فهرست مطالب

مجله علوم دامی ایران
سال پنجاه و چهارم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • الهام دارسی آرانی، مجتبی زاغری*، جعفر شادمان صفحات 1-12
  هدف این پژوهش بررسی پاسخ جوجه های گوشتی راس 308 به مولتی آنزیم سیزده گانه حاوی بتا ماناناز با احتساب سطوح مختلف مواد مغذی معادل آنزیم در جیره بر پایه ذرت- سویا بود. این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با 6 تیمار، 8 تکرار و 4 پرنده در هر تکرار و با استفاده از 192 قطعه جوجه خروس سویه راس 308 انجام شد. تیمار یک (کنترل مثبت) بدون استفاده از مولتی آنزیم سیزده گانه تنظیم شد. تیمارهای 2، 3، 4 و 5 حاوی 3/0 کیلوگرم در تن مولتی آنزیم سیزده گانه بود که به ترتیب 25، 50، 75 و 100 درصد معادل مواد مغذی آنزیم در تنظیم فرمول ها لحاظ گردید. تیمار شش (کنترل منفی) مشابه تیمار 5 و بدون استفاده از مولتی آنزیم بود. صفات افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک هر هفته اندازه گیری شد. در پایان دوره آزمایش تفاوت وزن و ضریب تبدیل تیمار یک و دو معنی دار نبود. تفاوت وزن بدن گروه کنترل منفی و تیمار 5 در سن 42 روزگی معنی دار بود (0001/0 >P). عملکرد یکسان جوجه های تغذیه شده با تیمار دو، با وجود کاهش مقدار انرژی قابل سوخت و ساز، پروتیین خام و فسفر قابل دسترس، با افزودن آنزیم در مقایسه با تیمار کنترل مثبت، بیانگر پتانسیل آزاد سازی مواد مغذی توسط مولتی آنزیم است.
  کلیدواژگان: بتا- ماناناز، ‏جوجه گوشتی، ‏عملکرد، مواد مغذی معادل، ‏مولتی آنزیم.‏
 • نوید قوی پنجه*، محمدحسن فتحی نسری، سید همایون فرهنگ فر، سید احسان غیاثی صفحات 13-30

  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر تغذیه مکمل بربرین بر عملکرد، ترکیبات شیر و الگوی تغییرات اسیدهای چرب و آنتی اکسیدان های شیر بزهای سانن در دوره انتقال انجام شد. به این منظور تعداد 24 راس بز در نوبت اول زایش با میانگین وزن (5/3±45 کیلوگرم) و امتیاز وضعیت بدنی مشابه (5/0±3) در قالب طرح کاملا تصادفی از 21 روز قبل تا 21 روز بعد از زایش به یکی از چهار تیمار آزمایشی شامل 1) شاهد (جیره پایه بدون مکمل)، 2) شاهد + 1 گرم بربرین در روز، 3) شاهد + 2 گرم بربرین در روز و 4) شاهد + 4 گرم بربرین در روز اختصاص یافت. مصرف خوراک و تولید شیر هر دام به صورت روزانه ثبت شد. در طول دوره آزمایش، بزها به صورت هفتگی، توزین و هم زمان امتیاز وضعیت بدنی هر دام ثبت شد. پس از زایش، نمونه های شیر در روزهای 0، 7، 14 و 21 اخذ شد. نتایج نشان داد استفاده از 2 و 4 گرم مکمل بربرین در روز موجب افزایش ماده خشک مصرفی، توازن انرژی و تولید شیر شد (05/0≤p). میزان لاکتوز شیر نیز با افزایش مصرف بربرین افزایش یافت (05/0 ≤ P). مصرف بربرین سیمای اسیدهای چرب شیر را مطابق با توازن انرژی تغییر داد. مقدار اسیدهای چرب ساخته شده از نو (synthesis de novo) شیر در تیمارهای مکمل شده با 2 و 4 گرم بربرین افزایش و میزان اسیدهای چرب آزاد کاهش یافت (05/0≤p). مصرف مکمل بربرین با کاهش اسید چرب C18:1n9 همراه بود. غلظت مالون دی آلدیید شیر در تیمارهای مکمل شده با سطوح 2 و 4 گرم بربرین کاهش یافت (05/0≤p). ظرفیت کل آنتی اکسیدانی و همچنین فعالیت آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در شیر بزهای تغذیه شده با 2 و 4 گرم بربرین در روز بالاتر از تیمار شاهد بود (05/0≤p). در مجموع، یافته ها نشان داد استفاده از مکمل بربرین به عنوان رویکردی نوین در تغذیه دام در دوره انتقال، علاوه بر بهبود عملکرد و توازن انرژی، غلظت آنتی اکسیدان های شیر را نیز افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، ‏بربرین، ‏بزهای شیری سانن، ‏دوره انتقال، ‏سیمای اسیدهای چرب‏
 • محمد ابراهیمی مرزیکلا، تقی قورچی*، مجتبی بارانی مطلق، محمد اسدی صفحات 31-45

