فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی - سال دوازدهم شماره 1 (بهار 1402)
 • سال دوازدهم شماره 1 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اکرم احمدی، موسی صابر*، صمد وجودی صفحات 1-11

  زنبورهای جنس Habrobracon  از مهم ترین پارازیتوییدهای تعدادی از آفات بالپولکی می باشند. کارایی پارازیتوییدها می تواند به وسیله کاربرد حشره کش ها تحت تاثیر قرار گیرد. جهت استفاده توام عوامل کنترل زیستی و شیمیایی در مدیریت آفات، شناخت اثر و انتخابی بودن آفت کش ها بر روی عوامل کنترل زیستی ضرورت دارد. در این بررسی، اثر کشندگی و غیرکشندگی حشره کش های ایندوکساکارب، ولیام تارگو و پروفنوفوس روی مراحل مختلف زیستی و برخی پارامترهای رفتاری این پارازیتویید مورد بررسی قرار گرفت. غلظت توصیه شده مزرعه ای حشره کش های ولیام تارگو و پروفنوفوس باعث ایجاد مرگ ومیر 100 درصد روی حشرات کامل شدند. مقادیر LC50 حشره کش های ایندوکساکارب، ولیام تارگو و پروفنوفوس بر روی حشره کامل به ترتیب 5/172، 4/4 و 9/2 میلی گرم ماده موثره بر لیتر بود. نتایج نشان داد در بین ترکیبات مورد آزمایش، پروفنوفوس بالاترین سمیت را روی حشرات کامل داشت. غلظت های توصیه شده مزرعه ای ایندوکساکارب و ولیام تارگو روی مراحل نابالغ زنبور پارازیتویید سمیت پایینی داشتند. اثر  LC30حشره کش های مذکور بر روی واکنش تابعی به عنوان یک شاخص مهم رفتاری پارازیتوییدها هم مورد مطالعه قرار گرفت. واکنش تابعی در شاهد و تیمارها از نوعII  تعیین شد و بیشترین و کمترین نرخ حمله به ترتیب در تیمارهای شاهد و پروفنوفوس مشاهده گردید. همچنین بیشترین و کمترین زمان دستیابی هم به ترتیب در تیمارهای پروفنوفوس و شاهد با مقادیر 992/0 و 507/0 ساعت مشاهده شد. بررسی اثر غلظت LC30 این سه حشره کش بر رفتار جهت یابی زنبور پارازیتویید با استفاده از دستگاه الفکتومتر نشان داد که زنبور پارازیتویید، لاروهای تیمار نشده را به لاروهای تیمار شده ترجیح می دهد. نتایج نشان داد که پروفنوفوس اثرات منفی بر روی زنبورهای پارازیتویید دارد. با توجه به سمیت بالای ولیام تارگو روی حشرات کامل زنبور به نظر می رسد ایندوکساکارب می تواند حشره کش مناسب تری برای استفاده در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات باشد.

  کلیدواژگان: اثرکشندگی، پارازیتوئید، پارامترهای رفتاری، حشره کش های زیست سازگار، واکنش تابعی
 • ناهید معرف زاده، هادی خاطری، سعید عباسی صفحات 13-24

  بیماری بوته میری رایزوکتونیایی لوبیا (Phaseolus vulgaris) در اثر Rhizoctonia solani جزو مهم ترین بیماری های قارچی خاکزاد این محصول در اکثر مناطق کشت در سراسر جهان است. در تحقیق حاضر اثر نه گونه قارچ میکوریزی دارسانه ای (AMF) شامل Acaulospora longula، Funneliformis mosseae، Gigaspora margarita، Glomus caledonium، G. claroideum، G.etunicatum، G. fasciculatum، G.versiform و Rhizophagus irregularis روی مهار بوته میری رایزوکتونیایی و برخی صفات رشدی لوبیا در حضور بیمارگر در گلخانه بررسی شد. شش گونه AMF (F. mosseae، G. margarita، G. claroideum ، G. etunicatum ، G. versiform و G. caledonium) سبب کاهش شاخص بیماری شدند و از میان آنها، چهار گونه اول، وقوع بیماری را نیز نسبت به شاهد بیمار به طور معنی داری کاهش دادند. کمترین شدت و وقوع بیماری به ترتیب با کاربرد F. mosseae و G. claroideum به دست آمد. در مقایسه با شاهد بیمار، همه گونه های AMF سبب افزایش معنی دار طول ریشه و علاوه بر آن وزن تر و وزن خشک ریشه (به استثنای G. fasciculatum) شدند و وزن تر اندام هوایی (به استثنای G. versiform)، طول اندام هوایی (به استثنای G. claroideum، G. versiform و G. etunicatum) و وزن خشک اندام هوایی (به استثنای G. etunicatum، G. fasciculatum، G. caledonium و G. margarita) را نیز افزایش دادند. بیشترین میزان کلنیزاسیون میکوریزی ریشه نیز در تیمار G. fasciculatum مشاهده شد. طبق نتایج این تحقیق بسیاری از قارچ های AMF سبب بهبود رشد گیاه و جبران بخشی از خسارت بوته میری رایزوکتونیایی لوبیا گردیدند و این عوامل، گزینه های مناسبی برای بررسی کنترل بیولوژیکی این بیماری در شرایط مزرعه هستند.

