فهرست مطالب

فصلنامه روش شناسی علوم انسانی
پیاپی 114 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • یاسر باقری* صفحات 1-17

  سال‎ها ممارست و مواجهات مبتکرانه با میدان سبب یافتن رویکرد پژوهشی خاص و روش‎ شناسی ویژه‎ای شده که مرتضی فرهادی را به پس‎زدن لایه‎ های صوری پدیده‎ ها و دستیابی به واقعیت اجتماعی مجهز کرده است. این رویکردها و روش‎ها به دلیل آنکه از بطن جامعه ایران برآمده ‎اند، احتمالا توان بالاتری برای عبور از دشواری‎های شناخت‎ شناسی یا رهزنان حقیقت در این میدان دارند؛ بنابراین تصریح انتظام فنون یادشده در آثار فرهادی که مسیله پژوهش حاضر را تشکیل می‎دهد، می‎تواند به شناخت بهتر پژوهشگران از جامعه ایران کمک کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، کوشش برای استخراج عناصر بنیادین پژوهش به ‎ویژه روش ‎شناسی بومی در آثار مرتضی فرهادی و ارایه تصویری مصرح از آن است. روش پژوهش پیش رو کیفی و معطوف به آثار مرتضی فرهادی است. براساس یافته‎ های پژوهش، فرهادی ضمن بهره‎ گیری از واقع ‎گرایی استعلایی از روش‎شناسی خاصی بهره می‎برد که به ‎اختصار «توصیف ژرف سه‎ بعدی» نامیده می شود. فرهادی در این روش، هم به ژرفای اجزای یک پدیده، هم به پویایی تاریخی آن و هم به گستره جغرافیایی پدیده مورد مطالعه توجه دارد؛ بدین‎ ترتیب روش وی، ترکیبی از روش‎های موردی، تاریخی و تعمیم‎ پذیر می باشد که به ‎خوبی همبسته و از انسجام درونی برخوردار است

  کلیدواژگان: واره، روش شناسی بومی، باستان شناسی واژگان، توصیف ژرف، واقع گرایی انتقادی
 • علیرضا پاک گوهر* صفحات 19-34

  امروزه بیشتر پژوهشگران تحقیقات کاربردی صرفا با نگاه به مقدار−احتمال، فرضیه پژوهش را رد یا قبول می‎کنند؛ همچنین با توجه‎ به‎ رابطه‎ای که بین مقدار−احتمال و اندازه نمونه وجود دارد، معمولا در نمونه‎ های بزرگ، با وجود کوچک بودن اندازه اثر با یک اطمینان بسیار بالا فرضیه ادعا پذیرفته می‎شود و محقق با تکیه صرف به مقدار−احتمال به‎ سمت حمایت از نتایج بی‎اهمیت عملی سوق داده می‎شود؛ بدین ترتیب بسیاری از مطالعات پژوهش می‎توانند در زمره تحقیقاتی قرار گیرند که دارای تعدادی آزمون‎ فرض معنادار شده،‎‎ اما فاقد وجاهت کاربردی و اهمیت علمی است. نخست این مقاله با توجه به موضوع کلان‎داده، مسیله حجم داده و تنوع داده‎ ها در کلان‎داده از نظر آمار پرداخته، سپس مقدار−احتمال، اندازه اثر و فاصله اطمینان به ‎عنوان سه معیار تصمیم در آزمون‎ های فرض روی نمونه‎ های مختلف در بازه (19361−173) بررسی و ‎به ‎طور خاص به تاثیر کلان‎داده روی این سه شاخص توجه کرده است. نتایج نشان داد کلان‎داده به‎ عنوان یک نمونه بزرگ، نه تنها مزیتی برای افزایش اطمینان در آزمون‎های فرض ندارند، بلکه می‎توانند موجب معنادار شدن ادعاهایی شوند که از نظر عملی اهمیت چندانی ندارند و در نمونه‎ های نه چندان بزرگ در زمره اثرهای تصادفی و خطای نمونه‎ گیری قرار می‎گیرند؛ همچنین اندازه اثر تحت تاثیر اندازه نمونه قرار نگرفته، با افزایش اندازه نمونه به‎ سمت یک مقدار ثابت همگرایی دارد. درنهایت داده ‎ها نشان دادند که فاصله‎ اطمینان از نظر بصری بهتر از شاخص‎های دیگر عمل می‎کند

  کلیدواژگان: آزمون فرض آماری، اندازه اثر، اندازه نمونه، سطح معنا‎داری، فاصله اطمینان، کلان‎داده، مقدار-احتمال
 • سید کاظم حسینی، حسن دانایی فرد*، سید حسین کاظمی صفحات 35-51

