فهرست مطالب

 • پیاپی 52 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پریسا هدایت، الهام فروزنده*، حسن خوش اخلاق صفحات 1-14
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی رویکرد رفتاردرمانی شناختی با رویکرد غنی سازی زناشویی گاتمن بر افکار خود آیند در زنان متاهل افسرده بود.

  روش

  پژوهش حاضر کمی و از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل زنان متاهل افسرده مراجعه کننده به مرکز مشاوره پیوند استان البرز در سال 1398 بود. با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 45 نفر از زنان متاهل افسرده که افسردگی آنان با اجرای آزمون افسردگی بک تایید گردیده بود انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. آزمودنی ها به پرسش نامه افکار خودآیند  هالون و کندال (1980) پاسخ دادند .

  یافته ها

  تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس نشان داد که درمان شناختی رفتاری و غنی سازی زناشویی گاتمن نسبت به گروه کنترل، بر کاهش افکارخودآیند ، به طور معناداری تاثیر داشته اند (01/0>p). همچنین درمان مبتنی بر غنی سازی زناشویی گاتمن نسبت به رفتار درمانی شناختی تاثیر بیشتری داشته است.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها، رویکرد گاتمن نسبت به رویکرد رفتار درمانی شناختی تاثیر بیشتری  را بر افکار خود آیند  داشته است و همچنین باعث کاهش افسردگی در زنان متاهل گردیده است.

  کلیدواژگان: رویکرد رفتار درمانی شناختی، رویکرد غنی سازی زناشویی گاتمن، افکار خود آیند، زنان افسرده
 • زهرا مختاری، آمنه تواندل، زهرا حسینی، فاطمه غلامی فرد، عباس نجفی پور تابستانق* صفحات 15-35
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شکست عشقی با استرس تحصیلی دانشجویان با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان انجام گرفت.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند که از بین آنها تعداد 305 نفر به روش نمونه‏ گیری در دسترس انتخاب و در این پژوهش شرکت داده شدند. ابزارها شامل پرسشنامه ضربه عشق راس (1999)، پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) و استرس تحصیلی زاژاکووا، لینچ و اسپینشاد (2005) بودند. برای تحلیل داده ها از مدل های ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شد.

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان دادند شکست عشقی همبستگی مثبت با استرس تحصیلی (36/2t=، 011/0p=) و همبستگی منفی با متغیر تنظیم شناختی هیجانی دارد (50/4- t=، 000/0p=). همچنین بین تنظیم شناختی هیجان با استرس تحصیلی رابطه معناداری بدست آمد (16/62t=، 000/0p=). در نهایت با استفاده از آزمون سویل نقش میانجیگری تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین شکست عشقی و استرس تحصیلی با ضریب مسیر 62/0- و مقدار 14/17- t= مورد تایید قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  این پژوهش علاوه بر گسترش مبانی نظری موضوع مورد مطالعه، در برگیرنده مفاهیمی برای شناخت  اثرات منفی شکست عشقی در بین افراد بود. برای کاهش پیامدهای شکست عشقی به ویژه در حیطه تحصیلی می توان با برگزاری کارگاه های آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش تنظیم هیجانی دانشجویان قدم محکمی در راستای اهداف پژوهشی برداشت.

  کلیدواژگان: شکست عشقی، استرس تحصیلی، تنظیم شناختی هیجان، دانشجویان
 • سیده فاطمه موسوی، پریناز بنیسی*، حسن شهرکی پور صفحات 36-46
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین مدل پیش بینی مسیولیت پذیری بر اساس سبک های هویت با نقش میانجی گری خودپنداره در دانشجویان دانشگاه های تهران انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع همبستگی با شیوه تحلیل مسیر با مشارکت 411 نفر از دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و آزاد واحد علوم تحقیقات در سال 1401 انجام شد. نمونه گیری به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه های مسیولیت پذیری، سبک های هویت و مقیاس خودپنداره جمع آوری شدند. تحلیل داده ها در نرم افزار AMOS -24 با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام شد.

