فهرست مطالب

نشریه پژوهش های رهبری آموزشی
پیاپی 25 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شیوا فرضعلی وند*، یدالله مهرعلیزاده، سید عباس رضوی صفحات 7-45

  چکیدههدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی تسهیل فرآیند یاددهی-یادگیری بر اساس تجارب مدیران زن مدارس ابتدایی است. به منظور نیل به این هدف از رویکرد کیفی و روش داده بنیاد استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل مدیران زن مدارس ابتدایی شهرستان ایذه به تعداد 39 نفر بود. نمونه گیری به روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و درنهایت با 12 نفر از مدیران زن مدارس ابتدایی شهرستان ایذه مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و سپس اطلاعات گردآوری شده در مصاحبه ها با استفاده از سه مرحله اصلی کدگذاری داده ها (باز، محوری و انتخابی) تجزیه وتحلیل شدند. در مرحله اول کدگذاری باز 285 کد اولیه شناسایی شد که پس از حذف کدهای تکراری به 123 کد کاهش یافت. در مرحله کدگذاری محوری، از برقراری پیوند و ارتباط بین مفاهیم 21 مقوله به دست آمد سپس این مقوله ها در 6 طبقه اصلی (مقوله محوری، شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها) دسته بندی شدند و الگوی نهایی تسهیل فرآیند یاددهی-یادگیری حاصل شد. بر اساس نظریه حاصل شده از یافته های پژوهش شرایط علی و اثرگذار بر تسهیل فرایند یاددهی-یادگیری ، شرایط زمینه ای ، عوامل مداخله گر ، راهبردها و استراتژی ها و پیامد آنها بررسی و مدل نهایی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: تسهیل یادگیری، فرآیند یاددهی-یادگیری، مدارس ابتدایی، مدیران زن
 • مسلم پیری زمانه*، عباس عباس پور، حمید رحیمیان صفحات 47-76
  این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های نابرابری آموزشی در مدارس ابتدایی شهر تهران انجام شده و از نوع پژوهش های ترکیبی از نوع اکتشافی است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران می باشد. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 14 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه آموزش عمومی که به شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته، چک لیست محقق ساخته است. نتایج نشان داد که نابرابری آموزشی در سطح مدارس ابتدایی شهر تهران شامل 7 مضمون فراگیر، 28 مضمون سازماندهنده می باشد که عبارتند از: مولفه درونداد شامل 4 شاخص، مولفه فرایند مدرسه شامل 6 شاخص، مولفه زمینه خانوادگی شامل 6 شاخص، مولفه برونداد شامل 8 شاخص، زمینه فردی نابرابری شامل 4 شاخص، تاثیرات اجتماعی و سیاسی نابرابری ها در آموزش و پرورش شامل 4 شاخص، شاخص های جفرافیایی. همچنین از نظر میزان تاثیرگذاری مولفه ها و شاخص ها بر افزایش نابرابری اولویت یکم شرایط اقتصادی خانواده ها، اولویت دوم امکانات و فضای آموزشی، اولویت سوم وضعیت اجتماعی خانواده ها، اولویت چهارم شاخص های جغرافیایی، اولویت پنجم میزان دسترسی و میزان بهره مندی از آموزش، و اولویت های بعدی به ترتیب منابع انسانی(معلمان خوب)، سرمایه فرهنگی خانواده، آرزوی تحصیلی دانش آموزان، جمعیت کم خانواده، مدیریت مدرسه، انتظارات و آرزوهای والدین، وضعیت تحصیلی والدین، پیشرفت تحصیلی، وضعیت قبولی دانش آموزان در مدارس نمونه، مقام های ورزشی، فرهنگی و علمی، رسیدگی متولیان آموزشی، آموزش تبارگرایی، میزان توجه معلم به دانش آموزان، توجه به کیفیت آموزشی می باشند.
  کلیدواژگان: نابرابری آموزشی، شاخص های نابرابری، برابری فرصت های آموزشی، مدارس دوره ابتدایی
 • غلامحسن پناهی*، سجاد کاظمی صفحات 77-100

