فهرست مطالب

مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 42، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه فرزادی، غلامحسین مکتبی*، احمد مرادی صفحات 109-126
  زمینه و  هدف

  تاثیرات احتمالی در رانندگی پر خطر رانندگان جوان مانند سن و جنس قابل تغییر نیست، با این حال برای آگاهی از مداخلات برای کاهش رفتارهای مخاطره آمیز رانندگی، رانندگان جوان بررسی متغیرهای روان شناختی می تواند کمک کننده باشد. متغیرهای ارزیابی مقابله ای و ارزیابی تهدید از تیوری انگیزه محافظت می تواند به درک تصمیم گیری رانندگان جوان برای رفتار پرخطر رانندگی کمک کند.

  مواد و روش ها

  این پژوهش شامل دو بخش است. بخش اول به بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس ادراک خطر در رانندگان جوان بر اساس نظریه انگیزه حفاظت بود. برای روایی ابزار از روایی محتوایی با نظر 11 نفر از متخصصان، صوری، روایی سازه (تحلیل عامل تاییدی) و روایی همگرا استفاده شد و پایایی آن به روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) بررسی شد. و بخش دوم در قالب تحلیل مسیر برای بررسی مدل تصمیم گیری رانندگان جوان برای انجام رفتار پرخطر رانندگی انجام شد. نمونه حاضر تعداد 350 نفر از رانندگان جوان شهر اهواز بودند که با روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه های ادراک خطر رانندگی بر اساس انگیزه محافظت برای 5 عامل کشنده، درک خطر رانندگی و رفتار رانندگی پرخطر پاسخ دادند. پرسشنامه حاضر شامل 30 آیتم است که شامل دو خرده مقیاس ارزیابی مقابله ای و ارزیابی تهدید است.

  یافته ها

  پس از طی مراحل روایی و پایایی پرسشنامه، از 30 سوال اولیه، 3 سوال  در مراحل بررس روایی صوری و محتوایی حذف شدند و در نهایت 27 سوال باقی ماند. بررسی نتایج روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل تاییدی (07/0=RMSEA) و  χ2/df= 76/2 را نشان داد (001/0<p). پایایی ابزار با استفاده از همسانی درونی (92/0-95/0) به دست آمد. در بخش دوم پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر، رابطه بین متغیرهای ارزیابی مقابله ای و ارزیابی تهدید با رفتار رانندگی پر خطر رانندگان جوان با میانجی گری خطر درک شده در دو مدل تصمیم گیری ناسازگار و محافظتی مدل سازی شد. هر دو مدل ناسازگار و محافظتی برازش خوبی با داده ها (04/0RMSEA= و 06/0=RMSEA) نشان دادند. مدل ارزیابی تهدید، توانست حدود 50 درصد از واریانس خطر ادراک شده و مدل کلی حدود 30 درصد از واریانس رفتار رانندگی پرخطر را تبیین کند. به علاوه، در این مدل مسیر بین شدت درک شده و خطر درک شده دارای بیشترین مقدار رابطه بود (56/0=β). در مدل دوم یعنی مسیر حفاظتی، ارزیابی مقابله ای 14 درصد از واریانس خطر ادراک شده و مدل کلی 34 درصد از واریانس رفتارهای رانندگی پر خطر را توضیح داد. همچنین در مدل مسیر حفاظتی، رابطه بین هزینه های پاسخ و خطر درک شده بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد  (55/0-=β). نتیجه جالب توجه در این پژوهش میانجی بودن خطر درک شده بین پاداش و هزینه های پاسخ با رفتار پرخطر رانندگی بود.

  نتیجه گیری

  مقیاس ادراک خطر در رانندگان جوان بر اساس نظریه انگیزه حفاظت به عنوان یک ابزار پایا و روا می تواند همراه با دیگر بررسی های روان شناختی و رفتارهای پرخطر رانندگان به کار گرفته شود و بینش ما را درباره عوامل موثر بر نحوه تصمیم گیری رانندگان جوان برای طراحی مداخلاتی در جهت بهبود ایمنی رانندگی آنان ارتقا بخشد. همچنین بررسی روابط بین متغیرها در قالب تحلیل مسیر به ما در درک عواملی که رانندگان جوان را به انجام رفتارهای رانندگی پرخطر (مسیر ناسازگار تهدید)  ترغیب می کند و اینکه چرا رانندگان جوان تازه کار جوان ممکن است تصمیم بگیرند در رانندگی پرخطر (مسیر حفاظتی) شرکت نکنند. کمک می کند.

