فهرست مطالب

فصلنامه سالمند
پیاپی 69 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/29
 • تعداد عناوین: 10
|
 • طیبه تجری*، مهین دخت جوان نشان، مرضیه بیانی صفحات 2-13
  اهداف

  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوا کتاب های درسی دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران بر مبنای مولفه های روان شناختی سالمندان بود و اینکه کتاب ها چگونه به بازتولید مولفه های روان شناختی سالمندان پرداخته است.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا، جامعه آماری، کتاب های درسی دوره ابتدایی، نمونه آماری به شیوه هدفمند از نوع موارد مطلوب، شامل محتوای همه کتب درسی دوره ابتدایی در سال 1399 بود. مولفه های پژوهش شامل پذیرش خود، خودمختاری، رشد شخصی، ارتباط با دیگران، تسلط بر محیط، هدفمندی در زندگی و نیز واحد تحلیل مضامین انتخاب شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد کتب درسی دوره ابتدایی به مسیله سالمندی از منظر روان شناختی تا حدودی پرداخته است، اما متون و تصاویر از نظر محتوا و کیفیت تاثیرگذاری در کودکان مقطع ابتدایی که دوره شکل گیری شاکله شخصیتی آنان است، در سطحی پایینی قرار داشته و به طور غیرمستقیم، فرد سالمند را ناتوان و تاثیرپذیر معرفی کرده است. بنابراین کتاب های درسی یادشده به بازتولید ویژگی های روان شناختی سالمندان به صورت قوی نپرداخته اند، تصویر ارایه شده از آنان بیشتر روی ویژگی ارتباط با دیگران تمرکز کرده و نسبت به سایر مولفه های روان شناختی دچار غفلت شده است.

  نتیجه گیری

  برنامه درسی دوره ابتدایی ایران به یک بازنگری اساسی مبتنی بر مولفه های روان شناختی سالمندان نیاز دارد. متون، فعالیت ها، تصاویر سالمند با هدف توجه بیشتر به زمینه نشاط و امید به زندگی در کتب درسی گنجانده شود. این عمل، نگرش و ادراکی سرشار از هدفمندی را در دوره سالمندی به وجود می آورد.

  کلیدواژگان: سالمندی، مولفه های روان شناختی، برنامه درسی، تحلیل محتوا، دوره ابتدایی
 • فاطمه سلیمانی کبریا، شیما سام*، آرام تیرگر، سمانه پورهادی، احمد دلبری، محسن شتی، الهه صادقی صفحات 14-31
  اهداف

  مراقبت های اولیه، اولین رابط اصلی خدمات بهداشتی فرد سالمند در جهت حفظ و ارتقای سلامت اوست؛ بنابراین ارزیابی مناسب بودن نحوه ارایه خدمات برای این گروه جمعیتی که از آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند از اهمیت حیاتی و ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با هدف تبیین چالش های ساختاری و عملکردی مراکز جامع سلامت شهر بابل مبتنی بر راهنمای مراکز دوستدار سالمند سازمان بهداشت جهانی در جهت برنامه ریزی دوستدار سالمند شدن انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی توصیفی به روش تحلیل محتوا با رویکرد مرسوم بوده است. این پژوهش روی سالمندان مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت و خانواده آن ها و نیز ارایه دهندگان خدمت به صورت مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته تا رسیدن به سطح اشباع داده ها انجام شده است. هر مصاحبه بعد از اجرا بلافاصله پیاده شد و تحلیل محتوای مصاحبه ها با تعیین واحدهای مفهومی، کدگذاری دقیق و روش مقایسه ای مداوم تا شکل گیری زیر گروه ها و طبقات اصلی انجام شد.

  یافته ها

  در این مطالعه 23 سالمند با میانگین سنی 7/88± 71/47، 5 عضو خانواده و 14 ارایه دهنده خدمت شرکت داشتند. از مجموع مصاحبه ها 72 کد استخراج شد که طی فرایند تحلیل به 5 طبقه اصلی عوامل ساختاری، مسایل رفتاری، مشخصه های آموزشی، حمایت اجتماعی و چالش های عملکردی تقسیم شدند. در مجموع برای 5 طبقه اصلی، 12 زیرگروه پدیدار شد.

  نتیجه گیری

  عوامل زیربنایی متعددی در مسیر دوستدار سالمند کردن مراکز جامع سلامت وجود دارد که بدون فراهم کردن شرایط و از بین بردن چالش های موجود دستیابی به این امر غیر قابل حصول خواهد بود؛ بنابراین مولفه های به دست آمده ممکن است در شناسایی، اولویت بندی نیازها و انتخاب نوع آزمایشات برای متناسب سازی مراکز جامع سلامت با نیاز های سالمندان کمک کند.

