فهرست مطالب

اقتصاد کشاورزی و توسعه - پیاپی 120 (زمستان 1401)

فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه
پیاپی 120 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/06
 • تعداد عناوین: 11
|
 • میلاد امینی زاده، حامد رفیعی*، زینب رستم زاده، اندیشه ریاحی، الهام مهرپرور حسینی صفحات 1-20
  تراز تجاری بخش کشاورزی، از یک سو، بیانگر توان ارزآوری این بخش و از سوی دیگر، نشان دهنده میزان وابستگی به تامین امنیت غذایی کشور از واردات است و از این رو، بررسی مولفه های اثرگذار بر آن می تواند موجب انتخاب سیاست گذاری های کارآمدتر در آینده شود. با توجه به تحریم های اقتصادی علیه ایران، هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر تحریم های اقتصادی بین المللی بر تراز تجاری دوجانبه بخش کشاورزی ایران با 45 شریک تجاری اصلی در دوره زمانی 2017-2001 بود که بدین منظور، از الگوی جاذبه استفاده شد. بر اساس نتایج به‏ دست‏ آمده، تحریم های بین المللی و تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا بر تراز تجاری کشاورزی ایران اثر منفی داشته، که این اثر برای تحریم های بین المللی بی معنی و برای تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا معنی دار بوده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که برای جلوگیری از کاهش شدید تراز تجاری در دوره های تحریمی احتمالی آینده، وابستگی ایران به اتحادیه اروپا به‏ عنوان مهم‏ترین شریک تجاری آمریکا کاهش یابد.
  کلیدواژگان: تراز تجاری دوجانبه، تحریم اقتصادی، الگوی جاذبه، ایران، بخش کشاورزی
 • فرشاد محمدیان*، صابر کلهری صفحات 21-52

  با توجه به اهمیت راهبردی تولید جو در بخش دامی کشور، مطالعه حاضر با هدف تحلیل کارآیی فنی جوکارآن آبی شهرستان اسدآباد و تعیین مولفه های مختلف اثرگذار بر آن با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) و به‏ کارگیری الگوی رگرسیونی توبیت صورت گرفت. اطلاعات مورد نیاز به روش طبقه بندی تصادفی و تکمیل 180 پرسشنامه در سال زراعی 99-1398 جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که میانگین کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس، به ترتیب، 3/79، 5/82 و 1/96 درصد است و  63 درصد کشاورزان شهرستان در بازده افزایشی نسبت به مقیاس، 25 درصد در بازده کاهشی و تنها دوازده درصد در مقیاس بهینه (بازده ثابت نسبت به مقیاس) فعالیت می کنند و از این‏رو، پیشنهاد افزایش مقیاس تولید در راستای افزایش کارآیی منطقی به نظر می رسد؛ همچنین، بیشترین اثرگذاری معنی‏دار در کارآیی فنی و مدیریتی، به ترتیب، مربوط به متغیرهای تجربه، تحصیلات سرپرست خانوار، تعداد قطعات زمین و تنوع کشت و در کارآیی مقیاس، به ترتیب، مربوط به متغیرهای تعداد قطعات زمین، مالکیت تراکتور و ادوات کشاورزی و تحصیلات سرپرست خانوار بوده، که حاکی از نقش پررنگ و اهمیت بالای این متغیرها در بهبود کارآیی تولید است. بنابراین، اتخاذ سیاست هایی برای یکپارچه سازی و جلوگیری از خرد و پراکنده شدن اراضی نظیر تشویق به فعالیت های گروهی و ایجاد شرکت های تعاونی تولید، اعطای تسهیلات به‏ منظور مکانیزه کردن مزارع، ارایه آموزش های مناسب و کاربردی به کشاورزان و بالا بردن سطح سواد کشاورزی، انتقال تجارب کشاورزان پیشرو به کشاورزان کم ‏تجربه و همچنین، تشویق به متنوع سازی کشت محصولات زراعی در افزایش کارآیی فنی تولید محصول جو بسیار ضروری است.