  کلیدواژگان: نظریه انگیزه محافظت، درک خطر ادراک شده، رفتار رانندگی پر خطر، اثربخشی پاسخ، هزینه های پاسخ
 • فتانه بخشی، ابوالحسن افکار، سعید امیدی، ربیع الله فرمانبر، نرجس نیک پی*، آسیه اکبری صفحات 127-140

  زمینه و هداف: 

  سلامت روان به عنوان یکی از ابعاد سلامتی بخصوص در زنان میانسال اهمیت ویژه ای دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل پیش بینی کننده سلامت روان زنان میانسال مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت و  با استفاده از تیوری شناختی اجتماعی انجام گردید.

  مواد و روش ها

  مطالعه مقطعی تحلیلی حاضر در 438 نفر از زنان میانسال مراجعه کننده به سه مرکز خدمات جامع سلامت با نمونه گیری تصادفی در سال 1398 انجام شد. پرسشنامه استفاده شده شامل سه بخش مشخصات جمعیت شناختی، سلامت روان و سازه تیوری شناختی اجتماعی بود. داده ها در نرم افزارSPSS  نسخه 18 با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ‏ها:

   میانگین نمره سلامت روان زنان میانسال10 ±7/32 بود که نشان دهنده اختلال روانی خفیف در این گروه می باشد. سازه های خودکارآمدی (p-value<0/001، B=-0/62)، حمایت اجتماعی (p-value=0/002، B=-0/12) و خود کنترلی (p-value=0/001، B=-0/17) رابطه معنی دار و معکوس با سلامت روان نشان داد. مطابق با نتایج، سازه های تیوری شناختی اجتماعی بطور معنی داری قادر به تبیین سلامت روان زنان مورد مطالعه و پیش بینی کننده 61 درصد از تغییرات سلامت روان آنها بوده است.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های مطالعه حاضر خودکارآمدی و حمایت اجتماعی تعیین کننده های اصلی سلامت روان در زنان میانسال بوده است، لذا در برنامه ریزی مداخلات بهبود سلامت روان این گروه می توان بر استراتژی های ارتقای سازه های مذکور تاکید بیشتری کرد.

  کلیدواژگان: سلامت روان، زنان، میانسال، تئوری شناختی اجتماعی
 • عباس قنبری باغستان، فریده افشانی*، مسعود کوثری صفحات 141-153
  زمینه و هدف

  تقویت پایبندی به توصیه های بهداشتی از طریق رویکرد خودمراقبتی، نیازمند ارتقای رفتار کسب اطلاعات سلامت محور از سوی افراد می باشد. هرچند، امکانات و دسترسی آسان به رسانه های نوین، منتهی به انتشار و به اشتراک گذاری حجم انبوهی از اطلاعات نادرست شده که تشخیص صحت پیام و ارزیابی آن را با چالش روبرو می سازد. ازاین رو مطالعه حاضر تلاش کرد تا با تکیه بر عناصر ارتباطی، مولفه های اثربخش بر متقاعدکنندگی پیام سلامت محور در شبکه مجازی را شناسایی کند.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر با روش آزمایشی و اجرای مداخله در ویژگی های منبع (اعتبار و دوست داشتنی)، چارچوب پیام (سودمحور و زیان محور)، درگیری مخاطب (بالا و پایین) و تایید اجتماعی (حضور یا عدم حضور)، میان 442 آزمودنی صورت گرفت. با تصادفی سازی گروه های مداخله، آزمودنی ها پس از مواجهه با یکی از 16 پست اینستاگرام، به پرسش نامه پاسخ دادند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که به ترتیب اعتبار منبع (0/33=b)، سطح درگیری (0/25=b)، و دوست داشتنی بودن منبع (0/16=b)،بیشترین اثر را بر پذیرش پیام دارند. همچنین برخلاف عدم تفاوت معنی دار میان دو چارچوب پیام  اثر تعاملی این مولفه با سطح درگیری تایید کرد که افراد با درگیری پایین، پیام با چارچوب سودمحور را متقاعدکننده تر برمی شمارند. افزون براین، پذیرش پیام از سوی مخاطب رابطه مثبتی را با قصدرفتاری (0/52=b) و به اشتراک گذاری پیام (0/45=b) برقرار می کند.