  کلیدواژگان: سالمند، تناسب ساختاری، تناسب عملکردی، دوستدار سالمند، مرکز جامع سلامت
 • کامران یزدانبخش*، اکرم آذرنیا صفحات 32-45
  اهداف 

  رکود فعالیت های ذهنی در دوره سالمندی با نزول عملکرد تمام سیستم های بدن اعم از قلبی، عروقی، تنفسی، تناسلی، غددی، ایمنی و سایر دستگاه ها همراه است. اختلالات شناختی نیز یکی از مشکلات شایع در دوران سالمندی است که این مسیله به نوبه خود آنان را در معرض خطر قرار می دهد. سالمندی با تغییرات قابل ملاحظه در حافظه، هوش، ادراک، فراشناخت، یادآوری، حل مسیله و سایر توانایی های شناختی همراه است؛ بنابراین این پژوهش با هدف تعیین بررسی اثربخشی توان بخشی شناختی بر بهبود توانایی های شناختی سالمندان انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل افراد سالمند ساکن در مراکز نگهداری سالمندان شهرکرمانشاه بودند که از میان آن ها 24 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و به طور تصادفی در 2 گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند. گروه آزمایش 20 جلسه 35 دقیقه ای و 2 بار در هفته تحت آزمایش با برنامه توان بخشی شناختی کاپیتان لاگ قرار گرفت و طی این مدت گروه کنترل آزمایشی دریافت نکرد. پس از آزمایش، برای هر 2 گروه پس آزمون به عمل آمد. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه توانایی های شناختی نجاتی و نرم افزار توان بخشی کاپیتان لاگ بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد. 

  یافته ها

  نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد آماره F برای مولفه های وابسته شامل حافظه (193/57=P<0/001, F)، توجه انتخابی (375/43=P<0/001, F)، تصمیم گیری (39/20=P<0/001, F)، برنامه ریزی (120/003=P<0/001, F)، توجه پایدار (312/07=P<0/001, F)، انعطاف پذیری (91/44=P<0/001, F) و شناخت اجتماعی (4/48=P<0/05, F) در سطح 0/05 و 0/01 معنادار هستند. می توان نتیجه گرفت برنامه توان بخشی شناختی موجب بهبود توانایی های شناختی سالمندان شده است. 

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه توان بخشی شناختی تاثیر معناداری بر فعالیت های عصبی مناطق مغزی مرتبط با توانایی های شناختی دارد و موجب بهبود عملکرد آن ها می شود، می تواند به عنوان روشی مناسب در بهبود توانایی های شناختی به کار رود.

  کلیدواژگان: توان بخشی شناختی، توانایی های شناختی، سالمندی
 • رضا نوروزی، محتشم غفاری، مریم صبوری، طیبه مرعشی، سکینه رخشنده رو* صفحات 46-59
  اهداف

  اهمیت توان خود مراقبتی در سالمندان برای بهبود در وضعیت سلامت جسمانی و روانی آنان سبب شده مستقیم ترین روش آزمایش در این زمینه، ارزیابی وضعیت توان خود مراقبتی و ارتباط آن با وضعیت تغذیه ای باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر خودمراقبتی بر وضعیت تغذیه ای سالمندان در سالمندان شهر تهران در سال 1398 انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی، 420 سالمند مراجعه کننده به مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش نمونه گیری خوشه ای 2 مرحله ای بررسی شدند. ابزار گردآوری داده ها یک پرسش نامه 3 قسمتی شامل اطلاعات جمعیت شناختی، پرسش نامه 40 سوالی توانایی خود مراقبتی افراد سالمند و پرسش نامه 18 گویه ای وضعیت تغذیه ای سالمندان بود. معیارهای ورود به مطالعه تمایل به شرکت در پژوهش با رضایت کتبی، سن 60 سال و بالاتر، توانایی برقراری ارتباط و همکاری در مطالعه، سواد خواندن و نوشتن، عدم ابتلا به اختلال شناختی و معیار خروج تکمیل ناقص پرسش نامه بود. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی همبستگی پیرسون و آنالیز مسیر با استفاده از شاخص های برازش مدل تحت نرم افزار EQS6/1 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  از بین سالمندان مطالعه شده، 7/65 درصد از نظر وضعیت توان خود مراقبتی در سطح مطلوب و 3/34 درصد در سطح متوسط قرار داشتند. 65 درصد سالمندان از نظر تغذیه ای در وضعیت عادی، 4/26 درصد در معرض سوءتغذیه بودند. بیشترین میانگین و انحراف معیار وضعیت تغذیه و وضعیت توان خود مراقبتی به ترتیب در سالمندانی که سن آن ها بین 70 تا 74 و 65 تا 69 سال بودند، به دست آمد (3/98± 21/47) و (6/64±87/51). نتایج حاصل معادلات ساختاری نشان داد خود مراقبتی با شدت 71 درصد بر وضعیت تغذیه ای سالمندان تاثیر داشته است. شاخص های به دست آمده در مدل RMR و RMSEA کمتر از 0/08 و سایرشاخص های برازش، میزان 0/90 و بالاتر نشان دادند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها، با توجه به سطح مناسب توان خود مراقبتی و تغذیه ای سالمندان و تاثیر عوامل فردی اجتماعی آن بر وضعیت خودمراقبتی، برنامه ریزی های هدفمند در راستای بهبود کیفیت زندگی، خصوصا کیفیت تغذیه در زمینه خود مراقبتی اهمیت دارد.