  کلیدواژگان: Rhizoctonia solani، اندومیکوریزها، شدت بیماری، وقوع، Glomus
 • حکیمه شایسته مهر، رقیه کریم زاده، شهزاد ایرانی پور، بختیار فیضی زاده صفحات 27-41

  کرم سیب آفت کلیدی باغ های سیب در ایران می باشد. این مطالعه در مناطق اصلی سیب کاری استان آذربایجان شرقی، با هدف تهیه نقشه زیستگاه های بالقوه این آفت با استفاده از مدل سازی مکس انت و تعیین نقش شاخص پوشش گیاهی در بهبود دقت این مدل ها انجام شد. داده های حضور آفت طی سه فصل رشدی، 98-96 از مناطق مورد مطالعه جمع آوری شدند. از تله های فرمونی برای پایش فعالیت حشرات کامل نر کرم سیب استفاده شد. اثر 15 متغیر محیطی شامل متغیرهای اقلیمی، توپوگرافیک و سنجش از دور با استفاده از الگوریتم مکس انت روی پراکنش کرم سیب بررسی شد. عملکرد مدل ها و بررسی صحت و دقت آنها با استفاده از شاخص سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد گیرنده (ROC) ارزیابی شد. در مدل های اجرا شده با استفاده از متغیرهای اقلیمی و توپوگرافیک مقدار AUC به ترتیب 840/0 و 951/0 بود، با تلفیق این دو گروه متغیر مقدار AUC مدل به 938/0 رسید. مدلی که دربرگیرنده هر سه گروه متغیرهای اقلیمی، توپوگرافیک و شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده (NDVI) بود بیشترین مقدار AUC را داشت (که نشان دهنده نقش مهم این شاخص در پیش بینی پراکنش بالقوه کرم سیب است. NDVI، بارندگی ماه سپتامبر، شیب، حداقل دمای می و میانگین دمای آوریل به ترتیب بیشترین سهم را در مدل نهایی و بیشترین ارتباط را با پراکنش کرم سیب داشتند. نقشه پراکنش به دست آمده در این مطالعه ابزار مفیدی برای تشخیص مناطق خطر بالقوه کرم سیب می باشد که می تواند در پیش آگاهی و برنامه های مدیریت این آفت مهم مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پراکنش گونه، مدل سازی نیچ، نقشه خطر، مدیریت آفت، پیش آگاهی
 • سید رضا میررحیمی، مهدی پیرنیا، سید کاظم صباغ*، سید ابراهیم سیفتی، مجتبی کیخا صابر، عبدالحسین طاهری صفحات 43-56

  در این تحقیق تاثیر فیتوهورمون استریگولاکتون و دو گونه قارچ در القاء مقاومت دو رقم گوجه فرنگی نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در شرایط گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش از دو رقم گوجه فرنگی شامل کاپتین و 4129 و تیمارهای قارچTrichoderma reesei، Rizophagus irregularis و فیتوهورمون GR24 (6-10 میکرومولار) استفاده شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و در سه بازه زمانی بعد از مایه زنی عامل بیماری (صفر، 7، 15 و 35 روز) اجرا شد. تاثیر تیمارهای مورد بررسی روی تغییرات چند آنزیم آنتی اکسیدانی، فنل، پروتیین کل و همچنین شدت بیماریزایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از چهار بازه زمانی نشان داد که بیشترین مقدار هر سه آنزیم با مقادیر متفاوت برای دو رقم در بازه زمانی 35 روز بعد از مایه زنی اتفاق می افتد. در مقایسه تیمارهای اعمال شده در این بازه زمانی، در بین تیمارهای ترکیبی و انفرادی به ترتیب کاربرد همزمان سه عامل مورد بررسی در مقایسه با سایر تیمارها، اثر قابل ملاحظه ای را در افزایش پارامترهای اندازه گیری شده نشان دادند. با توجه به نتایج این تحقیق، چنین پیشنهاد می شود که کاربرد هر سه عامل به صورت ترکیبی می تواند علاوه بر ایجاد مقاومت به بیماری، به عنوان عامل محدودکننده رشد قارچ بیمارگر در داخل گیاه در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: تریکودرما، شدت بیماریزایی، کنترل زیستی، مقاومت اکتسابی، میکوریز
 • افسانه رضایی، علی اصغری، سجاد محرم نژاد*، وحید نصرالله زاده اصل، مهری یوسفی صفحات 59-69