  نتیجه گیری

  درنهایت پیشنهاد می شود با طراحی راهبردهای ارتباطی موثر، افزون بر توجه به نشانه های استشهادی در موضوعات با درگیری پایین مانند حمایت اجتماعی یا ویژگی های متقاعدکننده منبع، هماهنگی بیشتری بین اولویت های بهداشتی جامعه با نیازهای سلامت محور افراد صورت گیرد.

  کلیدواژگان: ارتباطات اقناعی، اینفودمیک، حمایت اجتماعی چارچوب پیام و اعتبار منبع
 • معصومه محسنی، مهدی عبدالکریمی، مرضیه لری پور، مصطفی نصیرزاده* صفحات 154-167
  زمینه و هدف

  نظر به اهمیت و نقش آموزش در پیشگیری از بیماری ها، خصوصا عفونت ها، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر بروز عفونت ادراری و رفتارهای پیشگیری کننده از آن در زنان باردار شهر رفسنجان طراحی و اجرا گردید.

  مواد و روش ها

  مطالعه نیمه تجربی حاضر در میان 95 زن باردار سه ماهه اول در دو گروه (مداخله 48 و کنترل 47 نفر) با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی در سال 1400-1401 انجام گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده و انجام آزمایش کشت ادرار در دو مرحله بود. برنامه آموزشی بصورت مجازی از طریق کانال اجتماعی WhatsApp در مدت یک ماه، هفته ای دوبار انجام گرفت. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی، کای اسکویر و تحلیل کوواریانس، در سطح معنی داری 0/05 انجام شد.

  یافته ها

  تحلیل کوواریانس، بین میانگین نمره آگاهی، نگرش و رفتار دو گروه، سه ماه بعد از مداخله اختلاف معنی داری نشان داد (p<0/05). سه ماه بعد از اجرای برنامه آموزشی، نتیجه آزمایش کشت ادرار سه نفر از زنان باردار گروه کنترل مثبت گردید، در حالیکه در گروه مداخله، مثبتی مشاهده نگردید (0/38= p).

  نتیجه گیری

  برنامه آموزشی بر پیشگیری از بروز عفونت های ادراری در زنان باردار تاثیر معنی داری داشت. اما به دلیل عدم تاثیر بر ساختار هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده پیشنهاد می گردد در مداخلات آتی، یکی از مهمترین افراد خانواده در برنامه های مداخله ای مشارکت داده شوند.

  کلیدواژگان: آموزش، رفتار، عفونت ادراری، زنان باردار
 • نوشین یوشنی، سارا جام بر سنگ*، محمد شریف یزدی، سید سعید مظلومی محمودآباد، سعیده صادقی صفحات 168-178
  زمینه و هدف

  یکی از اقشار در معرض خطر کووید-19 بعد از کادر درمان، کارکنان بانک ها هستند. یکی از مدل های موثر در زمینه رفتارهای پیشگیرانه از ابتلا به کووید-19، مدل اعتقاد بهداشتی است. این مطالعه با هدف تعیین میزان اثربخشی مداخله آموزشی در پیشگیری از کووید-19 بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در کارمندان بانک شهر یزد انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع مداخله ای (گروه مداخله و کنترل) در سال 1400 بر روی 106 نفر از کارکنان بانک ملی شهر یزد انجام گرفت. دو گروه واتساپ تشکیل شد. در هر دو گروه لینک پرسشنامه ارسال شد. پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه، پرسشنامه استاندارد شده در مطالعه دلشاد و همکاران بود. برای گروه مداخله، محتوای آموزشی براساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در قالب پمفلت، کلیپ آموزشی، اینفوگرافیک (داده نمایی)، پادکست (پادپخش) و پیام های آموزشی  تهیه و در گروه مجازی (واتساپ و بله)  ارسال شد. سه هفته بعد از اتمام مداخله آموزشی، مجددا لینک پرسشنامه در هردو گروه ارسال شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  تمام سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در گروه مداخله بعد از اجرای مداخله آموزشی تفاوت معنی داری داشت (p<0.005). بعد از اجرای مداخله آموزشی، رفتارهای پیشگیرانه از ابتلا به کووید-19 بهبود معنی داری پیدا کرد (p<0.005). بیشترین افزایش معنی دار مربوط به سازه رفتار است که میانگین (انحراف معیار) نمره رفتار در گروه مداخله قبل از اجرای مداخله آموزشی، 6/21±23/94 بود که 3 هفته بعد از اجرای مداخله آموزشی، به 3/91±44/20 افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیرگذاری مثبت مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیرانه از ابتلا به کووید-19، پیشنهاد می شود از مدل مذکور در برنامه ریزی های آموزشی کووید-19 استفاده گردد.