  کلیدواژگان: توانایی خود مراقبتی، وضعیت تغذیه، سالمندان، مدل سازی معادلات ساختاری
 • سعیده شهبازین، محمد ساسانی پور* صفحات 60-77
  اهداف

  با توجه به الگوی سنی مهاجرت و نیز روند سالمندی در کشور، هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر میزان مهاجرت بر الگوی توزیع فضایی سالمندی شهرستان های کشور طی سال های 1385 تا 1395 است. 

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع تحلیل ثانویه و توصیفی تحلیلی است. منبع استفاده شده داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن بوده و واحد تحلیل نیز شهرستان های کشوراست. برای تحلیل داده ها از شاخص های همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس در قالب نرم افزار SPSS نسخه 22 و برای نمایش نقشه های توزیع فضایی از GIS استفاده شده است.

  یافته ها

  بررسی روند مهاجرت در شهرستان ها نشان داد شهرستان های مهاجرفرست با از دست دادن جمعیت جوان خود به سمت سالمندی رفته اند. این در حالی است که شهرستان های جوان عمدتا مهاجرپذیر هستند. درنتیجه، هر ساله بر نسبت شهرستان های سالمند افزوده شده است. همبستگی رابطه میزان خالص مهاجرت با شاخص سالمندی حاکی از رابطه معکوس (0/363-، 0/303- و 0/216-) این 2 متغیر طی هر 3 دوره مهاجرتی بوده است. با افزایش میزان خالص مهاجرت، شاخص سالمندی کاهش پیدا می کند. نتایج تحلیل واریانس نیز نشان از تفاوت معنادار میزان خالص مهاجرت در سطح شهرستانی دارد (در سطح معنا داری 0/000). توزیع فضایی شهرستان های کشور نیز نشان داد شهرستان های مهاجرفرست مناطق غربی و شمال غربی در مقایسه با سایر مناطق سرعت سالمندی بالاتری دارند. 

  نتیجه گیری

  با توجه به سوال پژوهشی تحقیق باید گفت که الگوی فضایی سالمندی در جمعیت ایران درمجموع با توجه به شاخص های مطالعه شده به صورت خوشه ای پراکندگی داشته و جمعیت ایران در حال گذار از میان سالی به سالمندی است.

  کلیدواژگان: مهاجرت داخلی، سالمندی، توزیع فضایی
 • پریسا جانجانی، یاسر صالح آبادی، سایه متوسلی، رضا حیدری مقدم، ثریا سیابانی، ناهید صالحی* صفحات 78-91
  اهداف

  شیوع ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در سالمندان و میان سالان متفاوت است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه شیوع عوامل موثر بر سکته قلبی با بالا رفتن قطعه ST، نوع درمان و نیز میزان مرگ و میر ناشی از آن در این 2 گروه انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کوهورت گذشته نگر شامل 1071 بیمار سالمند و میان سال مبتلا به سکته قلبی با بالا رفتن قطعه ST بود که در مدت 23 ماه از تاریخ دی سال 1396 تا آذر سال 1398 به بیمارستان امام علی(ع) شهرکرمانشاه مراجعه کرده بودند. اطلاعات جمعیت شناختی، ریسک فاکتورهای بیماری قلبی عروقی، نوع درمان و مرگ و میر بررسی شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی،  تی مستقل و آزمون کای اسکویر در نرم افزار Stata نسخه 14با سطح معنا داری 0/05 تحلیل شدند.

  یافته ها

  در این مطالعه، شیوع ریسک فاکتورهای مصرف دخانیات، تری گلیسرید بالا، اضافه وزن و چاقی در گروه میان سالان نسبت به سالمندان شیوع بالاتر و معناداری داشت (0/05>P). همچنین میانگین لیپوپروتیین با چگالی پایین بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در گروه میان سالان 26/69±99/71 به صورت معناداری بیشتر از گروه سالمندان 29/54±96/80 بود (0/032>P). میزان استفاده از روش آنژیوپلاستی اولیه نیز در میان سالان (55/31 درصد) بیشتر از سالمندان (48/52 درصد) به دست آمد. نتایج همچنین نشان داد نرخ کلی وقوع مرگ و میر در افراد سالمند (15/7درصد) بیشتر از افراد میان سال (4/4 درصد) است (0/001>P). شیوع سابقه سکته قلبی، سکته مغزی، فشار خون، چربی خون و 60>GFR در گروه سالمندان در مقایسه با میان سالان به صورت معناداری بیشتر بود (0/05>P).

  نتیجه گیری

  شیوع میزان فیلتراسیون گلومرولی پایین، چربی خون و فشار خون، سکته قلبی و مغزی در سالمندان بیشتر از میان سالان است، در حالی که شیوع ریسک فاکتورهای مهم مانند مصرف دخانیات، تری گلیسرید، اضافه وزن و چاقی در گروه میان سالان به صورت معناداری بیشتر از سالمندان است. در صورت برنامه ریزی و کنترل این ریسک فاکتور ها در سنین میان سالی، افراد در دوره سالمندی کمتر در معرض افزایش خطر ابتلا به سکته قلبی قرار خواهند گرفت.

  کلیدواژگان: ریسک فاکتورهای قلبی عروقی، درمان ری پرفیوژن، مرگ و میر، سالمندان
 • مینا رحیم زاده ثانی، یدالله ابوالفتحی ممتاز*، مهشید فروغان، نسیبه زنجری صفحات 92-103
  اهداف

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین 5 عامل بزرگ شخصیت (برون گرایی، روان رنجورخویی ، مقبولیت، وظیفه شناسی و گشودگی نسبت به تجربه) و سالمندآزاری بود.

