فهرست مطالب

سلامت و سالمندی خزر - سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

مجله سلامت و سالمندی خزر
سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امیرحسین مصلحی، سپیده محمدی*، هنگامه کریمی، فروغ ظهیریان صفحات 1-8
  سابقه و هدف

  پاندمی کووید-19 تحصیل و سبک زندگی دانشجویان را در تمام دنیا تحت تاثیر قرار داد. دانشجویان پرستاری از این امر مستثنا نبوده اند و درعین حال طی این دوران مستقیما در محیط های درمانی حضور داشته اند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان اهمال تحصیلی و ارتباط آن با سبک زندگی مرتبط با کووید-19 در دانشجویان دانشکده پرستاری رامسر انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی است که بر روی 131 دانشجوی ترم دوم و بالاتر پرستاری دانشکده رامسر انجام شد. داده ها توسط پرسشنامه های جمعیت شناختی، سبک زندگی مرتبط با کووید-19 و اهمال تحصیلی به صورت الکترونیک در سال 1400 به صورت سرشماری جمع آوری شد. تحلیل داده ها توسط نرم افزار spss نسخه 21 انجام شد.

  یافته ها

  میانگین اهمال تحصیلی دانشجویان 12/16±84/65 بود. درمجموع بیشترین اهمال تحصیلی در دانشجویان ترم هشت (9/14± 88/25) و دانشجویان پسر (8/87± 85/73) مشاهده شد. ازنظر ترم تحصیلی کمترین اهمال تحصیلی مرتبط با دانشجویان ترم دو بوده است (14/74±79/87). نمره کل حاصل از سبک زندگی مرتبط با کووید-19، 8/55±69/54 بود. دانشجویان ترم دو بیشترین نمره حاصل از سبک زندگی مرتبط با کووید-19(8/74±73/95) و دانشجویان ترم هشت (9/14± 88/25) کمترین نمره را در این حیطه کسب کردند. بین متغیرهای اهمال تحصیلی و سبک زندگی مرتبط با کووید-19 ارتباط منفی و معناداری وجود داشته است (0/000>p).

  نتیجه گیری

  از آنجایی که در دوران شیوع کووید-19 اهمال تحصیلی دانشجویان قابل توجه بود و سبک زندگی دانشجویان نیز تحت تاثیر قرار گرفته است، پیشنهاد می شود مسیولین دانشکده پرستاری رامسر با عنایت به نتایج مطالعه حاضر راهبردهایی را برای کاهش اهمال تحصیلی و بهبود سبک زندگی دانشجویان اتخاذ نمایند.

  کلیدواژگان: کووید-19، دانشجوی پرستاری، اهمال، سبک زندگی
 • فاطمه لاریجانی، زهرا جنت علیپور، فاطمه شیرینکام*، سارا اسماعیل طالشیان، فاطمه جنت بوداغی صفحات 10-25
  سابقه و هدف

  کولونوسکوپی یکی از انواع روش های آندوسکوپی در دستگاه گوارش تحتانی است که به عنوان یک تجربه ی اضطراب آور برای بیماران شناخته می شود. درمان اضطراب به علت پیامدهای نامطلوب در بیماران کاندید کولونوسکوپی حایز اهمیت است.  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخلات غیر دارویی بر میزان اضطراب بیماران قبل از کولونوسکوپی انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه مروری است که با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی CINAHL ، Google Scholar ،Web of science ،PubMed،Scopus ،SID و Magiran  انجام شد. جستجوی مقالات با کلیدواژه های اضطراب، اضطراب قبل از کولونوسکوپی، مداخلات غیر دارویی وکولونوسکوپی انجام شد. مطالعات پس از ارزیابی کیفی، بر اساس مرتبط بودن، مورد بررسی قرار گرفت و یافته های موردنظر، استخراج گردیدند.