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سکوت سازمانی کارکنان با سبک مدیریت و اخلاق حرفه ای مدیران در دانشگاه فرهنگیان شهرستان زاهدان انجام گرفت. روش انجام پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مدیران در دانشگاه فرهنگیان شهرستان زاهدان به تعداد 130 نفر که تعداد 100 نفر به عنوان حجم نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی شاده انتخاب شدند. ابزار پژوهش سکوت سازمانی(واکولا و بوراداس،2005)، پرسشنامه سبک مدیریت مدیران(مقیمی، 1389) و پرسشنامه اخلاق حرفه ای (آرمیتو و همکاران، 2011) بود. روایی ابزار پژوهش از نوع محتوایی و اعتبار ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سکوت سازمانی(80/0)، پرسشنامه سبک مدیریت مدیران(81/0) و پرسشنامه اخلاق حرفه ای (81/0) برآورد گردید. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد بین سکوت سازمانی کارکنان با سبک مدیریت و اخلاق حرفه ای مدیران در دانشگاه فرهنگیان رابطه معناداری مشاهده شد. همچنین بین مولفه های سکوت سازمانی کارکنان با سبک مدیریت و اخلاق حرفه ای مدیران در دانشگاه فرهنگیان رابطه معناداری وجود داشت و نیز بین سبک مدیریت مدیران با اخلاق حرفه ای مدیران و مولفه های آن در دانشگاه فرهنگیان رابطه معناداری وجود داشت. از بین سبک های مدیریت مدیران، سبک مدیریت مشارکتی مدیران توانست 68 درصد از سکوت سازمانی کارکنان را پیش بینی نماید و از بین مولفه های اخلاق حرفه ای، مولفه مسیولیت اجتماعی مدیران توانست 8/60 درصد از سکوت سازمانی کارکنان را پیش بینی کند.

  کلیدواژگان: سکوت سازمانی، سبک مدیریت مدیران، اخلاق حرفه ای، دانشگاه فرهنگیان
 • لاله عسگری*، امین حکیم صفحات 101-121
  مدلسازی و تحلیل تعارض از منظر رشته های گوناگونی صورت گرفته است. روش های مبتنی بر تیوری بازی از جامعترین مدلهایی است که برای مدلسازی و تحلیل تعارض مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از چالشهای دستگاه ها عدم یکپارچگی اطلاعات بین آنهااست که منجر به عدم ایجاد بانک اطلاعاتی جامع شده است. هدف تحقیق تحلیل تعارضات و تدوین استراتژی جذب اعضای هیات علمی با استفاده از تیوری درام بود. تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی، از لحاظ نوع داده ها کیفی به شمار بود .ماهیت پژوهش نیز اکتشافی بوده است. روش پژوهش به کارگیری تیوری درام برای تدوین استراتژی جذب هیات علمی بوده است. جامعه آماری حاضر مدیران فناوری اطلاعات سازمانها و اعضای هیات علمی دانشگاه ها در حوزه فناوری اطلاعات بوده اند. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه با خبرگان، بررسی اسناد و مدارک بهره گرفته شده است. ابزار به کارگرفته شده جداول مطلوبیت و نمودار تحلیل تعارض بود. از بین استراتژیهای جذب هیات علمی به صورت الکترونیکی، پیاده سازی سامانه یکپارچه جذب با مدیریت هیات عالی جذب یک گزینه، پیاده سازی سامانه وزارت علوم و وزارت بهداشت به تنهایی و پیاده سازی سامانه های وزارتین در وزارتخانه های فوق به صورت جداگانه با نظارت هیات عالی جذب و تدوین ویژگیهای عملیاتی و گزارشات روتین ابلاغی از گزینه های دیگر بوده اند. یافته تحقیق پیدا کردن بهترین استراتژی مورد تایید همه ذینفعان، پیاده سازی سامانه های وزارتین در وزارتخانه های فوق به صورت جداگانه با نظارت هیات عالی جذب و تدوین ویژگیهای عملیاتی و گزارشات روتین بوده است.
  کلیدواژگان: تحقیق در عملیات نرم، ساخت دهی مساله، تجزیه و تحلیل تعارض، تئوری درام، تدوین استراتژی
 • سید علیرضا هاشمی، محسن شاکری*، کاظم برزگر بفروئی، مهدیه استبرقی صفحات 123-143
  پژوهش حاضر ، با هدف بررسی نقش میانجی فضایل و توانمندی های شخصیت در رابطه بین جنسیت و هیجان های مثبت و منقی معلمان ابتدایی در کلاس درس انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش بنیادی بود؛ که در دسته تحقیقات توصیفی و به طور دقیق تر همبستگی از نوع معادلات ساختاری جای می گیرد. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی معلمان دوره ابتدایی در سال تحصیلی 1400-1399 شهرستان اشکذر به تعداد 207 نفر بود؛ که با استفاده از روش تمام شماری تمامی معلمان در پژوهش شرکت کردند. جهت گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه فضایل و توانمندی های شخصیت پیترسون و سلیگمن (2004)، و پرسشنامه هیجان پذیری در تدریس ویلاویسنسیو (2010)، استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان دادند که جنسیت به طور مثبت و معنادار (55/0 = β) توانمندی ها و فضایل شخصیت را پیش بینی می کند. فضایل و توانمندی های شخصیت نیز به طور مثبت و معنادار (32/0 = β) هیجانات مثبت تدریس و به صورت منفی و معنادار هیجانات منفی تدریس (42/0- = β) را پیش بینی می کند. بررسی شاخص های برازش مدل نیز نشان داد که مدل نهایی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با تقویت فضایل و توانمندی های شخصیت معلمان ابتدایی می توان تا حدودی تجربه هیجانات مثبت تدریس را در آنان افزایش و تجربه هیجانات منفی را کاهش داد.
  کلیدواژگان: جنسیت، فضائل و توانمندی های شخصیت، هیجانات مثبت تدریس، هیجانات منفی تدریس، معلمان ابتدایی
 • فاطمه عطاطلب*، لیلی نیاکان صفحات 145-167
  آموزش صحیح منابع انسانی، ضمن این که در سطح شرکت های بیمه باعث ارتقاء عملکرد کارکنان و شرکت بیمه می گردد، زمینه های برخورد شایسته کارکنان با مشتریان را نیز فراهم می آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود نظام آموزش صنعت بیمه انجام پذیرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی و از حیث زمانی گذشته نگر و از حیث هدف، کاربردی است. روش پژوهش از نظر نوع داده ها در زمره روش های کیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شاغلین بخش آموزش شرکت های بیمه می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای با 26 گویه باز است. یافته های این تحقیق شامل شناسایی ضعف های موجود در نظام آموزشی صنعت بیمه در ایران است. شیوه‎های اصلی آموزش در صنعت بیمه با تاکید بر تجربه و دانش افراد بازنشسته، نشان از بالا بودن سهم روش آموزش استاد-شاگردی است که تاثیر و نقش مسولین اصلی و مدیران ارشد یک شرکت در فرهنگ آموزش و شیوه‎های پاسخگویی آن را تبیین می‎کند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد به منظور یکپارچه نمودن فرایندهای آموزش و توسعه کیفیت نظام آموزشی در سطح صنعت بیمه کشور و همچنین طراحی نظام بهبود و شایستگی منابع انسانی، سازماندهی آموزش ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش، منابع انسانی، توانمندسازی، بیمه
|
 • Shiva Farzalivand *, Yadollah Mehralizadeh, Seyed Abbas Razavi Pages 7-45