  مواد و روش ها

  در مطالعه مقطعی حاضر، 304 سالمند (60 سال و بالاتر) به روش نمونه گیری در دسترس بر اساس ملاک های ورود به مطالعه از میان سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان مرند در سال 1400 انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از ابزار سالمندآزاری والک (HS-EAST) و پرسش نامه 10 آیتمی شخصیت (TIPI) بهره گرفته شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 23 با آزمون های تی تست و مجذور کای و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین سنی شرکت کنندگان 7/7±70/5 سال با توزیع جنسی تقریبا مساوی بود. در میان سالمندان مطالعه شده، شیوع سالمندآزاری 2/34 درصد محاسبه شد. نتایج رگرسیون لجستیک حاکی از آن بود که 5 عامل بزرگ شخصیت، به خصوص وظیفه شناسی پایین، برون گرایی پایین، مقبولیت پایین، روان رنجور خویی بالا بعد از کنترل متغیر های جنس، سن، وضعیت تاهل، وضعیت مسکن، سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال و ابتلا به بیماری مزمن به طور معناداری سالمندآزاری را پیش بینی می کند x2=76/64(  12=P<0/001, df).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود در برنامه های غربالگری و شناسایی زودهنگام سالمندان در معرض خطر سالمندآزاری به 5 عامل بزرگ شخصیت توجه بیشتری معطوف شود.

  کلیدواژگان: سالمندآزاری، 5 عامل بزرگ، شخصیت، سالمند
 • فاطمه مللی، حبیب الله حسنیی*، مهین معینی صفحات 104-117
  اهداف

  فشار خون بالا شایع ترین علت ایجاد سکته مغزی و نارسایی کلیوی در سالمندان است و پای بندی به رژیم دارویی در کنترل عوارض بسیار حایز اهمیت است. هدف این مطالعه، تعیین تاثیر برنامه مبتنی بر مدل جانسون در پای بندی به رژیم دارویی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی بود که روی سالمندان مبتلا به فشار خون بالای مراجعه کننده به مرکز خدمات جامع سلامت شهید اول اصفهان انجام شد. از طریق روش نمونه گیری در دسترس 70 سالمند انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای گروه آزمایش، 6 جلسه برنامه پای بندی به رژیم دارویی مبتنی بر خانواده بر اساس مدل جانسون اجرا شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه مشخصات جمعیت شناختی و فشارسنج جیوه ای استفاده شد. داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، کای اسکویر و آنالیز واریانس تکراری تحلیل شد.

  یافته ها

  بین 2 گروه از نظر توزیع متغیرهای زمینه ای تفاوتی وجود نداشت. میانگین میزان فشار خون سیستول و دیاستول قبل از آزمایش درگروه تفاوت معناداری نداشتند، اما بلافاصله و 3 ماه بعد از آزمایش در گروه آزمایش به صورت معناداری کمتر از گروه کنترل بود (05/P<0).

  نتیجه گیری

  برنامه پای بندی به رژیم دارویی مبتنی بر مدل جانسون بر کاهش فشار خون سالمندان موثر بود؛ بنابراین روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر به عنوان یک روش ساده، غیر تهاجمی، کم هزینه و موثر در کاهش فشار خون به سالمندان و پرستاران مراقبت کننده از سالمندان پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: پای بندی به رژیم دارویی، پرفشاری خون، برنامه
 • صادق محسن الگیماوی، محمود بخشی*، اکرم قنبری مقدم، وحید قوامی، حسنین الخالدی صفحات 118-133
  اهداف

  سبک زندگی تحت تاثیر تفاوت جوامع قرار داشته و با فرهنگ، اجتماع و شرایط محیطی تغییر می کند. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه وضعیت سبک زندگی سالم و عوامل پیش بینی کننده آن در سالمندان ساکن ایران و عراق انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 800 نفر سالمند بالای 60 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرهای نجف در عراق و مشهد در ایران در سال 2021 انجام شد. واحدهای پژوهش به صورت نمونه گیری احتمالی خوشه ای انتخاب شدند. داده ها در زمان حضور سالمند در مرکز بهداشتی و درمانی با استفاده از فرم مشخصات جمعیت شناختی، پرسش نامه سبک زندگی سالم سالمندان و پرسش نامه عوامل پیش بینی کننده احتمالی سبک زندگی سالم جمع آوری شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 23 و با روش های آماری توصیفی و آزمون های آماری کای اسکویر، من ویتنی، تی مستقل و رگرسیون انجام شد.