  به منظور ارزیابی اثر فوزاریوم Fusarium verticillioides بروی وزن تر، شاخص کلروفیل، فعالیت ایزوفرم های سوپراکسید دیسموتاز روی ژل پلی آکریلامید و پروتیین های برگ به روش الکتروفورز دو بعدی در لاین های ذرت، آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در پنج تکرار تحت شرایط گلخانه ای به اجرا در آمد. عامل اول دو لاین ذرت B73 وMO17 و عامل دوم آلودگی به F. verticillioides در دو سطح بدون آلودگی و آلودگی در مرحله گیاهچه ای بودند. نتایج حاصل نشان داد که اثر بیمارگر F. verticillioides روی وزن تر گیاهچه های ذرت غیرمعنی دار بود ولی میزان شاخص کلروفیل به طور معنی دار در لاین های ذرت تیمار شده با عامل بیماری کاهش یافت. تجزیه الکتروفورزی آنزیم سوپراکسید دیسموتاز نشان داد که سه ایزوفرم روی ژل پلی آکریلامید هشت درصد وجود داشت. فعالیت ایزوفرم های سوپر اکسید دیسموتاز تحت بیماری فوزاریومی افزایش معنی داری داشت. تجزیه پروتیوم برگ لاین های ذرت نشان داد که هشت لکه تکرارپذیر معنی دار تحت آلودگی بیماری فوزاریومی تغییر بیان داشتند. پروتیین های کاندید جزء پروتیین های دخیل در سیستم دفاعی و تنظیم بودند. بیشترین اثر پروتیین ها در لاین های ذرت مربوط به پروتیین های درگیر در سیستم دفاعی از قبیل Isoform 2 of Mitogen-activated protein kinase 12 و Peroxiredoxin-2E, Chloroplastic بودند. براساس نتایج حاصل چنین به نظر می رسد که افزایش فعالیت ایزوفرم های سوپر اکسید دیسموتاز و پروتیین های دخیل در سیستم دفاعی احتمالا بتوانند اثر بیماری فوزاریومی را در گیاهچه های ذرت کاهش دهد.

  کلیدواژگان: آنالیز پروتئومی، بیمارگر، شاخص کلروفیل، گیاهچه، مقاومت میزبانی
 • نسیم آزادی علی آبادی، حسنعلی واحدی*، مریم درب امامیه صفحات 71-76

  شپشک های گیاهی (Coccoidea) هر ساله خسارت زیادی را به گیاهان وارد می کنند. برخی از کنه ها (Acari) به عنوان یکی از اجزای مشاهده شده در اکوسیستم اطراف شپشک ها، می توانند جمعیت این آفات را بدون استفاده از سموم کاهش دهند. هدف از این مطالعه جمع آوری و شناسایی برخی کنه های پیش استیگمایان مرتبط با شپشک ها بوده که ممکن است دارای ارتباط شکارگری با آن ها باشند و یا از شپشک ها به عنوان پناهگاه استفاده کنند. بدین منظور قسمت های آلوده به شپشک های گیاهی، به آزمایشگاه منتقل و کنه های مرتبط جدا شد. پس از شفاف سازی و تهیه اسلاید میکروسکوپی، در مجموع 12 گونه متعلق به 11 جنس از هفت خانواده از کنه های پیش استیگما در ارتباط با 10 گونه از نه جنس و پنج خانواده از شپشک ها به شرح زیر یافت شد. از این کنه ها، یک گونه اولین بار برای فون ایران گزارش می شود که با علامت * نشان داده شده است:Prostigmata: Anystidae: Anystis baccarum; Erythraeidae: Abrolophus sp., Callidosoma sp., Leptus sp.; Iolinidae: Pronematus rykei, Pronematus ubiquitus; Microtrombidiidae: Eutrombidium sp.; Smarididae: Fessonia sp., Tenuipalpidae: Aegyptobia eriogonum*, Cenopalpus pulcher; Tetranychidae: Tetranychus urticae, Eotetranychus sp. Coccoidea: Eriococcidae: Acanthococcus isacanthus; Coccidae: Eulecanium tiliae, Coccus hesperidum, Saissetia oleae; Diaspididae: Diaspidiotus prunorum, Lepidosaphes malicola, Parlatoria oleae; Orthezidae: Orthezia urticae; Pseudococcidae: Planococcus citri, Planococcus vovae.