  هدف از این تحقیق بررسی میزان ناپدید شدن (آزادسازی یا حلالیت) شکمبه ای عناصر معدنی (کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم و پتاسیم) از مواد خوراکی (کاه گندم، تفاله چغندر قند، یونجه، سیلو و سبوس گندم) و مقایسه ناپدید شدن پنج نوع مکمل معدنی (مونو کلسیم فسفات، دی کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، پودر صدف و آهک) بود. آنالیز بخش خوراک ها با آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی 5 خوراک و 5 مکمل های معدنی) با چهار تکرار انجام شد. بررسی میزان ناپدید شدن شکمبه ای عناصر معدنی از مواد خوراکی نشان داد که به جز کلسیم بخش زیادی از عناصر معدنی در خوراک ها در زمان صفر آزاد شد (05/0<p). بررسی ها نشان داد که با افزایش زمان انکوباسیون میزان ناپدیدشدن افزایش یافت. ترتیب ناپدید شدن عناصر به صورت پتاسیم، فسفر، کلسیم، سدیم و منیزیم اتفاق افتاد و در کل زمان های انکوباسیون بیشترین میزان ناپدید شدن برای پتاسیم و کمترین میزان آزادشدن برای منیزیم بود (05/0<p). بیشترین میزان ناپدید شدن در زمان 72 ساعت انکوباسیون برای پتاسیم خوراک یونجه بدست آمد (05/0<p). در بخش دیگر آزمایش بیشترین میزان ناپدید شدن در کل زمان های انکوباسیون مربوط به مونوکلسیم فسفات و کمترین برای کربنات کلسیم بود (05/0<p). همچنین مونوکلسیم فسفات بالاترین و کربنات کلسیم کمترین میزان ناپدید شدن بخش محلول را داشت و اختلاف معنی دار بین موادمعدنی آزمایشی برای تجزیه پذیری موثر ماده خشک در نرخ های عبور 2، 5 و 8 درصد بود (05/0<p). در کل میزان ناپدیدشدن پتاسیم در تمام مواد خوراکی و در کلیه زمان های انکوباسیون بیشترین بود و مونو کلسیم فسفات دارای بیشترین میزان فراسنجه های ناپدیدشدن در شکمبه بود.