  مسیله‎ محوری به‎عنوان یکی از ارکان علوم خط‎مشی سبب شد تا مسیله خط ‎مشی تبدیل به ابژه مطالعاتی مهمی در این علوم شود. این مفهوم نیز مانند سایر مفاهیم مطرح در علوم خط‎مشی، مورد نزاع رویکردهای معرفت‎شناسی مختلف قرار گرفته است. تحلیل گفتمان به‎عنوان یکی از این رویکردها با طرح ایده مسیله‎ مندی نگاه متفاوتی به مطالعه مسیله خط‎ مشی ارایه کرده است. بررسی ادبیات تحلیل گفتمان در مطالعات خط‎مشی عمومی نشان می‎دهد، گفتمان حاکم با واردکردن ابژه در بازی درست و نادرست، امور را مسیله‎ مند می‎کند. این نگاه به مسیله خط‎مشی نه‎تنها از رویکردهای رقیب تحلیل گفتمان متمایز است، بلکه تفاوت‎های ظریفی با رویکردهای هم‎مسلک تحلیل گفتمان نیز دارد. در پژوهش حاضر، نخست به بررسی جایگاه مسیله در مطالعات خط‎مشی پرداخته شده و سپس با طرح اجمالی مفاهیم تحلیل گفتمان، مسیله ‎مندی خط‎مشی از دیدگاه رویکرد گفتمانی مورد تبیین قرار گرفته است. درنهایت نیز با اتخاذ رویکردی انتقادی، گام‎هایی برای فهم مسیله‎ مندی خط ‎مشی ارایه می شود. نتیجه این گام‎ها فهم آنچه به‎ عنوان مسیله قلمداد شده، فهم پیش ‎فرض‎ها، فهم تبار و دیرینه مسیله، فهم نامسیله‎ هایی که طرد شده‎اند و فهم عوامل دخیل در بدیهی انگاشتن مسیله است

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، خط‎مشی عمومی، تغییر خط‎مشی، مسئله خط‎مشی، مسئله‎مندی
 • محسن زمانی*، رضا نجاری، حسن عابدی جعفری صفحات 53-71

  این مقاله درصدد است تا ضمن انجام مروری انتقادی بر روش‎ شناسی مقالات مدیریت اسلامی، روشی جدید در تحقیقات مدیریت اسلامی با عنوان «متن پژوهی اکتشافی» را معرفی و تبیین کند؛ بدین منظور پس از مروری جامع و تحلیلی بر روش‎های پژوهش متداول در تحقیقات مدیریت اسلامی با شناسایی خلا موجود در روش‎ شناسی این حوزه، روش جدید «متن پژوهی اکتشافی» در یک فرایند هشت مرحله‎ای معرفی، و ویژگی‎ها و وجوه تمایز آن نسبت به سایر روش‎ها توضیح داده می‎شود. در ادامه نیز یک نمونه کار انجام شده با این روش، با عنوان «اکتشاف الگوی رهبری امام علی  از عهدنامه مالک اشترe» و مراحل انجام آن بیان می‎گردد. نتایج این پژوهش نشان می‎دهد که روش معرفی شده از ظرفیت مناسبی برای کشف و استخراج الگوی مفهومی نهفته در متون اسلامی برخوردار است و امکان دریافت پیام اصلی و مقصود صاحب متن را به‎صورت مستقل و جامع و بدون پیش داوری فراهم می سازد.

  کلیدواژگان: متن پژوهی اکتشافی، الگو، نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر متون اسلامی، مدیریت اسلامی
 • محمدجواد اسماعیلی* صفحات 73-89

  مفاهیم زیادی در علوم اجتماعی وضع شده‎ و برای توضیح آنها آثار زیادی نیز نوشته شده است، اما به راستی مفاهیم علوم اجتماعی براساس چه قاعده و روشی ساخته می‎شوند؟ در پاسخ به این پرسش،‎ کلاسیک‎ها و معاصران جامعه‎ شناسی و نظریه اجتماعی در قالب سه رهیافت اثباتی، ضداثباتی و پسااثباتی بحث و تعمق کرده ‎اند. این مقاله می‎خواهد قواعد و منطق شکل‎ گیری و ساخت مفاهیم علوم اجتماعی را در رهیافت پسااثباتی ماکس وبر مورد بررسی قرار دهد. مقاله حاضر با شناسایی قواعد هشت‎ گانه روش ساخت تیپ‎های آرمانی، نخست استدلال می‎کند که تیپ آرمانی براساس مفهوم «عقلانیت» ساخته می‎شود. تیپ‎ آرمانی مبتنی بر «آموزه تکوین» و از ترکیب امور منحصربه فرد تاریخی و امور تکرارشونده اجتماعی برساخت می‎شود. تیپ آرمانی به مدد نیروی خیال تحت تاثیر ایده‎ های ارزش گذار و در هدایت طرح‎های نظری ساخته می‎شود. در این روند تیپ آرمانی از پالایش و بازسازی مفاهیم روزمره کنشگران اجتماعی به دست می‎آید

