فهرست مطالب

آموزش و پرورش متعالی - سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1401)

نشریه آموزش و پرورش متعالی
سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پرستو گودرزی*، عباس باقری صفحات 1-17
  مقدمه و هدف

  فرهنگ سازمانی مجموعه ای از مفروضات شامل ارزش ها و باورهاست، که کارکنان سازمان، به هنگام رویارویی با مسایل به منظور دستیابی به وحدت و انسجام داخلی، آن را کشف و توسعه می دهند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل و ارایه مدل مفهومی مولفه های فرهنگ سازمانی در مدارس غیر دولتی کشور بود. 

  روش شناسی پژوهش:

   پس از مطالعه مقالات و کتب مرتبط با فرهنگ سازمانی، و انجام مصاحبه های کیفی عمیق و اجرای فرایند نظام مند ضبط، ثبت و تحلیل داده ها، به کمک روش دلفی مولفه های فرهنگ سازمانی شناسایی شد. روش نمونه گیری، طبقه ای هدفمند بود و جامعه آماری پژوهش را 15 نفر از خبرگان (اساتید و صاحب نظران) حوزه فرهنگ سازمانی تشکیل می داد که مصاحبه با آنها تا اشباع نظری داده ها به منظور جلوگیری از تشدد آراء به روش گلوله برفی انجام شد.

  یافته ها

  شامل 7 مقوله اصلی(نظام آموزشی؛ سبک رهبری مدیر مدرسه؛ فرهنگ حرفه ای معلمان؛ فرهنگ دانش آموزان؛ فرهنگ جامعه و خانواده؛ تجهیزات و فضای آموزشی و محتوای کتب درسی) و 58 مقوله فرعی فرهنگ سازمانی در مدارس غیر دولتی بود.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در مدارس غیر دولتی کشور وجود مدیر توانا و آشنا به مولفه های فرهنگ سازمانی می تواند ضمن برقراری روابط دوستانه میان کارکنان و توجه به انجام کار تیمی، سبب بروز خلاقیت و ایده های نوین آموزشی و اجرای مطلوب وظایف آموزشی، مطابق با آیین نامه ها و دستور العمل ها گردد.

  کلیدواژگان: آموزش، فرهنگ سازمانی، مدارس غیر دولتی
 • سودابه رفیق ایرانی، محمد نریمانی*، اصغر نخستین گلدوست صفحات 18-32
  مقدمه و هدف

   یکی از اولویت های مهم جامعه آموزشی ایران، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد. هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل آموزشی کاهش فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه می باشد.

  روش شناسی پژوهش: 

  روش تحقیق پژوهش حاضر روش اسنادی (مرور سیستماتیک) می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مقالات مرتبط با فرسودگی تحصیلی است که در فاصله زمانی 1390 تا 1400 که در ایران به چاپ رسیده اند.

  یافته ها

  پس از بررسی مقالات مرتبط با فرسودگی تحصیلی در دوره دوم متوسطه در دختران که به تعداد 27 مقاله مداخله ای مرتبط به صورت نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بسته آموزشی کاهش فرسودگی تحصیلی در 10 جلسه (4 هدف کلی، 10 هدف جزیی، تمرین منزل و شیوه های اجرایی مشخص عملی و راهبردی) طراحی شد. طراحی بسته ی آموزشی براساس مهارت شناختی، مهارت مدیریت استرس، مهارت تحصیلی و مهارت ارتباطی جهت کاهش فرسودگی تحصیلی تدوین شد. روایی محتوایی بسته آموزشی، توسط 12متخصص حوزه روانشناسی با استفاده از پرسشنامه روایی محتوایی لاوشه مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