  یافته ها

  این مطالعات روش هایی شامل آموزش و آگاهی دادن به بیمار، آروماتراپی، ماساژ درمانی، گوش دادن به موسیقی و انجام مشاوره قبل از کولونوسکوپی را به عنوان روش های موثر درمان غیر دارویی اضطراب قبل از کولونوسکوپی معرفی کرده اند.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش نشان می دهد، به کارگیری روش های مختلف غیر دارویی به خصوص ماساژ، گوش دادن به موسیقی و آروماتراپی برای درمان اضطراب قبل از کولونوسکوپی در بیماران بسیار موثر و کارآمد است و تاثیر قابل توجهی در کاهش اضطراب آن ها  دارد. همچنین به کارگیری این روش ها، کاهش مصرف داروهای آرام بخش و عوارض ناشی از مصرف آن ها را به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: اضطراب، اضطراب قبل از کولونوسکوپی، مداخلات غیردارویی، کولونوسکوپی
 • سامیا اکبری، حسین کرمی، سمانه فرنیا*، سوزان اسدپور، سعید اسدنیا صفحات 26-39
  سابقه و هدف

  درمان شناختی-رفتاری رویکردی اثربخش در انواع اختلالات خلقی و اضطرابی محسوب می شود. با توجه به میزان بالای نگرانی و اضطراب مادران دارای فرزند سرطانی، هدف این تحقیق بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش نگرانی پاتولوژیک مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش نیمه تجربی در بیمارستان بوعلی سینا ساری در سال 95-94 صورت گرفته است. به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف،30 مادر دارای کودک مبتلا به سرطان در دو گروه آزمایش و کنترل تخصیص تصادفی یافتند. گروه آزمایش، پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری نگرانی از هازلت استیونز را به مدت 10 جلسه 45 دقیقه ای تجربه کردند. پیش و پس از مداخله هر دو گروه پرسش نامه نگرانی پنسیلوانیا را تکمیل نمودند. آزمون های آماری تی مستقل و زوجی و کوواریانس با استفاده از 25 نسخهspss انجام شد.

  یافته ها

  بین میانگین (انحراف معیار) نمره نگرانی پاتولوژیک در گروه آزمایش قبل مداخله (5/99)80/54 و بعد مداخله (6/72)33/47 تفاوت معناداری وجود دارد (0/003=p). میانگین سنی مادران 2/9 ±41می باشد. تفاوت آماری معنی داری بین نمره نگرانی پاتولوژیک گروه آزمایش، با طول مدت درمان فرزندان و سن مادران وجود دارد.(0/05>p) بین نمره نگرانی پاتولوژیک گروه آزمایش و تعداد فرزندان و تحصیلات مادر ارتباط معنی داری وجود ندارد (0/05<p).

  نتیجه گیری

  مداخله ی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش نگرانی پاتولوژیک مادران فرزندان سرطانی کارآمد و عاری از اثرات جانبی است و می تواند در کنار درمان های متداول دارویی مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاد می شود این روش در محیط بالینی مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نئوپلاسم، کودک، نگرانی پاتولوژیک، مادران، گروه درمانی
 • مهدی اسحاقی، ماندانا سنگاری*، مسعود میرمعزی، مصطفی سلطانی صفحات 40-53
  سابقه و هدف

  افزایش جمعیت سالمندی در جامعه ی ایرانی و دستیابی به کیفیت زندگی بهتر در سالمندان، از موضوعات مهم اخیر است. پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط نحوه گذران اوقات فراغت با عملکرد شناختی سالمندان شهر تهران با میانجیگری نقش افسردگی انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی- همبستگی بود. 437 سالمند (270 مرد، 167 زن) با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. سنجش نحوه گذران اوقات فراغت از آزمون کارت های دسته بندی فعالیت بدنی (ACS)، سنجش عملکرد شناختی از آزمون کوتاه وضعیت ذهنی (MMSE) و سنجش افسردگی از پرسشنامه افسردگی سالمندان (GDS) استفاده شد. از آزمون ضریب همبستگی Spearman و آزمون Wilcoxon در سطح معناداری 0/05 استفاده شد. برای تعیین رابطه میانجی افسردگی بین اوقات فراغت و وضعیت شناختی از روش Bootstrap استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین فعالیت های ابزاری، فعالیت های اوقات فراغت کم زحمت، پرزحمت و فعالیت های اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد (0/05>p) و نتیجه بوت استراپ نشان داد افسردگی در رابطه با اوقات فراغت و وضعیت شناختی نقش میانجی را دارد.

  نتیجه گیری

  بیشترین سهم فعالیت های اوقات فراغت سالمندان شهر تهران به ترتیب متعلق به فعالیت های ابزاری، فعالیت های کم زحمت، فعالیت های اجتماعی و فعالیت های پرزحمت بوده و در این میان این رابطه به وسیله افسردگی، میانجیگری می شود.