  یافته ها

  میانگین سنی سالمندان در ایران و عراق به ترتیب 6/68± 66/89 و 5/23± 66/42 بود. حدود 75 درصد سالمندان ایرانی و 59 درصد سالمندان عراقی سبک زندگی متوسط داشتند. میانگین و انحراف معیار نمرات سبک زندگی کل در ایران و عراق به ترتیب 14/97± 145/75و 13/46± 152/29 بود که آزمون تی مستقل تفاوت معنا داری نشان داد (0/001>P). آزمون رگرسیون خطی چندگانه نشان داد در سالمندان ایرانی متغیرهای سن، خودارزیابی سلامت، سوءمصرف موادمخدر، رضایت از درآمد، رضایت شغلی، تاهل و همراهان زندگی و در سالمندان عراقی متغیرهای سن، جنس، خودارزیابی سلامت، مصرف سیگار، رضایت از درآمد و همراهان زندگی رابطه معنادار با سبک زندگی سالم دارند (0/05>P). عوامل پیش بینی کننده در ایران 25 درصد و در عراق 37 درصد نمره سبک زندگی سالم را پیش گویی کردند.

  نتیجه گیری

  ارتقای سطح سبک زندگی سالم سالمندان در هر 2 کشور ایران و عراق از وضعیت موجود به حد مطلوب توصیه می شود. برای نیل به این هدف، مسیولین حوزه سلامت باید در برنامه های خود به مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر سبک زندگی سالم سالمندان، مخصوصا سوء مصرف مواد مخدر و رضایت از درآمد به ترتیب در ایران و عراق توجه بیشتری داشته باشند.

  کلیدواژگان: سبک زندگی سالم، سالمند، مدل خطی
 • رسول صادقی، فاطمه سادات خداپرست* صفحات 134-147
  اهداف

  در بستر تغییرات خانواده و سالمندی جمعیت، تغییر الگوی ترتیبات زندگی سالمندان به یک مسیله اجتماعی سیاستی بدل شده است. در این راستا، هدف از مقاله پیش رو بررسی الگوهای ترتیبات زندگی سالمندان و رابطه عوامل جمعیتی و اجتماعی با آن است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از تحلیل ثانویه داده های 2 درصدی سرشماری های سال های 1385و 1395 استفاده شد. جمعیت مورد بررسی شامل افراد 60 سال به بالای ساکن در خانوارهای معمولی است. جهت تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون لجستیک چندوجهی و نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد.

  یافته ها

  زندگی با همسر و فرزندان شکل غالب ترتیبات زندگی سالمندان در ایران است. با این حال، سهم این الگو در طول دهه 1385 تا 1395 تقریبا ثابت بوده و در مقابل، سهم سالمندانی که تنها زندگی می کردند، از 12 به 15 درصد افزایش یافته است. تفاوت های جنسیتی معناداری در تنهازیستی وجود داشت و نسبت آن برای زنان سالمند (24/1 درصد) 4 برابر بیشتر از مردان سالمند (5/6 درصد) بود. همچنین نتایج نشان داد با افزایش سن، احتمال تنهازیستی سالمندان افزایش یافته و با افزایش سطح تحصیلات احتمال تنهازیستی سالمندان کاهش می یابد. به علاوه، سالمندان روستایی در مقایسه با سالمندان شهری، احتمال تنهازیستی بیشتری دارند. 

  نتیجه گیری

  هرچند هنوز زندگی با همسر و فرزندان الگوی غالب است، اما تنهازیستی سالمندان در حال افزایش است. زنان نسبت به مردان در سنین سالمندی با احتمال بیشتری به صورت تنها زندگی می کنند و با مشکلات بیشتری روبه ور خواهند شد. از این رو، توجه به مسایل و مشکلات زنان سالمند تنها، باید سرلوحه برنامه ها و سیاست های رفاهی در کشور قرار گیرد. به علاوه، با ایجاد اشتغال در روستاها، می توان تا حدی از مهاجرت جوانان به شهر جلوگیری کرد و احتمال تنهازیستی سالمندان روستایی را کاهش داد.

  کلیدواژگان: جنسیت، سالمندی جمعیت، ترتیبات زندگی، تنهازیستی، ایران
|
 • Tayebeh Tajari*, Mahindokht Javanneshan, Marziyeh Bayani Pages 2-13
  Objectives

  The present study aims to analyze the content of primary school textbooks in the Iranian educational system based on the psychological components of the elderly and how these books have reproduced the psychological components of the elderly.

  Methods & Materials

  The research method was descriptive-content analysis. The statistical population of the study included primary school textbooks. The statistical sample of the desirable cases purposefully included the content of all primary school textbooks in 2020. Research components included self-acceptance, autonomy, personal growth, communication with others, environment mastery, and consciousness in life, as well as a content analysis unit.

  Results

  The results showed that primary school textbooks have addressed the problem of aging from a psychological perspective to some extent, but the texts and images have been at a low level in terms of content and quality of effect in primary school children, which is the period of their personality formation, and has indirectly introduced an elderly person disable and impressible. Therefore, these textbooks do not strongly reproduce the psychological characteristics of the elderly. Their presentation focuses more on the quality of communication with others and neglects other psychological components.

  Conclusion

  Iranian primary school curriculum requires a thorough review based on the psychological components of the elderly. Texts, activities, and elderly images are included in the textbook to pay more attention to the area of vitality and life expectancy. This practice creates an attitude and a sense of purposefulness in aging.