  یافته ها

  بین سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری و همچنین خودپنداره با مسیولیت پذیری همبستگی مثبت و معنی دار و بین سبک هویت سردرگم/اجتنابی با مسیولیت پذیری همبستگی منفی و معنی دار وجود داشت (01/0>p).  همچنین ضرایب مربوط به تاثیر غیرمستقیم سبک هویت اطلاعاتی (028/0=β، 17/5=t)، سبک هویت هنجاری (047/0=β، 32/4=t) و سبک هویت سردرگم/اجتنابی (056/0-=β، 27/3-=t) با میانجی گری خودپنداره بر مسیولیت پذیری معنی دار بود(05/0>p). ضرایب مسیر مستقیم هرسه سبک هویت نیز در پیش بینی مسیولیت پذیری معنادار بود (01/0>p).

  نتیجه گیری

  مطالعه نشان داد مسیولیت پذیری بر اساس سبک های هویت قابل پیش بینی بود. همچنین نقش میانجی خودپنداره در رابطه سبک های هویت با مسیولیت پذیری مورد تایید قرار گرفت

  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری، سبک های هویت، خودپنداره، دانشجویان
 • سیده علیا عمادیان، لیلا حسینی طبقدهی* صفحات 47-61
  هدف

  این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی مبتنی بر آموزه های قرآن بر سلامت روان هنرجویان دختر انجام شد.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، شامل هنرجویان دختر هنرستانهای شهرستان ساری درسال تحصیلی 99-98 بود. بر اساس جدول کرجسی و مورگان 201 نفر از هنرجویان انتخاب شدند و به پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ و هیلر (1972) پاسخ دادند. با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند، 30 نفر از هنرجویانی که بالاترین نمره را در این پرسشنامه گرفتند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش (15نفر) و کنترل (15نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش طی12جلسه یک ساعته تحت آموزش مهارتهای زندگی مبتنی بر آموزه های قرآن قرار گرفتند وگروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. پس از اتمام برنامه آموزش هردوگروه به پرسشنامه سلامت روان پاسخ دادند (پس آزمون) و پس از یک ماه و نیم پیگیری بعمل آمد.  

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی مبتنی بر آموزه های قرآن باعث افزایش سطح سلامت روان هنرجویان دختر هنرستان های شهرستان ساری شده است (01/0>(p. نتایج پیگیری نمرات گروه آزمایش پس از یک ماه و نیم حاکی از ماندگاری اثر مداخلاتی بود.

  نتیجه گیری

  آموزش مهارت های زندگی براساس آموزه های قرآن می تواند با ایجاد فضای روانی لازم، دانش آموزان را با فرایندهای شناختی، هیجانی و رفتاری آشنا کرده و موجب می شود نحوه مدیریت و استفاده از مهارتهای شناختی، هیجانی و رفتاری را یاد بگیرند

  کلیدواژگان: آموزش، مهارت های زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی، سلامت روان
 • معصومه بزرگی، محمدرضا زربخش* صفحات 62-76
  هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین افسردگی ، اضطراب ، استرس و تکانشگری با اختلال خوردن افراد چاق با میانجیگری سبک خوردن بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود.  جامعه آماری شامل کلیه کسانی که BMI  بالاتراز حد نرمال داشتند و به مراکز رژیم درمانی و یا تغذیه در شهر تنکابن مراجعه کردند، بود که تعداد150 نفر از زنان و مردان  به شیوه هدفمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه رفتار غذا خوردن داچ، پرسشنامه نگرش های خوردن، مقیاس تکانشگری بارات و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس 21- DASS بود. با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS داده های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته ها نشان دادند که بین افسردگی، اضطراب ، استرس و تکانشگری با اختلال خوردن افراد چاق با میانجیگری سبک خوردن رابطه معنی دار وجود دارد و همچنین متغیرهای افسردگی، اضطراب، استرس و تکانشگری با اختلالات خوردن رابطه مستقیم و معنی دار دارند.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از این بود که هر چقدر مولفه های آسیب روانشناختی در فرد بالاتر باشد میزان ابتلا به اختلال خوردن در او افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، تکانشگری، اختلال خوردن، سبک های خوردن
 • مهدی احمدآبادی*، عاطفه برخورداری احمدآبادی صفحات 77-90
  هدف

