فهرست مطالب

آموزش و پرورش متعالی - سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1401)

نشریه آموزش و پرورش متعالی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید اسماعیل میرشفیعیان*، لطیفه السادات مدنیان صفحات 1-16

  پژوهش حاضر به تعیین نقش میانجی گری خودکارآمدی در رابطه با ذهنی ‏سازی و تاب ‏آوری در آموزگاران ابتدایی خمینی ‏شهر پرداخت. روش این پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه آموزگاران دوره ‏ی ابتدایی در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 780 نفر مشغول به تدریس خمینی شهر بودند . با توجه به جامعه آماری این پژوهش مطابق با جدول مورگان تعداد 256 معلم ابتدایی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و در پژوهش شرکت نمودند. ابزارهای این پژوهش پرسشنامه کارکرد تعاملی فوناگی و همکاران(2016)، پرسشنامه تاب آوری توسط کانر و دیویدسون (2003) و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر(1982) بود. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با روش های آماری ضریب همبستگی خطی پیرسون و معادله ساختاری انجام شد. تمامی شاخص های برازندگی مدل مفروض بالاتر از مقدار مطلوب و در سطح خوبی قرار دارند .(سطح 01/0>P)، که این مقدار حاکی از برازش بسیار خوب مدل است. این مدل با مقدار کای اسکویر برابر 12/3 و درجه آزادی 18 در سطح 05/0<P معنادار نمی باشد، که این عدم معناداری به معنای عدم تفاوت بین مدل برازش شده با مدل مطلوب می باشد. بدین ترتیب مدل پیشنهادی با مدل مطلوب برازش دارد و نشان دهنده نقش میانجی گری خودکارآمدی در رابطه با ذهنی سازی و تاب آوری می باشد.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، ذهنی سازی، تاب آوری، آموزگار
 • ارزو دلفان بیرانوند*، احمد بیات صفحات 17-30
  مقدمه و هدف

  رفتارهای اخلاقی دانش آموزان می تواند مرتبط با مولفه های هویتی و ادراک آنان از تعاملات اجتماعی باشد. این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی ادراک تعامل اجتماعی در رابطه ی بین رفتار اخلاقی و ابعاد هویت در میان دانش آموزان انجام شد.

  روش شناسی پژوهش: 

  روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه ی آماری شامل همه ی دانش آموزان دبیرستانی دوره ی متوسطه دوم شهر همدان در سال تحصیلی 1401- 1400 بود. 250 دانش آموز به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های رفتار اخلاقی، انواع هویت، و ادراک تعامل اجتماعی بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار لیزرل انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که مدل پیشنهادی با داده های تجربی برازش مناسبی دارد (86/1 = x2/df، 92/0 = GFI، 96/0 = NFI، 95/0 = CFI، و 059/0 = RMSEA). نتایج مدل یابی معادلات ساختاری حاکی از آن است که ادراک تعامل اجتماعی در رابطه ی بین رفتار اخلاقی و ابعاد هویت نقش میانجی معنادار دارد. نتایج حاصل از آزمون سوبل نیز نشان داد که ادراک تعامل مثبت (01/0 > P، 55/4 = Z) و ادراک تعامل منفی (01/0 > P، 89/8 = Z) در ارتباط بین رفتار اخلاقی و ابعاد هویت نقش میانجی معناداری دارند.

  بحث و نتیجه گیری

  برپایه ی یافته های این پژوهش می توان گفت که رفتارهای اخلاقی در بین دانش آموزان مرتبط با نوع هویتی است که در آنان شکل گرفته است و در این راستا ادراکی که دانش آموزان از الگوهای تعاملی خود دارند نیز اثرگذار می باشد.