  کلیدواژگان: شکمبه، ‏گوسفند دالاق، ‏موادمعدنی، ‏ناپدیدشدن، ‏کیسه های نایلونی.‏
 • مهدیه مبارک، فاطمه غازیانی*، غلامعلی نهضتی پاقلعه، محسن فرهادپور صفحات 47-59

  زنبورعسل حشره ای کوچک با محصولات پرفایده ی بسیاری است. زهر یکی از این محصولات بوده که فواید درمانی و ارزش تجاری بالایی دارد. عوامل بسیاری بر زهر زنبور و اجزاء اصلی آن یعنی ملیتین، آپامین و فسفولیپاز A2 تاثیر گذارند. در این پژوهش اثر فصل و موقعیت جغرافیایی بر اجزاء اصلی زهر، طی سه فصل بهار، تابستان و پاییز در 8 شهر، در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار (کندو) بررسی شده است. آنالیز نمونه های زهر مناطق مختلف با دستگاه HPLC نشان داد که اجزاء نامبرده زهر به غیر از آپامین (339/0= میزان همبستگی  همبستگی با فصل نداشتند. میانگین پروتیین، ملیتین و فسفولیپاز A2 نمونه ها، در طول 3 فصل تفاوت معنی داری نداشت (05/0<p). حداکثر میانگین درصد ملیتین (15/63 %) و فسفولیپاز A2 (19/8%) در بهار، و آپامین (03/4%) و پروتیین (89/48 میکروگرم بر 100 میلیگرم) در تابستان بود. بیشترین میزان پروتیین و آپامین زهر مربوط به شهر کرج (به ترتیب 28/50% و 33/4%)، بیشترین میزان ملیتین شهر خرم آباد (82/66%) و بیشترین میزان فسفولیپاز A2مربوط به شهر بیرجند (85/8%) بود. تاثیراتی که فصل از طریق دما بر روی ترکیبات زهر می گذارد می تواند علاوه بر تاثیر مستقیم بر زنبورعسل و غدد تولید زهر، از طریق تاثیر بر پوشش گیاهی منطقه و یا وجود تغییرات فصلی در ترکیبات زهر در کنار تاثیر موقعیت جغرافیایی بازتابی از تفاوت پوشش گیاهی باشد.

  کلیدواژگان: آپامین، ‏زهر زنبورعسل، ‏فصل، ‏فسفولیپاز ‏A2‎، ‏ملیتین، ‏منطقه جغرافیایی.‏
 • حسنا حاجاتی*، متین شکوری صفحات 61-75
  این پژوهش به منظور بررسی اثر تغذیه سطوح مختلف پودر جلبک اسپیرولینا کپسوله بر قابلیت هضم مواد مغذی، پاسخ ایمنی و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی انجام شد. در این آزمایش تعداد 160 قطعه جوجه یک روزه گوشتی (نر و ماده) سویه تجاری راس- 308 به 4 تیمار، 4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار، در قالب طرح کاملا تصادفی اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره پایه (بدون افزودنی)، جیره پایه+ 3/0، 6/0 یا 9/0 درصد پودر اسپیرولینا ریزپوشانی شده بودند. نتایج نشان داد که استفاده از تمامی سطوح پودر جلبک اسپیرولینای کپسوله در جیره، سبب افزایش عیار اولیه آنتی بادی کل علیه گلبول قرمز گوسفندی نسبت به گروه شاهد شد (05/0>p). تغذیه با پودر جلبک اسپیرولینا کپسوله در سطح 3/0 یا 6/0 درصد، سبب افزایش عیار IgM، IgG و آنتی بادی تام در سن 35 روزگی جوجه ها شد. جوجه های تغذیه شده با تیمار های حاوی اسپیرولینای کپسوله به طور معنی داری VLDL کمتری نسبت به تیمار شاهد داشتند (05/0>p). افزودن سطوح 6/0 یا 9/0 درصدی از پودر اسپیرولینای کپسوله به جیره جوجه های گوشتی به طور معنی داری سبب کاهش مقدار LDL خون نسبت به تیمار شاهد گردید. پرندگان تغذیه شده با تیمار حاوی 6/0 درصد پودر اسپیرولینای کپسوله، درصد گلبول قرمز بیشتری نسبت به گروه شاهد داشتند (05/0>p). نتایج این پژوهش نشان داد که تغذیه جلبک اسپیرولینای ریزپوشانی شده سبب تقویت سیستم ایمنی همورال، کاهش سطح VLDL، LDL و افزایش درصد گلبول های قرمز خون جوجه های گوشتی شد.
  کلیدواژگان: اسپیرولینا، ‏تیتر آنتی بادی، ‏جوجه گوشتی، ‏ریزپوشانی.‏
 • سهیل یوسفی، منصور رضایی*، محمد کاظمی فرد، بهرام شهره صفحات 77-91