  کلیدواژگان: Sternorrhyncha، Acari، شکارگر، مهار زیستی، کنه های پارازیت حشرات
 • میثم صمدی پور، حسین فرازمند*، علیرضا نظری، ولی الله بنی عامری صفحات 77-85

  سفیدبالک گلخانه ای،Trialeurodes vaporariorum ، از آفات مهم گیاهان گلخانه ای می باشد که خسارت اقتصادی قابل توجهی را از راه تغذیه مستقیم از شیره گیاهی و انتقال ویروس های گیاهی ایجاد می کند. برای جلوگیری از بروز مشکلات استفاده سموم شیمیایی در محیط گلخانه، نیاز به استفاده از روش های غیرشیمایی مانند استفاده از تله های چسبی می باشد. این تحقیق، به منظور ارزیابی کارایی رنگ های مختلف و تعیین بهترین طول موج نوری تله چسبی، در مزرعه گوجه فرنگی و در شرایط گلخانه ای، در سال های 1398 الی 1399 اجرا شد. به همین منظور، تعداد چهار آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با 6 تکرار، جهت ارزیابی 6 رنگ (شامل زرد، نارنجی، سبز، آبی، قرمز و سفید) و نیز ارزیابی سه ارتفاع نصب تله (شامل 30، 80 و 160 سانتی متر) اجرا شد. در پایان میانگین شکار روزانه به ازاء هر تله و نیز طول موج نوری تله های رنگی برتر، اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که، رنگ های نارنجی و زرد، به ترتیب، با میانگین شکار روزانه 66.96 و 65.55 حشره بالغ سفیدبالک گلخانه ای به ازاء هر تله، بهترین کارایی را داشتند. بیشترین شکارتله چسبی رنگی، در ارتفاع نصب 160 سانتی متری، با میانگین شکار روزانه 115حشره بالغ سفیدبالک گلخانه ای به ازاء هر تله بود. نتایج طیف سنجی نوری تله ها نشان داد که، بالاترین درصد بازتاب طیفی در تله های چسبی زرد در طول موج 580 نانومتر و در تله چسبی نارنجی در طول موج 600 نانومتر می باشد. بر اساس نتایج این تحقیق، تله چسبی نارنجی با طول موج نوری حدود 600 نانومتر، بهترین کارایی را در جلب حشره کامل سفیدبالک گلخانه ای T. vaporariorumدارد.

  کلیدواژگان: Trialeurodes vaporariorum، سفیدبالک گلخانه ای، تله چسبی، رنگ، طول موج نوری
 • سمانه صلح جوی فرد، رضا طلاایی حسنلویی*، رضا معالی امیری، گرگوری اسورد صفحات 87-94

  امروزه کشت کلزا، Brassica napus به عنوان مهم ترین دانه روغنی، به دلیل ضرورت تولید روغن خوراکی توسعه یافته است. استفاده از عوامل پروبیوتیک در جهت بهبود صفات رشدی، عملکردی و مقاومت به آفات، می تواند اثرات زیان بار ناشی از بکارگیری سموم و کودهای شیمیایی را تعدیل نماید. در این پژوهش، نقش اندوفیتی قارچ Beauveria bassiana، در پنج رقم کلزا اوکاپی، نپتون، نفیس، نیما و آتورا از نظر استقرار قارچ و بهبود صفات رشدی گیاه بررسی شد. بذور به صورت غوطه وری در سوسپانسیون قارچی با غلظت های 106 و 107 کنیدی در میلی لیتر و نیز پوشش دادن با پودر کنیدی ، تیمار شدند. تا 21 روز پس از مایه زنی، نمونه برداری برای تعیین استقرار قارچ در گیاه و اندازه گیری صفات رشدی کلزا صورت گرفت. برای استحصال قارچ از گیاه، بافت های گیاهی در SDAY قرار داده شد و تا 10 روز ارزیابی شد. نتایج نشان داد قارچ به صورت اندوفیت در کلیه ارقام، استقرار یافته و تا 21 روز پس از مایه زنی قارچ، قابل استحصال بود. تجزیه داده‎ های مربوط به صفات رشدی نشان داد که بین گیاهان تیمار شده و شاهد، اختلاف معنی داری وجود داشت و رقم نپتون پاسخ مطلوب تری به قارچ اندوفیت نشان داد. از آن جا که نپتون جز ارقام زمستانه با سطح زیرکشت بالا در کشور می باشد، تیمار بذر آن با کنیدی قارچ قبل از کشت، به صورت عملیاتی در کشور توصیه می شود. این امر سبب بهبود صفات رشدی گیاه استراتژیک کلزا شده و نهایتا ارتقا شاخص های عملکردی را سبب خواهد شد.

  کلیدواژگان: بهره وری، دانه روغنی، سوسپانسیون قارچی، کود بیولوژیک، نپتون
 • مریم فروزان*، حسین نوری صفحات 97-109

