فهرست مطالب

 • پیاپی 24 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/17
 • تعداد عناوین: 12
|
 • هادی رضوان*، حیدر رحیمی، یادگار کریمی، سعید کرمی صفحات 1-18
  هورامی و عربی به عنوان دو زبان متعلق به دو خانواده بزرگ زبان های ایرانی و زبان های سامی هستند. جنس دستوری یکی از مقوله هایی است که در هر دو زبان کماکان حضور فعال دارد. هدف از انجام این پژوهش، رده شناسی نظام جنس دستوری در دو زبان هورامی (با محوریت گویش هورامان تخت) و زبان عربی (عربی استاندارد) و بررسی تطبیقی شباهت ها و تفاوت های جنس دستوری در این دو زبان است. داده های زبان عربی مورد استناد در این مقاله از منابع مکتوب به ویژه منابع دستور زبانی معاصر انتخاب شده است. داده های زبان هورامی نیز بر اساس 6 ساعت گفتگو ضبط شده با بیست گویشور بومی هورامان تخت استخراج شده است. تحلیل داده ها، بر اساس چارچوب نظری کوربت (1991) صورت گرفته است. به طور مشخص، تحلیل داده ها نشان می دهد که در هر دو زبان: دو جنس دستوری (مذکر و مونث) وجود دارد. جنس دستوری بدون نشان مذکر است. صفات، افعال و ضمایر با اسم در جنس دستوری مطابقت می کنند. با وجود هسته معنایی در دو زبان، نظام تخصیص غالب در آن ها صوری است. همچنین تفاوت هایی بین این دو زبان وجود دارد. این تفاوت ها در کنش جنس دستوری در این دو زبان با زمان، شخص و شمار است. به عنوان نمونه، در هورامی، تنها اسم های مفرد تمایز جنس دستوری دارند، در حالی که در زبان عربی، اسم های مفرد، مثنی و جمع از این تمایز برخوردارند. بررسی جهانی های گرینبرگ در مورد جنس دستوری نیز نشان داد که همه جهانی های تلویحی گرینبرگ در مورد جنس دستوری در این دو زبان صادق هستند.
  کلیدواژگان: رده شناسی، جنس دستوری، زبان هورامی، زبان عربی
 • فاطمه یگانه*، فریده حق بین، فرهاد ساسانی صفحات 19-34
  زبان ها با توجه به این که ساخت صفت شمارشی-اسم را در یک ساخت مستقیم نشان می دهند و یا از عنصری به نام ممیز در این ساخت استفاده می کند به دو دسته قابل تقسیمند. مطالعات انجام شده بر روی زبان های ممیزدار نشان می دهد ویژگی های اسم در این زبان ها دلیل نیاز آن ها به ممیز است. اسم ها در زبان های ممیزدار صرفا برچسب های مفهومی هستند از این رو به ممیز نیاز دارند. به عبارت دیگر ویژگی {-شکل} بودن اسم ها در این زبان ها توجیه نیازشان به استفاده از ممیز است. علی رغم این که اسم ها در زبان فارسی ویژگی {+شکل} دارند، ساخت صفت شمارشی-اسم در فارسی گفتاری یک ساخت مستقیم نیست و استفاده از ممیز اجباری به نظر می رسد و ارتباطی با ویژگی های معنایی اسم ندارد. در این پژوهش با بررسی رده شناختی ویژگی های اسم و کاربرد ممیز در زبان های ممیزدار، و بررسی داده های جمع آوری شده از فارسی معیار گفتاری نشان دادیم ممیزهای فارسی گفتاری، یعنی "تا" و "دانه" ممیزهای کاربردشناختی اند. ممیز "تا" ممیز "تبیین شمار" و ممیز "دانه" ممیز "نگرشی-تاکیدی" است. نشانه جمع در ساخت صفت شمارشی-اسم نیز کارکردی گفتمانی دارد و "نشانه معرفه سازی" است.