  کلیدواژگان: کووید-19، بانک، آموزش، مدل اعتقاد بهداشتی، مداخله آموزشی، پیشگیری
 • معصومه جعفرزاده، پیغام حیدرپور*، طیبه رخشانی صفحات 179-191
  زمینه و هدف

  با افزایش روزافزون پسماندهای ناشی از زندگی صنعتی و اثرات مخرب کوتاه مدت و بلند مدت آن بر روی محیط زیست و با عنایت به اهمیت آموزش نظریه محور به زنان خانه دار، این پژوهش با هدف توانمند سازی آنها در تفکیک زباله اجرا شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به روش مداخله ای از نوع نیمه تجربی بر روی 60 نفر (30 نفر مداخله و 30 نفر کنترل) از خانم های خانه دار شهرستان نوشهر انجام گرفت، که به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. مداخله به صورت حضوری حضوری طی 4 جلسه و در طول یک ماه انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد مشتمل بر 22 سوال بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده بود. داده ها طی دو مرحله از طریق آزمون اولیه و سه ماه بعد از مداخله برنامه آموزشی توسط نرم افزار SPSS22 تجزیه و تحلیل شدند.  

  یافته ها

    میانگین سن شرکت کنندگان در گروه مداخله 34/7 و در گروه کنترل 34/2 بود. آزمون t مستقل اختلاف معنی داری قبل از مداخله آموزشی بین گروه مداخله و کنترل نشان نداد ولی سه ماه بعد از مداخله آموزشی، میانگین سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده دو گروه به غیر از سازه هنجار های ذهنی با هم تفاوت معنادار داشتند (p<0/005)، بطوریکه میانگین این سازه ها در هر دو گروه با گذشت زمان افزایش یافته است.

  نتیجه گیری

  اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر بهبود رفتار تفکیک زباله در خانم های خانه دار موثر است. بنابراین، برنامه های آموزشی در خصوص تفکیک زباله از مبدا باید بر اساس نظریه های علمی و روش های آموزشی مناسب با گروه هدف انجام شود.

  کلیدواژگان: مدیریت پسماند، محیط زیست و بهداشت عمومی، رفتار، خانوارها
 • مریم خزائی پول*، سید ابوالحسن نقیبی، طاهره پاشایی صفحات 192-214
  زمینه و هدف

  با توجه به شیوع بالای کووید-19 در ایران و خصوصا استان مازندران، استراتژی کلیدی جهت مدیریت بحران مذکور، مشارکت شهروندان در ابعاد مختلف می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر سطح مشارکت جامعه در مدیریت بحران کووید-19 انجام شد که می تواند نقشه راهی برای برنامه ریزی های آتی در مدیریت بحران های مشابه باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر با رویکرد کیفی با استفاده از تحلیل محتوا به روش قراردادی در استان مازندران صورت گرفته است. داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با 34 مشارکت کننده مازندرانی (18 زن و 16 مرد) به روش نمونه گیری هدفمند، جمع آوری و به طور هم زمان تحلیل شد.