  کاربرد آفت کش ها رویکرد اصلی برای مدیریت سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum  می باشد، بر این اساس اثر حشره کش های آزادیراختین، اسپیرومسیفن و تیامتوکسام روی سفیدبالک و زنبور پارازیتویید آن Gahan Encarsia formosa مورد بررسی قرار گرفت. در ارزیابی میزان کشندگی تیمارها روی مراحل تخم و پوره سن سوم سفیدبالک بیشترین اثر کشندگی به ترتیب مربوط به اسپیرومسیفن در مرحله تخم با LC50 معادل 55/89 و تیامتوکسام در پوره سن سوم  با  LC50 معادل 25/76 بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس تلفات تیمارها روی زنبور پارازیتویید E. formosa بعد از هفت روز نشان داد که آزادیراختین دارای کمترین اثر سوء با 60 درصد ظهور زنبورها و تیامتوکسام بیشترین اثر سوء با 12درصد ظهور را داشت. در ارزیابی ترجیح تخم ریزی زنبور E. formosa در بین تیمار حشره کش ها علی رغم تخم ریزی بالای زنبور پارازیتویید در دزهای پایین تیامتوکسام و اسپیرومسیفن ولی بیشترین تفریخ تخم مربوط به آزادیراختین بود. همچنین در ارزیابی کارآیی حشره کش ها در گلخانه، علیه پوره سفیدبالک درصد تاثیر تیمارها در فواصل زمانی سه، هفت و 14 روز پس از سمپاشی نشان داد بیشترین اثر روی جمعیت پوره در سه روز پس از سمپاشی با80 درصد مرگ و میر مربوط به تیمار تیامتوکسام ولی در روز هفتم و چهاردهم پس از سمپاشی، بترتیب با 47/96 و 77/95% مرگ و میر مربوط به آفت کش گیاهی آزادیراختین بود. با توجه به نتایج این تحقیق در جمعیت بالای این آفت اسپیرومسیفن و تیامتوکسام موثر واقع شدند اما در برنامه مدیریت تلفیقی این آفت استفاده هم زمان زنبور E. formosa با سم گیاهی آزادیراختین قابل توصیه می باشد.

  کلیدواژگان: کشندگی، سفیدبالک، Encarsia formosa، سمیت نسبی، ترجیح تخم ریزی
 • مهین پوراسمعیل، مقصود پژوهنده*، اکبر شیرزاد، احمد یاری خسروشاهی صفحات 111-121

  ویروس موزاییک گل کلم  (Cauliflower Mosaic Virus= CaMV) نخستین ویروس گیاهی شناسایی شده دارای ژنوم DNA است که خسارت اقتصادی زیادی به گیاهان خانواده Brassicaceae وارد می کند. تولید موفق کپسید های این ویروس هم در تشخیص سرولوژیکی آن و هم در تشکیل ذرات شبه ویروسی Virus-Like Particles = VLPs مفید است. در این تحقیق، DNA نمونه های گل کلم دارای علایم مشکوک به ویروس، استخراج و ژن پروتیین پوششی (Coat protein= CP) ویروس توسط آغازگرهای اختصاصی در PCR تکثیر شد. سپس توسط آنزیم های برشی BamHI و SmaI در وکتور بیانی  pGEX2TKدر پایین دست GST وارد و بعد از تایید وکتور نوترکیب، توالی یابی انجام شد و توالی بدست آمده در پایگاه داده NCBI با برنامه BLASTn با توالی های موجود در بانک ژن مقایسه شد و مشخص گردید که این توالی مربوط به ویروس CaMV با شماره دسترسی KF357590.1 در پایگاه NCBI است. بیان پروتیین CP در باکتری E. coli سویه Rosetta القاء و بهینه سازی شد. بیان بسیار بالای این پروتیین در دمای 37 درجه سانتی گراد و شش ساعت پس از القا به کمک IPTG با غلظت نهایی 1mM بدست آمد. سپس این پروتیین با نانوذرات سفاروز که توانایی اتصال به GST را دارند خالص سازی و در SDS-PAGE مشاهده شد. پروتیین های خالص شده CP با میکروسکوپ الکترونی بررسی شد و ذرات شبه ویروسی (VLPs) مشاهده گردید. تصاویر مربوط به میکروسکوپ الکترونی تولید VLPs این ویروس را بدون ایجاد اینکلوژن بادی و با مونتاژ صحیح تایید می کند که می تواند در حمل دارو در پزشکی مورد آزمایش قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بیان پروتئین، ژن پوشش پروتئینی، ذرات شبه ویروس، ویروس موزائیک گل کلم، همسانه سازی
|
 • Akram Ahmadi, Moosa Saber *, Samad Vojoudi Pages 1-11

  Habrobracon hebetor is an important ectoparasitoid of several lepidopteran pests. The efficiency of parasitoids would be affected by insecticides applications. Integrating the application of biological control agents and insecticides for pest management requires knowledge about impact and selectivity of the insecticides on biological control agents. In this study, the lethal and sublethal effects of indoxacarb, Voliam Targo and profenofos were evaluated on different life stages and some behavioral responses of the parasitoid. Field recommended rate of Voliam Targo and profenofos caused 100 % mortality on adult female wasps. Based on bioassay tests, the LC50 values of indoxacarb, Voliam Targo and profenofos on adult stage were 172.5, 4.4 and 2.9 mg a.i./L, respectively. The result of bioassay experiments on adult stage showed that profenofos had higher toxicity against adult stage compared to indoxacarb and Voliam Targo. Field recommended rate of indoxacarb and Voliam Targo had low toxicity on immature stages of the parasitoid. The effect of LC30 of the tested insecticides on functional response as an important behavioral factor of parasitoids was also studied. The functional response of the parasitoid revealed a type II functional response in control and all of insecticides treatments. This study showed that the control and profenofos treatment had the shortest and longest handling time, respectively. The highest and lowest maximum attack rate was observed in profenofos and control treatments with 0.992 and 0.507 h, respectively. Evaluation of sublethal effects of indoxacarb, Voliam Targo and profenofos on orientation behavior of the wasp by olfactometer showed that the parasitoid preferred untreated host larvae compared with treated host larvae by tested insecticides. Results showed that profenofos had more negative effects on the parasitoid. Due to the high toxicity effect of Voliam Targo on adults, it seems that Indoxacarb would be a more suitable insecticide for using in integrated pest management programs.