  کلیدواژگان: رفتار اخلاقی، ابعاد هویت، ادراک تعامل اجتماعی، دانش آموزان
 • مرضیه حیدری*، اعظم رضایی صفحات 31-45
  این مطالعه با هدف بررسی نقش میانجی فرسودگی شغلی در رابطه بین احساسات با رضایت شغلی معلمان انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد و جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی معلمان مدارس شهرستان خرمبید در سال تحصیلی 1400- 1399 تشکیل می دهند که تعداد آن ها برابر با 860 نفر می باشد. جهت انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نمونه 266 نفری به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب یا حجم انتخاب گردید. جهت اندازه گیری احساسات از پرسشنامه آتماکا و همکاران(2020)، رضایت شغلی(مینه سوتا، 2009) و فرسودگی شغلی شیروم و ملامد(2006) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه به وسیله ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن توسط روایی سازه و محتوایی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که احساسات معلم رابطه مثبت و معناداری با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی معلم دارد. همچنین فرسودگی شغلی نیز رابطه مثبت و معناداری با رضایت شغلی دارد و فرسودگی شغلی نقش میانجی در رابطه بین احساسات معلم با رضایت شغلی ایفا می کند.
  کلیدواژگان: احساسات معلم، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، معلمان
 • پرستو گودرزی*، عباس باقری صفحات 46-58
  مقدمه و هدف

  تجارت الکترونیک، انجام فعالیت های تجاری اعم از فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های رایانه ای و اینترنت است. هدف پژوهش حاضر ارایه مدل تحلیلی تجارت الکترونیک صنایع آموزشی مورد نیاز مدارس کشور بود.

  روش شناسی پژوهش: 

  روش پژوهش گراندد تیوری (نظریه داده بنیاد) که به صورت کیفی و با استفاده از مصاحبه های عمیق، به کمک فرایند نظام مند ضبط و ثبت داده ها انجام شد. روش نمونه گیری، طبقه ای هدفمند بود و جامعه آماری پژوهش را 15 نفر از استادان و صاحب نظران مرتبط با بازاریابی و 13 نفر از مسیولین بازاریابی و فروش اینترنتی شرکت های تولیدکننده کالاهای آموزشی تشکیل می داد که مصاحبه با آنها به روش گلوله برفی انجام شد. سپس داده های حاصل از مصاحبه ها به روش داده بنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت مدل طراحی شده، مدل زمینه ای[1] بود که به بسترهای کلان و زیرساخت ها، جهت تبیین فرایند پیاده سازی تجارت الکترونیک در صنایع آموزشی کشور می پردازد.

  یافته ها

  شامل 6 مقوله اصلی به عبارت شرایط علی (سرپرستی- سیاستگذاری- شغلی- اقتصادی)، شرایط زمینه ای (الگو پذیری- سبک زندگی- توسعه فاوا- یادگیری محیطی)، شرایط مداخله گر (اطلاعاتی- فنی- حقوقی- فرهنگی)، راهبردها (نیروی انسانی- تجهیزات- بومی سازی)، پیامدها (اقتصادی- ساختاری - فرهنگی- محیط زیست) و پدیده محوری، پیاده سازی تجارت الکترونیک در بخش تولیدات صنایع آموزشی بود.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج کیفی حاصل از این پژوهش نشان داد که دنیای اینترنت و تجارت الکترونیک، در بخش تولیدات صنایع آموزشی ایران سبب هدفمند کردن فعالیت های مشتری مداری خواهد شد.

  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، صنایع آموزشی، وزارت آموزش و پرورش
 • مرضیه بغدادی، فاطمه احمدبیگی*، محمدمهدی رادان صفحات 59-71

  دنیای کودکان سرشار از شادی ،تازگی ها، شادابی و شگفتی است. بازی بزرگترین پشتوانه شخصیتی و روانی کودک و همچنین رشد هوشی و جسمی کودک است. بازی، پل دوستی کودکان و فرصت کسب مهارت های ذهنی و عاطفی آنهاست؛

  هدف

  هدف از این پژوهش تاثیر بازی های آموزشی در فضای مجازی بر افزایش یادگیری الفبای فارسی در دانش آموزان پایه اول ابتدایی بوده است؛

  روش

  با توجه به موضوع پژوهش، پژوهش حاضر از نوع آزمایشی است؛ جمعیت تحقیق شامل دانش آموزان پسر پایه اول منطقه 8 شهر تهران می باشد 60 نفر از دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدرسه فخامی 1 در دو کلاس 30 نفری بر اساس روش پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی بوده است که دو کلاس از بین همه کلاس های اول ابتدایی انتخاب شده اند و به صورت تصادفی یک کلاس 30 نفری به عنوان گروه کنترل و کلاس 30 نفری دیگر به عنوان گروه آزمایش انتخاب شده اند. برای گردآوری اطلاعات از آزمون محقق ساخته الفبای فارسی استفاده شد. همچنین بازی آموزشی توسط محقق طراحی وبر روی گروه آزمایش اجرا گردید.