  پژوهش حاضر به منظور بررسی افزودن آنزیم و پروبیوتیک در جیره حاوی سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم بر عملکرد و بهبود بهره وری انرژی خالص در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت-کنجاله سویا انجام شد. این آزمایش با تعداد 8 تیمار و 5 تکرار و با استفاده از 400 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس-308 به مدت 24 روز انجام شد. تیمارها شامل جیره با و بدون افزودن مولتی آنزیم ناتوزیم P (صفر و500 گرم در تن)، با و بدون افزودن پروبیوتیک لاکتوفید (صفر و 200 گرم در تن) و دو سطح انرژی قابلمتابولیسم (2850 و 3100 کیلوکالری در کیلوگرم) در قالب طرح کاملا تصادفی با آزمایش فاکتوریل2×2×2 انجام شد. افزودن انرژی جیره به 3100 کیلوکالری بر کیلوگرم، سبب افزایش مقدار مصرف خوراک روزانه در کل دوره پرورش و افزایش وزن در دوره رشد و کل دوره آزمایش در جوجه ها شد (05/0>p). افزودن پروبیوتیک سبب افزایش وزن جوجه ها در دوره رشد شد (05/0>p). افزودن آنزیم و پروبیوتیک و افزایش انرژی در جیره سبب بهبود و افزایش قابلیت هضم ماده آلی شد (05/0>p). مکمل سازی جیره با 3100 کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم با آنزیم و پروبیوتیک، سبب افزایش بهره وری از انرژی در بدن جوجه ها و افزایش بازده ابقای انرژی در بدن به صورت پروتیین و چربی در پایان دوره شد (05/0>p).