  Keywords: biorational insecticides, Behavioral parameters, Functional response, Lethal effects, Parasitoid
 • Nahid Moarrefzadeh *, Hadi Khateri, Saeed Abbasi Pages 13-24

  Rhizoctonia root rot of common bean (Phaseolus vulgaris) caused by Rhizoctonia solani is among the most important soil-borne fungal diseases worldwide. In this study, nine arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) including Acaulospora longula, Funneliformis mosseae, Gigaspora margarita, Glomus caledonium, G. claroideum, G. etunicatum, G. fasciculatum, G. versiform and Rhizophagus irregularis were evaluated for their effect on some growth traits and inhibition of R. solani in bean plants under greenhouse conditions. Six AMF species (F. mosseae, G. claroideum, G. etunicatum, G. margarita, G. caledonium and G. versiform) significantly reduced the disease severity index and the first four of these also reduced the incidence of disease compared with the infected control. The lowest disease severity and incidence were obtained by F. mosseae and G. claroideum, respectively. Compared with the infected control, the root length was significantly improved by all AMF. The other growth traits were also significantly improved by all AMF species with some exceptions as follows: root wet and dry weights (except G. fasciculatum), shoot wet weight (excep G. versiform), shoot length (except G. claroideum, G. versiform and G. etunicatum) and shoot dry weight (except G. etunicatum, G. fasciculatum, G. caledonium and G. margarita). Glomus fasciculatum had the highest root colonization. According to the results of this study, many AMF fungi improved plant growth and partially compensated for Rhizoctonia root rot on common bean, and they could be considered as good candidates for studying the biological control of this disease under field conditions.

  Keywords: Rhizoctonia solani, Endomycorrhizae, Disease severity, Incidence, Glomus
 • Hakimeh Shayestehmehr, Roghaiyeh Karimzadeh *, Bakhtiar Feizizadeh, Shahzad Iranipour Pages 27-41

  Codling moth, Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae) is the key insect pest of apple orchards in Iran. This study was conducted in the main apple-growing regions of East Azarbaijan Province to generate potential habitat suitability maps of C. pomonella using MaxEnt modeling and to determine the importance of vegetation index in improving the accuracy of these models. Field surveys for collecting the occurrence data of codling moth were conducted during three growing seasons, 2017 - 2019. The activity of codling moth adult males was monitored using delta-shaped traps baited with female sex pheromone. Fifteen environmental variables were considered as potential predictors for estimating codling moth distribution. These variables were categorized into topographic, climatic, and remote sensing variables. A MaxEnt modeling algorithm was used to predict the distribution of codling moth. Model performance was evaluated using the area under the receiver operating characteristic curve (AUC). By using the topographic, climatic, and topographic+climatic variables, the AUC values were 0.840, 0.951, and 0.938, respectively. The model including normalized difference vegetation index (NDVI) had the highest AUC value (0.99), which strongly supports model predictive power and indicates the importance of vegetation index in codling moth distribution modeling. NDVI was the most contributed variable in the model followed by precipitation of September, slope, minimum temperature of May, and mean temperature of April. The distribution map obtained in MaxEnt provides an important tool for identifying potential risk zones of codling moth. This map can assist managers in forecasting and planning control measures and therefore, effective management of current infestations of codling moth.

  Keywords: Species distribution, niche modeling, risk map, Pest Management, Forecasting
 • Seyed reza Mirrahimi Bidakhavidi, Mehdi Pirnia, Seyed Kazem Sabbagh *, Seyed Ebrahim Seifati, Mojtaba Keikha Saber, Abdolhossein Taheri Pages 43-56

  In this study, the effect of two fungal species and also a strigolacton phytohormone was evaluated on inducing resistance in two tomato cultivars infected with fusarium wilt disease. In this greenhouse experiment, two cultivars of tomato namely, Captain and 4129 and Trichoderma reesei, Rhizophagus irregularis and GR24 phytohormone (106µM) were used. For this purpose, a factorial experiment was used in a completely randomized design with three replications in different time periods after inoculation of the pathogen (0, 7, 15, 35 days). The effect of biocontrol treatments on changes of some antioxidant enzymes, phenol, total protein and disease severity was assayed. Data analysis showed that the highest activity of all three enzymes with different values for both cultivars occurred during 35 days after inoculation. Among combined and single treatments, application of a combination of three biocontrol factors (T. reesei, R. irregularis and GR24 phytohormone), respectively showed significant effect on increase of measured parameters compared with other treatments. Based on the results of this study it is suggested that application of all three agents in liquid form can be considered as a limiting factor for the growth of the pathogen on the seed surface besides inducing resistance against disease.