  کلیدواژگان: اوقات فراغت، عملکرد شناختی، افسردگی، سالمندی
 • حامد اسدی، آذر درویش پور*، امین آنامی صفحات 54-65
  سابقه و هدف

  یکی از مهم ترین عوامل ناتوانی در سالمندان، اختلالات اسکلتی -عضلانی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و ارتباط آن با برخی از عوامل مرتبط در سالمندان انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی روی 232 نفر از سالمندان ساکن سرای سالمندان شهر رشت با استفاده از نمونه گیری در دسترس بر اساس معیارهای ورود انجام شد. ابزارهای پژوهش شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه توسعه یافته نوردیک و مقیاس بصری درد بود. تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 و بهره گیری از آمار توصیفی و تحلیلی انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که 51/72% نمونه ها دچار درد خفیف و 28/48% دچار درد متوسط در سیستم اسکلتی- عضلانی بودند. تمامی نمونه ها (100 %) در چندین ناحیه از بدن دچار اختلالات اسکلتی -عضلانی بودند. بیشترین اختلالات مربوط به گردن (72/51%) و زانوها (40/51%) و کمترین مربوط به آرنج ها (20/68%) و پاشنه پاها (25/86%) بود. شیوع این اختلالات در مردان، افراد بی سواد و کم سواد، دارای سابقه کار کشاورزی، همسر فوت شده و چاق بیشتر از سایرین بود. بین شیوع اختلالات اسکلتی -عضلانی با سن (0/018 P=، 0/245X2=) و شاخص توده بدنی (0/02 P=، 0/935 X2 =) ارتباط معنی دار وجود داشت (0/05<p).

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش می تواند مورد توجه مدیران و مسیولین بهداشتی قرار گیرد تا با برنامه ریزی و فراهم آوردن تمهیدات مورد نیاز، زمینه را جهت کاهش درد و اختلالات اسکلتی -عضلانی و به دنبال آن ارتقای کیفیت زندگی سالمندان فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: سالمندی، اختلالات اسکلتی -عضلانی، سرای سالمندان، عوامل همراه
 • یدلله زاهدپاشا، طاهره جاوید جسیدانی، علی ذبیحی، سیده رقیه جعفریان امیری*، ثریا خفری، طاهره جهانگیر صفحات 66-76
  سابقه و هدف

  حمام کردن نوزادان نارس بطور بالقوه می تواند منجر به اختلال در پاسخ های رفتاری نوزادان شود. با توجه به شیوع تولد نوزادان نارس در ایران، هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین رفتارهای مراقبتی پرستار و پاسخ های نوزاد نارس حین حمام کردن بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه که در سال 2018  در بخش NICU بیمارستان روحانی بابل انجام شد، تعداد60 نوزاد توسط 7 پرستار حمام شدند. رفتارهای مراقبتی پرستار و پاسخ های رفتاری نوزاد  از طریق نوار ویدیویی ضبط گردید. طبق چک لیستی که از قبل آماده شده بود، رفتارهای مراقبتی پرستار و پاسخ های رفتاری نوزاد به مدت هر 10 ثانیه از نظر وقوع، مشاهده و ثبت گردید. جهت آنالیز داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره استفاده شد. 0/05 <p معنی دار تلقی گردید.

  یافته ها

  میانگین سن داخل رحمی نوزادان (1/77 ±31/72) هفته و میانگین سنی پرستاران (1/75± 29/62) سال بود. در این مطالعه، صحبت کردن پرستار با دیگران حین حمام کردن نوزاد، ارتباط مستقیمی با چنگ زدن و باز کردن انگشت، مشت کردن (0/049=p) و بستن چشم ها در نوزادان داشته است (0/020=p). لمس کردن نوزاد به آرامی توسط پرستار با شکلک در آوردن نوزاد ارتباط مسقیم (0/025=p) داشته است. بین گرفتن تند و خشن نوزاد با پرش ناگهانی، لرزش و انقباض عضله (0/004=p)  و بستن چشم ها ارتباط مستقیم (0/037=p) وجود داشت.

  نتیجه گیری

  رفتارهای مراقبتی پرستاران با رفتارهای استرسی نوزادان حین حمام دادن در ارتباط می باشد بطوری که می توان با ارایه مراقبت با کیفیت، بروز رفتارهای استرسی نوزاد را بطور معنی داری کاهش داد.