  کلیدواژگان: رده شناسی، صفت شمارشی، ممیز، مشخصه های اسم، فارسی، کاربردشناسی، معنی شناسی
 • حسن امیری مهر، جمیله اخیانی*، محرم اسلامی، امیر مومنی هزاوه صفحات 35-52
  خاقانی از زمره دیرآشناترین شاعران زبان فارسی است. یکی از عواملی که موجب این دیرآشنایی شده، اما تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است، «تداخل زبانی ناخودآگاه» است که در آثار شاعران و نویسندگان دوزبانه پدید می آید. با توجه به اینکه موطن اصلی خاقانی شهر شروان از بلاد آذربایجان است، می توان به ترکی بودن زبان مادری او حکم کرد. منظور از تداخل زبانی ناخودآگاه در شعر خاقانی، به کارگیری مضمون ها، الگوها و قواعدی از زبان ترکی است که منجر به ایجاد صورت های زبانی نامانوس در شعر وی شده است. در مقاله حاضر به معرفی تداخل زبانی ناخودآگاه در شعر خاقانی در دو گروه پرداخته ایم: ترکیب هایی که معادل فارسی ندارند، و ترکیب هایی که معادل فارسی دارند؛ اما معادل فارسی آنها متفاوت از معادل ترکی است. توجه به این پدیده، دریافت معنای دقیق بسیاری از شعرهای خاقانی را ممکن خواهد ساخت و ابهامات فراوانی را از شعر او خواهد زدود.
  کلیدواژگان: تداخل زبانی ناخودآگاه، انتقال زبانی، ترکی آذری، خاقانی
 • هما اسدی، آوا ایمانی* صفحات 53-73
  پژوهش حاضر در چهارچوب آواشناسی آکوستیکی به تحلیل و مقایسه سبک گفتار کودک-محور و گفتار بداهه در مردان فارسی زبان می پردازد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و از آمار توصیفی-استنباطی با استفاده از نرم افزار R بهره می گیرد. داده ها شامل نمونه های گفتاری ضبط شده 10 مرد فارسی زبان 25-45 ساله به مدت 200 دقیقه است. در ادامه، پنج پارامتر آکوستیکی فرکانس پایه و فرکانس سازه های اول تا چهارم از صدای گویندگان استخراج و تحلیل شد. یافته ها نشان داد مقادیر همه پارامترهای آکوستیکی، به جز فرکانس سازه اول، میان دو سبک مورد بررسی به صورت معناداری تغییر کردند و بیشترین تغییرات بین-سبکی در پارامترهای فرکانس پایه و فرکانس سازه دوم مشاهده شد. همچنین، تحلیل آکوستیکی تفاوت های بین-گوینده نشان داد که تغییرات دو سبک گفتاری مدنظر متفاوت هستند. به عبارت دقیقتر، فرکانس پایه و فرکانس سازه سوم در گفتار بداهه و فرکانس پایه و فرکانس سازه اول در گفتار کودک-محور بیشترین تغییرات آکوستیکی بین-گوینده را داشتند.
  کلیدواژگان: آواشناسی صوت شناختی، فرکانس سازه، فرکانس پایه، گفتار کودک -محور، گفتار بداهه
 • عباس صفردوست* صفحات 75-102
  در این پژوهش به ارزیابی تفسیر واجشناسی زایشی و نظریه «واژگان و قواعد» از تصریف گذشته افعال فارسی پرداختیم. به همین منظور، آزمونی طراحی کردیم که در آن 52 شبه واژه مشابه با افعال نامنظم فارسی را به مشارکان ارایه کرده و از آنها خواستیم تا تصریف گذشته مطلوب شان را از بین گزینه های ارایه شده انتخاب کنند. نتایج نشان داد که نه تنها هیچ قاعده واجشناختی ای در تصریف گذشته افعال نامنظم وجود ندارد، بلکه وجود افعال دوگونه (افعالی با دو ستاک گذشته) مانع از صورت بندی هرنوع قاعده ساختاری برای این دسته از افعال می شود. نتایج همچنین نشان داد که تصریف نامنظم افعال نامنظمی که ستاک شان به -in ختم می شود، به دلیل محدودیت های واج آرایانه است و نه قواعد واجشناختی. ستاک های تک هجایی و ستاک های مختوم به -ɒ، به دلیل فقدان قدرت تداعی گرایانه، که به نوبه خود، به ترتیب، به دلیل ساختار هجایی شان و فاصله گیری تاریخی از ساختار آوایی کانونی افعال نامنظم است، از وند -id در تصریف گذشته شان بهره می برند. علاوه براین، نتایج به دست آمده از این ایده که فقدان ستاک گذشته یا اختلال در بازیابی ستاک گذشته، عملکرد پیش فرض مکانیسم قاعده و تصریف منظم را به همراه دارد، حمایت می کند. درحالیکه فرضیات نظریه «واژگان و قواعد» طبقه بندی دوگانه منظم/نامنظم را به همراه دارد، نتایج نشان داد دسته سومی از افعال، با نام آلترناتیو، در زبان فارسی وجود دارد که محل رقابت شانه به شانه دو مکانیسم قاعده و برش است و عملکرد هریک تصریفی متفاوت را برای این افعال به همراه دارد: مکانیسم قاعده با افزودن وند -id و مکانیسم حافظه با تداعی -d در انتهای ستاک های دوهجایی مختوم به -ɒn.