  افزایش سن ازدواج در میان برخی از دختران به یکی از دغدغه های مهم اجتماعی در دهه های اخیر تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش خودباوری مبتنی بر تیوری انتخاب بر کمال گرایی و خودکارآمدی دختران بازمانده از ازدواج انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی، پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری متشکل از تمامی دختران بازمانده از ازدواج در سال 1399 در شهر اردکان یزد بود. 30 شرکت کننده به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه). شرکت کنندگان به پرسشنامه کمال گرایی (هیل و همکاران، 2004) و مقیاس خودکارآمدی شرر و‎ ‎آدامز (1983) در مراحل آزمایش پاسخ دادند. گروه آزمایش، مداخله آموزش خودباوری مبتنی بر تیوری انتخاب را در 8 جلسه یک و نیم ساعته و هر هفته دو جلسه دریافت نمودند، در صورتیکه گروه گواه هیچگونه مداخله ای طی مدت زمان انجام پژوهش دریافت نکرد. داده های پژوهش با روش تحلیل کوواریانس و در سطح 05/0 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین نمرات کمال گرایی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه، در مرحله پس آزمون با کاهش معنادار (001/0>p) و میانگین نمرات خودکارآمدی با افزایش معناداری همراه بوده است (001/0>p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش، آموزش خودباوری مبتنی بر تیوری انتخاب می تواند به عنوان یک روش مداخله ای موثر در کاهش مشکلات روانشناختی دختران بازمانده از ازدواج مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خودباوری، تئوری انتخاب، کمال گرایی، خودکارآمدی، دختران بازمانده از ازدواج
 • هانیه ترابی، منصوره بهرامی پور اصفهانی* صفحات 91-107
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی پروتکل درمانی تن انگاره تایلور بر عوامل حمایت کننده فردی و پذیرش خود نوجوانان دختر دارای وسواس تن انگاره شهر اصفهان انجام شد.

  روش

  طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه ی آماری شامل کلیه دختران نوجوان 13 تا 18 سال دارای وسواس تن انگاره شهر اصفهان در بازه زمانی بهار و تابستان 1400 بود. بدین منظور از طریق درج فراخوان در شبکه های اجتماعی و دعوت به شرکت در پژوهش ، به شیوه نمونه گیری در دسترس و با در نظر گرفتن ملاک های خروج و ورود، تعداد 30 نفر انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل(15 نفر آزمایش، 15 نفر کنترل) گمارده شدند. افراد گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 60 دقیقه ای در دوره تن انگار تایلور شرکت کردند؛ اما برای گروه کنترل، مداخله ای صورت نگرفت. ابزار: ابزار پژوهش، شامل پرسشنامه عوامل حمایت کننده فردی اسپرینگرو فیلیپس (1997)، پرسشنامه پذیرش خود چمبرلین و هاگا (2001) و پرسشنامه رضایت از تن انگاره سویوتو و گارسیا (2002) بود. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS-26 تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مداخله آموزشی تن انگاره بر عوامل حمایت کننده فردی شامل تعهد اجتماعی، صلاحیت های فردی و اجتماعی، دختران 13_18سال دارای وسواس تن انگاره در دو مرحله پس آزمون و پیگیری تاثیر معنی داری داشته و و اثرات درمان در مرحله اثر آن در طول زمان ثابت باقی مانده است (01/0<p). همچنین نتایج نشان داد که پروتکل درمانی تن انگاره تایلور سبب افزایش پذیرش خود دختران 13_18سال دارای وسواس تن انگاره در دو مرحله پس آزمون و پیگیری شده و اثر آن ثابت باقی مانده است (01/0<p).

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخشی پروتکل درمانی تن انگاره تایلور بر ارتقاء حمایت کننده های فردی و پذیرش خود نوجوانان پیشنهاد می شود برای تدوین برنامه های آموزشی و بهداشتی نوجوانان، اقدامات موثری از سوی متخصصین آموزشی و درمانی به انجام برسد.

  کلیدواژگان: تن انگاره، عوامل حمایت کننده فردی، پذیرش خود، نوجوانان، وسواس تن انگاره
 • آرزو شاه حسینی*، کیمیا پورشیرازی، اکبر محمدی صفحات 108-126
  هدف

   هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی فاعلی و سرمایه روانشناختی و انعطاف‎پذیری شناختی زنان دارای دلزدگی زناشویی انجام شد.