  کلیدواژگان: کارآیی، تحلیل پوششی داده ها (DEA)، توبیت، جو، اسدآباد (شهرستان)
 • هرمز اسدی*، جواد باغانی، محسن رفعتی صفحات 53-72
  با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور، بهره برداری بهینه از منابع و افزایش بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در تولید محصولات برای نیل به رشد اقتصادی در بخش کشاورزی کاملا ضروری است. در این راستا، اهداف پژوهش حاضر تعیین شاخص های بهره وری مصرف آب و سودآوری تولید گندم آبی و ذرت علوفه ای در نظام‏ های مختلف آبیاری در سال های 1395 و 1396 در استان البرز بود. در پژوهش حاضر، به‏ منظور برآورد بهره وری مصرف آب، از شاخص های بهره وری فیزیکی و بهره وری اقتصادی و برای تعیین سودآوری، از شاخص های منافع خالص، درصد بازده فروش محصول و درصد بازگشت سرمایه استفاده شد. طبق نتایج، در مقایسه نظام‏ های آبیاری، میزان صرفه جویی مصرف آب در تولید گندم آبی در نظام آبیاری قطره ای نواری نسبت به نظام‏ های آبیاری سنترپیوت و کلاسیک، به ‏ترتیب، 3/6 و 8/22 درصد و در تولید ذرت علوفه ای، به‏ترتیب، 2/15 و 6/27 درصد مشخص شد. منافع خالص تولید محصولات در تناوب گندم- ذرت علوفه ای در نظام ‏های قطره ای نواری، سنترپیوت و آبیاری بارانی، به‏ترتیب، 7/204، 2/174 و 2/153 میلیون ریال در هکتار و بهره وری اقتصادی هر واحد آب مصرفی ناشی از سود در تولید محصولات در تناوب، در نظام ‏های آبیاری قطره ای نواری، سنترپیوت و کلاسیک، به‏ ترتیب، 5/16، 3/12 و 1/9 هزار ریال بر متر مکعب برآورد شد، به ‏گونه‏ ای که منافع خالص و بهره وری اقتصادی تولید محصولات در تناوب در نظام آبیاری قطره ای نواری نسبت به نظام‏ های آبیاری سنترپیوت و کلاسیک بیشتر است. بنابراین، نظام آبیاری قطره ای نواری به ‏عنوان نظام آبیاری برتر و اقتصادی در تولید محصولات در تناوب در منطقه کرج پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: نظام آبیاری، عملکرد، گندم، ذرت علوفه ای، منافع خالص، بهره وری آب
 • رضا حیدری*، سید محمدرضا حاج سیدجوادی صفحات 73-105

  پیش بینی قیمت و روند تغییرات آن از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری و تدوین راهبرد های مربوط به محصولات کشاورزی است. هدف مطالعه حاضر ارایه یک مدل یا الگوی داده کاوی هیبریدی شامل مجموعه مدل های غیرخطی الگوریتم ژنتیک، تبدیل موجک، شبکه عصبی عمیق و روش مونت کارلو برای پیش بینی دقیق قیمت محصولات کشاورزی بود. این الگوی پیشنهادی از نوع هیبریدی دومرحله ای و مدل پایه هیبریدی غیرخطی- غیرخطی بود و در آن، از الگوریتم ژنتیک برای تعیین وقفه بهینه سری زمانی قیمت، از تابع موجک برای نوفه زدایی داده های قیمت، از شبکه عصبی عمیق برای پیش بینی قیمت، از روش مونت کارلو برای شبیه سازی محتمل ترین احتمال قیمت و در نهایت، از محاسبات پیچیده نرم برای انجام «پیش بینی خارج از نمونه با مجموعه داده های جدید» برای دوره زمانی دوم تا دهم اردیبهشت 1399 استفاده شد. نتایج مقایسه الگوی پیشنهادی «الگوریتم ژنتیک- تبدیل موجک- شبکه عصبی عمیق- مونت کارلو» با سه الگوی رقیب «الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی عمیق- مونت کارلو»، «الگوریتم ژنتیک- تبدیل موجک- شبکه عصبی ساده- مونت کارلو» و «الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی ساده- مونت کارلو»، با استفاده از معیارهای ارزیابی، نشان داد که الگوی پیشنهادی نسبت به سه الگوی رقیب دارای عملکرد بهتری در پیش بینی قیمت زعفران آتی است؛ همچنین، استفاده از شبکه عصبی عمیق در مقایسه با شبکه عصبی ساده و نیز به‏ کارگیری نظریه موجک برای نوفه زدایی و استفاده از روش مونت‏کارلو برای شبیه سازی قیمت های پیش بینی‏ شده دقت پیش بینی قیمت آتی زعفران را افزایش می دهد. علاوه بر این، استفاده از محاسبات نرم برای انجام «پیش بینی خارج از نمونه با مجموعه داده های جدید» نشان داد که الگوی پیشنهادی از کارآیی لازم و دقت بالا برای پیش بینی کوتاه مدت قیمت آتی زعفران برخوردار بوده، به‏ گونه ‏ای که میزان خطای محاسباتی کمتر از یک درصد (6/0 درصد) است. بنابراین، مطالعه حاضر در دستیابی به شاخص میزان دقت حداکثری، سناریوسازی روند قیمت های آتی، تحلیل حساسیت مولفه های موثر بر قیمت و سرانجام، پیش بینی قیمت آینده از جایگاهی بسیار مناسب برخوردار است. با توجه به نتایج به ‏دست‏ آمده، استفاده از الگوی پیشنهادی برای پیش بینی قیمت محصولات کشاورزی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: پیش بینی، قیمت آتی زعفران، الگوریتم ژنتیک، نظریه موجک، شبکه عصبی عمیق، روش مونت‏ کارلو
 • فاطمه سخی، سید صفدر حسینی*، حبیب الله سلامی، سعید یزدانی صفحات 107-141

