها را تحلیل نماید تا به معناهای عمیق متن دست پیدا کند. این روش ابزاری برای تحلیل متن و جهان بینی متون به ویژه در مطالعات دینی به شمار می رود. هر چند یهود، دشمن ترین افراد نسبت به مسلمانان هستند(المایده: 82) ولی در آیاتی از قرآن کریم رفتار مداراگونه و عفو از آنان بیان شده است. در این مقاله سعی شده ایدیولوژی گفتمان الهی از این آیات براساس روش گفتمان کاوی انتقادی فرکلاف مورد تحلیل قرار گیرد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از ساخت های ایدیولوژیک در سطح توصیف اعم از ارزش تجربی واژگان، تشابه معنایی و ساخت های نحوی در بیان مدارا با اهل کتاب استفاده شده است. عفو، صفح، صبر و تقوا به عنوان مولفه های گفتمان مدار، مدارا با اهل کتاب است. این مولفه ها با ایدیولوژی گفتمان و روابط قدرت در تعامل تنگاتنگ قرار دارند. تحلیل بافت موقعیت در سطح تفسیر نمایان ساخت که سبک گفته پردازی در لایه متنی کاملا با شرایط اجتماعی و زمانی نزول آیات مطابقت دارد. تحلیل سطح تبیین، نشانگر الگوی زیست مطلوب در جامعه است و نشان می دهد مدارا با اهل کتاب جهت حفظ مصالح اجتماعی است و در عرصه هایی که زمینه ساز سلطه اندیشه های توطیه محور نباشد، بروز می یابد.
  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان انتقادی، فرکلاف، مدارا، قرآن کریم، اهل کتاب، عفو
 • بهزاد قاسمی، بهادر شهریاری* صفحات 230-255
  انقلاب اسلامی ایران یکی از انقلاب‏های بزرگ دنیا هست که، تاثیر زیادی در جهان اسلام و عرصه بین‏الملل گذاشته است. مقاله‏ی حاضر از میان تاثیرات مختلف و متغییرهای متنوع انقلاب اسلامی به تبیین نتایج «دیپلماسی نهضتی» پرداخته است. اگر چه از منظر مفهومی دیپلماسی نهضتی امروزه با اصطلاحات «مقاومت» و «بیداری اسلامی» در عرصه علمی و آکادمیک کاربرد زیادی پیدا کرده است؛ موضوع «دیپلماسی نهضتی» جدید بوده و نیاز به مطالعه و در خور تحقیق است. پیشینه دیپلماسی نهضتی به شکل‏گیری انقلاب اسلامی و ماهیت و مفهوم آن به نهضت انبیاء باز می‏گردد. در این مقاله دیپلماسی نهضتی مبتنی بر نظریه سیاست خارجی امام خمینی(ره) ارزیابی خواهد شد. پژوهش حاضر از نوع بنیادی - کیفی و روش، توصیفی- تحلیلی انجام شده است. سوال اصلی مقاله این است که نتایج و پیامدهای فراملی دیپلماسی نهضتی انقلاب اسلامی چه بوده و مصادیق آن کدامند؟ یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد، مهمترین نتایج دیپلماسی نهضتی انقلاب اسلامی شامل؛ مفهوم مقاومت، توسعه ژیوپلتیک محور مقاومت، ماهیت بیداری اسلامی، سیاسی شدن اسلام و پیاده سازی اسلام ناب بوده است. در نتیجه دیپلماسی نهضتی متاثر از انقلاب اسلامی سبب شد عنصر اسلام و سیاست در قدرت و اجتماع با رویکرد نظری جدید بازتولید شده و تیوریزه شود. مهمترین پیامد آن در قالب تعامل فزاینده و تعامل گرایی ضد نظام سلطه بروز و ظهور یافته است.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، مقاومت، دیپلماسی نهضتی، 'ایدئولوژی
 • امیر حیدری خویی، سید کاظم سیدباقری*، حسین رضاپور صفحات 257-281