  کلیدواژگان: تیپ آرمانی، ربط ارزشی‎، عقلانیت، قوه خیال، آموزه تکوین، منظومه
 • سید ایمان رضوی، سید حسین اطهری*، مهدی نجف زاده صفحات 91-105

  مفهوم استعاره از دیرباز در شاخه ‎های گوناگون دانش بررسی شده است؛ این امر بدان معناست که استعاره، برخلاف تصور رایج و عامیانه دیگر تنها به‎ عنوان یک آرایه ادبی مورد توجه نیست، بلکه به موازات رشد دانش در شاخه‎ های گوناگون علوم انسانی بر اهمیت استعاره و جایگاه آن افزوده شده است. در این پژوهش می کوشیم با نگاهی تاریخی به سیر استعاره پژوهی مبتنی بر دستاوردهای جدید علوم شناختی معاصر و ذیل آن علوم زبان‎شناختی−عصب‎ش ناختی، نخست تعریفی جدید از استعاره و اهمیت آن ارایه دهیم و سپس با معرفی استعاره به‎ عنوان پایه شناخت، مولفه‎ های اساسی علوم شناختی و استعاره شناختی را به‎مثابه مهم‎ترین رکن این علوم به ‎عنوان چارچوبی نظری در حیطه روش ‎شناسی فهم اندیشه (سیاسی) استعاری پیشنهاد کنیم. براساس داده‎ های مقاله پیش رو مشخص شد، با توجه به آنکه در چارچوب علوم شناختی معاصر، یکی از بنیادهای اساسی نظام مفهومی ما سازوکار استعاری فهم است، پس اندیشه سیاسی در متون اندیشه سیاسی نیز از قاعده استعاری‎ اندیشی پیروی می‎کند؛ براین مبنا فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که با در نظر گرفتن نظریه استعاره مفهومی به‎ مثابه یکی از ارکان اصلی چارچوب نظری علوم شناختی معاصر، پرتویی نو بر فهم دیگرگونه‎ای از مفهوم ‎پردازی و استدلال در متون اندیشه سیاسی با ابتناء بر نظریات معاصر استعاره و علوم اعصاب شناختی افکنده می شود و مبنایی در روش‎ شناسی فهم متون اندیشه سیاسی فراهم خواهد شد.

  کلیدواژگان: علوم شناختی، زبا‎ن‎شناسی شناختی، استعاره مفهومی، نگاشت، چارچوب نظری، اندیشه استعاری
|
 • Yaser Bagheri * Pages 1-17

  Years of practice and innovative encounters with the field have led to finding a special research approach and a special methodology that has equipped Morteza Farhadi to remove the formal layers of phenomena and reach social reality. Because these approaches and methods have emerged from the heart of Iranian society, they probably have a higher ability to overcome the difficulties of epistemology or the truth-seekers in this field. Therefore, clarifying the order of the mentioned techniques in Farhadi's works, which constitutes the problem of the present research, can help researchers to better understand Iran's society. The main goal of the current study was to try to extract the fundamental elements of the research, especially the indigenous methodology in the works of Morteza Farhadi and present a clear picture of it. The method of this research was qualitative and focused on the works of Morteza Farhadi. Based on the findings of the research, Farhadi uses a special methodology, which is called "deep three-dimensional description" while using transcendental realism. In this method, Farhadi pays attention to both the depth of the components of a phenomenon, its historical dynamics, and the geographical extent of the studied phenomenon. Thus, his method is a combination of case studies, historical and generalizable methods that are well correlated and have internal coherence.

  Keywords: Indigenous methodology, Lexical archeology, In-depth description, Transcendental realism
 • Alireza Pakgohar * Pages 19-34

  Many applied types of research have been carried out using statistical hypothesis tests and many researchers reject or accept the research hypothesis only by looking at the p-value. On the other hand, due to the relationship between the p-value and the sample size, in large samples, despite the small size of the work, the hypothesis is accepted with very high confidence, and the researcher relies solely on the p-value to support practical insignificance results. Thus, many research studies can be classified as research that has many tests of meaningful assumption but lacks practicality and scientific significance. In this paper, first, considering the issue of big data, the issue of data volume and data diversity in big data from a statistical perspective, then the p-value, effect size, and confidence interval as three decision criteria in hypothetical tests on different samples in the range (173-19361) The impact of big data on these three indicators has been examined and in particular. The results showed: A large sample is not an advantage to increasing reliability in hypothetical tests. It can make meaningful claims that are not of practical importance and in small samples fall into the category of random effects and sampling error. Also, the effect size is not affected by the sample size and converges with increasing constant sample size. Finally, the data showed that the confidence interval is visually better than other indicators.