  بحث و نتیجه گیری

  بسته آموزشی طراحی شده توانایی ارایه راهبردهای یادگیری (شیوه مطالعه اعم از به خاطر سپاری بسط، گسترش معنی و حل مساله) تمرکز و کاهش حواسپرتی، تغییر شناختی، مهارت شادکامی و امید، معنادار بودن زندگی، خودآگاهی، خودکارآمدی و تقویت عزت نفس، مدیریت زمان،  مدیریت استرس و آرمیدگی عضلانی را دارد.  پیشنهاد می شود مشاوران و روانشناسان تحصیلی، آموزشگاه ها و موسسات آموزشی از بسته آموزشی کاهش فرسودگی تحصیلی در برنامه های آموزشی خود استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: طراحی مدل، فرسودگی تحصیلی، دانش آموزان
 • محمدجواد فرخی* صفحات 33-43
  مقدمه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر تاب آوری تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه دو شهر شیراز بود.

  روش شناسی پژوهش: 

  طرح پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه دو شهر شیراز خواهد بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله انتخاب شد، به این نحو که از میان دبیرستان های آن ناحیه یک مدرسه انتخاب و از آن مدرسه به طور تصادفی دو کلاس تعیین و به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش (30 نفر) و کنترل (30 نفر) جایگزین شدند. این افراد از طریق توزیع پرسشنامه تاب آوری تحصیلی سامویلز و پرسشنامه سنجش سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر مورد سنجش قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها جهت بررسی متغیرها و فرضیه های پژوهش از شاخص های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و شاخص های آمار استنباطی نظیر آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید.

  یافته ها

  بین تاب آوری تحصیلی گروه های آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد و همچنین بین سلامت روان گروه های آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که آموزش شناختی رفتاری بر تاب آوری تحصیلی تاثیر مثبت معنادار دارد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس گویای آن است که آموزش شناختی رفتاری بر سلامت روان دانش آموزان موثر است.

  کلیدواژگان: آموزش شناختی رفتاری، تاب آوری تحصیلی، سلامت روان، دانش آموزان
 • احمد اسدزاده*، مسلم یوسفی، عبدالله دهقانی، سهراب احمدزاده صفحات 44-60
  مقدمه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شوخ طبعی مثبت بر تحول سازمان با توجه به نقش میانجی گرایش کارآفرینانه و حالت من کودکی شاد کارکنان انجام شده است.

  روش شناسی پژوهش: 

  جامعه آماری در این مطالعه 197 نفر از کارکنان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی است که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. به منظور تحلیل داده ها، روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS 2 مورد استفاده قرار گرفت. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه 36 سوالی استاندارد بر اساس مقیاس ترتیبی و طیف پنج دسته ای لیکرت استفاده شد. جهت سنجش روایی از روایی همگرا بهره گرفته شد و به منظور برازش پایایی، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و ضریب آن برای تمام سازه های پژوهش بیشتر از 7/0 می باشد.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که شوخ طبعی مثبت تاثیر مثبت و معناداری بر تحول سازمان دارد. همچنین تاثیر مثبت و معناداری میان متغیر های شوخ طبعی مثبت و گرایش کارآفرینانه و من کودکی شاد کارکنان وجود دارد. همچنین گرایش کارآفرینانه و من کودکی شاد کارکنان تاثیر مثبت و معناداری بر تحول سازمان دارد. در نهایت می توان گفت حالت من کودکی شاد کارکنان بین شوخ طبعی مثبت و تحول سازمان نقش میانجی گری ایفا می کند، اما گرایش کارآفرینانه نقش میانجی بین این دو متغیر ایفا نمی کند.

  بحث و نتیجه گیری

  امروزه سبک های مختلف شوخ طبعی در سازمان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و در نظام آموزش و پرورش با توجه به اینکه از الگوهای سلسله مراتبی و با رسمیت بالا استفاده می شود، به نظر می رسد الگوهای شوخ طبعی می تواند در دستیابی به رسیدن به حالات روانی مطلوب، کارآفرینی و تحول سازمان موثر واقع گردد.