  Keywords: Aging, Psychological components, Curriculum, Content analysis, Primary school
 • Fatemeh Soleimani Kebria, Shima Sum*, Aram Tirgar, Samaneh Pourhadi, Ahmad Delbari, Mohsen Shati, Elaheh Sadeghi Pages 14-31
  Objectives

  Primary care is the first main interface of health services for the elderly to maintain and improve their health. Therefore, it is essential to evaluate the appropriateness of the way to provide services for this population group, which is one of the most vulnerable classes of society. This study was conducted to explain the structural and functional challenges of comprehensive health centers in Babol City, based on the guidelines of the World Health Organization’s elderly-friendly centers to plan aging-friendly.

  Methods & Materials

  The current research was a descriptive qualitative study using the content analysis method with a conventional approach. This research was conducted on elderly people who were referred to comprehensive health centers and their families as well as service providers in the form of in-depth semi-structured interviews until reaching the level of data saturation. Each interview was implemented immediately after implementation, and the content analysis of the interviews was conducted by determining conceptual units, accurate coding, and continuous comparison method until the formation of subgroups and main classes.

  Results

  In this study, 23 elderly people with an average age of 71.47±7.88, 5 family members, and 14 service providers participated. A total of 72 codes were extracted from all the interviews, which were divided into five main categories of structural factors, behavioral issues, educational characteristics, social support, and functional challenges during the analysis process. A total of twelve subgroups emerged for the five main classes.

  Conclusion

  Several underlying factors exist in the path of making comprehensive health centers elderly-friendly, and which will be impossible to achieve this issue without providing the conditions and eliminating the existing challenges. Therefore, the obtained components may help in identifying, and prioritizing needs, and choosing the type of interventions to adapt comprehensive health centers to the needs of the elderly.

  Keywords: Elderly, Structural fitness, Functional fitness, Elderly friendly, Comprehensive health center
 • Kamran Yazdanbakhsh*, Akram Azarnia Pages 32-45
  Objectives

  The stagnation of mental activity in aging is associated with a decline in the function of all body systems, including cardiovascular, respiratory, genital, glandular, immune, and other organs. Cognitive disorders are also one of the most common problems in aging, which in turn exposes them at risk. Aging is associated with significant changes in memory, intelligence, perception, metacognition, recall, problem-solving, and other cognitive abilities. Therefore, this study was conducted to determine the effectiveness of cognitive rehabilitation in improving the cognitive abilities of the elderly. 

  Methods & Materials

  The present study was a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population included elderly people living in nursing homes in Kermanshah City, Iran, from which 24 people were selected by convenience sampling method and according to the inclusion criteria and were randomly assigned to the experimental and control groups. The experimental group underwent 20 sessions of 35 minutes twice a week with the Captain Log cognitive rehabilitation program, during which time the control group did not receive any intervention. After the intervention, post-test was performed for both groups. Research tools included a cognitive rescue skills questionnaire and Captain Log rehabilitation software. Descriptive statistics and univariate and multivariate analysis of covariance were used to analyze the data using SPSS software, version 24.

  Results

  The results of data analysis showed that F statistic for dependent components, including memory (F=193.57, P<0.001), selective attention (F=375.43, P<0.001), decision-making (F=39.20, P<0.001), planning (F=120.003, P<0.001), sustained attention (F=312.07, P<0.001), flexibility (F=91.44, P<0.001), and social cognition (F=4.48, P<0.05) are significant at the level of 0.05 and 0.01. Therefore, it can be concluded that the cognitive rehabilitation program has improved the cognitive abilities of the elderly.

  Conclusion

  Considering that cognitive rehabilitation has a significant effect on the neural activities of brain areas related to cognitive abilities and improves their function, it can be used as a suitable method to improve cognitive abilities.

  Keywords: Cognitive rehabilitation, Cognitive abilities, Elderly
 • Reza Novrouzi, Mohtasham Ghaffari, Maryam Sabouri, Tayyebe Marashi, Sakineh Rakhshanderou* Pages 46-59
  Objectives

  The importance of self-care ability in the elderly to improve their physical and mental health has led to the most direct intervention in this regard to be the assessment of the status of self-care ability and its relationship with nutritional status. This study aims to determine the impact of self-care ability on the nutritional status of the elderly in Tehran City, Iran in 2019.

  Methods & Materials

  In this descriptive-analytical correlation study, 420 elderly people referred to the health centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences were studied by two-stage cluster sampling. The data collection tool in this study was a three-part questionnaire, including demographic information, a self-care ability scale for the elderly (SASE), including 40 questions, and a mini nutritional assessment (MNA), including 18 items. The inclusion criteria included a willingness to participate in the study, age 60 years and older, literacy, ability to communicate and collaborate in the study, no cognitive impairment, and the exclusion criteria included incomplete completion of the questionnaire. Data were analyzed by SPSS software version 16 using descriptive and inferential statistical tests of Spearman correlation and structural equation model via using model fit indices under EQS6/1 software.

  Results

  Among the elderly people, 65.7% were at the desired level in terms of self-care ability and 34.3% were at the middle level. In terms of nutrition, 65% of the elderly people were normal, and 26.4% were exposed to malnutrition. The highest mean and SD of nutritional status and self-care status were obtained in the elderly between the ages of 70-74 and 65-69 years (21.47±3.98) (87.51±6.64). The results obtained from structural equations showed that self-care with an intensity of 71% affected the nutritional status of elderly people. The indices obtained in the model RMR and RMSEA showed less than 0.08 and other fitting indices showed 0.90 and higher.