  کلیدواژگان: مراقبت نوزاد، پرستاران، نوزاد نارس، حمام کردن، رفتار
 • علیرضا قاسمی اردکانی، عذرا محمدپناه اردکان*، محمدهادی صافی، مطهره کارگر شورکی صفحات 76-90
  سابقه و هدف

  هدف مطالعه حاضر تحلیل روابط ساختاری فراهیجان بر مبنای صفات شخصیت با نقش میانجی نارسایی های شناختی در سالمندان می باشد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر، توصیفی- همبستگی می باشد که با روش مدلیابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه سالمندان 60 الی 85 سال شهر اردکان تشکیل دادند که تعداد 320 نفر در سال 1400 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه نارسایی های شناختی Broadbent و همکاران (1982)، پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی (NEO) ، McCrae & Costa (1985) و پرسشنامه فراهیجان Mitmansgrabber و همکاران (2009) استفاده شد. در نهایت داده ها از طریق مدل معادلات ساختاری، رویکرد تحلیل عاملی تاییدی و تایید روابط بین متغیرها با استفاده از روش تحلیل مسیر بررسی شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد شاخص های برازش مدل در وضعیت مطلوبی قرار دارد (0/96=GFI). یافته های پژوهش نشان داد بین صفات شخصیت و نارسایی شناختی با فراهیجان در دوران سالمندی روابط معنادار وجود داشت (0/001>P). نتایج تحلیل مسیر نشان داد نقش میانجی نارسایی شناختی در رابطه بین فراهیجان و صفات شخصیت مورد تایید بود و به طورکلی نتایج نشان داد که اثر میانجی نارسایی شناختی در رابطه بین صفات شخصیت روان رنجوری، برون گرایی، توافق پذیری و وظیفه شناسی با فراهیجان مثبت و منفی، معنی دار است (0/001>P).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پیشنهاد می شود متخصصان سلامت روان و افراد فعال در حوزه سالمندی با به کارگیری تدابیری جهت کاهش و اصلاح نارسایی های شناختی و فراهیجان منفی، در راستای سلامت روان و شخصیت سالمندان بکوشند.

  کلیدواژگان: فراهیجان، صفات شخصیت، نارسایی های شناختی، سالمندان
|
 • Amirhossein Moslehi, Sepideh Mohammadi*, Hengameh Karimi, Forough Zahirian Pages 1-8
  Background and Objective

  The COVID-19 pandemic has impacted the studies and lifestyles of students around the world. Since nursing students were also affected by this pandemic while working directly in the medical environment during this time, the aim of the present study was to determine the extent of academic procrastination and its relationship to lifestyle in relation to COVID-19 among Ramsar nursing faculty students.

  Methods

  This descriptive-analytical study was conducted on second and senior semester nursing students (N=131) of Ramsar faculty. Data were collected electronically through demographic questionnaires, lifestyle related to COVID-19 and academic procrastination using census method. The data were analyzed using SPSS 21.

  Findings

  The mean academic procrastination was 84.65±12.16. The highest academic procrastination was observed in eighth semester (88.25±9.14) and male students (85.73±8.87). The lowest academic procrastination was observed in second semester students (79.87 ± 14.74). The total score of lifestyle related to covid-19 was 69.54 ± 8.55. Second semester students scored the highest in lifestyle related to covid-19 (73.95 ± 8.74) and eighth semester students (88.25 ± 9.14) scored the lowest in this area. There was a negative and significant relationship between the variables of academic procrastination and lifestyle related to COVID-19(p<0.000).

  Conclusion

  Students' academic procrastination was significant and students' lifestyle was also affected during the COVID-19 pandemic. It is suggested that Ramsar faculty leaders adopt strategies to reduce academic procrastination and improve students' lifestyle.

  Keywords: COVID-19, Nursing student, Procrastination, Lifestyle
 • Fatemeh Larijani, Zahra Jannatalipour, Fatemeh Shirinkam*, Sara Esmaeil Taleshian, Fatemeh Janntboudaghi Pages 10-25
  Background and Objective

  Colonoscopy is one of the endoscopic procedures in the lower gastrointestinal tract known to cause anxiety in patients. Treating anxiety is important because it can have adverse consequences in patients undergoing colonoscopy. The aim of the present study was to investigate the effect of nonpharmacologic interventions on the anxiety level of patients before colonoscopy.

  Methods

  For this review study, the databases CINAHL, Google Scholar, Web of Science, PubMed, Scopus, SID, and Magiran were searched. Articles were searched using the keywords anxiety, anxiety before colonoscopy, nonpharmacologic interventions and colonoscopy. After a qualitative assessment, the studies were reviewed for relevance, and the desired outcomes were extracted.