  Keywords: Hypothesis Test, effect size, Sample size, Significant Level, Confidence Interval, Big Data, P-Value
 • Seyed Kazem Hoseini, Hasan Danaeefard *, Seyed Hosein Kazemi Pages 35-51

  Problem-oriented approach, known as one of the bases of policy sciences, caused the policy problem to become a significant object of study in these sciences. This concept, like other concepts in policy sciences, has been contested by different epistemological approaches. Discourse analysis, as one of these approaches, has presented a different perspective to the study of the policy issue by proposing the idea of Problem-oriented approach. The literature review of discourse analysis in public policy studies shows that the ruling discourse makes things problematic by introducing objects into the game of right and wrong. This view to the policy problem is not only different from the competing approaches of discourse analysis, but also has subtle differences with the similar approaches of discourse analysis. In the present research, firstly, the position of the problem in policy studies has been examined, and then, with an outline of the concepts of discourse analysis, the problematic nature of the policy has been explained from the point of view of the discourse approach. Finally, by adopting a critical approach, steps are presented to understand the problematic nature of the policy. The result of these steps is the understanding of what is considered as a problem, the presuppositions, the lineage of the problem and the non-problems that have been rejected, and the determination of the factors involved in taking the problem for granted.

  Keywords: Discourse Analysis, public policy, policy change, policy problem, Problem-oriented approach
 • Mohsen Zamani *, Reza Najjari, Hasan Abedi Jafari Pages 53-71

  This article tried to critically review the methodology of Islamic management articles and introduce and explain a new method in Islamic management research entitled "exploratory text analysis." For this purpose, after a comprehensive and analytical review of prevailing research methods in Islamic management research and identifying the gap in the methodology of this field, the new method of "exploratory text analysis" has been introduced in an eight-step process, initially. Next, its features and differences compared to other methods had explained. Then, a sample of work done with this method, titled "exploration of Imam Ali's leadership model from Malik Ashtar's treaty" and its stages were described. The results of this research showed that the introduced method has a suitable capacity to discover and extract the conceptual pattern hidden in Islamic texts. It provides the possibility to receive the main message and the intention of the author of the text independently and comprehensively and without prejudice.

  Keywords: Exploratory Research Text, pattern, Nahj al-Balagheh, Malik Al-Ashtar's Treaty, Islamic texts, Islamic Management
 • MohammadJavad Esmaeili* Pages 73-89

  Many concepts have been established in the social sciences. Many works have been written to explain these concepts. But the question is what is the rule and method by which social science concepts are constructed? In response to this question, the classics and contemporaries of sociology and social theory have discussed and pondered the form of three approaches: positive, anti-positive, and post-positive. This article wants to examine the rules and logic of shaping and constructing social science concepts in Max Weber's post-positive approach. The present article, by identifying the eight rules of the method of constructing ideal types, first argues that the ideal type is based on the concept of "rationality". The ideal type is based on the "doctrine of genesis" and is made up of a combination of unique historical matters and repetitive social matters. The ideal type is created with the help of the power of imagination, under the influence of value ideas, and the guidance of theoretical designs. In this process, the ideal type is obtained by refining and reconstructing the everyday concepts of social actors

  Keywords: ideal type, value relation, rationality, imagination, the doctrine of genesis, constellation
 • Seyed iman Razavi, Seyyd hossein Athari *, Mahdi Najafzadeh Pages 91-105

  The concept of metaphor has long been studied in various branches of knowledge. this means that metaphor is not only considered as a literary presentation, but in parallel with the growth of knowledge in various branches of liberal arts, metaphor and its place have increased. In this research, we have tried to take a historical look at the process of metaphor research based on new achievements of linguistic-neurocognitive and contemporary cognitive science by introducing metaphor as the basis of knowing the basic components of cognitive sciences and cognitive metaphor as the most important part of these sciences as a theoretical framework in the field of methodology. We call the understanding of political thought metaphorical to propose. Based on the data of the upcoming article, since in the framework of contemporary cognitive sciences one of basic foundations of our conceptual system is the metaphorical mechanism of understanding. Therefore, the main hypothesis of this research is that by considering the theory of conceptual metaphor as one of the main pillars of the theoretical framework of contemporary cognitive sciences, a new light on the understanding of a different kind of conceptualization and reasoning in the texts of political thought, with emphasis on the contemporary theories of metaphor and cognitive neuroscience, thrown and a basis will be provided in the methodology of understanding the texts of political thought.

  Keywords: cognitive sciences, Cognitive Linguistics, conceptual metaphor, mapping, theoretical framework, metaphorical thought