  نتایج

  بر اساس نتایج، بازی های آموزشی در آموزش مجازی بر افزایش یادگیری الفبای فارسی در دانش آموزان پایه اول اثرگذار است.یافته ها نشان داد که بازی های آموزشی در آموزش مجازی بر افزایش مهارت خواندن و نوشتن الفبای فارسی در دانش آموزان پایه اول اثرگذار است

  کلیدواژگان: بازی های آموزشی، آموزش مجازی، یادگیری الفبای فارسی، مهارت نوشتن، مهارت خواندن
 • مریم حافظیان*، راضیه مهجور صفحات 72-87
  مقدمه و هدف

  در پژوهش حاضر تاثیر آموزش هنر بر خلاقیت و قدرت تحلیل و یادگیری دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان و مدیران در قالب یک مدل علی مورد بررسی قرار گرفته است

  روش شناسی پژوهش: 

  جامعه آماری این تحقیق متشکل از معلمان و مدیران مقطع ابتدایی مدارس دخترانه اول تا ششم شهر بجنورد بود که در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 705 نفر که از این تعداد 254 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود . بعد از تایید روایی توسط متخصصین در این حوزه، پایایی کل سوالات 89/0 محاسبه گردید. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق پردازش و مدل ساختاری و با استفاده از نرم افزار spss26  و Amos24 در دوبخش توصیفی و استنباطی صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از روابط مستقیم متغیرهای پژوهش در مدل پیشنهادی نشان داد که در کل نمونه تمامی ضرایب مسیر از لحاظ آماری معنی دار بودند. نتایج حاصل از روابط مستقیم متغیرهای پژوهش در مدل پیشنهادی نشان داد که در کل نمونه تمامی ضرایب مسیر از لحاظ آماری معنی دار بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  در مدل نهایی پژوهش، آموزش هنر بر قدرت تحلیل، خلاقیت و یادگیری اثر مثبت و معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: آموزش هنر، خلاقیت، قدرت تحلیل، یادگیری، دانش آموزان ابتدایی
 • امید صفری*، حدیث قاسمیان اصل صفحات 89-100
  مقدمه و هدف

  هدف از این پژوهش ارایه الگوی حمایت سازمانی و اجتماعی ادراک شده و کیفیت زندگی کاری با نقش تعدیلگر توانمندسازی روان شناختی معلمان تربیت بدنی شهرستان های ممسنی و رستم بود. ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است.

  روش شناسی پژوهش: 

  جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان تربیت بدنی شهرستان های ممسنی و رستم بود و از این تعداد83 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری کل شمار با  محقق همکاری کردند. جهت گردآوری داده ها از یک پرسشنامه مشخصات فردی و چهار پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی ادراک شده(ایسنبرگر و همکاران، حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت و همکاران)، کیفیت زندگی کاری (کاری والتون) و توانمندسازی روان شناختی (اسپریتزر) استفاده گردید. به منظور توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از روش های آماری توصیفی و آزمون کلموگروف -اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و معادلات ساختاری در نرم افزار پیرلس  استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های این تحقیق نشان داد که بین حمایت های سازمانی ادراک شده و حمایت های اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی کاری از طریق توانمندسازی روان شناختی آزمودنی ها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین الگوی ارایه شده در تحقیق از برازش مناسبی برخوردار می باشد.(01/0P ≤).

  نتیجه گیری

  در نتیجه شایسته است که در سازمان ها به منظور بالارفتن کیفیت زندگی کاری توجه بیشتری به متغیرهای حمایت اجتماعی،حمایت سازمانی و توانمند سازی روانشناختی کارکنان شود.

  کلیدواژگان: حمایت سازمانی ادراک شده، حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی کاری، توانمندسازی روانشناختی، معلمان تربیت بدنی
 • تینا بابا احمدی مهدی پور، عباس قلتاش*، مجید قبادی صفحات 101-115
  مقدمه و هدف

  موفقیت سازمان ها و مدیران همواره مرهون یک سری عوامل کلیدی بوده و شناسایی و تقویت چنین عواملی کامیابی هر چه بیشتر سازمان ها را به دنبال خواهد داشت. این پژوهش با هدف تبیین رابطه سبک رفتارهای مدیران مدارس و عملکرد مثبت کادر آموزشی با توجه به نقش میانجی تاب آوری سازمانی  انجام شده است.