  کلیدواژگان: ابقای انرژی، ‏حرارت تولیدی، ‏ضریب تبدیل خوراک، ‏قابلیت هضم، مصرف خوراک.‏
 • علی خوش نژاد، محمد یخچالی*، فرناز ملکی فرد صفحات 93-104
  کوکسیدیوزیس یک بیماری تک یاخته ای با گسترش جهانی است که توسط گونه های ایمریا ایجاد می شود. در ایران نیز آلودگی به گونه های ایمریا مطرح می باشد. داروهای موثری برای درمان این بیماری عرضه شده است ولی مقاومت دارویی انگل همواره عرضه داروهای جدید را ضروری ساخته است. چای سبز (کاملیا سیننسیس)، رادیکال های آزاد موجود در بدن را کاهش داده و بدن را در برابر بیماری ها محافظت می کند آویشن (تیموس ولگاریس) نیز دارای خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی و آنتی اکسیدان است. در تجویز داروهای ضدکوکسیدیایی، مقاومت دارویی در گونه های ایمریا و باقیمانده داروهای ضدکوکسیدیایی در گوشت طیور تحت درمان مطرح می باشد. بنابراین، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر عصاره چای سبز و آویشن در مهار اسپرولاسیون اووسیست های ایمریا انگل جوجه های گوشتی انجام شد. به این منظور، نمونه های مدفوع از طیور گوشتی آلوده به ایمریا از مزارع مرغ گوشتی اطراف شهرستان ارومیه جمع آوری شد. اووسیست ها به روش شناورسازی جمع آوری شدند. 104×5 اووسیست در میلی لیتر در معرض غلظت های 20، 40، 60 و 80 میلی گرم در میلی لیتر عصاره الکلی چای سبز و آویشن در زمان های مختلف قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد که عصاره های مورد استفاده اثر ضدکوکسیدیایی وابسته به دوز دارند. عصاره آویشن در غلظت 60 میلی گرم در میلی لیتر در 48 ساعت و عصاره چای سبز پس از 72 ساعت و در غلظت 80 میلی گرم در میلی لیتر باعث توقف اسپرولاسیون اووسیست های ایمریا شدند. نتایج این مطالعه نشان داد عصاره چای سبز و آویشن توانایی توقف اسپرولاسیون اووسیست های گونه های ایمریا را دارند.
  کلیدواژگان: آویشن (تیموس ولگاریس)، ‏ایمریا، ‏اووسیست، ‏جوجه گوشتی، ‏چای سبز (کاملیا سیننسیس).‏
|
 • Elham Aarsi Arani, Mojtaba Zaghari *, Jafar Shadman Pages 1-12
  The aim of this study was to determine the response of the Ross 308 broilers to β- mannanase containing multi-enzyme with different percentages of nutrient equivalency values of multi-enzyme in corn-soybean based dies. A total of 192 male Ross 308 broiler chicks were used in a completely randomized design with six treatments, eight replicates, and four birds in each. Treatment one (positive control) was a normal corn-soybean meal diet without multi-enzymes. Treatments two, three, four, and five contained 0.3 kg/ton multi enzymes, using 25, 50, 75, and 100% of the nutrients equivalency value of enzyme, respectively. The sixth treatment (negative control) was like to fifth treatment but without added multi-enzyme. Body weight gain and feed conversion ratio (FCR) were assessed weekly. The results indicate, no significant difference among the treatment one and two in body weight gain and FCR. At 42 days of age, the difference in body weight of the negative control group and treatment five was significant (P<0.0001). The similar performance of birds in treatment two despite lower metabolized energy, crude protein, and phosphorus with added enzyme, comparing to the positive control group, indicating that multi-enzyme had the potential for releasing the feed nutrients.
  Keywords: ß-Mannanase, ‎ broiler chick, ‎ multi enzyme, ‎ nutrient equivalency, ‎ performance
 • Navid Ghavipanje *, MohammadHasan Fathi Nasri, Seyyed Homayoun Farhangfar, Seyyed Ehsan Ghiasi Pages 13-30

  The present study was aimed to evaluate temporal changes in milk fatty acids and antioxidants of Saanen goat in response to berberine (BBR) supplementation during the transition period. Twenty-four primiparous Saanen dairy goats were used from 21 days before predicted parturition to 21 days after kidding. Experimental treatments were included: 1) control (without BBR supplement), 2) control + 1 g/d BBR, 3) control + 2 g/d BBR and 4) control + 4 g/d BBR. Body condition score (BCS) and body weight (BW) of individual goats were measured on days -21, -14, -7, 0, 7, 14 and 21 relative to parturition. Also, milk samples were harvested at days 0, 7, 14 and 21 following parturition. The results showed that dry matter intake (DMI), BCS and milk yield were increased with supplementation of 2 and 4 g/d BBR (P≤0.05). Milk lactose was also enhanced with increased BBR ingestion (P≤0.05). BBR consumption caused changes in milk fatty acids (FAs) profile in accordance with the energy balance. By supplementing 2 and 4 g/d BBR in transition goats, the level of de novo FAs were increased and free fatty acids (FFAs) were decreased (P≤0.05). BBR supplementation was also associated with a decrease in C18:1n9 fatty acid. The level of milk malondialdehyde (MDA) in goats supplemented with 2 and 4 g/d BBR was also decreased (P≤0.05). The total antioxidant capacity (TAC) as well as the level of glutathione peroxidase (GSH-Px), superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) enzymes in the milk of goats fed 2 and 4 g/d BBR was higher than the control (P≤0.05). In summary, these results showed that BBR supplementation as a new therapeutic strategy in transition period could improve lactation performance, energy balance, and milk antioxidant indicators.