  کلیدواژگان: نظریه واژگان و قواعد، واجشناسی زایشی، افعال منظم و نامنظم، مکانیسم قاعده و برش، تداعی
 • پریسا نجفی، جلال رحیمیان* صفحات 103-127
  پژوهش حاضر به مطالعه ساخت های کنترلی در زبان فارسی بر اساس دستور نقش و ارجاع می پردازد. در دستور مذکور ساخت های کنترلی بر اساس «نظریه کنترل اجباری» مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. این نظریه دارای بنیان های معناشناختی است و به طور خاص پدیده کنترل را بر اساس روابط معنایی موضوع ها و نیز نوع محمول کنترلی مورد ارزیابی قرار می دهد. هدف اصلی جستار حاضر بررسی نحوی و معنایی ساخت های کنترلی و نیز تعامل نحو-معنا در این ساخت ها است. هم سو با هدف مذکور، در بعد معنایی نخست به دسته بندی انواع محمول های کنترلی بر اساس «روابط معنایی میان بندی» پرداخته و آن ها را در سه دسته محمول های روان-کنش، سببی و امری/ اجازه ای قرار دادیم. در بعد نحوی نیز انواع روابط الحاق و پیوند را در ساخت های کنترلی مورد بررسی قرار دادیم. یافته ها حاکی از آن است که ساخت های کنترلی در زبان فارسی در بعد نحوی در الحاق قرار دارند، به گونه ای که محمول کنترلی به عنوان مرکز اصلی و محمول مصدری/ التزامی به عنوان مرکز وابسته عمل می کنند. هر دو مرکز نیز دارای عملگر مشترک وجهیت هستند و در نتیجه پیوند آن ها از نوع هم وابستگی است. همچنین یافته ها موید آن هستند که داده های زبان فارسی منطبق بر پیش بینی های مطرح شده در نظریه کنترل اجباری می باشند و در نتیجه می توان بر کفایت تبیینی نظریه مذکور صحه گذاشت. گفتنی است داده های پژوهش حاضر برگرفته از پیکره همشهری 2 می باشند.