  Conclusion

  According to the findings, considering the appropriate level of self-care ability and nutritional status of the elderly and the impact of its socio-individual factors on self-care status, purposeful planning to improve quality of life, especially nutritional quality, and self-care, is essential.

  Keywords: Self-care ability, Nutritional status, Elderly, Structural equation modeling
 • Saeedeh Shahbazin, Mohammad Sasanipour* Pages 60-77
  Objectives

  Considering the migration age pattern and the aging trend in Iran, this study aims to investigate the migration effect on the aging spatial distribution of the country during 2006-2016.

  Methods & Materials

  This study is a secondary and descriptive-analytical analysis. The source used is the data of the general population and housing census and the analysis unit is the counties of the country. Pearson correlation and analysis of variance in SPSS software, version 22 were used to analyze the data and geographic information system (GIS) was used to display spatial distribution maps.

  Results

  The study of the migration process in the cities showed that the immigrant-first cities have gone towards aging by losing their young population, while the young cities are mostly receiver-migrant. As a result, the proportion of elder cities is increasing every year. The correlation between the net migration rate and the aging index indicates the inverse relationship (-0.363, -0.303, and -0.216) of these two variables during all periods; as the net migration rate increases, the aging index decreases. The results of the analysis of variance also showed the net migration rate at the county level is significantly different (P = 0.000). The spatial distribution also showed that immigrant-first cities in the western and northwestern regions have a higher rate of aging compared to other regions.

  Conclusion

  According to the research question, it should be said that the spatial pattern of aging in the population of Iran according to the studied indicators is scattered in clusters and the population of Iran is transitioning from middle age to old age.

  Keywords: Internal migration, Aging, Spatial distribution
 • Parisa Janjani, Yaser Salehabadi, Sayeh Motevaseli, Reza Heidari Moghaddam, Soraya Siabani, Nahid Salehi* Pages 78-91
  Objectives

  The prevalence of cardiovascular risk factors is different in the elderly and middle-aged. Therefore the present study aims to compare the prevalence of risk factors affecting ST-elevation myocardial infarction (STEMI), type of treatment, and mortality rate in these two groups.

  Methods & Materials

  This retrospective cohort study included 1 071 elderly and middle-aged ST-elevation myocardial infarction (STEMI) patients who had referred to Kermanshah Imam Ali Hospital for 23 months from January 2017 to November 2019. Demographic information, cardiovascular risk factors, type of treatment, and mortality were examined. Data were analyzed with descriptive statistics, independent t test, and Chi-square test in Stata software version 14 with a significance level of 0.05.

  Results

  In the present study, the prevalence of risk factors, including smoking, high triglyceride, overweight, and obesity in the middle-aged group was significantly more than the elderly group (P < 0.05). The low-density lipoprotein (LDL) mean (mg/dL) in the middle-aged group (99.26 ± 71.69) was significantly higher than the elderly group (96.29 ± 8.5) (P < 0.05). The rate of primary angioplasty use was higher in the middle-aged (55.31%) than in the elderly (48.52%). Other results indicated that the overall mortality rate in the elderly (15.7%) was higher than in the middle-aged (4.4%) (P < 0.001). The prevalence of myocardial infarction, stroke, hypertension, hyperlipidemia, and glomerular filtration rate (GFR) < 60 was significantly higher in the elderly group compared to the middle-aged (P < 0.05).

  Conclusion

  The prevalence of low glomerular filtration rate (GFR), hyperlipidemia, and hypertension, myocardial infarction and stroke is higher in the elderly than in the middle-aged, while the prevalence of vital risk factors, such as smoking, triglycerides, overweight, and obesity in the middle-aged group is significantly higher than the elderly. If these risk factors are planned and controlled in middle age, people will be less at risk for myocardial infarction in aging.

  Keywords: Cardiovascular risk factors, Reperfusion therapy, Mortality, Elderly, Middle-ages
 • Mina Rahimzade Sani, Yadollah Abolfathi Momtaz*, Mahshid Foroughan, Nasibeh Zanjari Pages 92-103
  Objectives

  This study aims to investigate the relationship between the big-five personality traits (extroversion, neuroticism, agreeableness, conscientiousness, and openness to experience) and elder abuse.

  Methods & Materials

  In this cross-sectional study, 304 older adults (60 years old and older) were selected by convenience sampling method based on the inclusion criteria among older adults who were referred to the health centers of Marand City, Iran in 2021. To collect data, Hwalek-sengstock elder abuse screen test (HS-EAST) and 10-item personality inventory (TIPI) were used. The data were analyzed using SPSS software version 23 with t test, chi-square, and logistic regression.

  Results

  The mean age of the participants was 70.5±7.7 years with almost equal gender distribution. Among the older adults studied, the prevalence of elder abuse was calculated to be 34.2%. The results of logistic regression indicated that the five-big personality traits, especially low conscientiousness, low extroversion, low agreeableness, and high neuroticism after controlling the variables of sex, age, marital status, housing status, education level, employment status, and chronic disease significantly predicts elder abuse (P<0.001, df=12, X2=76.64).

  Conclusion

  Based on the findings of the present study, it is suggested to pay more attention to the five-big personality traits in the screening and early identification programs of older adults at risk of elder abuse.