  Keywords: Trichoderma, Disease severity, Biological control, Acquired resistance, Mycorrhiza
 • Afsaneh Rezaei, Ali Asghari, Sajjad Moharramnejad *, Vahid Nasrollahzadeh Asl, Mehri Yusefi Pages 59-69

  To evaluate the effect of Fusarium verticillioides on fresh weight, chlorophyll index, the activity of superoxide dismutase isoforms, and leaf proteins using two-dimensional gel electrophoresis in two corn lines, a factorial experiment based on a completely randomized design with five replications was performed with two corn lines B73 and MO17, infected with and without F. verticillioides under greenhouse conditions. The results showed that the effect of F. verticillioides on fresh weight was not significant, but it was significant on chlorophyll index in both corn lines. Electrophoretic analyses were carried out using 8% slab polyacrylamide gels. Superoxide dismutase was observed in three isoforms into polyacrylamide gels, and also these isoform activates were increased in plants infected by F. verticillioides. Leaf tissue proteome analysis of two corn lines showed that eight reproducible protein spots had significant alterations under F. verticillioides. These eight differentially expressed proteins were involved in the defense system and regulation processes. Isoform 2 of Mitogen-activated protein kinase 12 and Peroxiredoxin-2E, chloroplastic proteins involved in the defense system had overexpression under F. verticillioides in both corn lines. It seems that increased superoxide dismutase isoforms and proteins involved in the defense system can reduce F. verticillioides damage in the corn seedlings.

  Keywords: Chlorophyll Index, Conferring host, Pathogen, Proteome analysis, Seedling
 • Nasim Azadi-Aliabadi, Hassanali Vahedi *, Maryam Darbemamieh Pages 71-76

  Scale insects (Coccoidea) cause lots of damages to plants every year. Some mites (Acari) as one component of the scale insect’s ecosystem, can reduce the population of these pests in case of not using pesticides. The aim of this study was to collect and identify some prostigmatic mites associated with scale insects that may have predatory relationship with scale insects or use scale insects as shelter. For this purpose, the scale insect infected parts of the host plants transferred to the laboratory and the related mites segregated. After process of clarification and slide preparation, 12 species belonging to 11 genera and seven families of Prostigmata collected and identified in association with 10 species from nine genera belonging to five families of the scale insects. Within these mites, a new record for Iranian fauna collected that showed with the asterisc (*). Prostigmata: Anystidae: Anystis baccarum; Erythraeidae: Abrolophus sp., Callidosoma sp., Leptus sp.; Iolinidae: Pronematus rykei, Pronematus ubiquitus; Microtrombidiidae: Eutrombidium sp.; Smarididae: Fessonia sp., Tenuipalpidae: Aegyptobia eriogonum*, Cenopalpus pulcher; Tetranychidae: Tetranychus urticae, Eotetranychus sp. Coccoidea: Eriococcidae: Acanthococcus isacanthus; Coccidae: Eulecanium tiliae, Coccus hesperidum, Saissetia oleae; Diaspididae: Diaspidiotus prunorum, Lepidosaphes malicola, Parlatoria oleae; Orthezidae: Orthezia urticae; Pseudococcidae: Planococcus citri, Planococcus vovae.

  Keywords: Acari, Sternorrhyncha, predator, Biological control, Insects parasitic mites
 • Meysam Samadipour, Hossein Farazmand *, Alireza Nazari, Valiollah Baniameri Pages 77-85

  The greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum, is an important pest of greenhouse plants. To prevent the problems of using chemical pesticides in the greenhouse environment, it is necessary to use non-chemical methods. This study was carried out to evaluate efficiency of different colors and to determine the best light wavelength of sticky trap on tomato plants in greenhouse, during 2019–2020. Four experiments were carried out in a completely randomized design with 6 replications to evaluate the efficiency color of the sticky trap on attraction T. vaporariorum, throughout comparison between six colors (yellow, orange, green, blue, red, and white), and to evaluation efficiency height of the sticky trap on attraction, through comparison between three heights (30, 80, and 160 cm above the ground). Finally, the daily mean of trap capture and the light wavelength of the colored traps were measured. The results showed that, the orange and yellow colors had the best efficiency with the daily mean capture of 66.96 and 65.55 T. vaporariorum per trap, respectively. The most capture of sticky colored traps, was recorded at an installation height of 160 cm, with the daily mean capture of 115 T. vaporariorum per trap. The results of spectral measurement of traps showed that, the maximum wavelength reflectance in yellow and orange sticky traps were 580 and 600 nm, respectively. According to the results of this study, orange sticky traps with a light wavelength of about 600 nm, have the best efficiency in attracting and control of the greenhouse whitefly, T. vaporariorum.