  نرخ واقعی ارز که تغییر و تحول قیمت ها و هزینه های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می گیرد، مهم ترین معیار بررسی قدرت رقابت پذیری است. بر همین اساس، در مطالعه حاضر، با اتکا به شواهد موجود و مدل اقتصادسنجی، به بررسی عوامل تعیین کننده رفتار نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران پرداخته شد. در راستای هدف مطالعه، ابتدا محاسبه نرخ واقعی ارز و سپس، با بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، تحلیل تاثیر عوامل اقتصادی مهم بر آن طی دوره 1397- 1357 صورت گرفت. یافته ها حاکی از روند مستمر نزولی نرخ واقعی ارز طی حدود دو دهه اخیر (به ‏جز سال های 1391، 1396 و 1397) بود، که کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات تولید داخل در مقایسه با کالاهای وارداتی را در پی داشته و این کاهش ناشی از تعدیل نرخ اسمی ارز نامتناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی است. یافته های پژوهش نشان از تاثیر منفی متغیرهای درآمد صادرات نفتی و تراز تجاری غیرنفتی و تاثیر مثبت متغیر نسبت حجم پول به کسری بودجه در بلندمدت در نرخ واقعی ارز داشت. توصیه می شود که نرخ واقعی ارز محاسبه ‏شده و تحلیل الگوی رفتاری آن در مطالعه حاضر برای براورد نرخ تعادلی ارز به‏ منظور ارزیابی سیاست های اقتصادی مانند سیاست های کشاورزی به ‏کار برده شود.

  کلیدواژگان: درآمد صادرات نفتی، تراز تجاری، کسری بودجه، حجم پول، مدل تصحیح خطای برداری (VECM)
 • الهه بنائی، سید مجتبی مجاوریان*، سید علی حسینی یکانی، عباس میرزایی صفحات 143-169
  امروزه، تغییرات سریع در اقلیم، سیاست های تجاری و فناوری موجب بروز شوک‏ها یا همان تکانه ‏های تولیدی، قیمتی و درآمدی در بازار فرآورده های غلات شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات تکانه ‏های تولیدی، قیمتی و درآمدی بر امنیت غذایی گروه های مختلف جامعه با استفاده از مدل تعادل بازار چندگانه بود. با توجه به اهمیت فرآورده های غلات به‏ویژه نان، برنج و ماکارونی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، تکانه‏ های تولیدی، قیمتی و درآمدی برای این گروه از مواد غذایی اعمال و اثرات آنها بر امنیت غذایی خانوارها به ‏تفکیک گروه های درآمدی شهری و روستایی و نیز گروه ‏های دارای مشاغل دولتی و آزاد بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز از داده های خام هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی 1387 تا 1397 مرکز آمار ایران استخراج شد. نتایج نشان داد که امنیت غذایی جامعه بیشتر تحت تاثیر تکانه تولیدی فرآورده های غلات است، به‏ گونه ‏ای که با کاهش بیست درصدی تولید فرآورده‏ های غلات، خانوارهای روستایی فقیر و متوسط، به‏ ترتیب، با میانگین درصد تغییرات کالری 6/15- و 9/10- از حساس ترین گروه ها به‏شمار می‏ روند؛ از سوی دیگر، خانوارهای فقیر دارای مشاغل دولتی، با میانگین درصد تغییرات کالری 9/7، بیشترین آسیب را از افزایش قیمت فرآورده های غلات متحمل خواهند شد. همچنین، افزایش درآمد خانوارهای فقیر می تواند نقش موثری در بهبود امنیت غذایی آنها ایفا کند، در حالی که افزایش درآمد خانوارهای با سطح درآمد متوسط باعث تغییر الگوی مصرفی این خانوارها خواهد شد. از این‏رو، لازم است که در راستای حفظ رفاه خانوارهای فقیر، سیاست‏های حمایت قیمتی و درآمدی مناسب اتخاذ شود.
  کلیدواژگان: امنیت غذایی، تکانه تولیدی، تکانه قیمتی و درآمدی، غلات، مدل تعادل بازار چندگانه
 • زورار پرمه*، علیرضا گرشاسبی صفحات 171-196
  نوسان‏ های نرخ ارز در ایران به صورت مستقیم بر قیمت های داخلی از مجاری واردات نهاده های واسطه ای و کالاهای مصرفی اثر دارد. با تشدید تحریم ها، از سال 1397، یکی از سیاست های ویژه تامین کالاهای مصرفی جامعه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بوده است. با این همه، تعداد کالاهای مشمول این سیاست در طول زمان کاهش یافت، تا آنکه در ابتدای سال 1401، تنها چند کالا مشمول این سیاست بودند. سیاست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال 1401، به سبب افزایش هزینه های واردات و نیز تغییر قیمت سایر کالاها، بر شاخص قیمت ها و هزینه زندگی خانوارها اثرگذار است. در پژوهش حاضر، برای بررسی آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی شامل محصولات دام و طیور (نهاده های دامی) و نیز روغن خوراکی، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش قیمت محصولات دام و طیور و روغن نباتی، به‏ ترتیب، موجب افزایش 4/5 و 8/7 واحد درصدی شاخص قیمت خواهد شد و شاخص هزینه زندگی خانوارها نیز 9/9 درصد (تعدیل کامل قیمت ها) و 9/8 درصد (با تعدیل قیمت ها تنها در 57 فعالیت در ماتریس حسابداری اجتماعی) خواهد بود. همچنین، اثر افزایش قیمت نهاده های دامی و روغن نباتی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهایی با سطح درآمدی پایین تر به مراتب بیشتر است. از سوی دیگر، تاثیر افزایش قیمت محصولات دام و طیور بر هزینه زندگی خانوارها شدیدتر از حذف ارز ترجیحی روغن است. افزون بر این، از آنجا که واحدهای تولیدی در بخش دام و طیور خرد و کوچک به ‏شمار می ‏روند، در اثر حذف ارز ترجیحی، سرمایه در گردش آنها تنها برای خرید دان بیش از پنج برابر افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: ارز ترجیحی، کالاهای اساسی، ماتریس حسابداری اجتماعی، شاخص قیمت‏‎ها و هزینه زندگی خانوارها
 • اسماعیل پیش بهار*، رویا فردوسی صفحات 197-216
  سیاست خرید تضمینی یکی از سیاست های حمایتی دولت است که از سال 1368، در ایران، برای برخی از محصولات به اجرا درآمده است. از این‏رو، تحقیق حاضر از طریق تکمیل پرسشنامه مقایسات زوجی توسط کلیه مدیران و مسیولان سازمان مرکزی تعاون روستایی به‏ عنوان مجری این سیاست و مجریان استانی در استان های فارس، خوزستان، اردبیل، گلستان، اصفهان و کرمان و نیز مباشران خرید در سال 1396 اجرا شد. در تحقیق حاضر، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‏ مراتبی (AHP)، به شناسایی و رتبه بندی مشکلات سیاست خرید تضمینی و اولویت بندی راهکارهای حل این مسایل پرداخته شد. بر اساس نتایج به‏ دست‏ آمده، مسایل و مشکلات شناسایی ‏شده سیاست خرید تضمینی، به‏ ترتیب اولویت، عبارت ‏اند از مسایل قانونی و نهادی، نظام اداری و سازمانی، قیمت گذاری، درجه بندی و تفکیک کیفیتی، اعتباری و مالی و سرانجام، امکانات ذخیره سازی و فرآوری. همچنین، راهکارهای پیشنهادی با توجه به وزن‏ های به ‏دست ‏آمده برای مسایل یادشده با استفاده از مقایسات زوجی و روش فرآیند تحلیل سلسله‏ مراتبی، به ‏ترتیب اولویت، عبارت‏ اند از فروش در قالب مزایده یا استعلام بها، فروش در قالب ترک تشریفات، فروش در بورس و پرداخت مابه تفاوت به کشاورزان، ارایه تسهیلات تکلیفی، پرداخت یارانه به تولید و ادامه وضعیت فعلی با بهبود مسایل. بنابراین، بهره ‏گیری از سیاست خرید تضمینی در کنار سیاست های افزایش عملکرد و بهره وری برای اثربخشی هرچه بیشتر آن در افزایش درآمد کشاورزان و همچنین، سرمایه گذاری در تولید محصولات کشاورزی و کاهش فقر و مصرف نهاده‎ ها در بخش کشاورزی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)، سیاست حمایتی، فرآیند تحلیل سلسله‏مراتبی (AHP)
 • داریوش رحمتی*، سید ابوالقاسم مرتضوی، حامد نجفی علمدارلو، محمدحسن وکیل پور صفحات 217-244