  این مقاله به بررسی مقایسه ‎ای اصول عدالت سیاسی از منظر امام خمینی  و جان رالز می‎ پردازد‎. پرسش اصلی بر محور همین دشواره از منظر امام و مقایسه آن با جان رالز است که به نقاط اشتراک یا افتراقی در عدالت، متمرکز می‎ باشد. داده های این پژوهش که بر اساس روش مقایسه ‎ای دو اندیشمند شکل گرفته است، حکایت از آن دارد که اندیشه سیاسی امام خمینی به ‎مثابه منظومه ای معنایی متشکل از مجموعه نشانه ‎های به هم‎پیوسته است که در نظام فکری توحید-عدالت سامان یافته است. در مفصل ‎بندی گفتمانی اندیشه سیاسی ایشان، دال مرکزی عدالت است که در هسته مرکزی اندیشه ایشان است و همه دال‎های دیگر بر گرد آن می ‎چرخند. ظلم ‎ستیزی، استکبارستیزی، مردم ‎گرایی و دفاع از مستضعفان ازجمله اصول عدالت سیاسی ایشان است، این در حالی است که در اندیشه سیاسی رالز، آزادی در صدر می نشیند و دیگر ارزش ها ازجمله عدالت با نوع خوانش از آن، تحلیل می ‎شود، از دیگر سو، اصولی چون امنیت همگانی، مشارکت عمومی و حق گزینش برابر، پاسداری از حقوق سیاسی همگان، حق انتقاد و نظارت و آزادی اجتماعات و برخورد با نافرمانی مدنی به‎صورت مشترک در اندیشه امام خمینی و جان رالز وجود دارد، هرچند که اهداف نهایی هرکدام از این اصول متفاوت است.

  کلیدواژگان: امام خمینی(ره)، جان رالز، اندیشه، نظریه سیاسی، اصول عدالت سیاسی
 • علی جمشیدی* صفحات 283-306
  اقتصاد مقاومتی دژی توانمند و نفوذناپذیر در برابر تحریم های یکسویه نظام های سلطه می تواند الگویی راهبرد و کارکردی برای کشورهای اسلامی منطقه باشد که نیاز به گفتمان سازی با رویکردی استراتژیک دارد. لذا هدف اصلی این پژوهش تحلیل استراتژیک گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در کشورهای اسلامی منطقه است. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است و از نظر روش گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می گردد. جامعه مشارکت کنندگان شامل مدیران مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری است. برای نمونه گیری از روش هدفمند استفاده شد و با 13 نفر اشباع نظری حاصل گردید. ابزار گردآوی داده ها مصاحبه های تخصصی نیمه ساختاریافته و پرسشنامه سوات بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل کیفی محتوایی و نرم افزار MaxQDA استفاده شد. در بخش کمی برای تحلیل استراتژیک از روش تحلیل سوات (SWOT) و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، در موقعیت تهاجمی قرار دارد و راهبرد مناسب برای گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در کشورهای منطقه باید استفاده از حداکثر توانمندی ها و نقاط داخلی برای بهره گیری و استفاده بهینه از فرصت های موجود باشد.
  کلیدواژگان: گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی، تحلیل استراتژیک، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، کشورهای اسلامی منطقه، تحلیل سوات، تحلیل کیفی محتوایی
 • شریف لک زایی* صفحات 308-334
  پرسش مقاله این است که به منظور ایجاد و زمینه های پیشرفت و تمدن، استقلال و آزادی در گام دوم انقلاب اسلامی چه اهمیتی دارد و چه سطوح و عرصه هایی را شامل می شود که باید تحقق یابد؟ ایده مقاله آن است که، تعمق در باب اهمیت استقلال و آزادی و نقش کلیدی این دو در پیشرفت و توسعه جامعه و به ویژه نقش آفرینی در پیدایش تمدن است. از این رو، موتور محرکه انقلاب، استقلال و آزادی است و هر مقدار که این دو در جامعه به صورت مطلوبی توسعه یابد می توان امیدوار بود که انقلاب به سمت پیشرفت گام نهاده که مقدمه ای برای نیل به تمدن نوین است و هر مقدار استقلال و آزادی تهدید و تحدید شود انقلاب از اهداف اصیل خود دور شده است. دو خواست اصیل در استقلال و آزادی نهاده شده است که در بیش از یک صد سال اخیر مورد مطالبه بوده است یعنی نفی استعمار و نفی استبداد که دو لایه استقلال و آزادی به شمار می روند و در بیانیه گام دوم نیز به نحو آشکاری برجسته شده است. مباحث این مقاله، با روش توصیفی و تحلیلی، مروری خواهد بود بر مفهوم آزادی و آزادی های سه گانه اجتماعی از جمله تصمیم گیری و عمل کردن و اندیشیدن. سپس به مساله استقلال ملی که شامل آزادی ملت و دولت است می پردازد. این اهتمام، افزون بر آن که جزء مبانی نظری انقلاب اسلامی و مسوولیت انسان به شمار می رود، از آن رو است که وجه مردمی و نقش آفرینی مردم در تداوم انقلاب امری حیاتی است.
  کلیدواژگان: استقلال، آزادی، دولت، ملت، آزادی سیاسی، استقلال ملی، انقلاب اسلامی
 • رسول یوسفی رامندی*، مجید محمدی صفحات 336-364