  کلیدواژگان: دستور نقش و ارجاع، روابط الحاق-پیوند، روابط معنایی میان بندیف کنترل، نظریه کنترل اجباری
 • سید محمد حسینی* صفحات 129-157

  پژوهش حاضر پرسش و پاسخ آغازین کل کل های سرگرم کننده برنامه دورهمی را بررسی می کند تا بدانیم چه ویژگی، یا ویژگی هایی، در آن ها هست که قاب کل کل را در ذهن افراد بالقوه فعال می کند. بدین منظور نمونه های کل کل بین مجری و مهمانان چهار فصل برنامه دورهمی که توسط کاربران عادی با عنوان کل کل در شبکه های اجتماعی همرسانی شده بودند بارگیری و ترانویسی گردید. سپس رابطه طراحی پرسش در نوبت آغازین با طراحی پاسخ به آن در پرتو دست آوردهای روی کرد تحلیل گفت وگو بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که کل کل بین مجری و مهمان مشترکا ساخته می شود، به این شکل که نوبت اول کل کل با یک پرسش تعدیل نشده آغاز می شود و بسته به موضوع کل کل، می تواند تنوع ساختی، و به تبع آن تنوع نوع محدودیت، داشته باشد، اما پاسخ آغازینی که قاب کل کل را کلید می زند، نه از نوع پاسخ مرجح یا نامرجح در زوج های همجوار، بلکه از نوع پاسخ جایگزین، به ویژه پاسخ برگردان، است که دارای درجاتی از مقاومت در برابر موضوع و برنامه پرسش یا پیش انگاره های آن است و تقریبا همیشه به شکل تعدیل نشده بیان می شود. هنجارهای نظم اخلاقی، یعنی حقوق و الزامات مترتب بر جایگاه و شان افراد، و نوع رابطه بین مجری و مهمانان و نیز موضوع ها در شکل گیری کل کل سرگرم کننده در برنامه دورهمی نقش مهمی بازی می کنند.

  کلیدواژگان: کل کل، قاب، زوج همجوار، پرسش، پاسخ، پاسخ برگردان، نظم اخلاقی
 • نادر علیرضالو، مهدی پورمحمد*، پیمان حسنی ابهریان، محمد نامی، اکبر بیگلریان صفحات 159-185
  دوزبانگی توانایی صحبت کردن یا درک دو زبان یا استفاده منظم از دو زبان است .در این پژوهش از ابزار سنجش ادراک استعاره و زمان واکنش برگرفته از پوسکولاس و توماسلو (2019) در کودکان و دستگاه الکتروآنسفالوگرام کمی استفاده شد. 30 کودک 7 تا 11 ساله در این پژوهش حضور داشتند. طبق یافته ها تفاوت معناداری از نظر صحیح بودن محتوای پاسخ استعاری وجود نداشت اما میانگین پاسخ صحیح گروه دوزبانه اندکی بیشتر و زمان واکنش این گروه در پاسخ دهی بیشتر از تک زبانه ها بود و بنظر می رسد گروه دوزبانه برای پاسخدهی صحیح به مدت زمان بیشتری نیاز داشته اند. با توجه به تحلیل نقشه مغزی تفاوت معنادار توان مطلق بین گروه دوزبانه و تک زبانه فقط در نقطه T5 و در امواج بتا، بتا1 و های بتا - دوزبانه کمتر از تک زبانه- بود.
  کلیدواژگان: دوزبانه، تک زبانه، استعاره، سنجش ادراک استعاره، زمان واکنش
 • بهروز محمودی بختیاری، معصومه مهرابی* صفحات 187-213
  با توجه به اهمیت فرهنگ نظام و با لحاظ کردن جنبه های نوآورانه این فرهنگ در مطرح ساختن مصوبات فرهنگستان اول در مداخل فرهنگ، پرسش اصلی تحقیق حاضر این بود که چه معادل هایی از مصوبات فرهنگستان در این فرهنگ انتخاب و مطرح شده اند و چرا. مفروض اولیه این تحقیق این بود که تمام مصوبات فرهنگستان اول در مداخل فرهنگ نظام انعکاس داشته اند. روش شناسی پژوهش نیز روش مورد نظر این چارچوب یعنی روش کمی با استفاده از بسامدگیری رخداد واژه های مصوب فرهنگستان در فرهنگ نظام بوده است. اما نتایج تحلیل ها نشان داد که پربسامدترین مصوبات مطرح شده در این فرهنگ مربوط به حوزه های معنایی خاص (حوزه های اداری/دولتی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی/ فرهنگی و در نهایت حقوقی) بوده است. به این ترتیب فرضیه تحقیق رد می شود و برای تبیین نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها در تحقیق به چارچوب نظری زبان شناسی اجتماعی تاریخی متوسل می شویم. این چارچوب تحلیلی نشان می دهد که اگرچه به نظر می رسد فرهنگ نویس ملاحظات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در فرهنگ نویسی در نظر نمی گیرد، اما در عمل این ملاحظات در شیوه نگارش مداخل انعکاس می یابد؛ به عبارت دیگر، اگرچه ذکر مصوبات فرهنگستان در فرهنگ ها باعث رواج و ماندگاری آنها می شود، اما در نهایت همه این مصوبات در فرهنگ ها نمی آیند و این متاثر از اوضاع اجتماعی و نیز جهت گیری های فردی فرهنگ نویس است. این تحقیق دست کم در نوع و مقیاس محدود خود و با استناد به داده های عینی نشان می دهد که چرا تمام مصوبات فرهنگستان ها اقبال کاربرد فراگیر نمی یابند و اقبال به واژه های نو در فرهنگ هاچگونه تحت تاثیر اوضاع اجتماعی است.