  با توجه به روند فزاینده نگرانی های عمومی در ارتباط با افزایش ناپایداری زیست ‎‏محیطی طرح های توسعه کشاورزی در مناطق مختلف روستایی، در حال حاضر، ارزیابی امنیت بوم ‏شناختی و خدمات زیست‏ بومی یک موضوع اصلی در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست به‏ شمار می ‏رود. دشت عباس یکی از مناطقی است که با ورود آب انتقالی دچار مشکلات زیست ‎‏محیطی همانند شوری خاک و افزایش سطح نیزار شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزش گذاری اقتصادی آب از طریق تابع تولید و آزمون انتخاب بود و اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری جداگانه با 108 بهره بردار از هر دو بخش زه دار و عادی دشت عباس در سال 1400 به ‏دست آمد. نتایج بازاری بخش زه دار نشان داد که ارزش تولید نهایی نهاده آب برای محصول گندم 964- ریال بوده و به دیگر سخن، ارزش اقتصادی از دست ‏رفته نهاده آب در این بخش حدود دویست میلیارد ریال است؛ در بخش عادی آبخوان نیز ارزش تولید نهایی نهاده آب برای این محصول 8584 ریال است. بدین ترتیب، ارزش بازاری آب در بخش عادی آبخوان حدود 370 میلیارد ریال به ‏دست آمد. در ادامه پژوهش، برای محاسبه ارزش غیربازاری آب، از رهیافت آزمون انتخاب و مدل های «لاجیت مختلط» و «لاجیت مختلط با اثرات متقابل» استفاده شد؛ نتایج نشان داد که کشاورزان حاضرند برای بهبود محیط زیست سالانه 5/7 میلیون ریال به ازای هر هکتار پرداخت کنند. بنابراین، کشاورزان بخش زه دار حاضرند حدود 42 میلیارد ریال یعنی، 25 درصد درآمد از دست‏رفته را در ازای ارزش استفاده ای غیرمستقیم و ارزش غیراستفاده ای آب پرداخت کنند. از این مبلغ پرداختی می توان به‏ عنوان تامین مالی مشترک در ارتباط با ارتقای وضعیت آبیاری، زهکشی همراه با مشارکت دولت و ارتقای آموزش استفاده پایدار از زمین ه ای کشاورزی و شیوه های جلوگیری از شور شدن خاک بر اساس مشکلات مربوط به آبیاری با توجه به نیازهای کشاورزان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: ارزشگذاری، تابع تولید، آزمون انتخاب، مدل لاجیت مختلط، آبخوان دشت عباس
 • فتانه یاراحمدی*، سحر رمضانی بوشهری صفحات 245-263
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر خرید مجدد خرما با توجه به نقش میانجی رضایت مشتری در استان خوزستان بود. پژوهش از نظر هدف به روش کاربردی و از نظر  گردآوری داده ها به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان محصول خرما در استان خوزستان و حجم نمونه، بر اساس رابطه کوکران، 385 نفر بود گه به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس برآورد شدند. گردآوری داده ها با بهره ‏گیری از پرسشنامه استاندارد صورت گرفت. برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوا و سازه و برای سنجش پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد، که یافته ها بیانگر پایایی و روایی ابزار اندازه گیری بود. نتایج تحلیل یافته های به ‏دست‏ آمده از داده های گردآوری ‏شده از پرسشنامه‏ ها در دو بخش توصیفی و استنباطی (معادلات ساختاری) حاکی از تاثیر ارزش برند بر قصد خرید مجدد خرمای استان (288/0)، ارزش ویژه برند بر رضایت مشتریان خرمای استان (759/0) و رضایت مشتریان بر قصد خرید مجدد خرمای استان (598/0) بود.
  کلیدواژگان: خرید مجدد، ارزش ویژه برند، محصول خرما، رضایت مشتری، استان خوزستان
 • فاطمه قبادیان، رضا مقدسی*، مهدی کاظم نژاد صفحات 265-284
  در مطالعه حاضر، به ارزیابی کارآیی عملکرد 23 واحد تولید کاهوی فرانسوی گلخانه ای به روش هیدروپونیک عمودی بر مبنای تحلیل پوششی داده ها (DEA) در استان البرز پرداخته و مشخص شد که کشت کاهوی فرانسوی بدین روش می تواند پرسود باشد، به‏ گونه‏ ای که هزینه تولید هر بوته آن کمتر از پانزده هزار ریال و مقدار فروش هر بوته در حدود صد هزار ریال است. همچنین، ارزیابی چهار نهاده مهم شامل نیروی کار، سرمایه ثانویه (سرمایه مورد نیاز برای تبدیل گلخانه های معمولی به ساختار هیدروپونیک عمودی)، کود و سایر هزینه ها به‏ عنوان ورودی‏ ها و سود خالص به‏ عنوان خروجی بر حسب میلیون ریال در هکتار صورت گرفت. با توجه به کارآیی فنی و کارآیی مقیاس، بازده نسبت به مقیاس در گلخانه های کارآمد «ثابت» و در اکثر گلخانه های ناکارآمد «افزایشی» بود؛ و بر اساس نتایج تحلیل کارآیی، گلخانه های ناکارآمد واحد هایی کوچک با مساحت کمتر از هزار مترمربع بودند که باید مساحت خود را افزایش دهند. این واحدها به ‏منظور دستیابی به کارآیی بالاتر، لازم است در مصرف نهاده های یادشده صرفه جویی کنند؛ و با مدیریت در استفاده از نهاده ها، با هزینه کمتر، به واحدهای کارآ تبدیل خواهند شد که به ‏طور متوسط، با کاهش حدود 25 درصدی ورودی ها، می توانند همان سطح خروجی را حفظ کنند.
  کلیدواژگان: بازده نسبت به مقیاس، تحلیل پوششی داده ها (DEA)، کاهوی فرانسوی، هیدروپونیک عمودی
|
 • Milad Aminizadeh, Hamed Rafiee *, Zeinab Rostamzade, Andisheh Riahi, Elham Mehrparvar Hosseini Pages 1-20
  The agricultural trade balance, on the one hand, shows the ability to earn foreign currency in this sector and, on the other hand, indicates the degree of dependence on food security from imports. Therefore, study of effective components can lead to more effective policy choices in the future. Regarding economic sanctions against Iran, this study aimed at assessing the impact of international economic sanctions on the bilateral trade balance of Iran's agricultural sector with 45 major trading partners during the period 2001-2017. For this purpose, gravity model was used. The results indicated that international and EU-US sanctions had a negative effect on Iran's agricultural trade balance with its trading partners; in addition, this impact was insignificant for international sanctions and was statistically significant for EU-US sanctions. Therefore, it is suggested that Iran's dependence on the EU as the US most important trading partner be reduced to prevent a sharp decline in trade in future probabilistic sanctions.
  Keywords: Bilateral Trade Balance, Economic Sanctions, gravity model, Iran, agricultural sector
 • Farshad Mohammadian *, Saber Kalhori Pages 21-52