  کلیدواژگان: شوخطبعی مثبت، تحول سازمان، گرایش کارآفرینانه، حالت من کودکی شاد کارکنان، آموزش و پرورش
 • محمد قاسمی، هادی قاضی زاده*، حسن رشنویی، آمنه کمالی سروستانی صفحات 61-81
  مقدمه

  بازی جزیی از زندگی انسان از بدو تولد تا زمان مرگ است. انسان برای رشد ذهنی و اجتماعی خود نیاز به تفکر دارد و بازی خمیرمایه تفکر است. بنابراین، می توان با برنامه ریزی هدفمند از بازی برای افزایش کارکردهای ذهن سود جست. در حقیقت محققان به کشف عامل بالقوه بازی ها برای حمایت از یادگیری پی برده اند و دریافته اند که بازی ها تاثیر مثبتی بر یادگیری و کارکردهای ذهن می گذارند. پژوهش حاضر با هدف یکپارچه سازی پژوهش های انجام شده در زمینه تاثیر بازی ها بر کارکردهای ذهنی و نیز دست یابی به یک نتیجه کلی، برآمده از نتایج پراکنده با استفاده از روش های آماری انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش با روش فراتحلیل و با مرور نظام‏مند بر پژوهش های انجام گرفته در این زمینه انجام شده است. جامعه آماری شامل23 مطالعه در زمینه تاثیر بازی ها بر کارکردهای ذهنی که طی دو دهه ی گذشته انجام شده اند می باشد. مجموع حجم نمونه آماری پژوهش های انجام گرفته در این فراتحلیل1631 نفر می باشد که 100 درصد پژوهش ها شامل هر دو جنس بودند. در این پژوهش داده ها با استفاده از روش فراتحلیل و با استفاده از نرم افزار CMA تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته های حاصل از این فراتحلیل نشان داد که میزان اندازه اثر بازی های ذهنی و واقعی بر روی کارکرد ذهنی هوشیاری و خلاقیت دارای بیش ترین تاثیر و مقدار0.653 می باشد و کارکردهای ذهنی دیگر به ترتیب زبان و حافظه با اندازه اثر0.409 و تفکرات، ادراک و تصورات با اندازه اثر0.345 می باشد که کم ترین تاثیر را از بازی های ذهنی و واقعی می گیرد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که، هر دو بازی های ذهنی و واقعی بر افزایش کارکردهای ذهنی شهروندان موثر هستند. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، به نظر می رسد می توان با انجام این بازی ها بر کارکردهای ذهنی تاثیر گذاشت و موجبات موفقیت و افزایش این کارکردها را فراهم نمود.

  کلیدواژگان: بازی ذهنی، بازی واقعی، کارکردهای ذهنی، فراتحلیل
 • ناصر کمالپورخوب*، فرامرز پاک روان صفحات 82-97
  مقدمه و هدف

  این جستار، با هدف بررسی و شناسایی چالش های پداگوژی و طراحی دیاگرامی از رابطه این چالش ها باهم، در زیست بوم جدید آموزش مجازی انجام گرفت.

  روش شناسی پژوهش:

   این پژوهش یک مطالعه توصیفی-همبستگی بود که با راهبرد پیمایش اجرا شد. جامعه آماری تمامی دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان ناحیه2 بهارستان تهران بودند. تعداد نمونه های مورد نیاز ابتدا با استفاده از فرمول کوکران برابر با 384 نفر تعیین گردید. سپس با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی ساده، نمونه ها مشخص شد. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که اعتبار آن در ابتدا با مشورت صاحب نظران حوزه آموزش، سپس با کمک تحلیل عامل تایید شد(kmo꞊920، p<.000). پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 89/ درسطح خیلی خوب بدست آمد. آنالیز داده ها با استفاده نرم افزارهای spss وAmos و آماره های جداول فراوانی، تحلیل عامل، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری انجام شد.

  یافته ها

  در نتیجه تحلیل داده ها مشخص شد که پداگوژی در زیست بوم مجازی تحت تآثیر شاخص های فرایند آموزشی، یاددهی و ارزشیابی آموزشی است. که شاخص فرایند آموزشی هم به صورت مستقیم، به صورت غیرمستقیم تغییرات پداگوژی در زیست بوم مجازی را تبیین می کند. شاخص یاددهی به صورت غیره مستقیم، این تغییرات را تبیین می کند اما شاخص ارزشیابی آموزشی تنها به صورت مستقیم تغییرات پداگوژی در زیست بوم مجازی را تبیین می کند.