  The purpose of this study is to design a model for facilitating teaching and learning process based on the experiences of female principals of primary schools. In order to achieve this goal, the qualitative approach and the Grounded theory method were used. The research population included 39 female principals of elementary schools in Izeh city. Sampling by snowball method continued until theoretical saturation was reached and finally a semi-structured interview was conducted with 12 female principals of elementary schools in Izeh city. And then the information collected in the interviews were analyzed using three main stages of data coding (open, Axial and selective). In the first stage of open coding, 285 initial codes were identified, which were reduced to 121 codes after removing duplicate codes. In the Axial coding stage, 21 categories were obtained from establishing links and communication between the concepts, then these categories were categorized into 6 main categories (central category, causal conditions, Contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences) and the final model of facilitating the teaching process- Learning was achieved. Based on the theory obtained from the research findings, causal and effective conditions on facilitating the teaching-learning process, ,Contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences have been examined and the final model has been presented.

  Keywords: facilitating learning, teaching-learning process, Primary schools, female principals
 • Moslem Piri Zamaneh *, Abass Abasspuor, Hamid Rahimian Pages 47-76
  This research was conducted with the aim of identifying and prioritizing indicators of educational inequality in primary schools in Tehran and it is an exploratory type of research. The statistical population under investigation is all public elementary schools in Tehran. The statistical sample in the qualitative section includes 14 experts and experts in the field of public education, who were selected by snowball sampling, and in the quantitative section, principals, assistants and experts of primary schools in Tehran, who were selected in a multi-stage cluster. . Data collection tools include semi-structured interview, researcher made checklist. The results showed that the educational inequality at the level of primary schools in Tehran includes 7 components, 28 indicators, which are: input component including 4 indicators, school process component including 6 indicators, family background component including 6 indicators, output component including 8 Index, individual context of inequality including 4 indicators, social and political effects of inequalities in education including 4 indicators, geographical indicators. Also, in terms of the influence of components and indicators The amount of benefit from education, and the next priorities in the order of human resources (good teachers), family cultural capital, students' educational aspirations, small family population, school management, parents' expectations and aspirations, parents' educational status, educational progress , the acceptance status of students in model schools, sports, cultural and scientific authorities, the handling of educational trustees, the education of descent, the level of attention of teachers to students, attention to the quality of education.
  Keywords: Educational Inequality, inequality indicators, equality of educational opportunities, Primary schools
 • Gholamhassan Panahi *, Sajad Kazemi Pages 77-100