  یافته ها

  تحلیل داده ها منجر به استخراج تعداد 573 کد اولیه گردید؛ که در سه مضمون اصلی قرار گرفتند که شامل: باورها و نگرش با مضمون های فرعی تهدید درک شده، ترس و اضطراب درک شده وخودکارآمدی درک شده، مضمون اصلی پیشران-ها/تسهیل کننده ها با مضمون های فرعی اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و شبکه سازی، ظرفیت سازی/ کنش های جهادی و داوطلبانه، هماهنگی بین بخشی، اعتماد اجتماعی، مسیولیت پذیری اجتماعی، تاب آوری اجتماعی، سیاست های جبرانی/مالی دولت و استراتژی های تغییر فرایندها و سیاست ها در مدیریت بحران و مضمون اصلی بازدارنده ها و چالش های مشارکت جامعه با مضمون های فرعی چالش های روانشناختی، چالش های اجتماعی/ فرهنگی، چالش های اقتصادی، چالش های سلامتی و چالش های مدیریتی کشف شدند.

  نتیجه گیری

  مضامین کشف شده بر اساس دیدگاه شهروندان مازندرانی، اطلاعات مفیدی در خصوص مولفه های اثرگذار بر سطح مشارکت جامعه در مدیریت بحران کووید-19به دست آورد که می تواند در برنامه ریزی ها و اقدامات پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مشارکت جامعه، بحران کووید- 19، مدیریت خطر
 • طوبی کاظمی، میترا مودی، زهرا وحدانی نیا، فاطمه خسروی چاهک، الهه توسلی، سعیده خسروی پیژائم، معصومه یونسی، فاطمه باقرنزاد* صفحات 215-224
  زمینه و هدف

  اختلال چربی خون به عنوان یکی از شایعترین عوامل خطر اصلاح پذیر بیماریهای قلبی-عروقی می باشد. از مهمترین استراتژی های کنترل اختلال چربی خون، بهبود سبک زندگی می باشد. این مطالعه باهدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر باورهای مرتبط با پیشگیری از اختلال چربی خون در زنان انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی می باشد که بر روی 80 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر طبس انجام شد. نمونه گیری به صورت چند مرحله ای انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای بودکه قبل و یک ماه بعد از مداخله تکمیل گردید. مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی شامل دو جلسه آموزش گروهی و ارایه یک کتابچه آموزشی بود. اطلاعات بر اساس نرم افزار SPSS  نسخه 21 جمع آوری شد و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی داری آزمون ها کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین نمره شدت درک شده در گروه آزمون بعد از مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشته است و میانگین نمره از 12/45 به 13/13 افزایش داشته است (0/003=p). میانگین نمره موانع درک شده نیز در گروه آزمون از 29/62به 24/44 کاهش یافته است  (0/011=p) . میانگین نمره خودکار آمدی درک شده نیز در گروه آزمون از 30/18 به 32/16 افزایش یافته است که نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشته است (0/019=p).

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر مداخله بر ارتقای برخی سازه ها مانند شدت درک شده، موانع درک شده، خودکارآمدی می توان نتیجه گرفت که مداخله آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقای باورهای مرتبط با رفتارهای پیشگیرانه از اختلال چربی خون می تواند موثر می باشد.

  کلیدواژگان: اختلال چربی خون، مدل اعتقاد بهداشتی، مداخله آموزشی
|
 • Fatemeh Farzadi, Gholamhossein Maktabi*, Ahmad Moradi Pages 109-126
  Background and Objectives

  The possible effects on risky driving of young drivers such as age and gender cannot be changed, however, to know the interventions to reduce risky driving behaviors, young drivers, examining psychological variables can be helpful. Coping appraisal and threat appraisal variables from protection motivation theory can help to understand young drivers' decision-making for risky driving behavior.

  Materials and Methods

  This research consists of two parts. The first part was to investigate the psychometric properties of risk perception scale in young drivers based on the theory of protection motivation. For instrument validity, content validity with the opinion of 11 experts, face validity, construct validity (confirmatory factor analysis) and convergent validity were used, and its reliability was checked by internal consistency method (Cronbach's alpha). And the second part was conducted in the form of route analysis to investigate the decision-making model of young drivers to carry out risky driving behavior. The present sample consisted of 350 young drivers of Ahvaz city, who were selected by available and voluntary sampling method. Subjects responded to driving risk perception questionnaires based on protection motivation for 5 fatal factors, driving risk perception and risky driving behavior. The current questionnaire contains 30 items, which include two subscales: confrontational assessment and threat assessment.