  بحث و نتیجه گیری

  براساس یافته های پژوهش، می توان گفت موفقیت پداگوژی مجازی زمانی میسر خواهد شد که زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مهیا شده و معلمان را در حوزه های الگوها و روش های تدریس مجازی توانمد ساخت.

  کلیدواژگان: پداگوژی، طراحی، زیست بوم مجازی
 • الهام کاویانی*، لیلا جزایری، لیلا قزاقی صفحات 98-109
  مقدمه و هدف

  به منظور سنجش اثربخشی سیستم آموزشی در مراکز آموزشی ، منابع انسانی از بهترین ملاک های سنجش اثر بخشی هستند، بنابر این پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل سنجش اثربخشی سیستم آموزشی بر مبنای استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه فرهنگیان ایلام انجام شد.

  روش شناسی پژوهش:

   برای انجام این پژوهش که به روش ترکیبی (کیفی-کمی) انجام شد در بخش کیفی از مطالعات کتابخانه ای پیرامون موضوع انجام گردید و به منظور شناسایی مولفه ها، ابعاد و شاخص های موثر در اثربخشی طی مراحل مختلف مصاحبه هایی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل مربیان و مدرسان آموزش، کارشناسان آموزش و صاحب نظران دانشگاهی فرهنگیان ایلام بود که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 38 تفر انتخاب شدند.

  یافته ها

  این مدل داراس سه بعد درونداد، بعد پردازش و بعد برونداد بود. بعد درونداد شامل 8 مولفه و33 شاخص، بعد پردازش شامل یک مولفه و چهار شاخص و بعد برونداد شامل یک مولفه و چهار شاخص بود. مدل حاصل از تحلیل داده ها شامل 10 مولفه هدف گذاری و برنامه ریزی، محتوای دوره امکانات و تجهیزات آموزشی، منابع مالی ، فراگیران، نیازسنجی آموزشی، کارشناسان و عوامل اجرایی، بررسی ویژگی های مدرسان و مربیان، نحوه اجرای دوره های آموزشی و عملکرد و نتیجه است، همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد بین شاخص های مربوط به مولفه موثر بر اثر بخشی آموزشی مولفه بررسی ویژگی های مدرسان و مربیان، نیازسنجی آموزشی دارای رتبه اول و دوم اولویت است.

  کلیدواژگان: اثربخشی، سیستم آموزشی، استراتژی&rlm، های منابع انسانی، ایلام
 • ارزو دلفان بیرانوند*، خسرو رشید صفحات 110-127
  مقدمه و هدف

  این پژوهش با هدف ساخت، اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی مقیاس رفتار اخلاقی در میان نوجوانان انجام شد.

  روش شناسی پژوهش: 

  پژوهش در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست (بخش کیفی)، ابتدا منابع و مبانی نظری موجود در زمینه ی رفتارهای اخلاقی با روش تحلیل محتوا بررسی و مقوله بندی شدند. در مرحله دوم (بخش کمی)، براساس کدگذاری اطلاعات حاصل از بررسی منابع، یک مقیاس 35 گویه ای برای اندازه گیری2 عامل شناسایی شده ی رفتارهای سلبی و ایجابی ساخته شد. در این مرحله روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان شهر همدان در سال تحصیلی 1400-1401 بود.  اندازه نمونه شامل تعداد 1093 نفر بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس پژوهشگر ساخته را تکمیل کردند. برای بررسی روایی ابزار از روش های تحلیل عاملی اکتشافی، روایی محتوایی، و روایی همزمان و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ سود برده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل عامل اکتشافی، مولفه ی رفتارهای سلبی و ایجابی را به عنوان2 عامل مقیاس نشان داد. ضریب پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس862/0، و برای زیر مقیاس های رفتارهای ایجابی و رفتارهای سلبی به ترتیب 918/0، 920/0 به دست آمد. همچنین اطلاعات هنجاری این مقیاس گزارش شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  بر پایه یافته های پژوهش می توان گفت که مقیاس رفتار اخلاقی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می تواند در تمام سازمان ها به کار برده شود.