  The present study was conducted with the aim of determining the relationship between employees' organizational silence and the management style and professional ethics of managers in Farhangian University of Zahedan. The method of doing descriptive research was correlation. The statistical population includes all employees and managers in Farhangian University of Zahedan city, 130 people, 100 of whom were selected as the sample size through Shadeh random sampling method. The research tools were organizational silence (Vakula and Boradas, 2005), managers' management style questionnaire (Moghimi, 2009) and professional ethics questionnaire (Armito et al., 2011). The content validity of the tool and the reliability of the tool were estimated through Cronbach's alpha coefficient for the organizational silence questionnaire (0.80), managers' management style questionnaire (0.81) and professional ethics questionnaire (0.81). Pearson's correlation coefficient and multivariate regression were used to analyze the research hypotheses. The results of this research showed that there was a significant relationship between organizational silence of employees, management style and professional ethics of managers in Farhangian University. Also, there was a significant relationship between the components of organizational silence of employees with the management style and professional ethics of managers at Farhangian University, and there was also a significant relationship between the management style of managers with the professional ethics of managers and its components at Farhangian University. Among managers' management styles, managers' collaborative management style could predict 68% of employees' organizational silence, and among the components of professional ethics, managers' social responsibility component could predict 60.8% of employees' organizational silence.

  Keywords: Organizational Silence, Managers' management style, Professional Ethics, Farhangian University
 • Laleh Asgari *, Amin Hakim Pages 101-121
  Conflict modeling and analysis has been done from the perspective of various Fields. One of the challenges of institutions is the lack of integration of information between them. The purpose of this research is to analyze the conflicts and develop a strategy for recruiting faculty members using drama theory. The present research is considered to be of the applied purpose type. It is qualitative in terms of data type. Because its findings pass through the clarity of understanding and interpretation of the researcher after interviewing experts and reviewing documents. The nature of the research is also exploratory. The current statistical population is information technology managers of organizations and university faculty members in the field of information technology. In research, interviews with experts, review of documents that have been used to collect information. Among the strategies for recruiting academic staff electronically, the implementation of an integrated recruitment system with the management of the Heiat Aali Jazb of Recruitment is one option, the implementation of the system of the Ministry of Science and the Ministry of Health alone, and the implementation of the systems of the ministers in the mentioned ministries separately under the supervision of the Heiat Aali Jazb. and Compiling operational features and routine reports are among other options. The finding of the research is to find the best strategy approved by all the stakeholders to implement the ministerial systems in the mentioned ministries individually under the supervision of the Heiat Aali Jazb and compiling operational features and routine reports.
  Keywords: research in soft operations, problem formulation, conflict analysis, drama theory, strategy formulation
 • Seyed Alireza Hashemi, Mohsen Shakeri *, Kazem Barzegar Bafrooei, Mahdieh Estabraghi Pages 123-143
  The aim of this study was to investigating the mediating role of character strengths and virtues in the relationship between gender and positive and negative excitements of elementary teachers in the classroom. The present study was a fundamental research that falls into the category of descriptive research and more precisely correlation of structural equations. The statistical population of this study included all primary school teachers in the academic year 2020-21 in Ashkzar city, numbering 207 people; all the people were selected using the total number method. The Peterson and Seligman (2004) Character Strengths and Virtues Questionnaire and the Villainscience (2010) Teaching Excitements Questionnaire were used to collect research data. Data were analyzed using SPSS and Amos software at both descriptive and inferential levels. The results of structural equation modeling showed that gender positively and significantly (β = 0.55) predicts character strengths and virtues. The findings also showed that character strengths and virtues positively and significantly (β = 0.31) predict positive teaching excitements and negatively and significantly predict negative teaching excitements (β = -0.43). Examination of model fit indices also showed that the final research model has a good fit. Therefore, it can be concluded that by strengthening the character strengths and virtues of elementary teachers, the experience of positive excitements in teaching can be increased to some extent and the experience of negative excitements can be reduced.
  Keywords: Gender, Character strengths, virtues, Positive Teaching excitements, negative Teaching Excitements, Elementary teachers
 • Fatemeh Atatalab *, Leili Niakan Pages 145-167
  The correct training of human resources, while at the level of insurance companies, improves the performance of employees and the insurance company, it also provides the grounds for proper interaction between employees and customers. The present study was conducted with the aim of investigating the current situation of the education system of the insurance industry. This research is descriptive and retrospective in terms of time and practical in terms of purpose. The research method is among the qualitative methods in terms of the type of data. The statistical population of this research is the employees of the training department of insurance companies. The data collection tool is a questionnaire with 26 open items. The findings of this research include identifying the weaknesses in the education system of the insurance industry in Iran. The main methods of education in the insurance industry, with an emphasis on the experience and knowledge of retired people, shows the high contribution of the teacher-apprentice education method, which explains the influence and role of the main managers and senior managers of a company in the culture of education and its accountability methods. The results of the research show that in order to integrate the training processes and develop the quality of the educational system at the level of the Iranian insurance industry, as well as to design the improvement and competence system of human resources, it is necessary to organize the training.
  Keywords: Education, human resources, Empowerment, Insurance