  روش شناسی پژوهش: 

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و بر مبنای روش، یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کارکنان کادر آموزشی مدارس دوره متوسطه اول ناحیه 3 اهواز بودند که تعداد  آنها 254 نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 153 نفر محاسبه گردید. روش نمونه گیری  به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس بود. ابزار پژوهش پرسشنامه سبک های رفتاری محمدی و شرفی(1393)، عملکرد مثبت لوتانز و همکاران(2007) و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون(2003) بود. با توجه به استاندارد بودن ابزار پژوهش و تایید روایی و پایایی در تحقیقات گذشته، در این پژوهش روایی به روش روایی محتوایی مورد تایید اساتید راهنما و مشاور بوده و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 839/0، 729/0 و 874/0 به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین آزمون تحلیل مسیر(معادلات ساختاری) جهت بررسی نقش میانجی (آزمون سوبل) استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین سبک های رفتاری مدیران و عملکرد مثبت کادرآموزشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و تاب آوری سازمانی نیز نقش میانجی در این رابطه دارد.
   

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد جهت بهبود عملکرد کارکنان بکارگیری سبک های رفتاری مختلف از سوی مدیران لازم است.

  کلیدواژگان: سبک رفتارهای مدیران مدارس، عملکرد مثبت کادر آموزشی، تاب آوری سازمانی
|
 • Seyed Esmaeil Mirshafieian *, Latifeh Sadat Madanian Pages 1-16

  The current study aimed to investigate the mediatory role played by self-efficacy in the relationship between mentalization and psychological resilience among the primary school teachers of Khomeini Shahr, Iran. The descriptive-correlation methodology was implemented in the study. The population included all the 780 primary school teachers of Khomeini Shahr, Iran, during the 2021-22 academic year. Based on Morgan’s table, 256 teachers (N=256) were selected using the simple random sampling technique. Instruments used in the study included the Reflective Functioning Questionnaire (Fonagy et al., 2016), the Connor-Davidson Resilience Scale (2003), and the General Self-efficacy Scale (Sherer, 1982). The analysis of the data was conducted using the Pearson correlation coefficient, structural equation modeling, and the Kolmogorov-Smirnov (to determine the use of parametric tests). All the fit indices of the proposed were convenient and above the acceptable level (p<0.01), which indicated the remarkable fitness of the model. The χ2 value and the degree of freedom were obtained as 3.12 and 18 (p<0.05), respectively. This indicated that no difference exists between the fit model and the ideal model. Thus, it was shown that the proposed model is fitted with the ideal model, and self-efficacy plays a mediatory role in the relationship between mentalization and psychological resilience.

  Keywords: Self-efficacy, mentalization, resilience, Primary school teacher
 • Arezou Delfan Beiranvand *, احمد بیات Pages 17-30
  Introduction

  Students' moral behaviors can be related to identity components and their perception of social interactions. This research aimed to investigate the mediating role of perception of social interaction in the relationship between moral behavior and identity dimensions among students.

  Research Methodology

  The research method was descriptive-correlation and the statistical population included all senior high-school students of the second period in Hamedan city in the academic year 2021-2022. Two hundred and fifty students were selected by a multi-stage cluster sampling method. The data collection tools were Moral Behavior, Types of Identity, and Perception of Social Interaction questionnaires. Data analysis was done with the Structural Equation Modeling method by Lisrel software.

  Findings

  The findings indicated that the proposed model has a good fit with the experimental data (x2/df = 1.86, GFI = 0.92, NFI = 0.96, CFI = 0.95, and 0.059 = RMSEA). The results of the Structural Equation Modeling indicate that the perception of social interaction has a significant mediating role in the relationship between moral behavior and identity dimensions. The results of the Sobel test also indicated that the perception of positive interaction (P < 0.01, Z = 4.55) and the perception of negative interaction (P < 0.01, Z = 8.89) have a significant mediating role in the relationship between moral behavior and identity dimensions.