  روش

    پژوهش حاضر از نوع مداخله ای با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. مشارکت کنندگان با روش نمونه‎گیری هدفمند 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش) و(15 نفر گروه کنترل) انتخاب شدند. . جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره اندیشه سبز در شهر قم بابت دلزدگی زناشویی در  سال 1401  بودند. ابزار:  ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های انعطاف پذیری شناختی دنیس و واندروال (2010)، سرمایه روان شناختی لوتانز (2007)، پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی (واتسون، 1988) و رضایت از زندگی (دینر و دیگران، 1985) بود. مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد طی 8 جلسه 1 تا 5/1 ساعت اجرا گردید . داده ها با  روش آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی فاعلی، سرمایه روانشناختی و انعطاف پذیری شناختی زنان حجم نمونه اثربخش بوده است.

  نتیجه گیری

  استفاده از این روش درمانی می تواند در  افرادی که در ارتباطات زناشویی، دچار ضعف هستند، مفید باشد و  بنابراین استفاده از این روش ها برای مراکز روان درمانی باید در اولویت باشد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بهزیستی فاعلی، سرمایه روانشناختی، انعطاف‎پذیری شناختی، دلزدگی زناشویی
|
 • Parisa Hedayat, Elham Faruzandeh, Hassan Khosh AKhlagh Pages 1-14
  Aim

  The aim of this study was to compare the effectiveness of cognitive behavioral therapy approach with Gutman's marital enrichment approach on self-esteem in depressed married women.

  Method

  The current research was quantitative and of the type of semi-experimental studies with a pre-test, post-test design with a control group. The statistical population included depressed married women who referred to Alborz transplant counseling center in 2018. Using the available sampling method, 45 depressed married women whose depression was confirmed by the Beck Depression Test were selected and randomly divided into two experimental groups and one control group. Subjects responded to Halon and Kendall's (1980) Spontaneous Thoughts Questionnaire.

  Result

  Data analysis using covariance analysis showed that Gutman's cognitive behavioral therapy and marital enrichment had a significant effect on reducing spontaneous thoughts compared to the control group. and (p>0.01). Also, the treatment based on Gutman's marital enrichment has been more effective than cognitive behavioral therapy.

  Conclusion

  Based on the findings, Gutman's approach compared to the cognitive behavioral therapy approach had a greater impact on spontaneous thoughts and also reduced depression in married women.

  Keywords: Cognitive behavior therapy, Guttman's MaritalEnrichment Approach, spontaneous thoughts, depressedwomen
 • Zahra mokhtari, Amane tavandel, Zahra Hosseini, Fatemeh gholami fard, Abbas najafipour tabestanagh Pages 15-35
  Aim

  This research was conducted with the aim of investigating the relationship between love failure and academic stress of students through the mediation of cognitive emotion regulation.

  Method

  The method of the current research is a correlational description. The statistical population of this research was made up of all the students of Zanjan University in the academic year of 2021-2022, and 305 people were selected by available sampling method and participated in this research. The instruments included Ross' love shock questionnaire (1999), cognitive emotion regulation questionnaire (PCERQ) and academic stress by Zajacova et al. (2005). Structural models with partial least squares approach were used for data analysis.

  Results

  Data analysis showed Love failure has a positive correlation with academic stress (t=2.36, p=0.011) and a negative correlation with the variable of emotional cognitive regulation (t=- 4.50, p=0.000). Also, between cognitive regulation A significant relationship between excitement and academic stress was obtained (t=62.16, p=0.000).Finally, by using the Seville test, the mediating role of cognitive regulation of emotion in the relationship between love failure and academic stress with a path coefficient of -0.62 and The value of t= -17.14 was confirmed.

  Conclusion

  In addition to expanding the theoretical foundations of the subject under study, this research included concepts to understand the negative effects of love failure among people. In order to reduce the consequences of love failure, especially in the field of education, by holding educational workshops based on mindfulness and teaching emotional regulation of students, a firm step can be taken in line with the research goals.

  Keywords: love failure, academic stress, cognitive emotion regulation, students
 • Seyyedeh Fatemeh Mousavi, Parinaz Benisi, Hassan Shahrakipour Pages 36-46
  Aim

  The aim of this study was to determine the model of predicting responsibility based on identity styles with the mediating role of selfconcept in students of Tehran universities.