  جمهوری اسلامی ایران از همان روزهای اولیه انقلاب اسلامی به دلیل تقابل راهبردی با نظام سلطه همواره مورد کینه و دشمنی آنان بوده است. نگاهی گذرا به فهرست اقدامات استکبار جهانی و ایادی داخلی آن عمق کینه و دشمنی آنان با انقلاب اسلامی را آشکار می سازد که در هر برهه زمانی، وجه جدیدی به خود می گیرد. یکی از موارد این دشمنی در آبان ماه 1398 و پس از اجرای طرح سهمیه بندی سوخت رخ داد که ویژگی های منحصربه فردی ازنظر سطح گستردگی، عمق خشونت و .. داشت. در پس پرده هر حادثه امنیتی، لایه های زیرینی وجود دارد که درواقع برهم کنش آن ها، منجر به بروز آن حادثه شده است. ازاین روی تمرکز بر تجزیه وتحلیل این حوادث و ادراک عوامل موثر بر بروز آن می تواند رهگشای مدیریت بحران های آتی فراروی نظام باشد. این پژوهش از حیث رویکرد استقرایی و از حیث هدف، اکتشافی است و از حیث روش از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد مبتنی بر رویکرد گلیسر بهره برداری و اقدام به مصاحبه با نخبگان این حوزه شد. نتایج گویای آن است که سه عامل اصلی در بروز و تشدید این حادثه نقش داشته است که عبارت است از: آمادگی کامل نظام سلطه ، بی تدبیری دولت، ویژگی های متمایز بحران 1398.

  کلیدواژگان: بحران امنیتی، مدیریت بحران، امنیتی شدن، اغتشاشات، آبان 98، نظام سلطه، بی تدبیری دولت
|
 • Saeed Haji Naseri, Ali Mohammadi Masiri * Pages 12-38
  The essence of politics and political sociology is based on how to regulate the unequal power relations between the rulers and the ruled. This is exactly what justifies the existential necessity of the political order and its continuation or overthrow. Therefore, the institutional construction of the state and its political stability, based on whether it has the necessary political legitimacy or not, plays a prominent role in its continuation or overthrow. In this regard, the current research emphasizes that state-building in the first Pahlavi period was established in conflict with democracy, and as a result, it suffered from a lack of legitimacy and its political stability was fragile; Therefore, in this research, the institutional structure of the government and its relationship with the institutions of democracy are examined as the most important component of legitimizing unequal power relations And it tries to answer the question why the political order did not have the necessary political legitimacy during the first Pahlavi period? The hypothesis of the research is based on the answer that the desire of the government in the first Pahlavi period towards illegitimate power through the conflict between personal and impersonal interests came into conflict with political institutionalism, and as a result, the regime was incapable of reproducing political legitimacy and the political order was deteriorating. The lack of legitimacy was faced. The data has been collected through the library-document method and data analysis has been done using Thomas Nigel's "Conflict of Interests and Values Theory".
  Keywords: State Building, Democratization, Fragile State, Conflict of interest, Political Legitimacy
 • Fardin Jamshidi Mehr *, Kazem Musakhani, Hossein Golchini Pages 40-60
  The main problem of this research is the utopia of Ishqari, focusing on the similarity of relationships in the light system of Ishqari and civil society. In this research - which is a type of library and documentary research and written with a logical description and analysis of data - by providing some evidence, it is explained that the enlightened utopia is the result of the complete compliance of the human society with the relationships and relations existing in the light system. And then, by enumerating some of these relationships and applying them to civil society, an attempt has been made to explain the essentials of the intellectual foundations of Ishraqiun in the field of political system as the findings of this research. Although all Islamic sages considered the world of nature to be subordinate to the world of intellects, but this was the intellectual characteristic of Sheikh Ishraq, who by drawing different and varied relationships among the lights of Cairo, was able to find a way for the legal compliance of human society with the light system. The relationships that Sheikh Eshraq explained among the abstract lights - unlike the developmental relationships - are in such a way that they can be accessed as models.
  Keywords: Sheikh E Eshraq, light, darkness, Political society, Prosperity
 • SEYED JALAL DEHGHANI FIROOZ ABADI, Alireza Agahi * Pages 62-111