  Results

  After going through the validity and reliability stages of the questionnaire, from the initial 30 questions, 3 questions were removed in the form and content validity check stages, and finally 27 questions remained. Examining the results of construct validity using confirmatory factor analysis showed (RMSEA=0.07) and χ2/df=2.76 (p<0.001). The reliability of the instrument was obtained using internal consistency (0.92-0.95). In the second part of the research, using path analysis, the relationship between coping evaluation variables and threat evaluation with risky driving behavior of young drivers was modeled with the mediation of perceived risk in two models of inconsistent and protective decision making. Both maladaptive and protective models showed a good fit with the data (RMSEA=0.04 and RMSEA=0.06). The threat assessment model was able to explain about 50% of the variance of perceived risk and the general model about 30% of the variance of risky driving behavior. In addition, in this model, the path between perceived severity and perceived risk had the highest relationship value (β=0.56). In the second model, i.e. protective path, coping evaluation explained 14% of the variance of perceived risk and the overall model explained 34% of the variance of risky driving behaviors. Also, in the protective pathway model, the relationship between response costs and perceived risk was the highest (β=-0.55). An interesting result in this study was the mediation of perceived risk between reward and response costs with risky driving behavior.

  Conclusions

  the scale of risk perception in young drivers based on the theory of protection motivation as a reliable and valid tool can be used together with other psychological investigations and high-risk behaviors of drivers and our insight about the influencing factors on how young drivers make decisions to design interventions in to improve their driving safety. Also, examining the relationships between variables in the form of path analysis helps us understand the factors that encourage young drivers to engage in risky driving behaviors (threat-inconsistent path) and why young novice drivers may decide not to engage in risky driving (protective path) it helps.

  Keywords: Protection motivation Theory-Response Efficacy-Response costs-perceived risk-risky driving
 • Fataneh Bakhshi, Abolhasan Afkar, Saeed Omidi, Rabiollah Farmanbar, Narjes Nikpey*, Asyeh Akbari Pages 127-140

  Background and Object:

   Mental health as one of the dimensions of health is especially important in middle-aged women. The aim of this study was to determine the factors related to mental health based on social cognitive theory in middle-aged women referring to the comprehensive health service centers in 2019.

  Materials and Methods

  This analytical cross-sectional study was conducted on 438 middle-aged women referring to three comprehensive health service centers by random sampling in 2019. The questionnaire used consisted of three sections: demographic characteristics, mental health and the structure of social cognitive theory. Data were analyzed in SPSS version 18 software using descriptive and inferential statistical tests.

  Results

  The structures of self-efficacy (p-value < 0/001, β = -0/62), social support (p-value = 0/002, β=-0/12) and self-control (p-value=0/001, β = -0/17) showed a significant and inverse relationship with mental health. According to the results, social cognitive theory constructs were able to significantly explain the mental health of the studied women and predict 61% of their mental health changes.

  Conclusion

  Based on the findings of the present study, self-efficacy and social support were the main determinants of mental health in middle-aged women, therefore, in planning interventions to improve the mental health of this group, more emphasis can be placed on strategies to improve the aforementioned structures.

  Keywords: mental health, women, middle- age, social cognitive theory
 • Abbas Ghanbari Baghestan, Farideh Afshani*, Masoud Kousari Pages 141-153

  Background and Object:

   Strengthening healthy lifestyle adherence through self-care approach requires to consider information seeking behavior of audience. However, the popularity, facilities, and easy access to online resources have led to the dissemination and sharing inaccurate information, which is caused to more challenges in evaluating the accuracy of these messages. The present study tried to identify effectiveness components of health messages on Instagram.

  Materials and Methods

  The study conducted an experimental research design by intervention in the characteristics of the source (credibility/likeability), message framing (gain/loss), involvement (high/low) and social support (absent/present) among 442 participants. All intervention groups randomized and participants after exposure with one of the 16 Instagram posts answered questions regarding demographics, independent variables, acceptance, behavioral intention and sharing.  

  Results

  Analyzing data revealed that source credibility (b = 0.33), involvement (b = 0.25) and source likeability (b = 0.16), respectively have the greatest effect on message acceptance. Also, despite of non-significant difference between accepting the loss or gain frames (P = 0.08), the moderating effect of involvement levels (F (1, 438) = 6.04, p = 0.01, η2p = 0.014) confirms that participants with low involvement find the gain-framed message more convincing. In addition, the acceptance of the message could predict a positive relationship with behavioral intention (b = 0.52) and sharing (b = 0.45).