  Keywords: Trialeurodes vaporariorum, Greenhouse Whitefly, sticky trap, Color, light wavelength
 • Samaneh Solhjouy-Fard, Reza Talaei-Hassanloui *, Reza Maali-Amiri, Gregory A. Sword Pages 87-94

  Today, development of rapeseed Brassica napus cultivation has been considered due to the need to produce edible oil. Using chemical pesticides and fertilizers for the product increase has had detrimental effects on the environment and food safety. Applying probiotic agents could increase rapeseed improvement and growth factors besides promoting crop resistance to pests and diseases in sustainable agriculture. Thus, the endophytic role of Beauveria bassiana as the most well-known insect pathogenic fungus was investigated in five rapeseed varieties as Okapi, Nepton, Nafis, Nima, and Atura in terms of establishment and improvement of their growth indices. The seeds of these cultivars were treated by immersion in fungal suspensions of 106 and 107 conidia per ml and by coating with fungus conidial powder. Sampling was performed to determine the presence of fungus in the plant and to measure growth factors, until 21 days after inoculation. To re-isolate the fungus from the plant tissues, the tissues were plated on SDAY and evaluated after 10 days. The results showed that the fungus was well established as an endophyte in all varieties. Analysis of data on growth variables showed that there was a significant difference between treated and control plants for each variety. Nepton demonstrated a better response. Since this cultivar is one of the winter varieties that is commonly cultivated in Iran, seed treatment by the fungus could be used operationally in our country. This will improve the growth traits of the strategic plant, rapeseed, and increase the yield indices, ultimately.

  Keywords: Biological Fertilizer, Fungal suspension, Nepton, Oilseed, Productivity
 • Mayram Foruzan *, Hossein Nouri Pages 97-109

  Pesticides application is the main approach to manage Trialeurodes vaporariorum Therefore, the effects of azadirachtin, spiromesifen and thiamtoxam on whitefly and its parasitoid Encarsia formosa were investigated. In evaluating the lethal concentration of the treatments on eggs and 3rd nymph of whitefly, the highest lethal effect (LC50) was on egg and 3rd nymphal stage by spiromesifen and thiamtoxam were 89.55 and 76.25 ppm, respectively. The results of analysis of variance of treatment mortality on E. formosa after seven days showed that azadirachtin had the least adverse effect with 60% emergence of parasitoides and thiamtoxam had the highest adverse effect with 12% emergence for E. formosa. In assessment of the oviposition preference of E. formosa, among pesticide treatments, despite highest oviposition in low concentration of thiamtoxam and spiromesifen, but the highest egg hatching was related to azadirachtin. Also, the effectiveness of insecticides against whitefly nymphs in greenhouse and laboratory conditions was compared. The percentage of effect of treatments three, seven and 14 days after spraying showed that the greatest effect on nymphal stage was related to thiamethoxam with 80% mortality in three days after spraying, but in seventh and fourteenth days after spraying, was related to azadirachtin with 96.47 and 95.77% mortality, respectively. According to the results of this study, spiromsifen and thiamtoxam were effective in high population of this insect, but in integrated management program simultaneous use of E. formosa with azadirachtin is recommended.

  Keywords: Lethal, Trialeurodes vaporariorum, Encarsia formosa, Relative toxicity, Oviposition preference
 • Mahin Pouresmaeil, Maghsoud Pazhouhandeh *, Akbar Shirzad, Ahmad Yari Khosroushahi Pages 111-121

  Cauliflower Mosaic Virus (CaMV) is the first identified plant virus with a DNA genome and causes great economic damage to Brassicaceae plants. The successful production of capsids of this virus is useful both in its serological diagnosis and in the formation of virus-like particles (VLPs). In this research, DNA from cauliflower samples with suspected virus symptoms was extracted and the coat protein (CP) gene of the virus was amplified using specific primers in PCR. Then it was inserted into the expression vector pGEX2TK downstream of GST by digestion endonuclease enzymes BamHI and SmaI and after confirmation of the recombinant vector, its sequencing was carried out. Sequencing was performed and the sequence obtained in the NCBI database was compared with the sequences in the gene bank with the BLASTn program. It was found that this sequence is related to the CaMV virus with accession number KF357590.1 in the NCBI database. The expression of the CP was induced and optimized in E. coli (Rosetta strain). A very high expression of this protein was obtained at 37°C and 6 hours after induction using IPTG with a final concentration of 1 mM. Then, this protein was purified with sepharose nanoparticles which have an affinity to GST, and observed in SDS-PAGE. The related electron microscope images confirm the production of VLPs of this virus with correct assembly without creating inclusion bodies that can be tested in drug delivery in medicine.

  Keywords: Cauliflower Mosaic Virus, Cloning, Coat protein gene, protein expression, Virus like particles (VLPs)