  Findings

  In these studies, methods such as patient education and information, aromatherapy, massage therapy, music listening, and pre-colonoscopy counseling were presented as effective methods of nonpharmacological treatment of pre-colonoscopy anxiety.

  Conclusion

  The results of this study have shown that the use of various nonpharmacological methods, especially massage, music listening, and aromatherapy, is very effective and efficient in treating patients’ pre-colonoscopy anxiety and has a significant effect on reducing their anxiety. Moreover, the use of these methods leads to a reduction in the use of sedatives and the side effects caused by their use.

  Keywords: Anxiety, Anxiety before colonoscopy, Nonpharmacologic interventions, Colonoscopy
 • Samia Akbari, Hossein Karami, Samaneh Farnia*, Susan Assadpour, Saeed Asadnia Pages 26-39
  Background and Objective

  Cognitive behavioral therapy is an effective approach for all types of mood and anxiety disorders. Considering the high level of worry and anxiety of mothers with children with cancer, the aim of this study was to investigate the effectiveness of group cognitive behavioral therapy in reducing the pathological worry of mothers with children with cancer.

  Methods

  The quasi-experimental study was conducted in,Sari, in 2015-2016. Using purposive sampling, 30 mothers with children with cancer were randomly assigned to two experimental and control groups. The experimental group received 10 45-minute group therapy sessions using Hazlett Stevens' cognitive behavioral protocol. Before and after the intervention, both groups completed the Pennsylvania Worry Questionnaire. Independent and paired t and covariance tests were conducted using SPSS 25.

  Findings

  There was a significant difference between the mean (standard deviation) of the pathological worry score in the experimental group before the intervention 54.80 (5.99) and after the intervention 47.33 (6.72) (p=0.003). The mean age of the mothers was 41 ±9.2 years. In the experimental group, there was a significant difference between the pathological worry score with the duration of treatment of their children and age of the mothers (p<0.05). There was no significant difference between the pathological worry score with mother’s education and number of children in the experimental group (p>0.05).

  Conclusion

  The intervention of cognitive behavioral therapy group is efficient and without side effects in reducing the pathological worry of mothers of children with cancer and can be used together with conventional drug treatments. It is suggested that this method be considered in the clinical setting.

  Keywords: Neoplasms, Child, Pathological worry, Mothers, Group therapy
 • Mehdi Eshaghi, Mandana Sangari*, Masoud Mirmoezi, Mostafa Soltani Pages 40-53
  Background and Objective

  Increasing the elderly population in Iranian society and achieving a better quality of life for the elderly is one of the most important issues in recent times. The aim of this study was to investigate the relationship between leisure time and cognitive function of the elderly in Tehran mediated by the role of depression.

  Methods

  In this applied descriptive correlational study, 437 subjects (270 males, 167 females) were selected using multistage random cluster sampling and participated in this study. The Activity Cards Sort (ACS) test, the Cognitive Performance Test (MMSE), and the Elderly Depression Inventory (GDS) were used to assess leisure time. The Spearman correlation coefficient was used to examine the relationship between the variables, and the Wilcoxon test was used at a significance level of 0.05. The bootstrap method was used to determine the mediating relationship between depression, leisure, and cognitive status.

  Findings

  The results of Spearman correlation coefficient test showed that there was a significant relationship between instrumental activities, low-physical-demand leisure, high-physical-demand leisure, and social activities (P <0.05). Moreover, the bootstrap result showed that depression mediated the relationship between leisure and cognitive status.

  Conclusion

  Instrumental activities, low-physical-demand leisure, social activities, and high-physical-demand leisure account for the largest proportion of leisure activities of elderly people in Tehran, and this relationship is mediated by depression.

  Keywords: Leisure time, Cognitive function, Depression, Aging
 • Hamed Asadi, Azar Darvishpour*, Amin Anami Pages 54-65
  Background and Objective

  One of the most important causes of disability in the elderly is skeletal-muscular disorders. The present study was conducted to determine the prevalence of musculoskeletal disorders (MSDs) and their relationship with some related factors in the elderly.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 232 elderly residents of a nursing home in Rasht, using convenience sampling based on the inclusion criteria. The research instruments included demographic information, developed Nordic questionnaire, and visual pain scale. Data analysis was performed with SPSS 16 and using descriptive and analytical statistics.