  کلیدواژگان: فرهنگ نظام، فرهنگستان اول، جامعه شناسی زبان تاریخی، فرهنگ، حوزه های معنایی
 • علی بیات*، کوثر حبیبی صفحات 215-226

  در این نوشته به روش تحلیل سندی متنی به تغییر و تحول تدریجی زبان وخط پهلوی به فارسی دری و الفبای عربی و تاثیر آن برتاریخ نگاری ایرانی در دوره اسلامی پرداخته ایم. بررسی ها نشان می دهند حتی پیش از حمله ی اعراب به ایران، فارسی دری (حداقل در دربار ساسانی) کم کم جای پهلوی را به عنوان زبان گفتاری روزمره گرفته بود و با وجود استفاه از زبان و خط پهلوی در متون زردشتی،خوانش آن برای همه ساده نبود. پس از حمله ی اعراب و گریز یزدگرد سوم و همراهان پرشمارش به مناطق شرقی ایران، محتملا این زبان دری یا درباری به آن مناطق راه یافت. پس از گروش برخی ایرانیان به اسلام و آشنایی با عربی، از همان زبان و الفبا برای نگارش متون به عربی و فارسی نیز استفاده شد. سنت تاریخ نگاری ایرانی هم با ترجمه ی متون پهلوی به عربی و سپس فارسی، اثر خود را در تاریخ نگاری اسلامی، عربی و بعدتر فارسی، برجای نهاد.

  کلیدواژگان: زبان پهلوی، فارسی دری، تاریخ نگاری ایرانی، تاریخ نگاری اسلامی، مکتب تاریخ نگاری ایرانی
 • آرمان بختیاری*، الهه فتحیان صفحات 227-246

  متن های پهلوی از جمله متن های دوره ی میانه زبان های ایرانی غربی اند. این متن ها به خط پهلوی کتابی نگاشته شده اند و به دو دسته اصلی متن های دینی و غیر دینی تقسیم می شوند. بررسی این متن ها از جهت شناخت ویژگی های زبانی زبان فارسی میانه که پیشینه ی زبان فارسی دری و فارسی امروز است دارای اهمیت است. گذشته از آن، متن های فلسفی، حقوقی، فقهی و کلامی و مطالب باقی مانده در خصوص علوم پزشکی و جغرافیا و گیاه شناسی در لابه لای متن های فلسفی و کلامی و نیز دو متن خاص در مورد فرهنگ نگاری، ویژگی های زبان علم در ایران باستان را برای ما روشن می نماید.در این مقاله متن های دینکرد هفتم، پنجم و سوم و نیز دو متن فرهنگ پهلویگ و فرهنگ  اویم ایوک و متن پازند شکند گمانیک از دید نحو ،  صرف و معنی شناسی تاریخی مورد بررسی قرار گرفته اند و مثال هایی از هر مورد ذکر شده است. در پایان این نتیجه گیری مطرح شده است که زبان علم در ایران باستان چه ویژگی هایی داشته است.