  کلیدواژگان: اخلاق، رفتار اخلاقی، مقیاس رفتار اخلاقی، هنجاریابی، نوجوانان
|
 • Parastoo Godarzi *, Abbas Bagheri Pages 1-17
  Introduction

  Organizational culture is a set of assumptions, including values and beliefs that the employees of the organization discover and develop when confronting issues in order to achieve internal unity and cohesion. The purpose of this study was to analyze and present a conceptual model of organizational culture components in Iranian non-governmental schools.

  research methodology

  After studying articles and books related to organizational culture, and conducting in-depth qualitative interviews and performing a systematic process of recording and analyzing data, the components of organizational culture were identified using the Delphi method. The sampling method was stratified purposive and the statistical population of the study consisted of 15 experts (professors and experts) in the field of organizational culture who were interviewed through snowball method until the theoretical saturation of the data was achieved in order to prevent dispersal of opinions.

  Findings

  It included 7 main categories (educational system; school principal's leadership style; teachers' professional culture; students' culture; community and family culture; educational equipment and space and textbook content) and 58 sub-categories of organizational culture in non-governmental schools.

  Conclusion

  The results of this study indicated that in Iranian non-governmental schools, the presence of a capable principal who is familiar with the components of organizational culture can cause the emergence of creativity and new educational ideas and optimal implementation of educational tasks in accordance with regulations and instructions, while establishing friendly relations among employees and emphasizing teamwork.

  Keywords: education, Organizational Culture, non-governmental schools
 • Sodabe Rafighirani, Mohammad Narimani *, Asghar Nakhostin Goldoost Pages 18-32
  Introduction

  One of the important priorities of Iran's educational society is the academic progress of students. The purpose of the current research is to design an educational model to reduce academic burnout in female secondary school students.

  research methodology

  The research method of the current study is a documentary method (systematic review). The statistical population of the current study includes all articles related to academic burnout that were published in Iran between 2011 and 2021.

  Findings

  After reviewing articles related to academic burnout in the second year of high school in girls, 27 related intervention articles were analyzed as a sample. The educational package to reduce academic burnout was designed in 10 sessions (4 general goals, 10 specific goals, home practice and specific practical and strategic implementation methods). The design of the educational package was developed based on cognitive skills, stress management skills, academic skills and communication skills to reduce academic burnout. The content validity of the educational package was checked and confirmed by 12 experts in the field of psychology using the content validity questionnaire.

  Conclusion

  The final form was prepared and prepared for training in the meetings. It is suggested that educational counselors, psychologists, schools and educational institutions use the educational package to reduce academic burnout in their programs.
  .

  Keywords: Model Design, academic burnout, Students
 • MohammadJavad Farokhi * Pages 33-43
  Introduction

  The purpose of this study was to study the effectiveness of cognitive behavioral education on academic resilience and mental health of secondary school female students in district two of Shiraz city.

  research methodology

  The design of the experimental research was pre-test, post-test with a control group. The statistical population of the present study will include all female students of the second secondary school in district two of Shiraz city. The sample size was selected using the stage cluster random sampling method, in such a way that one school was selected from among the high schools of that district and two classes were randomly determined from that school and randomly selected and divided into two experimental groups (30 people) and Control (30 people) were replaced. These people were assessed through the distribution of Samuels' Academic Resilience Questionnaire and Goldberg and Hiller's General Health Assessment Questionnaire. For data analysis, descriptive statistical indices (mean, standard deviation) and inferential statistics indices such as analysis of covariance were used to examine research variables and hypotheses.