  According to the teachings of political science and international relations, governments are the only actors who simultaneously dominate the four elements of population, territory, government and sovereignty. In order to pursue their goals outside the national borders, these actors apply management which is called foreign policy, and one of the important components of this field is the decisions that are made with the aim of improving the position, strengthening the power and gaining benefits. Decision-making in foreign policy is influenced by human, material, normative factors and numerous patterns, and the Islamic Republic of Iran as a government actor is not exempt from this rule. But in addition to general patterns; special territorial, cultural, historical, demographic characteristics, etc.; It can distinguish the foreign policy and decision-making methods of the actors from each other and establish a special approach for each of them. The current research, using the Islamic theory of foreign policy, seeks to explain the causal relationships between the variables that have led to the formation of the "expediency-oriented" approach in the decision-making of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. therefore; The article seeks to analyze the dimensions of this question, "What is the nature of expediency approach and the rules governing its implementation in foreign policy decision-making?".In search of answers; This hypothesis has occurred that expediency in the field of foreign policy decision-making is aimed at the three-faceted concept of "maintaining the system" and follows its realization through the means of eliminating conflicts and resolving conflicts between various goals in order to avoid harm and maximize benefits for the general society in the field of foreign policy.

  Keywords: Decision-making approaches, Expediency, maintaining the system, Expediency criteria, UNSC Resolution 598
 • Hamid Elieen, Mahdi Sobhaninejad *, Mohsen Farmahini Farahani, Mohsen Imani Pages 113-142
  In the current research, the "theological-philosophical explanation of the political ideas of the New Mu'tazila and the New Sadra philosophers in order to provide the theoretical framework of political education in the Islamic world" has been discussed. research method; Documentary analysis is a progressive conceptual and inferential analysis, during which the works of Muhammad Abdo and Fazlur Rahman Malik from the New Mu'tazila and Imam Khomeini and Allameh Tabatabai from the Neo-Sadrai philosophers were examined and a total of 11 bases of common ontology, 13 bases of common anthropology, 6 bases Common epistemology and 5 bases of common values in line with political education have been extracted from the perspective of thinkers. In addition, 18 common components of political education in four categories; In order to draw the theoretical framework of political education for the Islamic world, it has been deduced that it is based on the goal, the foundation, the social life, and the personal behavior. The results showed; In spite of some differences, the viewpoints of Neo-Mutz Leh thinkers (Abdah and Fazlur Rahman Malik) as well as Neo-Sadrai thinkers (Imam Khomeini and Allameh Tabatabai) in the field of political education have the necessary alignments to formulate a theoretical framework of political education for the Islamic world. Is. If the aforementioned deductive theoretical framework is included in the agenda of the political education and training systems of Islamic countries, it will cultivate activists who will have more significant alignment and unity of opinion and action for the progress and development of the Islamic world.
  Keywords: verbal thoughts, Neo Mu'tazilite, newly released, Theoretical Framework, Political education
 • Seyed Mahdi Mousavinia *, Saeideh Sadat Azimi Pages 144-172

  The topic of rationality and political rationality is one of the most ancient concepts in the history of human life, which is considered one of the basic concepts in a civilization with a political system. One of the most important sources for explaining this issue in the Islamic Republic of Iran is referring to the thoughts of Imam Khomein(RA). In this article, an attempt has been made to answer this question: What are the basic foundations of the concept of political rationality in Imam's computing system? This article claims that what stands out more than any other issue in the view of the founder of the Islamic Republic of Iran is the intersection of political rationality with revolutionaryism, which can be talked about under the concept of revolutionary rationality. In this article, by using Imam’s interpretations and using the Theme Analysis method, keywords related to revolutionary rationality were first extracted and then, from their comparison and analysis, the corresponding concepts and general themes were expressed. From the general comparison of the two concepts of revolutionary rationality (political rationality and revolutionaryism), it can be said that in the view of the Imam(RA), these two have a common denominator, which is the element of public and true benefits of the people, which is independent of false needs that generally caused by fleeting emotions and emotions. Imam Khomeini(RA) believes that the public and real benefits of the people, which sometimes require the protection of procedures and sometimes need to be transformed, should be based on a transcendental point of view. Because from his point of view, it is only the transcendental point of view that can distinguish the true and non-false benefits of mankind. Imam(RA) believes that the result of this view is efficiency and the harm of avoiding it will be destruction.