  Keywords: Antioxidants, ‎Berberine, ‎Fatty acids profile, ‎Saanen dairy goats, ‎Transition period‎
 • Mohammad Ebrahemi Marzikola, Taghi Ghoorchi *, Mojtaba Barani-Motlagh, Mohammad Asadi Pages 31-45

  The aim of this study was to investigate the ruminal disappearance (releases or solubility) of mineral elements (calcium, phosphorus, magnesium, sodium and potassium) from feedstuffs (wheat straw, sugar beet pulp, alfalfa, silage and wheat bran) and to compare the disappearance of five types of mineral supplements (mono calcium phosphate, di calcium phosphate, calcium carbonate, oyster shell and limestone). The analysis of the feed section was performed by a completely randomized design five feed and the mineral supplements section was performed. Examination of ruminal release of minerals from feeds showed that except calcium, a large part of minerals in food was released at zero time (P<0.05). Disappearance rate increased with increasing incubation time. Release order of elements in the incubation times was in the form of potassium, phosphorus, calcium, sodium and magnesium and the highest disappearance rate was for potassium and the lowest release rate was for magnesium (P<0.05). In the study of the highest release rate was obtained during 72 hours of incubation for potassium in alfalfa hay (P<0.05). In the other part of the experiment, the highest disappearance was obtained for monocalcium phosphate and the lowest for calcium carbonate in total incubation times (P<0.05). Also, monocalcium phosphate mineral supplements had the highest and calcium carbonate treatment had the lowest disappearance parameters soluble part of dry matter, and significant difference between experimental treatments for effective dry matter degradability at flow rates of 2, 5 and 8 (P<0.05). In general, the amount of potassium disappearance was the highest in all nutrients and in all incubation times, and also monocalcium phosphate had the highest rate of degradability parameters.

  Keywords: Dalagh sheep, ‎ disappearance, ‎in situ, ‎mineral, ‎rumen.‎
 • Mahdieh Mobarak, Fatemeh Ghaziani *, GholamAli Nehzati Paghale, Mohsen Farhadpour Pages 47-59

  Honey bees are small insects with many useful products. Venom is one of these products with therapeutic benefits and high commercial value. Many factors affect the bee venom and its main components, namely Melittin, Apamine and Phospholipase A2. This study investigates the effect of seasonal and geographical location on the venom composition in 8 cities, during three seasons of spring, summer and autumn, in a completely randomized design with 4 replications(hives). Analysis of venom samples from the target areas in different seasons by HPLC showed that the mentioned components, other than apamine (correlation=0.339), had no correlation with temperature. The mean amount of Protein, Melittin and Phospholipase A2 of the treatments did not differ significantly during the 3 seasons (p>0.05). The mean percentage of melittin (63.15 %) and phospholipase A2 (8.19 %) in spring; apamine (4.03 %) and protein (48.89 µg/100mg) were maximum in summer. The highest amount of Protein and Apamin in the venom was related to karaj (50.28% and 4.33% respectively), the highest amount of Melittin in khoramabad city and the highest Phospholipase A2 was in birjand city. The effects of season have on venom components through temperature can be in addition to the direct effect on honey bees and venom production glands, through the effect on vegetation of area or the presence of seasonal changes in the venom components in addition to the effect of geographical location, a reflection of the difference in vegetation.