  Findings

  There is a significant difference between the academic resilience of the experimental and control groups in the post-test stage, and there is also a significant difference between the mental health of the experimental and control groups in the post-test stage.

  Conclusion

  The results showed that cognitive behavioral training has a significant positive effect on academic resilience. The results of covariance analysis show that cognitive behavioral training is effective on students' mental health.

  Keywords: Cognitive behavioral education, academic resilience, mental health, Students
 • Ahmed Asadzadeh, Moslem Yousefi, Abdullah Dehghani, Sohrab Ahmadzadeh Pages 44-60
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the relationship between humor of manager and organizational evolution with respect to the mediating role of entrepreneurial orientation and the happy child ego state of employees.

  Research Methodology

  The statistical population in this study is 197 employees of Education department of West Azerbaijan Province who were selected by available sampling method. This descriptive study was applied in terms of purpose and was done with a survey method. In order to analyze the data, the partial least squares method and Smart PLS 2 software were used. A standard 36-question questionnaire based on an ordinal scale and a five-point Likert scale was used to collect data. The findings indicate that measurement tools have good validity and Cronbach's alpha coefficient is more than 0.7 for all research structures.

  Findings

  The results indicate that humor of manager has a positive and significant effect on the evolution of the organization. There is also a positive and significant effect between the variables of humor of manager and entrepreneurial orientation and happy child ego state. Also, the entrepreneurial orientation and happy child ego state of the employees have a positive and significant effect on the evolution of the organization. Finally, it can be said that happy child ego state plays a mediating role between humor of manager and organizational evolution, but the entrepreneurial orientation does not play a mediating role between these two variables.

  Conclusion

  Nowadays, different styles of humor are used in different organizations, and since hierarchical models are used with high formality in the education system, it seems that the models of humor can be effective in achieving desirable mental states, entrepreneurship and organizational evolution.

  Keywords: humor of manager, organizational evolution, Entrepreneurial Orientation, happy child ego state of employees, education
 • Hadi ghazizadeh *, Mohammad Ghasemi, Hassan Rashnouei, Amene Kamali Sarvestani Pages 61-81
  Introduction

  Play is a part of human life from birth to death. Man needs thinking for his mental and social development and play is the basis of thinking. Therefore, purposeful planning of the game can be used to increase the functions of the mind. In fact, researchers have discovered the potential cause of games to support learning, and have found that games have a positive effect on learning and mind function. The aim of this study was to integrate the research conducted in the field of the effect of games on mental functions and also to achieve a general result based on scattered results using statistical methods.

  Methods

  The present study was conducted by meta-analysis method and with a systematic review of research conducted in this field. The statistical population includes 23 studies on the effect of games on mental functions that have been conducted over the past two decades. The total statistical sample size of the studies conducted in this meta-analysis is 1631 people, 100% of which included both sexes. In this study, the data was analyzed using a meta-analysis method and CMA software.

  Results

  The findings of this meta-analysis indicated that the effect size of mental and real games on the mental function of consciousness and creativity has the greatest effect with the value of 0.653 and other mental functions are respectively language and memory with an effect size of 0.409 and thoughts, perceptions and imaginations with an effect size of 0.345, which get the least effect from mental and real games.

  Conclusion

  The results of the present study indicated that both mental and real games are effective in increasing the mental functions of the citizens. Therefore, considering the importance of this issue, it seems that by playing these games, you can influence mental functions and provide success and increase these functions.

  Keywords: Mental Game, Real Game, Mental Functions, meta-analysis
 • Nasser Kamalpourkhob *, Faramarz Pakravan Pages 82-97
  Introduction and aim

  The aim of this study was to investigate and identify the challenges of pedagogy and to design a diagram of the relationship between these challenges in the new e-learning ecosystem.

  research methodology

  This study was a descriptive-analytical study that was conducted with a survey strategy. To achieve the purpose of the study, all high school students in district 2, Baharestan, Tehran city were considered as the statistical population. The required number of samples was first calculated using the Cochran's formula as equal to 384 people. Then the samples were identified using simple multi-stage cluster sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, the validity of which was first confirmed in consultation with experts in the field of education, then with the help of factor analysis (kmo=0.920, p<.000). Its reliability was obtained using Cronbach's alpha as equal to 0.894 at a very good level. Data analysis was performed using SPSS and Amos software and frequency table statistics, factor analysis, Pearson correlation coefficient, regression analysis, path analysis and structural equation modeling.