  Given the strategic importance of barley production in the livestock sector of Iran, the study aimed at analyzing the technical efficiency of irrigated barley farmers od Assadabad county of Iran and determining the various components affecting it using the data envelopment analysis (DEA) approach as well as Tobit regression model. The required data were collected by stratified random sampling through completing 180 questionnaires in 2019-2020. The study results showed that the average technical, managerial and scale efficiencies were 79.3, 82.5 and 96.1 percent, respectively; and 63 percent of the farmers operated in the increasing, 25 percent in the decreasing and only 12 percent in the optimal scale (constant returns to scale), which seemed reasonable to increase the scale of production to increase the efficiency; in addition, the most significant effects on the technical and managerial efficiencies were related to the experience, education of household head, number of plots and crop diversification and on the scale efficiency, were related to the number of plots, ownership of tractors and agricultural instruments and education variables, respectively, indicating the prominent role and high importance of these variables in improving production efficiency. Therefore, adopting policies to integrate and prevent the fragmented and dispersed lands, such as encouraging group activities and establishing production cooperatives, providing facilities to mechanize farms, appropriate and practical training to farmers and raising their agricultural literacy level, transferring the experiences of leading farmers to inexperienced farmers as well as encouraging the crop diversification is essential to increase the technical efficiency of irrigated barley production.