  کلیدواژگان: متن های پهلوی، زبان شناسی تاریخی، زبان علم در ایران باستان، صرف
 • مهرداد مشکین فام* صفحات 247-260
  از آن جا که درک «اسم جنس» در زبان ها همواره مسیله دشواری بوده، از بررسی این مقوله دستوری به طور دقیق و جامع غفلت شده است. در این مختصر، نخست به بررسی و تشریح انواع اسم جنس ازلحاظ معنایی پرداخته ایم. علاوه بر این، نشان داده ایم که مقوله اسم جنس، یکی از انواع طبقه «نکره» نیست، به-عبارتی امکانات دستوری نکره توانایی رمزگذاری اسم جنس را ندارند و اسم جنس در زبان فارسی به عنوان یک مقوله دستوری مجزا فقط با بهره گیری از نشانه جمع و بی نشانگی رمزگذاری می شود. در همین راستا، با ارایه استدلال هایی این مهم تبیین شده است که دو مفهوم «نامشخص» و «جنس»، علی رغم شباهت ظاهری، کاملا از یک دیگر متمایز هستند. در این پژوهش، ضمایر جنس نیز معرفی شده اند که حاصل فرآیند دستوری شدگی هستند.
  کلیدواژگان: اسم جنس، نکره، نامشخص، فارسی، نقش گرایی
|
 • Hadi Rezvan *, Haidar Rahimi, Yadgar Karimi, Saeed Karami Pages 1-18
  Hawrami and Arabic are considered as two languages of two enormous language families (Iranian and Semitic languages). Gender is one of the grammatical categories that is still remain in both languages. The present study aims at investigating the similarities and differences in the grammatical gender assignment system between both two languages, Hawrami (the Horaman Takht dialect) and Arabic (standard Arabic), within the framework of contrastive analysis. Arabic data is selected from written sources, especially modern grammar sources. Hawrami data were elicited based on 6 hours of recorded conversations with twenty native Hawraman Takht public speakers. Analysis of the data shows that the system of gender assignment despite its semantic core in both languages is often formal, so that the predominant trend in Arabic is: morphological> semantic> phonological and in Hawrami is: phonological> morphological> semantic
  Keywords: Grammatical gender, Hawrami, Arabic, typology
 • Fateme Yegane *, Farideh Haghbin, Farhad Sasani Pages 19-34
  In some languages numeral-Noun constructions are not direct constructions and classifiers are needed. Nouns different properties in classifier languages, i.e. being {-shape} is the vital reason for the existence of classifiers. Persian nouns are {+shape}, but numeral-noun constructions especially in spoken Persian is not direct. In this paper, classifiers and nouns properties are presented typologically, then based on data from standard spoken Persian we argue that spoken Persian classifiers, i.e. “tā” and “dāne” are pragmatic classifiers. “tā” is “number clarification” classifier and “dāne” is “attitudinal-emphatic” classifier. Plural marker in the construction of numeral-noun in spoken Persian have also pragmatic function and is a “definite marker”.
  Keywords: typology, numeral adjective, classifier, pragmatics, semantics
 • Hasan Amiri Mehr, Jamileh Akhyani *, Moharram Eslami, Amir Momeni Hezaveh Pages 35-52
  Khaghani’s poems are one of the most complicated Persian poems. One of the neglected reasons behind this complication is the phenomenon of "unconscious linguistic interference", which appears in the works of bilingual poets and writers. Khaghani is from Sharvan in Azerbaijan and it is said that his mother tongue was Azerbaijani. Unconscious linguistic interference in Khaghani's poetry refers to the application of the themes, patterns, and rules in Azerbaijani which leads to the unfamiliar linguistic forms in his poetry. This article tries to investigate the unconscious linguistic interference in Khaghani's poetry in two types: terms and phrases which do not have Persian equivalents, and those that have Persian equivalents, but their Persian equivalents are different from that of Azerbaijani. Paying attention to this phenomenon will make it possible to get the exact meaning of many of Khaghani's poems and solve many of the ambiguities in his poetry.