  Findings

  As a result of data analysis, it was found that pedagogy in the virtual ecosystem is influenced by the indicators of the educational process, teaching and educational evaluation. The educational process index directly and indirectly explains the pedagogic changes in the virtual ecosystem. The teaching index indirectly explains these changes, but the educational evaluation index only directly explains the pedagogic changes in the virtual ecosystem.

  Keywords: Designing, Pedagogy, Virtual Ecosystem
 • Elham Kaviani *, Leila Jazayeri, Leila Ghazaghi Pages 98-109
  Introduction

  Human resources are one of the best criteria for measuring effectiveness of the educational system in educational centers; therefore, the aim of this study was to design and explain the model for measuring the effectiveness of the educational system based on human resource strategies in Farhangian University of Ilam.

  research methodology

  The current research was conducted using a mixed (quantitative-qualitative) method. In the qualitative part, first, extensive library studies and reviews were conducted on the subject and existing models of the effectiveness of training courses, and then a basic model was conceptually designed to measure the effectiveness. In order to test the validity and reliability of the primary model, it was discussed with many academic and educational experts and exploratory interviews were conducted, and in order to identify the components, dimensions and indicators effective, several interviews were held during different stages. The statistical population of the research includes trainers and teachers of education, education experts and academic experts of Farhangian University of Ilam, among which 38 people were selected through available sampling method.

  Findings

  This model had three dimensions of input, process dimension and output dimension. Input dimension includes 8 components and 33 indicators.The process dimension consisted of 1 component and 4 indicators and the output dimension consisted of 1 component and 4 indicators.The model obtained from data analysis includes 10 components of goal setting and planning, course content of educational facilities and equipment, financial resources, learners, educational needs assessment, experts and executive agents, reviewing the characteristics of instructors and trainers, how to implement training courses and performance and the result. The results of the Friedman's test also indicated that among the indicators related to the educational effectiveness, the component of reviewing the characteristics of instructors and trainers, and educational evaluation has the first and second ranks and the last ranks are related to the indicators of financial resources and educational facilities and equipment.

  Conclusion

  The best way to measure the effectiveness of the educational system is through measuring human resources, and this model has three input dimensions, process dimension and output dimension.

  Keywords: effectiveness, educational system, Human Resources Strategies
 • Arezou Delfan Beiranvand *, Khosrow Rashid Pages 110-127
  Introduction

  This study was conducted with the aim of developing, validation, reliability, and normalization of moral behavior scale among adolescents.

  Research Methodology

  The study was carried out in two phases. In the first phase (qualitative part), the existing theoretical foundations of moral behaviors were studied and categorized by the use of the content analysis method. In the second phase (the quantitative part), based on the findings of content analysis, a 35-items scale was developed to measure two identified factors called negative and positive behaviors. The research method was descriptive-correlational, and the statistical population included all adolescents of Hamedan in the academic year of 2021-2022. The sample size included 1093 people who were randomly selected through multi-stage cluster sampling method, and they completed the researcher-made scale. To examine the validity of the scale, exploratory factor analysis, content validity method, and concurrent validity, and to investigate the reliability of the scale Cronbach alpha were used.

  Findings

  The results of exploratory factor analysis specified 2 factors named negative and positive behaviors.The estimated Cronbach alpha reliability coefficients for the whole scale was 0.862, and  subscales  of negative and positive behaviors were 0.918, 0.920 respectively. Normative information of this scale is also reported.

  Conclusion

  According to the results, moral behavior scale has suitable validity and reliability, and can be used in various organizations.

  Keywords: moral, moral behavior, moral behavior scale, normativeization, adolescents