  Keywords: Efficiency, Data envelopment analysis (DEA), Tobit, Barley, Assadabad (County)
 • Hormoz Asadi *, Javad Baghani, Mohsen Rafati Pages 53-72
  Due to the limited water resources in Iran, the optimal use of resources and increasing the physical and economic productivity of water in the production of products to achieve economic growth in the agricultural sector is absolutely necessary. Thus, the objectives of this study were to determine water productivity and profitability of irrigated wheat and forage corn production in different irrigation systems in Alborz province during 2016-2017. The indicators of physical efficiency and economic efficiency were used to estimate the efficiency of water consumption as well as the indices of net profit, product sales yield and percentage of return on investment were used to determine profitability. According to the results, water savings in irrigated wheat production in the drip irrigation compared to the center pivot and fixed classical sprinkler irrigation systems were estimated 6.3 and 22.8 percent and in irrigated forage corn production were estimated 15.2 and 27.6 percent, respectively. Net benefits of crops production in wheat-forage corn rotation in the drip irrigation, center pivot and fixed classical sprinkler irrigation systems were estimated 204.7, 174.2 and 153.2 Iranian million rials/ha, respectively. Economic productivity of per unit of water consumed in crops production in rotation in the drip irrigation, center pivot and fixed classical sprinkler irrigation systems were estimated 16.5, 12.3 and 9.1 Iranian thousand rials/ha, respectively, so that the net benefits and economic productivity of per unit of water consumed in crops production in rotation in the drip irrigation system was more than center pivot and fixed classical sprinkler irrigation systems. Thus, the drip irrigation system was recommended as an economically better irrigation system in the crop production rotation in Karaj.
  Keywords: Irrigation system, yield, Wheat, Forage Corn, Net Benefit, Water Productivity
 • Reza Heydari *, Seyed MohammadReza Haj Seyed Javady Pages 73-105

  The price forecasting and its changes trend is one of the most important factors in decision making and formulating strategies related to agricultural products. This study aimed at presenting a hybrid data mining model for accurate price forecasting of agricultural products, including nonlinear models of wavelet transform, genetic algorithm, deep neural network and Monte Carlo technique. This proposed model involved a two-stage hybrid model and the base model of nonlinear-nonlinear. In this proposed model, the genetic algorithm for determining the optimal lag of price time series, the wavelet function for the de-noising of price data, the deep neural network for price forecasting, the Monte Carlo method for simulating the most probable price probability and finally, the complex soft calculations for "out-of-sample forecasting with new data set" were used. Results of comparison of the proposed model including "Genetic Algorithm-Wavelet Transform-Deep Neural Network-Monte Carlo", through evaluation criteria, with three competing models of "Genetic Algorithm-Deep Neural Network-Monte Carlo", "Genetic Algorithm-Wavelet Transform-Neural Network-Monte Carlo" and "Genetic Algorithm-Neural Network-Monte Carlo" showed that the proposed model had the better performance in forecasting of future price of saffron compared to the three competing models. Also, the use of deep neural network compared to neural network, the application of wavelet theory for de-noising and also the use of Monte Carlo technique to simulate the predicted prices, increase the forecasting accuracy of future price of saffron. In addition, the use of soft calculations showed that the proposed model had the necessary efficiency and high accuracy for short-term forecasting of the future price of saffron. Therefore, the present study has a good position in achieving the index of maximum accuracy, scenario making of future price trends, sensitivity analysis of components affecting the price and finally, forecasting the future price. Accordingly, the use of the proposed model to forecast the price of agricultural products is recommended.