  Method

  The present study was a correlation type with the method of path analysis with the participation of 411 students studying in Tehran, Shahid Beheshti and Azad Universities in 2022. Sampling was by random cluster sampling method. The responsibility questionnaire, identity styles and selfconcept scales were used to collect data. This is a descriptive research study of correlation type with path analysis method. The current research community consisted of students of Tehran universities in 2022.

  Results

  There was a positive and significant correlation between informational and normative identity styles as well as selfconcept with responsibility and a negative and significant correlation between confused/avoidant identity style with responsibility (p<0.01). The coefficients related to the indirect effect of informative identity style (β=0.028, t=5.17), normative identity style (β=0.047, t=4.32) and confused-avoidant identity style (β= 0.056, t = 3.27) with the mediation of self-concept on responsibility were significant (p<0.05). The direct path coefficients of all three identity styles were also significant in predicting responsibility (p<0.01).

  Conclusion

  The study showed that the responsibility was predictable based on identity styles. In addition, the mediating role of self-concept in the relationship between identity styles and responsibility was confirmed.

  Keywords: Responsibility, Identity styles, Self-concept, Students
 • seyedeh olia emadian, Seyedeh Leila Hosseini tabaghdehi Pages 47-61
  Aim

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of life skills training based on Quranic teachings on the mental health of female students.

  Method

  The research method was semiexperimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of the study included female students of art schools in Sari in the academic year of 98-99. According to Krejcie and Morgan's table, 201 students were selected and answered the mental health questionnaire (GHQ-28) Goldberg and Hiller (1972). Using non-random purposive sampling method, 30 students who received the highest score in this questionnaire were selected as a statistical sample and were randomly divided into two experimental (15 people) and control (15 people) groups. The experimental group received 12 one-hour sessions of life skills training based on Quranic teachings and the control group did not receive any intervention. At the end of the training program, both groups answered the Mental Health Questionnaire (GHQ-28) (post-test) and after a month and a half, follow-up was done.

  Results

  The results of multivariate analysis of covariance (MANCOVA) showed that training life skills based on Quranic teachings has increased the level of mental health of female students in Sari art schools (p < 0/01). and increase of school commitment for the students (p < 0/01). The results of following up the scores of the experimental group after one month and a half indicated the persistence of the intervention effect.

  Conclusion

  Teaching life skills based on the teachings of the Qur'an can create the necessary psychological atmosphere, acquaint students with cognitive, emotional and behavioral processes and enable them to learn how to manage and use cognitive, emotional and behavioral skills.

  Keywords: training, life skills based on the teachings of the Quran, mental health, students
 • Masoume Bozorgi, Mohammadreza Zarbakhsh Pages 62-76
  Aim

  The aim of this study was to determine the relationship between depression, anxiety, stress and impulsivity with eating disorders in obese people mediated by light eating.

  Method

  The method of this study was correlational. The statistical population included all those who had a BMI above normal and referred to diet or nutrition centers in Tonekabon. Were selected as a research sample. The research instruments were the DUCH eating behavior questionnaire, the eat attitudes questionnaire, the Barrat impulsivity scale, and the DASS-21 Depression, Anxiety, and Stress Scale. Statistical data were analyzed using structural equation method with PLS.

  Results

  Findings showed that there is a significant relationship between depression, anxiety, stress and impulsivity with eating disorders in obese people mediated by light eating. Also the variables of depression, anxiety, stress and impulsivity had a direct and significant relationship with eating disorders.

  Result

  The results showed that the higher the psychological components in a person, the higher the rate of eating disorders in her and due to the importance of mental issues in physical health, it is necessary to teach coping skills with these psychological components.

  Keywords: Depression, Anxiety, Stress, Impulsivity, EatingDisorder, Eating Styles
 • Mehdi ShomaliAhmadabadi, Atefe Barkhordari Ahamadabadi Pages 77-90
  Aim

  Increasing the age of marriage among some girls has become one of the major social concerns in recent decades. The aim of this study was to investigate the effect of selfesteem training based on choice theory on perfectionism and self-efficacy of Unmarried girls.