  Keywords: Apamine, ‎Geographic area, ‎Honeybee venom, ‎Melittin, ‎Phospholipase A2, ‎Season
 • Hosna Hajati *, Matin Shakouri Pages 61-75
  This study was done to evaluate the microencapsulated Spirulina powder on nutrient digestibility, immune response, and some blood parameters in broiler chickens. A total of 160 one-day old Ross 308 broiler chicks (mixed-sex) were assigned to a completely randomized design with four treatments, 4 replicates, and 10 chicks in each replicate. Experimental treatments included basal diet (without additive), basal diet +0.3, 0.6 or 0.9% microencapsulated Spirulina powder. Results showed that using all the levels of dietary microencapsulated Spirulina powder increased primary antibody titer against sheep red blood cell compared to control group. Feeding microencapsulated Spirulina powder at the levels of 0.3 or 0.6% increased IgM, IgG, and total antibody titer on d 35. Treatments contained microencapsulated Spirulina powder caused lower VLDL compared to control group (P<0.05). Adding 0.6 or 0.9% microencapsulated Spirulina powder to diet decreased LDL compared to control group. The birds fed with treatment contained 0.6% microencapsulated Spirulina powder had higher level of red blood cell compared to control group. The results of the present study showed that feeding microencapsulated Spirulina powder promoted humoral immune system, decreased the levels of VLDL, LDL, and increased the percentage of red blood cell in broiler chickens.
  Keywords: Antibody titer, ‎broiler chicken, ‎microencapsulation, ‎Spirulina.‎
 • Soheil Yosefi, Mansour Rezaei *, Mohamad Kazemifard, Bahram Shohreh Pages 77-91

  This experiment was conducted to investigate the effect of adding enzymes and probiotics to diets containing different levels of metabolizable energy on performance and net energy efficiency in broiler-fed based on corn-soybean meal. This experiment was performed with 8 treatments and 5 replications with 400 maleRoss 308 broiler chicks. Treatments including diets with and without multi-enzyme (0, 500 g/t), with and without probiotics lactofid (0, 200 g/t) and two levels of metabolizable energy (2850 and 3100 kcal/kg) in a 2×2×2 factorial arrangement with completely randomized design. Increasing dietary energy level to 3100 kcal/kg improved feed consumption throughout the whole period and increased weight gain during the growing period and the in whole period of the experiment (p<0.05). Adding of probiotics increased weight gain of chickens during the growth period (p<0.05). Adding of enzymes, probiotics and increasing energy level increased organic matter digestibility (p<0.05). Supplementation of enzymes and probiotics to diet containing 3100 kcal/kg of metabolizable energy, increased energy efficiency and efficiency of energy retention as protein and fat in the body of broiler chicks (p<0.05).

  Keywords: digestibility, ‎energy retention, ‎feed conversion ratio, ‎feed intake, ‎ heat production.‎
 • Ali Khoshnejad, Mohammad Yakhchali *, Farnaz Malekifard Pages 93-104
  Coccidiosis is a parasitic protozoal disease throughout the world caused by Eimeria species. This disease is also common in Iran. There are many anticoccidial drugs, however; new drugs release are essential due to drug resistance. Green tea (Camellia sinensis) is a plant with antioxidant against diseases and thyme (Thymus vulgaris) has also antibacterial, antioxidant and antifungal effects. The anticoccidial drugs prescription are accompany with drug resistance and their poultry meat residue. Thus, the present study was aimed to investigate the effect of C. sinensis and T. vulgaris extracts on sporulation of Eimeria species oocysts of broiler chicken exereta. For this purpose, fecal samples were collected from broiler chicken farms of West Azerbaijan province, Iran. Oocysts were collected using floatation technique. A total number of 5×104 oocysts per mL exposed with different concentrations (20, 40, 60, 80 mg/ml) of C. sinensis and T. vulgaris in different times. Results indicated. C. sinensis and T. vulgaris extracts anticoccidial effect on sporulation of Eimeria oocysts was dose dependent. C. sinensis and T. vulgaris extracts inhibit sporulation of Eimeria oocysts at concentration of 80 and 60 mg/mL after 72h and 48h, respectively. It was concluded that C. sinensis and T. vulgaris extracts can inhibit sporulation of Eimeria oocysts under laboratory condition.
  Keywords: Camellia sinensis, ‎Thymus vulgaris, ‎Eimeria spp, ‎Oocysts, ‎Broiler chicken.‎