  Keywords: Forecasting, Future Price of Saffron, Genetic algorithm, Wavelet Theory, Deep learning Neural Network, Monte Carlo Method
 • Fatemeh Sakhi, Seyed Safdar Hosseini *, Habibollah Salami, Saeed Yazdani Pages 107-141

  The real exchange rate, which measures the changes in relative prices and costs with a common currency, is the most important measure of competitiveness. Thus, in this study, relying on the available evidence and the econometric model, the determinants of the behavior of the real exchange rate in the Iranian economy were examined. For this purpose, firstly, the real exchange rate was calculated and then, using the Vector Error Correction Model (VECM), the impact of important economic factors on it was analyzed during the period of 1978-2018. The findings indicated the continuous downward trend of the real exchange rate during the last two decades (except for the years 2011, 2016 and 2017), which led to a decrease in the competitiveness of domestically produced products compared to imported goods, and this decrease was caused by the adjustment of the exchange rate. The nominal currency is disproportionate to the difference in domestic and foreign inflation. The study findings showed the negative effect of oil export income and non-oil trade balance variables and the positive effect of the money volume to budget deficit variable in the long term on the real exchange rate. It is recommended that the calculated real exchange rate and the analysis of its behavior pattern used in the present study to estimate the equilibrium exchange rate in order to evaluate economic policies such as agricultural policies.

  Keywords: Budget Deficit, Money Supply, Oil Export Revenue, Trade Balance, Vector Error Correction Model (VECM)
 • Elahe Banaei, Seyed Mojtaba Mojaverian *, Seyed-Ali Hosseini-Yekani, ABBAS MIRZAEI Pages 143-169
  Today, rapid changes in climate, trade policies and technology have led to production, price and income shocks in the grain market. This study aimed at investigating the food security of different groups of society due to production, price and income shocks using the multiple market equilibrium model. Due to the importance of cereal products, especially bread, rice and pasta in the food basket of Iranian households, production, price and income shocks for this group of food and their effects on food security of the households by urban and rural income groups as well as government and freelance jobs were surveyed. The required information was extracted from the raw cost and income data of urban and rural households from 2008 to 2018 through the Statistics Center of Iran (SCI). The results showed that the food security of the society is mostly influenced by the production shocks of grain products, so that with a twenty percent decrease in the production of grain products, the poor and middle rural households, respectively, with an average percentage of calorie changes of -15.6 and -10.9 were among the most sensitive groups; on the other hand, poor households with government jobs would suffer the most from the increase in the price of cereal products, with an average percentage change of 7.9 calories. Also, increasing the income of poor households might play an effective role in improving their food security, while increasing the income of middle-income households would change the consumption pattern of these households. Therefore, it is necessary to adopt appropriate price and income support policies in order to maintain the welfare of poor households.
  Keywords: Food security, Production Shock, Price, Income Shock, Cereals, Multiple Market Equilibrium Model
 • Zorar Permeh *, Alireza Gharshasebi Pages 171-196
  Exchange rate fluctuations in the Iranian economy directly affect domestic prices through import channels of intermediate inputs and final consumer goods. Since 2018, following the intensification of US sanctions, one of the special policies of providing consumer goods to the society has been the allocation of preferential exchange to the import of basic goods. However, the number of goods subject to this policy decreased over time, until at the mid of 2022, only a few goods were subject to this policy. The policy of removing the preferential exchange of basic goods in 2022 has some effects on the price index and the cost of living of Iranian households due to the increase in import costs and also the price change of other goods. In the this research, the social accounting matrix of 2016 was used to investigate the effects of the increase in the price of basic goods, including livestock and poultry products (livestock inputs) and edible oil. The results showed that the increase in the price of livestock and poultry products and vegetable oil would increase the price index by 5.4 and 7.8 percentage units, respectively; and the household cost of living index would increase by 9.9 percent (full adjustment of prices) and 9.8 percent (with price adjustment in only 57 activities in the social accounting matrix). Also, the effect of the increase in the price of animal inputs and vegetable oil on the index of the cost of living of households with a lower income level was found to be much higher. On the other hand, the effect of the increase in the price of livestock and poultry products on the cost of living of households was estimated more severe than the removal of the preferential exchange obtained from oil exports. In addition, since the production units in the livestock and poultry sector are few and small, as a result of the removal of the preferential exchange, their working capital would increase more than five times just for the purchase of feed.
  Keywords: Exchange rate, Social Accounting Matrix, Price Index, Household Cost of Living
 • Esmaeil Pishbahar *, Roya Ferdowsi Pages 197-216
  Guaranteed purchase policy is one of the government's support policies that has been implemented in Iran since 1989 for some products. Therefore, this research was implemented through the paired comparison questionnaire completed by all managers and officials of the Central Rural Cooperative Organization as the policy executive institution as well as provincial executives in Fars, Khuzestan, Ardabil, Golestan, Isfahan and Kerman provinces and also, purchase managers in 2017. The Analytical Hierarchy Process (AHP) was used to identify and rank the problems of guaranteed purchase policy and prioritize solutions to solve these problems. Based on the study results, the identified problems of the guaranteed purchase policy included legal and institutional, administrative and organizational system, pricing, quality grading and separation, credit and financial, and storage and processing facility issues, respectively in a priority-based order. Also, the suggested solutions according to the obtained weights for the mentioned issues using pairwise comparisons and the AHP method were respectively determined in a priority-based order as selling in the form of an auction or price inquiry, selling in the form of ignored formalities, selling in the stock market and paying the difference to farmers, providing loans facilities, subsidizing the production and continuing the current situation by improving the issues. Therefore, it is recommended to use the guaranteed purchase policy along with policies to increase performance and productivity to be more effective in increasing the income of farmers as well as investing in the production of agricultural products and reducing poverty and consumption of inputs in the agricultural sector.
  Keywords: Multi-Criteria Decision Making (MCDM), Support Policy, analytical hierarchy process (AHP)
 • Dariush Rahmati *, Seyed Abolghasem Mortazavi, Hamed Najafi Alamdarloo, MohammadHasan Vakilpoor Pages 217-244