  Conclusion

  Based on the findings of this research, it can be said that the moral behavior among students is related to the type of identity they have formed; and in this regard, the students' perception of their interactive patterns is also effective.

  Keywords: moral behavior, identity dimensions, Perception of Social Interaction, Students
 • Marzieh Heydari *, Azam Rezaei Pages 31-45
  Introduction
  Students' moral behaviors can be related to identity components and their perception of social interactions. This research aimed to investigate the mediating role of perception of social interaction in the relationship between moral behavior and identity dimensions among students.
  Research
  Methodology
  The research method was descriptive-correlation and the statistical population included all senior high-school students of the second period in Hamedan city in the academic year 2021-2022. Two hundred and fifty students were selected by a multi-stage cluster sampling method. The data collection tools were Moral Behavior, Types of Identity, and Perception of Social Interaction questionnaires. Data analysis was done with the Structural Equation Modeling method by Lisrel software.
  Findings
  The findings indicated that the proposed model has a good fit with the experimental data (x2/df = 1.86, GFI = 0.92, NFI = 0.96, CFI = 0.95, and 0.059 = RMSEA). The results of the Structural Equation Modeling indicate that the perception of social interaction has a significant mediating role in the relationship between moral behavior and identity dimensions. The results of the Sobel test also indicated that the perception of positive interaction (P < 0.01, Z = 4.55) and the perception of negative interaction (P < 0.01, Z = 8.89) have a significant mediating role in the relationship between moral behavior and identity dimensions.
  Conclusion
  Based on the findings of this research, it can be said that the moral behavior among students is related to the type of identity they have formed; and in this regard, the students' perception of their interactive patterns is also effective.
  Keywords: moral behavior, identity dimensions, Perception of Social Interaction, Students
 • Parastoo Godarzi *, Abbas Bagheri Pages 46-58
  Introduction

  E-commerce is the performance of commercial activities including the process of buying, selling or exchanging products, services and information through computer networks and the Internet. The purpose of this study was to provide an analytical model of e-commerce in the educational industries required by the schools in Iran.

  research methodology

  the research method was Grounded theory, which was done qualitatively through in-depth interviews, with the help of a systematic data recording process. The sampling method was purposive stratified and statistical population consisted of 15 professors and experts of marketing and 13 marketing and online sales managers of companies producing educational goods who were interviewed through snowball method. Then, the data obtained from the interviews were analyzed using the grounded theory method and through three stages of coding. Finally, the designed model was a contextual model that deals with macro contexts and infrastructures to explain the implementation process of e-commerce in the country's educational industry.

  Findings

  Include 6 main categories, i.e. causal conditions (supervision-policy-making-occupational-economic), contextual conditions (role modeling-lifestyle-ICT development-environmental learning), intervening conditions (information-technical-legal-cultural), strategies (manpower-equipment- localization), consequences (economic - structural - cultural - environmental) and the central phenomenon was the implementation of e-commerce in the production sector of the educational industry.

  Conclusion

  The qualitative results of this study indicated that the world of Internet and e-commerce in the production sector of Iran's educational industry will lead to targeted customer-oriented activities.

  Keywords: E-Commerce, Educational industries, Ministry of Education
 • Marzieh Baghdadi, Fatemeh Ahmadbeigi *, Mohamadmehdi Radan Pages 59-71
  Introduction

  The world of children is full of joy, freshness and wonder. Play is the biggest support for the child's personality and mental well-being, as well as the child's mental and physical development. Playing games is the bond that forms their friendships and gives them the opportunity to acquire mental and emotional skills. The purpose of this study was to investigate the effect of educational games in cyberspace on increasing the learning of the Persian alphabet by first grade elementary school students.

   Research Method

   the research study was experimental type. The study population includes first grade male students in District 8 at Tehran city. Sixty first grade students of Fakhami-1 school in two classes of 30 people have been selected based on the random sampling method. These two classes were selected from all the first elementary classes and one class of 30 people was randomly assigned as the control group and the other 30 people as the experimental group. To collect the data, a researcher-made educational achievement test of Persian alphabet was used. The educational game was also designed by the researcher and implemented on the experimental group.