  Keywords: political rationality, Revolutionary Rationality, revolutionaryism, political thought of Imam Khomeini (RA), Islamic Revolution
 • Masood Moeinipoor *, Reza Ahmadi Pages 174-201
  The Islamic Republic of Iran is located in a region where the speed, scope and complexity of change are increasing day by day. The increasing number of independent actors, the increase in economic competition and the rapid spread of technology have led to increased developments and, consequently, reduced decision-making time. Undoubtedly, a vital factor in the progress of a country and the success of its armed forces in such circumstances is recognizing its enemies and threats.Accordingly, the aim of this study is to design a structural-interpretive conceptual model of hostility in Shahid Soleimani school. In this regard, first the different dimensions and components of hostility in Shahid Soleimani school were identified, then the final components of hostility were identified and screened using fuzzy Delphi method. Then, using the research strategy of soft operations research and specifically the structural-interpretive modeling (ISM) method, the relationships between components and factors have been identified and analyzed.According to the findings of the research, hostility in Shahid Soleimani school has 21 key components that are divided into five levels. The most fundamental components of hostility in the school of Shahid Soleimani, the components of "having suspicion of the enemy and not trusting him" and "accepting God and the Messenger in the heart and fighting against their enemies" are.
  Keywords: recognize enemy, Resistance, Security, Martyr Soleimani, structural-interpretive modeling
 • Bibi Sadat Razi Bahabadi, Fereshteh Motamad Langrodi * Pages 203-228
  Critical discourse analysis, as a method of text analysis, tries to identify the inner layers of the elements in it and analyze the relationship between them in order to reach the deep meanings of the text. This method is considered a tool for text analysis and worldview of texts, especially in religious studies. Although Jews are the most hostile people towards Muslims (Al-Maidah: 82), but in the verses of the Holy Qur'an, tolerant behavior and forgiveness towards them is expressed. In this article, the ideology of the divine discourse of these verses has been analyzed based on Fairclough's critical discourse analysis method. The findings of the research indicate that ideological constructions at the level of description, including the empirical value of words, semantic similarity, and syntactic constructions, have been used in expressing tolerance towards people of the book. Forgiveness, forgiveness, patience and piety are the components of discourse, tolerance with people of the book. These components are in close interaction with discourse ideology and power relations. The analysis of the context of the situation at the level of interpretation revealed that the style of speaking in the text layer is completely consistent with the social and time conditions of the revelation of the verses. The analysis of the level of explanation shows the desirable life pattern in the society and shows that the tolerance towards the people of the book is for the preservation of social interests, and it appears in the fields that do not lead to the dominance of conspiracy-oriented thoughts.
  Keywords: Analysis of critical discourse, Farklaf, tolerance, Holy Quran, People of the Book, forgiveness
 • Behzad Ghasemi, Bahador Shahriary * Pages 230-255
  The Iranian Islamic Revolution is one of the great revolutions in the world, which had a great impact on the Islamic world and the international arena. The present article evaluates the results of "Movement Diplomacy" among the various effects and variables of the Islamic Revolution of Iran. Although, from the conceptual perspective of movement diplomacy, the terms "resistance" and "Islamic awakening" have been widely used in the scientific and academic fields; The subject of "movement diplomacy" is new and needs to be studied and researched. The history of movement diplomacy goes back to the formation of the Islamic Revolution and its nature and concept to the movement of the Prophets. In this article, movement diplomacy based on Imam Khomeini's foreign policy theory will be evaluated. The current research will be done in terms of method, descriptive-analytical and with a qualitative approach. The main question of the article is what were the results and consequences of the transnational movement diplomacy of the Islamic Revolution and what are its examples? The findings of the research show that the most important results of the movement diplomacy of the Islamic Revolution include; The concept of resistance has been the geopolitical development of resistance, the nature of Islamic awakening, the politicization of Islam. As a result of the movement diplomacy affected by the Islamic Revolution, the element of Islam and politics in power and society was reproduced and theorized with a new theoretical approach. The most important consequence of this has been the emergence of increasing interaction and interactionism against the domination system.
  Keywords: islamic revolution, Imam Khomeini, resistance, Movement diplomacy, Ideology
 • Amir Heidary Khoei, Seyed Kazem Seyed Bagheri *, Hossein Rezapour Pages 257-281