  Due to the growing trend of public concerns related to the increase in environmental instability of agricultural development plans in different rural areas, the evaluation of ecological security and ecosystem services is currently a major issue in the field of natural resources and environment. Dasht-e-Abbas plain of Iran is one of the areas suffered from environmental problems such as soil salinity and increase in the level of reeds due to the entry of transfer water. This study mainly aimed at determining the economic value of water through the production function and choice experiment. The required information was obtained through a questionnaire and face-to-face interviews with 108 farmers separately from both swampy and normal parts of Dasht-e-Abbas plain aquifer in 2021. The market results of swampy part showed that the final production value of water input for wheat crop was -964 IRI rials, indicating that the lost economic value of water input in this part would be about 200 billion IRI rials; in addition, in the normal part of the aquifer, the final production value of the water input for this product was 8584 IRI rials. In this way, the market value of water in the normal part of the aquifer was about 370 billion IRI rials. Then, the models of "mixed logit" and "mixed logit with interaction effects" were used to calculate the non-market value of water. The results showed that the farmers were willing to pay 7.5 million IRI rials per hectare annually to improve the environment. Therefore, the farmers of the swampy part would be willing to pay about 42 billion IRI rials, which is 25 percent of the lost income for the indirect use value and non-use value of water. This amount of payment can be used as a joint financing in connection with the improvement of irrigation, drainage with the participation of the government and the enhancement of training on the sustainable use of agricultural land and ways to prevent soil salinization based on problems related to irrigation by the farmers according to their needs.

  Keywords: Valuation, Production Function, Choice Experiment, Mixed Logit Model, Dasht-e Abbas Plain Aquifer
 • Fataneh Yarahamadi *, Sahar Ramezani Booshehri Pages 245-263
  This study aimed at investigating the effect of brand equity on the repurchase of dates according to the mediating role of customer satisfaction in Khuzestan province of Iran. The research was conducted in an applied method in terms of purpose and in a descriptive-survey method in terms of data collection. The statistical population included all customers of date products in Khuzestan province. Based on Cochran's formula, the sample size was estimated to be 385 respondents using random sampling method. The required data were collected through a standard questionnaire. Content and construct validity was used to determine the validity of the questionnaire; also, in order to measure reliability, Cronbach's alpha coefficient and composite reliability were used. The findings indicated the reliability and validity of the measurement tool. The collected data from the distribution of the questionnaire were analyzed in two descriptive and inferential sections (structural equations). In addition, the study findings indicated the effects of brand value on the intention to repurchase the dates (0.288), brand equity on customer satisfaction of the dates (0.759) and customer satisfaction on the intention to repurchase the dates of the province (0.598).
  Keywords: Repurchase Intention, brand equity, Dates, customer satisfaction, Khuzestan (Province)
 • Fatemeh Ghobadian, Reza Moghaddasi *, Mahdi Kazemnejad Pages 265-284
  This study is aimed at evaluating the efficiency of 23 greenhouses of red-leaf lettuce using the vertical hydroponic method based on the data envelopment Analysis (DEA) method in Alborz province of Iran. The assessment results indicated high profitability of red-leaf lettuce farming so that the production cost of each bush would be less than 15000 IRI rials while the sale price of each bush would be nearly 100000 IRI rials. In this study, four main inputs including workforce, secondary capital for conversion of the ordinary greenhouse into vertical hydroponic structure, fertilizer, and other costs were assumed as the model inputs and the net profit was considered as the output of the model that should be increased. Considering the technical efficiency and scale efficiency, the return-to-scale ratio of the efficient greenhouses was constant while most of the inefficient greenhouses had an increasing return-to-scale ratio. The efficiency analysis showed that the inefficient greenhouses were small greenhouses with an area smaller than 1000 square meters, which should increase their area and save on the consumption of the mentioned inputs in order to achieve higher efficiency and change into efficient units. Accordingly, with an average reduction of 25 percent in the inputs, these units can maintain their previous levels of output.
  Keywords: Data envelopment analysis (DEA), Red-leaf Lettuce, Return-to-Scale Ratio, Vertical Hydroponic