  Conclusion

  As a result, it is suggested that by planning effective communication strategies, along with the role of heuristic cues such as social support or source credibility in low involvement issues, tries to enhance the coordination between community health priorities and individuals’ health needs.

  Keywords: Persuasive Communication, Infodemic, Social Support, Message Framing, Source Credibility
 • Masoumeh Mohseni, Mehdi Abdolkarimi, Marzieh Loripoor, Mostafa Nasirzadeh* Pages 154-167
  Background and Objective

  Considering the importance and role of education in the diseases prevention, especially infections, this study was designed and implemented with the aim of determining the effect of an educational intervention based on the theory of planned behavior on the incidence of urinary tract infections and its preventive behaviors in pregnant women in Rafsanjan.

  Materials and Methods

  The quasi -experimental study was conducted among 95 pregnant women in the first trimester in two groups (intervention 48 and control 47) by random cluster sampling method in 2021-22. The data collection tool was a researcher-made questionnaire based on the theory of planned behavior and urine culture test in two stages. The training program was conducted virtually through the WhatsApp social channel for one month, twice a week. Data analysis was done by SPSS version 20 software and independent t, paired t, chi-square and covariance analysis at a significance level of 0.05.

  Results

  Covariance analysis showed a significant difference between the mean score of knowledge, attitude and behavior of the two groups three months after the intervention (p<0.05). Three months after the implementation of the educational program, the result of the urine culture test of three pregnant women in the control group was positive, while in the intervention group, no positive cases were observed (p=0.038).

  Conclusion

  The educational program had a significant effect on the incidence of urinary tract infections in pregnant women. However, due to the lack of impact on the constructs of subjective norms and perceived behavioral control, it is suggested that one of the most important members of the family be involved in intervention programs in future interventions.

  Keywords: Education, Behavior, Urinary Tract Infections, Pregnant Women
 • Nooshin Yoshany, Sara Jambarsang*, Mohammad Sharifyazdi, Seyed-Saeed Mazloomy-Mahmoodabad, Saeedeh Sadeghi Pages 168-178
  Background and Objective

  Bank employees are one of the groups at risk of covid-19 after the medical staff. One of the effective models in the field of preventive behaviors against contracting Covid-19 is the health belief model. This study was conducted with the aim of determining the effectiveness of educational intervention in the prevention of covid-19 based on the health belief model among the employees of Yazd Bank.

  Materials and methods

  The present intervention type study (intervention and control group) was conducted in 1400 on 106 employees of the National Bank of Yazd. Two WhatsApp groups were formed. Questionnaire links were sent to both groups. The questionnaire used in this study was the standardized questionnaire in the study of Delshad et al. For the intervention group, educational content based on the constructs of the health belief model was prepared in the form of pamphlets, educational clips, info graphics, podcasts, and educational messages and sent in the virtual group (WhatsApp and Yes). Three weeks after the completion of the training program, the link to the questionnaire was again sent to both groups. The data was analyzed using SPSS software.

  Results

  All constructs of the health belief model were significantly different in the intervention group after the implementation of the educational intervention (p<0.005). After the implementation of the educational intervention, the preventive behaviors against contracting Covid-19 improved significantly (p<0.005). The most significant increase is related to the structure of behavior, where the mean (standard deviation) of the behavior score in the intervention group before the implementation of the educational intervention was 23.94±6.21, and 3 weeks after the implementation of the educational intervention, it was 20.91±3.91 44 increased

  Conclusion

  Considering the positive impact of the health belief model on preventive behaviors against contracting Covid-19, it is suggested to use the mentioned model in the educational planning of Covid-19.

  Keywords: Covid-19, bank, education, health belief model, educational program, prevention
 • Masoumeh Jafarzadeh, Peigham Heidarpoor*, Tayebeh Rakhshani Pages 179-191
  Background and Objective

  The research was carried out to empower housewives in waste separation as a result of the ever-increasing waste caused by industrial life and its short-term and long-term damaging effects on the environment.