  Method

  The present study was a quasi-experimental pre-test and post-test study with a control group. The statistical population consisted of all girls who survived marriage in 1399 in Ardakan, Yazd. Thirty participants were selected by purposive sampling and randomly assigned to experimental and control groups (15 in the experimental group and 15 in the control group). Participants answered the Perfectionism Questionnaire (Hill et al., 2004) and the Scherer and Adams Self-Efficacy Scale (1983) in the experimental stages. The experimental group received self-confidence training based on selection theory in 8 sessions of one and a half hours and two sessions per week, while the control group did not receive any intervention during the study. Research data were analyzed by analysis of covariance at the level of 0.05.

  Results

  The results showed that the mean scores of perfectionism in the experimental group compared to the control group in the post-test stage was significantly reduced (p<0.001) and the mean scores of selfefficacy were significantly increased (p<0.001).

  Conclusion

  According to the results of the study, self-confidence training based on selection theory can be considered as an effective intervention method in reducing the psychological problems of girls who have survived marriage.

  Keywords: self-confidence, choice theory, perfectionism, selfefficacy, Unmarried girls
 • Hanieh Torabi, Mansoureh Bahramipour Isfahani Pages 91-107
  Aim

  The aim of this study was to determine the effectiveness of Taylor's body therapy protocol on individual supportive factors & self-acceptance of 13-18 year old girls with body image obsession in Isfahan.

  Method

  The research design was quasi-experimental with pre-test post-test with control group and two month follow-up period. Statistical population including all 13-18 year old girls with obsessive-compulsive disorder in Isfahan during the spring and summer of 2021. For this purpose, by posting a call on social networks and inviting them to participate in the research, by available sampling method and considering the exit and entry criteria, 30 people were selected and randomly divided into two experimental and control groups (15 people). Experiments, 15 controls) were assigned. The experimental group participated in 10 sessions of 60 minutes of Taylor's body; But for the control group, no intervention was made. Research tools including Springro Phillips (1997) Individual Supporting Factors Questionnaire, Chamberlain and Haga SelfAcceptance Questionnaire (2001) and Satisfaction with Body Image (SWBI) (2001) questionnaires answered. Research data were analyzed using repeated measures analysis of variance in SPSS-26 software.

  Results

  The results showed that the educational intervention of tonnage had a significant effect on individual supporting factors including social commitment, individual and social competencies, girls 13-18 years old with obsessive-compulsive disorder in two stages of post-test and follow-up and the effects of treatment on its effect over time. The results showed that Taylor's antithesis treatment protocol increased his acceptance in 13-18 year old girls with obsessive-compulsive disorder in two stages of post-test and follow-up and its effect remained constant.

  Conclusion

  Considering the effectiveness of Taylor's body therapy protocol on promoting individual supporters and adolescents' own admission, it is suggested that effective measures be taken by educational and medical professionals to develop adolescent education and health programs

  Keywords: Individual Supporting Factors, Self-Acceptance, Teenagers, Obsessive-Compulsive Disorder
 • Arezoo Shahhoseini, Kimia Pourshirazi, Akbar Mohammadi Pages 108-126
  Aim

  The purpose of this study was the effect of acceptance and commitment therapy on mental well-being, psychological capital and cognitive flexibility of women suffering from marital burnout.

  Method

  The present syudy was a new intervention with a pre-test-post-test design. 30 participants (15 in the experimental group) and (15 in the control group) were selected by targeted sampling.The population was included of all women had referred to green thought psychological therapeutic cilinic in Qom for dissatisfaction in year 2022 .The research tools included cognitive flexibility questionnaires by Dennis and Vander waal(2010), psychological capital by Luthans (2007), positive affect and negative affect questionnaire (Watson, 1988) and life satisfaction (Diener et al., 1985).Intervention of acceptance and commitment therapywas performed during 8 sessions 1 to 1.5 hours The data were analyzed by covariance analysis.

  Results

  The results showed that the treatment based on acceptance and commitment was effective on the mental wellbeing and on the psychological capital and cognitive flexibility of the women in the sample.

  Conclusion

  The use of therapeutic methods for people who have weak marital relationships can be useful, and the need to use these methods should be prioritized in psychotherapy centers.

  Keywords: therapy based on acceptance, commitment, active well-being, psychological capital, cognitive flexibility, marital, dissatisfaction