  Keywords: Elderly abuse, Five-big traits, Personality, Older adult
 • Fatemeh Melali, Habibollah Hoseini*, Mahin Moeini Pages 104-117
  Objectives

  Hypertension is the most common cause of stroke and kidney failure in the elderly and medication adherence is vital in controlling complications. This study aims to determine the effect of the Johnson model-based program on medication adherence among the elderly with hypertension.

  Methods & Materials

  The present study was a clinical trial that was performed on the elderly with hypertension referred to the Shahid Aval comprehensive health service center in Isfahan City, Iran. Through the convenience sampling method, 70 older adults were selected and randomly divided into intervention and control groups. For the intervention group, 6 sessions of a family-based medication adherence program were performed based on the Johnson model. Demographic characteristics questionnaire and sphygmomanometer were used to collect data. Data were analyzed by SPSS version 22 statistical software using independent t test, Chi-square, and repeated measures analysis of variance (ANOVA).

  Results

  No difference was observed between the two groups in terms of the distribution of demographic characteristics. Mean systolic and diastolic blood pressure before the intervention in the group were not significantly different, but immediately and three months after the intervention in the intervention group, it was significantly lower than the control group(P<0.05).

  Conclusion

  Johnson’s model-based program was effective in lowering hypertension in the elderly. Therefore, the method used in the present study is proposed to older adults and elderly care nurses as a simple, non-invasive, low-cost, and effective method of reducing hypertension.

  Keywords: Medication adherence, Hypertension, Program
 • Sadegh Mohsen Al-Gimavi, Mahmoud Bakhshi*, Akram Ghanbari Moghaddam, Vahid Ghavami, Hasanain Al-Khalidi Pages 118-133
  Objectives

  Lifestyle is influenced by differences in societies and changes in culture, social and environmental conditions, hence this study was conducted to determine and compare healthy lifestyle and its predictors in the elderly living in Iran and Iraq.

  Methods & Materials

  This descriptive-analytical study was performed on 800 elderly people over 60 years old who were referred to health centers in Najaf City, Iraq, and Mashhad City, Iran in 2021. The research units were selected by cluster probability sampling. Data were collected by demographic characteristic form, healthy lifestyle questionnaire for the elderly, and questionnaire of predictors of a healthy lifestyle at the time of the presence of the elderly in the health center. Data were analyzed using SPSS software, version 23 with descriptive statistics, and the Chi-Square, Mann Whitney U, independent t test, and regression.

  Results

  The Mean±SD age of the elderly in Iran and Iraq was 66.89±6.68 and 66.42±5.23 years, respectively. About 75% of the Iranian elderly and 59% of the Iraqi elderly had a moderate lifestyle. The mean and standard deviation of total lifestyle scores in Iran and Iraq were 145.75±14.97 and 152.29±13.46, respectively, and the independent t test showed a significant difference (P<0.001). Multiple linear regression tests showed that variables of age, self-assessment of health, drug abuse, income and job satisfaction, and marital status and companions had a significant relationship with a healthy lifestyle in the Iranian elderly, while in the Iraqi elderly, variables of age, sex, self-assessment of health, smoking, income, and job satisfaction, and companions had a significant relationship with a healthy lifestyle (P<0.05). Predictor factors predicted 25% of healthy lifestyle scores in Iran and 37% in Iraq.

  Conclusion

  It is recommended to improve the lifestyle of the elderly in both Iran and Iraq from the current situation to the desired level. For this purpose, health officials must pay more attention to the most effective factors for a healthy lifestyle, especially drug abuse and income satisfaction in Iran and Iraq, respectively.

  Keywords: Healthy lifestyle, Elderly, Linear model
 • Rasoul Sadeghi, Fatemeh Sadat Khodaparast* Pages 134-147
  Objectives

  In the context of family changes and population aging, changing the pattern of life arrangements of older adults has become a social and policy issue. In this regard, this article aims to investigate the patterns of living arrangements of older adults and its socio-demographic correlates.

  Methods & Materials

  A secondary analysis of micro-census data for 2006 and 2016 was used. The study population include people aged 60 and over living in households. Multinomial logistic regression tests and SPSS26 were used to data analysis. 

  Results

  Living with a spouse and children is the dominant form of living arrangements for older adults in Iran. However, the share of this pattern has been almost stable in the decade 2006-2016, and in contrast, the share of older adults living alone has increased from 12% to 15%. The results indicated a significant gender difference in the pattern of living alone and its prevalence in elderly women (24.1%) was four times higher for older than older men (5.6%). Also, the results showed that with increasing age, the probability of living alone increases and with increasing the level of education of the older adults, the probability of living alone decreases. In addition, rural older adults are more likely to live alone than urban older adults.

  Conclusion

  Although living with a spouse and children is still the dominant pattern, the living alone of older adults is increasing. Women are more likely to live alone than older men and face more problems. Therefore, paying attention to the issues and problems of the alone elderly women should be the headline of the country’s welfare programs and policies. In addition, by creating employment in rural areas, it is possible to prevent the migration of young people to the city to some extent and reduce the possibility of living alone among rural older adults.

  Keywords: Gender, Population aging, Living arrangements, Living alone, Older adults, Iran