  This article examines the concept of justice, especially political justice in the thought of Imam Khomeini and John Rawls. For this purpose, the indicators of political justice are determined first, and then they are examined in the thought of Imam Khomeini and John Rawls. The main question is, what are the principles and characteristics of political justice from the perspective of Imam Khomeini and what are the points of commonality or difference compared to John Rawls? The data of this research, which is based on the descriptive and analytical method and the comparison of two thinkers, shows that the political thought of Imam Khomeini is considered as a semantic system consisting of a set of interconnected signs. In the elaboration of Imam Khomeini's discourse on political justice, we can consider the central sign as "justice", which is at the core of his thought, and all other signs are in line with justice. Anti-tyranny, anti-arrogance, populism and defense of the oppressed are among the indicators of political justice specific to Imam Khomeini's thought, and indicators such as public security, public participation and equal right to choose, safeguarding the political rights of all, The right to criticize and monitor, and the freedom of assembly and dealing with civil disobedience are common in the thought of Imam Khomeini (RA) and John Rawls regarding political justice in order to develop and improve the human society as much as possible.

  Keywords: Imam Khomeini, John Rawls, thought, Political Theory, principles of political justice
 • Ali Jamshidi * Pages 283-306
  The resistance economy of a powerful and impenetrable fortress against the unilateral sanctions of the domination systems can be a model of strategy and function for the Islamic countries of the region, which needs a dialogue with a strategic approach. Therefore, the main goal of this research is the strategic analysis of the discourse of resistance economy in the Islamic countries of the region. The current research is an applied research in terms of its purpose, and it is considered a survey-type descriptive research in terms of data collection method. The community of contributors includes the directors of the Presidential Strategic Review Center. A targeted method was used for sampling and theoretical saturation was achieved with 13 people. The tools of data collection were semi-structured expert interviews and SWOT questionnaire. To analyze the data in the qualitative section, qualitative content analysis method and MaxQDA software were used. In the quantitative part, SWOT analysis method and quantitative strategic planning matrix (QSPM) were used for strategic analysis. The findings of the research showed that the evaluation matrix of internal and external factors is in an aggressive position, and the appropriate strategy for the discourse of resistance economy in the countries of the region should be to use the maximum capabilities and internal points to exploit and optimally use the existing opportunities.
  Keywords: Discourse of Resistance Economy, Strategic Analysis, presidential strategic research center. Islamic countries of the region, SWOT analysis method, qualitative content analysis method
 • Sharif Lakzaee * Pages 308-334
  The question of the article is, what is the importance of independence and freedom in the second step of the Islamic revolution, and what levels and areas should be realized? The idea of the article is to reflect on the importance of independence and freedom and the key role of these two in the progress and development of society and especially in the creation of civilization. Therefore, the driving engine of the revolution is independence and freedom, and as much as these two are developed in a favorable way in the society, we can hope that the revolution has taken a step towards progress, which is a prelude to achieving a new civilization, and any amount of independence and freedom is a threat. And to be clear, the revolution has moved away from its original goals. Two original demands have been placed in independence and freedom, which have been demanded for more than a hundred years, that is, the negation of colonialism and the negation of tyranny, which are the two layers of independence and freedom, and have been clearly highlighted in the statement of the second step. The topics of this article, with a descriptive and analytical method, will be an overview of the concept of freedom and three social freedoms, including decision making, acting and thinking. Then it deals with the issue of national independence, which includes the freedom of the nation and the government. In addition to the fact that it is part of the theoretical foundations of the Islamic revolution and human responsibility, this effort is because the people's aspect and role-playing of the people is vital in the continuation of the revolution.
  Keywords: Independence, freedom, State, nation, political freedom, national independence, Islamic Revolution
 • Rasoul Yousefi Ramandi *, Majid Mohamadi Pages 336-364

  After the formation in Iran, due to Iran's ideological identity, foreign enemies have always had a strategic confrontation with Iran. Examining the actions of foreign enemies and their allies inside the country, well reveals the extent of their hostility to the Islamic Revolution. This enmity has taken a new form in each period of time, and the last case was in November 2019, which occurred after the implementation of the fuel management plan. This crisis had unique features and was unprecedented in terms of the number of cities involved in the crisis, the level of violence, and so on. But in any security incident, there are hidden reasons why their interaction leads to that incident. Therefore, recognizing the causes of the incident and the relationship between these factors can pave the way for managing the regime's future crises. For this purpose, in this research, experts were interviewed and the issues raised were analyzed by grounded theory method. The results show that the five main factors that played a major role in the occurrence of this incident are: cyberspace, global enemies planning, intelligence surprises, unplanned government, high dispersion and high crisis violence.

  Keywords: Security Crisis, crisis management, Becoming secure, disorders, November 2019