  Keywords: Unconscious Linguistic Interference, Language transfer, Azerbaijani, Khaghani
 • Homa Asadi, Ava Imani * Pages 53-73
  The present research aims to investigate child-directed speech vs. spontaneous speech in Persian-speaking men based on Acoustic Phonetics. The method is descriptive-analytical benefiting from qualitative components and quantitative approach (descriptive & inferential statistics using R version 4.1.0). The Data included the recorded speech samples of 10 Persian-speaking men aged 25-45 years for 200 minutes. Five acoustic parameters including F0, F1, F2, F3 and F4 were extracted from the speakers’ speech tokens and measured with PRAAT version 42, 1,6. The results showed that the values of all acoustic parameters, except for F1 changed significantly between the two styles and most of the inter-stylistic variations were observed in parameters of F0 and F2. Furthermore, the acoustic analysis of between-speaker variabilities showed that the changes of the two styles were different. More precisely, F0 and F3 in spontaneous speech and F0 and F1 in child-directed speech had the highest rate of between-speaker variability.
  Keywords: Acoustic Phonetics, formant frequency, fundamental frequency, child-directed speech, spontaneous speech
 • Abbas Safardoost * Pages 75-102
  In this study, we evaluated the explanation of the past tense inflection of Persian verbs in Generative Phonology and "Words and Rules" theories. We designed a test in which 52 pseudowords, similar to Persian irregular verbs, was presented to the participants, and their task was to choose their preferred past tense inflection from those presented as options. The results suggested that not only there is no phonological rule in the past tense inflection of Persian irregular verbs, but the presence of dual verbs rules out any formulation of structural rules. It also suggested that the irregular inflection of irregulars whose stems ended in -in is due to the phonotactic restrictions that the whole language complies with, not phonological rules. The regularization of monosyllabic stems and stems ending in -ɒ is due to their lack of associative strength, which in turn is due to their syllabic structure and the historical ...
  Keywords: Generative Phonology, Words, Rules theory, regular, irregular verbs, rule, rote mechanisms, Association
 • Parisa Najafi, Jalal Rahimian * Pages 103-127
  The present study studies control constructions in Persian language based on Role and Reference Grammar (RRG). In RRG, control constructions are discussed based on " theory of obligatory control ". This theory has semantic foundations and specifically evaluates the phenomenon of control based on the thematic relations of the arguments as well as the type of control predicates. In the present paper, we first categorized the types of control predicates based on " Interclausal semantic relations " in the RRG and in this command, we analyzed the types of control constructions based on psych-action, causative and jussive predicates. The findings confirm that the Persian language data are consistent with the theory of obligatory control and as a result, the explanatory adequacy of the theory can be confirmed. It is worth mentioning that the data of the present study are taken from the corpus of Hamshahri 2.
  Keywords: Role, Reference Grammar, juncture-nexus relations, interclausal relations, control, theory of obligatory control
 • Seyed Mohammad Hosseini * Pages 129-157

  This paper investigates the initial question-answer sequences in entertaining Kalkal to see what features potentially activates the Kalkal frame . Instances of kalkal from Dorehami reality TV talkshow that were uploaded and shared on the internet as "kalkal" were downloaded and transcribed. Then the designs of the initial question and the answer to it and their relationship were analyzed using a conversation analytic approach. The results show that kalkal is co-constructed by the host and the guests, beginning with an initial unmitigated question that, depending on the topic, sets various types of restrictions, which is then answered not with the most relevant second pair part in an adjacency pair, but with an unmitigated alternative response which, more or less, resists the topic, the agenda or a presupposition of the initial question, the most frequent response being 'counter' which reverses the direction of restriction set by the initial question...

  Keywords: kalkal, Frame, question, answer, moral order
 • Nader Alirezaloo, Mehdi Purmohammad *, Peyman Hasani Abharian, Mohammad Nami, Akbar Biglarian Pages 159-185
  Bilingualism is the ability to speak or understand two languages or the regular use of two languages. The aim of the study was to investigate the differences in metaphor processing areas in bilingual and monolingual children based on brain maps. We used the tool for measuring metaphor perception and reaction time in children developed by (Pouscoulous and Tomasello, 2019) and the Quantitative electroencephalogram device. Participants were 30 children aged 7 to 11 years. The results revealed no significant difference between the groups in terms of the correctness of the answer content about the metaphors, According to QEEG analysis, the significant difference in absolute power between the bilingual and monolingual groups is only at point T5 and in beta, beta1 and high beta waves - bilinguals are less than monolinguals - 25, 35 and 19%, respectively.