  Findings

  The findings showed that 51.72% and 48.28% of the samples had mild and moderate musculoskeletal pain, respectively. All samples (100%) had MSDs in multiple areas of the body. The most disorders were related to the neck (51.72%) and knees (40.51%), and the least to the elbows (20.68%) and heels (25.86%). The prevalence of these disorders was higher in males, illiterate and low educated individuals, with an agricultural history, deceased spouses and obese individuals than others. There was a significant relationship between the prevalence of MSDs with age (P=0.018, X2=0.245) and body mass index (P=0.02, X2=0.935) (p<0.05).

  Conclusion

  The results of the present study may be of interest to managers and health officials to plan and take necessary precautions to reduce pain and MSDs and improve the quality of life of the elderly.

  Keywords: Aging, Musculoskeletal Diseases, Nursing homes, Predisposing factors
 • Yad' Allah Zahed Pasha, Tahereh Javid Jasidsni, Ali Zabihi, Seyedeh Roghayeh Jafarian, Amiri*, Sorayya Khafri, Tahereh Jahangir Pages 66-76
  Background and Objective

  Bathing of preterm infants can potentially cause disruptions in the infants' behavioral responses. Considering the prevalence of preterm infants in Iran, the aim of this study was to investigate the relationship between nurses' caregiving behaviors and preterm infants' responses to bathing.

  Methods

  In this study, conducted in 2018 in the neonatal intensive care unit of Rouhani Babol Hospital, 60 babies were bathed by 7 nurses. The nurses' caregiving behaviors and the baby's behavioral responses were video recorded. Using a pre-prepared checklist, the nurses' caregiving behaviors and the baby's behavioral responses were observed and recorded every 10 seconds to determine the frequency. Pearson's correlation coefficient and a multivariable logistic regression model were used to analyze the data. A value of p<0.05 was considered significant.

  Findings

  The mean intrauterine age of the infants was 31.72±1.77 weeks and the mean age of the nurses was 29.62±1.75 years. In this study, nurse talk was directly related to finger grasping and opening, punching (p=0.049), and eye closing in infants (p=0.020). The nurse's gentle touching of the baby was directly related to the baby's emoticon (p=0.025). There was a direct relationship between suddenly and forcefully grabbing the baby with sudden jumps, tremors, and muscle contraction (p=0.004) and closing the eyes (p=0.037).

  Conclusion

  Nurses' caregiving behaviors are related to infants' stressful behaviors during bathing, so the occurrence of infants' stressful behaviors can be significantly reduced by quality nursing care.

  Keywords: Infant care, Nurses, Preterm infant, Bath, Behavior
 • Alireza Ghasemi Ardakani, Azra Mohammadpanah Ardakan*, MohammadHadi Safi, Kargar Shooroki Kargar Shooroki Pages 76-90
  Background and Objective

  The aim of this study was to analyze the structural relationships between meta-emotions based on personality traits and mediating role of cognitive failures in the elderly.  

  Methods

  This descriptive-correlational study was conducted using the structural equation modeling method. The statistical population was all elderly people aged 60 to 85 years in Ardakan, 320 of whom were selected in 2021 using convenience sampling method. Three questionnaires, including the Cognitive Failures Questionnaire (CFQ) by Broadbent et al. (1982), the Neuroticism-Extraversion-Openness Five-Factor personality Inventory (NEO-FFI) by Costa & McCrae (1985), and the Meta Emotions Scale (MES) by Mitmansgruber (2009) were used in the present study. Finally, the data were analyzed using the structural equation model (SEM), confirmatory factor analysis (CFA), and confirming the relationships between variables by the path analysis method.

  Findings

  The results showed that the goodness-of-fit indices (GFI) of the model were in a favorable condition (GFI=0.96). The results of the present study suggested that there were significant relationships between personality traits and cognitive failures with meta-emotions in the elderly (P<0.001). The results of the path analysis indicated that the mediating role of cognitive failures in the relationship between meta-emotions and personality traits was confirmed. In general, the results demonstrated that the mediating effect of cognitive failures was significant in the relationship between the personality traits including neuroticism, extroversion, agreeableness, and conscientiousness and positive and negative meta-emotions (P<0.001).

  Conclusion

  Based on the results, it is recommended that mental health professionals and individuals involved in geriatric care should focus on improving the mental health and personality of the elderly by implementing interventions to reduce and address cognitive impairment and negative meta-emotions.

  Keywords: Meta-emotion, Personality traits, Cognitive failure, Older people