  Finding

  results showed that the educational games in virtual education have been effective to increase the learning of the Persian alphabet in first grade students. The findings indicate that educational games in virtual education are effective in increasing the reading and writing skills of the Persian alphabet in first grade elementery school students.

  Keywords: educational games, virtual education, learning the Persian alphabet, writing skills, Reading skills
 • Maryam Hafezian *, Raziyeh Mahjour Pages 72-87
  Introduction

  In the present study, the effect of art education on creativity and the power of analysis and learning of elementary students from the perspective of teachers and principals was investigated in the form of a causal model.

  research methodology

  The statistical population of this research composed of teachers and principals of the first to sixth grade girls' schools in Bojnord city, in the academic year of 2020-2021, as 705 people, among which 254 people were selected by simple random sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. After confirmation of validity by experts in this field, the total reliability of the questions was calculated to be 0.89. Data analysis was performed through processing and structural modeling using SPSS26 and Amos24 softwares in two descriptive and inferential sections.

  Findings

  The results of direct relations between the research variables in the proposed model indicated that in the whole sample all path coefficients were statistically significant.

  Conclusion

   Also, in the final research model, art education has a positive and significant effect on the power of analysis, creativity and learning.

  Keywords: Teaching art, Creativity, analytical power, Learning, Elementary Students
 • Omid Safari *, Hadis Ghasmyanasl Pages 89-100
  Introduction

  The purpose of this study was to provide a pattern of perceived organizational and social support and quality of work life with the moderating role of psychological empowerment of physical education teachers in Mamasani and Rostam counties. The nature of this descriptive research is of survey type and in terms of relationships between variables, it is of correlation type.

  research methodology

  The statistical population of this study included all 94 physical education teachers in Mamasani and Rostam counties. Among these, 83 people collaborated with the researcher through total population sampling method. Data were collected from one demographic questionnaire and four standard questionnaires of perceived organizational support (Eisenberger et al., 1990), perceived social support (Zimt et al., 1988), quality of work life (Carrie Walton, 1975) and psychological empowerment. (Spritzer, 1995). In order to describe the data, descriptive statistical methods were used and for inferential analysis of the data, the statistical methods of Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient, regression and structural equations were used in SPSS software.

  Findings

  Findings of this study indicated that there is a positive and significant relationship between perceived organizational support and perceived social support with quality of work life through psychological empowerment of subjects. The model presented in the research has a good fit (P ≤ 0.01).

  Conclusion

  As a result, more attention should be paid to the variables of social support, organizational support and psychological empowerment of employees in order to improve the quality of work life within the organization.

  Keywords: Perceived Organizational Support, perceived social support, Quality of Work Life, psychological empowerment, Physical Education Teachers
 • Tina Baba Ahmadi Mehdi Pour, Abbas Gholtash *, Majed Ghobadi Pages 101-115
  Introduction

  The success of organizations and managers is always dependent on a number of key factors and identifying and strengthening such factors will lead to the success of organizations more than ever. The aim of this study was to explain the relationship between high school principals' behavioral style and the positive performance of teaching staff with regard to the mediating role of organizational resilience.

  research methodology

  The present research is practical in terms of its purpose, and based on the method, it is a descriptive research of the correlation type. The statistical population was the teaching staff of the junior high schools of District 3 of Ahvaz city, whose number is 254 people. The sample size was calculated based on Cochran's formula as of 153 people. The sampling method was convenience random sampling. The research instruments were Mohammadi and Sharafi Behavioral Styles Questionnaire (2014), Luthans et al. (2007) Positive Performance Questionnaire and Connor & Davidson (2003) Resilience Questionnaire. Due to the standardization of research tools and confirmation of validy and reliability in previous researches, in this research, content validity has been approved by supervisors and advisors and using Cronbach's alpha reliability was obtained as 0.839, 0.729 and 0.874, respectively. Pearson's correlation coefficient was used to analyze the data, and path analysis test (structural equations) was used to investigate the mediator role (Sobel test).

  Findings

  The results showed that there is a positive and significant relationship between principals' behavioral styles and positive performance of teaching staff and organizational resilience also has a mediating role in this regard.

  Conclusion

  It seems that in order to improve the performance of teaching staff, it is necessary for principals to use different behavioral styles.

  Keywords: Behavior style of school principals, positive performance of educational staff, Organizational Resilience