  Keywords: Bilingual, Monolingual, metaphor, Metaphor perception measurement, Reaction time
 • Behrooz Mahmoodi-Bakhtiari, Masoumeh Mehrabi * Pages 187-213
  The question of the recent article is which of the approved vocabulary of the first Iranian academy have been chosen and mentioned in the text of Farhang-e Nezām and why ? The quantitative methodology used mainly by frequency effects of the approved vocabulary of the first Iranian academy listed in Farhang-e Nezām has been applied to data. Findings, show the approved lexical items which has been used and mentioned in Farhang-e Nezām are to be included in some special semantic fields (namely administrative, economic, educational/cultural, forensic ones). The theoretical framework is that of historical sociolinguistics . The process of the lexical items being chosen by the lexicographer can be encompassed by extra-linguistic factors like factors mentioned above. It shows how it is the case that some lexical items are chosen due to socio-political status of the society.
  Keywords: Farhang-e Nezām, the first Iranian academy, historical sociolinguistics, dictionary, semantic fields
 • Ali Bayat *, Kosar Habibi Pages 215-226

  In this article, using the method of document-textual analysis, we discuss the gradual transformation of the Middle Persian/Pahlavi into Dari written with Arabic alphabet and its impact on Iranian historiography in the Islamic era. Studies show that even before the Arab invasion of Iran, Dari had increasingly replaced Pahlavi as the spoken language (at least in the Sassanid court), and despite the use of Pahlavi in Zoroastrian texts, not everyone was able to wholly comprehend it. After the Arab invasion, presumably by the flight of the King Yazdegerd III and his court to the eastern regions of Iran, Dari made its way to those parts. After some Iranians converted to Islam and became familiar with Arabic, its alphabet became used to write texts in Persian. Furthermore, by the translation of Pahlavi texts into Arabic and then Persian, the tradition of Iranian historiography, in turn, left its mark on Islamic historiography.

  Keywords: Pahlavi language, Dari language, Iranian historiography, Islamic historiography, Iranian historiography school
 • Arman Bakhtiari *, Elahe Fathian Pages 227-246

  Pahlavi script. These texts have been classified in two groups: religious and nonreligious. Study of these texts is important from linguistics point of view. Among the philosophical, Juridical, scholastically texts of Pahlavi Literature we can find phrases of texts about medicine, geography, phytology, Astronomy, and so on. In this research, the texts of Dinkard III, V, VII, Frahang ōim ēwak, Frahang ī pahlavik, Pāzand text šekand Gumānīg have been investigated form (historical) linguistic point of view. in Pahlavi script. These texts have been classified in two groups: religious and nonreligious. Study of these texts is important from linguistics point of view. Among the philosophical, Juridical, scholastically texts of Pahlavi Literature we can find phrases of texts about medicine, geography, phytology, Astronomy, and so on. In this research, the texts of Dinkard III, V, VII, Frahang ōim ēwak, Frahang ī pahlavik, Pāzand text šekand Gumānīg have been investigated form (historical) l

  Keywords: Pahlavi Texts, historical linguistics, Morphology
 • Mehrdad Meshkinfam * Pages 247-260
  Due to the fact that understanding "generic noun" in languages has always been a difficult problem, investigating this grammatical category precisely and comprehensively has been neglected. In this brief paper, I have first examined and explained types of generic nouns in terms of meaning. In addition, I illustrated that the category of generic noun is not one of the types of the "indefinite" category; in other words, the grammatical elements of indefiniteness do not have the ability to encode the generic noun and this grammatical concept, as a separate grammatical category, is encoded only by using the plural marker and unmarkedness. In this regard, it has been explained by presenting arguments that the two concepts of "non-specific" and "generic" are totally different concepts despite the similarity in appearance. In this research, generic pronouns are also introduced, which are the result of grammaticalization process.
  Keywords: Generic noun, Indefiniteness, non-specific, Persian, functionalism