  Materials and methods

  This research was conducted by a semi-experimental intervention method on 60 people (30 intervention group and 30 control group) homemakers of Nowshahr city, who were randomly divided into two intervention and control groups. Face-to-face intervention was conducted over a month with four sessions. The data collection tool was a standard questionnaire containing 22 questions based on the theory of planned behavior. The data were analyzed in two stages the preliminary test and three months after the intervention of the training program through SPSS22 software.

  Results

  The average age of the participants in the intervention group was 34.7 and in the control group was 34.2. Independent t-tests did not show a significant difference between the intervention and control groups before the educational intervention, but three months after the educational intervention, the average structures of the theory of planned behavior were significantly different except for the structure of subjective norms (p<0.05), indicating that the average of these structures had increased over time in both groups.

  Conclusion

  The training program based on the theory of planned behavior is effective in improving the behavior of waste separation. Therefore, educational programs regarding the separation of waste from the source should be based on scientific theories and appropriate educational methods for the target group.

  Keywords: Waste Management, Environment, Public Health, Behavior, Households
 • Maryam Khazaee-Pool*, Seyed Abolhassan Naghibi, Tahereh Pashaei Pages 192-214

  Background and Object: 

  Considering the high prevalence of covid-19 in the Iran and generally in Mazandaran province, the most important strategy for managing the crisis is the participation of citizens in different dimensions. Therefore, the present study was conducted with the aim of identifying and analyzing the factors affecting the level of community participation in the management of the Covid-19 crisis, which can be a road map for future planning in managing similar crises.

  Materials and Methods

  The present study was performed with a qualitative approach using content analysis by the conventional method in Mazandaran province. The data were collected through in depth semi structured interviews with 34 participants through a purposeful sampling method and analyzed simultaneously.

  Results

  From data analysis, 3 main themes including 1) beliefs and attitudes with 3 sub-themes of perceived threat, perceived fear and anxiety, and perceived self-efficacy, 2) the main theme of drivers/facilitators with 9 sub-themes of informing, culture building and networking, capacity building/ jihadi and voluntary actions, inter-sectoral coordination, social trust, social responsibility, social resilience, compensatory/financial policies of the government and strategies for changing processes and policies in crisis management, and 3) and the main theme of barriers and challenges of community participation with 5 sub-themes of psychological challenges, social/cultural challenges, economic challenges, health challenges and management challenges is extracted.

  Conclusion

  The themes discovered based on the viewpoints of the Mazandarani citizens obtained valuable information about the factors affecting the level of community participation in the management of the Covid-19 crisis, which can be taken into account in planning and preventive measures.

  Keywords: Community Involvement, COVID-19, Risk management
 • Tooba Kazemi, Mitra Moodi, Zahra Vahdaninya, Fatemeh Khosravi Chahak, Elahe Tavassoli, Saeede Khosravi Pizhaem, Masome Yonesi, Fatemeh Baghernezhad* Pages 215-224
  Background and objectives

  Dyslipidemia is one of the most common modifiable risk factors for cardiovascular diseases. One of the most important strategies for controlling dyslipidemia is improving lifestyle. This study was conducted with the aim of determining the effect of educational intervention on beliefs related to the prevention of dyslipidemia in women.

  Material and Methods

  The current study is a semi-experimental type that was conducted on 80 women who referred to comprehensive health service centers in Tabas city. Sampling was done in several stages. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that was completed before and one month after the intervention. The educational intervention based on the health belief model included two group training sessions and presentation of an educational booklet. Data was collected based on SPSS software version 21 and analyzed using descriptive and analytical statistical tests. The significance level of the tests was considered less than 0. 05.

  Results

  The average score of perceived intensity in the test group after the intervention has increased significantly compared to the control group and the average score has increased from 12.45 to 13.13(p=0.003). The average score of perceived barriers in the test group has also decreased from 29.62 to 27.44(p=0/011). The average perceived self-efficacy score in the test group increased from 30.18 to 32.16, which was a significant increase compared to the control group(p=0/019).

  Conclusion

  Considering the effect of the intervention on improving some constructs such as perceived severity, perceived barriers, self-efficacy, it can be concluded that the educational intervention based on the health belief model can be effective in promoting beliefs related to preventive behaviors of dyslipidemia.

  Keywords: dyslipidemia, health belief model, educational intervention